9/2022. (II. 28.) AM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) A Tv. 54. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kártalanítás kifizetése iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza

a) természetes személy esetén az arról szóló nyilatkozatot, hogy a kártalanítási jogosult banki átutalással vagy postai kézbesítés útján kéri a kártalanítás összegének kifizetését;

b) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján csoportos általános forgalmi adóalanynak minősülő kártalanítási jogosult esetében a csoportazonosító számot;

c) az Áfa tv. alapján adóalanynak (a továbbiakban: áfaalany) minősülő kártalanítási jogosult nyilatkozatát arról, hogy alanyi adómentességet választott-e.

(2) A termelő által a termelés mielőbbi beindítása érdekében a megsemmisítés végrehajtásával megbízott megyei kormányhivatalhoz benyújtható részkártalanítási kérelem esetén a kártalanítás összege a várható teljes kártalanítás 50%-áig terjedhet."

2. § A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 24. és 25. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"24. § (1) A megyei kormányhivatalnak meg kell állapítania

a) a kártalanítási összeg kifizetéséhez szükséges adatokat és

b) a kártalanítás

ba) nettó összegét, az állami kártalanítást terhelő általános forgalmi adót, továbbá az állami kártalanítás általános forgalmi adóval növelt összegét, ha a kártalanítás jogosultja áfaalany, vagy

bb) bruttó összegét, ha a kártalanítás jogosultja nem áfaalany.

(2) A kártalanítási összeg kifizetése érdekében a megyei kormányhivatal megküldi az állami védekezéshez kapcsolódó kártalanítás összegét biztosító, a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott előirányzat tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-a szerinti, az agrárminiszter által kijelölt lebonyolító szervnek (a továbbiakban: lebonyolító szerv) a kártalanítás összegét megállapító határozatot (a továbbiakban: kártalanítási határozat).

(3) A lebonyolító szerv tizenöt napon belül intézkedik a kártalanítási határozatban megjelölt összegnek a megyei kormányhivatal részére történő folyósítása iránt, amely azt a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint fizeti ki a kártalanítás jogosultjának.

(4) Az áfaalany kártalanításra jogosult a kártalanítás összegéről számlát bocsát ki a megyei kormányhivatal részére. A kártalanítás folyósítása a számla alapján történik. A kártalanítás kifizetési határideje a kártalanítási határozat véglegessé válásától számított harminc nap.

(5) Ha a kártalanítás jogosultja nem áfaalany, a kártalanítást a határozat alapján, az annak véglegessé válásától számított harmincadik napig kell folyósítani.

25. § (1) Az állami védekezés, valamint az állami védekezéshez szükséges termék és szolgáltatás beszerzési költségét, továbbá a magánszemély közreműködésével összefüggő költséget a megyei kormányhivatal viseli. Az állami védekezés költségeiről szóló, a megyei kormányhivatal nevére kiállított számlát a megyei kormányhivatalnak kell benyújtani.

(2) A megyei kormányhivatal intézkedik az (1) bekezdésben foglalt költségek kifizetéséről a számlakibocsátó, vagy az áfaalanynak nem minősülő jogosult esetében a szerződésben megjelölt személy részére. A megyei kormányhivatal az állami védekezés költségeiről szóló számla másolatát megküldi a lebonyolító szerv részére.

(3) A lebonyolító szerv az állami védekezés költségeit a számlamásolatok beérkezését vagy a lebonyolítási számlán fennálló fedezethiány esetén a fedezet rendelkezésre állását követő harminc napon belül megtéríti a megyei kormányhivatalnak."

3. § A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A rendelet 21-25. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban álló rendelkezéseket állapít meg."

4. § A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a következő 71. §-sal egészül ki:

"71. § E rendeletnek a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (II. 28.) AM rendelettel [a továbbiakban: 9/2022. (II. 28.) AM rendelet] megállapított 21. §-át, 24. §-át és 25. §-át a 9/2022. (II. 28.) AM rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

5. § A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a) 18. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 22. § (7) bekezdésében és 23. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 18. § (4) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 18. § (5) és (6) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, valamint 22. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

d) 19. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a) 20. § (4) bekezdés utolsó mondata és

b) 20. § (5) bekezdése.

2. Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

7. § Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (3a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a kártalanítás alapösszege a becslési eljárás során megállapított összeg 60%-a. A kártalanítás végleges összegét a járási hivatal vagy a megyei kormányhivatal az 1. mellékletbe foglalt táblázatban meghatározott, százalékpontokat tartalmazó növelő tényezők (a továbbiakban: növelő tényezők) alkalmazásával állapítja meg. A kártalanítás végleges összege a növelő tényezők alkalmazását követően sem lehet magasabb, mint a becslési eljárás során megállapított összeg 100%-a.

(3a) A kártalanítás összege az 5. § (6) bekezdése szerint megállapított érték 100%-a

a) az 5. § (6) bekezdés f) és g) pontjában foglalt esetekben,

b) a járványkitörés miatt meghiúsult, de azt megelőzően megkötött kihelyezési szerződéssel rendelkező baromfikeltető esetében,

c) a járványügyi visszakövetés után vágóhídon vagy más élelmiszeripari létesítményben, kereskedelemben elkobzott termék esetében, valamint

d) a nem gazdasági tevékenység keretében állatot tartó esetében."

8. § A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (II. 28.) AM rendelettel [a továbbiakban: 9/2022. (II. 28.) AM rendelet] megállapított 6. § (3) és (3a) bekezdését a 9/2022. (II. 28.) AM rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék