2022. évi LXIII. törvény

a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

1. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 6. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat)

"g) információkat gyűjt a honvédelmi érdeket veszélyeztető kibertevékenységekről és -szervezetekről, észleli a kibertérből érkező fenyegetéseket és támadásokat, jogszabály keretei között ellátja a honvédelmi ágazat elektronikus információbiztonsági feladatait, biztosítja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar tervező munkájához szükséges, kibertérrel összefüggő nemzetbiztonsági jellegű információkat, továbbá kibertér műveleti képességeivel ellátja a honvédelmi érdekek nemzetbiztonsági jellegű védelmét és együttműködik a Magyar Honvédség kiberműveleti erőivel;"

2. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

a) 6. § f) pontjában a "Magyar Honvédség Parancsnoksága" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnokát" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökét" szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében és az 1. számú melléklet 16. pontjában a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

d) 74. § i) pont ig) alpontjában a "Magyar Honvédség parancsnoka és helyettesei" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke és helyettese" szöveg

lép.

2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

3. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

a) 19. § (3) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnokának" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökének" szöveg,

b) 30. § (1) bekezdés g) pontjában a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

c) 38. § (2) bekezdésében az "érintett országos parancsnok" szövegrész helyébe az "érintett országos parancsnok, a Magyar Honvédség esetében a Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg

lép.

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

4. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) a következő 194/A. §-sal egészül ki:

"194/A. § (1) A KNBSZ hivatásos állományának tagját, a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 102. §-ában foglaltakon túl, el kell látni szolgálati igazolvánnyal, valamint jelvénnyel.

(2) A szolgálati igazolvány igazolja a KNBSZ hivatásos állományába tartozást, továbbá az intézkedési, valamint a fegyverviselési jogosultságot.

(3) Az azonosítószámmal ellátott jelvény a szolgálati igazolvánnyal együttesen igazolja a hivatásos állomány tagjának a (2) bekezdés szerinti jogosultságait."

5. § A Hjt. 237/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E fejezet alkalmazásában

a) egészségügyi munkakörű katona: az Eütv. 155. § (19) bekezdés b) pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató) vagy a KNBSZ-nél szolgálatot teljesítő, az 1. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó és az Eütev. 4. § c) pontja szerinti rezidens,

b) egészségügyi tevékenység: az Eütv. 3. § y) pontjában meghatározott tevékenység,

c) magasabb vezető:

ca) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője, valamint

cb) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetőjének a helyettese és gazdasági helyettese,

d) vezető: a c) pontban foglaltakat kivéve a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti elemének vezetője és annak helyettese."

6. § A Hjt. 237/K. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője az Eütev. 1. §-a szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet kizárólag a védelem-egészségügy körében, továbbá a működési nyilvántartás megújítása céljából, a továbbképzése alapján szükséges gyakorlati pontok megszerzése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben végezhet."

7. § A Hjt. XXI/C. Fejezete a következő 237/M. §-sal egészül ki:

"237/M. § (1) Az egészségügyi munkakörű katona

a) a szakmai képességeinek fenntartása és továbbfejlesztése érdekében - szolgálati beosztásában történő meghagyása mellett - honvédelmi szervezetnek nem minősülő, állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban e § alkalmazásában: állami fenntartású egészségügyi szolgáltató) is teljesítheti szolgálatát, valamint

b) egyéb egészségügyi feladatok ellátása érdekében honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi intézményhez (a továbbiakban e § alkalmazásában: egészségügyi intézmény) - az e §-ban meghatározott eltérésekkel - az 51. és az 52. § szerint vezényelhető.

(2) A Honvéd Vezérkar főnöke erre irányuló - az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjénél tett - kezdeményezése esetén az állami fenntartású egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katonát köteles foglalkoztatni, és olyan munkavégzésre beosztani, amely elősegíti a Magyar Honvédség egészségügyi feladatai ellátásához szükséges szakmai képességeinek fenntartását és továbbfejlesztését. A kezdeményezés alapján az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője meghatározza azt az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatót, ahol az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katona szolgálatteljesítése történik.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katona

a) állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál történő szolgálatteljesítése határozatlan időtartamra szól,

b) illetményét és a szolgálati viszonyból eredő egyéb pénzbeli juttatásait - a jogszabály szerinti mozgóbér elemek, valamint a kifejezetten az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál történő szolgálatteljesítéshez kapcsolódó juttatás kivételével - a honvédelmi szervezet állapítja meg és folyósítja,

c) felett a munkáltatói jogköröket - a napi szolgálatteljesítési idő beosztása, az ügyelet és készenlét elrendelése, valamint az egészségügyi szakmai tevékenység irányítása kivételével - e törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti munkáltatói jogkört gyakorló gyakorolja,

d) a részére előírt gyakorlatot és kiképzési feladatot az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál történő szolgálatteljesítés alatt is köteles végrehajtani,

e) tekintetében a Honvéd Vezérkar főnöke az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál történő szolgálatteljesítést szolgálati érdekből egyoldalúan megszüntetheti vagy szüneteltetheti.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katonát érintő munkáltatói döntések meghozatala során a Magyar Honvédség és az állami fenntartású egészségügyi szolgáltató kölcsönösen együttműködnek.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katona esetén

a) az 51. § (1) bekezdés szerinti vezényléséről szóló megállapodást a Honvéd Vezérkar főnöke és az egészségügyi intézmény vezetője köti meg,

b) az 51. § (4) bekezdésétől eltérően az egészségügyi intézménynél történő szolgálatteljesítés időtartama határozatlan időtartamra szól,

c) az egészségügyi intézmény vezetője az 51. § (8) bekezdésében foglalt indokok alapján kezdeményezheti a Honvéd Vezérkar főnökénél a vezénylésre irányuló megállapodás megszüntetését.

(6) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona esetében az állami fenntartású egészségügyi szolgáltató fenntartójának, illetve az egészségügyi intézmény fenntartójának vezetője alkalmazhatja az Eszjtv. 11. §-a szerinti munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás jogintézményét. Ennek elrendelése esetén is gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti - érintett - egészségügyi munkakörű katona tekintetében a Honvéd Vezérkar főnöke a számára e §-ban megállapított jogköröket."

8. § A Hjt. 238. § (2) bekezdése a következő 47. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

"47. a KNBSZ hivatásos állománya - 194/A. § (1) bekezdése szerinti - szolgálati igazolványának, valamint jelvényének rendszeresítésével és kiadásának rendjével összefüggő szabályokat."

9. § A Hjt. 241. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Honvédség működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXIII. törvény hatálybalépését megelőző napon a Magyar Honvédség parancsnoki és a Magyar Honvédség vezénylő zászlósi beosztást betöltők esetén az 56. § (1) bekezdése szerinti időtartamot 2023. január 1-jétől kezdődően kell számítani."

10. § A Hjt.

a) 2. § 4. pontjában, 40. § (3) bekezdésében, 68/C. § (1) és (2) bekezdésében, 132/B. §-ában és 6. melléklet 3. pontjában a "Magyar Honvédség parancsnokának" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökének" szöveg,

b) 4. § (2) és (5) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, 56. § (2) bekezdésében, 58/E. § (2) bekezdésében, 68/C. § (2) bekezdésében, 88. § (4a) bekezdésében, 89. § (3b) bekezdésében, 132/B. §-ában, 139. § (2) bekezdésében, 236. § (2) bekezdés g) pontjában és 6. melléklet 1. pontjában a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében, 68/C. § (4) bekezdésében és 78. § (5) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrészek helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

d) 32. § (1) bekezdés e) pontjában a "szerv hivatásos állományából" szövegrész helyébe a "szerv hivatásos vagy szerződéses állományából" szöveg,

e) 92. § (2a) és (5) bekezdésében a "rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szerveknél hivatásos és szerződéses szolgálati" szöveg,

f) 56. § (1) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoki" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöki és a Magyar Honvédség vezénylő zászlósi" szöveg,

g) 247/H. § (1) bekezdésében, 247/I. § (1), (3) és (4) bekezdésében a "2022" szövegrész helyébe a "2023" szöveg,

h) 247/H. § (9) bekezdésében a "2023" szövegrészek helyébe a "2024" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a Hjt. 236. § (2) bekezdés e) pontja.

4. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

12. § A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.tv.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően önkéntesen vállalhatja, hogy a hadkötelezettség bevezetését követően tényleges katonai szolgálatot teljesít. Ebben az esetben a honvédelmi alkalmazott az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzésen felül a katonai szolgálathoz szükséges kiképzésen, illetve felkészítésen is köteles részt venni."

13. § A Haj.tv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A honvédelmi szervezet személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkező olyan változás esetén, ha a honvédelmi szervezet egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya - a (3) és (4) bekezdésben, valamint a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - a jogállásváltozás időpontjában a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati, közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(2) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az átalakulást követő harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya, ha az átvevő munkáltató a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati, közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyt az átadással érintett honvédelmi alkalmazottal, ebben az esetben a honvédelmi alkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnéséről a honvédelmi alkalmazottat az átadás napjával írásban értesíteni kell. A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a honvédelmi alkalmazott számára a 42. § (2) és (4)-(7) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - kell megfizetni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az átadással érintett honvédelmi alkalmazottal szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló törvény vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszony átalakulását megelőzően intézkedik, és ezt igazolja.

(5) A honvédelmi alkalmazotti jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyá, vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá történő átalakulását követő negyvenöt napon belül a honvédelmi alkalmazottat a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyra, közszolgálati jogviszonyra, az igazságügyi szolgálati vagy a közalkalmazotti jogviszonyra, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani.

(6) Határozatlan időtartamú honvédelmi alkalmazotti jogviszony - eltérő törvényi rendelkezés hiányában -határozatlan időtartamú közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá, vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a honvédelmi alkalmazotti jogviszony teljes munkaidős közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyá, vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(7) Az átalakult jogviszony esetén a honvédelmi alkalmazottnak az átalakulással érintett, e törvény hatálya alá tartozó honvédelmi szervezetnél honvédelmi alkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.

(8) A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló vezető honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának átalakulását követően - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyra, vagy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével - kell a vezetői munkakör vagy megbízás szintjét és megnevezését megállapítani.

(9) Az (1) bekezdéstől eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul át, ha a honvédelmi alkalmazott a munkakörére tekintettel a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabályai szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alá tartozó munkáltatóval nem közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban állhat. Ebben az esetben a honvédelmi alkalmazott átalakulás utáni munkabére (alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) az átalakulást megelőzően irányadó illetményének és a jogszabály alapján járó illetménypótlékainak együttes összege, kivéve, ha valamely honvédelmi alkalmazotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló körülmény a munkaviszonyban már nem áll fenn. Az alapbérbe a honvédelmi alkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek. A munkabérről való tájékoztatást a jogviszony átalakulását követő hatvan napon belül meg kell adni. E bekezdés alkalmazása során alkalmazni kell a (2) és (3) bekezdést, továbbá a (6)-(8) bekezdést.

(10) Ha a jogviszony átalakulása időpontjában munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a honvédelmi alkalmazotti kereset elbírálásánál

a) az azonnali hatályú felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá vagy egészségügyi szolgálati jogviszonnyá,

b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonnyá

alakul át."

14. § A Haj.tv. a következő 44/A. §-sal egészül ki:

"44/A. § (1) A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) személyi állományába tartozó honvédelmi alkalmazottat, a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 102. §-ában foglaltakon túl, el kell látni munkáltatói igazolvánnyal, valamint jelvénnyel.

(2) A munkáltatói igazolvány igazolja a KNBSZ honvédelmi alkalmazott állományába tartozást.

(3) Az azonosítószámmal ellátott jelvény a munkáltatói igazolvánnyal együttesen igazolja a honvédelmi alkalmazott állomány tagjának a (2) bekezdés szerinti állományba tartozást."

15. § A Haj.tv. 89/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E fejezet alkalmazásában

a) egészségügyi honvédelmi alkalmazott: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (19) bekezdés b) pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató) vagy a KNBSZ-nél honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó és az Eütev. 4. § c) pontja szerinti rezidens,

b) egészségügyi tevékenység: az Eütv. 3. § y) pontjában meghatározott tevékenység,

c) magasabb vezető:

ca) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője, valamint

cb) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetőjének a helyettese és gazdasági helyettese,

d) vezető: a c) pontban foglaltakat kivéve a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti elemének vezetője és annak helyettese."

16. § A Haj.tv. 93. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

"37. a KNBSZ személyi állományába tartozó honvédelmi alkalmazottak - 44/A. § (1) bekezdése szerinti - munkáltatói igazolványának, valamint jelvényének rendszeresítésével és kiadásának rendjével összefüggő szabályokat."

17. § A Haj.tv.

a) 6. § (2) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnokának" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökének" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

c) 21. § (5) bekezdésében az "A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény XII. Fejezetében szabályozott különleges jogrend, illetve veszélyhelyzet" szövegrész helyébe a "Különleges jogrend" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a Haj.tv. 89/B. § (6) bekezdése.

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

19. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 76. § (2) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnokának" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökének" szöveg lép.

6. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény módosítása

20. § A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 10. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:)

"e) az alkotmánybíró és az Alkotmánybíróság Hivatalának foglalkoztatottja, a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó,"

21. § A Vbö. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő szervek a Védelemgazdasági Alapterv figyelembevételével a szervezetüket érintő részfeladatok meghatározása és ellátása érdekében védelemgazdasági tervet készítenek. A védelemgazdasági tervet a védelmi és biztonsági feladatok ellátásban részt vevő szerv vezetője - kormányrendeletben meghatározott szerv egyetértése esetén - hagyja jóvá."

22. § A Vbö. 52. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve)

"c) a Kormány erre irányuló döntése esetén, az eseménykezelés érdekében nemzeti eseménykezelő központot működtet, amelynek fő feladata az összkormányzati válságkezelés, illetve a különleges jogrendi feladatellátás szakmai koordinációja és összehangolása felkészülési időszakban, valamint védelmi és biztonsági esemény idején,"

23. § (1) A Vbö. 54. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A területi védelmi bizottság a védelmi és biztonsági tevékenységre való felkészülés keretében)

"e) felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló területi polgári védelmi szervezetek létrehozásáért, valamint a területi veszélyelhárítási terv elkészítéséért,"

(2) A Vbö. 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A területi védelmi bizottság elnöke a területi veszélyelhárítási tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetőjének egyetértésével hagyja jóvá."

24. § A Vbö. 56. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A helyi védelmi bizottság elnöke a települési veszélyelhárítási tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve vezetőjének egyetértésével hagyja jóvá."

25. § A Vbö. 63. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokat a védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása céljából megismerheti]

"d) a Honvéd Vezérkar főnöke,"

26. § A Vbö. VIII. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"VIII. FEJEZET

A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYSZEGÉS MEGÁLLAPÍTÁSA

70. § (1) A védelmi és biztonsági igazgatás központi szerve, a területi védelmi bizottság elnöke, elnökhelyettese, a helyi védelmi bizottság elnöke, a polgármester, valamint az e törvény alapján védelmi és biztonsági igazgatási feladatokat ellátó ágazati igazgatási szervek vezetője kezdeményezése alapján a fővárosi, vármegyei kormányhivatal - ha törvény súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem rendeli - közigazgatási hatósági eljárást folytat le azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalannyal szemben, aki

a) az e törvényben meghatározott polgári védelmi, valamint gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti,

b) a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítésével összefüggő kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

c) az összehangolt védelmi tevékenységgel összefüggésben e törvény alapján bevezetett szabályokat megszegi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg.

(3) A fővárosi, vármegyei kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti eljárásban, kormányrendeletben meghatározottak szerint védelmi és biztonsági bírságot szabhat ki.

(4) A fővárosi, vármegyei kormányhivatal a védelmi és biztonsági bírság összegét kormányrendeletben meghatározottak szerint mérsékelheti vagy korlátlanul enyhítheti, megfizetésére részletfizetést engedélyezhet."

27. § A Vbö. 83. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

"2. a védelmi és biztonsági bírság mértékét, megállapításának szempontrendszerét, a mérséklésével, az enyhítésével és a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos szabályokat, a bírság megfizetése módjának és a kapcsolódó eljárásnak a részletes szabályait,"

28. § Hatályát veszti a Vbö. 43. §-a és 83. § 7. pontja.

7. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény módosítása

29. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése iránti kérelmet a katonai szolgálatteljesítés tervezésének várható időpontjáról történt tájékoztatástól a tájékoztatásban megjelölt időpontig lehet benyújtani. Ez a határidő jogvesztő."

30. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) ) Az időleges honvédelmi munkakötelezettség nem terjed ki

a) a Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő tagjára, munkavállalójára, a honvédelmi alkalmazottra, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi jogviszonyban vagy munkaviszonyban állóra,

b) a rendvédelmi szervek hivatásos vagy szerződéses állományú tagjára,

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjára,

d) a b) és c) pont szerinti szervek munkavállalójára és rendvédelmi igazgatási alkalmazottjára, valamint

e) az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjára, köztisztviselőjére és munkavállalójára."

31. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"112. § Ahol kormányrendelet, miniszteri rendelet, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy a 18. § szerinti belső rendelkezés

a) a Magyar Honvédség Parancsnokságát említi, azon a Honvéd Vezérkart,

b) a Magyar Honvédség parancsnokát vagy helyettesét említi, azon a Honvéd Vezérkar főnökét, illetve helyettesét,

c) a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökét említi, azon a Honvéd Vezérkar törzsigazgatóját

kell érteni."

32. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény

a) 3. § 15. pontjában a "Magyar Honvédség Parancsnoksága" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (6) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében és 88. § (4) bekezdés d) pontjában a "Magyar Honvédség parancsnokának" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökének" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában a "Magyar Honvédség parancsnokát" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökét" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdés e) pontjában a "hivatásos" szövegrész helyébe a "hivatásos és szerződéses" szöveg,

e) 14. § (4) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoka vagy a Magyar Honvédség Parancsnokságához" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke vagy a Honvéd Vezérkarhoz" szöveg,

f) 15. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 106. § (3) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

g) 18. § (2) bekezdés b) pontjában a "Magyar Honvédség parancsnoka és helyettese, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke, szemlélője" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke és helyettese, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója" szöveg,

h) 28. § (5) bekezdésében, valamint 36. § (1) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

i) 58. § (1) bekezdésében és 74. § (1) bekezdésében a "Magyar Honvédség Parancsnoksága" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar" szöveg,

j) 60. § (2) és (3) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 61. § (3) bekezdésében, 64. § (1) bekezdésében, 64. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 64. § (4) bekezdésében, 65. § (1) bekezdésében, 75. § (2) bekezdésében, 82. § (2) bekezdés f) és g) pontjában, 86. § (2) bekezdésében, 87. § (5) bekezdésében, 88. § (2) bekezdésében, 101. § (1) bekezdésében és 104. § (2) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

k) 87. § (1) bekezdésében, 100. § (1) bekezdésében és 104. § (3) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnokához" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnökéhez" szöveg,

l) 74. § (2) bekezdésében a "Magyar Honvédség parancsnoka" szövegrészek helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke" szöveg,

m) 74. § (2) bekezdésében a "Magyar Honvédség Parancsnokságát" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkart" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény

a) 9. § (3) bekezdése,

b) 16. §-a,

c) 110. § (1) bekezdés 14. pontja, valamint

d) 112. §-a.

8. A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény módosítása

34. § A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (19) bekezdés b) pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató) vezetője a Hjt. 237/J. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi munkakörű katonáról és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottról (a továbbiakban együtt: egészségügyi állomány tagja) a 18. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (a továbbiakban: alapnyilvántartás) vezet. Törvény eltérő rendelkezésének hiányában a 18. mellékletben nem szereplő körben adatkezelés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet."

35. § A Haktv. V. Fejezete a következő 59/A. alcímmel egészül ki:

"59/A. A KNBSZ igazolványával összefüggő sajátos szabályok

110/A. § (1) A KNBSZ személyi állományába tartozást és a nemzetbiztonsági feladatellátást igazoló, a hivatásos állomány részére szolgálati, a honvédelmi alkalmazotti és a munkavállalói állomány részére munkáltatói igazolvány, valamint jelvény kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából, a KNBSZ kezeli az állományába tartozó hivatásos, honvédelmi alkalmazotti és munkavállalói állomány 27. melléklet 1-7., 10-13. és 15. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat, a nemzetbiztonsági jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 10 évig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány tartalmazza

a) a hivatásos állomány tagjának arcképét, nevét,

b) a hivatásos állomány tagjának rendfokozatát,

c) a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" megnevezést, a KNBSZ címerét, a KNBSZ emblémáját,

d) a kibocsátó aláírását,

e) a jelvény egyedi azonosítószámát és

f) az igazolvány egyedi azonosítóját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói igazolvány tartalmazza

a) a honvédelmi alkalmazotti és a munkavállalói állomány tagjának arcképét, nevét,

b) a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" megnevezést, a KNBSZ címerét, a KNBSZ emblémáját,

c) a kibocsátó aláírását,

d) a jelvény egyedi azonosítószámát és

e) az igazolvány egyedi azonosítóját.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jelvény tartalmazza

a) a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" megnevezést, Magyarország címerét, a KNBSZ címerét és

b) annak egyedi azonosítószámát.

(5) A szolgálati és a munkáltatói igazolvány és a jelvény a jogállási törvényekben foglalt jogosultságokat igazolja."

36. § A Haktv. 27. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

37. § A Haktv.

a) 9. § (3) bekezdés c) pontjában a "Honvédség parancsnoka (a továbbiakban: MH PK)" szövegrész helyébe a "Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)" szöveg,

b) 19. § c) pontjában az "a rendvédelmi szervek és az OGYŐ a hivatásos állományában" szövegrész helyébe az "az OGYŐ a hivatásos és a rendvédelmi szervek a hivatásos és szerződéses állományában" szöveg,

c) 28. § (5) bekezdés c) pontjában, 34. § (1) bekezdésében, 36. § (5) bekezdés a) pontjában, 37. § (3) bekezdés a) pontjában, 46. § g) pontjában, 48. § (1) bekezdés a) pontjában, 51. § (5) bekezdés c) pontjában, 52. § (5) bekezdés a) pontjában, 53. § (2) bekezdés a) pontjában, 54. § (6) bekezdés a) pontjában, 60. § (1) bekezdés a) pontjában, 61. § (2) bekezdés a) pontjában, 63. § (1) bekezdés a) pontjában, 79. § (5) bekezdés a) pontjában, 80. § (3) bekezdésében, 82. § (4) bekezdés c) pontjában és 92. § (6) bekezdés a) pontjában az "az MH PK" szövegrész helyébe az "a HVKF" szöveg

lép.

9. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosítása

38. § Nem lép hatályba a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény

a) 232. § (3) bekezdés 1. pontjában az "54. § (3) bekezdés e) pontjában" és a " , valamint 70. § (1) bekezdésében" szövegrész,

b) 236. § (1) bekezdésében a "16. § (1) bekezdés a) pontjában és" szövegrész.

10. Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-12. §, a 14-32. §, a 33. § a), b) és c) pontja, valamint a 34-38. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 33. § d) pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

40. § E törvény

a) 1. alcíme az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

b) 20. § az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,

c) 29. §-a, 30. §-a, valamint 32. § h) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (3)-(5) bekezdése alapján,

d) 32. § a) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (3)-(5) bekezdése és 45. cikk (5) bekezdése alapján,

e) 32. § b), c), e), g) és i)-m) pontja az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján, valamint

f) 33. § c) pontja az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, 52. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (8) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2022. évi LXIII. törvényhez

1. A Haktv. 27. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:

(A honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés adatköre)

"15. a jelvény egyedi azonosítószáma."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére