73/2022. (III. 2.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 16., 17. és 27. pontjában, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 8. § a) és b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 8. § d) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 8. § e) pontja tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 9. és 11. pontjában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 29. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A visszavásárlási jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez az NFK abban az esetben is hozzájárulhat, ha az ingatlan nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett területen helyezkedik el, és a visszavásárlási jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom fennmaradása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítását akadályozza."

2. § Az R1. a következő 60. §-sal egészül ki:

"60. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr6.) megállapított 29. § (9) bekezdését az Mr6. hatálybalépését megelőzően megtartott árverések során értékesített földrészlet tekintetében is alkalmazni kell akkor, ha az érintett földrészlet megosztására irányuló eljárást az Mr6. hatálybalépésének napjáig végleges határozattal nem zárták le - függetlenül az árverésre vonatkozó hirdetmény tartalmától -, azzal, hogy ha az Mr6. hatálybalépését megelőzően közzétett hirdetmény e rendelet Mr6.-tal megállapított rendelkezéseinek nem felel meg, új hirdetményt közzétenni nem szükséges."

2. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

"(19) E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 1. melléklet 1.7.19. pontját a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

4. § Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 5/c. §-sal és 5/D. §-sal egészül ki:

"5/c. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:90 mezőjében megjelölt ingatlanokra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)-(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)-(5) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:90 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei, szolgáltató és kereskedelmi célú építmények, gázátadó állomás, elektromos alállomás, közszolgáltatás keretében működtetett hulladékgyűjtő udvar, üzemanyagtöltő állomás helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,

2. a kialakítható telek legkisebb szélessége 20 méter,

3. a kialakítható telek legkisebb mélysége 20 méter,

4. a terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke 25%,

5. a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 50%,

6. az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,0 m2/m2,

7. a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,0 m2/m2,

8. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

9. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,

10. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,

11. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz, továbbá a szomszédos vagy a már meglévő telephelyen lévő építményekhez,

12. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez - ideértve a szomszédos ingatlanon lévő épületeket is - lehet zártsorúan csatlakozni,

13. az építési hely az ingatlanok teljes területe,

14. az ingatlanokon és az azokon megvalósuló építményeken villamos energiát termelő erőmű és megújuló energiaforrás műtárgyai - kivéve szélerőmű, szélerőműpark - teljesítménykorlátozás nélkül elhelyezhetőek,

15. az építési telkeken az építési övezetre előírt zöldfelület megengedett legkisebb mértéke alapján kialakított zöldfelület minden megkezdett 250 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

16. a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

17. a beépítésre szánt terület megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom számára megnyitott magánútként vagy más útként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig - kialakítható,

18. magánút korlátozás nélkül létesíthető,

19. a telkek közúti megközelíthetősége a Gyál közigazgatási területén fekvő közúton keresztül is biztosítható,

20. a teherforgalmat kiszolgáló út elhelyezésére legalább 16 méter építési területet - keresztmetszetet - kell biztosítani,

21. a beruházás során a gyorsforgalmi utak mentén, az épületek elhelyezésénél 30 méteres védőtávolságot kell tartani; a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó utak a Budapest külterület 0145/21, 0146/3, 0147/29, 0147/17, 0147/14, 0147/11, 0149/1, 0149/2, 0150/14, 0150/15, 0151/2, 0196312/2, 0196325/2, 0196324/2, 0196324/1, 0196323/2, 0196329/2, 0196330/5, 0196321/2, 0196321/3, 0196321/1, 0196320/2, 0196319/2, 0196323/1, 0196324/1, 0196325/1, 0151/12, 0151/4, 0147/12, 0147/13, 0147/30 és 0146/4 helyrajzi számú ingatlanok területén korlátozás nélkül létesíthetőek,

22. az építési telkek részleges közműellátottság esetén is beépíthetőek, azzal, hogy a részleges közműellátottság megállapítása vonatkozásában az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelményeket kell figyelembe venni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon közlekedési létesítmények funkcionális indokkal bárhol elhelyezhetők.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon előregyártott vagy iparosított technológiával készült szerkezetű épület is elhelyezhető, engedélyezhető.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokon a parkolást a telken belüli vagy külön megjelölt ingatlanokon történő megvalósítással is teljesíteni lehet, mélygarázs építési kötelezettség nélkül.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházással összefüggésben megvalósuló építési tevékenységet ütemenként is engedélyezheti az engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság. Az egyes ütemek használatbavétele akkor is engedélyezhető, ha az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges járulékos építményei telken belül ideiglenesen vagy a meglévő szomszédos, illetve a telephelyi telkeken helyezkednek el.

(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:90 mezője szerinti ingatlanra vonatkozóan

a) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (1) és (2) bekezdését, 25. §-át, 26. §-át, 27. §-át, 29. §-át, 38. § (1)-(3) bekezdését, valamint 40. §-át, 43. §-át, 44. §-át nem kell alkalmazni,

b) az engedéllyel kivont és a hatályos jogszabályok szerint pótolt erdőterületek tényleges megszüntetése a területfejlesztés szükséglete szerint ütemezve, a lehető legkésőbb történjen meg, azzal, hogy a kivont területek növényzetének faegyedei az építési övezetekben előírt zöldfelület részeként őrzendők meg,

c) a telkeken megtalálható, a szabályozási tervlap által ex lege védett lápként feltüntetett területek körül a láp megóvásához szükséges mértékű, minimum 30 méter szélességű védőterületet kell kijelölni.

5/D. § A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 90. sora szerinti beruházás esetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

6. § Az R3. a következő 88. §-sal egészül ki:

"88. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr80.) megállapított 5/C. §-át, 5/D. §-át, továbbá módosított 3. § (3) és (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/G. § (1) és (2) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 90. sorát a Módr80. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

7. § Az R3. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Az R3.

a) 3. § (3) bekezdésében a "83. és 86. sora" szövegrész helyébe a "83., 86. és 90. sora" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "68. és 73. sora" szövegrész helyébe a "68., 73. és 90. sora" szöveg,

c) 4. § (1) és (2) bekezdésében a "83. és 86. sora" szövegrész helyébe a "83., 86. és 90. sora" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében a "79. és 80. sora" szövegrész helyébe a "79., 80. és 90. sora" szöveg,

e) 6/G. § (1) és (2) bekezdésében a "37. sora" szövegrész helyébe a "37. és 90. sora" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklet 1.7. alpontja a következő 1.7.19. ponttal egészül ki:

"1.7.19. Az M0 gyorsforgalmi út M5 autópálya csomópontjának, valamint az M5 autópálya Alsónémedi, Gyál csomópontjának fejlesztése és az M0 gyorsforgalmi úton a 28-29 km szelvény környezetében új csomópont létesítése."

2. melléklet a 73/2022. (III. 2.) Korm. rendelethez

Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 90. sorral egészül ki:

(ABC
1A beruházás megnevezéseA beruházás megvalósításának helyszíneKoordinációra kijelölt
kormánymegbízott)
90.Logisztikai és általános
gazdasági célú
ingatlanfejlesztés Budapest
XXIII. kerületben
Budapest közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti Budapest
XXIII. kerület, külterület 0196147,
0196182/1, 0196183/1, 0196304/1,
0196304/2, 0196305, 0196306/2,
0196306/3, 0196308/1, 0196308/3,
0196309, 0196310, 0196311/1,
0196312/1, 0196313, 0196314,
0196315, 0196316, 0196317,
0196318, 0196320/1, 0196322,
0196323/1, 0196325/1, 0196325/3
és 0196330/4 helyrajzi számú
ingatlanok
Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére