7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Első fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Behurcolás: a károsító bekerülése, amely annak megtelepedéséhez vezet.

2. Egyéb anyag: növényegészségügyi veszélyt jelentő minden olyan vizsgálatköteles áru, amely nem tartozik a növény vagy a növényi termék fogalmába.

3. Elterjedés: a károsító előfordulási területének növekedése egy adott területen belül.

4. EPPO: Európai és Földközi-tenger Melléki Növényvédelmi Szervezet (European and Mediterranean Plant Protection Organization).

5. Faanyag: kéregben lévő vagy kéreg nélküli, hengeres vagy fűrészelt, illetve megmunkált vagy megmunkálatlan fa, fahulladék, a tárgyak szállítására, fuvarozására használt csomagolóanyag vagy a rakomány megtartására szolgáló fa, amennyiben az növényegészségügyi veszélyt jelent.

6.[1] Feladó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, amely a vizsgálatköteles árut termeli, előállítja, felvásárolja, raktározza, feldolgozza.

7. Felderítés: adott területen végzett felmérés annak meghatározására, hogy a károsítók ott előfordulnak-e.

8. Felmérés: egy károsító faj populációjának jellemzésére vagy előfordulásának meghatározására, egy adott területen folytatott hatósági eljárás.

9. Fertőzés: meghatározott növény vagy növényi termék élő károsítójának jelenléte az adott növényben, növényi termékben vagy egyéb anyagban.

10.[2] Fertőzött körzet: a megállapított fertőzés, a feltételezett fertőzöttség és a károsító valószínű terjedése alapján kijelölt terület.

10a.[3] Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

11.[4] Helyi piac: olyan, egy adott vármegyére vagy szomszédos vármegyékre kiterjedő körzet, ahol a kistermelő vagy feldolgozó növényt, növényi terméket végső felhasználás céljából értékesít.

12. Károsító bekerülése: a károsító bejutása egy olyan területre, ahol az még nem fordult elő, vagy előfordult, de még nem terjedt el, és közérdekű védekezést folytatnak ellene.

13. Kezelés: hatóság által jóváhagyott eljárás a károsító elpusztítására vagy terméketlenné tételére.

14. Kiegészítő nyilatkozat: az importáló ország által kért és a növényegészségügyi bizonyítványra felvezetett, a küldemény növényegészségügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatás.

15. Kötelező növényvédelmi technológia: hatóság által elrendelt olyan növényegészségügyi célú művelet vagy eljárás, amelyet a termelő saját költségére köteles végrehajtani.

16. Megtelepedés (meghonosodás): a károsító folyamatos jelenléte a bekerülését követő belátható jövőben, egy adott területen.

17. Re-export küldemény (szállítmány): az a küldemény, amelyet egy olyan országba vittek be, amelyből azt továbbszállították anélkül, hogy károsító általi szennyeződésnek vagy fertőzésnek kitették volna. A küldemény tárolható, felbontható, más szállítmánnyal keverhető, vagy csomagolóanyagát meg lehet változtatni.

18. Szaporítóanyag: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és a vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló külön jogszabályban (a továbbiakban: vetőmagtörvény) meghatározott, a növényegészségügyi követelményeknek megfelelő vetőmag, vegetatív növényi rész vagy gyökeres növény.

19. Szennyeződés: olyan vizsgálatköteles áruk vagy károsítók jelenléte egy termékben, tárolóhelyen, szállító- vagy tárolóeszközben, amelyek ott nem okoznak fertőzést.

20. Tábla: egy termőhelyen jól körülhatárolható terület, amelyet növénytermesztésre használnak.

21.[5] Termőhely: termesztő berendezés(ek), vagy földterületek együttese, amelyet termelési vagy gazdálkodási egységként használnak, és amely növény-egészségügyi célból külön kezelt részekből is állhat.

22. Terület: ország, országrész vagy több ország területe, illetve ennek részei.

23. Tétel: összetétele, eredete, egyöntetűsége által azonosítható egyetlen termék olyan egységei, amelyek egy küldemény részeit képezik.

24.[6] Tranzit küldemény (szállítmány): az a küldemény, amelyet átszállítanak egy országon anélkül, hogy oda importálták volna, és amelyre növényegészségügyi intézkedések alkalmazhatók.

25. Ültetvényanyag: a vetőmagtörvényben meghatározott, a növényegészségügyi követelményeknek megfelelő, szaporítóanyagból felnevelt, közvetlen kiültetésre alkalmas növény.

26. Vetőmag: a vetőmagtörvényben meghatározott, a növényegészségügyi követelményeknek megfelelő, továbbszaporításra vagy árutermesztésre szánt generatív növényanyag.

27. Visszautasítás: a növényegészségügyi előírásoknak nem megfelelő küldemény vagy más vizsgálatköteles áru behozatalának, kivitelének és átvitelének hatósági megtiltása.

28.[7] Növényútlevél: hatósági címke (okmány, felirat), amely bizonyítja, hogy e rendelet előírásait betartották, és amelyet az Európai Unió szintjén szabványosítottak a különböző típusú növényekre, növényi termékekre, és amelyet az Európai Unió valamely tagállamának (a továbbiakban: tagállam) felelős hatósága dolgoz ki, kibocsátása pedig az ezt szabályozó rendelkezésekkel összhangban történik.

29.[8] Ültetés (telepítés, vetés): olyan művelet, amelynek célja a növények kihelyezése későbbi növekedésük, szaporodásuk vagy szaporításuk biztosítására.

30.[9] Ültetésre (telepítésre, vetésre) szánt növény: már elültetett növény, amelyet behozatalát követően továbbra is elültetett állapotban szándékoznak tartani, illetve át kívánnak ültetni, vagy olyan növény, amely behozatala idején nincsen elültetve, azt követően azonban elültetik.

31.[10] Fa csomagolóanyag: egy áru megtartására, megóvására vagy szállítására használt faanyag vagy fatermék, beleértve az alátétfát is, a papírtermék kivételével.

32.[11] Szállítás közbeni fogyasztás: a szaporítóanyag kivételével a vizsgálatköteles áru szállítás során való étkezési vagy takarmányozási célú felhasználása.

33.[12] Belépési hely: az a hely, ahol a növények, növényi termékek és egyéb anyagok először lépnek az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) vámterületére; légi szállítás esetén a repülőtér, tengeri vagy folyami szállítás esetén a kikötő, vasúti szállítás esetén a vasútállomás, más szállítás esetén pedig a Közösség határának átlépési helye szerint illetékes vámhivatal.

34.[13] Rendeltetési hely: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, a Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete (a továbbiakban: 2454/93/EGK rendelet) 340b. cikkének (3) bekezdésében meghatározott hely.

35.[14] Szállítmány: egy vagy több tételből álló, a vámeljáráshoz vagy más eljáráshoz előírt egyetlen okmánnyal (növényegészségügyi bizonyítvány, más okmány vagy jelölés) kísért árumennyiség.

36.[15] Közösségi tranzit: vámfelügyelet alatt álló áruk továbbítása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, a Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendeletének (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 91. cikke szerint, a Közösség vámterületének két helye között.

37.[16] Kéregmentes faanyag: olyan faanyag, amelyről a kérget a göcsök körül ott maradt, illetve a fatest mélyedéseibe ékelődött kéreg kivételével teljesen eltávolították.

38.[17] Kémiai impregnálás: a faanyag vegyszerrel történő kezelése nyomás alatt, hivatalosan elismert műszaki specifikációnak megfelelően.

39.[18] Kérgezés: a kéreg eltávolítása a hengeres fa felületéről (a faanyag nem lesz szükségszerűen kéregmentes).

40.[19] Alátétfa: az áru biztosítására vagy megtartására használt fa csomagolóanyag, amely azonban nem marad kapcsolatban az áruval.

41.[20] Mesterséges szárítás: az a folyamat, amelynek során a faanyagot zárt kamrában a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának ellenőrzése mellett szárítják annak érdekében, hogy a tervezett nedvességtartalmat elérje.

42.[21] Feldolgozott faanyag: ragasztó, hő és nyomás vagy ezek kombinációja használatával létrehozott faanyagból álló termék.

43.[22] Nyersfa: faanyag, amelyet nem dolgoztak fel vagy nem kezeltek.

44.[23] Károsítómentes terület: olyan terület, amelyen egy adott károsító tudományos bizonyítékokkal alátámasztva nem fordul elő és amelyen ezt az állapotot hatósági ellenőrzés mellett fenntartják.

45.[24] Tértiáru: a Közösség vámterületéről kiszállított és oda visszaszállított áru, amennyiben az importőr igazolja, hogy az általa visszaszállított áru megfelel a Közösségi Vámkódex 185., illetve 186. cikkében, valamint a 2454/93/EGK rendelet 848. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tértiárura vonatkozó feltételeknek.

46.[25] Egységár: eladási profil szerinti felvásárlási ár, amely a friss fogyasztásra szánt árunál a nagykereskedelmi felvásárlási árak átlagára, a feldolgozásra szánt árunál az ipari üzemek felvásárlási árainak átlaga.

47.[26] Termés mennyiség: számlával igazolt eladott mennyiség, ennek hiányában a termésbecslés alapján megállapított mennyiség.

48.[27] Növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személy: az a termelő, aki kereskedelmi céllal állít elő és értékesít növényt, illetve növényi terméket.

2. §

(1)[28] A növényegészségügyi feladatok körébe tartoznak a zárlati károsítók, a vizsgálatköteles nem zárlati károsítók vagy egyéb okból hatósági ellenőrzés alá vont károsítók természetes, valamint a növény, a növényi termék és az egyéb anyag (a továbbiakban: vizsgálatköteles áru) forgalma útján, illetve egyéb módon történő ki- és behurcolásának, megtelepedésének és terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a kártétel megszüntetésére alkalmas hatékony eljárások alkalmazása, valamint az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménye (a továbbiakban: ENSZ FAO Növényvédelmi Egyezmény) alapján a növényegészségügyi bizonyítvány, a re-export növényegészségügyi bizonyítvány vagy ezek elektronikus változatának kiállítása.

(2)[29] Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok összehangolásáért és végrehajtásáért, valamint a nemzetközi kapcsolattartásért az Agrárminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a felelős.

(3)[30] Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által felhatalmazott szakértő jogosult Magyarországon a növényegészségügyi közösségi előírások betartását, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) hatósági tevékenységét ellenőrizni.

(4)[31] A NÉBIH és a járási hivatal e rendeletben meghatározott feladatai teljesítése során köteles együttműködni a hazai és más tagállami növényegészségügyi és vámhatóságokkal.

(5)[32] A (4) bekezdés szerinti együttműködés részletes feltételeit a NÉBIH és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megkötött megállapodás tartalmazza.

2/A. §[33]

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervhez a NÉBIH elkészíti a növényegészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó részanyagot.

2/B. §[34]

(1)[35] Ha a NÉBIH laboratóriumi kapacitása nem elegendő a növény-egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, e vizsgálati feladatokat eseti jelleggel - az élelmiszerlánc felügyeletért felelős miniszter egyetértésével - külön megállapodás alapján átruházhatja az adott vizsgálatra akkreditált nem állami laboratóriumra. E feladatok kizárólag olyan laboratóriumokra ruházhatóak át, amelyek megfelelnek a nem állami laboratóriumok engedélyezésének és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás tartalmazza az elvégzendő vizsgálatok számát, körét, valamint az elvégzésükre megállapított határidőt.

(3)[36] A nem állami laboratórium az átruházott feladatokat a NÉBIH felügyelete mellett, pártatlanul köteles elvégezni, biztosítania kell a megfelelő minőséget, és e feladat elvégzése során tudomására jutott információkat harmadik fél részére nem adhatja át.

(4) A nem állami laboratórium tulajdonosa, alkalmazottja, illetve azok Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója nem lehet az átruházandó feladat kimenetelében érdekelt személy vagy szervezet tulajdonosa, tagja vagy alkalmazottja, illetve azok közeli hozzátartozója. A nem állami laboratórium a feladat kimenetelében érdekelt személy vagy szervezet számára a vizsgálat időtartama alatt nem végezhet szolgáltató tevékenységet.

(5)[37] A laboratórium vezetője köteles a (4) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi ok fennállását a hatósággal közölni. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok a feladat-átruházást követően jutott a felek tudomására, a NÉBIH a feladat elvégzésére vonatkozó megbízást visszavonja.

Második fejezet

VIZSGÁLATKÖTELES KÁROSÍTÓK

Zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók elleni védekezés

3. §[38]

(1) Tilos az 1. számú melléklet A. részében meghatározott zárlati károsítók bármely fejlődési alakjának Magyarországra való behurcolása, országon belüli szállítása, terjedésének elősegítése, valamint ezek engedély nélküli fenntartása és szaporítása.

(2) Tilos a meghatározott növények, növényi termékek Magyarországra történő behozatala, valamint országon belüli szállítása, amennyiben azokon a 2. számú melléklet A. részében felsorolt zárlati károsítók bármely fejlődési alakja, illetve fertőzésre utaló tünete megtalálható.

(3)[39] Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben írt rendelkezéseket abban az esetben, ha

a) a nem ültetésre szánt növény az 1. számú melléklet A. részében, illetve a 2. számú melléklet A. részében felsorolt károsítóval csupán csekély mértékben fertőzött, vagy

b) az ültetésre szánt növényeknek a 2. számú melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt károsítóira megállapított megfelelő toleranciák esetében, amelyeket előzőleg a tagállamok növényegészségügyi hatóságaival egyetértésben és a megfelelő károsító veszélyesség elemzés alapján választottak ki.

(4) Tilos az 1. számú melléklet B. részében meghatározott zárlati károsítók bármely fejlődési alakjának védett zónába történő behurcolása, terjedésének elősegítése, valamint ezek védett zónában történő engedély nélküli fenntartása és szaporítása.

(5) Tilos a meghatározott növények, növényi termékek védett zónába történő bevitele, és azon belüli szállítása, amennyiben azokon a 2. számú melléklet B. részében felsorolt zárlati károsítók bármely fejlődési alakja, illetve fertőzésre utaló tünete megtalálható.

(6)[40] A NÉBIH megtilthatja, vagy külön engedélyhez kötheti:

a)[41]

b)[42]

c) az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt izolált állapotban lévő zárlati károsítók Magyarországra történő behurcolását, terjedésének elősegítését, valamint ezek engedély nélküli fenntartását és szaporítását.

(7)[43] Az 1. és 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítókra vonatkozó kötelező növényegészségügyi előírásokat a 22. számú melléklet tartalmazza.

4. §[44]

5. §[45]

(1) Behozatali forgalomban a 4. számú melléklet A. részében meghatározott vizsgálatköteles árut a felsorolt országokból Magyarországra behozni tilos.

(2) Behozatali forgalomban a 4. számú melléklet B. részében meghatározott vizsgálatköteles árut a felsorolt országokból az Európai Unió védett zónáiba beszállítani tilos.

(3)[46] A vámhatóság a 4. számú mellékletben meghatározott vizsgálatköteles áru behozatalakor haladéktalanul értesíti a járási hivatalt, és annak intézkedéséig a szállítmányt feltartóztatja.

5/A. §[47]

(1) Behozatali forgalomban az 5. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles árut csak az ott meghatározott különleges előírások betartásával lehet Magyarországra behozni, illetve Magyarországon és a tagállamokban szállítani.

(2)[48] Az R. 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 16.2., 16.3. és 16.4. pontjaiban meghatározott károsítóktól mentes elismert területeket az R. 26. számú melléklete tartalmazza.

(3)[49] Behozatali forgalomban az 5. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árut csak az ott meghatározott különleges előírások betartásával lehet a felsorolt védett zónákba beszállítani.

(4)[50] Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn, az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy átvevő szállítás közbeni fogyasztásra, valamint nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja.

5/B. §[51]

(1) A 6. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles árut, azok csomagolását és szükség esetén szállítóeszközét a Magyarországon, illetve Magyarországra vagy valamely tagállamba történő szállítása előtt növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni annak megállapítására, hogy

a) azok nem fertőzöttek az 1. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt károsítókkal,

b) a 2. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áru nem fertőzött az ott meghatározott károsítókkal,

c) az 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áru megfelel az ott meghatározott különleges előírásoknak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, a 6. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles áruk csak a vizsgálatköteles áru származási helye szerinti hatóság által, vagy felügyelete mellett kiállított érvényes növényútlevéllel szállíthatók.

(3) Ha a növényegészségügyi ellenőrzések során az 1. számú melléklet A. részének I. szakaszában vagy a 2. számú melléklet A. részének I. szakaszában felsorolt zárlati károsítókat mutatnak ki, akkor a növényútlevél kiadásának feltételei nem állnak fenn.

(4) A 6. számú melléklet B. részében felsorolt és az Európai Unió tagállamain kívüli országból (a továbbiakban: harmadik ország) származó vizsgálatköteles árut, azok csomagolását és szükség esetén szállítóeszközét Magyarországra, illetve valamely tagállamba történő behozatala előtt növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni annak megállapítására, hogy:

a) azok nem fertőzöttek az 1. számú mellékletben felsorolt károsítókkal,

b) a 2. számú mellékletében felsorolt vizsgálatköteles áru nem fertőzött az ott meghatározott károsítókkal,

c) az 5. számú mellékletben felsorolt vizsgálatköteles áruk megfelelnek az ott meghatározott különleges előírásoknak.

(5) Behozatali forgalomban a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles áru csak a származási vagy a feladó ország hatósága által végzett növényegészségügyi vizsgálat alapján kiállított érvényes növényegészségügyi bizonyítvánnyal szállítható.

(6) Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn, a (4) és (5) bekezdés előírásai nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor vizsgálatköteles árut két tagállam között szállítanak egy harmadik ország területén keresztül, továbbá növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy átvevő szállítás közbeni fogyasztásra, valamint nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja.

(7)[52] A vámalakiságok elvégzésekor a harmadik országból érkező, a 6. számú melléklet B. részében fel nem sorolt növényekből, növényi termékekből és egyéb anyagokból álló szállítmányokat vagy tételeket növényegészségügyi vizsgálatban kell részesíteni, amennyiben feltételezhető, hogy a szállítmány vizsgálatköteles terméket tartalmaz. Amennyiben a vámellenőrzés során megállapítják, vagy alapos gyanúja merül fel annak, hogy egy harmadik országból érkező szállítmány vagy tétel a 6. számú melléklet B. részében, vagy a 4. számú mellékletben felsorolt, be nem jelentett növényekből, növényi termékekből és egyéb anyagokból áll, vagy azokat tartalmazza, akkor a vámhatóság a járási hivatalt haladéktalanul tájékoztatja.

(8) Amennyiben az ellenőrzés befejezésekor nem állapítható meg kétséget kizáróan a vizsgálatköteles áru azonossága, különös tekintettel annak nemzetségére, fajára vagy származására, az adott szállítmányt úgy kell tekinteni, hogy a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árut tartalmaz.

6. §[53]

Amennyiben a járási hivatal által feljogosított kormánytisztviselő (a továbbiakban: növényvédelmi felügyelő) zárlati károsítóval való fertőzési veszélyt észlel, mintát vesz. A termelési, tárolási, szállítási, fuvarozási, forgalombahozatali és felhasználási korlátozásokat (a továbbiakban együtt: korlátozás) a járási hivatal rendelheti el. Ha a korlátozás emberi fogyasztásra kerülő termékre vonatkozik, és a károsító egészségkárosítást vagy egészségkockázatot jelenthet, a korlátozást a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak, valamint a NÉBIH-nek is be kell jelenteni.

7. §

(1)[54] Az 1. számú melléklet A. rész I. szakaszában és a 2. számú melléklet A. rész I. szakaszában meghatározott zárlati károsítók észlelését követően a fertőzött növényeket, növényi termékeket, területet és létesítményt, továbbá a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásához szükséges környezetüket haladéktalanul növényegészségügyi zárlat (a továbbiakban: zárlat) alá kell helyezni.

(2) A fertőzött növényeket, növényi termékeket, valamint a környezetükben levő és a fertőzés terjesztésére alkalmas növényeket és növényi termékeket meg kell semmisíteni. A fertőzés továbbterjedésének megakadályozásához szükséges intézkedéseket, az állami védekezés keretében végzett kezelés, fertőtlenítés végrehajtását és a fertőzött terület további használatára vonatkozó előírásokat az adott fertőzés jellegének megfelelően a zárlati rendelkezés szabályozza.

8. §[55]

Zárlati károsítók megtelepedésének, illetve továbbterjedésének megakadályozására és a fertőzés felszámolására vonatkozó belső növényegészségügyi előírásokat, zárlati szabályokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §[56]

Zárlati károsítóval való fertőzés megállapítása esetén a zárlatot a járási hivatal rendelheti el.

10. §

(1)[57] A zárlat alá helyezett területet, létesítményt a járási hivatalnak "Növényegészségügyi Zárlat" feliratú táblákkal, szembetűnő helyen, jól láthatóan és időtálló módon meg kell jelölnie.

(2) A zárlat alá helyezett területről, létesítményből, amennyiben arról az elrendelő határozat másként nem rendelkezik, a károsítót, illetve annak bármely fejlődési alakjával fertőzött anyagot kivinni vagy oda a fertőzés terjedését elősegítő tárgyat, illetőleg terményeket bevinni tilos. A zárlati területen csak az azt elrendelő határozatnak megfelelő tevékenység folytatható.

11. §

(1)[58] A zárlati károsító elterjedésének megelőzése érdekében a járási hivatal biztonsági sávot jelölhet ki. Biztonsági sáv az a terület, ahol egy meghatározott károsító, amely ellen hatóságilag előírt módon védekeznek nem, vagy csak alacsony szinten fordul elő, illetve amely terület körülvesz egy fertőzött vagy károsítómentes területet vagy termőhelyet, illetve egy termőhely fertőzött vagy károsítómentes részét vagy azzal szomszédos, és ahol növényegészségügyi intézkedéseket, kötelező növényvédelmi technológiát vezetnek be a károsító terjedésének megakadályozására.

(2)[59]

12. §[60]

Az 1-3. számú mellékletben meghatározott károsítók észlelése esetén a fertőzött körzetben, illetve ennek térbeli elszigetelésére szolgáló biztonsági sávban a termelő köteles a járási hivatal által elrendelt védekezési előírásokat betartani.

13. §[61]

(1)[62] Amennyiben a küldemény vagy a szállítóeszköz közvetlen terjedési veszélyt jelentő zárlati károsítóval fertőzött, azt azonnal fertőtleníteni kell, illetve olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek lehetővé teszik az Európai Unió területének megvédését. Az intézkedésekről a NÉBIH tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) Az (1) bekezdés alapján foganatosított intézkedések védekezési költségei kivitel esetén a feladót, behozatal, valamint re-export és tranzit (a továbbiakban együtt: átmenő) forgalom esetén a szállítót, fuvarozót vagy a szállítmányozót terhelik. Indokolt esetben a minisztérium ettől eltérően is rendelkezhet.

(3)[63] Ha az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli közvetlen veszély áll fenn, akkor a NÉBIH azonnal értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a megfelelőnek tartott intézkedésekről. Amennyiben ezek az intézkedések nem megfelelő módon vagy időben kerülnek bevezetésre, a NÉBIH átmeneti jelleggel bármilyen további szükségesnek tartott rendelkezést hozhat, amíg a Bizottság nem intézkedik a növényekre és a növényi termékekre káros organizmusok Közösségbe való bevitele és a Közösségen belüli elterjedése elleni védelmi intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 16. cikkének (3) bekezdése alapján.

(4)[64] Amennyiben a 29. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzésköteles szaporító- és ültetvényanyagon kívüli, Európai Unióból származó küldemény vagy tétel nem rendelkezik az annak a terméknek az uniós forgalmazásához az 5. számú melléklet A. RÉSZ-ének II. szakaszában előírt, külön elvégzett laboratóriumi vizsgálat alapján kiállított károsító mentességi igazolással, a termékre a járási hivatal forgalombahozatali korlátozást rendel el, és rendelkezik annak megsemmisítéséről.

14. §[65]

(1) Egy károsító gazdasági veszélyességének mértékét károsító veszélyesség elemzéssel kell meghatározni. Az elemzés biológiai vagy más tudományos és gazdasági bizonyítékok értékelésének folyamata a károsító szabályozhatóságának, valamint a növényegészségügyi intézkedések mértékének meghatározására.

(2) A Magyarországon nem honos, az 1-2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítók észlelése esetén a minisztérium növényegészségügyi intézkedéseket rendelhet el, amennyiben azt a károsító gazdasági veszélyessége indokolja.

(3)[66] A Magyarországon és az Európai Unió többi tagállamában nem honos, az 1. és 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítók észlelése esetén a járási hivatal korlátozást rendel el, és haladéktalanul értesíti a minisztériumot és a NÉBIH-et.

(4)[67] A Magyarországon nem honos, az 1. és 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítók jelenlétének vagy megjelenésének gyanúját és a hatóság által megerősített előfordulását, valamint az elrendelt és tervezett intézkedéseket a minisztérium írásban bejelenti a Bizottságnak és a többi tagállamnak. Az intézkedések a Bizottság döntéséig foganatosíthatók.

(5)[68] A minisztérium a (4) bekezdésben foglaltak esetében a gyanú megfogalmazását, valamint az előfordulás hatóság általi megerősítését követő

a) nyolc munkanapon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére, mely tartalmazza legalább a 28. számú melléklet 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 5.6., 6.4. és 8. pontja szerinti információkat;

b) harminc napon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére az előfordulás egyéb körülményeire, valamint a tervezett vagy elrendelt növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozóan, a 28. számú melléklet szerinti adattartalommal.

(6)[69] A Magyarországon nem honos, az 1. számú melléklet A. rész I. szakaszában és a 2. számú melléklet A. rész I. szakaszában felsorolt károsítók előfordulását, valamint az 1. számú melléklet A. rész II. szakaszában vagy B. részében, továbbá a 2. számú melléklet A. rész II. szakaszában vagy B. részében felsorolt károsítók Magyarország területének olyan részén történő megjelenését, ahol azok korábban nem voltak jelen, valamint az elrendelt és tervezett intézkedéseket a minisztérium bejelenti a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(7)[70] A minisztérium a (6) bekezdésben foglaltak esetében az előfordulás hatóság általi megerősítését követő

a) nyolc munkanapon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére az előfordulásról, mely tartalmazza legalább a 28. számú melléklet 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 5.6., 6.4. és 8. pontja szerinti információkat;

b) harminc napon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére az előfordulás egyéb körülményeire, valamint a tervezett vagy elrendelt növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozóan, a 28. számú melléklet szerinti adattartalommal.

(8)[71] A minisztérium felkéri a Bizottságot, hogy értesítse az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezetet, a 28. számú melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint.

(9)[72] A minisztérium aktualizálja az (5) és (7) bekezdésben említett bejelentéseket, amennyiben bármely új lényeges információ kerül birtokába, és azt ellenőrizték, vagy amint új intézkedést hoztak.

(10)[73] Az irányelv 15. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett eltérésekről a minisztérium értesíti a Bizottságot.

(11)[74] Aki tudomást szerez az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt vagy azokban fel nem sorolt, de Magyarországon korábban elő nem fordult, nem-honos károsító jelenlétéről vagy arra utaló jelekről, köteles tíz napon belül írásban értesíteni a járási hivatalt, és e hatóságnak kérésre átadni a birtokában lévő, a károsító jelenlétére vonatkozó információt.

Védett zóna[75]

14/A. §[76]

(1)[77] A NÉBIH a Bizottság jóváhagyásával védett zónát jelölhet ki.

(2) Védett zónának minősül minden olyan terület, ahol

a) a tagállamokban előforduló károsító nem honos vagy nem telepedett meg annak ellenére, hogy számára adottak a megtelepedéshez szükséges ökológiai feltételek,

b)[78] fennáll a veszélye annak, hogy kedvező ökológiai feltételek esetén egyes károsítók bizonyos termékekben megtelepednek, annak ellenére, hogy ezek a károsítók nem honosak vagy még nem telepedtek meg az Európai Unió területén; egy károsítót akkor kell egy területen megtelepedettnek tekinteni, ha ismert, hogy az ott előfordul, és ha e területen a károsító mentesítésre nem tettek hatósági intézkedéseket, vagy ha a megtett intézkedések legalább két egymást követő éven át hatástalannak bizonyultak.

(3) Egy övezetnek az Európai Unióban védett zónaként történő elismeréséhez

a) a kérelmezőnek - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - hivatalos ellenőrzési programot kell készítenie, amelynek igazolnia kell, hogy egy vagy több károsító, amelyekre az övezetet védett zónaként kívánják elismertetni, nem telepedett meg vagy előfordulása nem járványszerű,

b)[79] az a) pont szerinti programot a NÉBIH-nek a járási hivatalok bevonásával folyamatosan ellenőriznie kell.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti programnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) felmérést az érintett károsító biológiájának, valamint az érintett övezet agronómiájának és környezetének megismerésére, melyek esetében megfelelő elemző módszerek alkalmazásával meg kell vizsgálni a termesztő közeget és a termést, amennyiben szükséges, laboratóriumi tesztelést kell végezni,

b) egy állandó rendszert, amely évente legalább egy alkalommal, a megfelelő időben biztosítja a rendszeres felmérést azon károsító felderítése érdekében, amelyre az övezetet védett zónaként szándékoznak elismertetni,

c) egy nyilvántartási rendszert, amely a felmérési eredmények adatait tartalmazza.

(5)[80] A (4) bekezdés a) pontja szerinti felmérést a járási hivatal végzi el. A Bizottságot értesíteni kell a felmérési módszerről, valamint annak végrehajtásáról, és a Bizottság szakértői számára hozzáférhetővé kell tenni a felmérési módszert, annak végrehajtását, eredményeit.

(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felmérést az állatvilág olyan, fonálférgeken kívüli károsítói esetében, amelyek az erdei növények vagy növényi termékek szempontjából fontosak, és amelyek általában a szabadban termesztett növényeket károsítják, a következők szerint kell végrehajtani:

a) a felmérést az érintett övezetben kell elvégezni,

b) a felmérési módszernek olyan terven kell alapulnia, amelyben a megfigyelési pontok meghatározása az érintett övezetet lefedő földrajzi hálót követi; minden pontnál fel kell jegyezni a sorszámot, a tényleges szélességi és hosszúsági koordinátákat, a topográfiát és, ahol szükséges, a helyszín leírását; amennyiben indokolt, kiegészítő információk gyűjthetők a megfigyelési pontok megjelölésével, továbbá minderről térkép készíthető,

c) a megfigyelési pont kiválasztásához az alábbi feltételeket kell figyelembe venni:

ca) a pontot körülvevő területnek elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a pont kiválasztása lehetséges legyen,

cb) általában a pontnak az a) pont szerinti területen kell lennie, hogy a megfelelő felmérési műveleteket el lehessen végezni,

cc) különleges esetekben, amennyiben indokolt, más pontok választhatók, például olyan helyen, ahol a károsító esetleges behurcolásának kockázata nagy,

d) amennyiben indokolt, meteorológiai és talajtani (elsősorban csapadék és hőmérséklet, valamint fizikai-kémiai) adatokat kell gyűjteni leginkább a megfigyelési ponton, de ugyanez egy olyan közeli állomásról is begyűjthető, ahol a felsorolt változókat rendszeresen mérik; fel kell jegyezni a szélsőséges eseteket (pl. szárazság, nagy mennyiségű csapadék stb.) is, amelyek valószínűleg befolyásolják a megfigyelést,

e) a felmérésnek, valamennyi megfigyelési ponton biztosítania kell a következőket:

ea) reprezentatív mennyiségű növényt és növényi terméket vegyen alapul,

eb) az érintett károsítónál egy vagy több fontosabb gazdanövényt, illetve növényi terméket vegyen alapul; amennyiben indokolt, más gazdanövényeket is vegyen figyelembe,

ec) a tünetek várható előfordulásának idejében tartalmazzon vizuális szemlét, hogy meghatározhatók legyenek az érintett károsító tünetei, kétség esetén pedig minták laboratóriumi tesztelését,

f) amennyiben indokolt, a megfigyelési pontokon az érintett károsítók begyűjtésére csapdákat kell használni, amelyek típusa és száma, valamint a csapdázás módja tekintetében a károsító biológiáját figyelembe kell venni.

(7)[81] Amennyiben indokolt, a NÉBIH további intézkedéseket foganatosít a (3) bekezdésben megállapított követelmények betartásához.

(8)[82] Amennyiben a védett zóna területén megjelenik az a károsító, amelyre a védett zónát elismerték, a NÉBIH a károsító megjelenéséről, a mentesítési program végrehajtásáról és annak eredményéről írásban tájékoztatja a Bizottságot.

14/B. §[83]

(1) Az olyan védett zónán kívülről származó, a 6. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áruk esetében, amelyeket a védett zónára érvényes növényútlevél nélkül a védett zónán keresztül szállítanak a védett zónán kívüli végső rendeltetési helyre, az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

a) az alkalmazott csomagolóanyagnak és, ahol szükséges, a vizsgálatköteles árut szállító járműnek tisztának, zárlati károsítóktól mentesnek, valamint a károsítók terjedésének veszélyét kizáró természetűnek kell lennie,

b) a védett zónán belül a károsítók elterjedése veszélyének kizárása és a csomagolóanyag azonossága változatlanságának biztosítására a csomagolás után - a növényegészségügyi követelményeknek megfelelően - azonnal le kell zárni a csomagolóanyagot, vagy ahol szükséges, a vizsgálatköteles árut szállító járművet, továbbá lezárva kell tartani a védett zónán keresztüli szállítás során,

c) a vizsgálatköteles árut olyan okmánynak kell kísérni, amelyet rendszerint kereskedelmi célokra használnak, és amelyen feltüntetik, hogy a vizsgálatköteles áru az adott védett zónán kívülről származik, és a rendeltetési helye az adott védett zónán kívül van.

(2) Ha az adott zónán belül szervezett hivatalos ellenőrzés alatt megállapításra kerül, hogy nem teljesülnek az (1) bekezdésben foglalt követelmények, akkor a csomagolást haladéktalanul pecséttel kell ellátni, és a vizsgálatköteles árut hatósági felügyelet mellett kell szállítani az adott védett zónán kívül eső rendeltetési helyre.

14/C. §[84]

(1)[85] A NÉBIH az egyes zárlati károsítók figyelembevételével megvizsgálhatja, hogy alkalmazhatóak-e a védett zónára vonatkozó ellenőrzési szabályoknál kevésbé szigorú feltételek a 6. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt olyan vizsgálatköteles árura, amely a vizsgálatköteles árura létrehozott védett zónából származik, és azon belül kerül szállításra.

(2)[86] Az (1) bekezdés szerinti kevésbé szigorú feltétel a 34. és 35. §-ban hivatkozott hatósági ellenőrzés alkalmazását jelenti a NÉBIH ellenőrzése mellett.

Károsítómentes terület[87]

14/D. §

(1)[88] Károsítómentes területet a NÉBIH jelöl ki hivatalból vagy a járási hivatalnál előterjesztett kérelem alapján, ha a terület megfelel a 25. számú mellékletében foglalt előírásoknak. A NÉBIH a károsítómentes területekről hatósági nyilvántartást vezet, a kérelemre történő kijelölésről határozatot hoz.

(2) A hatósági nyilvántartás tartalmazza a károsítómentes terület azonosító adatait, továbbá a 25. számú mellékletben foglalt előírásokon felül - a kijelölő határozatban előírt - kötelező, egyedi, a károsítómentes terület fenntartásával kapcsolatos növényegészségügyi intézkedéseket és a károsító esetleges megjelenésekor alkalmazandó egységes növényegészségügyi előírásokat.

(3)[89] A károsítómentes területen az adott károsító megjelenését vagy annak gyanúját a termelő haladéktalanul köteles a járási hivatalnak jelenteni. A járási hivatal erről három munkanapon belül a NÉBIH-et értesíti.

(4)[90] Amennyiben a károsítómentes terület növényegészségügyi állapota megváltozik, a NÉBIH a járási hivatal bejelentése alapján az adott károsítómentes területet a hatósági nyilvántartásból törölheti vagy az arra vonatkozó - a kijelölő határozatban foglalt - előírásokat módosíthatja.

(5) Az ügyfél kérelmére nyilvántartásba vett károsítómentes terület kijelölésével és fenntartásával kapcsolatos költségeket az ügyfél viseli.

Külön engedéllyel történő behozatal

15. §[91]

(1)[92] A NÉBIH az 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az 5/B. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott előírások alól kérelemre, rendkívüli esetben felmentést adhat, amennyiben a zárlati károsítók terjedésének veszélye nem áll fenn, és a növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot Magyarországgal határos harmadik ország határzónájában termesztik, állítják elő, vagy használják fel, és a határzónához közeli magyarországi területre feldolgozás céljából kívánják behozni.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) a behozatalra szánt vizsgálatköteles áru tudományos nevét és mennyiségét,

c) az előállítás helyét,

d) a rendeltetési címet és a későbbi felhasználás helyét,

e) a behozatal részletes indoklását.

(3)[93] A NÉBIH az (1) bekezdés szerinti engedélyt határozat formájában adja ki, amelyben rendelkezik a vizsgálatköteles áru szállításával, fuvarozásával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos intézkedésekről.

(4)[94] Az engedély hatálya alá tartozó árut kísérő okmányokon fel kell tüntetni az áru származási helyét.

(5)[95] Az engedély kiadása után a NÉBIH nyilvántartásba veszi a feldolgozás helyét és az azt végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait. Ezeket az adatokat rendszeresen karbantartja és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

(6)[96] Az engedélyt a vizsgálatköteles áru beléptetésekor a vámhatóság részére be kell mutatni.

16. §

(1)[97] Kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka (a továbbiakban: kutatás) céljára az 1-6. számú mellékletben meghatározott tilalmazott károsítónak, vizsgálatköteles árunak, továbbá egyéb, Magyarországon nem honos életképes növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatalát vagy belföldi szállítását, fuvarozását, illetve felhasználását kérelemre a járási hivatal engedélyezheti, amennyiben a 8. számú mellékletben meghatározott általános feltételek fennállnak. Indokolt esetben a járási hivatal kiegészítő feltételeket határozhat meg. A feltételek megváltozása az engedély visszavonásával jár.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kutatásért felelős intézmény és személy nevét, címét,

b) a károsítót is magába foglaló kutatási anyag tudományos nevét (neveit),

c) a kutatási anyag típusát és mennyiségét,

d) a kutatási anyag származási helyének igazolását, a tervezett kutatás célját, jelentőségét, a munka vázlatát,

e) a zárlati vagy a vizsgálati hely címét vagy egyéb, azonosítására alkalmas adatait,

f) a kutatás engedélyezését követő első tárolás vagy első telepítés helyét,

g) az engedélyezett tevékenységek befejezésekor az anyag megsemmisítésére vagy kezelésére javasolt módszert,

h)[98] import esetén a belépő növényegészségügyi határállomás helyét.

(3)[99] A kutatási tevékenység jóváhagyását követően a járási hivatal a 8. számú mellékletben meghatározott minta szerinti engedélyt adja ki, amelynek minden esetben kísérnie kell a kutatási anyagot.

(4) A 6. számú mellékletben meghatározott vizsgálatköteles áruk behozatala esetén a kutatási anyagot a hatályos növényegészségügyi előírásoknak megfelelő vizsgálat alapján, a származási ország hatósága által kiállított növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, melynek kiegészítő nyilatkozatában fel kell tüntetni az engedély számát és a következő megjegyzést: "Ezt az anyagot a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 16. §-a értelmében importálják Magyarországra." Az előírások nem érintik azt a károsítót, amellyel az (1) bekezdésben engedélyezett kutatást végzik.

(5)[100] A 6. számú mellékletben felsorolt vizsgálatköteles áru belföldi szállítása, fuvarozása esetén a kutatási anyagot a növényegészségügyi előírásoknak megfelelő vizsgálat alapján kiállított növényútlevélnek kell kísérnie. A növényegészségügyi előírások nem érintik azt a károsítót, amellyel az (1) bekezdésben engedélyezett kutatást végzik.

(6) A kutatási anyaggal folytatott valamennyi tevékenységet (ideértve a behozatalt és a szállítást is) a 8. számú melléklet előírásai szerinti zárlati körülmények között kell végezni.

(7)[101] A járási hivatal ellenőrzi a 8. számú mellékletben meghatározott zárlati intézkedések betartását és a kutatási anyag, valamint járulékos anyagai növényegészségügyi követelményeknek megfelelő kezelését, beleértve a sterilizálást, a fertőtlenítést, a megsemmisítést és az elrendelt egyéb eljárási módokat is.

17. §

(1) A zárlat akkor oldható fel, ha

a)[102] a kutatási anyagot (ideértve a károsítót és a járulékos anyagokat is), valamint a kutatási anyaggal érintkezett növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot megsemmisítették, fertőtlenítették vagy más, a járási hivatal által elrendelt módon kezelték,

b)[103] a kutatási tevékenységet folytató telephelyet fertőtlenítették vagy más, a járási hivatal által elrendelt módon kezelték.

(2) A kutatási anyag által megfertőzött vagy azzal valamilyen formában érintkezett növényt, növényi terméket és egyéb anyagot meg kell semmisíteni vagy a károsító elpusztítását célzó kezelésnek kell alávetni.

(3) A 4. számú mellékletben meghatározott és a 8. számú mellékletben nem szabályozott növénnyel, növényi termékkel vagy más anyaggal folytatott tevékenységet növényegészségügyi szempontból a minisztérium külön is szabályozhatja.

Megsemmisítés

18. §

(1)[104] Állami védekezés keretében hozott zárlati intézkedéssel a termelők növényállományának részleges vagy teljes megsemmisítését országosan, illetve több vármegyére kiterjedően a NÉBIH, egy vármegyére vonatkozóan pedig a vármegyei kormányhivatal határozattal rendeli el az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. §-a alapján.

(2)[105] A 9. §-ban szabályozott egyéb zárlati intézkedés esetén a megsemmisítést a vármegyei kormányhivatal határozattal rendeli el.

(3) A megsemmisítési határozatnak tartalmaznia kell

a) a megsemmisítésre kerülő vizsgálatköteles anyag tulajdonosának (birtokosának) nevét, címét, a megsemmisítés helyét,

b) a megsemmisítendő növény faját, fajtáját, területét, illetve mennyiségét (darabszámát vagy tömegét), az ültetvény korát, típusát,

c) a megsemmisítendő növényi termék és egyéb anyag nevét és mennyiségét (darabszámát vagy tömegét),

d) valamint a megsemmisítést szükségessé tevő zárlati károsító nevét.

e)[106] a megsemmisítés, illetve az egyéb engedélyezett feldolgozás módját.

(4)[107] Amennyiben a megsemmisítést a minisztérium rendeli el, a határozatban meg kell nevezni a megsemmisítési eljárást lefolytató vármegyei kormányhivatalt.

(5)[108] A megsemmisítési határozatot meg kell küldeni a termelőnek, az eljárás lefolytatásával megbízott vármegyei kormányhivatalnak, a megsemmisítést végző természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetnek és a kártalanítás kifizetésében illetékes vármegyei kormányhivatal, erdészeti növények esetében az illetékes erdőfelügyelőségnek, védett növények esetén pedig az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságának.

(6)[109] A vármegyei kormányhivatalnak jegyzőkönyvben kell rögzítenie azokat a kárelőzményi és tényadatokat, amelyek a kártalanítás alapjául szolgálnak. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a NÉBIH-nek.

19. §

(1)[110] A megsemmisítési határozat végrehajtásáról a vármegyei kormányhivatal és a 18. § (4) bekezdése alapján a megsemmisítés végrehajtásával megbízott vármegyei kormányhivatal köteles a NÉBIH-nek három napon belül írásban jelentést tenni.

(2) A jelentésben az eljáró szervnek meg kell jelölnie a megsemmisítési határozat számát, a 18. § (3) bekezdésében foglalt adatokat és a zárlat alá vont eszközök, tárgyak megnevezését, darabszámát.

(3)[111] A jelentésben közölni kell a laboratóriumi vizsgálatot végző vármegyei kormányhivatal, illetve egyéb megbízott szakintézmény nevét és székhelyét, a vizsgálat időpontját és eredményét, valamint a vizsgálat eredményéről kiállított laboratóriumi bizonyítvány számát. A megsemmisítési határozat végrehajtásáról szóló jelentésben közölni kell továbbá a megsemmisítés módját, eredményét, valamint a növényi hulladékok eltávolításának és ártalmatlanná tételének módját.

20. §

(1)[112] A Tv. 49. §-ának (4) bekezdése alapján a zárlati károsítók behurcolásának és elterjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések során keletkezett növényi hulladék ártalmatlanná tétele állami feladat, amelynek végrehajtásáról a növényi hulladék keletkezésének helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal intézkedik. Amennyiben a hulladék ártalmatlanítása más vármegyében történik, értesíteni kell a megsemmisítés helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalt is.

(2)[113] Az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a káresemény helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatal a hulladék ártalmatlanná tétele érdekében meghatározza[114]

a)[115] a feladat végrehajtására kijelölt vállalkozót, illetve természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiség nélküli szervezetet,

b) a végrehajtás kezdeti és a befejezés várható időpontját,

c) a szállítás, fuvarozás és a járműfertőtlenítés rendjét, figyelembe véve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait is.

(3)[116] Az ártalmatlanná tétel végrehajtására a káresemény helyszínéhez legközelebb lévő és a keletkezett növényi hulladék mennyiségének megsemmisítésére képes vállalkozó vagy természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet jelölhető ki.

(4)[117] Az ártalmatlanná tételt végző vállalkozó vagy természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet a végrehajtást követően a számlát felülvizsgálatra és jóváhagyásra megküldi az ártalmatlanná tételt elrendelő vármegyei kormányhivatalnak.

(5)[118]

(6) Ha az ártalmatlanná tétel a káresemény helyén történik (például elföldelés, elégetés), a (2), (4) és (5) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni.

Kártalanítás

21. §[119]

(1) A Tv. 54. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kártalanítás kifizetése iránti kérelem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza

a) természetes személy esetén az arról szóló nyilatkozatot, hogy a kártalanítási jogosult banki átutalással vagy postai kézbesítés útján kéri a kártalanítás összegének kifizetését;

b) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján csoportos általános forgalmi adóalanynak minősülő kártalanítási jogosult esetében a csoportazonosító számot;

c) az Áfa tv. alapján adóalanynak (a továbbiakban: áfaalany) minősülő kártalanítási jogosult nyilatkozatát arról, hogy alanyi adómentességet választott-e.

(2)[120] A termelő által a termelés mielőbbi beindítása érdekében a megsemmisítés végrehajtásával megbízott vármegyei kormányhivatalhoz benyújtható részkártalanítási kérelem esetén a kártalanítás összege a várható teljes kártalanítás 50%-áig terjedhet.

22. §[121]

(1) A kártalanítás alapja védett növények esetében a külön jogszabályban közzétett eszmei érték, minden más növény, növényi termék és egyéb anyag esetében a kártalanítás alapja a megsemmisített tulajdon, illetőleg a szaporításból kizárt szaporítóanyag mindenkori forgalmi értéke, továbbá a határozatban szereplő zárlati intézkedéssel közvetlenül kapcsolatos költségek összege, ide nem értve azt a költséget, amely a zárlati intézkedés elmaradása esetén is felmerült volna. A kártalanítás alapjául szolgáló forgalmi értéket - ha a kártalanítást kizáró ok nem áll fenn - becsléssel kell megállapítani.

(2)[122] A forgalmi érték becslési eljárását a fertőzöttség tényét megerősítő laboratóriumi vizsgálati eredmény közlését követően a zárlati határozat alapjául szolgáló körülmények kivizsgálásával egy időben meg kell kezdeni. Amennyiben a forgalmi érték megállapításához szükséges a termésbecslés is, a vármegyei kormányhivatalnak azt is el kell végeznie.

(3) A forgalmi érték megállapításának alapjai:

a) növény (pl. cserepes növény, gyümölcs, zöldség) esetében annak számlákkal igazolt beszerzési ára (beleértve az importárat is), ennek hiányában a könyv szerinti nyilvántartási ár vagy a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi felvásárlási ár;

b) növényi termék (pl. szárítmány) vagy egyéb anyag (pl. fa-csomagolóanyag) esetében annak számlákkal igazolt beszerzési ára (beleértve az importárat is), ennek hiányában a könyv szerinti nyilvántartási ár vagy a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi felvásárlási ár;

c)[123] növényi szaporító- és ültetési anyag (pl. oltvány, palánta, vetőmag) esetében forgalomba hozatal előtt a káreseményt megelőző 6 hónapban kialakult átlagos piaci ár, az első forgalomba hozatalt követően a számlával igazolt beszerzési ár;

d) egy- és kétéves vagy évelő (pl. lucerna) kultúrák esetében,

da) a növényápolás költségei, ha a zárlat elrendelése a betakarítás előtt történt, vagy

db) a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi felvásárlási ár, ha a zárlat elrendelése betakarítás után (értékesítés előtt) történt, valamint

dc) egy év becsült elmaradt haszna évelő kultúrák esetében, ha a zárlat elrendelésére az első két évben került sor;

e) növényi szaporító- és ültetési anyag-előállító ültetvényeknél

ea) törzsültetvények esetében

eaa) az újratelepítés költségei (az eredeti ültetvény minősítési fokozatának megfelelő szaporítóanyag átlagos piaci ára, az ültetés közvetlen költségei), valamint az eredeti telepítéstől a megsemmisítésig eltelt időszak ápolási költsége a még nem minősített ültetvény esetén, vagy

eab) a káresemény időszakára eső eladási szezon átlagos piaci ára a már minősített ültetvény esetén, valamint a becsült elmaradt haszon szamóca esetében egy évre, egyéb bogyós és más fás szárú növény esetében három évre számolva, a zárlatot megelőző években forgalmazott mennyiségek alapján,

eb) fa- és szőlőiskola, csemetekert, szaporító telep esetében

eba) a megsemmisített növényanyag telepítési költségei (az ültetési anyag számlával igazolt beszerzési ára és az ültetés közvetlen költségei), valamint a telepítéstől a megsemmisítésig eltelt időszak ápolási költsége, ha a kitermelés előtt történik a megsemmisítés, kivéve, ha ez már a kész, közvetlenül a kitermelés előtt álló növényanyagot érint, amely utóbbi esetben a megsemmisített növényanyag becsült piaci árának a kitermelés ráfordításával csökkentett összege, vagy

ebb) növényanyag átlagos piaci ára, ha a megsemmisítés a kitermelés után történik;

f) termőültetvények esetében

fa) az újratelepítés költségei (az ültetési anyag átlagos piaci ára, az ültetés közvetlen költségei), valamint a telepítéstől a megsemmisítésig eltelt időszak ápolási költsége termőre még nem fordult ültetvény esetén, vagy

fb) a megsemmisített termék alábbiak szerinti egységár és termésmennyiség alapján becsült ára már termő ültetvény esetén, valamint a becsült elmaradt haszon szamóca esetében egy évre, egyéb bogyós esetében három évre, más fás szárú növénynél hagyományos művelés esetében öt évre, intenzív művelésű ültetvény esetében három évre számolva.

(4) Az elmaradt haszon becslésének alapja az adott termőtájon, a zárolt ültetvényben alkalmazott művelésmódhoz és technológiához hasonló termesztési gyakorlatot követő gazdaságokban, hosszú távon realizált hozam, figyelembe véve az éghajlati viszonyokat, ültetvény korát, termesztett fajtát és az azokkal összefüggő termésbiztonságot (terméshozás szakaszosságát).

(5) A becsült kártalanítási érték a (3) bekezdés szerint becsült forgalmi értéknek az alábbiak szerint meghatározott százaléka:

a) növényeknél 80%,

b) növényi termékek, egyéb anyagoknál 70%,

c) növényi szaporító- és ültetési anyagoknál 90%,

d) egyéves és évelő kultúráknál 80%,

e) növényi szaporító- és ültetési anyag-előállító ültetvényeknél 90%,

f) termőültetvényeknél 80%.

(6) Az (5) bekezdés szerinti becsült kártalanítási értéket növelik a zárlati intézkedéssel közvetlenül kapcsolatos költségek. Amennyiben a határozat a fertőzött termék megsemmisítését ipari feldolgozás vagy más irányú felhasználás útján is lehetővé teszi, akkor a termelő köteles a tőle elvárható módon mindent megtenni a feldolgozás, illetve a más irányú felhasználás realizálása érdekében. Az ennek során keletkezett árbevétel, ennek hiányában a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi felvásárlási vagy átlagos piaci ár csökkenti a becsült kártalanítási értéket.

(7)[124] Ha az egyes zárlati károsítók elleni védekezés 7. számú mellékletben meghatározott előírásai lehetővé teszik, a vármegyei kormányhivatal rendelkezhet a laboratóriumi vizsgálat alapján egészséges, illetve a zárolt területen belül található, a fertőzés továbbterjedésében bizonyítottan szerepet nem játszó vizsgálatköteles áruk felhasználásáról és forgalomba hozataláról. Az így felszabadított, valamint a továbbszaporításból kivont, de egyéb célú felhasználásra engedélyezett vizsgálatköteles árut a termelő köteles a tőle elvárható módon kezelni, és piaci áron értékesíteni. Az ebből származó bevételt, ennek hiányában a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi ár, vagy növényi szaporító- és ültetési anyag esetében a piaci ár a (6) bekezdésben megállapítottakhoz hasonlóan csökkenti a becsült kártalanítási értéket.

(8) A kártalanítási összeget a (6) és (7) bekezdés szerinti korrekciók elvégzésével kell kiszámítani.

23. §[125]

(1)[126] A fertőzés terjesztésére alkalmas anyagokat, tárgyakat és eszközöket, ha az egyes zárlati károsítók elleni védekezési szabályok lehetővé teszik, és alkalmas eljárással ártalmatlanítani lehet (például hőkezelés, fertőtlenítés), annak elvégzése után a termelő a vármegyei kormányhivatal engedélye alapján azokat felhasználhatja vagy értékesítheti. Ebben az esetben erre nem jár kártalanítás.

(2) Valamely zárlati károsító továbbterjedése ellen hozott zárlati intézkedés ideje alatt, a hatósági intézkedéssel érintett termőhelyen fellépő ugyanazon károsító okozta kárért nem jár újabb kártalanítás.

24. §[127]

(1) A vármegyei kormányhivatalnak meg kell állapítania[128]

a) a kártalanítási összeg kifizetéséhez szükséges adatokat és

b) a kártalanítás

ba) nettó összegét, az állami kártalanítást terhelő általános forgalmi adót, továbbá az állami kártalanítás általános forgalmi adóval növelt összegét, ha a kártalanítás jogosultja áfaalany, vagy

bb) bruttó összegét, ha a kártalanítás jogosultja nem áfaalany.

(2)[129] A kártalanítási összeg kifizetése érdekében a vármegyei kormányhivatal megküldi az állami védekezéshez kapcsolódó kártalanítás összegét biztosító, a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott előirányzat tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-a szerinti, az agrárminiszter által kijelölt lebonyolító szervnek (a továbbiakban: lebonyolító szerv) a kártalanítás összegét megállapító határozatot (a továbbiakban: kártalanítási határozat).

(3)[130] A lebonyolító szerv tizenöt napon belül intézkedik a kártalanítási határozatban megjelölt összegnek a vármegyei kormányhivatal részére történő folyósítása iránt, amely azt a (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint fizeti ki a kártalanítás jogosultjának.

(4)[131] Az áfaalany kártalanításra jogosult a kártalanítás összegéről számlát bocsát ki a vármegyei kormányhivatal részére. A kártalanítás folyósítása a számla alapján történik. A kártalanítás kifizetési határideje a kártalanítási határozat véglegessé válásától számított harminc nap.

(5) Ha a kártalanítás jogosultja nem áfaalany, a kártalanítást a határozat alapján, az annak véglegessé válásától számított harmincadik napig kell folyósítani.

25. §[132]

(1)[133] Az állami védekezés, valamint az állami védekezéshez szükséges termék és szolgáltatás beszerzési költségét, továbbá a magánszemély közreműködésével összefüggő költséget a vármegyei kormányhivatal viseli. Az állami védekezés költségeiről szóló, a vármegyei kormányhivatal nevére kiállított számlát a vármegyei kormányhivatalnak kell benyújtani.

(2)[134] A vármegyei kormányhivatal intézkedik az (1) bekezdésben foglalt költségek kifizetéséről a számlakibocsátó, vagy az áfaalanynak nem minősülő jogosult esetében a szerződésben megjelölt személy részére. A vármegyei kormányhivatal az állami védekezés költségeiről szóló számla másolatát megküldi a lebonyolító szerv részére.

(3)[135] A lebonyolító szerv az állami védekezés költségeit a számlamásolatok beérkezését vagy a lebonyolítási számlán fennálló fedezethiány esetén a fedezet rendelkezésre állását követő harminc napon belül megtéríti a vármegyei kormányhivatalnak.

Harmadik fejezet

SZAPORÍTÓ- ÉS ÜLTETVÉNYANYAGOK VIZSGÁLATA

26. §

(1) Zárlati vagy vizsgálatköteles nem zárlati károsító szaporító- és ültetvényanyaggal történő elterjedésének megakadályozása érdekében az ellenőrzésre kötelezett szaporító- és ültetvényanyag előállítására és forgalmazására vonatkozó növényegészségügyi követelmények betartását a növényvédelmi felügyelő rendszeresen ellenőrzi.

(2) A növényegészségügyi vizsgálati kötelezettség alá tartozó szaporító- és ültetvényanyag szaporítására, forgalmazására és vizsgálatára vonatkozó előírásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

27. §

A 9. számú mellékletben meghatározott szaporító- és ültetvényanyagok törzsültetvényének, árutermelő iskolájának, forgalmazó lerakatának, valamint a behozatalból származó, továbbszaporítás céljára szolgáló, a 6. számú mellékletben meghatározott növények növényegészségügyi megfigyelésére kijelölt szaporító- és ültetvényanyag-előállító területének előzetes, a növényegészségügyi alkalmasságot igazoló hatósági vizsgálata szükséges.

28. §[136]

Az EPPO tagországokon kívüli területekről származó bármely vetőmag és lágyszárú dísznövény, valamint bármely országból származó gyümölcs, szőlő szaporító- és ültetvényanyag esetében az importőr vagy a termeltető felhasználás vagy forgalmazás előtt köteles a járási hivatalt az import szaporító- és ültetvényanyag mennyiségéről, fajáról, fajtájáról, származási, telepítési, illetve forgalmazási helyéről tájékoztatni.

29. §

(1) Az ellenőrzésköteles szaporító- és ültetvényanyagot előállító termelő a felhasznált szaporítási alapanyag fertőzésmentességét és származását a növényegészségügyi ellenőrzés során igazolni köteles.

(2) Az ellenőrzésköteles növényi szaporító- és ültetvényanyagot tilos növényegészségügyi ellenőrzés nélkül forgalomba hozni.

(3)[137] Ha az ellenőrzésköteles szaporító- és ültetvényanyagot növényegészségügyi igazolás nélkül hozták forgalomba, arra a járási hivatal forgalomba hozatali korlátozást rendel el, és rendelkezik annak megsemmisítéséről.

30. §

Ha a növényegészségügyi ellenőrzés során az ellenőrzésre kötelezett szaporító- és ültetvényanyagon, termőterületén vagy annak 50 m-es körzetében zárlati vagy vizsgálatköteles nem zárlati károsító fertőzése állapítható meg, e károsítókra vonatkozó és a 7. számú mellékletben meghatározott zárlati rendelkezéseket kell alkalmazni.

31. §

(1)[138] A fertőzött szaporító- és ültetvényanyag növényegészségügyi okból elrendelt megsemmisítését csak a járási hivatalnak ellenőrzése mellett lehet végrehajtani.

(2)[139] A termelő köteles a járási hivatal által növényegészségügyi szempontból továbbszaporításra alkalmatlannak minősített szaporító- és ültetvényanyagot azonosítható módon megjelölni, és megsemmisítésének időpontját annak megkezdése előtt legalább három munkanappal a járási hivatallal közölni.

32. §

A nemzetközi előírásoknak megfelelő minősítési és ellenőrzési rendszerben előállított, egészséges, illetve vírusmentes igazolással rendelkező szaporító- és ültetvényanyagra vonatkozó szabályokról külön jogszabály rendelkezik.

Negyedik fejezet

TERMELŐI NYILVÁNTARTÁS

33. §

(1)[140] A járási hivatalnak nyilvántartásba kell vennie és egyedi azonosító számmal kell ellátnia[141]

a)[142] a 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, növényi termékek, egyéb anyagok, az 5. számú melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták - különösen Capsicum annuum, Solanum lycopersicum L, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena -, továbbá Helianthus annuus, Solanum lycopersicum L, Medicago sativa, Phaseolus L. vetőmagvai, valamint áruburgonya termelőit, előállítóit, felvásárlóit, gyűjtőraktározóit, nagykereskedelmi forgalmazóit,

b) a Citrus, Fortunella, Poncirus fajok termésének gyűjtőraktározóit,

c) a 6. számú melléklet B. részében meghatározott növények importőreit, valamint

d) a 23. számú melléklet szerinti jelzést alkalmazó, feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot előállító üzemet, továbbá a faanyagok és fa csomagolóanyagok kezelését végző üzemet

e)[143]

f)[144] a 29. számú melléklet II. pontjában hivatkozott nemzetségek vagy fajok termelőit, előállítóit, felvásárlóit, gyűjtőraktározóit, nagykereskedelmi forgalmazóit, a kizárólag végfelhasználás céljából történő termelők és forgalmazók kivételével.

(a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett).

(2)[145] Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn,

a)[146] mentesül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség alól az a termelő, aki a teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét saját célra használja, valamint az a kistermelő, aki teljes növény, növényi termék vagy egyéb anyagkészletét a helyi piacon végső felhasználás céljából értékesíti (helyi forgalmazás); a mentesség azonban nem vonatkozik az áruburgonyából saját ültetésre szánt burgonyát termelőre, valamint a 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fás szárú szaporítóanyagok, valamint az 1.3. pont alatti vetőburgonya kistermelőjére.

b)[147] az a) pont szerinti kistermelői mentesség csak a szabadföldi áruburgonyát 1 ha alatti, a termesztő-berendezésben hajtatott áruburgonyát 0,3 ha alatti területen termelőkre érvényesíthető.

c)[148]

(3)[149] A nyilvántartásra kötelezettnek haladéktalanul meg kell küldeni a járási hivatal részére a 9. számú mellékletben foglalt előírások alapján a 10. számú melléklet szerint kitöltött bejelentési űrlapot.

(4)[150] A járási hivatal tartalmi és formai szempontból ellenőrzi a bejelentési űrlapon lévő adatokat, és erre a célra kialakított hatósági nyilvántartásba veszi azokat. A járási hivatal nem veszi nyilvántartásba azt a nyilvántartásra kötelezettet, aki, amely nem teljesíti a 36. § (1) bekezdésében foglaltakat.

(5)[151] A nyilvántartásra kötelezett köteles bejelenteni, ha a nyilvántartott tevékenységén kívül a nyilvántartási kötelezettség szempontjából más kiegészítő tevékenységet folytat, vagy a korábban bejelentett adataiban egyéb változás történik. A járási hivatal a nyilvántartásra kötelezett bejelentése alapján módosítja a hatósági nyilvántartást.

(6)[152] A járási hivatal - az országos nyilvántartás naprakész állapotban tartása érdekében - a hatósági nyilvántartást megküldi a NÉBIH-nek.

(7)[153] A NÉBIH az általa karbantartott országos nyilvántartást kérésre hozzáférhetővé teszi a Bizottság számára.

(8)[154] A minisztérium a 6. számú melléklet A. részében fel nem sorolt növény, növényi termék vagy egyéb anyag esetében - a nyilvántartásra kötelezetteken kívül - azok importőreire, illetve termelőire is nyilvántartásba vételi, illetve termőhelyi, tárolóhelyi ellenőrzési kötelezettséget írhat elő, amennyiben vizsgálatköteles zárlati károsító elterjedésének veszélye áll fenn.

(9)[155] Azokat a növényeket, növényi termékeket, amelyekre a (8) bekezdés felhatalmazása alapján különleges rendelkezések alkalmazhatók, a 16. számú melléklet tartalmazza.

(10)[156] A 23. számú melléklet szerinti jelzést akkor lehet feltüntetni, ha a fa csomagolóanyag előállítása, illetve kezelése megfelel a 23. számú melléklet előírásainak, és ez alapján a járási hivatal a jelzésben feltüntetendő növény-egészségügyi nyilvántartási számot megadja. Hőkezelés esetén a megfelelést az üzemnek akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványával kell igazolnia.

34. §[157]

A járási hivatal a vizsgálatokat minden esetben az 1-2. számú mellékletben felsorolt károsítók felderítésére, illetve a termőhely, tárolóhely vagy a növény ezen károsítóktól való mentességének megállapítása érdekében végzi el. A növényegészségügyi ellenőrzéseket a vizsgált növényen előforduló, az 1-2. számú mellékletben felsorolt károsítók felderítésére legalkalmasabb időszakban, legalább évente egy alkalommal (kivéve a 9. számú melléklet 8.2. pontjában meghatározottakat) kell elvégezni. Az ellenőrzések egységes rendjének szabályozása a NÉBIH feladata.

35. §

(1)[158] A növény-egészségügyi ellenőrzéseknél alkalmazott speciális mintavételi, laboratóriumi és termőhelyi vizsgálat módszereket a NÉBIH növény-egészségügyi módszertani kézikönyvben teszi közzé.

(2) A vizsgálatok kiterjednek a termelő által termelt, előállított vagy felhasznált, vagy a telephelyén egyébként jelen lévő növényekre vagy növényi termékekre, valamint az ott használt termesztő közegre.

(3) A vizsgálati dokumentumok visszavonásig vagy a következő szemléig, a tárgyévi vegetációs időszakra érvényesek.

36. §

(1) A nyilvántartásra kötelezett köteles

a)[159] naprakész nyilvántartást vezetni - és ahol ez értelmezhető, naprakész helyszínrajzot készíteni - azokról a helyekről, ahol a vizsgálatköteles árut termeszti, előállítja, tárolja, tartja vagy felhasználja,

b) nyilvántartást vezetni azokról a vizsgálatköteles árukról, amelyeket tárolásra vásárolt vagy a telephelyen termeszt, termelésbe von vagy bármilyen célból továbbít,

c) a vonatkozó dokumentumokat legalább három évig megőrizni,

d)[160] személyesen vagy a növényvédelem és egyéb növényegészségügyi témában szakmai tapasztalattal rendelkező megbízottja útján a járási hivatallal kapcsolatot tartani,

e)[161] szükség szerint és a megfelelő időben, a járási hivatal által meghatározott módon megfigyeléseket folytatni,

f)[162] növényvédelmi felügyelő számára lehetővé tenni a vizsgálatot, a mintavételezést, valamint a b) pontban meghatározott vonatkozó dokumentumok megtekintését, illetve együttműködni a járási hivatallal.

g)[163] a járási hivatal intézkedésére a telephelyek növényegészségügyi helyzetének fenntartására, illetve az anyagok azonosságának megőrzésére vonatkozó különleges kötelezettségeket (különleges vizsgálat, mintavételezés, elkülönítés, felszámolás, kezelés, megsemmisítés) betartani.

h)[164] értesíteni a járási hivatalt valamely zárlati károsító, annak tünete, illetve bármely más növényi rendellenesség előfordulásáról.

(2)[165] A járási hivatal a nyilvántartásoknak és a vonatkozó dokumentumoknak a 34. §-ban meghatározott időközönkénti vizsgálatával ellenőrzi az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek betartását.

(3)[166] A járási hivatal forgalomba hozatali és felhasználási korlátozást rendelhet el az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítéséig, ha a nyilvántartásra kötelezett azokat elmulasztja.

Ötödik fejezet[167]

NÖVÉNYÚTLEVÉL[168]

36/A. §[169]

(1)[170] Növényútlevelet kell kiállítani annak igazolására, hogy a növény, növényi termék előállítása, feldolgozása, forgalmazása és tárolása során a növény-egészségügyi követelményeket, illetve az 5. számú melléklet szerinti különleges előírásokra vonatkozó rendelkezéseket a Tv. 17. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti kötelezettség alapján nyilvántartásba vett termelők betartották.

(2)[171]

(3)[172] A 6. számú melléklet A. részében felsorolt vizsgálatköteles áru esetében növényútlevelet kell kiadni, ha az 5/B. § (1) bekezdésében meghatározott, és a 34. §, valamint a 35. § (2) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzések alapján a növényegészségügyi feltételek teljesülnek.

(4)[173] A növények, növényi termékek és egyéb anyagok vásárlói - mint a növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó végfelhasználók - kötelesek a növényútleveleket legalább egy évig megőrizni és hivatkozási számaikat nyilvántartásukban feltüntetni.

(5)[174] Ha az ellenőrzés során nem vizsgálják a védett zónákra vonatkozó különleges előírások teljesülését, a kiadott növényútlevél nem érvényes ezekre a zónákra, és a növényútlevelet az ilyen esetekre fenntartott jelöléssel kell ellátni.

36/B. §[175]

(1)[176] A növényútlevél hatósági címkéből és a 17. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó kísérő okmányból áll. A hatósági címkét csak egyszer lehet felhasználni, és megfelelő anyagból kell készíteni. A hatósági öntapadós címkék használata engedélyhez kötött. A kísérő okmány bármely olyan okmány lehet, amelyet általában kereskedelmi célra használnak. A kísérő okmányra akkor nincs szükség, ha a 17. számú mellékletben meghatározott valamennyi adat a hatósági címkén szerepel.

(2)[177] Az (1) bekezdés szerinti adatokat nyomtatott formában, az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvén kell feltüntetni. Az elültetésre szánt a burgonya vetőgumóhoz kiadott növényútlevél esetében ez a külön jogszabályban előírt hatósági címke. A burgonya vetőgumónak a védett zónába történő beszállításra és a szállításra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelését a címkén, vagy bármely más kereskedelmi dokumentumon fel kell tüntetni.

(3)[178] Amikor a növényútlevél a hatósági címkéből és a kísérő okmányból áll, akkor

a) a növényútlevél hatósági címke részének legalább a 17. számú melléklet 1-5. pontjában felsorolt adatokat,

b) a növényútlevél kísérő okmány részének legalább a 17. számú melléklet 1-10. pontjában felsorolt adatokat

kell tartalmaznia.

(4)[179] A 17. számú mellékletben felsoroltakon kívüli bármely adat, amely egyéb jogszabály szerint a címkén feltüntetendő, illetve feltüntethető, szintén megadható a növényútlevél kísérő okmány részében, de világosan el kell különíteni a 17. számú mellékletben meghatározott adatoktól.

(5)[180] Az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 18.1. pontjában felsoroltak szerinti, ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumók esetében a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 5. számú melléklete C. részének 9. pontjában meghatározott címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz arra vonatkozó igazolást, hogy a tétel megfelel az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 18.1. pontjában előírt követelményeknek. Az ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumók csak akkor szállíthatók be egy meghatározott védett zónába, és csak akkor szállíthatók egy védett zónán belül, ha a címkén vagy bármely más kereskedelmi okmányon feltüntették az érintett védett zónába, illetve azon belüli szállítást szabályozó előírásoknak való megfelelést.

(6)[181] Az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 26. pontjában felsoroltak szerinti Helianthus annuus L. vetőmagok esetében a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 43-48. §-aiban meghatározott címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz arra vonatkozó igazolást, hogy a tétel megfelel az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 26. pontjában előírt követelményeknek.

(7)[182] Az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 27., illetve 29. pontjában felsorolt Solanum lycopersicum L és Phaseolus L. vetőmagok esetében a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 6. számú mellékletének A. részében meghatározott címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz arra vonatkozó igazolást, hogy a tétel megfelel az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 27., illetve 29. pontjában előírt követelményeknek.

(8)[183] Az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 28.1. és 28.2. pontjában felsorolt Medicago sativa L. vetőmagok esetében a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 43-48. §-aiban meghatározott címke használható a növényútlevél helyett, amennyiben a címke tartalmaz arra vonatkozó igazolást, hogy a tétel megfelel az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 28.1. és 28.2. pontjában előírt követelményeknek.

36/C. §[184]

(1) A növényútlevelet

a)[185] a járási hivatal,

b)[186] igazolási rendszerben termesztett (fémzárolt vagy certifikált) szaporítóanyag esetén, amennyiben a növényegészségügyi feltételek teljesítését a járási hivatal igazolta, a NÉBIH erre jogosult szervezeti egysége, vagy

c)[187] a járási hivatal eseti felhatalmazása alapján a termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó, importőr

állítja elő és - ha szükséges - tárolja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazást csak olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet kaphatja meg, aki vagy amelynek képviselője tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, vagy ilyen tagsággal rendelkező személy szakmai felügyeletét írásbeli szerződésbe foglalja.

36/D. §[188]

(1) A növényútlevél kibocsátásán annak elkészítését (ideértve az adatok kitöltését), valamint nyomtatását és - ha szükséges - tárolását kell érteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak biztosítása érdekében a 36/C. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hatóságok:[189]

a)[190] gondoskodnak arról, hogy a 36/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó vagy importőr a növényútlevél kiállításáért vagy az arra történő felhatalmazásért vagy csereútlevél kiállításáért hozzájuk folyamodjon,

b) ahol szükséges, az 5/B. § (1) és (3) bekezdésében előírt és a 34. § és a 35. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően végrehajtott ellenőrzések, vagy a 33. §-ban, illetve a 36/E. §-ban meghatározott követelmények alapján meghatározzák a vizsgálatköteles árukra alkalmazandó korlátozásokat, és ennek megfelelően a növényútlevél területi érvényességét, vagy meghatározzák az említett növényútlevél cseréjét, valamint a kitöltendő adatok körét,

c) gondoskodnak arról, hogy az információt nyomtatott betűkkel vagy teljes egészében írógéppel töltsék ki; a növények vagy növényi termékek tudományos nevét latinul kell feltüntetni; az igazolatlan módosítások vagy törlések érvénytelenné teszik a növényútlevelet,

d) gondoskodnak arról, hogy ha a vizsgálatköteles árut az adott védett zónára megfelelőnek találták, az erre vonatkozó, a 24. számú melléklet szerinti kódot a ZP (zona protecta) megkülönböztető jelzéssel feltüntessék a növényútlevélen, amely azt jelenti, hogy a termék alkalmas a védett zónába való belépésre,

e) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevelet az Európai Unión kívülről származó engedélyköteles termék számára adnak ki, a növényútlevelet a származási ország vagy, ahol ez szükséges, a növényútlevélen szereplő küldő ország feltüntetésével használják,

f) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevél helyébe csereútlevelet kell kiadni, a csereútlevélnek is a 36/B. § (1) bekezdésben leírtaknak kell megfelelnie; az eredetileg nyilvántartásba vett előállító vagy importőr növény-egészségügyi nyilvántartási számát is fel kell tüntetni a növényútlevélen az "RP" (replacement passport) megkülönböztető jelzéssel, ami azt jelenti, hogy a növényútlevél egy másik növényútlevél cseréjére szolgál,

g)[191] eljuttatják a növényútlevelet a felhasználókhoz, vagy felhatalmazzák a 36/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti termelőt, előállítót, felvásárlót, gyűjtőraktározót, forgalmazót vagy importőrt, hogy az előírásoknak megfelelően használja azt,

h)[192] gondoskodnak arról, hogy a növényútlevél címke részét a 36/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó vagy importőr, saját felelősségére, úgy csatolja a növényekhez, növényi termékekhez vagy más anyagokhoz, azok csomagolásához vagy az azokat szállító járműhöz, hogy ne lehessen a címkét újra felhasználni.

(3)[193] Ha a 36/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, forgalmazó vagy importőr olyan védett zónába szándékozik vizsgálatköteles árut szállítani, ahová nem rendelkezik érvényes növényútlevéllel, a járási hivatal megvizsgálja azt és meghatározza, hogy a termék alkalmas-e az adott védett zónába való belépésre. Ilyen esetben a kérelmezőnek a kiszállítást megelőzően időben tájékoztatnia kell a járási hivatalt ilyen irányú szándékáról, és azzal egyidőben folyamodnia kell a megfelelő növényútlevélért.

36/E. §

(1) A 6. számú melléklet A. rész I. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áruk - a 33. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti helyi forgalmazás kivételével - csak akkor szállíthatók Magyarországon, illetve az Európai Unióban, ha csomagolásukon vagy az azokat szállító járműveken elhelyezték az érintett területre érvényes és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított növényútlevelet.

(2) A 6. számú melléklet A. rész II. szakaszában felsorolt vizsgálatköteles áruk csak akkor szállíthatók be egy meghatározott védett zónába, és akkor szállíthatók a védett zónán belül, ha csomagolásukon vagy az azokat szállító járműveken elhelyezték az érintett területre érvényes és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított növényútlevelet.

(3)[194] Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn, az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének szállítására, ha azokat a tulajdonos vagy átvevő szállítás közbeni fogyasztásra, valamint nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja. A 6. számú melléklet A. RÉSZ 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fás szárú szaporítóanyagok, valamint az 1.3. pont alatti vetőburgonya kis mennyiségének szállítása során be kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakat, ha a szállítás célja eladás.

(4) A növényútlevél egy későbbi időpontban és az Európai Unió bármely részében felcserélhető egy másik növényútlevéllel az alábbi rendelkezéseknek megfelelően:

a) a növényútlevél csak a szállítmányok felosztása, több szállítmány vagy azok részeinek összevonása, vagy a szállítmányok növényegészségügyi állapotának megváltozása esetén cserélhető ki, az 5. számú melléklet szerinti különleges előírások sérelme nélkül,

b) a csere kizárólag a hatósági termelői nyilvántartásba bejegyzett termelőnél lehetséges,

c)[195] a csereútlevelet a kérelmező telephelye szerint illetékes járási hivatal adhatja ki abban az esetben, ha az érintett termék azonossága garantálható, illetve az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt károsítók fertőzésének veszélye nem állt fenn a feladás óta,

d)[196] a csereútlevélnek tartalmaznia kell a csereútlevélre vonatkozó jelölést, az eredeti termelő növény-egészségügyi nyilvántartási számát, valamint - a növény-egészségügyi állapot megváltozása esetén - az adott változásért felelős természetes vagy jogi személy növény-egészségügyi nyilvántartási számát is.

36/F. §[197]

(1) A növényútlevél nem adható ki, ha az 5/B. § (1) bekezdésében meghatározott, és a 34. §, valamint a 35. § (2) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzések alapján a növényegészségügyi feltételek nem teljesülnek.

(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a termelő által termesztett, előállított vagy felhasznált, valamint a termelő telephelyén más módon jelen lévő növények, növényi termékek egy része, illetve az ott használt termesztő közeg egy része nem járhat a zárlati károsítók terjesztésnek kockázatával, a növényútlevél ezekre a részekre kiadható.

(3) Ha a növényútlevél kiadásának növényegészségügyi feltételei nem állnak fenn, az alábbi hatósági intézkedéseket kell alkalmazni:

a) megfelelő kezelés után, a kezelés eredményessége esetén a növényútlevél kiadása,

b) engedély a nem megfelelő vizsgálatköteles áru növényegészségügyi ellenőrzés melletti elszállítására olyan területre, ahol az nem jelent további növényegészségügyi veszélyt,

c) engedély a nem megfelelő vizsgálatköteles áru növényegészségügyi ellenőrzés melletti elszállítására az ipari feldolgozás helyszínére,

d) megsemmisítés.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a termelő tevékenységét teljes egészében vagy részben fel kell függeszteni mindaddig, amíg nem igazolható, hogy a zárlati károsítók terjedésének veszélyét elhárította. A felfüggesztés tartama alatt a 36/E. § előírásai nem alkalmazhatók.

(5) Ha a növényegészségügyi ellenőrzés alapján a vizsgált termékek az 1. számú vagy a 2. számú mellékletben felsorolt károsítókkal fertőzöttek, akkor a (2)-(4) bekezdésben, a 6-8. §-ban, valamint a 7. számú mellékletben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

36/G. §[198]

(1) Magyarországon növényútlevéllel szállított termékek esetében szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kell végezni e rendelet előírásainak betartása érdekében, különös tekintettel a 36/E. §-ra. Az ellenőrzéseket a termékek származásától függetlenül és bármiféle megkülönböztetés nélkül az alábbiak szerint kell elvégezni:

a) eseti ellenőrzés, amely bármikor és bárhol végrehajtható, ahol növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot szállítanak,

b) eseti ellenőrzés olyan telephelyen, ahol növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot termesztenek, állítanak elő, tárolnak vagy eladásra felkínálnak, továbbá a vásárló telephelyén,

c) esetenkénti ellenőrzés bármely más, nem növényegészségügyi okból végzett okmányellenőrzéssel egyidejűleg.

(2)[199] A járási hivatal az ellenőrzéseket feladatterv alapján végzi el. A szemlék, illetve az azt esetenként kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok elvégzése után a járási hivatal a növényegészségügyi állapotot jegyzőkönyvben rögzíti, illetve az esetenként kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok elvégzése után a laboratórium laboratóriumi bizonyítványt állít ki.

(3)[200] Másik tagállamból származó növények, növényi termékek vagy más áruk feltartóztatása esetén a NÉBIH a járási hivataltól kapott bejelentés alapján azonnal tájékoztatja a származási országot, valamint a Bizottságot a feltartóztatásról és a tervezett vagy foganatosított intézkedésekről.

(4)[201] A 33. § (1) bekezdésének megfelelően hatósági nyilvántartásba vett telephelyen az ellenőrzéseket rendszeresen el kell végezni, míg a 33. § (8) bekezdésének megfelelően nyilvántartásba vett telephelyen azok rendszeresen elvégezhetők.

(5)[202] Célirányos ellenőrzést kell végezni, ha felmerül a gyanú, hogy e rendelet előírásait nem tartották be.

(6)[203] A vizsgálatköteles árut a termelési és értékesítési lánc minden szakaszában hozzáférhetővé kell tenni a növényvédelmi felügyelő részére, aki jogosult elvégezni az érintett növényegészségügyi ellenőrzéshez szükséges valamennyi vizsgálatot, beleértve a növényútlevéllel és a nyilvántartással kapcsolatos ellenőrzést is.

(7)[204] A növényegészségügyi ellenőrzéseket a Bizottság által kijelölt szakértők is elvégezhetik.

(8)[205] Ha a növényegészségügyi ellenőrzések során zárlati károsítók terjesztésének kockázata állapítható meg, akkor a 36/F. § (3) bekezdése szerinti intézkedéseket kell foganatosítani.

(9)[206] A vámhatóság a külön jogszabály szerint végzett ellenőrzések során a növényútlevél meglétét ellenőrizheti. Amennyiben a növényútlevéllel szállítható vizsgálatköteles áru esetében a vámhatóság a növényútlevél hiányát észleli, a járási hivatal intézkedéséig az áru további felhasználását korlátozza.

(10)[207] Amennyiben a vámhatóság a külön jogszabály szerint végzett ellenőrzések során növényi károsító jelenlétére utaló körülményeket tapasztal, a járási hivatal értesítése után, annak intézkedéséig, az áru felhasználását korlátozza (például nem állít ki szabad forgalomba hozatali vagy feldolgozási folyamatban való felhasználási engedélyt). A járási hivatal az értesítést követően a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi. A vizsgálatok költségei behozatali küldemény esetében a címzettet, kiviteli küldemény esetében a feladót, átmenő küldemény esetében pedig a szállítót, fuvarozót vagy a szállítmányozót terhelik. A díjtételeket külön jogszabály* határozza meg.[208]

Hatodik fejezet[209]

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS A VIZSGÁLATKÖTELES ÁRUK SZÁLLÍTÁSA VAGY FUVAROZÁSA ESETÉN[210]

Általános szabályok

37. §[211]

(1) A vizsgálatköteles árukat szállításuk és fuvarozásuk esetén - amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik - növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni.

(2)[212] A növényegészségügyi ellenőrzéseket a Tanács 1984. április 10-i 1262/84/EGK rendeletével jóváhagyott, a határokon történő áruellenőrzések összehangolásáról szóló nemzetközi egyezmény rendelkezéseinek, különösen annak 4. mellékletének megfelelően kell végezni.

(3)[213] A nyersfából készült fa csomagolóanyagokat a célország előírása szerinti kezelésben kell részesíteni, és a célország által megkövetelt jelölést kell alkalmazni. A csomagolóanyagot előállító termelő felelős azért, hogy a csomagolóanyag megfelelő fából készüljön és az előírt jelölés szerepeljen rajta.

(4)[214] A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt zárlati károsítókkal való fertőzés megállapítása érdekében a növényvédelmi hatóság valamennyi határállomáson és az ország területén szúrópróbaszerű ellenőrzést végez. Amennyiben az ellenőrzés során a növényvédelmi hatóság fertőzést állapít meg, az ellenőrzéssel felmerülő költségekre a 47. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

38. §

Növényegészségügyi vizsgálat szempontjából küldeménynek kell tekinteni az olyan, egyik országból egy másikba, illetve országon belül szállított, növényegészségügyi bizonyítvánnyal ellátott vizsgálatköteles árut, amely több tételből is állhat.

39. §[215]

(1)[216] A küldemény vizsgálatát behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen a növényegészségügyi határállomástól, kiviteli forgalomban a feladás helye szerint illetékes járási hivataltól kell kérni.

(2) Behozatali és átmenő forgalomban a határátkelőhelyen

a) vasúti, közúti, vízi és légi szállítmánynál a szállító, fuvarozó szállítmányozó, illetve annak megbízottja,

b) postaforgalomban a nemzetközi postahivatal,

c) utasforgalomban az utas

köteles a vizsgálatra bejelentést tenni.

40. §

(1) A vizsgálatok zavartalan és szakszerű előkészítéséről, a vizsgálathoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről kivitel esetén a feladó vagy megbízottja, behozatali vagy átmenő forgalomban pedig a szállító, fuvarozó, szállítmányozó vagy megbízottja köteles gondoskodni.

(2) A vizsgálatot úgy kell előkészíteni, hogy azt a növényvédelmi felügyelő a helyszínre érkezése után, a bejelentett időpontban azonnal megkezdhesse és a növényegészségügyi bizonyítvány kiállításához szükséges minden adat rendelkezésére álljon.

41. §

(1) A növényvédelmi felügyelő részére lehetővé kell tenni a szállításra, fuvarozásra előkészített áru ellenőrzését, illetve a rakodás közbeni vizsgálatot.

(2) A növényegészségügyi vizsgálati kötelezettség alá tartozó küldemény vizsgálatára mindig annyi időt kell fordítani, hogy a szállítmány zárlati károsítóktól, valamint vizsgálatköteles nem zárlati károsítóktól való mentessége, illetve a növényegészségügyi előírásoknak való megfelelése biztonsággal megállapítható legyen.

(3)[217] A növényegészségügyi vizsgálat november, december, január és február hónapokban 8.00 órától 16.00 óráig, március, április, szeptember és október hónapokban 7.00 órától 17.00 óráig, május, június, július és augusztus hónapokban 7.00 órától 18.00 óráig végezhető. A felsorolt időpontokon túli vizsgálatot indokolt esetben a járási hivatal vezetőjének engedélyével lehet végezni. A besötétedés utáni, illetőleg az éjjeli vizsgálathoz nappali fényerőt biztosító mesterséges világítás szükséges. A világításról a feladó vagy az általa megbízott személy köteles gondoskodni.

(4)[218] Vasárnap és ünnepnapon a járási hivatal vezetőjének engedélye nélkül csak 7.00-12.00 óráig lehet vizsgálatot végezni. Fizetett munkaszüneti napon, akkor is ha az szombatra vagy vasárnapra esik, vizsgálatot csak a járási hivatal vezetőjének engedélyével lehet végezni.

(5)[219] A (2) és a (3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a folyamatos szolgálatban működő növényegészségügyi határállomásokra. Az ideiglenesen vizsgálatra megnyitott határállomáson a szállító, fuvarozó, szállítmányozó vagy az általa megbízott személy köteles megfelelő világításról gondoskodni.

(6)[220] A határállomásra vasúton érkező küldemény növényegészségügyi ellenőrzését azon a vágányon kell végrehajtani, amelyre a szerelvény érkezett. Az ellenőrzést a technikai időn belül kell elvégezni. Amennyiben ezt a vonatszerelvény határállomáson való tartózkodása alatt elvégezni nem lehet, a küldeményt tartalmazó vasúti kocsit a vonatból ki kell sorolni, és a növényegészségügyi határállomás tároló vágányára kell irányítani.

(7)[221] Közúti teherjárművel érkező küldemény ellenőrzéséhez a járművet a növényegészségügyi határállomás rakodójához kell irányítani.

(8) A határállomáson a küldeményekről naplót kell vezetni, amelynek a szállítmányra és annak vizsgálatára vonatkozó alapvető adatokat kell tartalmaznia.

42. §[222]

(1)[223] Behozatali és átmenő forgalomban az 50/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hatósági "növényegészségügyi bizonyítvány" vagy "re-export növényegészségügyi bizonyítvány" csak akkor fogadható el, ha

a) az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén állították ki,

b) azok az Iránymutatás a növényegészségügyi bizonyítványokhoz című, 12. számú FAO növényegészségügyi intézkedésekhez megállapított nemzetközi szabvány figyelembevételével készültek,

c) valamely tagállam növényvédelmi szervezetéhez címezik,

d) a kiállítás időpontja 14 napnál nem korábbi annál, mint amikor a hatálya alá tartozó növények, növényi termékek vagy más áruk elhagyták a kiállítás helye szerinti harmadik országot,

e) tartalmazza a 21. számú mellékletben foglaltakat,

f) az esetlegesen szükséges "Kiegészítő nyilatkozat" megfelel a (7) bekezdés szerinti rendelkezésnek,

g) a bizonyítványt az érintett harmadik ország a FAO főigazgatójához, vagy amennyiben a harmadik ország nem tagja az ENSZ FAO Növényvédelmi Egyezménynek, a Bizottsághoz benyújtott jogszabályai alapján, az erre felhatalmazott hatóságok állítják ki az ENSZ FAO Növényvédelmi Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően; a beadványokról a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat,

h) a növényeket és a károsítókat nemzetközileg elfogadott tudományos nevükön is feltüntették, és

i) a bélyegző és az aláírás kivételével nyomtatott betűkkel vagy géppel töltötték ki.

Az e) pontban foglaltaktól eltérően 2009. december 31-ig elfogadhatók azok a bizonyítványok, amelyek tartalmazzák a 11. számú mellékletben foglaltakat.

(2) Az igazolatlan változások vagy törlések érvénytelenné teszik a bizonyítványt.

(3) A növényegészségügyi bizonyítványról csak úgy adható ki másolat, ha azon nyomtatással vagy bélyegzéssel szerepel a "másolat" vagy "duplikátum" szó.

(4)[224] Azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok esetében, amelyekre az 5. számú melléklet A. vagy B. részében meghatározott különleges előírások vonatkoznak, a növényegészségügyi bizonyítványt a növények, növényi termékek vagy más áruk származási helye szerinti harmadik országban állítják ki (származási ország).

(5)[225] Amennyiben a különleges előírások a származási helytől eltérő helyen is teljesülhetnek vagy semmilyen különleges előírás nem alkalmazandó, a növényegészségügyi bizonyítványt abban a harmadik országban is kiállíthatják, ahonnan a növények, növényi termékek vagy más áruk érkeznek (feladó ország).

(6)[226] Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a növényegészségügyi bizonyítvány kiegészítő nyilatkozat rovatában csak a NÉBIH által külön behozatali engedélyben meghatározott igazolásokat köteles a származási vagy a feladó ország növényegészségügyi hatósága feltüntetni.

(7)[227] Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszában vagy B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb anyagok esetében a bizonyítványokon a "Kiegészítő nyilatkozat" címszó alatt az 5. számú melléklet megfelelő rendelkezésére való hivatkozással meg kell határozni, hogy melyik különleges előírást tartották be.

43. §[228]

(1) Harmadik országból postacsomagban szállított, növényegészségügyi ellenőrzésre kötelezett küldemény a határon csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal vagy a feladó ország növényegészségügyi szervének erre a célra rendszeresített külön bélyegző lenyomatával, illetve egyéb hatósági igazolással szállítható át.

(2) Valamely tagállamból postacsomagban szállított, növényegészségügyi ellenőrzésre kötelezett küldemény csak növényútlevéllel szállítható Magyarországon.

44. §[229]

A növény-egészségügyi előírásoknak nem megfelelő behozatali, kiviteli és átmenő küldemény visszautasításáról a 11. számú melléklet szerint kiállított visszautasítási jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát a szállító, fuvarozó képviselőjének, behozatali, átmenő, valamint a Tv. 33. §-ának b) pontja szerinti növény-egészségügyi határállomáson végzett vizsgálatkor kiviteli forgalomban a vámhivatalnak is át kell adni.

44/A. §[230]

E rendelet alkalmazásában a feltartóztatás az 53/A. § (2) bekezdése alapján végrehajtott vagy végrehajtandó eljárást jelenti harmadik országból érkező, a rendelet előírásainak nem megfelelő vizsgálatköteles áruból álló vagy zárlati károsítót tartalmazó szállítmány egészével, vagy annak egy részével kapcsolatban.

44/B. §[231]

(1)[232] A járási hivatal feltartóztatás esetén az erről szóló bejelentést legkésőbb 2 nappal a feltartóztatás napját követően megküldi a NÉBIH, valamint valamennyi magyar növényegészségügyi határállomás részére, a növényegészségügyi bizonyítvány nélkül vagy hiányosan kitöltött növényegészségügyi bizonyítvánnyal érkező vizsgálatköteles áruk kivételével. Amennyiben lehetséges, a visszautasítással együtt járó feltartóztatást ennél is gyorsabban be kell jelenteni, a növényegészségügyi bizonyítvány nélkül vagy hiányosan kitöltött növényegészségügyi bizonyítvánnyal érkező vizsgálatköteles áruk kivételével.

(2)[233] A NÉBIH a járási hivataltól kapott bejelentést haladéktalanul továbbítja a többi tagállam kijelölt központi hatósága felé, továbbá a Bizottság részére.

(3)[234] Egy másik tagállamtól kapott feltartóztatási bejelentés átvételekor a NÉBIH az ezzel kapcsolatos adatokat haladéktalanul elküldi a járási hivatalnak és az érintett növényegészségügyi határállomásokra.

44/C. §[235]

(1) A feltartóztatás bejelentését a 19. számú mellékletben szereplő mintának megfelelő űrlapon kell megtenni, hiánytalanul kitöltve, a Bizottság által a szakértőknek és nemzeti felügyelőknek kiadott útmutatókban foglalt ajánlásokkal összhangban.

(2)[236] Amennyiben lehetséges, a NÉBIH a harmadik országokból érkező és közvetlen növényegészségügyi veszélyt jelentő szállítmány vagy károsító feltartóztatásának bejelentésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez a Bizottság által létrehozott hálózatot veszi igénybe.

45. §[237]

Egy raktéren belül valamely szállítmányrész zárlati károsítóval való fertőzöttsége a szállítmány egészére nézve nem visszautasítási ok, amennyiben a fertőzés elterjedésének a lehetősége kizárt.

46. §

(1) A szállító, fuvarozó köteles gondoskodni a szállító járműnek és a rakodáshoz használt eszközöknek a vizsgálatköteles károsítóktól való mentességéről.

(2) A szállításra, fuvarozásra kijelölt jármű külön kérelemre történő növényegészségügyi vizsgálatának költségei a szállítót, fuvarozót terhelik.

47. §

(1) A külföldön végzett behozatali növényegészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos költségek a vizsgálatot kérőt terhelik.

(2) A növényegészségügyi vizsgálatok költségei behozatali küldemény esetében a címzettet, kiviteli küldemény esetében a feladót, átmenő küldemény esetében pedig a szállítót, fuvarozót vagy a szállítmányozót terhelik. A díjtételeket a minisztérium külön jogszabályban határozza meg.

(3) A növényegészségügyi ellenőrzés során a laboratóriumi vizsgálat céljából való mintavétel költségeit az ellenőrzés díja tartalmazza.

48. §

(1)[238] A határállomáson a behozatali küldeményre vonatkozó előírások szerint kell megvizsgálni és kezelni minden olyan küldeményt is, amelyeket belföldi átrakás, raktározás, átcsomagolás vagy egyéb, a termék jellegét nem érintő feldolgozás után kivitelre kívánnak szállítani. A kiviteli feladáskor végzett növényegészségügyi vizsgálat alapján e küldeményekhez a 11. számú melléklet szerinti export vagy re-export növényegészségügyi bizonyítványt kell kiállítani.

(2)[239] A határról vámszabadterületre, közvámraktárba majd onnan kivitelre továbbított küldeményre az (1) bekezdés előírásai vonatkoznak. Vámszabadterületen vagy közvámraktárban a vizsgálat elvégzése a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

49. §

Konténeres küldemény vizsgálatát csak a 61. § (2) bekezdése szerinti esetben kell a belépő határállomáson elvégezni.

A behozatal szabályai

50. §[240]

A vizsgálatköteles áruk behozatala az 5. §-ban, valamint az 5/A. §-ban foglaltak kivételével nem engedélyköteles.

50/A. §[241]

(1)[242] A 6. számú melléklet B. részében felsorolt, harmadik országból érkező, a Közösség vámterületére behozott növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat - beléptetésük időpontjától kezdve - a Közösségi Vámkódex 37. cikkének (1) bekezdése szerinti vámfelügyelet és a járási hivatal felügyelete alá kell helyezni. A Közösségi Vámkódex 4. cikke (16) bekezdésének a), d), e), f), g) pontja szerinti vámeljárások bármelyike csak akkor folytatható le, ha a növényegészségügyi vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy[243]

a) a növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok nem fertőzöttek az 1. számú melléklet A. részében felsorolt károsítókkal,

b) a 2. számú melléklet A. részében felsorolt növények vagy növényi termékek nem fertőzöttek a mellékletben felsorolt károsítókkal,

c) az 5. számú melléklet A. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb anyagok megfelelnek az ott meghatározott különleges előírásoknak vagy a bizonyítványon feltüntetett követelményeknek, és

d) a növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat megfelelő, eredeti hatósági növényegészségügyi bizonyítvány vagy re-export növényegészségügyi bizonyítvány kíséri, vagy egyéb engedélyezett eredeti okmányok vagy eredeti jelölések kísérik az árut, vagy azokat arra felerősítették.

(2)[244] Növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok valamely védett zónába történő szállítása esetén az (1) bekezdést kell alkalmazni az 1. számú melléklet B. részében, a 2. számú melléklet B. részében, illetve az 5. számú melléklet B. részében felsorolt károsítók és különleges előírások tekintetében.

(3)[245] Harmadik országból érkező, és a Közösség vámterületére behozott, az (1) vagy a (2) bekezdésben nem említett növények, növényi termékek és egyéb anyagok - ideértve azokat a faanyagokat, amelyeket alátétfák, távtartók, raklapok vagy csomagolóanyagok formájában a különböző áruk szállítása során használnak - beléptetésük időpontjától kezdve vámfelügyelet alatt állnak, és a járási hivatal felügyelete alá helyezhetők mindaddig, amíg a megfelelő vizsgálatok elvégzésével megállapítják, hogy az áruk megfelelnek e rendelet előírásainak.

(4) Amennyiben a károsítók elterjedésének veszélye fennáll, az (1)-(3) bekezdéseket kell alkalmazni a Közösségi Vámkódex 4. cikke (15) bekezdésének b)-e) pontjában meghatározott vámjogi sorsok, vagy a Közösségi Vámkódex 4. cikke (16) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott vámeljárás alá helyezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok esetében.

(5) Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn, az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a növények, növényi termékek, növényi vagy növényi termék eredetű élelmiszerek és állati takarmányok kis mennyiségének a Közösségbe történő bevitelére, ha azokat a tulajdonos vagy a címzett szállítás közbeni fogyasztásra, illetve nem ipari vagy kereskedelmi célú felhasználásra szánja.

51. §

(1)[246] Behozatali, illetve a 61. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő átmenő forgalomban a vizsgálatköteles áru növényegészségügyi bizonyítványának meglétét a határállomáson működő vámhivatal, postaküldemény esetében pedig a postahivatal mellett működő vámhivatal köteles ellenőrizni. A vámhivatal a küldeményről értesíti a növényegészségügyi határállomást, amely az előírásoknak megfelelően elvégzi annak növényegészségügyi ellenőrzését. Ezt követően, az ellenőrzés eredményének megfelelően, a növényvédelmi felügyelő a küldeményt visszautasítja vagy belépteti, és visszaadja azt további vámigazgatási eljárás végrehajtása érdekében.

(2)[247] A 6. számú melléklet B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb anyagok importőreit - függetlenül attól, hogy termelők-e - a járási hivatalnak nyilvántartásba kell vennie és egyedi azonosító számmal kell ellátnia. A nyilvántartásba vett importőr köteles értesíteni a járási hivatalt, ha zárlati károsítót, annak tünetét vagy bármilyen más növényi rendellenességet észlel.

(3)[248] A 6. számú melléklet B. részében felsorolt növényekből, növényi termékekből és egyéb anyagokból álló vagy azokat tartalmazó szállítmányok importőreinek vagy vámügyintézéssel megbízott képviselőinek az 50/A. § szerinti vámeljárás alá vonáshoz be kell nyújtani a szállítmányra vonatkozó okmányt vagy nyilatkozatot, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) hivatkozást a növények, növényi termékek és egyéb anyagok típusára, az Európai Közösségek Integrált Vámtarifája (TARIC) szerinti kód alkalmazásával,

b) "Ez a szállítmány növényegészségügyi vizsgálatköteles árut tartalmaz" feliratot,

c) a szükséges növényegészségügyi dokumentáció hivatkozási száma(i)t (sorszám, azonosító szám),

d)[249] az importőr (2) bekezdés szerinti növény-egészségügyi nyilvántartási számát.

(4)[250] A repülőtéri hatóságok, a kikötői hatóságok vagy az importőrök, illetve az üzemeltetők - a közöttük lévő megállapodás szerint - a szállítmányok érkezéséről előzetesen értesítik a belépési hely vámhivatalát és a járási hivatalt. Ez a rendelkezés alkalmazható a vasúti és a közúti szállításra is, ha a szállítmány érkezése az érintett határállomás nyitvatartási idején kívüli időpontban várható.

51/A. §[251]

(1) A harmadik országból behozatalra kerülő, fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmánynak meg kell felelnie az 5. és 23. számú mellékletben foglaltaknak.

(2)[252] Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) az 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 2.3. pontja szerinti kivételek esetén,

b) a más tagállamból harmadik országon keresztül érkező szállítmányra,

c) a harmadik országból az Európai Unió valamely tagállamán, illetve tagállamain keresztül harmadik országba szállítandó tranzit küldeményre.

(3)[253] A vámhivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a fa csomagolóanyagokon a 23. számú melléklet szerinti jelzés meglétét. Amennyiben a fa csomagolóanyag ellenőrzése során a vámhivatal a fa csomagolóanyag egészére vagy egy részére nézve megállapítja a megfelelő jelzés hiányát, a vámhivatal a vámeljárásra vonatkozó kérelmet elutasítja, egyidejűleg a szállítmány beléptetését megtagadja. Növényegészségügyi határállomással rendelkező határállomáson a vámhivatal értesíti a járási hivatalt, amennyiben észleli a megfelelő jelzés hiányát.

(4)[254] A járási hivatal a vámhivatal értesítése, továbbá növényegészségügyi ellenőrzésköteles szállítmányok esetén a megfelelő jelzés meglétét ellenőrzi, egyéb esetekben ellenőrizheti. A járási hivatal a megfelelő jelzés hiánya esetén az 53/A. § (2) bekezdésének f) pontjában, illetve az importőr kérésére és költségére az 53/A. § (2) bekezdésének a), d) vagy e) pontjában meghatározott intézkedést foganatosítja. Az 53/A. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti intézkedés foganatosítása esetén a vámhatóság a szállítmány beléptetését megtagadja.

52. §[255]

Vizsgálatköteles áruk behozatala a Tv. 33. §-ának b) pontjában meghatározott növény-egészségügyi határállomáson keresztül történhet.

53. §[256]

(1) Behozatali forgalomban a vizsgálatköteles áruk növényegészségügyi ellenőrzése során megállapítják, hogy

a) a szállítmányt vagy tételt kísérik-e az 50/A. §-ban előírt bizonyítványok, egyéb okmányok vagy jelölések (okmányellenőrzés),

b) a szállítmány vagy a tétel teljes egésze, illetve egy vagy több reprezentatív mintája az előírt okmányokon feltüntetett növényekből, növényi termékekből vagy más árukból áll-e, illetve azokat tartalmazza-e (azonosság ellenőrzés), valamint

c) a szállítmány vagy a tétel vagy azok fából készült csomagolóanyagának teljes egésze, illetve egy vagy több reprezentatív mintája - beleértve a csomagolást és adott esetben a szállítójárművet is - megfelel-e az 50/A. §-ban előírt követelményeknek (növényegészségügyi ellenőrzés), és alkalmazható-e a 14. § (4) bekezdése.

(2)[257] A belépési hely növényegészségügyi határállomása végzi

a) az okmányellenőrzést,

b) az azonosság ellenőrzést és a növényegészségügyi ellenőrzést, az 55. és 55/A. §-okban foglaltak kivételével.

(3)[258] Az okmányellenőrzés során bemutatott, az 50/A. §-ban előírt eredeti bizonyítványokat, egyéb okmányokat vagy elektronikus formátum esetén a nyomtatott példányt a vizsgálat alkalmával a vizsgálatot végző hatóság bélyegzőlenyomattal jelöli meg, feltüntetve a hatóság megnevezését és az okmány bemutatásának dátumát.

(4)[259] A NÉBIH írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a belépési helyként kijelölt helyek jegyzékéről és a jegyzékben történő bármilyen változásról. A NÉBIH összeállítja és a Bizottság számára hozzáférhetővé teszi a (2) bekezdés szerint azonosság és növényegészségügyi ellenőrzést végző helyek jegyzékét.

53/A. §[260]

(1) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatköteles áru megfelel e rendelet előírásainak, akkor a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árukra is vonatkoznak a 36/A. § (3) és (4) bekezdésében és a 36/E. § (4) bekezdésében meghatározott előírások, amennyiben a vizsgálatköteles áru megtalálható a 6. számú melléklet A. részében.

(2) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatköteles áru nem felelt meg e rendelet előírásainak - a vámelőírások figyelembevételével - az alábbi hatósági intézkedések egyikét vagy közülük többet kell foganatosítani:

a) kivételesen, és kizárólag különleges körülmények között megfelelő kezelés, amennyiben a kezelés eredményeként az előírt feltételek teljesülni fognak és a károsítók elterjedésének veszélye elkerülhető,

b) a fertőzött vizsgálatköteles áru eltávolítása a szállítmányból,

c) korlátozás elrendelése, amíg a növényegészségügyi vizsgálatok eredményei rendelkezésre nem állnak,

d) vámhatósági felügyelet mellett Közösségen belüli szállítás egy Közösségen kívüli rendeltetési helyre,

e) megsemmisítés,

f) a szállítmány egészére vagy egy részére vonatkozóan a beléptetés megtagadása.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az 1., illetve a 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsító szervezetek tekintetében is alkalmazható.

(4) A fertőzött vizsgálatköteles áru eltávolítása után a behozatalra alkalmas tétel az 54. § rendelkezései alapján léptethető be Magyarországra.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítás, valamint a d) és f) pontja szerinti intézkedés esetén a külföldi növényegészségügyi vagy re-export növényegészségügyi bizonyítványt érvényteleníteni kell. Érvénytelenítéskor a bizonyítvány első oldalán, jól látható helyen a növényvédelmi felügyelőnek egy háromszögletű, piros színű bélyegzőlenyomatot kell elhelyeznie "érvénytelen bizonyítvány" felirattal. A bélyegzőn nagybetűkkel szerepelnie kell a növényvédelmi hatóság nevének és a visszautasítás dátumának.

54. §

(1) A behozatali küldemény korlátozás nélkül beléptethető Magyarországra, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy[261]

a)[262] a feladó állam hatósági növényegészségügyi bizonyítványa kíséri, és az előírt növényegészségügyi igazolásokat tartalmazza,

b)[263] mentes zárlati károsítóktól, valamint megfelel a behozatalra vonatkozó különleges növényegészségügyi előírásoknak,

c) további vizsgálatával vagy növényegészségügyi megfigyelő termesztésével kapcsolatban nincs érvényben növényegészségügyi korlátozó intézkedés.

(2)[264] A beléptetett, más tagállami célállomású küldeménnyel a növényvédelmi felügyelő köteles továbbküldeni az eredeti növényegészségügyi bizonyítványt.

(3)[265] A beléptetett küldemény fuvarokmányának első három oldalán, valamint külföldi növényegészségügyi, illetve re-export bizonyítványán olyan bélyegzőlenyomatot kell alkalmazni, amely tartalmazza a következő feliratot: "Az Európai Unió növényegészségügyi rendelkezéseinek megfelel. Felhasználható." Fel kell tüntetni a napló számát, a keltezés és az aláírás helyét is.

55. §[266]

(1) A 6. számú melléklet szerinti, harmadik országból származó növények, növényi termékek és egyéb áruk vonatkozásában az azonosság ellenőrzés és a növényegészségügyi ellenőrzés az alábbiak szerint más, engedélyezett ellenőrzési helyen is lefolytatható, ha

a)[267] arról közösségi tranzit esetén a NÉBIH és az érintett tagállam növényegészségügyi hatósága, hazai rendeltetés esetén a járási hivatal és az illetékes vámhatóság megállapodott, és

b) az 55/A. §-ban írt követelmények teljesülnek.

(2)[268] Közösségi tranzit esetén engedélyezett ellenőrzési hely a rendeltetési hely szerint illetékes járási hivatal telephelye vagy a járási hivatal illetékességi területén engedélyezett ellenőrzési hely.

(3)[269] Hazai rendeltetési hely esetén az engedélyezett ellenőrzési hely a járási hivatal által engedélyezett ellenőrzési hely.

55/A. §[270]

(1)[271] Az 55. § (1) bekezdése szerinti szállítmány csomagolását vagy a szállítmány szállítására használt közlekedési eszközt oly módon kell lezárni vagy lepecsételni, hogy az adott termékek ne okozhassanak károsító fertőzést az engedélyezett ellenőrzési helyre való szállítás során, illetve változatlan formában azonosítható maradjon. Indokolt esetben a járási hivatalnak határállomása, illetve a járási hivatal átengedhet olyan szállítmányt, amely nincs lezárva vagy lepecsételve, feltéve, hogy az adott termék nem okozhat károsító fertőzést az engedélyezett ellenőrzési helyre történő szállítás során.

(2)[272] A határállomásról a szállítmányt az engedélyezett ellenőrzési helyre kell küldeni. Az engedélyezett ellenőrzési helyet csak a járási hivatal és a vámhatóság hozzájárulásával lehet megváltoztatni.

(3) A szállítmányt növényegészségügyi szállítólevélnek kell kísérnie, aminek tartalmaznia kell a 20. számú melléklet szerinti mintában meghatározott adatokat. A növényegészségügyi szállítólevelet írógéppel vagy kézírással, illetve elektronikus eszközökkel, olvasható nagybetűkkel kell kitölteni az Európai Unió legalább egy hivatalos nyelvén.

(4)[273] A növényegészségügyi szállítólevél megfelelő rovatait a szállítmány importőrének kell kitöltenie és aláírnia a határállomás növényvédelmi felügyelőjének jelenlétében.

(5) Hazai rendeltetési hely esetén a szállítmányt az engedélyezett ellenőrzési helyen mind a tagállamokból származó áruktól, mind pedig a károsítókkal fertőzött vagy fertőzöttnek vélt szállítmányoktól elkülönítve kell tárolni.

55/B. §[274]

(1)[275] A járási hivatal dönthet telephelye engedélyezett ellenőrzési helyként történő kijelöléséről.

(2)[276] Az (1) bekezdés szerinti engedélyezett ellenőrzési helytől eltérő ellenőrzési hely engedélyezése iránt bármely importőr vagy természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet kérelmet nyújthat be a járási hivatalhoz. A kérelemnek tartalmaznia kell:[277]

a) a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy az engedélyezett ellenőrzési helyként történő engedélyezés miért indokolt, a kérelem jogcímét, a behozatalra szánt termékek elnevezését, várható mennyiségét,

b) a kérelemmel érintett hely adatait, továbbá 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, építési engedélyét (amennyiben ezzel rendelkezik), működési engedélyét, telepengedélyét és műszaki leírását,

c) amennyiben a címzett a 2454/93/EGK rendelet 406. cikke alapján "engedélyezett címzett" és az engedélyezett ellenőrzési helynek szánt hely a 2454/93/EGK rendelet 497. cikk szerint engedélyköteles, úgy az erre vonatkozó adatokat, iratokat is.

(3)[278]

(4)[279] Ellenőrzési helyként csak az a hely engedélyezhető, amely az engedély iránti kérelmet elbíráló járási hivatal illetékességi területén van, továbbá amely megfelel a járási hivatal által működtetett határállomás felszereltségére vonatkozó, a 15. számú mellékletben előírt követelményeknek.

(5)[280] Az engedély megadásáról vagy elutasításáról a járási hivatal határozatot hoz.

(6)[281] Az engedélyezett ellenőrzési helyekről a NÉBIH nyilvántartást vezet, amelyet megkeresésre a Bizottság rendelkezésére bocsát.

(7)[282] A járási hivatal az engedélyezett ellenőrzési helyek működését ellenőrizheti, jogszabálysértés esetén engedélyét visszavonhatja. A nem megfelelően működő engedélyezett ellenőrzési helyek vonatkozásában tett esetleges intézkedésekről a járási hivatal értesíti a NÉBIH-et, amely pedig tájékoztatja a Bizottságot és az érintett tagállamokat.

(8)[283] Az importőr köteles a rendeltetési hely szerint illetékes járási hivatalt a megérkezés előtt legalább 24 órával értesíteni a szállítmány érkezéséről.

(9) Az értesítés tartalmazza

a) az engedélyezett ellenőrzési hely nevét és pontos címét,

b) a szállítmány engedélyezett ellenőrzési helyre történő érkezésének tervezett időpontját (nap, óra),

c) amennyiben az rendelkezésre áll, a növényegészségügyi szállítólevél egyedi sorszámát, kibocsátásának időpontját és helyét,

d)[284] az importőr nevét, címét és növény-egészségügyi nyilvántartási számát,

e) a növényegészségügyi bizonyítvány, illetve az újrakivitelhez szükséges növényegészségügyi bizonyítvány vagy bármilyen egyéb előírt növényegészségügyi dokumentum hivatkozási számát.

(10)[285] Az importőr köteles a (9) bekezdésben meghatározott bármely adat változásáról az engedélyezett ellenőrzési hely szerint illetékes járási hivatalt haladéktalanul értesíteni.

(11)[286] A járási hivatal az azonossági és a növényegészségügyi ellenőrzés megtörténtét bélyegző használatával és a keltezés feltüntetésével a növényegészségügyi szállítólevélen igazolja.

(12)[287] Amennyiben az ellenőrzés károsítóval való fertőzöttséget nem állapított meg, a növényegészségügyi szállítólevelet a szükséges vámkezelési eljárás lefolytatása érdekében be kell mutatni az illetékes vámhatóságnak. Ezt követően a szállítmányt nem kíséri növényegészségügyi szállítólevél. A növényegészségügyi szállítólevelet és egy másolati példányt az ellenőrzést végző járási hivatal köteles egy évig megőrizni.

(13)[288] Amennyiben az ellenőrzés eredménye miatt a járási hivatal elrendeli a szállítmány Közösség területén kívül eső rendeltetési helyre történő szállítását, a szállítmány ennek megtörténtéig vámfelügyelet alatt marad.

55/C. §[289]

(1) Az azonosság ellenőrzéseket és a növényegészségügyi ellenőrzéseket az egyes, a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk növényegészségügyi ellenőrzése redukálási típusához és szintjéhez előírt bizonyítékok és kritériumok részletes feltételeinek meghatározásáról szóló, a Bizottság 2004. október 11-i 1756/2004/EK rendelete szerinti csökkentett gyakorisággal végzik, ha

a) a szállítmányban vagy a tételben lévő növények, növényi termékek és egyéb anyagok esetében a feladó harmadik országban az irányelv 13b. cikke (6) bekezdése szerinti megállapodás alapján már elvégezték a vizsgálatokat, vagy

b) ezt valamely előírás a szállítmányban vagy a tételben lévő növények, növényi termékek és egyéb anyagok vonatkozásában lehetővé teszi, vagy

c) a szállítmányban vagy a tételben lévő növények, növényi termékek és egyéb anyagok olyan harmadik országból érkeztek, amelyre vonatkozóan - a Közösség és az adott harmadik ország között a kölcsönös elbánás elvén alapuló, átfogó nemzetközi növényegészségügyi megállapodásban vagy azok alapján - rendelkeznek az azonossági és a növényegészségügyi ellenőrzések csökkentett gyakoriságáról.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók, ha alapos indok alapján feltételezhető, hogy az e rendeletben meghatározott követelményeket nem tartják be.

(3) A növényegészségügyi ellenőrzések csökkentett gyakorisággal végezhetők, ha ugyanazon eredetű anyagok Közösségbe való korábbi beviteléből származó, a Bizottság által összegyűjtött tapasztalatokon alapuló - minden érintett tagállam által megerősített, és az irányelv 18. cikke szerinti bizottsággal folytatott konzultáció után - bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy a szállítmányban vagy a tételben lévő növények, növényi termékek és egyéb anyagok megfelelnek e rendelet követelményeinek, feltéve, hogy az irányelv 13a. cikke (5) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott feltételek teljesülnek.

56. §

(1)[290] A címzett haladéktalanul köteles a járási hivatalnak vizsgálat céljából bejelenteni a határállomásról növényegészségügyi szállítólevéllel, illetve a növényegészségügyi határvizsgálat nélkül érkezett behozatali küldeményt.

(2)[291] A járási hivatalnak intézkedéséig a küldeményt felhasználni vagy forgalomba hozni tilos, azt elkülönítetten és azonosítható módon kell tárolni.

57. §

(1)[292] Az 53/A. § (2) bekezdésének megfelelően történt hatósági intézkedés tényét és körülményeit a növényvédelmi felügyelő rögzíti a Bizottság erre a célra kialakított növényegészségügyi gyorsriasztási elektronikus rendszerében.

(2)[293] Amennyiben a feltartóztatott és visszautasított behozatali küldemény visszaszállításáról a feladó 8 napon belül nem gondoskodik, a visszamaradt küldeménynek az importőr költségére történő megsemmisítéséről vagy azzal egyenértékű más célú felhasználásáról a határállomás szerint illetékes járási hivatal vezetője az importőrrel egyeztetve intézkedik.

A kivitel szabályai

58. §

(1)[294] Kiviteli forgalomban a növényegészségügyi vizsgálatok elvégzéséhez a járási hivatal a célország és a tranzit országok növényegészségügyi előírásait figyelembe véve állítja ki a növényegészségügyi bizonyítványt.

(2)[295] Kiviteli forgalomban a célország növényegészségügyi szervének a küldeményre vonatkozó különleges előírásairól a külkereskedelmi tevékenység folytatására jogosult köteles a NÉBIH-et olyan időpontban tájékoztatni, hogy a vizsgálatok időben elvégezhetők legyenek.

(3) Kiviteli forgalomban - amennyiben az importáló ország növényegészségügyi hatósága a feladást megelőző vizsgálattal igazolható különleges feltételt nem ír elő - a vizsgálatokat a berakóhelyen kell elvégezni.

(4)[296] Kiviteli és átmenő forgalomban, érvényes növényegészségügyi bizonyítvánnyal rendelkező szállítmány olyan, a magyar oldalon növényegészségügyi kirendeltséggel nem rendelkező határállomáson is kiléptethető, ahol a szomszédos állam növényegészségügyi határállomást működtet.

(5)[297] Amennyiben a kiviteli küldemény a rendeltetési ország vagy a re-exportáló ország hatósága által, növényegészségügyi okból visszautasításra kerül, az csak a járási hivatal ellenőrzése után léptethető vissza. Ilyen szállítmány érkezéséről a vámhatóság köteles értesíteni a növényegészségügyi határállomást.

(6) Az importáló ország növényegészségügyi előírásainak nem megfelelő, visszautasított kiviteli küldeményt - a visszautasítás okának megszüntetése nélkül - ugyanazon országba tilos ismételten kivitelre feladni.

59. §

(1)[298] A kiviteli forgalomban berakóhelyen végzett vizsgálatra vonatkozó kérelmet a feladó köteles a járási hivatalnak benyújtani. A kérelemnek legkésőbb a küldemény berakása előtti munkanapon 15.00 óráig kell beérkezni a járási hivatalhoz.

(2)[299] Kiviteli posta- és utasforgalomban a vizsgálatot a feladónak és az utasnak a feladást, illetve az utazást nem több mint 14 nappal megelőzően a lakóhely szerint illetékes járási hivataltól kell kérnie. A vizsgálatot az utas a növényegészségügyi kirendeltségen is kérheti.

(3) Kiviteli postaforgalomban a csomagküldemény csak a növényegészségügyi vizsgálat elvégzése után zárható le.

60. §

(1)[300] A berakóhelyen a nem a feladó mulasztása miatt meghiúsult ellenőrzésről a kilépő növényegészségügyi határállomás szerint illetékes járási hivatalt - a kilépő növényegészségügyi határállomás és a feladó egyidejű, írásban történő értesítése mellett - írásban tájékoztatni kell. Ilyen esetben a határállomás az ellenőrzést emelt díjtétel elszámolása nélkül köteles elvégezni.

(2) Az importáló ország jogszabályaiban, beviteli engedélyeiben, illetve az importőr vagy a termeltető előírásaiban szereplő növényegészségügyi követelmények teljesítése érdekében a feladáskori vizsgálatokat megelőző termőhelyi, tárolóhelyi és laboratóriumi vizsgálatok válhatnak szükségessé.

(3) Az export előzetes termőhelyi és tárolóhelyi vizsgálat eredménye tájékoztató jellegű. A szállítmány feladására, illetve a növényegészségügyi bizonyítvány kiállítására csak a feladás előtti növényegészségügyi vizsgálat mentes eredménye birtokában kerülhet sor.

(4)[301] A 27. számú melléklet szerinti, Európai Unión belüli növényegészségügyi információs dokumentummal kell szállítani egyik vármegyéből a másik vármegyébe[302]

a) gyűjtőhelyre a külön jogszabályban meghatározott esetekben, kiviteli céllal a célország előírásai szerint növény-egészségügyi ellenőrzésre kötelezett küldeményeket,

b) hajóküldeményként történő feladáshoz a szemes terményeket.

(5)[303] A 27. számú melléklet szerinti, Európai Unión belüli növényegészségügyi információs dokumentum nélkül érkező küldeményt vissza kell utasítani, ha a kiviteli előírások pótlólagos teljesítése nem lehetséges.

(6)[304]

(7)[305] Az importáló ország előírása alapján vizsgálatköteles termék kivitel céljából - amennyiben azt az importőr kéri - más tagállamban lévő gyűjtőhelyre, feladóhelyre a 27. számú melléklet szerinti, Európai Unión belüli növény-egészségügyi információs dokumentummal szállítható.

Az átmenő forgalom szabályai

61. §

(1)[306] Átmenő küldeményt a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével nem kell növényegészségügyi ellenőrzésnek alávetni, illetve nem alkalmazhatók az 5. § (1) bekezdésében foglaltak.

(2)[307] Növényegészségügyi ellenőrzést kell végezni, ha az átmenő szállítmány zárlati károsító általi fertőzése feltételezhető, ha a szállítóeszköz nyitott vagy azt bármely okból felbontják - kivéve a határvámhivatal ellenőrző vizsgálata során történő felbontást -, illetve ha a küldemény újrafeladásához új növényegészségügyi bizonyítványt kérnek. Az ilyen küldeményekről a vámhivatal értesíti a növényegészségügyi határállomást, amely az előírásoknak megfelelően elvégzi annak növényegészségügyi ellenőrzését. Azon ellenőrzésköteles átmenő szállítmány magyar növényegészségügyi bizonyítványához, amely növényegészségügyi állapota érzékszervi vizsgálattal, minden követelményt kielégítő módon nem állapítható meg, a szállítmányt kísérő külföldi növényegészségügyi bizonyítványt vagy annak hiteles másolatát is mellékelni kell. Ennek hiányában a küldemény nem továbbítható.

(3)[308] Ha az átmenő küldemény szállítóeszköze a szállítás, fuvarozás alatt továbbszállításra alkalmatlanná válik, és ebből az okból a szállítmányt más szállítóeszközre kell átrakni, a szállító vagy a fuvarozó köteles erről a legközelebbi vámhivatalt és a járási hivatalt azonnal értesíteni és annak az intézkedését bevárni.

(4) A határállomáson átrakásra kerülő vagy több címzett részére megbontott átmenő küldeményhez a 11. számú melléklet szerinti re-export növényegészségügyi bizonyítványt kell kiállítani.

(5) Belföldön, vámszabadterületen vagy közvámraktárban átmenetileg raktározott átmenő szállítmányra a 48. § előírásai vonatkoznak.

61/A. §[309]

Amennyiben a zárlati károsítók Európai Unión belüli elterjedésének veszélye nem áll fenn:

a) az 50/A. § (1) bekezdése nem vonatkozik az olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok Európai Unióba való bevitelére, amelyeket az Európai Unió két helye között szállítanak egy harmadik ország területén keresztül úgy, hogy közben vámjogi státuszuk változatlan marad (belső árutovábbítás),

b) az 50/A. § (1) bekezdése és az 5. § (1) bekezdése nem vonatkozik az olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok Közösségbe való bevitelére, amelyeket két hely között szállítanak egy vagy két harmadik országon belül a Közösség területén áthaladva, megfelelő vámeljárások alapján úgy, hogy közben vámjogi státuszuk változatlan marad.

Hetedik fejezet[310]

A NÉBIH FELADATAI[311]

62. §[312]

A növényegészségügyi célok végrehajtása érdekében a NÉBIH

a)[313] irányítja, felügyeli és ellenőrzi a járási hivatalok és a növényegészségügyi vizsgálatokat végző speciális laboratóriumok szakmai munkáját, és koordinálja az ehhez szükséges társhatósági együttműködést,

b)[314] nyilvántartja a világ országainak növényegészségügyi import szabályozásait, és gondoskodik a járási hivatalok, valamint a termelők tájékoztatásáról,

c) gondoskodik a nemzetközi érvényű növényegészségügyi vizsgálati módszerek, szabályzatok, ajánlások egységes bevezetéséről, ezek hiányában normatív javaslatokat dolgoz ki,

d) részt vesz a növényegészségügyi szabályozással kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

e) részt vesz a nemzetközi szervezetek növényegészségügyi szabályozással kapcsolatos munkájában, közreműködik az államközi egyezményekben vállalt növényegészségügyi kötelezettségek végrehajtásában,

f)[315] gondoskodik a járási hivatalok egységes növényegészségügyi feladatok ellátást szolgáló fejlesztések, korszerűsítések és beszerzések felméréséről, előkészítéséről, illetve végrehajtásáról, működteti az informatikai hálózatot,

g) szervezi és irányítja a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítók felderítését és az országos mentesítési akciókat, programokat,

h) működteti a károsító veszélyességi analízissel foglalkozó munkabizottságot,

i)[316] kérelemre engedélyezi ideiglenes növényegészségügyi határállomás megnyitását.

Növényvédelmi felügyelők

63. §

(1)[317] A vizsgálatköteles áruk és ezek szállítmányai növényegészségügyi vizsgálatát, a növényegészségügyi bizonyítvány, re-export növényegészségügyi bizonyítvány kiállítását kizárólag szakképzett növényvédelmi felügyelő (a továbbiakban: növényvédelmi felügyelő) végezheti olyan adatok alapján, hogy az importőr ország hatóságai a bizonylatokat hitelt érdemlő okiratként elfogadhassák.

(2)[318]

64. §

A minisztérium biztosítja, hogy a növényvédelmi felügyelő rendelkezzen e rendelet végrehajtásához szükséges végzettséggel és képzettséggel. Ennek érdekében

a) a minisztérium meghatározza az elméleti és a gyakorlati ismeretek, valamint a rendszeres szakmai továbbképzés követelményeit,

b)[319] a járási hivatal gondoskodik arról, hogy a növényvédelmi felügyelő az a) pont alapján meghatározott ismeretanyagot elsajátítsa,

c)[320] a járási hivatal biztosítja a növényvédelmi felügyelő a) pontban meghatározott rendszeres szakmai képzésen való részvételét,

d)[321] a járási hivatal köteles meggyőződni arról, hogy a növényvédelmi felügyelő az a) pont szerint meghatározott ismeretanyagot elsajátította.

65. §

A növényvédelmi felügyelők

a)[322] a növényegészségüggyel összefüggő feladataikat a járási hivatal illetékességi területén, vagy a minisztérium által meghatározott egyéb illetékességi területen,

b)[323] behozatali és átmenő forgalommal összefüggő feladataikat a járási hivatal kijelölt határállomási kirendeltségén,

c) nemzetközi vagy külkereskedelmi szerződésben meghatározott esetekben és feltételekkel, a behozatali forgalommal összefüggő feladataikat a feladó ország termőhelyén, tárolóhelyén vagy feladóhelyén, illetőleg a tranzit kikötőben végzik.

66. §

(1) A növényvédelmi felügyelő által, a 13. számú melléklet előírásai szerint vett minta minősül hatósági mintának. Ha a mintavétel nem ennek megfelelően történt, akkor annak vizsgálati eredménye csak az átadott mintára vonatkozik.

(2) A növényvédelmi felügyelő által vett minta vizsgálata után, növényegészségügyi intézkedés céljából kiállított laboratóriumi bizonyítvány a kiállítástól számított 30 napig érvényes.

Nyolcadik fejezet[324]

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁSOK[325]

67. §

(1)[326] A növényegészségügyi határállomások helyét és szolgálati idejét a minisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) egyetértésben állapítja meg.

(2)[327] Az állandó növényegészségügyi határállomást működtető határállomásokon a határállomást üzemeltető szervnek biztosítania kell a vizsgálatköteles növény és növényi termék vizsgálatának, és szükség szerint ki- és berakodásának, átmeneti tárolásának, valamint a vizsgálatköteles károsítóval fertőzött áruk fertőtlenítésének, illetve megsemmisítésének feltételeit.

(3)[328] A növényegészségügyi határállomások helyét és működési idejét a 14. számú melléklet tartalmazza.

(4)[329] A növényegészségügyi határállomások felszereltségére vonatkozó alapvető műszaki, technikai feltételeket a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5)[330] A növényegészségügyi határállomást a "Magyarország Növény-egészségügyi Határállomása" és a határállomás megnevezése feliratú, valamint Magyarország címerével ellátott táblával kell megjelölni.

(6)[331] A növényegészségügyi határállomáson dolgozó növényvédelmi felügyelő kizárólag erre a célra rendszeresített formaruhában és arcképes igazolvánnyal láthat el szolgálatot.

(7)[332] A szolgálati idő meghosszabbítását a szállító, fuvarozó vagy a kereskedelmi cég kérésére a járási hivatal vezetője esetileg engedélyezheti.

(8)[333] A szolgálati időn kívül végzett ellenőrzésért külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni, melyet a kérelmező a vizsgálati díjon felül köteles a járási hivatal részére megfizetni.

68. §

(1)[334] A szállító, fuvarozó, illetve kereskedő kérésére, indokolt esetben a NÉBIH a NAV hozzájárulásával ideiglenes növényegészségügyi határállomás eseti létesítését engedélyezheti.

(2)[335] Az ideiglenes növényegészségügyi határállomás megnyitására irányuló kérelmet, a behozatalt vagy kivitelt megelőzően legalább 14 munkanappal kell a NÉBIH részére benyújtani.

(3)[336] Az ideiglenes növényegészségügyi határállomás megnyitása díjköteles, amelyet a kérelmezőnek a vizsgálati díjon felül a járási hivatal részére kell megfizetnie.

(4)[337] Ideiglenes növényegészségügyi határállomás megnyitása csak ott engedélyezhető, ahol erre a 41. § (1)-(3), (6) és (7) bekezdésében meghatározott feltételek biztosítottak.

(5)[338] Ideiglenes növényegészségügyi határállomás megnyitása nem engedélyezhető, ha a vonatkozó előírások szerint, az ellenőrzés elvégzéséhez a vizsgálatköteles áru kirakása szükséges.

Kilencedik fejezet[339]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

69. §[340]

(1) Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 69/464/EGK irányelve (1969. december 8.) a burgonyarák elleni védekezésről,

b)[341] A Tanács 2007/33/EK irányelve (2007. június 11.) a burgonya-fonálféreg elleni védekezésről és a 69/465/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről,

c)[342] a Tanács 2006/91/EK irányelve (2006. november 7.) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről,

d) a Tanács 74/647/EGK irányelve (1974. december 9.) a szegfű-sodrómoly elleni védekezésről,

e) a Bizottság 92/70/EGK irányelve (1992. július 30.) a Közösségben található védett övezetek elismeréséhez végzendő vizsgálatok részletes szabályainak meghatározásáról,

f) a Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról,

g)[343] a Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/17/EK irányelve,

h) a Bizottság 93/50/EGK irányelve (1993. június 24.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének "A" részében fel nem sorolt egyes növények termesztői, illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévő raktárak vagy szállítási központok hivatalos nyilvántartásba vételéről,

i) a Bizottság 93/51/EGK irányelve (1993. június 24.) egyes növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak valamely védett övezeten keresztül történő szállítására, valamint az ilyen védett övezetből származó növényeknek, növényi termékeknek, illetve egyéb áruknak az ilyen védett övezeten belül történő mozgatására vonatkozó szabályok megállapításáról,

j)[344] a Tanács 93/85/EGK irányelve (1993. október 4.) a burgonya gyűrűs rothadása elleni védekezésről, valamint az azt módosító 2006/56/EK bizottsági irányelv,

k) a Bizottság 94/3/EK irányelve (1994. január 21.) a harmadik országból érkező és közvetlen növény-egészségügyi veszéllyel fenyegető szállítmány vagy károsító szervezet feltartóztatására vonatkozó bejelentési eljárás megállapításáról,

l)[345] A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat),

m) a Bizottság 98/22/EK irányelve (1998. április 15.) a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről,

n)[346] a Tanács 98/57/EK irányelve (1998. július 20.) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ellenőrzéséről, valamint az azt módosító 2006/63/EK bizottsági irányelv,

o)[347] a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 22-i 2000/29/EK tanácsi irányelve, valamint az azt módosító,

1.[348] 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK, 2008/109/EK, 2009/7/EK, 2009/118/EK és 2010/1/EU bizottsági irányelv, 2014/19/EU, 2014/78/EU, 2014/83/EU, 2017/1279/EU és 2017/1920/EU, 2019/523/EU bizottsági végrehajtási irányelv, valamint 2002/89/EK, 2005/15/EK tanácsi irányelv,

2. a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

p)[349]

q) 12003TN02/06/B2: a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet (A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista), 6. Mezőgazdaság cím, B Állat- és növény-egészségügyi jogszabályok, II. Növény-egészségügyi jogszabályok fejezet 5. pontja.

(2)[350] Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:

1. a Bizottság 98/109/EK határozata (1998. február 2.) Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni átmeneti, szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának engedélyezéséről,

2.[351] a Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június 26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2005/775/EK, 2007/432/EK és 2010/646/EU bizottsági határozat,

3.[352] a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekről szóló, 2002. szeptember 19-i 2002/757/EK bizottsági határozat és az azt módosító 2004/426/EK, 2007/201/EK és 2013/782/EU bizottsági határozat,

4.[353] a Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2004/826/EK, 2006/915/EK, 2008/826/EK és 2010/645/EU bizottsági határozat,

5.[354] dekontaminálás céljára peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj behozatala tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérés megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről szóló, 2005. január 21-i 2005/51/EK bizottsági határozat és az azt módosító 2007/156/EK bizottsági, 2009/162/EK bizottsági, 2012/102/EU és 2017/487 bizottsági végrehajtási határozat,

6.[355] a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó biztonsági intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2011. november 29-i 2011/787/EU bizottsági végrehajtási határozat,

7. a Bizottság 2004/200/EK határozata (2004. február 27.) a Pepino mosaic virus (PepMV) Közösségbe való behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekről,

8.[356]

9.[357] a Bizottság 2005/359/EK határozata (2005. április 29.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről, valamint az azt módosító 2006/750/EK bizottsági határozat,

10.[358] Szerbia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről szóló, 2012. április 24-i 2012/219/EU bizottsági végrehajtási határozat,

11.[359] az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix papa sp.n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló, 2012. május 16-i 2012/270/EU bizottsági végrehajtási határozat, valamint az azt módosító 2014/679/EU bizottsági, 2016/1359/EU bizottsági és 2018/5/EU bizottsági végrehajtási határozat,

12.[360] a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló, 2012. szeptember 26-i 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat, valamint az azt módosító 2015/226/EU bizottsági, 2017/427/EU bizottsági és 2018/618/EU bizottsági végrehajtási határozat,

13.[361]

14.[362] az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről szóló, 2006. július 5-i 2006/473/EK bizottsági határozat és az azt módosító 2010/134/EU bizottsági, 2013/253/EU bizottsági, 2015/1175/EU bizottsági és 2016/696/EU bizottsági végrehajtási határozat,

15.[363] a Bizottság 2003/248/EK határozata (2003. április 9.) az Argentínából származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről és az azt módosító 2007/212/EK és 2011/74/EU bizottsági határozat,

16.[364] a Bizottság 2003/249/EK határozata (2003. április 9.) a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő engedélyezéséről és az azt módosító 2007/221/EK és 2011/75/EU bizottsági határozat,

17.[365] a Pomacea (Perry) alnem Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről szóló, 2012. november 8-i 2012/697/EU bizottsági végrehajtási határozat,

18.[366]

19.[367]

20.[368] a Bizottság 2007/433/EK határozata (2007. június 18.) a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről.

21.[369] a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről szóló, 2017. február 2-i 2017/198/ EU bizottsági végrehajtási határozat,

22.[370] az Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről szóló, 2012. március 1-jei 2012/138/EU bizottsági végrehajtási határozat, és az azt módosító 2014/356/EU bizottsági végrehajtási határozat,

23.[371] az egyes harmadik országokból származó áruk szállítására szolgáló, fából készült csomagolóanyagokra vonatkozó felügyeletről, növényegészségügyi ellenőrzésekről és intézkedésekről szóló, 2018. augusztus 10-i 2018/1137/EU bizottsági végrehajtási határozat,

24.[372] a 2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésnek a tagállamok számára a Libanon Akkar és Bekaa régiójából származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében történő engedélyezéséről szóló, 2013. július 30-i 2013/413/EU bizottsági végrehajtási határozat,

25.[373] az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről szóló, 2013. december 18-i 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozat és az azt módosító 2016/2004/EU bizottsági végrehajtási határozat,

26.[374] az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyagának Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. károsítója vonatkozásában a 2002/757/EK határozatnak a növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 18-i 2013/782/EU bizottság végrehajtási határozat,

27.[375] a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről szóló, 2015. május 18-i 2015/789/EU bizottsági végrehajtási határozat és az azt módosító 2015/2417/EU bizottsági, 2016/764/EU bizottsági, 2017/2352/EU bizottsági, 2018/927/EU bizottsági és 2018/1511/EU bizottsági végrehajtási határozat,

28.[376]

29.[377] a károsítók jelenlétének, valamint a tagállamok által hozott vagy tervezett intézkedéseknek a bejelentése tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2014. december 15-ei 2014/917/EU bizottsági végrehajtási határozat,

30.[378] a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló, 2016. március 17-i 2016/412/EU bizottsági végrehajtási határozat, és az azt módosító 2017/2180/EU bizottsági és 2018/1970/EU bizottsági végrehajtási határozat,

31.[379] az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzésére irányuló intézkedésekről szóló, 2015. június 9-i 2015/893/EU bizottsági végrehajtási határozat,

32.[380] Bosznia-Hercegovina Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről szóló, 2015. július 17-i 2015/1199/EU bizottsági végrehajtási határozat,

33.[381]

34.[382] az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az (EU) 2017/204 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. augusztus 21-i 2018/1203/EU bizottsági végrehajtási határozat,

35.[383] a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2016/159/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2017. június 23-ai 2017/1161/EU bizottsági végrehajtási határozat,

36.[384] a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412 végrehajtási határozat időbeli hatályának meghosszabbításáról szóló, 2017. november 16-i 2017/2180/EU bizottsági végrehajtási határozat,

37.[385] egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2017. május 8-i 2017/801/EU bizottsági végrehajtási határozat.

38.[386] az egyes károsítók Unióba történő behurcolásának megelőzése céljából bizonyos harmadik országokból származó növények és hibridjeik termésének szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2017. december 15-i 2017/2374/EU bizottsági végrehajtási határozat,

39.[387] a Spodoptera frugiperda (Smith) károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról szóló, 2018. április 23-i 2018/638/EU bizottsági végrehajtási határozat,

40.[388] az Aromia bungii (Faldermann) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló intézkedések megállapításáról szóló, 2018. október 8-i 2018/1503/EU bizottsági végrehajtási határozat.

(3)[389] Ez a rendelet a Közösségben a meghatározott növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló, 2008. július 4-i 690/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az azt módosító 17/2010/EU bizottsági, 361/2010/EU bizottsági, 436/2011/EU bizottsági, 355/2012/EU bizottsági, 707/2014/EU bizottsági, 2016/873/EU bizottsági és 2018/791/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(4)[390] Ez a rendelet az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-ei 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5)[391] A rendelet 21-25. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban álló rendelkezéseket állapít meg.

69/A. §[392]

Az egyes növényegészségügyi előírásokat tartalmazó közösségi határozatok vonatkozó rendelkezéseit a minisztérium a hivatalos lapjában teszi közzé.

70. §

(1) E rendelet 2001. február 1. napján lép hatályba. A 8-13. számú mellékletben meghatározott nyomtatványok használata 2001. július 1. napjától kötelező.

(2)[393]

71. §[394]

E rendeletnek a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet, valamint az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról szóló 9/2022. (II. 28.) AM rendelettel [a továbbiakban: 9/2022. (II. 28.) AM rendelet] megállapított 21. §-át, 24. §-át és 25. §-át a 9/2022. (II. 28.) AM rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Szabadi Béla s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez[395]

TILALMAZOTT ZÁRLATI KÁROSÍTÓK

A. RÉSZ

Zárlati károsítók, amelyeknek Magyarországra való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos

I. szakasz

Zárlati károsítók, amelyek a tagállamok területén nem fordulnak elő és az egész Európai Unióra nézve fontosak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

1. Acleris spp. (nem európai fajok)

1.1. Agrilus anxius Gory[396]

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire[397]

1.3. Anthonomus eugenii Cano[398]

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

syn.: Blitopertha orientalis (Waterhouse)

4. Anoplophora chinensis (Forster)[399]

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

4.2. Aromia bungii (Faldermann)[400]

5.[401]

6. Arrhenodes minutus Drury

6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)[402]

7. Bemisia tabaci Genn. (nem európai populációk), az alábbi vírusok vektora:

a) Bean golden mosaic virus

syn.: Bean golden mosaic geminivirus

b) Cowpea mild mottle virus

syn.: Cowpea mild mottle carlavirus

c) Lettuce infectious yellows virus

syn.: Lettuce infectious yellows closterovirus

d) Pepper mild tigré virus

syn.: Pepper mild tigré geminivirus

e) Squash leaf curl virus

syn.: Squash leaf curl geminivirus

f) Euphorbia mosaic virus

syn.: Euphorbia mosaic geminivirus

g) Florida tomato virus

syn.: Tomato mottle bigeminivirus

8. Choristoneura spp. (nem európai fajok)

9. Cicadellidae (nem európai fajok) a Pierce betegség (Xylella fastidiosa) vektorai, úgymint:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov[403]

10.2. Diaphorina citri Kuway[404]

10.3. Grapholita packardi Zeller[405]

11. Diabrotica barberi Smith and Lawrence

12. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

13. Diabrotica undecimpuncta undecimpunctata Mannerheim

14. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith[406]

15. Heliothis zea (Boddie)

syn.: Helicoverpa zea Boddie

16. Hischmaniella spp. (a Hischmaniella gracilis (de Man) Luc and Goodey kivételével)

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

16.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham)[407]

16.3. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)[408]

16.4. Oemona hirta (Fabricius)[409]

17. Liriomyza sativae Blanchard

18. Longidorus diadecturus Eveleigh és Allen

19. Monochamus spp. (nem-európai fajok)

19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)[410]

20. Myndus crudus Van Duzee

21. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne és Allen

22. Premnotrypes spp. (nem-európai fajok)

23. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

24. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

24.1 Saperda candida Fabricius[411]

25. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

26. Spodoptera eridania (Cramer)

27. Spodoptera frugiperda (Smith)

28. Spodoptera litura (Fabricius)

29. Tephritidae (nem-európai fajok), úgymint:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillet

syn.: Bactrocera cucurbitae Coquillett

g) Dacus dorsalis Hendel

syn.: Bactrocera dorsalis (Hendel)

h) Dacus tryoni (Froggatt)

syn.: Bactrocera tryoni Froggatt

i) Dacus tsuneonis Miyake

syn.: Bactrocera tsuneonis (Miyake)

j) Dacus zonatus Saund

syn.: Bactrocera zonatus Saunders

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

syn.: Trirhithromyia cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

syn.: Ceratitis quinaria (Bezzi)

n) Pterandrus rosa (Karsch)

syn.: Ceratitis rosa Karsch

o) Rhacochlaena japonica Ito

syn.: Euphranta japonica (Ito)

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

z) Rhagoleltis suavis (Loew)

30. Thrips palmi Karny

30.1 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)[412]

31. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (nem-európai populációk)

32. Xiphinema californicum Lamberti és Bleve-Zacheo

b) Baktériumok[413]

1. Candidatus Liberibacter spp.,

2.[414]

3. Xanthomonas citri pv. aurantifolii:[415]

3.1. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

c) Gombák

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (nem-európai fajok)

3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.[416]

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.[417]

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.[418]

4. Endocronartium spp. (nem-európai fajok)

5. Guignardia laricina (Saw.)Yamoto és Ito

syn.: Botryosphaeria laricina (K. Sawada)Y. Zhong

6. Gymnosporangium spp. (nem-európai fajok)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba és Pauzar

syn.: Phellinus weirii (Murill) R.L. Gilbertson

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.[419]

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa[420]

13. Phyllosticta solitaria Ell. és Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone és Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

16. Tilletia indica Mitra

17. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

syn.: Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

1.[421]

2. Burgonyavírusok és vírusszerű kórokozók, úgymint:

a) Andean potato latent virus

syn.: Potato Andean latent tymovirus

b) Andean potato mottle virus

syn.: Potato Andean mottle comovirus

c) Arracacha B virus (oca törzs)

syn.: Arracacha B nepovirus

d) Potato black ringspot virus

syn.: Potato black nepovirus

e)[422]

f) Potato T virus

syn.: Potato T capillovirus

g) Potato A, M, S, V, X és Y vírus nem-európai izolátumai (ideértve az Yo, Yn és Yc vírustörzseket), valamint a Potato leafroll virus

syn.: Potato A potyvirus, M carlavirus, S carlavirus, V potyvirus, X potexvirus és Y potyvirus, Potato leaf roll luteovirus

3. A Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. és Vitis L. vírusai és vírusszerű kórokozói, úgymint:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (American)

syn.: Cherry rasp leaf nepovirus (American)

c) Peach mosaic virus (American)

syn.: Peach American mosaic closterovirus

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mycoplasma

syn.: Peach rosette phytoplasma

f) Peach rosette mosaic virus

syn.: Peach rosette mosaic nepovirus

g) Peach X-disease mycoplasma

syn.: Peach X-disease phytoplasma

h) Peach yellow mycoplasma

syn.: Peach yellows phytoplasma

i) Plum line pattern virus (American)

syn.: Plum American line pattern ilarvirus

j) Raspberry leaf curl virus (American)

syn.: Raspberry American leaf curl luteovirus

k) Strawberry latent C virus.

syn.: Strawberry latent C rhabdovirus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasma

syn.: Strawberry witches' broom phytoplasma

n) e gazdanövények egyéb nem európai vírusai és vírusszerű kórokozói

4. A Bemisia tabaci Genn. által átvitt vírusok, úgymint:

a) Bean golden mosaic virus

syn.: Bean golden mosaic geminivirus

b) Cowpea mild mottle virus

syn.: Cowpea mild mottle carlavirus

c) Lettuce infectious yellows virus

syn.: Lettuce infectious yellows closterovirus

d) Pepper mild tigré virus

syn.: Pepper mild tigré geminivirus

e) Squash leaf curl virus

syn.: Squash leaf curl geminivirus

f) Euphorbia mosaic virus

syn.: Euphorbia mosaic geminivirus

g) Florida tomato virus

syn.: Tomato mottle bigeminivirusa

5. Tobacco ringspot virus

syn.: Tobbaco ringspot nepovirus

6. Tomato ringspot virus

syn.: Tomato ringspot nepovirus

e) Parazita növények

Arceuthobium spp. (nem európai fajok)

II. szakasz

Zárlati károsítók, amelyek a tagállamok területén előfordulnak és az egész Európai Unióra nézve fontosak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

0.1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle etal.[423]

1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

2. Globodera pallida (Stone) Behrens

3. Trioza erytreae Del Guercio[424]

4. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (minden populáció)

5. Meloidogyne fallax Karssen

6. Opogona sacchari (Bojer)

6.1. Pityophthorus juglandis Blackman[425]

7. Popillia japonica Newmann

8. Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktériumok

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al[426]

3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)[427]

c) Gombák

0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr[428]

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell[429]

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat[430]

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

1. Apple proliferation mycoplasma

syn.: Apple proliferation phytoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma

syn.: Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

2.1. Candidatus Phytoplasma ulmi[431]

3. Pear decline mycoplasma

syn.: Pear decline phytoplasma

B. RÉSZ

Zárlati károsítók, amelyeknek meghatározott védett zónákba való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

[432]
KárosítóVédett zóna (zónák)
1.Bemisia tabaciGenn. (európai populációk)Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti
Beira, Douro és Minho köze és Trás-os-Montes), Egyesült
Királyság, Svédország
1.1Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Ciprus
1.2.Dryocosmus kuriphilus YasumatsuÍrország, Egyesült Királyság
2.Globodera pallida (Stone) BehrensFinnország, Lettország, Portugália (Azori-szigetek), Szlovénia, Szlovákia
2.1.Globodera rostochiensis(Wollenweber)
Behrens
Portugália (Azori-szigetek)
3.Leptinotarsa decemlineataSaySpanyolország (Menorca, Ibiza), Írország, Ciprus, Málta,
Portugália (Azori-szigetek és Madeira), Egyesült Királyság,
Svédország (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skane),
Finnország (Aland, Hame, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta,
Turku és Uusimaa körzete)
4.Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)
4.1.Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)
4.2.Liriomyza trifolii (Burgess)Írország és az Egyesült Királyság (Észak-Írország)
5.Thaumetopoea processionea L.Írország, Egyesült Királyság (a következő helyi közigazgatási
területek kivételével: Barking és Dagenham; Barnet; Basildon;
Basingstoke és Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent;
Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point;
Chelmsford; Chiltem; London Város; Westminster Város
Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East
Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest;
Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford;
Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow;
Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow;Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames;
Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex;
Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading;
Redbridge; Reigate és Banstead; Richmond upon Thames;
Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South
Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark;
Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath;
Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge és Malling;
Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford;
Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor és
Maidenhead; Woking, Wokingham és Wycombe)

b) Vírusok és vírusszerű szervezetek

KárosítóVédett zóna (zónák)
1.Beet necrotic yellow vein virusFranciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
2.

2. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez[433]

NÖVÉNYEKEN VAGY NÖVÉNYI TERMÉKEKEN TILALMAZOTT ZÁRLATI KÁROSÍTÓK

A. RÉSZ

Zárlati károsítók, amelyeknek Magyarországra való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos, ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken előfordulnak

I. szakasz

Zárlati károsítók, amelyek a tagállamok területén nem fordulnak elő és az egész Európai Unióra nézve fontosak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

[434]
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Aculops fuchsiae KeiferFuchsia L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével
1.1.
2.Aleurocanthus spp.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
3.Anthonomus bisignifer (Schenkling)Fragaria L. növényfajok ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével
4.Anthonomus signatus (Say)Fragaria L. növényfajok ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével
5.Aonidiella citrina CoquilletCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
6.Aphelenchoides besseyi Christie1Oryza spp. Vetőmagja
7.Aschistonyx eppoi InouyeEurópán kívüli országokból származó Juniperus L. növények, a vetőmag és a termés kivételével
8.
9.Carposina niponensis WalsinghamEurópán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények a vetőmag kivételével
10.
11.
12.Enarmonia prunivora Walsh
syn.: Cydia prunivora (Walsh)
Európán kívüli országokból származó telepítésre szánt Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. és Rosa növények a vetőmag kivételével, valamint a Malus Mill. és a Prunus L. fajok termése
13.Eotetranychus lewisi McGregorCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
15.Grapholita inopinata Heinrich
syn.: Cydia inopinata (Heinrich)
Európán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények a vetőmag kivételével
16.Hishomonus phycitisCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
17.Leucaspis japonica Ckll.
syn.:Lopholeucaspis japonica Cockerell
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
18.Listronotus bonariensis (Kuschel)Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandból és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp. Vetőmagvak
19.Európán kívüli Margarodes fajok:
a) Margarodes vitis (Phillipi),
b ) Margarodes vredendalensis de Klerk,
c) Margarodes prieskaensis Jakubsk
Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
20.Numonia pyrivorella (Matsumura)Európán kívüli országokból származó Pyrus L. növények, a magok kivételével
21.Oligonychus perditus Pritchard és BakerEurópán kívüli országokból származó Juniperus L. növények, a vetőmag és a termés kivételével
22.Pissodes spp. (Európán kívüli fajok)Európán kívüli országból származó tűlevelű (Coniferales) növények, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges faanyaga és hántolt kérge
23.Radopholus citrophilus (Huettel) Dickson és KáplánCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével, Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae növények, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzá tartozó termesztő közeggel
24.
25.Scirtothrips aurantii FaureCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
26.Scirtothrips citri (Moultex)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
27.Scirtothrips dorsalis HoodCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
28.Scolytidae spp. (Európán kívüli fajok)Európán kívüli országokból származó, 3 m-nél magasabb tűlevelű (Coniferales) növények, a termés és a vetőmag kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges faanyaga és hántolt kérge
28.1.Scrobipalpopsis solanivora PovolnyA Solanum tuberosum L. gumói
29.Tachypterellus quadrigibbus Say
syn.: Anthonomus quadrigibbus Say
Európán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
30.Toxoptera citricida Kirk.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
31.
32.Unaspis citri ComstockCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
1 Az Aphelenchoides besseyi Christie nem fordul elő Oryza növényeken az Európai Unióban.
b) Baktériumok
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Citrus greening bacterium
syn.: Liberobacter africanum Plánét et al.; Liberobac-ter asiaticum Plánét et al.
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
2.Citrus variegated chlorosis
syn.: Xylella fastidiosa Wells et al. Citrus-on
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
3.Erwinia stewartii (Smith) Dye
syn.: Pantoea stewartii pv. Stewartii (Smith) Mergaert et al.
Zea mays L. vetőmag
4.
5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye syn.: Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et alOryza spp. vetőmag
6.Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al.) DyeOryza spp. vetőmag
syn.: Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.
c) Gombák
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (Európán kívüli patogén izolátumok)Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Cydonia Mill., Malus Mill. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
1.1.Anisogramma anomala (Peck.) E. MüllerKanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó ültetésre szánt Corylus L. növény, a vetőmag kivételével.
2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxÜltetésre szánt Prunus L. növények, a vetőmag kivételével
3.Atropellis spp.Pinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével, Pinus L. hántolt kérge és faanyaga
4.Ceratocystis virescens (Davidson) MoreauAz Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh. növények, a termés és vetőmag kivételével, az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh. faanyaga, ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is
5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori és Nambu) Deighton
syn.: Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans
Pinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével és a Pinus L. faanyag
6.Cercospora angolensis Carv. és Mendes
syn.: Phaeoramularia angolensis T. Carvalho & O. Mendes
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
7.Ciborinia camelliae KohnEurópán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Camellia L. növények] a vetőmag kivételével
8.Diaporthe vaccinii ShearÜltetésre szánt Vacciniun spp. növények, a vetőmag kivételével
9.
10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian és Maire) GordonPhoenix spp. növények, a termés és a vetőmag kivételével
11.
12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto
syn.: Botryosphaeria berengeriana de Notaris f. sp. piricola (Nose) Koganezawa and Sakuma
Európán kívüli országokból származó Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
13.Puccinai pittieriana HenningsA Solanaceae családhoz tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével
14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
syn.: Mycosphaerella dearnessii M.E. Barr
Pinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
14.1.Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow &SydowUlmus L. és Zelkova L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével
15.Venturia nashicola Tanaka és YamamotoEurópán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével
d) Vírusok és vírusszerű szervezetek
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Beet curly top virus (nem európai izolátumok)
syn.: Beet curly top curtovirus
Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, a vetőmag kivételével
2.Black raspberry latent virus
syn.: Black raspberry latent ilarvirus
Ültetésre szánt Rubus L. növények
3.Blight and blight-szerű betegség
syn.: Citrus blight and blight-like
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
4.Cadang-Cadang viroid
syn.: Coconut cadang-cadang viroid
Európán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Pálmáé növények, a vetőmag kivételével
5.Cherry leafroll virus1Ültetésre szánt Rubus L. növények
5.1.Chrysanthemum stem necrosis virusDendranthema (DC.) Des Moul. és Solanum lycopersicum L ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével
6.Citrus mosaic virus syn.: Citrus mosaic badnavirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
7.Citrus tristeza virus (Európán kívüli izolátumai)
syn.: Citrus tristeza closterovirus
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
8.Leprosis syn.: Citrus leprosis rhabdovirusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
9.Little cherry patogén (nem európai izolátumok)
syn.: Cherry little cherry virus
Ültetésre szánt Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rhed., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lind., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Mat-sum. növények, ezek hibridjei és fajtái, a vetőmag kivételével
10.Palm lethal yellowing mycoplasmaEurópán kívüli országokból származó, ültetésre szánt Pálmáé növények, a vetőmag kivételével
11.Prunus necrotic ringspot virus2Ültetésre szánt Rubus L. növények
12.Satsuma dwarf virus
syn.: Satsuma dwarf nepovirus
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
13.Tatter leaf virus
syn.: Citrus tatter leaf capillovirus
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
14.Természetes úton terjedő psorosis betegség
syn.: Citrus ringspot virus
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
15.Witches' broom (MLO)
syn.: Phytoplasma aurantifolia
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
1 A Cherry leafroll vírus Rubus L. fajokon nem fordul elő az Európai Unióban.
2 A Prunus necrotic ringspot vírus Rubus L. fajokon nem fordul elő az Európai Unióban.
II. szakasz
Zárlati károsítok, amelyek a tagállamok területén előfordulnak és az egész Európai Unióra nézve fontosak
a) Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Aphelenchoides besseyi ChristieÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a termés és a vető-
mag kivételével
2.Circulifer haematocepsCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és
hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
3.Circulifer tenellusCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és
hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
4.Daktulospharia vitifoliae (Fitch)Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
syn.: Viteus vitifoliae (Fitch)
5.Ditylenchus destructor ThorneÜltetésre szánt Crocus L. virághagymái és gumói, a Gladiolus Toum. ex L. nemzetség törpe fajtái és azok hibridjei, úgymint Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., valamint az ültetésre szánt burgonyagumók (Solanum tuberosum L.)
6.Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevAz Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium scho-
enoprasum L. ültetésre szánt vetőmagja és hagymája, és az
ültetésre szánt Allium porrum L. növények, a Camassia
Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden
Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Dec-
ne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Nar-
cissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L.,
Tulipa L. ültetésre szánt hagymái és gumói, valamint a
Medicago sativa L. vetőmagja
6.1Eotetranychus orientalis KleinCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényfajok és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
6.2.Helicoverpa armigera
(Hübner)
A Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, valamint a Solanaceae családhoz tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével
6.3.Parasaissetia nigra (Nietner)Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
7.Radopholus similis (Cobb) ThorneAraceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitzia-
ceae gyökeres növények, vagy tapadó, illetve kísérő ter-
mesztő közeggel
8.Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Vágott virágok, Apium graveolens L. leveles zöldség és
ültetésre szánt lágyszárú növényfajok, az alábbiak kivéte-
lével:
- hagyma,
- hagymagumó,
- Gramineae családba tartozó növények,
- rizóma,
- vetőmag
9.Liriomyza trifolii (Burgess)Vágott virágok, Apium graveolens L. leveles zöldség és
ültetésre szánt lágyszárú növényfajok, az alábbiak kivéte-
lével:
- hagyma,
- hagymagumó,
- Gramineae családba tartozó növények,
- rizóma,
- vetőmag
10.Paysandisia archon (Burmeister)Ültetésre szánt Palmae növények, amelyek alapi törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
b) Baktériumok
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.Medicago sativa L. vetőmag
2.Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.Ültetésre szánt Solanum lycopersicum L Növények
3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L.
4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) DickeyÜltetésre szánt Dianthus L. növények, a vetőmag kivételével
5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burk-holder syn.: Burkholderia caryophylli Yaboucchi et al.Ültetésre szánt Dianthus L. növények, a vetőmag kivételével
6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Youngetal.Ültetésre szánt Prunus persica (L.) Batsch és Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim növények, a vetőmag kivételével
7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye syn.: Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Vauterin et al.Phaseolus L. vetőmag
8.Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Ültetésre szánt Prunus L. növények, a vetőmag kivételével
9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye syn.: Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.Ültetésre szánt Solanum lycopersicum L és Capsicum spp. növények
10.Xanthomonas fragariae Kennedy és KingÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
c) Gombák
KárosítóA fertőzés tárgya
1.
2.
3.Cryphonectria parasitica (Murill) BarrÜltetésre szánt Castanea Mill és Quercus L. növényei, a vetőmag kivételével.
4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. ArxÜltetésre szánt Dendranthema (DC.) Dess Moul. növények, a vetőmag kivételével
5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaÜltetésre szánt Dianthus L. növények, a vetőmag kivételével
6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli és Gikashvili syn.: Deuterophoma tracheiphila PetriCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a vetőmag kivételével
7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariaeÜltetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de ToniHelianthus annuus L. vetőmag
9.Puccinia horiana HenningsÜltetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul. növények, a vetőmag kivételével
10.Scirrhia pini Funk és Parker syn.: Mycosphaerella pini E. RostrupÜltetésre szánt Pinus L. növények, a vetőmag kivételével
11.Verticillium albo-atrum Reinke and BertholdÜltetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével
12.Verticillium dahliae KlebahnÜltetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével
d) Vírusok és vírusszerű szervezetek
KárosítóA fertőzés tárgya
1.Arabis mosaic virus
syn.: Arabis mosaic nepovirus
Ültetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
2.Beet leaf curl virus
syn.: Beet leaf curl rhabdovirus
Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, a vetőmag kivételével
3.Chrysanthemum stunt viroidÜltetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul. növények, a vetőmag kivételével
4.Citrus tristeza virus (európai izolátumok)
syn.: Citrus tristeza closterovirus
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
5.
6.Grapevine flavescence dorée MLO
syn.: Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Vitis L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
7.Plum pox virus syn.: Plum pox potyvirusÜltetésre szánt Prunus L. növények, a vetőmag kivételével
7.1.Potato spindle tuber viroid (burgonya
gumóorsósodás viroid)
A Solanum lycopersicum L.-nek és hibridjeinek ültetésre
szánt növényei (beleértve a vetőmagokat is), Capsicum
annuum L., Capsicum frutescens L. és a Solanum
tuberosum L. növényei
8.Potato stolbur mycoplasma
syn.: Potato stolbur phytoplasma
Ültetésre szánt, a Solanaceae családhoz tartozó növények, a vetőmag kivételével
9.Raspberry ringspot virus
syn.: Raspberry ringspot nepovirus
Ültetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
10.Spiroplasma citri Saglio et al.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
11.Strawberry crinkle virus
syn.: Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Ültetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
12.Strawberry latent ringspot virus
syn.: Strawberry latent ringspot nepovirus
Ültetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
13.Strawberry mild yellow edge virus
syn.: Strawberry mild yellow edge potexvirus
Ültetésre szánt Fragaria L. növények, a vetőmag kivételével
14.Tomato black ring virus
syn.: Tomato black ring nepovirus
Ültetésre szánt Fragaria L. és Rubus L. növények, a vetőmag kivételével
15.Tomato spotted wilt virus
syn.: Tomato spotted wilt tospovirus
Ültetésre szánt Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Dess Moul., az Impatiens New Guinea hibridjeinek összes fajtája, Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L, Nicotiana tabacum L. (amelyekről bizonyított, hogy kereskedelmi célú dohánytermesztés számára értékesítik), Solanum melongena L. és Solanum tuberosum L. növények, a vetőmag kivételével
16.Tomato yellow leaf curl virus
syn.: Tomato yellow leaf curl bigeminivirus
Ültetésre szánt Solanum lycopersicum L növények, a vetőmag kivételével

B. RÉSZ[435]

Zárlati károsítók, amelyeknek meghatározott védett zónákba való behurcolása és terjedésének elősegítése tilos, ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken előfordulnak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlődésük valamennyi stádiumában

KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
1.Anthonomus grandis (Boh.)Gossypium spp. vetőmagja és termése (toktermése) és a nem magtalanított gyapotGörögország, Spanyolország (Andalúzia, Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2.Cephalcia lariciphila (Klug)Ültetésre szánt Larix Mill. növények, a vetőmag kivételévelÍrország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
[436]
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
3. Dendroctonus micans KugelanAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,Görögország, Írország, Egyesült Királyság
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetőmag kivételével,
tűlevelűek (Coniferales) kérges faanyaga és
hántolt kérge
4. Gilphinia hercyniae (Hartig)Picea A. Dietr. növényfajok ültetésre szántGörögország, Írország, Egyesült Királyság
növényei, a vetőmag kivételével(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
5. Gonipterus scutellatus Gyll.Eucalyptus l'Herit. növényfajok növényei,Görögország, Portugália (Azori-szigetek)
a termés és a vetőmag kivételével
6. a) Ips amitinus EichhofAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ésGörögország, Írország, Egyesült
Királyság
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetőmag
kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge
b) Ips cembrae HeerAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,Görögország, Írország, Egyesült Királyság
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok(Észak-Írország, Man-sziget)
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetőmag kivételével,
tűlevelűek (Coniferales) kérges faanyaga és
hántolt kérge
c) Ips duplicatus SahlbergAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ésGörögország, Írország, Egyesült Királyság
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetőmag
kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge
d) Ips sexdentatus BörnerAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. ésCiprus (2008. március 31-ig), Írország,
Pinus L. növényfajok több mint 3 mEgyesült Királyság (Észak-Írország,
magasságú növényei, a termés és a vetőmagMan-sziget)
kivételével, tűlevelűek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge
e) Ips typographus HeerAbies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,Írország, Egyesült Királyság
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetőmag kivételével,
tűlevelűek (Coniferales) kérges fája és
hántolt kérge
6.1. Paysandisia archon (Burmeister)A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
Írország, Málta,
Egyesült Királyság
6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. és Washingtonia Raf.
Írország, Portugália (Azori-szigetek), Egyesült Királyság
7. Sternochetus mangiferae FabriciusHarmadik országokból származó Mangifera
spp. vetőmagja
Spanyolország (Granada és Malaga),
Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira)
8.
9. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerA Cedrus Trew és a Pinus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételévelEgyesült Királyság

b) Baktériumok

[437]
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna (zónák)
1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins és JonesPhaseolus vulgaris L. és Dolichos Jacq. vetőmagjaGörögország, Spanyolország
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények
részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt
növények kivételével, de beleértve a
beporzásra szolgáló élő pollent: Amelanchier
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és
Sorbus L.
Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià ésUrgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és
Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország(Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Liguria, Lombardia [kivéve Mantovaa, Milánó, Sondrio ésVarese megye, valamint Bovisio Masciago, CesanoMaderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise,Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia,Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto ésTroina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta,Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, BoaraPisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az
A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében),Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia(kivéve Gorenjska, Koroąka, Maribor és Notranjska régiók,Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuľina, Gabrovčec,Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, IvančnaGorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo
Globoko, Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje,Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko,
Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile priKrki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((aDunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce]és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás -Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár],Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Roľňava],Nagyrépény [Vel'ké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás -Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország,Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)
3. Xanthomonas arboricolapv. pruni(Smith) Vauterinet al.a PrunusL. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelEgyesült Királyság

c) Gombák

[438]
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna
(zónák)
1. Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C. Harr
A PlatanusL. ültetésre szánt növényei, a vetőmag
kivételével, valamint a PlatanusL. faanyaga, beleértve az
olyan fát is, amely nem tartotta meg természetes
hengeres felületét
Írország, Egyesült
Királyság
2. Cryphonectriaparasitica (Murrill.) Barr.Fa, a kéregmentes fa kivételével, hántolt fakéreg és a Castanea Mill. ültetésre szánt növényei, valamint a Quercus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelCsehország, Írország, Svédország, Egyesült Királyság
3. Glomerella gossypii EdgertonGossypium spp. vetőmagja és termése (toktermése)Görögország
4. Gremmeniella abietina (Lag.)
Morelet
Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és
Pseudotsuga Carr. ültetésre szánt növényei, a vetőmag
kivételével
Írország
5. Hypoxylon mammatum
(Wahl.) J. Miller
Populus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelÍrország, Egyesült
Királyság (Észak-
Írország)

d) Vírusok és vírusszerű szervezetek

[439]
KárosítóA fertőzés tárgyaVédett zóna
(zónák)
1. 'CandidatusPhytoplasma ulmi'Az UlmusL. ültetésre szánt növényei, a
vetőmag kivételével
Egyesült Királyság
2. Citrustristeza virus(európaiizolátumok)Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és
hibridjeik termése, levéllel és kocsánnyal
Görögország (kivéve Argolida, Chania és Lakonia
regionális egységek), Málta, Portugália (kivéve Algarve,
Madeira és az alentejói Odemira megye)
3. Grapevine flavescence dorée MLOA Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés és
a vetőmag kivételével
Csehország,
Franciaország
(Elzász,
Champagne-
Ardenne, Pikárdia
(Aisne megye), Île-
de-France (Citry,
Nanteuil-sur-Marne
és Saâcy-sur-
Marne települések
és Lotaringia),
Olaszország
(Puglia, Basilicata
és Szardínia)

3. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez[440]

4. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez[441]

A. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek behozatala Magyarországra és az Európai Unió valamennyi tagállamába tilos

[442]
Növények, növényi termékek és egyéb anyagokSzármazási ország
1.Abies Mill., Cédrus Trew, Chamaecyparis Spach, Ju-niperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények, a termés és a vetőmag kivételévelEurópán kívüli országok
a) Természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus, Pinus L. növények, a termés és a vetőmag kivételévelEurópán kívüli országok, kivéve Japán, amennyiben a növény az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 43. pontjában meghatározott követelményeken felül megfelel a 2002/887/EK bizottsági határozatban foglalt feltételeknek, illetve Korea, amennyiben a növény az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 43. pontjában meghatározott követelményeken felül megfelel a 2002/499/EK bizottsági határozatban foglalt feltételeknek
2.Castanea Mill. és Quercus L. leveles növények, a termés és a vetőmag kivételévelEurópán kívüli országok
3.Populus L. leveles növény, a termés és a vetőmag kivételévelÉszak-amerikai országok
4.
5.Castanea Mill. hántolt fakérgeHarmadik országok
6.Quercus L. hántolt fakérge, a Quercus suber L. kivételévelÉszak-amerikai országok
7.Acer sacharum Marsh. hántolt fakérgeÉszak-amerikai országok
8.Populus L. hántolt fakérgeAz amerikai földrész országai
9.Ültetésre szánt Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Cra-Európán kívüli országok
taegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. és Rosa L.
növény a levéltől, a virágtól és a terméstől mentes
nyugalmi állapotú növény kivételével
9.1.Ültetésre szánt Photinia Ldl. növény a levéltől, a virágtól és a terméstől mentes nyugalmi állapotú növény kivételévelUSA, Kína, Japán, Koreai Köztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
10.Solanum tuberosum L. vetőgumóHarmadik országok, Svájc kivételével
11.Ültetésre szánt Solanum L. sztóló vagy gumóképzőHarmadik országok
faja, hibridje, a 10. pontban meghatározott Solanum
tuberosum L. vetőgumó kivételével
12.Solanum L. fajok és hibridjeiknek gumója a 10. és
a 11. pontban meghatározottak kivételével
A burgonyagumóra vonatkozó, és az 5. számú
melléklet A. RÉSZ I. szakaszában felsorolt különleges előírások változatlan érvényességével valamennyi harmadik ország az alábbiak kivételével:
- Algéria, Izrael, Egyiptom - a 2004/4/EK bizottsági határozatban előírt feltételek változatlan érvényességével -, Líbia, Marokkó, Szíria, Svájc, Tunézia és Törökország,
- európai harmadik országok, amelyeket az EU
Növényvédelmi Állandó Bizottság mentesnek ismert el a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. kórokozótól, vagy amelyekben az Európai Unió Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos rendelkezéseivel EU Növényvédelmi Állandó Bizottság által egyenértékűnek elismert rendelkezéseket tartanak be,
- olyan harmadik országok, amelyek EU-ba történő ideiglenes szállítását derogációs határozat teszi lehetővé.
13.Ültetésre szánt, a Solanaceae családhoz tartozó növény, a vetőmag és a 10., 11. és 12. pontokban szabályozott tételek kivételévelHarmadik országok, kivéve az európai Földközi-tenger melléki országokat
14.Talaj mint olyan, amely részben szilárd szerves anyagokból áll és termesztőközeg mint olyan, amely teljes
egészében vagy részben szerves anyagokból áll, kivéve a teljes egészében a Cocos nucifera L. fajból készített
tőzegből vagy rostból álló olyan termesztőközeget, amelyet korábban nem használtak növények termesztésére
vagy bármilyen más mezőgazdasági célra
Harmadikországok (Svájc kivételével)
15.Vitis L. növény, a termés kivételévelHarmadik országok Svájc kivételével.
16.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényekHarmadik országok
és hibridjeik, a termés és a vetőmag kivételével
17.Phoenix spp. növény, a termés és a vetőmag kivételévelAlgéria, Marokkó
18.Ültetésre szánt Cydonia Mill.,
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.
növények és hibridjeik, valamint
Fragaria L. növény, a vetőmag
kivételével
A 9. pontban meghatározott növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű
fenntartásával - megfelelő esetben - Európán kívüli országok, az alábbiak
kivételével:
- Földközi-tenger melléki országok;
- Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az USA kontinentális államai; valamint
- Fragaria L. esetében Argentína és Chile a 2003/248/EK és a 2003/249/EK
bizottsági határozatokban előírtak változatlan érvényességével.
19.Ültetésre szánt Graminaceae családba tartozó növények, kivéve a vetőmagot és az évelő díszfüvek Bambusoideae és Panicoideae alcsaládjába tartozó növényeket, valamint a Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L. nemzetségekhez tartozó növényeketHarmadik országok, az európai és a Földközi-tenger melléki országok kivételével
20.
21.Coffeaspp., ültetésre szánt növények, a vetőmag
kivételével
Costa Rica, Honduras

B. RÉSZ[443]

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek meghatározott védett zónákba történő bevitele tilos[444]

[445]
[LeírásVédett zóna (zónák)]
1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak (Svájc kivételével), vagy amelyekben a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően károsítómentes területeket létesítenek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el.Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopóés El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [ComunidadValenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo ésVelence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas
közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska,
Koroąka,Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko
települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuľina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Goricaközségben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky],
Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov]
[Rozsnyói járás - Roľňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany]
[Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye
[Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek).
2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - megfelelő esetben - az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Cotoneaster Ehrh. és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés és a vetőmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak, vagy amelyekben a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően károsítómentes területeket létesítenek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóvalkapcsolatban és azokat annak ismerik el.Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopóés El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia,Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo ésVelence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunasközigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska,
Koroąka, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko
települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuľina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krąka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleąčevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky],
Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov]
[Rozsnyói járás - Roľňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany]
[Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye
[Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeą], Szentes [Svätuąe] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebiąov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek).

5. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez[446]

A. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Magyarországra, illetve valamely tagállamba történő behozatalakor alkalmazandó különleges előírások

I. szakasz

Az Európai Unió tagállamain kívüli területekről származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok

[447]
Növények, növényi termékek,és egyéb anyagokKülönleges előírások
1.1.Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az Amerikai Egyesült Államokból - ahol a Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul - származó tűlevelűek (Coniferales) faanyaga a ThujaL. és a TaxusL., kivételével, függetlenül attól, hogy megfelelnek-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének, az alábbi formában lévő faanyag kivételével
a) teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék
b) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
c) A Libocedrus decurrens Torr. faanyaga, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát ceruzakészítés céljából 7-8 napon át legalább 82 oC hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy megmunkálták, ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a faanyag egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésnek. A faanyagon vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek; vagy
b) a faanyagot megfelelően jóváhagyott előírás szerint gázosították; Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h); vagy
c) a megfelelően jóváhagyott előírás szerint jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnálásnak. Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%); valamint a faanyagot a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamusvektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy - a kéregmentes fa esetében - olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.
1.2.Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az Amerikai Egyesült Államokból - ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.előfordul - származó tűlevelűek(Coniferales) faanyaga, függetlenül attól, hogy megfelelnek-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének, az alábbi formában:
a) teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát megfelelően alávetették:
a) a faanyag egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésnek, amit az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon jelezni kell, vagy
b) a faanyagot megfelelően jóváhagyott előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), valamint hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamusvektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy - a kéregmentes fa esetében - olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg aBursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.
1.3.Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az Amerikai Egyesült Államokból - ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul - származó Thuja L. és a Taxus L., faanyaga, függetlenül attól, hogy megfelelnek-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének, az alábbi formában lévő faanyag kivételével:
a) teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék
b) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:
a) kéregmentes, vagy
b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet- programot alkalmazva, szárazanyag- százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló "Kiln-dried" (mesterségesen szárított) vagy "KD.", illetőleg bármely más, nemzetközileg
elfogadott jelzésnek; vagy
c) a faanyag egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek; vagy
d) a faanyagot megfelelően jóváhagyott előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), vagy
e) a megfelelően jóváhagyott előírás szerint jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. Az 50/A. § (1) bekezdés d)pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt.
1.4.
1.5.Az Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó tűlevelűek (Coniferales) faanyaga függetlenül attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének, az alábbi formában lévő faanyag kivételével:
a) teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék
b) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény- egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:
a) olyan területről származik, amelyről ismert, hogy mentes a következőktől:
aa) a Monochamusspp. (nem-európai),
ab) a Pissodesspp. (nem-európai)
ac) a Scolytidaespp. (nem-európai).
Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon, a "Származás helye" rovatban szerepelnie kell
a térségnek; vagy
b) kéregmentes és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. (nem-európai) faj egyedei által rágott járatoktól mentes; vagy
c) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet- programot alkalmazva, szárazanyag- százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló "Kiln-dried" (mesterségesen szárított) vagy "KD.", illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek; vagy
d) a faanyag egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek; vagy
e) a faanyagot megfelelően jóváhagyott előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), vagy
f) a megfelelően jóváhagyott előírás szerint jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. Az 50/A. § (1) bekezdés d)pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%).
1.6.A következő országokon kívüli harmadik országokból származó tűlevelűek (Coniferales) faanyaga, függetlenül attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének:
a) Oroszország, Kazahsztán és Törökország,
b) európai országok,
c) Kanada, Kína, Japán, a Koreai Köztársaság, Mexikó, Tajvan és az Amerikai Egyesült Államok - ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul, az alábbi formában lévő faanyag kivételével:
1. teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék,
2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétek, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét:
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:
a) kéregmentes és a 3 milliméteresnél nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp. (nem-európai) faj egyedei által rágott járatoktól mentes; vagy
b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet- programot alkalmazva, szárazanyag- százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló "Kiln-dried" (mesterségesen szárított) vagy "KD.", illetőleg bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek; vagy
c) a faanyagot megfelelően jóváhagyott előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h), vagy
d) a megfelelően jóváhagyott előírás szerint jóváhagyott termékkel nyomás alatt végzett kémiai impregnáláson ment keresztül. Az 50/A. § (1) bekezdés d)pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt (%), vagy
e) a faanyag egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek.
1.7.A következő országokból származó tűlevelűek (Coniferales) faanyaga, a teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, függetlenül attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének:
a) Oroszország, Kazahsztán és Törökország
b) Európán kívüli országok, Kanada, Kína, Japán, Korea, Mexikó, Tajvan és az Amerikai Egyesült Államok (ahol a Bursaphelenchus xylophilus [Steiner et Bührer] Nickle et al. előfordul) kivételével.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag
a) Monochamus spp.-től (Európán kívüli fajok), Pissodes spp.-től (Európán kívüli fajok), Scolytidae spp.-től (Európán kívüli fajok) mentes területről származik; az 50/A. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott dokumentumokon a "Származás helye" rovatban fel kell tüntetni a származási terület nevét;
vagy
b) kérgezett hengeres fából készült;
vagy
c) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, a szárazanyag- százalékban kifejezett 20% alá vitték;
vagy
d) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő fertőtlenítésen ment keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3 -ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h) feltüntető, a gázosítással történt fertőtlenítés igazolásának;
vagy
e) a faanyag egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon jelezni kell.
1.8.Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth fája, a következőktől eltérő formában:
1.8.1. egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék
1.8.2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban az USA-ból származó, a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is.
A 2.3., 2.4. és 2.5. pontokban említett faanyagokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, vagy
b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül; a faanyagon vagy a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló ”HT” jelzésnek, vagy
c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen megszüntessék a természetes kerek felszínt.
1.9.Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában:
1.9.1. egészben vagy részben az említett növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amennyiben a növények az USA-ból származnak
Az 1.8., 2.3., 2.4. és 2.5. pontokban említett rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa vagy a lehántolt kéreg:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, vagy
b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon.
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagokKülönleges előírások]
2. Harmadik országokból (Svájc kivételével) származó, fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa.A fa csomagolóanyag:
a) a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. Számú nemzetközi szabványa I. Mellékletében meghatározott kérgezett fából készült,
b) az említett nemzetközi szabvány I. Mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és
c) a szóban forgó nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növény-egészségügyi kezelésnek vetették alá.
2.1.Az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából származó Acer saccharum Marsh. faanyaga, beleértve azt a faanyagot, amely nem tartja meg a természetes hengeres felszínét, az alábbi formában lévő faanyag kivételével:Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló "mesterségesen szárított" ("Kiln-dried") vagy "K.D.", illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.
a) furnérlemez gyártására szánt fa,
b) faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék,
c) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény- egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa.
2.2. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából származó
Acer saccharum Marsh. faanyaga, melyet furnérlemez gyártására szánnak.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau-tól mentes területről származik, továbbá, hogy furnérlemez gyártására szánják.
2.3. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból, és az Amerikai Egyesült Államokból származó FraxinusL., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus davidianaPlanch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fája - függetlenül attól, hogy
szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között az alábbi formában lévő faanyag kivételével:
a) teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék
b) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
de ideértve azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, valamint a kezeletlen fából készült bútorokat és egyéb tárgyakat.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa:
a) a fa olyan területről származik, amelyet a megfelelően jóváhagyott előírás szerint az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon
vagy
b) a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel,
vagy
c) a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.
2.4. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az Amerikai Egyesült Államokból származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus davidiana Planch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fája - függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B.
részében található KN-kódok között, az alábbi formában
a) teljes egészében vagy részben e tűlevelűekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa olyan területről származik, amelyet a megfelelően jóváhagyott előírás szerint Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakéreg olyan területről származik, amelyet megfelelően jóváhagyott előírás szerint Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon.
2.5. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az Amerikai Egyesült Államokból származó, részben vagy egészben a Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. fájából előállított, hántolt fakéreg és fakéregből készült tárgyak, függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között.Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakéreg olyan területről származik, amelyet megfelelően jóváhagyott előírás szerint Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon.
3.Az Amerikai Egyesült Államokból származó QuercusL., faanyaga, az alábbi formában lévő faanyag kivételével:
a) faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék.
b) hordó, kád, dézsa, teknő és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a dongákat is, amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát legalább 20 percen át minimum 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel állították elő vagy dolgozták fel,
c) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag
a) épélűre lett vágva, hogy ezáltal teljesen elveszítse hengeres felszínét;
vagy
b) kérgezett, és víztartalma szárazanyag-százalékban kifejezve kevesebb, mint 20%;
vagy
c) kérgezett, és megfelelő, forró levegővel vagy forró vízzel történő kezeléssel fertőtlenítették;
vagy
d) ha fűrészelve van, a visszamaradt kéreggel vagy anélkül, a nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték. A faanyagon vagy annak csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "mesterségesen szárított" ("Kiln-dried") vagy "K.D.", illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.
Kéreggel borított tölgyfarönk esetében a szállítmánynak meg kell felelnie a 2005/359/EK bizottsági határozatban foglaltaknak.
4.4. a) Az Amerikai Egyesült Államokból származó alábbi fajokhoz tartozó növények a termés és a magvak kivételével: Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr. ) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt, Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgáris (L. ) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch. ) Gray, Frangula purshiana (DC. ) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn. ) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl. ) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnólia spp. L., Michelia doltsopa Buch. - Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) CA. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., Rhododendron simsii Planch. kivételével, Rosa gymnocarpaNutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn. ) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh és Viburnum spp. L egyedei.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.
b) Az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) és Quercus spp. L. és Taxus brevifolia Nutt. faanyaga.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.
4.1.Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból - ahol az Agrilus anxiusGory előfordul - származó Betula L., fája, függetlenül attól, hogy szerepel- e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a következőktől eltérő formában:
- teljes egészében vagy részben e fákból származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék,
- fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény- egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5 cm eltávolításra került egy olyan létesítményben, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba vett és felügyel,
vagy
b) a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.
4.2.Teljes egészében vagy részben Betula L. fájából származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között.Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa olyan területről származik, amelyről ismert, hogy az Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes.
4.3.Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból - ahol az Agrilus anxiusGory előfordul - származó BetulaL., fakéreg és Betukla fakéregből készült tárgyak, függetlenül attól, hogy szerepelnek-e a 6. számú melléklet B. részében található KN- kódok között.Hatósági nyilatkozat arról, hogy a kérget a fától elválasztották.
5.Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Platanus L. fája,
a következőktől eltérő formában:
5.1. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat
ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan
alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek
ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban
lévő fa, de beleértve az olyan, egészben vagy részben Platanus L.-ből
származó, Albániából, Örményországból, Svájcból,
Törökországból és az USA-ból való fát, amely nem tartotta
meg természetes hengeres felszínét,
illetve amely fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék formáját ölti,
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában", vagy
b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő
idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; a fán vagy bármely,
a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon
szerepelnie kell az ezt igazoló ”Kiln-dried” (mesterségesen szárított) vagy ”K.D.”, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.
6.Az amerikai földrész országaiból származó PopulusL. faanyaga, a következőktől eltérő formában:
a) faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék
vagy más törmelék,
b) fából készült csomagolóanyag,
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény- egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag
a) kérgezett, vagy
b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programmal alkalmazva, szárazanyag- százalékban kifejezett 20% alá vitték. A faanyagon vagy annak csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "mesterségesen szárított" ("Kiln-dried") vagy "K.D.", illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.
7.1.1.Faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, függetlenül attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének, amelyet részben vagy egészben
- az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh.,
- az amerikai földrészről származó PopulusL. fajokból nyertek.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag
a) kérgezett hengeres fából készült; vagy
b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet- programot alkalmazva, szárazanyag- százalékban kifejezett 20% alá vitték;
vagy
c) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő fertőtlenítésen ment keresztül; az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h) feltüntető, a gázosítással történt fertőtlenítés igazolásának;
vagy
d) legalább 56 oC hőmérsékletet elérő, legalább
30 percen át tartó hőkezelésen ment keresztül, az utóbbinak az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell.
7.1.2.
7.2.Faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, függetlenül attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében felsorolt tarifális megnevezések valamelyikének, amelyet részben vagy egészben az Amerikai Egyesült Államokból származó QuercusL. fajból nyertek.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag
a) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték, va
b) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti gázosítással történő fertőtlenítésen ment keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h) feltüntető, gázosítással történt fertőtlenítés igazolásának, vagy
c) a faanyag egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon jelezni kell.
7.3.Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge.Hatósági nyilatkozat arról, hogy a hántolt fakéreg:
a) a faanyagot megfelelően jóváhagyott előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h),
vagy
b) a faanyag egészében (a legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon jelezni kell,
valamint
hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakérget a kezelést követően a nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig a Monochamus vektor rajzási idején kívül szállították, a várható rajzási idő elején és végén egyaránt további négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.
7.4.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp. nemzetségekbe tartozó növényekből nyert faanyag, a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék kivételével, olyan harmadik országokból, amelyekben ismerten jelen van az Anoplophora glabripennis (Motschulsky)1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a 2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és
a) a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területről származik, melyről ismert, hogy nincs jelen az Anoplophora glabripennis. A károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni vagy
b) kérgezett, és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A faanyagon vagy annak csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek.
2. A 2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek megfelelően alapos vizsgálatban kell részesíteni a belépési hely növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési helyen
7.5.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp faanyaga faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék formájában olyan harmadik országokból, amelyekben ismerten jelen van az Anoplophora glabripennis (Motschulsky)1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a 2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és
a) a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területről származik, melyről ismert, hogy nincs jelen az Anoplophora glabripennis. A károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy
b) kérgezett, és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül,
vagy
c) 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokra vágták fel.
2. A 2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek megfelelően alapos vizsgálatban kell részesíteni a belépési hely növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési helyen.
7.6.Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. faanyaga, függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a következőktől eltérő formában:
- teljes egészében vagy részben e növényekből származó faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék,
- fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában,
vagy
b) a faanyagot átmérője teljes hosszában legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésnek vetették alá, amit fel kell tüntetni a növény-egészségügyi bizonyítványon,
vagy
c) a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell tüntetni a növény-egészségügyi bizonyítványon.
7.7.Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. fájából előállított faforgács, függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok közöttHatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában,
vagy
b) a fanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokra vágták fel,
vagy
c) a faforgácsokat átmérőjük teljes hosszában legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésnek vetették alá, amit fel kell tüntetni a növény-egészségügyi bizonyítványon
7.8.Prunus nemzetségbe tartozó
növényekből nyert, 31. számú
melléklet 2. pontjában szereplő
vámtarifakódok szerinti faanyag,
a faszilánk, -forgács, -reszelék,
-hulladék és -törmelék
kivételével, olyan harmadik
országokból, amelyekben
ismerten jelen van az Aromia
bungii (Faldermann)
1. Az 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 7.6. és 7.7. pontjában
meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával
hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által
- a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területről
származik, melyről ismert, hogy nincs jelen az Aromia bungii
(a károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell
feltüntetni),
b) kérgezett, és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül, (a faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek), vagy
c) a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa
egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell tüntetni a
növény-egészségügyi bizonyítványon.
2. A 2018/1503/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek
megfelelően alapos vizsgálatban kell részesíteni a belépési hely
növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési
helyen.
7.9.Prunus nemzetségbe tartozó
növényekből nyert, 31. számú
melléklet 2. pontjában szereplő
vámtarifakód szerinti faanyag,
a faszilánk, -forgács, -reszelék,
-hulladék és -törmelék
formájában, olyan harmadik
országokból, amelyekben
ismerten jelen van az Aromia
bungii (Faldermann)
1. Az 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszának 7.6. és 7.7. pontjában
meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával
hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által
- a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területről
származik, melyről ismert, hogy nincs jelen az Aromia bungii
(a károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell
feltüntetni),
b) kérgezett és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C
hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos, megfelelő
hőkezelésen ment keresztül, vagy
c) a faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű
darabokra vágták fel.
2. A 2018/1503/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek
megfelelően alapos vizsgálatban kell részesíteni a belépési hely
növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési
helyen.
7.10.Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Prunus L. fája, a
következőktől eltérő formában:
7.10.1. egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék,
7.10.2. fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák,
dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e
vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a
szállítmányokban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, de ideértve a Kínából, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból
és Vietnamból származó, természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát.
A 7.4. és 7.5. pontokban említett növényekre vonatkozó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Falderman)
szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, vagy
b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő,
megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő
hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk
(1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon,
vagy
c) megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon.
7. 11.Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében található KN-kódok között, a Prunus L. fája a
következő formákban: egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely Kínából, a Koreai Népi Demokratikus
Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból és Vietnamból származik.
A 7.4., 7.5. és 7.6. pontokban említett faanyagokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a:
a) faanyag olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Faldermann) szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, vagy
b) faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokra vágták fel, vagy
c) a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon.
8.
8.1.Az Európán kívüli országokból származó tűlevelű (Coniferales) növények, a termés és vetőmag kivételével.A 4. számú melléklet A. rész 1. pontjában meghatározott növényekre vonatkozó tilalmak egyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában szaporították, és hogy a termőhely mentes Európán kívüli Pissodes spp. fajoktól.
8.2.Az Európán kívüli országokból származó 3 méternél magasabb tűlevelű (Coniferales) növények, a termés és vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. rész 1. pontjában és a 8.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában szaporították, és hogy a termőhely mentes az Európán kívüli Scolytidae spp. fajoktól.
9.Ültetésre szánt Pinus L. növények, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában és a 8.1.,
8.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó
előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy a termőhelyen vagy közvetlen környékén a
legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a Scirrhia
acicola (Dearn.) Siggers és a Scirrhia pini Funk és Parker
egyetlen tünetét sem észlelték.
10.Ültetésre szánt Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában és a 8.1., 8.2. vagy 9. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a Melampsora medusae Thümen egyetlen tünetét sem észlelték.
10.1.Ültetésre szánt Pinus L. nemzetséghez tartozó növények és a Pseudotsuga menziesii, beleértve a vetőmagot és a szaporítási célra használt tobozt isA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában és a 8.1., 8.2., 9. és 10. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások változatlan érvényességével, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2007/433/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, azaz
a) a növény olyan területről származik, ahol a Gibberella circi-nata Nirenberg & O'Donnell előfordulása nem ismert; vagy
b) a növény a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell ká-rosítótól mentes területekről származik, ebben az esetben a károsító-mentes terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványon; vagy c) a növény olyan termőhelyről származik, ahol az exportot megelőző két éven keresztül nem észlelték a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell károsító egyetlen tünetét sem és a növényt közvetlenül feladás előtt megvizsgálták, és mentesnek találták Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell károsító tüneteitől.
11.1.1.Az Amerikai Egyesült Államokból származó Quer-cusL. növényei, a termés és a vetőmag kivételével.A 4. számú melléklet A részének 2. pontjában felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.-tól mentes területről származnak.
11.1.2.Európán kívüli országokból származó CastaneaMill. és QuercusL. növényei, kivéve a termését és magját.A 4. számú melléklet A részének 2. pontjában és az 5. számú melléklet A része I. szakaszának 11.1.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Cronartiumspp. (nem-európai) tüneteit.
11.2.Ültetésre szánt Castanea Mill. és Quercus L. növények, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 2. pontjában és a 11.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény a Cryphonectria parasitica (Murill) Barr kórokozótól mentes területekről származik, vagy
b) a Cryphonectria parasitica (Murill) Barr egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
11.3.Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó telepítésre szánt Corylus L. növények, a vetőmagvak kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában termesztették, és
a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített területről származik, amely Anisogramma anomala (Peck) E. Müller károsítótól mentes, a növényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy
b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített termőhelyről származik, amely Anisogramma anomala (Peck) E. Müller károsító tói mentes, a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta végrehajtott hatósági ellenőrzések alapján, a növényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ábán hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy mentes Anisogramma anomala (Peck) E. Müller károsítótól.
11.4.Ültetésre szánt Castanea Mill. növények, a termés és a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2006/464/EK számú bizottsági határozatban foglalt követelményeknek. A 4. számú melléklet A. részének 2. pontjában és az 5. számú melléklet A. része I.-szakaszának 11.1.2., 11.2., 33., 36.1., 39. és 40. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országok termőhelyein termesztették, melyek mentesek a Dryocosmus kuriphi-lus Yasumatsu károsítótól, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt a származási országban a növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően létrehozott károsítómentes területen termesztették, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában. A növényegészségügyi bizonyítvány "származási hely" rovatában fel kell tüntetni a károsítómentes terület megnevezését.
11.5.A Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az Amerikai Egyesült Államokból származó Fraxinus L., a Juglans ailantifolia Carr., a Juglans mandshurica Maxim., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. növényei, a termés és a vetőmag kivételével, de beleértve a leveles vagy levél nélküli, levágott ágakatHatósági nyilatkozat arról, hogy a növények olyan területről származnak, amelyet a megfelelően jóváhagyott előírás szerint az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesnek ismertek el. A terület nevét meg kell adni az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumokon.
11.5.1.A Juglans L. és a Pterocarya Kunth USA-ból származó, ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 11.4. pontban említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, vagy
b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább 5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a kivitelt megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően, vagy
c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.
11.6.A Betula L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével, de beleértve a Betula leveles vagy levél nélküli, levágott ágaitHatósági nyilatkozat arról, hogy a növény olyan országból származik, amelyről ismert, hogy az Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes.
12.A Platanus L. Albániából, Örményországból, Svájcból,
Törökországból vagy az USA-ból származó, ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez
szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, vagy
b) nem észleltek a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. okozta tüneteket a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta.
13.1.Ültetésre szánt Populus L. növények, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 3. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó tilalmak egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Melampsora medusae Thümen egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
13.2.Az amerikai földrész országaiból származó Populus
L. növények, a termés és a vetőmag kivételével
A 4. számú melléklet A. részének 3. pontjában és a 13.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Mycoaphaerella populorum G.E. Thompaon egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
14.Észak-amerikai országból származó,
ültetésre szánt Ulmus L. növények, a vetőmag
kivételével
A 11.5. pontban felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a 'Candidatus' Phytoplasma ulmi tüneteit.
14.1.Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó AmelanchierMedik., az AroniaMedik., a CotoneasterMedik., aCrataegusL., a CydoniaMill., aMalusMill.,aPrunusL., aPyracanthaM. Roem., aPyrusL.és aSorbusL.ültetésre szánt növényei, az oltóvesszők, a dugványok, a szövettenyészetben levő növények, a pollen és a vetőmagok kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, B. részének 1. és 2. pontjában, valamint a 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. és 23.2. pontban meghatározott növényekre vonatkozó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában,
vagy
b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt - a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban - a Saperda candida Fabricius károsítótól mentesnek nyilvánított olyan termőhelyen termesztették,
ba) amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,
és
bb) amelyet évente kétszer, megfelelő időpontban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Saperda candida Fabricius előfordulására utaló jelek kimutatására,
és
bc) ahol a növényeket olyan helyen termesztették,
- amelyet a Saperda candida Fabricius behurcolása ellen teljes fizikai védelemmel láttak el,
vagy
- amelyen megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor, és amelyet egy olyan, legalább 500 m-es szélességű pufferzóna vesz körül, amelyben nincs jelen a Saperda candida Fabricius, és ezt évente, megfelelő időpontokban végzett hatósági felderítések megerősítették, és
bd) ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket
- különösen a szárakban - tüzetes vizsgálatnak vetették alá a Saperda candida Fabricius jelenlétének megállapítása céljából, beleértve adott esetben a megsemmisítéssel járó mintavételt is.
14.2.A Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. Kanadából, Mexikóból és az USA-ból származó, ültetésre szánt növényei a szövettenyészetben levő
növények és a vetőmagok kivételével
A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a
B. részének 1. pontjában, és az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 14.1., 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. és 23.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről; vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, és:
i. amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és
ii. amelyet megfelelő időpontokban évente végzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Grapholita packardi Zeller előfordulására utaló jelek kimutatására, és
iii. ahol a növényeket megfelelő megelőző kezelések alkalmazó helyen termesztették, és ahol a Grapholita packardi Zeller hiányát az évente, megfelelő időpontokban elvégzett hivatalos felmérések megerősítették, és
iv. ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket tüzetes
vizsgálatnak vetették alá a Grapholita packardi Zeller
jelenlétének megállapítása céljából; vagy
c) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el.
15.
16.
16.1.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik harmadik országból származó terméseA termésnek mentesnek kell lenni kocsánytól és levéltől, valamint a csomagolóanyagon szerepelnie kell a származást igazoló megjelölésnek.
16.2.Citrus L., FortunellaSwingle, PoncirusRaf., MicrocitrusSwingle, NaringiAdans., SwingleaMerr. növényeknek és azok hibridjeinek harmadik országokból származó terméseA 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. és 16.6. pontban meghatározott termésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termés olyan országból származik, amelyet a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citripv. citritőlés a Xanthomonas citri pv. aurantifoliitól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Xanthomonas citripv. citriés a Xanthomonas citri pv. Aurantifolii károsítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Xanthomonas citri pv. citriés a Xanthomonas citri pv. aurantifoliikárosítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában,
vagy
d) a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a Xanthomonas citri pv. citriés a Xanthomonas citripv. aurantifoliielleni megfelelő kezeléseket és termesztési gyakorlatokat alkalmaznak,
és
a termést nátrium-ortofenilfenáttal való vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá, és ez szerepel a növény-egészségügyi bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról,
és
a kivitelt megelőzően, megfelelő időpontokban elvégzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a termés mentes a Xanthomonas citri pv. citriés a Xanthomonas citri pv. aurantifoliiokozta tünetektől,
és
a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
e) az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a kivitelt megelőzően elvégzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a termés megfelel a 2017/2374/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, valamint mentes a Xanthomonas citripv. citriés a Xanthomonas citri pv. aurantifoliiokozta tünetektől,
és
a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a Xanthomonas citri pv. citriés a Xanthomonas citri pv. aurantifoliielleni megfelelő kezeléseket és termesztési gyakorlatokat alkalmaznak,
és
a termés szállítása, tárolása és feldolgozása a megfelelően jóváhagyott előírások szerint történik,
és
a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari feldolgozásra szánják, és
a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.
16.3.A CitrusL., a Fortunella Swingle és a Poncirus Raf. növényeinek és azok hibridjeinek harmadik országokból származó terméseA 16.1., 16.2., 16.4. és 16.5. pontban meghatározott termésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termés olyan országból származik, amelyet a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cercospora angolensisCarv. et Mendes károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a Cercospora angolensisCarv. et Mendes károsítótól mentesnek nyilvánítottak a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Cercospora angolensis Carv. et Mendes okozta tüneteket, és hogy a megfelelő hatósági vizsgálat során a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott e károsító szervezetre utaló tüneteket.
16.4.CitrusL., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és azok hibridjeinek harmadik országokból származó termése, a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka termése kivételévelA 16.1., 16.2., 16.3., 16.5. és 16.6. pontban meghatározott termésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termés olyan országból származik, amelyet a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában,
és
a termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól,
vagy
d) a termés a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa elleni megfelelő kezeléseknek és termesztési gyakorlatoknak alávetett termőhelyről származik,
és
a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, a tenyészidőszakban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, amelyek nem találtak a Phyllosticta citricarpa(McAlpine) van der Aa okozta tüneteket a termésen,
és
az említett termőhelyről betakarított termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán a kivitelt megelőzően végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa károsítótól,
és
a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
e) az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a termés megfelel a 2017/2374/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, valamint azt egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán a kivitelt megelőzően végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól,
és
az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában szerepel egy nyilatkozat arról, hogy a termés a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa elleni, a megfelelő időpontokban elvégzett megfelelő kezeléseknek alávetett termőhelyről származik,
és
a termés szállítása, tárolása és feldolgozása megfelelően jóváhagyott előírások szerint történik,
és
a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari feldolgozásra szánják,
és
a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.
16.5.A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, valamint a Mangifera L. és a Prunus L. terméseA 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. 16.5., és 16.6. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy
a) a termések olyan országból származnak, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a (nem európai)
Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések
elismerten fogékonyak - mentesnek ismertek el feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termések olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a (nem európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a (nem európai) Tephritidae szervezet - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - előfordulására utaló jeleket a betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során, és a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott a megfelelő hatósági vizsgálat során az adott károsító szervezet előfordulására utaló jeleket és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre
vonatkozó információk,
vagy
d) a terméseket hatékony kezelésnek vetették alá a (nem
európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett
termések elismerten fogékonyak való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.
16.6A Capsicum (L.), a Citrus L. - a Citrus limon (L.) Osbeck. és a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle kivételével -, a Prunus persica (L.) Batsch és a Punica granatum L. afrikai kontinentális országokból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről,
Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó
termései
A 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. és 36.3. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termések olyan országból származnak, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek ismertek el,
feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a
Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a
13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett
bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokon
szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, továbbá a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentességre utaltak,
vagy
d) a termést hatékony hűtéses kezelésnek vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról, és eljuttatta a Bizottságnak az
annak hatékonyságát igazoló dokumentumokat.
16.7.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeinek, a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka kivételével Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó terméseA 16.1., 16.2., 16.3. és 16.5. pontokban meghatározott termésre alkalmazandó előírások változatlan érvényességével, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termés megfelel a 2016/715/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.
16.8.A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó gyümölcsei, kivéve a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka gyümölcseitA 16.1., 16.2., 16.3. és 16.5. pontban felsorolt növényfajok és hibridjeik termésére vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával, valamint a 16.4. pont c) és d) alpontjától eltérve, hatósági nyilatkozat arról, hogy azok megfelelnek a 2016/715/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.
16.9.A Malus Mill. terméseA 16.8., 16.9. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsító(k)tól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
d) a termést hatékony kezelésnek vetették alá az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.
16.10.A Malus Mill. és a Pyrus L. terméseA 16.7., 16.9. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
d) a termést hatékony kezelésnek vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a
Bizottságot a kezelési eljárásról.
16.11.A Malus Mill. és a Pyrus L. terméseA 16.7., 16.8. és 16.10. pontokban említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13.
cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Tachypterellus quadrigibbus Say jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
d) A termést hatékony kezelésnek vetették alá
a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.
16.12.A Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. Kanadából, Mexikóból és az USA-ból származó terméseA 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., és 16.9. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Grapholita packardi Zeller jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
c) a termést hatékony kezelésnek vetették alá a Grapholita packardi Zeller szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.
17.Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L.A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában, a 4. számú melléklet B. részének 1. pontjában, valamint az 5. számú melléklet A. rész I. szakaszának 15. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával - ahol ez szükséges- hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:
a) a növények olyan országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al.-tól mentesnek ismertek el;
vagy
b) a növények károsítómentes területekről származnak, amelyeket a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban létesítettek és annak ismerik el;
vagy
c) a táblán vagy annak közvetlen közelében azokat a növényeket, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutatták, eltávolították.
17.1.ActinidiaLindl. élő virágpora és ültetésre szánt növényei, vetőmag kivételével1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a 2012/756/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek és
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban termesztették, amelyet Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól mentesnek ismertek el,
b) a növényeket egész életciklusuk alatt a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - a FAO 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának megfelelően - aPseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól mentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A károsító-mentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni;
c) a növényeket a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete
által a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának megfelelően - a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítóra létesített, károsító-mentes termőhelyen termesztették. A növényeket a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott kórokozót hatékonyan kizáró termesztőberendezésben nevelték. A növényeket ezen a helyen, hatóságilag két olyan időpontban ellenőrizték, amelyek az exportot megelőző legutolsó teljes vegetációs időszakban legalkalmasabbak a fertőzés tüneteinek felderítésére, és a növényeket a meghatározott károsítótól mentesnek találták.
A termőhelyet legalább 500 m sugarú terület veszi körül, ahol a meghatározott növényeket hatóságilag két olyan időpontban ellenőrizték, amelyek az exportot megelőző legutolsó teljes vegetációs időszakban legalkalmasabbak a fertőzés tüneteinek felderítésére, és az ellenőrzés során talált, fertőzés tüneteit mutató bármely növényt és a szomszédos meghatározott növényeket 5 méteres körzetben azonnal megsemmisítették; vagy
d) a növényeket a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának megfelelően - a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítóra létesített, károsító-mentes termőhelyen termesztették.
Ezt a termőhelyet egy 4 500 m sugarú terület veszi körül. Hatósági ellenőrzéseket, mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a termőhelyen és e meghatározott környező területen két olyan időpontban, amelyek az exportot megelőző legutolsó teljes vegetációs időszakban legalkalmasabbak a fertőzés tüneteinek felderítésére. A hatósági ellenőrzések, a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálatok során nem találtak Pseudomonas syringae pv. actinidiaekárosítót. A c) és d) esetben igazolni kell, hogy
I. a növények az a) vagy b) vagy c) pontnak megfelelően közvetlenül az anyanövényektől származnak,
II. a növények közvetlenül olyan anyanövényektől származnak, amelyeket a Pseudomonas syringae pv. actinidiaekárosítótól való mentességük igazolása érdekében előzetes egyedi vizsgálatnak vetettek alá, vagy
III. a növényeket olyan mintavételi eljárás szerint vizsgálták, amely 99%- os megbízhatósággal igazolja, hogy aPseudomonas syringae pv. actinidiaekárosító jelenléte a növényekben 0,1% alatt van.
2. A 2012/756/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek megfelelően a növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési hely növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési helyen. Amennyiben a növényeket egy, a tagállami rendeltetési helytől eltérő tagállamon keresztül hozzák be, értesíteni kell a rendeltetési tagállam felelős hatóságát.
18.A Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés és vetőmag kivételével, és az Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Strelitziaceae családba tartozó növények, gyökérrel, tapadó földdel vagy kísérő termesztő közeggelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény a Radopholus citrophilus Huettel et al. és a Radopholus similis (Cobb) Thorne károsítóktól mentes országból származik, vagy
b) a termőhelyről vett reprezentatív talaj- és gyökérmintákat a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta hatósági nematológiai vizsgálatnak vetették alá, legalább a Radopholus citrophilus Huettel et al. és a Radopholus similis (Cobb) Thorne előfordulásának megállapítására, és a végzett vizsgálatok során azokat e károsítóktól mentesnek találták.
18.1.Aegle Corréa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corréa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb.,Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle.,Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, SeveriniaTen., Swinglea Merr., Triphasia Lour. és Vepris Comm. növényei, a termés kivételével (de beleértve a magokat); valamint a Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf. és azok hibridjeinek magjaiA 18.2. és 18.3. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával a megfelelően jóváhagyott előírás szerint hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények a Candidatus Liberibacter spp-től mentesnek elismert országból származnak.
18.2.A Casimiroa La Llave, a Choisya Kunth, a Clausena Burm. f., a Murraya J. Koenig ex L., a Vepris Comm, a Zanthoxylum L. harmadik országokból származó növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 18.1. és 18.3. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat arról, hogy
a) a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Trioza erytreae Del Guercio ott nem fordul elő,
vagy
b) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Trioza erytreae Del Guercio károsítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában,
vagy
c) a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,
és
ahol a növényeket a Trioza erytreae Del Guercio behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartják,
és
ahol a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül, megfelelő időpontokban két hatósági vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó területen és az azt határoló, legalább 200 m szélességű területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio okozta tüneteket.
18.3.Aegle Corréa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corréa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corréa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 18.1. és 18.2. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Diaphorina citri Kuway ott nem fordul elő,
vagy
b) a növények a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes a Diaphorina citri Kuwaytól, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában.
18.4.A Microcitrus Swingle, a Naringi Adans. és a Swinglea Merr. harmadik országokból származó növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 18.1., 18.2. és 18.3. pontban meghatározott növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növény olyan országból származik, amelyet a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citripv. citriés a Xanthomonas citri pv. Aurantifolii károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről,
vagy
b) a növény olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Xanthomonas citri pv. citriés a Xanthomonas citripv. aurantifoliikárosítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről.
19.1.Ültetésre szánt Crataegus L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. előfordulA 4. számú melléklet A. részének 9. pontjában, valamint a 15. és 17. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy nem észlelték a Phyllosticta solitaria Ell. és Ev. okozta tüneteket a termőhely növényein a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
19.2.Ültetésre szánt Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országból származnak, ahol az alább meghatározott károsítok az érintett nemzetségek fajain előfordulnak:
a) Fragaria L. esetében:
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
Arabis mosaic virus
Raspberry ringspot virus
Strawberry crinkle virus
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry mild yellow edge virus
Tomato black ring virus
Xanthomonas fragariae Kennedy and King
b) Malus Mill. esetében:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.
c) Prunus L. esetében:
Apricot chlorotic leafroll mycoplasma Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
d) Prunus persica (L.) Batsch esetében:
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
Young et al.
e) Pyrus L. esetében:
Phyllosticta solitaria Ell. és. Ev.
f) Rubus L. esetében:
Arabis mosaic virus
Raspberry ringspot virus
Strawberry latent ringspot virus
Tomato black ring virus
g) valamennyi fajon: nem európai vírusok és vírusszerű kórokozók
A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, valamint a 15. és 17. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítok okozta betegség tüneteit nem észlelték a termőhely növényein, a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
20.Ültetésre szánt Cydonia Mill. és Pyrus L. növények, a vetőmag kivételével, amelyek olyan országból származnak, ahol a Pear decline mycoplasma előfordulA 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, valamint a 15., 17. és 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a legutolsó három vegetációs időszak során gyökerestől eltávolították a Pear decline mycoplasma okozta fertőzés tüneteit mutató növényeket.
21.1.Ültetésre szánt Fragaria L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol az alábbi károsítok valamelyike előfordul:A 4. számú melléklet A. részének 18. pontjában, valamint a 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) Strawberry latent 'C virus,
b) Strawberry vein banding virus,
Strawberry witches broom mycoplasma.
a) a magról kelt növény kivételével, a növényt
aa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan növényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és hatóságilag teszteltek, legalább a meghatározott károsítókra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt a meghatározott károsítóktól mentesnek találták, vagy ab) közvetlenül olyan növényanyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között neveltek, és a legutolsó 3 teljes vegetációs időszak során legalább egyszer hatóságilag teszteltek legalább a meghatározott károsítóra, megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során ezen károsítóktól mentesnek találták,
b) károsítok okozta betegség egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
21.2.Ültetésre szánt Fragaria L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, amelyben az Aphelenchoides besseyi Christie előfordulA 4. számú melléklet A. részének 18. pontjában, valamint a 19.2. és 21.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) az Aphelenchoides besseyi Christie egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyi növényeken a legutolsó vegetációs időszak kezdete óta, vagy
b) a szövettenyészetben lévő növényeket az a) pont előírásának megfelelő növényekről szaporították, vagy megfelelő nematológiai módszerekkel hatóságilag megvizsgálták, és mentesnek találták az Aphelenchoides besseyi Christie károsítótól.
21.3.Ültetésre szánt Fragaria L. növény, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 18. pontjában, valamint a 19.2., 21.1. és 21.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény az Anthonomus signatus Say és az Anthonomus bisignifer (Schenkling) fertőzésétől mentes területről származik.
21.4.Argentínából és Chiléből
származó, ültetésre szánt
FragariaL. növény, a vetőmag
kivételével
A 4. számú melléklet A. RÉSZ 18. pontjában, valamint az 5. számú melléklet
A. RÉSZ I. szakasz 19.2., 21.1., 21.2. és 21.3. pontjában meghatározott
növényekre alkalmazandó előírások változatlan érvényességével, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2003/248/EK (Argentína)
és 2003/249/EK (Chile) bizottsági határozatokban foglalt
követelményeknek.
22.1.Ültetésre szánt Malus Mill. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol az alábbi károsítok előfordulnak a Malus Mill. fajokon:
a) Cherry rasp leaf virus (amerikai),
b) Tomato ringspot virus.
A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, B. részének 1. pontjában, valamint a 15., 17., 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növényt
aa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan növényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és hatóságilag teszteltek, legalább a meghatározott károsítókra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ezektől a károsítóktól mentesnek találták, vagy
ab) közvetlenül olyan növényanyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és a legutolsó három teljes vegetációs időszak során legalább egyszer hatóságilag teszteltek legalább a meghatározott károsítóra, megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során ezen károsítóktól mentesnek találták,
b) a károsítok okozta betegség egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
22.2.Ültetésre szánt Malus Mill. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol az Apple proliferation mycoplasma előfordulA 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
B. részének 1. pontjában, valamint a 15., 17., 19.2. és 22.1.pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény az Apple proliferation mycoplasma kórokozótól mentes területről származik, vagy
ba) a magról kelt növény kivételével a növényt olyan termesztési és igazolási rendszerben állították elő, amelybenmegkövetelik, hogy az közvetlenül olyan növényanyagrólszármazzon, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és hatóságilag teszteltek, legalább az Apple proliferation mycoplasma kórokozóra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és avizsgálatok során a növényt e károsítótól mentesnek találták,
vagy
közvetlenül olyan növényanyagról származik, amelyet
megfelelő körülmények között tartottak fenn, és a legutolsó hat teljes vegetációs időszak során legalább egyszer hatóságilag teszteltek legalább az Apple proliferation mycoplasma kórokozóra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során mentesnek találták,
bb) károsítok okozta betegség egyetlen tünetét sem ész-
lelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
23.1.Az alábbi Prunus L. nemzetséghez tartozó fajok ül-
tetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével, ame-
lyekben a Plum pox vírus előfordul:
a) Prunus amygdalus Batsch
b) Prunus armeniaca L.
c) Prunus blireiana Andre
d) Prunus brigantina Vili.
e) Prunus cerasifera Ehrh.
f) Prunus cistena Hansen
g) Prunus curdica Fenzl és Fritsch
h) Prunus domestica ssp. domestica L.
i) Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
j) Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
k) Prunus glandulosa Thunb.
1) Prunus holosericea Batal.
m) Prunus hortulana Bailey
n) Prunus japonica Thunb.
o) Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
p) Prunus maritima Marsh.
q) Prunus mume Sieb. és Zucc.
r) Prunus nigra Ait.
s) Prunus persica (L.) Batsch
t) Prunus salicina L.
u) Prunus sibirica L.
v) Prunus simonii Carr.
w) Prunus spinosa L.
x) Prunus tomentosa Thunb.
y) Prunus triloba Lindl.
z) Plum pox virus iránt fogékony egyéb Prunus L. faj.
A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
valamint a 15. és 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növényt, a magról kelt növény kivételével:
aa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították
elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan
növényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények között tartottak és hatóságilag teszteltek legalább a Plum pox vírusra, megfelelő indikátor növények vagyegyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ettől a károsítótól mentesnek találták,
vagy
ab) közvetlenül olyan anyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között tartottak fenn és a legutolsó három teljes vegetációs időszak alatt legalább egyszer hatóságilag teszteltek legalább a Plum pox vírusra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ettől a károsítótól mentesnek találtak,
b) a Plum pox vírus okozta betegség egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó három teljes vegetációs időszak kezdete óta,
c) a más vírus vagy vírusszerű kórokozó okozta betegség tüneteit mutató növényeket gyökerestől eltávolították atermőhelyről.
23.2.Ültetésre szánt Prunus L. növény,
a) ha olyan országból származik, ahol a Tomato
ringspot virus a Prunus L. növényen előfordul
b) a vetőmag kivételével, ha olyan országból származik, ahol az alábbi károsítok előfordulnak
- Cherry rasp leaf virus (American)
- Peach mosaic virus (American)
- Peach phony rickettsia
- Peach rosette mycoplasma
- Peach yellows mycoplasma
- Plum line pattern virus (American)
- Peach X-disease mycoplasma
c) a vetőmag kivételével, ha olyan Európán kívüli
országból származik, ahol a Little cherry pathogen
károsító előfordul
A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
valamint a 15., 19.2. és 23.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növényt
aa) olyan termesztési és igazolási rendszerben állították
elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan
növényanyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények között neveltek, és hatóságilag teszteltek legalább az érintett károsítókra, megfelelő indikátor növények vagyegyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ezen károsítóktól mentesnek találták, vagy
ab) közvetlenül, olyan anyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között neveltek, és az utolsó három teljes vegetációs időszak alatt legalább egyszer hatóságilag teszteltek legalább a meghatározott károsítókra, megfelelőindikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ezen károsítóktól mentesnek találták,
b) a károsító okozta betegség tüneteit nem észlelték a
termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken, az utolsó három teljes vegetációs időszak kezdete óta.
23.3.Prunus nemzetségbe
tartozó, (a Prunus laurocerasus L.,
kivételével) ültetésre szánt
növények - a vetőmag
kivételével -, amelyek szár- vagy
gyökérnyak-vastagsága a
legvastagabb ponton legalább
1 cm, és amelyek olyan harmadik
országból származnak, amelyről
ismert, hogy az Aromia bungii
(Faldermann) jelen van
1. A 4. számú melléklet A. RÉSZ 9. és 18. pontjában, valamint az 5. számú
melléklet 14.1., 19.2., 23.1. és 23.2. pontjában meghatározott növényekre
alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy a növények megfelelnek a 2018/1503/EU bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek, és
a) a növényeket egész életciklusuk alatt a nemzeti növényvédelmi
szervezet által - az adott növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
nemzetközi szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított
területen lévő termőhelyen termesztették (a károsítómentes terület nevét
a "származási hely" rovatban kell feltüntetni);
b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, két
évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt
- a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban - Aromia bungii károsítótól mentesnek
nyilvánított olyan termőhelyen termesztették:
ba) amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete
nyilvántartásba vett és felügyel, valamint
bb) amelyet évente legalább kétszer, megfelelő időpontban elvégzett
hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Aromia bungii előfordulására utaló
jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket,
továbbá
bc) ahol a növények termesztési helyén teljes volt a fizikai védelem az
Aromia bungii behurcolása ellen, vagy megfelelő megelőző kezelések
alkalmazására került sor, és amelyet egy legalább 4 km kiterjedésű
pufferzóna vett körül, amelyben évente, megfelelő időpontokban
felderítéseket végeztek az Aromia bungii jelenlétének vagy jeleinek
kimutatására,
bd) ahol ha kimutatják az Aromia bungii jeleit, azonnali felszámolási
intézkedéseket hoztak a pufferzóna károsítómentességének visszaállítása
érdekében; továbbá
be) ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően
alaposan megvizsgálták - beleértve az egyes tételekre vonatkozó,
célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is -, különös tekintettel a
növény törzsére és ágaira, az Aromia bungii jelenlétének kimutatása
céljából. Amennyiben a szállítmányok olyan növényeket is magukban
foglalnak, amelyek előállításuk idején olyan pufferzónában voltak,
amelyben az Aromia bungii jelenlétét vagy jeleit kimutatták,
a megsemmisítéssel járó mintavételnél a felvágandó növények száma
1-4500 növény/tételig a tétel nagyságának 10%-a, > 4500 növénytől
450 db;
vagy
c) a növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyról
nevelték, az oltáshoz olyan nemeseket használva, amelyek megfelelnek az
alábbi követelményeknek:
ca) az export időpontjában az alanyra oltott nemesek átmérője a
legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm,
cb) az oltványokat a b) pont bb) alpontjának megfelelően megvizsgálták.
2. 2018/1503/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek
megfelelően a növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési hely
növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési
helyen. Az alkalmazott vizsgálati módszereknek biztosítaniuk kell az
Aromia bungii bármely jelének kimutatását, különösen a növény
törzsében és ágaiban. E vizsgálatnak adott esetben megsemmisítéssel
járó mintavételt is magában kell foglalnia.
24.Ültetésre szánt Rubus L. növény,
a) ha olyan országból származik, ahol az alábbi károsítók Rubus L. növényen előfordulnak:
- Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leáfroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus,
b) a vetőmag kivételével, ha olyan országból származik, ahol az alábbi károsítok előfordulnak:
- Raspberry leaf curl virus (American),
- Cherry rasp leaf virus (American)
A 19.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával
a) a növénynek mentesnek kell lenni levéltetvektől és
azok petéitől,
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
ba) a növényt
- olyan termesztési és igazolási rendszerben állították
elő, amelyben megkövetelik, hogy az közvetlenül olyan
anyagról származzon, amelyet megfelelő körülmények között neveltek, és legalább a meghatározott károsítókra hatóságilag teszteltek megfelelő indikátor növények vagyegyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ezen károsítóktól mentesnek találták, vagy
- közvetlenül olyan anyagról származik, amelyet megfelelő körülmények között neveltek és az utolsó három teljes vegetációs időszak során legalább egyszer hatóságilag teszteltek, legalább a meghatározott károsítókra megfelelő indikátor növények vagy egyenértékű módszerek alkalmazásával, és a vizsgálatok során a növényt ezen károsítóktól mentesnek találták, bb) a meghatározott károsítok okozta betegségek egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken vagy annak közvetlen környezetében lévő fogékony növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
25.1.Solanum tuberosum L. gumó, amely olyan országból származik, ahol a Synchytrium endobioticum (Schil-bersky) Percival előfordulA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában meghatározott, a burgonyagumóra alkalmazandó tilalmak egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a burgonyagumó a Synchytrium endobioticum (Schil-bersky) Percival kórokozó valamennyi rasszától - a közönséges európai (1.) rassz kivételével - mentes területről származik és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében megfelelő hosszúságú időszak kezdete óta, vagy
b) a származási országban a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezésre vonatkozó közösségi rendelkezésekkel egyenértékűnek elismert rendszabályokat betartották.
25.1.1.Solanum tuberosum L. gumó, amely olyan
országból származik, ahol az Epitrixcucumeris(Harris), az Epitrix papa sp. n., az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis (Gentner) fajok egyike vagy mindegyike előfordul
1. A 4. számú melléklet A. rész 10., 11. és 12. sorában meghatározott, a burgonyagumóra alkalmazandó tilalmak egyidejű fenntartásával,
valamint a 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. és 25.4.1. sorban felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a gumók megfelelnek a 2012/270/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek és
a)
aa) a burgonyagumókat a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - az adott növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) károsítóktól mentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen
termesztették. A károsító-mentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni, vagy
ab) a burgonyagumókat megmosták vagy megtisztították annak érdekében, hogy legfeljebb 0,1% talaj maradjon rajtuk, vagy egy hasonló eljáráson átestek, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ugyanezt az eredményt érje el és eltávolítsa az érintett károsítókat és kizárja azok terjesztésének kockázatát,
b) a burgonyagumót a kivitelt közvetlenül megelőző hatósági vizsgálat során az Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita(Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner) fajoktól és azok bármely tünetétől mentesnek találták és megállapították, hogy legfeljebb 0,1% talajt tartalmaz, továbbá
c) a burgonyagumó behozatalához használatos csomagolóanyag tiszta.
2. A 2012/270/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek megfelelően a növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési hely növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési helyen.
25.2.Solanum tuberosum L. gumóA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában, valamint a 25.1. pontban meghatározott előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a burgonyagumó a Clavibacter michiganensis ssp. sepe-donicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. kórokozótól mentes országból származik, vagy b) a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. elleni védekezésre vonatkozó közösségi rendelkezésekkel egyenértékűnek elismert rendelkezéseket betartották.
25.3.Solanum tuberosum L. gumó, az új burgonya kivételével, amely olyan országból származik, ahol a Potato spindle tuber viroid előfordulA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában, valamint a 25.1. és 25.2. pontban meghatározott, burgonyagumóra alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, kötelező a csírázóképesség gátlása.
25.4.Ültetésre szánt Solanum tuberosum L. gumó.A 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában, valamint a 25.1., 25.2. és 25.3. pontban meghatározott, burgonyagumóra alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a burgonyagumó a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és a Globodera paliida (Stone) Behrens károsítóktól mentes tábláról származik, és a) a gumó RRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kórokozótól mentes területről származik, vagy
b) olyan területen, ahol a károsító előfordul, a gumó a
RRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kórokozótól
mentes termőhelyről származik, vagy a Pseudomonas sola
nacearum (Smith) Smith felszámolását célzó mentesítés
eredményeként attól mentesnek tartott területről, és
c) a gumó Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes
populációjától és Meloidogyne fallax Karssen károsítótól
mentes területről származik, vagy
d) az olyan területen, ahol a Meloidogyne chitwoodi Gol-
den et al. valamely populációja és a Meloidogyne fallax
Karssen előfordul
- a termőhely mentes Meloidogyne chitwoodi Golden et
al. összes populációjától és Meloidogyne fallax Karssen
károsítótól a gazdanövények évente, megfelelő időben vég-
zett vizuális vizsgálata alapján, amelyet a termőhelyen ter-
mesztett burgonyanövények külső megszemlélésével, vala-
mint a betakarítás után felvágott gumók vizsgálatával vé-
geztek el, vagy
- a betakarítás után a gumókból szúrópróbaszerűen min-
tát kell venni és a mégfelelő módszerrel történő inkubálás
után meg kell vizsgálni a tüneteket vagy laboratóriumi
vizsgálatot kell végezni, továbbá megfelelő időpontban
mind külső, mind a gumók felvágását követő vizuális vizs-
gálatot kell végezni, minden esetben a csomagok vagy a
konténerek lezárásakor, a piaci értékesítés előtt, a zárásról
szóló jogszabályi előírásoknak megfelelően, amely alapján
a burgonya mentes a Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
összes populációjától és a Meloidogyne fallax Karssen tü-
neteitől.
25.4.1.A Solanum tuberosum L. gumói, az ültetésre szántak kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 12. pontjában, valamint a 25.1., 25.2. és 25.3. pontban felsorolt gumókra alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a gumók olyan területről származnak ahol a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. előfordulása nem ismeretes.
25.4.2.25.4.2. A Solanum tuberosum L. gumóiA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában, valamint a 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. és 25.4.1. pontban felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:
(a) a gumók olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy ott Scrobipalpopsis solanivora Povolny nem fordul elő; or (b) a gumók olyan területről származnak, amelyet az exportáló ország nemzeti növényvédelmi szolgálata Scrobipalpopsis solanivora Povolny előfordulásától mentes területnek nyilvánít a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban
25.5.A Solanaceae családba tartozó ültetésre szánt növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol a Potato stolbur mycoplasma előfordulA 4. számú melléklet A. részének 10., 11., 12. és 13. pontjában, valamint a 25.1. ,25. 2., 25. 3. és 25.4. pontban meghatározott burgonyagumóra alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy aPotato stolbur mycoplasma egyetlen tünetét sem észleltéka termőhelyen lévő növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
25.6.A Solanaceae családba tartozó ültetésre szánt növény, a Solanum tuberosum L. gumó és a Solanum lycopersicum L. vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol aPotato spindle tuber viroid előfordulA 4. számú melléklet A. részének 11. és 13. pontjában,valamint a 25.5. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Potato spindle tuber viroid egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
25.7.Ültetésre szánt Capsicumannuum L., Solanum lycopersicum L., a MusaL., a NicotianaL. és a Solanum melongena L növények, a vetőmagok kivételével, amelyek olyan országokból származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchiet al. előfordulA 4. számú melléklet A. rész 11., 13., 25.5. és 25.6. sorában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával, ahol indokolt, hatósági nyilatkozat arról, hogy,
a) a növények a Ralstoniasolanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -től mentesnek talált területekről származnak,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a növényeken a Ralstonia solanacearum(Smith) Yabuuchi et al. okozta tüneteket.
25.7.1.ASolanum lycopersicum L. és aSolanum melongena L., növényei, a termés és a vetőmag kivételA 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában és a 25.5., 25.6., 25.7., 28.1. és 45.3 pontban meghatározott növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) olyan országból származik, amelyet a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella(Walsingham) károsítótól mentesnek ismertek el,
vagy
b) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Keiferia lycopersicella(Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában.
25.7.2.ASolanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. terméseHatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:
a) olyan országból származik, amelyet a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella(Walsingham) károsítótól mentesnek ismertek el,
vagy
b) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Keiferia lycopersicella(Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában,
vagy
c) olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata - a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felderítések alapján - a Keiferia lycopersicella(Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában.
25.7.3.A Capsicum annuum L., a Solanum aethiopicum L., a Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. terméseA 16.1., 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. és 36.3. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13.
cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és a vegetációs
időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak vizsgálatát is, és azok a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől való mentességre utalnak, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felmérések alapján, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.
25.7.4.A Solanaceae Ausztráliából, Amerikából és Új-Zélandról származó terméseA 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. és 36.3. pontokban felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termések olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13.
cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok ”Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a kivitelt
megelőző három hónapban hatósági vizsgálatokat és
felméréseket végeznek a Bactericera cockerelli (Sulc.) jelenlétére vonatkozóan, beleértve annak közvetlen környezetét is, a károsító szervezettől való mentesség biztosítására irányuló hatékony kezelés mellett, és a termés kivitelét megelőzően megvizsgálták a termés reprezentatív mintáit, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felmérések alapján, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.
25.8.
25.9.
26.Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növény, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Verticillium alboat-rum Reinke és Berthold, valamint a Verticillium dahliae Klebahn egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen lévő növényeken a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
27.1.Ültetésre szánt Dendranthema(DC.) Des Moul., DianthusL. ésPelargoniuml'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételévelHatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény- egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban Helicoverpa armigera (Hübner) és a Spodoptera littoralis(Boisd.) előfordulásától mentes területnek nyilvánított,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Helicoverpa armigera (Hübner), vagy a Spodoptera littoralis
(Boisd.) előfordulására utaló jeleket, vagy
vetették alá a nevezett károsító szervezetektől való megvédésük érdekében.
27.2.Dendranthema (DC.) Des Moul.,DianthusL. ésPelargonium l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok kivételévelA 27.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat arról,
hogy:
a) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény- egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Spodoptera eridania(Cramer), Spodoptera frugiperda Smith és a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulásától mentes területnek nyilvánított,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Spodoptera eridania (Cramer), a Spodoptera frugiperda Smith, vagy a Spodoptera litura (Fabricius) előfordulására utaló jeleket;
vagy
c) a növényeket megfelelő kezelésnek vetették alá az említett károsítók ellen.
27.3.Capsicum L., Momordica L.,
Solanum aethiopicum L.,
Solanum macrocarpon L. és
Solanum melongena L termése,
valamint - az élő virágpor,
növényi szövettenyészetek,
magvak és szemek kivételével -
a Zea mays L. Afrikából vagy az
amerikai kontinensről származó
növényei
1. A 27.1. és 27.2. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések
egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények
megfelelnek az alábbi pontok valamelyikében meghatározott
követelményeknek:
a) olyan harmadik országból származnak, ahol a Spodoptera frugiperda
jelenléte nem ismert;
b) olyan területről származnak, amelyet az érintett ország nemzeti
növényvédelmi szervezete a növényegészségügyi intézkedések megfelelő
nemzetközi szabványaival összhangban a Spodoptera frugiperdától mentes
területnek nyilvánított; a terület neve fel van tüntetve a növényegészségügyi
bizonyítvány "származási hely" rovatában;
c) az a) és b) pontban meghatározottaktól eltérő területekről származnak,
és megfelelnek a következő feltételeknek:
(i) a meghatározott növényeket olyan termesztési helyen
termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel;
(ii) a kivitelt megelőző három hónapban hatósági vizsgálatokat
végeztek a termesztési helyen, és a növényeken nem észlelték a
Spodoptera frugiperda jelenlétét;
(iii) a növényeket kivitel előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá,
és a Spodoptera frugiperdától mentesnek találták;
(iv) a növények kivitelét megelőző szállítás során biztosították,
hogy a növények termesztésének helye visszakövethető legyen;
(v) a növényeket olyan termesztési helyen állították elő, amely
teljes fizikai védelmet biztosít a Spodoptera frugiperda bejutása ellen;
d) az a) és b) pontban meghatározottaktól eltérő területekről származnak,
és megfelelnek a c) pont i-iv. alpontjának, továbbá hatékony kezelésnek
vetették alá őket a Spodoptera frugiperdától való mentesség biztosítása
érdekében;
e) az a) és b) pontban meghatározottaktól eltérő területekről származnak,
és betakarítás után hatékony kezelésnek vetették alá őket a Spodoptera
frugiperdától való mentesség biztosítása érdekében, a kezelést feltüntették a
növényegészségügyi bizonyítványon.
2. A 2018/638/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek
megfelelően alapos vizsgálatban kell részesíteni a belépési hely
növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési
helyen. A különleges előírások c) és d) pontja esetében a
növényegészségügyi bizonyítványnak tartalmaznia kell a c) pont
iv. alpontjában meghatározott, nyomonkövethetőséget biztosító
információkat is. A vizsgálatnak vizuális ellenőrzést és a károsító jelenlétének
gyanúja esetén minta vételét és a talált károsító azonosítását is magában kell
foglalnia.
28.Ültetésre szánt Dendranthema (DC.) Des Moul. növény, a vetőmag kivételévelA 27.1. és 27.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény maximum harmadik generációs szaporulata annak a törzsanyagnak, amelyet virológiái vizsgálatok során mentesnek találtak a Chrysanthemum stunt viroidtól, vagy közvetlenül olyan anyagról származik, amelynek legalább 10%-át reprezentatív mintaként megvizsgálták a virágzáskor elvégzett hatósági szemle során, és mentesnek találták a Chrysanthemum stunt viroidtól,
b) a növény vagy dugvány - olyan létesítményből származik, amelyet a szállítást megelőző három hónap során legalább havonta hatóságilag megvizsgáltak, és ahol a Puccinia horiana Hennings egyetlen tünetét sem észlelték ezen idő alatt, valamint amelynek közvetlen környezetében a Puccinia horiana Hennings egyetlen tünete sem fordult elő az exportot megelőző három hónap során, vagy - azokat megfelelően kezelték a Puccinia horiana Hennings ellen,
c) a gyökértelen dugvány esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davia) v. Arx egyetlen tünetét sem észlelték sem a dugványon, sem azon a növényen, amelyről a dugvány származik, illetve a gyökeres dugvány esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx egyetlen tünetét sem észlelték sem a dugványon, sem a gyökereztető ágyban.
28.1.Dendranthema (DC.) Des Moul. és Solanum lycopersicum L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint a 25.5, 25.6., 25.7., 27.1., 27.2. és 28. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:
(a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országokban termesztették, amelyekről ismert, hogy Chrysanthemum stem necrosis virus ott nem fordul elő vagy
(b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet az exportáló ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Chrysanthemum stem necrosis virus-tól mentes területnek nyilvánít a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, (c) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termőhelyen termesztették, amelyet a Chrysanthemum stem necrosis virus-tól mentesnek nyilvánítottak a hatósági vizsgálatok, és amennyiben szükséges, ellenőrzések alkalmával.
29.Ültetésre szánt Dianthus L. növény, a vetőmag kivételévelA 27.1. és a 27.2. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény közvetlenül az Erwinia chrysanthemi (Hellmers) Dickey, a Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burkholder, valamint a Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma kórokozóktól mentes anyanövényről származik, amit a legutolsó két év során legalább egy ízben elvégzett, hatóságilag elfogadott vizsgálattal állapítottak meg,
b) a fenti károsítok egyetlen tünetét sem észlelték a növényen.
30.Tulipa L. és Narcissus L. virághagymák, azok kivételével, amelyek esetében a csomagolás alapján vagy más módon bizonyított, hogy azokat nem hivatásszerűen vágottvirág előállítással foglalkozó végfelhasználónak történő értékesítésre szánjákHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev egyetlen tünetét sem észlelték a növényen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
31.Ültetésre szánt Pelargorium l'Herit. ex Ait. növény, avetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol a Tomato ringspot virus előfordul:
a) ahol a Xiphinema americanum Cobb sensu lato
nem európai populációja vagy a Tomato ringspot virus egyéb vektora nem fordul elő
b )amelyekben a Xiphinema americanum Cobb sensulato nem európai populációja vagy a Tomato ringspot virus egyéb vektora előfordul
A 4. számú melléklet A. rész I. szakaszának 27.1. és27.2. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandóelőírások egyidejű fenntartásával
a) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény
aa) közvetlenül a Tomato ringspot vírustól mentes termőhelyről származik, vagy
ab) maximum negyedik generációs szaporulata annak az anyanövénynek, amelyet a hatóságilag elfogadott virológiái vizsgálati rendszerben a Tomato ringspot vírustól mentesnek találtak
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény
ba) közvetlenül olyan termőhelyről származik, amelynek a talaja és a növényzete a Tomato ringspot vírustól mentes,
vagy
bb) maximum második generációs szaporulata olyan anyanövénynek, amelynek a Tomato ringspot vírustól való mentességét egy hatóságilag elfogadott virológiái vizsgálati rendszerben állapították meg.
32.1Ültetésre szánt lágyszárú növényfajok a
- hagyma,
- hagymagumó,
- Gramineae családba tartozó növények,
- rizóma,
- vetőmag,
- gumó kivételével,
amelyek olyan harmadik országból származnak, ahol
a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) előfordul
A 27.1., 27.2., 28. és 29. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában termesztették, és
a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített területről származik, amely a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítóktól mentes a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek erendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy
b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített termőhelyről származik, amely a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítóktól mentes a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy az exportot megelőző utolsó három hónapon keresztül havonta elvégzett hatósági ellenőrzések alapján mentes Liriomyzasativae (Blanhard) és Amauromyza maculosa (Malloch) károsítóktól, vagy
c) közvetlenül az export előtt megfelelő kezelési eljárásnak vetették alá a Liriomyza sativae (Blanhard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) károsítok ellen való mentesség biztosítására, és hatóságilag megvizsgálták, melynek eredményeként mentesnek találták Liriomyza sativae (Blanhard) és Amauromyza maculosa (Malloch) károsítóktól. A kezelés részleteit fel kell tüntetni e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványokon. vagy
d) olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza sativae (Blanchard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.
32.2.Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virágok és a
Gypsophila L. és Solidago L. fajok vágott virágjai ésleveles zöldségek:
az Apium graveolens L. és az Ocimum L. levelesa) olyan országból származnak, ahol a Liriomyza sativae
zöldségek(Blanhard) és az Amauromyza maculosa (Malloch) káro-
sítok nem fordulnak elő, vagy
b) közvetlenül az exportot megelőzően hatóságilag
megvizsgálták és Liriomyza sativae (Blanhard) és Amau-
romyza maculosa (Malloch) károsítóktól mentesnek ta-
lálták.
32.3.Harmadik országokból származó ültetésre szántA 27.1., 27.2., 28., 29. és 32.1. pontjában meghatározott
lágyszárú növényfajok anövényekre vonatkozó tilalmak egyidejű fenntartásával
- hagyma,hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
- hagymagumó,a) a növények Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és
- Gramineae családba tartozó növények,Liriomyza trifolii (Burgess) károsítóktól mentes területről
- rizóma,származnak, vagy
- vetőmag,b) a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza
- gumó kivételéveltrifolii (Burgess) egyetlen tünetét sem észlelték a termő-
helyen a legutolsó három hónapon keresztül havonta el-
végzett hatósági vizsgálatok alapján, vagy
c) a növényeket közvetlenül az export előtt megvizsgálták,
és a Liriomyza huidobrensis (Blanchard), illetve a Liriomy-
za trifolii (Burgess) károsítok tüneteitől mentesnek
találták, valamint azokat a vonatkozó károsítok ellen való
mentesség biztosítására megfelelő kezelésben részesí-
tették.
vagy
d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származik, amely a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Liriomyza huidobrensis(Blanchard) és a Liriomyza trifolii(Burgess) fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.
33.Elültetett vagy ültetésre szánt, zabádban termesztett gyökeres növényekHatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) ismert, hogy a termelés helye mentes a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól és a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivaltól.
valamint
b) a növények a Globodera pallida (Stone) Behrens-től és a Globodera rostochiensis(Wollenweber) Behrenstől mentes tábláról származnak.
34.A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg - az in vitro
növények steril közegének kivételével - amely valamely Svájctól eltérő harmadik országból származik.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a termesztőközeg a hozzá kapcsolódó növények ültetésekor:
i. talajtól és szerves anyagtól mentes volt, és korábban nem
használták növények termesztésére vagy bármilyen más
mezőgazdasági célra,
vagy
ii. teljes egészében a Cocos nucifera L. fajból származó tőzegből vagy rostból készült, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra,
vagy
iii. a károsító szervezetektől való mentesség biztosítása
érdekében hatékony kezelésnek vetették alá, és a 13. cikk
(1) bekezdés ii. pontjában említett bizonyítványokon a
”Kiegészítő nyilatkozat” rovatban fel kell tüntetni a kezelési adatokat, és az összes fenti esetben a károsító szervezetektől való mentesség fenntartásához szükséges megfelelő feltételek mellett tárolták és tartották karban, és
b) az elültetés óta:
i. megfelelő intézkedéseket tettek a termesztőközeg károsító szervezetektől mentes állapotban való fenntartásának biztosítására, többek között legalább a következőket:
1. a termesztőközeg fizikai elszigetelése a talajtól és egyéb
lehetséges szennyezési forrásoktól
2. higiéniai intézkedések
3. károsítóktól mentes víz használata
vagy
ii. a kivitelt megelőző két héten belül a termesztőközeget -
beleértve adott esetben a talajt - teljesen eltávolították
károsítóktól mentes víz használatával. Az átültetés olyan
termesztőközegben végezhető, amely megfelel az a)
pontban megállapított követelményeknek. Megfelelő
feltételeket kell fenntartani a károsítóktól való mentesség
megőrzése érdekében a b) pontban meghatározottak
szerint.
34.1.aSolanum tuberosum gumós gyökereitől eltérő, Svájc kivételével valamely harmadik országból származó hagymák, hagymagumók, rizómák és gumós gyökerekA 30. pontban szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a
termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének
legfeljebb 1%-át teheti ki.
34.2.ASolanum tuberosum valamely, Svájctól eltérő harmadik országból származó gumós gyökereiA 4. számú melléklet A. része 10., 11., és 12. pontjában és az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. és 25.4.2. pontjában szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1%-át teheti ki.
34.3.Svájctól eltérő harmadik országból származógyökérzöldségek és gumós zöldségekA 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában
szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1%-át teheti ki.
34.4.Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett,Svájctól eltérő harmadik országból behozott gépek és járművekAz 5. számú melléklet B. része 30. pontjában foglalt
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a gépet vagy a járművet megtisztították, és azok mentesek a talajtól és a növényi hulladéktól.
35.1.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növény, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a Beet curly top vírus nem európai izolátumai egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
35.2.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országból származik, ahol a Beet leaf curl virus előfordulA 35.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a Beet leaf curl virus nem fordul elő a termőhelyen, és
b) a Beet leaf curl virus egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta.
36.1.Harmadik országból származó ültetésre szánt nö-A 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. és 32.3. pontjában meg-
vényfajok ahatározott növényekre vonatkozó tilalmak egyidejű fenn-
- hagyma,tartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
- hagymagumó,a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi ha-
- rizóma,tósága által az adott országban létesített területről szárma-
- vetőmag,zik, amely Thrips palmi Karny károsítótól mentes, a nö-
- gumó kivételével.vényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó nem-
zetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntet-
tek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "ki-
egészítő nyilatkozat" rovatában, vagy
b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi ha-
tósága által az adott országban létesített termőhelyről szár-
mazik, amely Thrips palmi Karny károsítótól mentes, a
növényegészségügyi intézkedésekről szóló vonatkozó
nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet fel-
tüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok
"kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy
az exportot megelőző legutolsó három hónapon keresztül
havonta elvégzett hatósági ellenőrzések alapján mentes
Thrips palmi Karny károsítótól, vagy
c) közvetlenül az export előtt megfelelő kezelési eljárás-
nak vetették alá a Thrips palmi Karny károsítok ellen való
mentesség biztosítására, és hatóságilag megvizsgálták,
melynek eredményéként mentesnek találták Thrips palmi
Karny károsítóktól. A kezelés részleteit fel kell tüntetni e
rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványokon.
vagy
d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Thrips palmiKarny-tól mentes; a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Thrips palmi Karny fajjal való fertőződés lehetőségét; és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.
36.2.Harmadik országokból származó, Orchidaceae csa-Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virág és a
ládba tartozó vágott virág, valamint Momordica L.termés:
és Solanum melongena L. termésea) Thrips palmi Karny károsítótól mentes országból szár-
mazik, vagy
b) azt közvetlenül az exportot megelőzően hatóságilag
ellenőrizték, és mentesnek találták Thrips palmi Karny
károsítótól.
36.3.Thaiföldről származó, Orchidaceae családba tartozó vágott virágA 36.2. pontban meghatározottak egyidejű fenntartásával, a 98/109/EK bizottsági határozatban foglaltak alapján, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virág:
a) olyan termőhelyről származik, amelyet mentesnek találták Thrips palmi Karny károsítótól az export feladást megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági ellenőrzések alapján,
vagy
b) azt közvetlenül az exportot megelőzően megfelelő gázos kezelésben részesítették a tripszektől való mentesítés érdekében. A kezelés adatait fel kell tüntetni a 42. § szerinti bizonyítványokon.
36.3.1.ACapsicum L. Belize, Costa Rica, a Dominikai Köztársaság, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexikó, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, az Amerikai Egyesült Államok és Francia Polinézia területéről, azaz olyan területekről származó termései, amelyekről ismert, hogy ott az Anthonomus eugenii Cano előfordulHatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:
a) a nemzeti növényvédelmi szolgálat által kijelölt olyan területről származnak, amely a növény- egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes az Anthonomus eugeniiCano-tól, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában
vagy
b) az exportáló ország növényvédelmi szolgálata által az adott országban kijelölt olyan termőhelyről származnak, amely a növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban mentes az Anthonomus eugeniiCano-tól, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a kivitel előtti két hónapban legalább havonta végzett hatósági ellenőrzések alapján is az Anthonomus eugenii Cano-tól mentesnek nyilvánítottak.
37.Az Európán kívüli országból származó, ültetésre szántA 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában megha-
Pálmáé növény, a vetőmag kivételéveltározott növényekre alkalmazandó tilalmak egyidejű fenn-
tartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növény a Palm lethal yellowing mycoplasma és a
Cadang-cadang viroid kórokozóktól mentes területről
származik, és a fertőzés egyetlen tünetét sem észleltek a
termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a leg-
utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, vagy
b) a Palm lethal yellowing mycoplasma és a Cadang-
Cadang viroid okozta egyetlen tünetet sem észleltek a
növényen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta,
és a fertőzés tünetének gyanúját mutató növényt eltávolí-
tották a termőhelyről és megfelelő kezelésben részesítet-
ték a Myndus crudus Van Duzee károsító ellen,
c) a szövettenyészetben lévő növény esetében, a növény az
a) és a b) pont előírásainak megfelelő növényről szárma-
zik.
37.1.A Palmae ültetésre szánt
növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb,
és amelyek a következő
nemzetségekhez tartoznak:
Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth,
Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart.,
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf..
A 4. számú melléklet A. RÉSZ 17. pontjában, valamint a 37. pontban
felsorolt növényekre vonatkozó tiltások sérelme nélkül, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
a) egész életciklusuk alatt olyan országban termesztették, amelyről ismert,
hogy ott a Paysandisia archon (Burmeister) nem fordul elő,
b) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a
nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növényegészségügyi
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban az Paysandisia
archontól (Burmeister) mentes területnek nyilvánít, vagy
c) az exportot megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen
termesztették:
ca) amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
nyilvántartásba vett és felügyel,
cb) ahol a növényeket a Paysandisiaarchon (Burmeister) behurcolása elleni
teljes fizikai védelemmel ellátott helyre tették vagy ahol megfelelő
megelőző kezeléseket alkalmaztak, és
cc) ahol az évente legalább három alkalommal, megfelelő időközönként,
közvetlenül a kivitel előtt is elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki
a Paysandisia archon (Burmeister) jeleit.
37.2.
38.1.
38.2.Az Amerikai Egyesült Államokból vagy BrazíliábólHatósági nyilatkozat kell arról, hogy az Aculops fuchsiae
származó, telepítésre szánt Fuchsia L. növény, a ve-Keifer egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen, és
tőmag kivételévelközvetlenül az export előtt a növényt megvizsgálták, mely-
nek során az Aculops fuchsiae Keifer károsítótól mentes-
nek találták.
39.Az európai és a Földközi-tenger melléki országokonA 4. számú melléklet A. részének 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16.,
kívüli országból származó, ültetésre szánt fa és cserje,17. és 18. pontjában, B. részének 1. pontjában, valamint
a vetőmag és a szövettenyészetben lévő növény kivéte-a 8.1., 8.2., 9, 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17.,
lével18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6.,
26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37.,
38.1. és 38.2. pontban meghatározott növényekre alkal-
mazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyi-
latkozat kell arról, hogy a növény
a) mentes növényi hulladéktól, virágtól és terméstől,
b) termesztése faiskolában történt,
c) a megfelelő időközönkénti és az export előtti ellenőr-
zéseket elvégezték és azt a zárlati baktériumok, vírusok és
vírusszerű kórokozók tüneteitől mentesnek találták, és
d) mentesnek bizonyult a zárlati fonalférgek, rovarok,
atkák és gombák okozta tünetektől, vagy megfelelő keze-
léssel elpusztították ezeket a károsítókat.
40.Az európai és Földközi-tenger melléki országokonA 4. számú melléklet A. részének 2., 3., 9., 15., 16., 17., 18.
kívüli országból származó, ültetésre szánt lombhullatópontjában, B. részének 1. pontjában, valamint a 11.1.,
fa és cserje, a vetőmag és a szövettenyészetben lévő11.2., 11.3., 12., 13.1, 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20.,
növény kivételével22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39. és
45.1. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó
előírások egyidejű fenntartásával, ahol alkalmazható, ha-
tósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény nyugalmi álla-
potban van és levéltől mentes.
41.Az európai és a Földközi-tenger melléki országokonA 4. számú melléklet A. részének 11., 13. pontjában, va-
kívüli országból származó, ültetésre szánt egynyárilamint a 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 33., 34., 35.1. és 35.2.
vagy kétéves növények, a pázsitfűfélék (Gramineae)pontban meghatározott növényekre alkalmazandó elő-
családjába tartozó fajok és a vetőmag kivételévelírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy a növényt
a) faiskolában termesztették,
b) mentes növényi hulladéktól, virágtól és terméstől,
c) megfelelő időközönként és az export előtt megvizsgál-
ták, valamint
- mentesnek találták zárlati baktériumok, vírusok és ví-
russzerű kórokozók tüneteitől, és
- mentesnek bizonyult a zárlati fonálférgek, rovarok, at-
kák és gombák tüneteitől, vagy megfelelő kezelést végeztek
e károsítok elpusztítására.
42.Ültetésre szánt, az európai és a mediterrán országo-A 33. és 34. pontban meghatározott növényekre alkal-
kon kívüli országból származó, a pázsitfűfélék (Gra-mazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyi-
mineae) család Bambusoideae és Panicoideae alcsa-latkozat kell arról, hogy a növényt
ládjába, valamint a Buchloe, Bouteloua Lag., Cala-a) faiskolában termesztették,
magrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hako-b) mentesnek találták a növényi hulladéktól, virágtól és
nechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L.,terméstől,
Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. és Uniola L.c) megfelelő időközönként és az export előtt megvizsgál-
nemzetségekbe tartozó évelő díszfű növények, a vető-ták, valamint
mag kivételével- mentesnek találták zárlati baktériumok, vírusok és ví-
russzerű kórokozók tüneteitől és
- mentesnek találták zárlati fonálférgek, rovarok, atkák
és gombák tüneteitől vagy megfelelő kezelést végeztek
e károsítok elpusztítására.
43.Az Európán kívüli országokból származó, természe-A 4. számú melléklet A. részének 1., 2., 3., 9., 13.,15., 16.,
tesen vagy mesterségesen törpített, ültetésre szánt nö-17. és 18. pontjában, B. részének 1. pontjában, valamint
vény, a vetőmag kivételévela 8.1, 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1, 13.2., 14., 15., 17., 18.,
19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26.,
27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1.,
38.2., 39. 40. pontjában meghatározott növényekre alkal-
mazandó előírások egyidejű fenntartásával, ha alkalmaz-
ható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a, növényt, beleértve a természetes környezetből köz-
vetlenül gyűjtöttet is, a feladást megelőző legalább két éven
át hatóságilag engedélyezett és ellenőrzött faiskolában ter-
mesztették és tartották,
b) az a) pontban meghatározott faiskolai növénynek az
alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
ba) az a) pontban meghatározott időszak alatt
- a növényeket legalább 50 cm-rel a talajfelszín felett
lévő polcon, cserépedényben ültetve helyezték el,
- megfelelő kezeléssel biztosították az Európán kívüli
rozsdakórokozóktól való mentességet, és a hatóanyagot, a
koncentrációt és e kezelések idejét a növényegészségügyi
bizonyítvány "fertőtlenítés és/vagy fertőtlenítő kezelés"
rovatában feltüntették,
- a növényt évente legalább hat alkalommal, megfelelő
időközönként hatósági ellenőrzésben részesítették zárlati
károsító előfordulására; az ellenőrzést - amelyet el kell
végezni az a) pontban hivatkozott faiskolák közvetlen
szomszédságában lévő növényeken is - a tábla vagy a
faiskola valamennyi sorában, valamint a növény termesz-
tőközeg felett lévő valamennyi részének vizuális vizsgála-
tával kell elvégezni, nemzetségenként egy szúrópróbasze-
rűen vett minta felhasználásával úgy, hogy ha e nemzetség-
ben maximum 3000 növény található, akkor 300 növényt,
ennél több növény esetében pedig a növények 10%-át kell
megvizsgálni,
- az ellenőrzések során a növényeket mentesnek találták
zárlati károsítóktól, a fertőzött növényt eltávolították, a
fennmaradó növényeket, ahol szükséges, hatékony keze-
lésnek vetették alá és megfelelő ideig tárolták; a tárolás
alatt a növényt meg kell vizsgálni a fentiekben meghatáro-
zott károsítóktól való mentesség biztosítására,
- a növényeket még nem használt mesterséges termesztő
közegben, vagy olyan természetes termesztő közegben ne-
velték, amelyet gázosítottak vagy megfelelő hőkezelésnek
vetettek alá zárlati károsítótól való mentesség biztosításá-
ra,
- a növényeket olyan körülmények között tartották,
.amely biztosítja, hogy a termesztő közeg károsítótól men-
tes maradt, és a feladást megelőző két héten át
= a növényt lerázták, és tiszta vízzel lemosták az eredeti
termesztő közeget úgy, hogy csak a csupasz gyökérzet ma-
radt, vagy
= a növényről lerázták, és tiszta vízzel lemosták az eredeti
termesztő közeget, és olyan termesztő közegbe ültették át,
amely a ba) pont ötödik francia bekezdésében meghatáro-
zott előírásoknak megfelel, vagy
- megfelelő kezelésben részesítették, hogy a termesztő
közeget mentesítsék az Európán kívüli zárlati károsítók-
tól; e kezelések hatóanyagát, koncentrációját és idejét a
növényegészségügyi bizonyítvány "fertőtlenítés és/vagy
fertőtlenítő kezelés" rovatában fel kell tüntetni, és
bb) zárt tárolóeszközbe csomagolták, amelyet hatóságilag lepecsételtek és feltüntették az engedélyezett faiskola regisztrációs számát; ezt a számot, a szállítmány beazonosíthatósága miatt, fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítvány "fertőtlenítés és/vagy fertőtlenítő kezelés" rovatában.
44.Az európai és a mediterrán országokon kívüli harmadik országokból származó, ültetésre szánt a Caryophyllaceae (Dianthus L. kivételével), Compositae (Dendranthema DC. Des Moul. kivételével), Crucife-rae, Leguminosae és a Rosaceae (Fragaria L. kivételével) családhoz tartozó, lágyszárú évelő növény, a vetőmag kivételévelA 32.1., 32.2., 32.3., 33. és 34. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényt
a) faiskolákban termesztették,
b) mentesek növényi hulladéktól, virágtól és terméstől,
c) megfelelő időközönként, valamint az export előtt megvizsgálták, valamint
- zárlati baktériumok, vírusok és vírusszerű kórokozók tüneteitől mentesnek találták, és
- a zárlati fonálférgek, rovarok, atkák és gombák tüneteitől mentesnek találták, vagy megfelelő kezelést végeztek e károsítok elpusztítására.
45.1.A nem európai országokból származó ültetésre szánt lágyszárú növényfajok, valamint Ficus L. és Hibiscus L. növények, a hagyma, a hagymagumó, a rizóma, a vetőmag és a gumó kivételévelA 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1, 32.3. és 36.1. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények: a) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített területről származik, amely Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól mentes a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy b) olyan, az exportáló ország nemzeti növényvédelmi hatósága által az adott országban létesített termőhelyről származik, amely Bemisia tabaci Genn. károsítótól mentes a vonatkozó növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően, és amelyet feltüntettek e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványok "kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és kijelentették, hogy az exportot megelőző legutolsó kilenc héten keresztül háromhetente egyszer elvégzett hatósági ellenőrzések alapján mentes Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól, vagy c) amennyiben a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi előfordulnak a termőhelyen, ahol a növényeket tartják vagy nevelik, azokat alávetették megfelelő kezelési eljárásnak a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól való mentesség biztosítására, és ezt követően ez a termőhely mentes Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól a károsító kiirtására történő megfelelő eljárások következetes végrehajtásának köszönhetően, mind az export előtt kilenc héten át hetente végrehajtott hatósági ellenőrzések, mind pedig az ebben az időszakban végzett monitoring eljárások alapján. A kezelés részleteit fel kell tüntetni e rendelet 42. §-ában hivatkozott bizonyítványokon.
vagy
d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Bemisia tabaci Genn.-től mentes. (nem európai populációk); a növényeketin vitro,steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaciGenn. fajjal való fertőződés lehetőségét. (nem európai populációk); és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.
45.2.A nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisiant-hus L., Rosa L., Solidago L., Trachelíum L. vágott virágok és Ocimum leveles zöldségekHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virágok és a leveles zöldségek: a) a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól mentes országból származnak, vagy b) közvetlenül az export előtt hatóságilag ellenőrizték és mentesnek találták Bemisia tabaci Genn. nem európai populációitól.
45.3.Ültetésre szánt Solanum lycopersicum L. növény, a vetőmag kivételével, amely olyan országokból származik, ahol a Tomato yellow leaf curl virus előfordulA 4. számú melléklet A. részének 15. és a 25.5., 25.6. és 25.7. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával:
a) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem fordul előHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényen nem figyelték meg a Tomato yellow leaf curl vírus tüneteit.
b) Ahol a Bemisia tabaci Genn. előfordulHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a ) a növényen nem figyelték meg a Tomato yellow leaf curl vírus tüneteit, és aa) a növény olyan területről származik, amely mentes a Bemisia tabaci Genn. károsítótól, vagy ab) a termőhelyet mentesnek találták Bemisia tabaci Genn. károsítótól az export feladást megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági ellenőr-zések alapján, vagy b) a termőhelyen nem észlelték a Tomato yellow leaf curl vírus tüneteit, és a termőhelyen megfelelő kezelést és ellenőrzést végeztek a Bemisia tabaci Genn. Károsítótól való mentesség biztosítására.
46.Az olyan országból származó, ültetésre szánt növény, a vetőmag, a hagymagumó, a hagyma és a rizóma kivételével, ahol az alább meghatározott károsítók előfordulnak:
- Bean golden mosaic virus
- Cowpea mild mottle virus
- Lettuce infectious yellows virus
- Pepper mild tigré virus
- Squash leaf curl virus
- a Bemisia tabaci Genn. által átvitt más vírusok
A 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint a 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2, és 45.3. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával
a) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi vagy a meghatározott károsítók más vektorai nem fordulnak előHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítók egyetlen tünetét sem észlelték a növényen a teljes vegetációs időszak alatt.
b) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai populációi vagy a meghatározott károsítók más vektorai előfordulnakHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítók egyetlen tünetét sem észlelték meghatározott időszak során a növényen és
a) a növény a Bemisia tabaci Genn. kártevőtől és a felsorolt károsítók más vektorától mentes területekről származik, vagy
b) a termőhely mentes a Bemisia tabaci Genn. kártevőtől és a felsorolt károsítók más vektoraitól a megfelelő időközönként elvégzett hatósági szemle alapján, vagy
c) a növényeket a Bemisia tabaci Genn. károsítótól való mentesítés érdekében megfelelő kezelésnek vetették alá,
vagy
d) a növények olyan növényanyagból (explantátumból) származnak, amely Bemisia tabaciGenn.-től mentes (nem európai populációk) és a növényeken nem észleltek a releváns károsító szervezetek okozta tüneteket, a növényeket in vitro, steril környezetben, steril körülmények között termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaci Genn. fajjal való fertőződés lehetőségét (nem európai populációk); és szállításuk átlátszó tartályokban, steril körülmények között történt.
47.Helianthus annuus L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a vetőmag a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni kórokozótól mentes területekről származik, vagy b) a vetőmagot - a termőhelyen található Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni valamennyi rasszával szemben rezisztens fajták vetőmagjának kivételével - a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni ellen megfelelő kezelésnek vetették alá.
48.Solanum lycopersicum L. vetőmagA 2004/200/EK bizottsági határozatban előírtaknak megfelelően hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagot megfelelő savextrakciós módszer alapján kezelték, és
a) a vetőmag olyan területekről származik, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, a Potato spindle tuber viroid és Pepino mosaic virus nem fordul elő,
vagy
b) az a) pontban felsorolt károsítók okozta betegségek tüneteit nem észlelték a termőhely növényein a teljes vegetációs időszak alatt,
vagy
c) a vetőmagtételből vett reprezentatív mintát hatóságilag megvizsgálták legalább az a) pontban felsorolt károsítókra, megfelelő módszert alkalmazva, és a vizsgálatok során ezektől a károsítóktól a vetőmagot mentesnek találták.
49.1.Medicago sativa L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta, és laboratóriumi vizsgálatokkal sem mutatták ki a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev előfordulást a reprezentatív mintában, vagy b) az export előtt gázos kezelést végeztek, vagy c)a vetőmagot Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev elleni megfelelő kezelésnek vetették alá, és azokat reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálatok az említett károsító szervezettől mentesnek találták.
49.2.Olyan országból származó Medicago sativa L. vetőmag, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. előfordulA 49.1. pontban meghatározott növényre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. nem fordult elő a gazdaságban vagy közvetlen környezetében az elmúlt 10 évben, b) vagy ba) a növény a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. kórokozóval szemben erősen rezisztensnek elismert fajtához tartozik, vagy bb) még nem kezdődött el a vetéstől számított negyedik teljes vegetációs időszak, amikor a magot betakarították és ezt megelőzően csak legfeljebb egyszer fogtak magot az állományról, vagy be) a meghatározott inaktív anyagtartalom 0,1 súlyszázaléknál nem nagyobb,
c) a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
egyetlen tünetét sem észlelték a termőhelyen vagy a kör-
nyezetében lévő Medicago sativa L. növényen a legutolsó
teljes vegetációs időszak alatt, vagy - megfelelő eset-
ben - a legutolsó két teljes vegetációs időszak alatt,
d) a növényt olyan területen termesztették, ahol korábban
Medicago sativa L. növényt nem termesztettek a vetést
megelőző legutolsó három év alatt.
50.Oryza sativa L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmagot hatóságilag megvizsgálták és az Aphelen-
choides besseyi Christie károsítótól mentesnek találták,
vagy
b) a vetőmagot melegvizes kezelésnek vagy más, az Aphe-
lenchoides besseyi Christie elleni megfelelő kezelésnek
vetették alá.
51.Phaseolus L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmag a Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye. kórokozótól mentes területről származik,
vagy
b) a vetőmagból vett reprezentatív minta vizsgálata alap-
ján a vetőmag Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye. kórokozótól mentes.
52.Zea mays L. vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmag az Erwinia stewartii (Smith) Dye kóroko-
zótól mentes területekről származik, vagy
b) a vetőmagból vett reprezentatív minta vizsgálata alap-
ján a vetőmag a Erwinia stewartii (Smith) Dye kórokozótól
mentes.
53.Afganisztánból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az USA-ból származó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségekhez tartozó vetőmag, ahol a Tilletia indica Mitra előfordulHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmag olyan területről származik, ahol a Tilletia indica Mitra nem fordul elő. A származási terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványon.
54.Afganisztánból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az USA-ból származó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségekhez tartozó gabonanövények szemtermése, ahol a Tilletia indica Mitra előfordul.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a szemtermés olyan területről származik, ahol a Tilletia indica Mitra nem fordul elő; a származási terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványon, vagy
b) a Tilletia indica Mitra tüneteit nem észlelték az utolsó teljes vegetációs időszak alatt a termesztés helyén lévő növényeken, és mind a betakarítást, mind pedig a berakást megelőzően vett reprezentatív magminták vizsgálata alapján a megvizsgált tétel mentes Tilletia indica Mitra kórokozótól, melynek tényét a növényegészségügyi bizonyítvány ”a termék neve" rovatában fel kell tüntetni a következő szöveg beírásával: ”A tesztvizsgálatokat elvégezték és mentesnek találták Tilletia indica Mitra kórokozótól.
55.1A Kínán kívüli olyan országokból származó,
alábbi nemzetségekbe, illetve fajba tartozó, ültetésre
szánt növények, a vetőmag kivételével, ahol az
Anoplophora chinensis (Forster) előfordul: Acerspp.,
Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betulaspp.,
Carpinusspp., Citrusspp., Cornusspp., Corylusspp.,
Cotoneaster spp., Crataegusspp., Fagusspp.,
Lagerstroemiaspp., Malusspp., Platanusspp., Populus
spp., Prunus laurocerasus, Pyrusspp.,Rosa spp., Salix
spp. és Ulmusspp. ültetésre szánt növények, amelyek
szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb
ponton legalább 1 cm, a vetőmag kivételével
1. A 4. számú melléklet A. rész 9., 16., 18. és 20. sorában, valamint az 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 14., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44. és 46. sorában meghatározott rendelkezések figyelembe vétele mellett hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a „fogékony növények” megfelelnek a 2012/138/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és
a) a növényeket egész életciklusuk alatt a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - az adott növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - kártevőmentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A kártevőmentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy
b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül - a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - Anoplophora chinensistől (Forster) mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették:
ba) melyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel,
bb) melyet évente kétszer, megfelelő időpontban elvégzett alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket, továbbá
bc) ha a növényeket olyan helyen termesztették,
I. ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy
II. ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km kiterjedésű pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora chinensis
(Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében,
továbbá
bd) ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően alaposan megvizsgálták - különös tekintettel a növénygyökerekre és -szárakra - az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének kimutatása céljából. E vizsgálatnak célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie legalább a fertőzöttségi szint 1%-ának kimutatását, 99%-os megbízhatósággal;
vagy
c) növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyokról nevelték, az oltáshoz olyan nemeseket használva, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
ca) az export időpontjában az alanyra oltott nemesek átmérője a legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm,
cb) az oltványokat a b) pont bd) alpontjának megfelelően megvizsgálták.
2. A 2012/138/EU/ bizottsági határozatban foglalt követelményeknek megfelelően a növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési hely növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési helyen. Az alkalmazott vizsgálati módszereknek biztosítaniuk kell az Anoplophora chinensis (Forster) bármely jelének kimutatását, különösen a növény gyökereiben és szárában. E vizsgálatnak megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell
foglalnia. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie legalább a fertőzöttségi szint 1%-ának kimutatását, 99%-os megbízhatósággal.
55.2.A Kínából származó meghatározott növények
behozatala -
A Kínából származó, alábbi nemzetségekbe, illetve
fajba tartozó, ültetésre szánt növények: Acerspp.,
Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betulaspp.,
Carpinusspp., Citrusspp., Cornusspp., Corylusspp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagusspp., Lagerstroemiaspp., Malusspp., Platanusspp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. és Ulmusspp. ültetésre szánt növények, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb
ponton legalább 1 cm, a vetőmag kivételével.
1. A 4. számú melléklet A. rész 9., 16., 18. és 20. sorában, valamint az 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 14., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44. és 46. sorában meghatározott rendelkezések figyelembe vétele mellett hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a „fogékony növények” megfelelnek a 2012/138/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és
a) a növényeket egész életciklusuk alatt Kína nemzeti növényvédelmi
szervezete által - az adott növényegészségügyi intézkedésekre
vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - kártevőmentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen
termesztették. A kártevőmentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy
b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül - a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - Anoplophora chinensistől (Forster) mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették:
ba) melyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel,
bb) melyet évente kétszer, megfelelő időpontban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket, továbbá
bc) ahol a növények termesztési helyén
I. teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster)
behurcolása ellen, vagy
II. megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km kiterjedésű pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felméréseket végeztek
az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására.
Ha kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna
kártevőmentességének visszaállítása érdekében; továbbá
bd) ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően alaposan megvizsgálták - beleértve az egyes tételekre vonatkozó, célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is
-, különös tekintettel a gyökerekre és szárakra, az Anoplophora chinensis(Forster) jelenlétének kimutatása céljából. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie legalább a fertőzöttségi szint 1%-ának kimutatását, 99%-os megbízhatósággal;
vagy
c) a növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyról nevelték, az oltáshoz olyan nemeseket használva, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
I. az export időpontjában az alanyra szemzett nemesek átmérője a
legvastagabb ponton legfeljebb 1 cm,
II. az oltványokat a b) pont bd) alpontjának megfelelően megvizsgálták;
d) meg kell adni a termőhely nyilvántartási számát.

2. A 2012/138/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek megfelelően a növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési hely növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett
ellenőrzési helyen. Az alkalmazott vizsgálati módszereknek biztosítaniuk kell az Anoplophora chinensis (Forster) bármely jelének kimutatását, különösen a növény gyökereiben és szárában. E vizsgálatnak megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia. A vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie legalább a
fertőzöttségi szint 1%-ának kimutatását, 99%-os megbízhatósággal.
A megsemmisítéssel járó mintavételnél a felvágandó növények száma 1 - 4500 növény/tételig a tétel nagyságának 10%-a, >4500 növénytől 450 db.
56.Ültetésre szánt növények (a vetőmag kivételével),
amelyek csak vízben vagy vízzel rendszeresen
elárasztott talajban tudnak fejlődni
1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a
2012/697/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek és hogy
a növények közvetlenül a harmadik ország elhagyását megelőzően
végzett vizsgálat alapján mentesnek bizonyultak a Pomacea (Perry)
nemzetségbe tartozó fajoktól.

2. A 2012/697/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek
megfelelően a növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési hely
növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési
helyen.
57.A 29. mellékletben meghatározott, fogékony, ültetésre
szánt növények, a vetőmagok kivételével,
amelyek olyan országokból származnak,
amelyekben a Xylella fastidiosa (Well and Raju)
nincs jelen
1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a
2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek, és a kiegészítőnyilatkozat rovatban
szerepel, hogy a Xylella fastidiosa nincs jelen az országban
2. A beléptetéshez a 2015/789/EU bizottsági határozatban
foglalt követelményeknek megfelelően a belépési hely
növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett
ellenőrzési helyen a nyilvántartásban ellenőrizni kell, hogy a
származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által
küldött nyilatkozat az ország Xylella fastidiosa státuszáról
szerepel-e a Bizottság által vezetett nyilvános jegyzéken.
- Ha nem, a növények beléptetéséhez szükséges vizsgálat
nem végezhető el, a szállítmányt vissza kell utasítani.
- Ha igen, és a nyilatkozat alapján az ország a Xylella
fastidiosa károsítótól mentes, a növényeket alaposan meg
kell vizsgálni. Gyanú esetén mintát kell venni és el kell
végezni azok laboratóriumi vizsgálatát. A mintavételnek
lehetővé kell tennie legalább 1%-os fertőzöttségi szint
kimutatását, 99%-os megbízhatósággal
57.1. A Coffea, Lavandula dentata L.,
a Nerium oleander L., az Olea europaea L.,
a és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre
szánt növényei (a vetőmagok kivételével),
amelyek olyan országokból származnak,
amelyekben a Xylella fastidiosa (Wells et al.) nincs
jelen
Az 57. pont egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat
kell arról, hogy a növények a Xylella fastidiosa
kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványok szerint,
megfelelő időpontokban végzett mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot magukban foglaló éves
hatósági ellenőrzésnek alávetett területekről
származnak, és e vizsgálatok kizárták a Xylella fastidiosa
jelenlétét, a követett mintavételi módszer 99%-os
megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények
5%-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét.
57.2. Polygala myrtifolia ültetésre szánt növényei
(a vetőmagok kivételével, amelyek olyan
országokból származnak, amelyekben a Xylella
fastidiosa (Wells et al.) nincs jelen
Az 57. pont egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat
kell arról, hogy a növények a Xylella fastidiosa kimutatására
alkalmas, a nemzetközi szabványok szerint, megfelelő
időpontban végzett mintavételt és laboratóriumi
vizsgálatot magukban foglaló éves hatósági ellenőrzésnek
alávetett területekről származnak, és e vizsgálatok kizárták
a Xylella fastidiosa jelenlétét, a követett mintavételi
módszer 99%-os megbízhatósággal képes kimutatni a
fertőzött növények 5%-os vagy annál nagyobb arányú
jelenlétét. Ezen túlmenően, a termőhelyről történő első
elszállítást megelőzően, ahhoz a lehető legközelebbi
időpontban is el kell végezni minden tételre a fentiekhez
hasonlóan a hatósági szemlét és mintavételt olyan
intenzitással, amely 99%-os megbízhatósággal képes
kimutatni a fertőzött növények 5%-os vagy annál nagyobb
arányú jelenlétét.
58.A 29. mellékletben meghatározott, fogékony, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével, amelyek olyan országokból származnak, amelyekben a Xylella fastidiosa (Wells et al.) ismerten előfordul1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a 2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és hogy
- a növényeket a származási ország nemzeti növényvédelmi
szervezete által - az adott növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A károsítómentes terület nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni; vagy
- növényeket a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által - az adott növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban - nyilvántartásba vett és felügyelt, valamint Xylella fastidiosa károsítótól mentesnek nyilvánított helyszínen termesztették. A károsítómentes helyszín nevét a "származási hely" rovatban kell feltüntetni.
1.1. A kiegészítő nyilatkozat rovatnak az összes alábbi információtkell tartalmaznia:
1.1.1. Ha a növényeket nem in vitro körülmények között termesztették, a következő feltételek mindegyikének teljesítését kell igazolni:
a) a növényeket olyan, egy vagy több helyszínen termesztették,amely(ek) megfelel(nek) a következő követelményeknek:
aa) a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabvány értemében a Xylella fastidiosa károsítótól és vektoraitól mentesnek nyilvánították;
ab) a vektorok általi terjesztés megakadályozása érdekében teljesfizikai védelemben részesítették;
ac) a helyszín 100 méteres körzetét évente két alkalommal
hatóságilag megvizsgálták, és onnan a fertőzöttnek talált
vagy a fertőzés tüneteit mutató növényeket haladéktalanul
eltávolították, miután megfelelő növényegészségügyi
kezeléseket végeztek a Xylella fastidiosa vektorai ellen;
ad) az év megfelelő szakaszaiban a Xylella fastidiosa vektoraitól
való mentesség fenntartását szolgáló növényegészségügyi
kezeléseket végeztek, adott esetben növények eltávolítását
is ideértve;
ae) a helyszínen és annak 100 méteres körzetében évente
legalább kettő, a vektor repülési időszakában elvégzett
hatósági ellenőrzést végeznek;
af) a helyszínen a növények előállításának teljes ideje alatt sem a Xylella fastidiosát, sem vektorait nem észlelték, és amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett vizsgálatok megerősítették a károsító hiányának tényét;
ag) a helyszín 100 méteres körzetében a növények előállításának teljes ideje alatt nem észlelték a Xylella fastidiosa tüneteit, és amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett vizsgálatok megerősítették a károsító hiányának tényét;
továbbá
b) az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete írásban közölte a Bizottsággal a szóban forgó helyszínek jegyzékét, beleértve azok országon belüli helyét;
c) a helyszínen és annak 100 méteres körzetében növényegészségügyi kezeléseket végeznek a Xylella fastidiosa vektorai ellen;
d) a növények valamennyi fajából minden egyes helyszínen vett reprezentatív mintákon évente vizsgálatot végeznek a legmegfelelőbb időpontban, és a nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel elvégzett vizsgálatok megerősítették, hogy a Xylella fastidiosa nincs jelen;
e) a növényeket zárt tartályokban vagy csomagolásban szállították, kizárva ezáltal a Xylella fastidiosa vagy annak ismertvektorai általi fertőzés bekövetkezését;
f) a növény tételein az export idejéhez a lehető legközelebbi időpontban hatósági vizuális vizsgálatot, mintavételt és nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel molekuláris vizsgálatot végeztek - amely megerősítette, hogy a Xylellafastidiosa nincs jelen - olyan mintavételi módszert alkalmazva, amely a fertőzött növények 1%-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét 99%-os megbízhatósággal képes kimutatni, és kifejezetten a Xylella fastidiosa feltételezett tüneteit mutató növényekre irányul.
g) közvetlenül az exportot megelőzően a meghatározott
fogékony növény tételein a Xylella fastidiosa ismert vektorai elleni kezeléseket végeztek.
1.1.2. Ha a növényeket teljes termesztési ciklusukban in vitro körülmények között termesztették, a következő feltételek mindegyikének teljesítését kell igazolni:
a) a növényeket olyan, egy vagy több helyszínen termesztették,
amely(ek) megfelel(nek) a következő követelményeknek:
aa) a nemzeti növényvédelmi szervezet a helyszínt a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően a Xylella fastidiosától és annak vektoraitól mentesnek nyilvánította;
ab) fizikailag védett a Xylella fastidiosának a vektorai általvaló behurcolásával szemben;
ac) a helyszínen évente legalább kettő, megfelelő időben elvégzetthatósági ellenőrzést végeznek;
ad) a meghatározott fogékony növények előállításának teljes ideje alatt sem a Xylella fastidiosa tüneteit, sem a vektorait nem figyelték meg a helyszínen, illetve amennyiben gyanús tüneteket észleltek, laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, amelyek megerősítették, hogy a Xylella fastidiosa nincs jelen;
továbbá
b) az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szervezete
írásban közölte a Bizottsággal a szóban forgó helyszínek jegyzékét, beleértve azok országon belüli elhelyezkedését
c) a meghatározott fogékony növényeket steril körülmények között,
átlátszó tartályban szállították, amivel megakadályozható, hogy
a növény a vektorai által a Xylella fastidiosával
megfertőződjön;
d) a meghatározott fogékony növények teljesítik a következő
feltételek valamelyikét:
i. magból termesztették;
ii. olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított
növény, amely teljes életciklusát a Xylella fastidiosától
mentes területen töltötte, és amelyet megvizsgáltak, és
megállapították, hogy a meghatározott szervezettől mentes;
iii. olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított
növény, amelyet a nem in vitro körülmények közötti
termesztésre vonatkozó feltételeknek megfelelő helyszínen
termesztettek, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították,
hogy Xylella fastidiosától mentes.
A növényegészségügyi bizonyítvány "származási hely"
rovatában az 1.1.2. alpont a) pontjában meghatározott helyszín
van feltüntetve.
2. A beléptetéshez a 2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek megfelelően a belépési hely
növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett
ellenőrzési helyen a nyilvántartásban ellenőrizni kell, hogy a
származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által küldött
nyilatkozat az ország Xylella fastidiosa státuszáról szerepel-e a
Bizottság által vezetett nyilvános jegyzéken.
– Ha nem, a növények beléptetéséhez szükséges vizsgálat nem
végezhető el, a szállítmányt vissza kell utasítani.
– Ha igen, a növényeket alaposan meg kell vizsgálni.
– Ha a "származási hely" a növényvédelmi szervezet által küldött
nyilatkozatban feltüntetett károsítómentes terület, gyanú
esetén kell mintát venni és elvégezni annak laboratóriumi
vizsgálatát.
– Ha a "származási hely" károsítómentes helyszín, tételenként
kötelezően mintát kell venni és el kell végezni azok
laboratóriumi vizsgálatát. A mintavételnek lehetővé kell
tennie legalább 1%-os fertőzöttségi szint kimutatását, 99%-os
megbízhatósággal. Ez az előírás nem alkalmazandó a teljes
termesztési ciklusukban in vitro termesztett és átlátszó
tartályokban, steril körülmények között szállított növényekre.
59.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula
spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp.,
Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus
spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint
Ulmus spp. nemzetségekbe tartozó, ültetésre szánt
növények - a vetőmag kivételével -, amelyek szár vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb
ponton legalább 1 cm, és amelyek olyan harmadik
országból származnak, amelyről ismert, hogy az
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) jelen van
1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a
2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek, és hogy
a) a növényeket egész életciklusuk alatt a nemzeti
növényvédelmi szervezet által - az adott növényegészségügyi
intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal
összhangban - károsítómentesnek nyilvánított területen lévő
termőhelyen termesztették. A károsítómentes terület nevét a
"származási hely" rovatban kell feltüntetni;
vagy
b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven
keresztül, két évnél fiatalabb növények esetében pedig teljes
életciklusuk alatt - a növényegészségügyi intézkedésekre
vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban -Anoplophora glabripennis károsítótól mentesnek nyilvánított
olyan termőhelyen termesztették:
ba) melyet a származási ország nemzeti növényvédelmi
szervezete nyilvántartásba vett és felügyel,
valamint
bb) melyet évente kétszer, megfelelő időpontban elvégzett
hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora glabripennis
előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a
szervezetre utaló jeleket,
továbbá
bc) ahol a növények termesztési helyén
I. teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora glabripennisbehurcolása ellen,
vagy
II. megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és
melyet egy legalább 2 km kiterjedésű pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felderítéseket végeztek az Anoplophora glabripennis jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora glabripennis jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna károsítómentességének visszaállítása érdekében; továbbá
bd) ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően alaposan megvizsgálták - beleértve az egyes tételekre vonatkozó, célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is -, különös tekintettel a növény törzsére és ágaira, az Anoplophora glabripennis jelenlétének kimutatása céljából. Amennyiben a szállítmányok olyan növényeket is magukban foglalnak, amelyek előállításuk idején olyan pufferzónában voltak, amelyben az Anoplophora glabripennis jelenlétét vagy jeleit kimutatták, a megsemmisítéssel járó mintavételnél a felvágandó növények száma 1-4500 növény/tételig a tétel nagyságának 10%-a, >4500 növénytől 450 db;
vagy
c) a növényeket a b) pontban foglalt követelményeknek megfelelő alanyról nevelték, az oltáshoz olyan nemeseket használva, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
1. az export időpontjában az alanyra oltott nemesek átmérője alegvastagabb ponton legfeljebb 1 cm,
II. az oltványokat a b) pont bd) alpontjának megfelelőenmegvizsgálták;
2. A 2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek megfelelően a növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési hely növényegészségügyi határállomásán vagy az engedélyezett ellenőrzési helyen. Az alkalmazott vizsgálati módszereknek biztosítaniuk kell az Anoplophora glabripennis bármely jelének kimutatását, különösen a növény törzsében és ágaiban. E vizsgálatnak adott esetben megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia.

II. szakasz

Az Európai Unió tagállamaiból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok

[448]
Növények, növényi termékek,és egyéb anyagokKülönleges előírások
1.a) A körülhatárolt területekről - amelyek a fenyőrontó fonálféreg által fertőzött területekből és az e területek körül pufferzónaként szolgáló területekből állnak - származó, valamint a fertőzött területekről származó és a pufferzónákba irányuló „fogékony növények” (a termés és a vetőmag kivételével), Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga CarrHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a „fogékony növények” megfelelnek a 2012/535/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és
1. a növényeket vizuálisan és laboratóriumi vizsgálattal hatóságilag ellenőrizték és a Bursaphelenchus xylophilus károsítótól és az azáltal okozott tünetektől mentesnek találták,
2. fejlődésük során egész életükben teljes fizikai védelem alatt álltak, amely biztosította, hogy a vektor ne kerülhessen kapcsolatba ezekkel a növényekkel,
3. a termőhelyen az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek Bursaphelenchus xylophilusra utaló tüneteket, és
4. szállításuk november 1. és április 1. között történik vagy zárt konténerekben, illetve olyan csomagolásban, amely biztosítja, hogy nem fordulhat elő a Bursaphelenchus xylophilus károsítóval vagy annak vektorával való fertőzés.
b) Az a) pontban említett fogékony növények körülhatárolt területeiről származó, valamint a fertőzött területekről származó, a pufferzónába irányuló „fogékony faanyag” (a tűlevelűek - Coniferales - faanyaga, kivéve a Taxus L. és a Thuja L. fűrészelt faanyagát és rönkfáját) a fogékony faanyagból készült fa-csomagolóanyag kivételével, továbbá a „fogékony fakéreg” (a tűlevelűek - Coniferales - hántolt fakérge),Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fogékony faanyag és hántolt kéreg megfelel a 2012/535/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és
1. a Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben végzett olyan megfelelő hőkezelésen esett át, amely során a fogékony faanyag és kéreg egészét legalább 30 percen keresztül legalább 56 °C-os hőmérsékleten tartották, biztosítva a fenyőrontó fonálféregtől és a vektoroktól való mentességet. A hőkezelésként alkalmazott komposztálási eljárást a Bizottság által jóváhagyott kezelési előírás szerint hajtották végre; és
2. szállítása november 1. és április 1. között történik vagy - a kérgetlenített faanyag esetében - olyan védő borítással, amely biztosítja, hogy nem fordulhat elő Bursaphelenchus xylophilus károsítóval vagy annak vektorával való fertőzés
c) A körülhatárolt területekről származó, valamint a fertőzött területekről származó és a pufferzónába irányuló, egészében vagy részben a b) pontban említett „fogékony faanyag”-ból készített fa-csomagolóanyagA 2012/535/EU bizottsági határozattal összhangban hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó irányelvek) I. számú mellékletében foglalt, a Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben végzett kezelések egyikét alkalmazták és az említett szabvány II. melléklete szerint megjelölték.
2.A Platanus L. faanyaga, beleértve az olyan
fát, amely nem tartotta meg természetes
hengeres felületét
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a fa a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. károsítótól ismerten mentes területekről származik,
vagy
b) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett »mesterségesen kiszárított« (»kiln-dried«), »KD« vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén bizonyítani kell, hogy a fa a gyártás során a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, amelyet megfelelő idő/hőmérsékletprogrammal értek el.
2.1.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp.,
Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus
spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp.,
Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp.
nemzetségekbe tartozó növényekből nyert faanyag a
faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék
kivételével, amely egy tagállam Anoplophora glabripennis
(Motschulsky) fertőzésére körülhatárolt területéről
származik, vagy a fenti növényekből nyert olyan faanyag,
mely természetes hengeres felszínét teljesen vagy
részben megtartotta és nem körülhatárolt területekről
származik, de ilyen területre behozták.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2015/893/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett,
és
b) a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább 56 °C
hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT"
jelzésnek.
2.2.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp.,
Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus
spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp.,
Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp.
nemzetségekbe tartozó növényekből nyert faszilánk,
-forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék, amely egy
tagállam olyan területéről származik, amelyet az
Anoplophora glabripennis (Motschulsky) fertőzésének
felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére
körülhatároltak
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2015/893/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett, és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is)
legalább 56°C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át
tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen ment keresztül,
vagy
b) 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű
darabokra vágták fel
2.3.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp.,
Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus
spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp.,
Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp.
nemzetségekbe tartozó növényekből nyert, fából készült
csomagolóanyag, amely egy tagállam olyan területéről
származik, amelyet az Anoplophora glabripennis
(Motschulsky) fertőzésének felszámolására és
előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak
A 2015/893/EU bizottsági határozattal összhangban
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a FAO
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványának (A nemzetközi kereskedelemben
használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó
irányelvek) I. számú mellékletében foglalt, a Bizottság által
elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által
engedélyezett feldolgozóüzemben végzett kezelések
egyikét alkalmazták és az említett szabvány II. melléklete
szerint megjelölték.
2.4.Prunus nemzetségbe tartozó
növényekből nyert, 31. számú
mellékletben feltüntetett vámtarifakódok
szerinti faanyag, a faszilánk, -forgács,
-reszelék, -hulladék és -törmelék
kivételével, amely egy tagállam olyan
területéről származik, amelyet az Aromia
bungii (Faldermann) fertőzésének
felszámolására és előfordulásának
ellenőrzésére körülhatároltak
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2018/1503/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül (a faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek),
b) a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy
a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2018/1503/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül (a faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek),
vagy
b) a faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű
darabokra vágták fel.
A 2018/1503/EU bizottsági határozattal összhangban hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a FAO növényegészségügyi intézkedésekre
vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi
kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására
vonatkozó irányelvek) I. számú mellékletében foglalt, a Bizottság által
elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által engedélyezett
feldolgozóüzemben végzett kezelések egyikét alkalmazták és a
szabvány II. melléklete szerint megjelölték.
2.5.A Prunus nemzetségekbe tartozó
növényekből nyert, 31. számú
mellékletben feltűntetett vámtarifakódok
szerinti faanyag, a faszilánk, -forgács,
-reszelék, -hulladék és -törmelék
formájában, amely egy tagállam olyan
területéről származik, amelyet az Aromia
bungii (Faldermann) fertőzésének
felszámolására és előfordulásának
ellenőrzésére körülhatároltak
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2018/1503/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül (a faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek),
b) a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy
a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2018/1503/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül (a faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek),
vagy
b) a faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű
darabokra vágták fel.
A 2018/1503/EU bizottsági határozattal összhangban hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a FAO növényegészségügyi intézkedésekre
vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi
kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására
vonatkozó irányelvek) I. számú mellékletében foglalt, a Bizottság által
elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által engedélyezett
feldolgozóüzemben végzett kezelések egyikét alkalmazták és a
szabvány II. melléklete szerint megjelölték.
2.6.A Prunus nemzetségbe tartozó
növényekből nyert fa csomagolóanyag,
amely egy tagállam olyan területéről
származik, amelyet az Aromia bungii
(Faldermann) fertőzésének
felszámolására és előfordulásának
ellenőrzésére körülhatároltak
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2018/1503/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül (a faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek),
b) a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy
a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag megfelel a
2018/1503/EU bizottsági határozatnak, és
a) kérgezett és a faprofil egészében (a fa legbelsejében is) legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó folyamatos,
megfelelő hőkezelésen ment keresztül (a faanyagon vagy annak
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" jelzésnek),
vagy
b) a faanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű
darabokra vágták fel.
A 2018/1503/EU bizottsági határozattal összhangban hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a FAO növényegészségügyi intézkedésekre
vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi
kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására
vonatkozó irányelvek) I. számú mellékletében foglalt, a Bizottság által
elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által engedélyezett
feldolgozóüzemben végzett kezelések egyikét alkalmazták és a
szabvány II. melléklete szerint megjelölték.
2.7.Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
A. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és
a Pterocarya Kunt fája a következőktől eltérő formában:
a) egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok,
szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék
b) fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is.
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag:
a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a
megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus
juglandis Blackman előfordulásától mentesnek ismert
területnek nyilvánítottak,
vagy
b) a faanyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet
elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó
megfelelő hőkezelésen ment keresztül; a faanyagon vagy a
mindenkori használattal kapcsolatos bármely
csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló ”HT”
jelzésnek,
vagy
c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen
megszüntessék a természetes kerek felszínt.
2.8.Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet A.
részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában:
- egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok,
szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag vagy a lehántolt kéreg:
a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a
megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus
juglandis Blackman előfordulásától mentes területnek
nyilvánítottak,
vagy
b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C
hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át
tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, a mindenkori
használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló ”HT” jelzésnek.
2.9.Fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa.
A fa csomagolóanyag:
a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a
megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus
juglandis Blackman előfordulásától mentes területnek
nyilvánítottak,
vagy
b) 1. a nemzetközi kereskedelemben használt fa
csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO
növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott
kérgezett fából készült
2. az említett nemzetközi szabvány I. mellékletében
meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és
az említett nemzetközi szabvány II. mellékletében
meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a
fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott
növényegészségügyi kezelésnek vetették alá.
3.Actinidia Lindl. élő virágpora és ültetésre szánt növényei -
vetőmagok kivételével
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a 2012/756/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan tagállamban termesztették, amelyet Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól mentesnek ismertek el,
b) a növényeket egész életciklusuk alatt a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítóra elismert védett zónában termesztették,
c) a növényeket egész életciklusuk alatt egy tagállam felelős hatósága által - a FAO 4. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának megfelelően - a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól mentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették,
d) a növényeket a származási tagállam felelős hatósága által a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának megfelelően - a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítóra létesített, károsító-mentes termőhelyen termesztették. A. növényeket a külső környezettől elszigetelt és védett, a meghatározott kórokozót hatékonyan kizáró termesztőberendezésben nevelték. A növényeket ezen a helyen, hatóságilag két olyan időpontban ellenőrizték, amelyek az exportot megelőző legutolsó teljes vegetációs időszakban legalkalmasabbak a fertőzés tüneteinek felderítésére, és a növényeket a meghatározott kórokozótól mentesnek találták.
A termőhelyet legalább 500 m sugarú terület veszi körül, ahol a meghatározott növényeket hatóságilag két olyan időpontban ellenőrizték, amelyek a forgalmazást megelőző legutolsó teljes vegetációs időszakban legalkalmasabbak a fertőzés tüneteinek felderítésére, és az ellenőrzés során talált, fertőzés tüneteit mutató bármely növényt és a szomszédos meghatározott növényeket 5 méteres körzetben azonnal megsemmisítették, vagy
e) a növényeket a származási tagállam felelős hatósága által a FAO 10. számú, növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványának megfelelően - a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítóra létesített, károsító-mentes termőhelyen termesztették.
Ezt a termőhelyet egy 500 m sugarú terület veszi körül. Hatsági ellenőrzéseket, mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a termőhelyen és e meghatározott környező területen két olyan időpontban, amelyek az exportot megelőző legutolsó teljes vegetációs időszakban legalkalmasabbak a fertőzés tüneteinek felderítésére. A hatósági ellenőrzések, a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálatok során nem találtak Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítót.
A környező területet egy 4 km szélességű terület veszi körül, ahol az egész területen a hatósági ellenőrzéseket követően mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek két olyan időpontban, amelyek a forgalmazást megelőző legutolsó teljes vegetációs időszakban legalkalmasabbak a fertőzés tüneteinek felderítésére, és megsemmisítő intézkedéseket hoztak minden olyan esetben, amikor az Actinidia növényben azonosították a meghatározott károsítót. Az intézkedések a fertőzött Actinidia növények, és a fertőzés tüneteit mutató bármely, 5 méteres körzetben található Actinidia növény azonnali megsemmisítéséből álltak.
A d) és e) pont esetében igazolni kell, hogy
I. a növények az a), vagy b) vagy c) pontnak megfelelően közvetlenül az anyanövényektől származnak,
II. a növények közvetlenül olyan anyanövényektől származnak, amelyeket a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsítótól való mentességük igazolása érdekében előzetes egyedi vizsgálatnak vetettek alá, vagy
III. a növényeket olyan mintavételi eljárás szerint vizsgálták, amely 99%-os megbízhatósággal igazolja, hogy a Pseudomonas syringae pv. actinidiae károsító jelenléte a növényekben 0,1% alatt van.
4.A Pinus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, aHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termelés helyén vagy
vetőmag kivételévelannak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték a Scrirrhia pini Funk és
Parker okozta tüneteket.
5.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,A 4. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelke-
Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növényfajok ültetés-zések sérelme nélkül, ahol az alkalmazható, hatósági nyi-
re szánt növényei, a vetőmag kivételévellatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen
közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta
nem észlelték a Melampsora medusae Thümen okozta
tüneteket.
5.1.Ültetésre szánt Pinus L. nemzetséghez tartozó növények és a Pseudotsuga menziesii, beleértve a vetőmagot és a szaporítási célra használt tobozt is.A 4. és az 5. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések változatlan érvényességével, ahol az alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a 2007/433/EK bizottsági határozat alapján behozott növényeket behozataluk óta, illetve egész életciklusok alatt olyan tagállami termőhelyen termesztették, ahol a Gibberella cir-cinata Nirenberg & O'Donnell előfordulása nem ismert; vagy
b) a növényt a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell károsítótól mentes területen termesztették; vagy c) a növény olyan termőhelyről származik, ahol az exportot megelőző két éven keresztül nem észlelték a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell károsító egyetlen tünetét sem és a növényt közvetlenül feladás előtt megvizsgálták, és mentesnek találták Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell károsító tüneteitől."
6.A Populus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, aHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhelyen vagy
vetőmag kivételévelannak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték a Melampsora medusae
Thümen okozta tüneteket.
7.A Castanea Mill. és Quercus L. növényfajok ültetésreHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
szánt növényei, a vetőmag kivételévela) a növények a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr-
tól mentes területekről származnak, vagy
b) a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a leg-
utóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték
a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr okozta tüneteket
7.1.Ültetésre szánt Castanea Mill. növények, a termés és a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2006/464/EK számú bizottsági határozatban foglalt követelményeknek. A 7. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növényeket egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történő behozataluk óta olyan tagállam termőhelyein termesztették, melyek mentesek a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu károsítótól, vagy b) a növényeket egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történő behozataluk óta a növényegészségügyi intézkedésekről szóló nemzetközi szabványoknak megfelelően kialakított károsítómentes területen termesztették."
7.2.A Juglans L. és a Pterocarya Kunth ültetésre szánt növényei,
a vetőmag kivételével
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt, illetve az
Európai Unióba való behozataluk óta olyan területen
termesztették, amelyet az illetékes hatóságok a Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és
Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától
mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések
nemzetközi szabványaival összhangban
vagy
b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább
5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis
Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a
vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a szállítást
megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az
ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezéses
vizsgálatnak vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy
meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását
követően,
vagy
c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen
elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt
növényeket szállítás előtt szemrevételezéses vizsgálatnak
vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják
azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően.
8.A PlatanusL. növényfajok ültetésre
szánt növényei, a vetőmag
kivételével
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények a Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -től mentes
területről származnak, vagy
b) a termőhelyen vagy annak közvetlen
közelében a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték a
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr. okozta tüneteket.
8.1.Az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a "Candidatus Phytoplasma ulmi" okozta tüneteket.
9.a) Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert zónákból származnak, vagy b) a termőhelyen és annak közvetlen közelében az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. okozta tüneteket mutató növényeket kigyomlálták.
b) Az alábbi nemzetségbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei a vetőmag kivételével: Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp. a Rhododendron simsii Planch kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények olyan területről származnak, ahol a károsító szervezet előfordulása nem ismert;
vagy
b) a növények aktív növekedési időszakának megfelelő időpontjában legalább egyszer elvégzett hivatalos vizsgálatok során - beleértve a gyanús tünetek laboratóriumi vizsgálatát - a termesztés helyén a fenti növényeken a károsító szervezet jeleit a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték;
vagy
c) az olyan esetekben, amikor a fenti növényeken a termesztés helyén a károsító szervezet jeleit észlelték, a megfelelő eljárásokat végrehajtották a károsító szervezet felszámolása céljából, amely legalább a fertőzött növények és a fertőzött növények 2 méteres körzetében található összes fogékony növény megsemmisítését magában foglalja, valamint
ca) a fertőzött növények 10 méteres körzetében minden fogékony növény és az érintett tétel fennmaradó növényei esetében:
- a növényeket a termesztés helyén tartották, és
- a felszámolási intézkedések megtételét követő három hónapon belül a növényeken legalább kétszer további hivatalos vizsgálatokat végeztek el, amikor azok aktív növekedési szakaszban voltak, és - az említett három hónapos időszak alatt nem végeztek semmilyen kezelést, amely a károsító szervezet által okozott tüneteket elfedhetné, és - a növényeket a hivatalos vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták,
cb) a termesztés helyén az összes többi fogékony növényt ismételt intenzív hivatalos vizsgálatnak vetették alá az észlelést követően, és azokat e vizsgálatok során a károsító szervezettől mentesnek találták
10.Citrus L., FortunellaSwingle, PoncirusRaf.
és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag
kivételével
Hatósági nyilatkozat arról, hogy

a) a növények a Spiroplasma citri Saglioet
al., Phoma tracheiphila (Petri),
Kanchaveli és Gikashvili és Citrus
tristeza virustól (európai törzsek) mentes
területekről származnak;

vagy

b) a növények egy olyan minősítési
rendszerből származnak, amely előírja,
hogy közvetlen leszármazási
kapcsolatban álljanak egy megfelelő
körülmények között fenntartott
anyaggal, amelyet legalább a Citrus
tristeza virusra (európai törzsek) nézve
megfelelő vizsgálatok, vagy a
nemzetközi előírásoknak megfelelő
módszerek alkalmazásával hatóságilag
egyedileg megvizsgáltak, és azokat
olyan folyamatosan rovarhálós
üvegházban vagy kinevelő ketrecben
nevelték, amelyekben nem észlelték a
Spiroplasma citri Saglio et al., a Phoma
tracheiphila (Petri) Kanchaveli és
Gikashvili és a Citrus tristeza virus
(európai törzsek) okozta tüneteket,
vagy
c) a növények:
ca) egy olyan minősítési rendszerből
származnak, amely előírja, hogy
közvetlen leszármazási kapcsolatban
álljanak egy megfelelő körülmények
között fenntartott anyaggal, amelyet
legalább a Citrus tristeza virusra
(európai törzsek) nézve megfelelő
vizsgálatok, vagy a nemzetközi
előírásoknak megfelelő módszerek
alkalmazásával hatóságilag egyedileg
megvizsgáltak, és azokat e
vizsgálatokban Citrus tristeza virustól
(európai törzsek) mentesnek találták,
és az e francia bekezdésben említett
módszerek szerint elvégzett egyedi
hatósági vizsgálatok során legalább a
Citrus tristeza virustól (európai
törzsek) mentesnek minősítették,
valamint
cb) a növényeket megszemlélték, és
azokon a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma
tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili, és a Citrus tristeza vírus
(európai törzsek) okozta tüneteket.
10.1.A CitrusL., a ChoisyaKunth, a FortunellaSwingle, a PoncirusRaf. és hibridjeik növényei, valamint a CasimiroaLa Llave, a ClausenaBurm f., a Murraya J Koenig ex L., a VeprisComm., a ZanthoxylumL. növényei, a termés és a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Trioza erytreae Del Guercio előfordulásától mentes területnek nyilvánított,
vagy
b) a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország illetékes hatóságai nyilvántartásba vettek és felügyelnek,
és
ahol a növényeket a Trioza erytreae Del Guercio behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartják,
és
ahol a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül, megfelelő időpontokban két hatósági vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó területen és az azt határoló, legalább 200 m szélességű területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio okozta tüneteket
11.Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Stre-litziaceae fajok növényei, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzá tartozó termesztő közeggelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek Radopholus similis (Cobb) Thorne-nal való fertőzöttséget, vagy
b) a talajt és a gyanús növényekről származó gyökereket a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta hatósági nematológiai vizsgálatnak vetették alá legalább a Rado-pholus similis (Cobb) Thorne kimutatására, és azokat e vizsgálatokkal mentesnek találták e károsítótől.
12.A Fragaria L., Prunus L. és Rubus L. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények a kérdéses károsítóktól mentes területekről származnak, vagy b) termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a kérdéses károsítok okozta betegségek tüneteit. A következő károsítok tartoznak ide: - Fragaria L. fajokon: = Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae = Arabis mosaic vírus = Raspberry ringspot vírus = Strawberry crinkle vírus = Strawberry latent ringspot virus = Strawberry mild yellow edge virus = Tomato black ring virus = Xanthomonas fragariae Kennedy és King - Prunus L. fajokon: = Apricot chlorotic leafroll mycoplasm = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. e - Prunus persica (L.) Batsch-on: = Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., - Rubus L. fajokon: = Arabis mosaic vírus = Málna gyűrűsfoltosság vírus = Földieper látens gyűrűsfoltosság vírus = Paradicsom fekete gyűrűs vírus.
13.A Cydonia Mill. és Pyrus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 9. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények a Pear decline mikoplazmától mentes területekről származnak, vagy b) a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a Pear decline mycoplasma-val való fertőzöttségre gyanús tüneteket mutató növényeket az adott helyről eltávolították.
14.A Fragaria L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 12. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények az AphelenchoidesbesseyiChristie-től mentes területekről származnak, vagy b) a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték az AphelenchoidesbesseyiChristie okozta tüneteket a növényeken a termesztés helyén, vagy c) szövettenyészetben levő növények esetében, a növények olyan növényektől származnak, amelyek megfelelnek a b) pontnak, vagy amelyeket megfelelő nematológiai módszerek alkalmazásával hatóságilag megvizsgáltak és mentesnek találtak Aphelenchoides besseyi Christie-től.
15.A Malus Mill. növényfajok ültetésre szánt növényei, aA 9. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezé-
vetőmag kivételévelsek sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények az Apple proliferation mycoplasma-tól
mentes területekről származnak, vagy
ba) a növényeket, a magról termesztettek kivételével,
- hivatalosan minősítették egy olyan minősítési rend-
szerben, amely megköveteli, hogy közvetlen leszármazási
kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények között
fenntartott növényanyaggal, amelyet legalább az alma sarj-
burjánzás mikoplazmára megfelelő indikátorok vagy más,
azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatósági-
lag megvizsgáltak, és e vizsgálatokban a nevezett károsító-
lól mentesnek találtak, vagy
- közvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet
megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet a
legutóbbi hat teljes vegetációs időszak során legalább egy
alkalommal megfelelő indikátorok vagy más, azokkal
egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag meg-
vizsgáltak legalább az Apple alma sarjburjánzás mikoplaz-
mára, és e vizsgálatokban mentesnek találtak a nevezett
károsítótól,
bb) a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete óta
a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely közvetlen
közelében a fogékony növényeken nem észlelték az Apple
proliferation mycoplasm okozta betegségek tüneteit.
16.A Prunus L. nemzetség alábbi fajainak ültetésreA 12. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelke-
szánt növényei, a vetőmag kivételével:zések sérelme nélkül, hivatalos nyilatkozat kell arról,
- Prunus amygdalus Batsch,hogy
- Prunus armeniaca L.,a) a növények a plum pox vírustól mentes területekről
- Prunus blireiana Andre,származnak, vagy
- Prunus brigantina Vill., - Prunus cerasifera Ehrh.,b) ba) a magról termesztettek kivételével, a növényeket
- Prunus cistena Hansen,- hivatalosan minősítették egy olyan igazolási rendszer-
- Prunus curdica Fenzl és Fritsch.,ben, amely megköveteli, hogy azok közvetlen leszármazási kapcsolatban álljanak egy megfelelő körülmények
- Prunus domestica ssp. domestica L.,között fenntartott növényanyaggal, amelyet legalább a
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid,plum pox vírusra megfelelő indikátorok vagy más, azok-
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,kal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatóságilag
- Prunus glandulosa Thunb.,megvizsgáltak, és e vizsgálatokban a nevezett károsítótól
- Prunus holosericea Batal.,mentesnek találtak, vagy
- Prunus hortulana Bailey,- közvetlen vonalon olyan anyagtól származnak, amelyet
- Prunus japonica Thunb.,megfelelő körülmények között tartanak fenn, és amelyet
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,a legutóbbi három teljes vegetációs időszak során leg-
- Prunus maritima Marsh.,alább egy alkalommal megfelelő indikátorok vagy más,
- Prunus mume Sieb. és Zucc.azokkal egyenértékű módszerek alkalmazásával hatósági-
- Prunus nigra Ait.,lag megvizsgáltak legalább a plum pox vírusra, és e vizs-
- Prunus persica (L.) Batsch,gálatokban mentesnek találtak a nevezett károsítótól,
- Prunus salicina L.,bb) a legutóbbi három teljes vegetációs időszak kezdete
- Prunus sibirica L.,óta a termőhelyen a növényeken, illetve a termőhely köz-
- Prunus simonii Carr.,vetlen közelében a fogékony növényeken nem észlelték a
- Prunus spinosa L.,plum pox vírus okozta betegség tüneteit,
- Prunus tomentosa Thunb.,bc) a termőhelyen más vírusok vagy vírusszerű kóroko-
- Prunus triloba Lindl., valamint a plum pox virus irántzók okozta betegség tüneteit mutató növényeket kigyom-
fogékony egyéb Prunus L. fajokLálták.
16.1.Az időről időre, hatósági felderítések alapján meghatározott, körülhatárolt területekről - amelyek az Anoplophora chinensis (Forster) által fertőzött területekből és az e területek körül pufferzónaként szolgáló területekből állnak - származó, ültetésre szánt „fogékony növények” úgymint az Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. és Ulmus spp. ültetésre szánt növények, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb ponton legalább 1 cm, a vetőmag kivételével.1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a „fogékony növények” megfelelnek a 2012/138/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek és a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették
a) melyet nyilvántartásba vettek,
b) melyet évente kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket; adott esetben e vizsgálat a gyökerek és szárak célzott, megsemmisítéssel járó mintavételét is magában foglalja; a vizsgálandó mintának lehetővé kell tennie a legalább 1%-os fertőzöttségi szint kimutatását, 99%-os megbízhatósággal, továbbá
c) amely körülhatárolt területen található, ahol a növényeket olyan helyen termesztették,
ca) ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy
cb) ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor, vagy ahol a meghatározott növények minden egyes tételére vonatkozó célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt végeznek a szállítást megelőzően, az 5. számú melléklet A rész I. szakasz második oszlop 55.2 sorának 2. pontjában meghatározott szinten és minden esetben, ha az Anoplophora chinensis jelenlétének vagy jeleinek kimutatására irányuló hatósági felderítéseket végeznek évente, megfelelő időpontokban, legalább 1 km sugarú körben, nincsenek az Anoplophora chinensis előfordulására utaló jelek.
2. Az olyan alanyokra, amelyek az 1. pontban foglalt követelményeknek megfelelnek, olthatók olyan nemesek, amelyeket nem ilyen körülmények között termesztettek, azonban ezeknek az átmérője a legvastagabb ponton nem haladhatja meg legfeljebb az 1 cm-t.
A nem körülhatárolt területekről származó, de ilyen területeken található termőhelyre behozott, fogékony növények abban az esetben szállíthatók az Unión belül, ha ez a hely eleget tesz a c) pontban meghatározott feltételeknek.
16.3.Az időről időre, hatósági
felderítések alapján
meghatározott, Aromia bungii
(Faldermann) fertőzés miatt
körülhatárolt területekről
származó, a 31. számú
mellékletben meghatározott
Prunus növények
A 12. és a 16. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme
nélkül, hivatalos nyilatkozat kell arról, hogy meghatározott Prunus növények
megfelelnek a 2018/1503/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek és a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven
keresztül olyan termőhelyen termesztették,
a) amelyet nyilvántartásba vettek, és
b) amelyet évente legalább kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett,
alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Aromia bungii
(Faldermann) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem
találtak a szervezetre utaló jeleket; fokozott gyanú esetén e vizsgálat
az ágak és a törzs célzott, megsemmisítéssel járó mintavételét is
magában foglalja, és
c) ahol
ca) teljes volt a fizikai védelem az Aromia bungii (Faldermann) behurcolása
ellen, vagy
cb) megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor, vagy ahol a
meghatározott növények minden egyes tételére vonatkozó célzott,
megsemmisítéssel járó mintavételt végeznek a szállítást
megelőzően, 1-4500 növényig a tétel 10%-án, 4500 növény fölött
450 növényen; a termőhely legalább 1 km sugarú körzetében
évente, megfelelő időpontokban végzett hatósági felderítés során
nem észleltek az Aromia bungii (Faldermann) előfordulására utaló
jeleket.
Az olyan alanyokra, amelyek az a)-c) pontban foglalt követelményeknek
megfelelnek, olthatók olyan nemesek, amelyeket nem ilyen körülmények
között termesztettek, azonban ezeknek az átmérője a legvastagabb ponton
nem haladhatja meg az 1 cm-t.
16.4.A nem a 16.3. pont szerint
körülhatárolt területekről
származó, de ilyen területeken
található termőhelyre behozott
meghatározott Prunus növények
A 12. és a 16. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme
nélkül, hivatalos nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket a szállítást
megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették,
amely eleget tesz a 16.3. pontban meghatározott a)-c) pontban
meghatározott feltételeknek.
17.Vitis L. fajok növényei, a termés és a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termelés helyén a legutóbbi két teljes vegetációs időszak kezdete óta az anya-állományba tartozó növényeken nem észlelték a grapevine flavescence dorée MLO és a Xylophilus ampelinus (Pana-gopoulos) Willems et al. által okozott tüneteket.
18.1.ASolanum tuberosum L. ültetésre szánt
gumói
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották;
valamint
b) a gumók vagy olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól mentes, vagy a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel kapcsolatos uniós rendelkezéseket betartották; ha a gumók Lengyelországból származnak, azokat a lengyel felelős hatóság által kiállított CMS-igazolásnak kell kísérnie, mely megállapítja, hogy a gumókat alávetették a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al. kimutatására alkalmas laboratóriumi vizsgálatnak és annak során mentesnek találták e károsítótól;
valamint
c)
ca) a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nem fordul elő; vagy
cb) olyan területek esetében, amelyekről ismert, hogy ott a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. előfordul, a gumók olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -tól, vagy amelyet e károsító szervezettől mentesnek tekintenek olyan megfelelő eljárás eredményeképpen, amelynek célja a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elpusztítása;
valamint
d) a gumók vagy olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen nem fordul elő, vagy olyan területek esetében, amelyekről ismert, hogy ott a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (összes populáció) és a Meloidogyne fallax Karssen előfordul:
da) a gumók vagy olyan termőhelyről származnak, amelyet mentesnek találtak a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációjától és a Meloidogyne fallax Karssentől a gazdanövények évenkénti felderítése során, amely a gazdanövények megfelelő időpontokban történő vizuális vizsgálatából és a termőhelyen termesztett burgonya külső megszemléléséből és a betakarítást követően a felvágott gumók vizsgálatából áll, vagy
db) a betakarítást követően a gumókból szúrópróbaszerűen mintát vettek, és azt vagy megvizsgálták tünetek
jelenlétére egy, a tünetek előidézésére megfelelő módszerrel, vagy laboratóriumi vizsgálatát elvégezték, valamint a külső és a vágott gumófelületet vizuális vizsgálatának vetették alá megfelelő időpontokban, de minden esetben a csomagok vagy tartályok zárásakor, a piaci értékesítést megelőzően, a 66/403/EGK tanácsi irányelvben a zárásról szóló rendelkezéseknek megfelelően, és nem észlelték a Meloidogyne chitwoodi Golden et al. összes populációja és a Meloidogyne fallax Karssen okozta tüneteket.
18.1. 1.A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt
gumói, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4.
cikke (4) bekezdés b) pontjával
összhangban ültetésre szánt gumók
kivételével
A Solanum tuberosum L. esetében
alkalmazandó, a 18.1. pontban szereplő
követelmények egyidejű fenntartásával
hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera
pallida (Stone) Behrens és Globodera
rostochiensis(Wollenweber) Behrens elleni
védekezéssel kapcsolatos uniós
rendelkezéseket betartották.
18.2.A Solanum tuberosum L. ültelésre szánt gumói, az egy vagy több tagállamban a mezőgazdasági növényfajok fajtáinak közös katalógusáról szóló közösségi előírásoknak megfelelően hivatalosan elfogadott fajták gumóinak kivételévelA 18.1. pontban felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a gumók előrehaladott szelekciókból származnak, amely nyilatkozatot megfelelő módon fel kell tüntetni a kérdéses gumókat kísérő okmányon,
b) a gumókat a Európai Unión belül állították elő, és
c) a gumókat egyenes leszármazási vonalon olyan anyagból nyerték, amelyet növényegészségügyileg ellenőrzött körülmények között tartottak fenn, és amelyet a Európai Unión belül megfelelő módszerekkel végzett hatósági növényegészségügyi vizsgálatnak vetettek alá, és e vizsgálatokkal károsítóktól mentesnek találták.
18.3.A SolanumL. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növények, a 18.1., 18.1.1. vagy 18.2. pontban meghatározott Solanum tuberosum L. gumók, a génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt tenyészetfenntartó anyagok, valamint a 18.3.1. pontban meghatározott Solanum tuberosum L. vetőmagok kivételével.a) A növényeket előzetesen növény-egészségügyileg ellenőrzött körülmények között kellett tartani, és azokat a növény-egészségügyi vizsgálat során mentesnek kellett találni minden károsítótó szervezettől;
b) az a) pontban hivatkozott növény-egészségügyi vizsgálatot:
ba) az érintett tagállam hatósági növényvédelmi szervezetének kell felügyelnie és a nevezett szervezetnek vagy bármely hatáságilag jóváhagyott testület megfelelő tudományos képzettséggel rendelkező személyzetének kell végrehajtania;
bb) olyan helyen kell elvégezni, amely megfelelő felszereléssel rendelkezik ahhoz, hogy károsító szervezetekkel foglalkozzon és anyagokat, köztük indikátorokat úgy tartson fenn, hogy kiküszöbölje a károsító szervezetek elterjedésének minden kockázatát;
bc) az anyag minden egységén el kell végezni,
- legalább egy vegetációs időszak teljes tartama alatt rendszeres időközönként bármilyen károsító szervezet által okozott tünetek észlelése céljából végzett szemlével, figyelembe véve az anyag típusát és fejlettségi stádiumát a vizsgálati program során,
- a Bizottság által jóváhagyott, megfelelő módszerekkel összhangban végzett laboratóriumi vizsgálattal,
- minden burgonyaanyag esetében legalább az alábbi károsító szervezetekre:
- Andean potato latent virus
- Arracacha B virus, oca törzs,
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- a burgonya közönséges A, M, S, V, X és Y vírusai (beleértve az Yo, Yn és Yc vírust), valamint a Potato leaf roll virus,
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Daviset al.,
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
- a Solanum tuberosum L. magvainak, a 18.3.1. pontban meghatározott vetőmagok kivételével legalább a fentiekben felsorolt vírusokra és viroidra;
bd) a vizuális vizsgálat során észlelt bármely más tünet esetén az ilyen tüneteket okozó károsító szervezetek azonosítását célzó megfelelő laboratóriumi vizsgálattal;
c) minden anyagot, amely a b) pontban meghatározott vizsgálattal nem bizonyult mentesnek a b) pontban meghatározott károsító szervezetektől, azonnal meg kell semmisíteni, vagy alá kell vetni a károsító szervezet(ek)től való mentesítésre alkalmas eljárásoknak;
d) az ilyen anyaggal rendelkező minden szervezet vagy kutatási intézmény köteles tájékoztatni a NÉBIH-et az általa tartott anyagról.
18.3.1.A Solanum tuberosumL. vetőmagvai, a 18.4. pontban meghatározottak kivételével.Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a vetőmagok a 18.1., 18.1.1., 18.2. és 18.3. pontban előírt alkalmazandó követelményeknek megfelelő növényektől származnak;
valamint
a) a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, a Clavibacter michiganensisssp. sepedonicus(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al., a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. és a Potato spindle tuber viroid nem fordul elő;
vagy
b) a vetőmagok megfelelnek a következő követelményeknek:
ba) azokat olyan helyen állították elő, ahol a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték az a) pontban említett károsító szervezetek okozta betegség tüneteit;
bb) azokat olyan helyen állították elő, ahol megtörténtek az alábbi intézkedések:
1. a helyszín elkülönítése más burgonyaféléktől és a Potato spindle tuber viroid más gazdanövényeitől;
2. az érintkezés megakadályozása olyan személyzettel és tárgyakkal (szerszámokkal, gépekkel, járművekkel, edényekkel és csomagolóanyaggal), amelyek burgonyaféléket és a Potato spindle tuber viroid más gazdanövényeit előállító másik helyszínről származnak, vagy megfelelő higiéniai intézkedések alkalmazása azon személyzettel és tárgyakkal (szerszámokkal, gépekkel, járművekkel, edényekkel és csomagolóanyaggal) szemben amelyek burgonyaféléket és a Potato spindle tuber viroid más gazdanövényeit előállító másik helyszínről származnak;
3. kizárólag az e pontban említett károsító szervezetektől mentes víz használata
18.4.A Solanum L. nemzetség sztóló vagy gumóképzőAz ilyen anyagot tartó minden szervezet vagy kutatási
fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésreintézmény köteles tájékoztatni a NÉBIH-et az
szánt, génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjte-általa tartott anyagról.
ményeiben tárolt növényei
18.5.A Solanum tuberosum L. gumói, a 18.1.,
18.1.1., 18.2., 18.3. vagy 18.4. pontban
említettek kivételével
A csomagoláson vagy - ömlesztve szállított
burgonya esetében - a burgonyát szállító
járművön elhelyezett nyilvántartási számmal
kell bizonyítani, hogy a burgonyát
hatóságilag nyilvántartásba vett termelő
állította elő, vagy az a termelési területen
található, hatósági nyilvántartásba vett közös
gyűjtő és szállítási központokból származik,
jelezve, hogy a gumók mentesek a Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -tól,
és hogy
a) a Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival elleni
védekezéssel kapcsolatos uniós
rendelkezéseket,
valamint
b) adott esetben a Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.
elleni védekezéssel kapcsolatos uniós
rendelkezéseket,
valamint
c) a Globodera pallida (Stone) Behrens és
Globodera rostochiensis(Wollenweber)
Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos
uniós rendelkezéseket betartják.
Ha a gumók Lengyelországból
származnak, azokat a lengyel felelős
hatóság által kiállított CMS-igazolásnak
kell kísérnie, mely megállapítja, hogy a
gumókat alávetették a Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann and Kotthoff) Davis et
al. kimutatására alkalmas laboratóriumi
vizsgálatnak és annak során mentesnek
találták e károsítótól.
18.5.1.Az időről időre, hatósági felderítések alapján meghatározott, körülhatárolt területekről - amelyek az Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) vagy Epitrix tuberis (Gentner) által fertőzött területekből és az e területek körül pufferzónaként szolgáló területekből állnak - származó Solanum tuberosum gumóA 18.1-18.5. sorban felsorolt gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a burgonyagumók megfelelnek a 2012/270/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek és
a) a burgonyagumókat, aa) olyan termőhelyen termesztették, melyet nyilvántartásba vettek,
ab) növényegészségügyi nyilvántartásba vett termelő termesztette, vagy ac) növényegészségügyi nyilvántartásba vett raktárból vagy elosztó-központból szállították őket,
b) a burgonyagumókat megmosták vagy megtisztították annak érdekében, hogy legfeljebb 0,1% talaj maradjon rajtuk, vagy egy olyan hasonló eljáráson estek át, amelynek kifejezetten az a célja, hogy ugyanezt az eredményt érje el és eltávolítsa az Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) és Epitrix tuberis (Gentner) fajokat és kizárja a meghatározott szervezetek terjesztésének kockázatát, továbbá c) a burgonyagumó forgalmazásához használatos csomagolóanyag tiszta.
18.6.A Solanaceae családba tartozó, ültetésre szánt növények, a magvak és a 18.4. vagy 18.5. pontban említett növények kivételévelA 18.1., 18.2. és 18.3. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények a Potato stolbur mycoplasm-tól mentes területekről származnak, vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Potato stolbur mycoplasm okozta tüneteket.
18.6. 1.A Capsicumspp.,Solanum lycopersicum
L. és Solanum melongena L. ültetésre
szánt gyökeres növényei, a 2007/33/EK
tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdés a)
pontjával összhangban ültetésre szántak
kivételével
A 18.6. pontjában szereplő követelmények
egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat
arról, hogy a Globodera pallida (Stone)
Behrens és a Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrenselleni védekezéssel
kapcsolatos uniós rendelkezéseket
betartották.
18.7.A Capsicum annuum L.,Solanum
lycopersicumL., MusaL., NicotianaL.,
és aSolanum melongena L., ültetésre
szánt növényei, a vetőmagok kivételével
A 18.6. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések egyidejű
fenntartásával adott esetben, hatósági
nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények a Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. -tól mentesnek
talált területekről származnak
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta nem
észlelték a növényeken a Ralstonia
solanacearum(Smith) Yabuuchi et al.
okozta tüneteket.
18.8.
19.Ültetésre szánt Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a komlón a Verticillium albo-atrum Reinke és Bert-hold és a Verticillium dahliae Klebahn okozta tüneteket.
19.1.A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
(a) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Paysandisia archontól (Burmeister) mentes területnek nyilvánít, vagy,
(b) a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették:
- amelyet a származási tagállam nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és
- ahol a növényeket a Paysandisia archon (Burmeister) behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyre tették vagy ahol megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak, és - ahol az évente három alkalommal, megfelelő időközönként elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki a Paysandisia archon (Burmeister) jeleit.
20.Dendranthema (DC.) Des Moul.,
DianthusL. és Pelargoniuml'Hérit. ex
Ait. növények, a vetőmagok kivételével
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a gumók olyan területről származnak,
amelyet a nemzeti növényvédelmi
szolgálat a megfelelő növény-
egészségügyi intézkedések nemzetközi
szabványaival összhangban Helicoverpa
armigera(Hübner) és a Spodoptera
littoralis(Boisd.) előfordulásától mentes
területnek nyilvánított,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta nem
észlelték a Helicoverpa armigera
(Hübner), vagy a Spodoptera littoralis
(Boisd.) előfordulására utaló jeleket,
vagy
c) a növényeket megfelelő kezelésnek
vetették alá a nevezett károsító
szervezetektől való megvédésük
érdekében.
21.1.A Dendranthema (DC) Dcs Moul. Növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 20. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények egy olyan anyag nem több mint harmadik generációs leszármazott állományát alkotják, amely anyagot virológiái vizsgálatok során a Chrysanthemum dwarf viroidtől mentesnek találták, vagy közvetlenül olyan anyagból származnak, amelynek egy legalább 10%-os mennyiségű reprezentatív mintáját a virágzás idején lebonyolított hatósági vizsgálattal a Chrysanthemum dwarf vi-roidtól mentesnek találták,
b) a növények vagy dugványok
- olyan telepről származnak, amelyet a feladás előtti három hónap során legalább havonta hatósági vizsgálatnak vetettek alá, és ahol a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását a nevezett időszakban nem észlelték, és amelynek közvetlen közelében a Puccinia horiana Hennings tüneteinek előfordulását nem jelentették az értékesítést megelőző három hónap során, vagy
- a szállítmány megfelelő kezelésen esett át a Puccinia horiana Hennings ellen,
c) gyökértelen dugványok esetében a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a dugványok eredetéül szolgáló növényeken nem észleltek, illetve - gyökeres dugványok esetében - a Didymella ligulicola (Baker, Dimock és Davis) v. Arx okozta tüneteket sem a dugványokon, sem a gyöke-reztető ágyon nem észleltek.
21.2.A Dianthus L. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 20. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a) a növények egyenes ágon olyan anyanövényektől származnak, amelyeket az előző két évben legalább egy alkalommal elvégzett hatóságilag jóváhagyott vizsgálatok során mentesnek találtak az Erwinia chrysanthemi pv. dian-thicola (Hellmers) Dickey-től, a Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr és Burkho'lder-től, valamint a Phialo-phora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma-tól, és
b) a fenti károsítok okozta tüneteket nem észleltek a növényeken.
22.Tulipa L. és Narcissus L. fajok hagymái, azok kivéte-Hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a legutóbbi tel-
lével, amelyek esetében a csomagoláson feltüntetvejes vegetációs időszak kezdete óta a Ditylenchus dipsaci
vagy más módon bizonyítani kell, hogy azokat nem a(Kühn) Filipjev okozta tüneteket nem észleltek a növénye-
kereskedelmi célú vágottvirág-előállítással foglalkozóken.
végfelhasználóknak történő értékesítésre szánják
23.Ültetésre szánt lágyszárú növényfajok a hagyma, hagy-A 20., 21.1. vagy 21.2. pontban felsorolt növényekre vo-
magumó, a Gramineae családba tartozó növények, anatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatko-
rizóma, a vetőmag és a gumó kivételévelzat kell arról, hogy
a) a növények Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és Li-
riomyza trifolii (Burgess) károsítóktól mentes területről
származnak, vagy
b) a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza
trifolii (Burgess) egyetlen tünetét sem észlelték a termő-
helyen a legutolsó három hónapon keresztül havonta el-
végzett hatósági vizsgálatok alapján, vagy
c) a növényeket közvetlenül az értékesítés előtt megvizs-
gálták, és a Liriomyza huidobrensis (Blanchard), illetve a
Liriomyza trifolii (Burgess) károsítok tüneteitől mentes-
nek találták, valamint azokat a vonatkozó károsítok ellen
való mentesség biztosítására megfelelő kezelésben részesí-
tették.,
vagy
d) a növények olyan növényanyagból
(explantátumból) származnak, amely a
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a
Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától
mentes; a növényeket in vitro, steril
környezetben, steril körülmények között
termesztették, amely kizárja a Liriomyza
huidobrensis(Blanchard) és a Liriomyza
trifolii (Burgess) fajjal való fertőződés
lehetőségét; és szállításuk átlátszó
tartályokban, steril körülmények között
történt.
23.1.
24.Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban
termesztett gyökeres növények
Bizonyíték van arra, hogy a termelés
helyéről ismert, hogy a Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól
és a Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percivaltól mentes
24.1.24.1. AzAllium porrum L., azAsparagus
officinalisL., a Beta vulgarisL., a
Brassica spp. és a Fragaria L. ültetésre
szánt, szabadban termesztett gyökeres
növényei
valamint
az Allium ascalonicum L., az Allium cepa
L., a Dahliaspp., a GladiolusTourn. ex
L., Hyacinthus spp., az Iris spp., a Lilium
spp., a Narcissus L. és a Tulipa L.
szabadban termesztett hagymái, gumói és
gyöktörzsei, a 2007/33/EK tanácsi
irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a)
vagy c) pontjával összhangban ültetésre
szánt hagymák, gumók, hagymagumók és
gyöktörzsek kivételével
A 24. pontban szereplő követelmények
egyidejű fenntartásával bizonyítéknak
kell lennie arra, hogy a Globodera
pallida (Stone) Behrens és a Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens
elleni védekezéssel kapcsolatos uniós
rendelkezéseket betartották.
25.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, vetőmagHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
kivételévela) a növények a beet leaf curl virustól mentes területekről
származnak, vagy
b) a termőhelyen a beet leaf curl vírus előfordulása nem
ismert, és a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta
nem észlelték a termőhelyen vagy annak közvetlen közelé-
ben a beet leaf curl vírus okozta tüneteket.
26.A Helianthus annuus L. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a )a vetőmag olyan területekről származik, amelyek men-
tesek a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de Toni-tól,
vagy
b) a vetőmagot - a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
és de Toni minden rasszára rezisztens fajták vetőmagjának
kivételével - a Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. és de
Toni elleni megfelelő kezelésnek vetették alá.
26.1.Ültetésre szánt Solanum lycopersicum L.A 18.6. és 23. pontban felsorolt növényekre vonatkozó
növények, a vetőmag kivételévelrendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények a Tomato yellow leaf curl vírustól mentes
területekről származnak, vagy
b) a növényeken nem észlelték a Tomato yellow leaf curl
vírus okozta tüneteket, és
ba) a növények a Bemisia tabaci Genn.-től mentes terüle-
tekről származnak, vagy
bb) a termelés helyét az exportot megelőző három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során a Bemisia tabaci Genn.-től mentesnek találták, vagy
c) a termőhelyen nem észlelték a Tomato yellow leaf curl vírus okozta tüneteket, és a termőhelyet a Bemisia tabaci Genn.-től való mentesség biztosítása érdekében megfelelő kezelési és ellenőrzési programnak vetették alá.
27.A Solanum lycopersicum L. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagokat egy megfelelő savas extrakciós módszer alapján kezelték, és
a) a vetőmagok vagy olyan területekről származnak, ahol a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., vagy a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye és a - 2004/200/EK bizottsági határozatban előírtak alapján - Pepino mosaic virus előfordulása nem ismert,
vagy
b) a termőhelyen a növények legutóbbi teljes vegetációs időszaka során nem észlelték azokon e károsítók okozta betegségek tüneteit, vagy
c) a vetőmagokat hatósági vizsgálatnak vetették alá legalább a fenti károsítókra, reprezentatív minta és megfelelő módszerek alkalmazásával, és azokat e vizsgálatokban a fenti károsítóktól mentesnek találták
28.1.A Medicago sativa L. vetőmagjaHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termelés helyén a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Ditylenchus dipsaci (Künn) Filipjev okozta tüneteket, és a reprezentatív mintán végzett laboratóriumi vizsgálat nem mutatta ki a Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev jelenlétét, vagy
b) az értékesítést megelőzően gázosítást végeztek.
vagy
c) a vetőmagokat Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Filipjev elleni megfelelő kezelésnek
vetették alá, és azokat reprezentatív mintán
végzett laboratóriumi vizsgálatokban az
említett károsító szervezettől mentesnek
találták.
28.2.A Medicago sativa L. vetőmagjaiA 28.1. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmag a Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al.-tól mentes területekről származik, vagy
ba) a gazdaságban vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi 10 éves időszak kezdete óta nem volt ismeretes a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. előfordulása, és
- a növényállomány egy, a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.-val szemben nagymértékben rezisztens fajtához tartozik, vagy
- a vetőmag betakarításakor a növényállomány még nem kezdte meg a vetéstől számított negyedik teljes vegetációs időszakát, és az adott növényállományról előzőleg nem több mint egy alkalommal takarítottak be vetőmagot, vagy
- az Európai Unióban értékesített vetőmag minősítésére vonatkozó szabályoknak megfelelően meghatározott közömbös anyag mennyisége nem haladja meg a 0,1 súlyszázalékot,
bb) a termőhelyen vagy az annak közelében termesztett bármilyen Medicago sativa L. terményen a legutóbbi teljes vegetációs időszak során vagy - megfelelő esetben - a legutóbbi két vegetációs időszak során nem észlelték a Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. okozta tüneteket,
bc) a növényállományt olyan területen termesztették, ahol a vetést megelőző legutolsó három év során korábbi Medicago sativa L. növényállomány nem volt jelen.
29.A Phaseolus L. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmagok a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól mentes területekről származnak, vagy
b) a vetőmagok reprezentatív mintáját megvizsgálták és a vizsgálatok mentesnek találták a Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye-tól.
30.1.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. fajok és azok hibridjeinek terméseA csomagoláson megfelelő módon jelezni kell a származást.
31.Az időről időre, hatósági felderítések alapján meghatározott, körülhatárolt területekről - amelyek a Xylella fastidiosa (Wells et al.) által fertőzött területekből és az e területek körül pufferzónaként szolgáló területekből állnak - származó, a 29.
mellékletben meghatározott, ültetésre szánt növények, a vetőmagok kivételével
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a 2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek, és hogy a növényeket a körülhatárolt területen töltött teljes időszak alatt olyan helyszínen termesztették, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
I. ha a növényeket nem nevelték teljes termesztési
ciklusukban in vitro, steril környezetben, és nem
tartoznak a 29. számú melléklet II. pont 1. alpontjában
felsorolt fajtákhoz:
a) a termőhely jellemzői;
aa) a nemzeti növényvédelmi szervezet nyilvántartásba vette és felügyelte;
ab) a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó
megfelelő nemzetközi szabvány értemében a Xylella
fastidiosa (Wells et al.)-tól és vektoraitól mentesnek
nyilvánították;
ac) a vektorok általi terjesztés megakadályozása érdekében
teljes fizikai védelemben részesítették;
ad) 100 méteres körzetét évente két alkalommal
hatóságilag szemlézték, és onnan a Xylella fastidiosával
fertőzöttnek talált vagy a fertőzés tüneteit mutató
valamennyi növényt haladéktalanul eltávolították,
miután megfelelő növényegészségügyi kezeléseket
alkalmaztak a Xylella fastidiosa vektorai ellen,
ae) a helyszínen az év megfelelő szakaszaiban a Xylella
fastidiosa vektoraitól való mentesség fenntartását
szolgáló növényegészségügyi kezeléseket végeztek,
adott esetben növények eltávolítását is ideértve,
af) a helyszínen és annak 100 méteres körzetében évente
legalább két alkalommal a Xylella fastidiosa
felderítésére vonatkozó, a Bizottság honlapján
közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő
hatósági ellenőrzésnek vetik alá;
ag) a helyszínen a növények előállításának teljes ideje alatt
sem a Xylella fastidiosát, sem vektorait nem észlelték, és
amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett
vizsgálatok megerősítették a károsító hiányának tényét;
ah) a helyszín 100 méteres körzetében a növények
előállításának teljes ideje alatt nem észlelték a Xylella
fastidiosa tüneteit, és amennyiben gyanús tüneteket
észleltek, az elvégzett vizsgálatok megerősítették a károsító hiányának tényét;
továbbá
b) a növények valamennyi fajából minden egyes helyszínen vett reprezentatív mintákon évente laboratóriumi vizsgálatot végeznek a legmegfelelőbb időpontban, és a nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel elvégzett vizsgálatok megerősítették, hogy a Xylella fastidiosa nincs jelen;
c) a növények tételein a szállítás idejéhez a lehető legközelebbi időpontban hatósági vizuális vizsgálatot, mintavételt és nemzetközileg validált vizsgálati módszerekkel molekuláris vizsgálatot végeztek az ISPM 31. számú szabvánnyal összhangban olyan mintavételi módszert alkalmazva, amely a fertőzött növények 1%-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét 99%-os megbízhatósággal képes kimutatni, és kifejezetten a Xylella fastidiosa feltételezett tüneteit mutató növényekre irányul;
d) a Vitis fajokhoz tartozó, vegetatív nyugalmi állapotban lévő növények szállításának feltételei:
da) a növényeket olyan helyszínen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szervezet nyilvántartásba vett és
felügyelt és
db) a szállítás idejéhez a lehető legközelebbi időpontban
megfelelő hőkezelésen estek át, amelynek során a vegetatív nyugalmi állapotban lévő növényeket az EPPO vonatkozó, PM 10/18(1) szabványának megfelelően 45 percig 50 °C-ra felmelegített vízben áztatják;
e) a szállítást megelőzően a növény tételein a Xylella fastidiosa vektorai elleni növényegészségügyi kezeléseket végeztek;
f) a növényeket zárt tartályokban vagy csomagolásban szállítják a körülhatárolt területen keresztül vagy az ilyen területen belül, kizárva ezáltal a Xylella fastidiosa vagy vektorai általi fertőzés bekövetkezését.
II. Ha a növények teljes termesztési ciklusukban in vitro, steril környezetben nevelték:
a) a termőhely
aa) a nemzeti növényvédelmi szervezet nyilvántartásba vette és felügyelte;
ab) a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabvány értemében a Xylella fastidiosa (Wells et al.)-tól és vektoraitól mentesnek nyilvánították;
ac) a vektorok általi terjesztés megakadályozása érdekében teljes fizikai védelemben részesítették;
ad) a helyszínen évente legalább kettő, megfelelő időben
elvégzett hatósági ellenőrzést végeznek;
ae) a növények előállításának teljes ideje alatt sem a Xylella fastidiosát, sem vektorait nem észlelték, és amennyiben gyanús tüneteket észleltek, az elvégzett vizsgálatok megerősítették a károsító hiányának tényét;
b) a növényeket átlátszó tartályokban, steril körülmények között termesztették, és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
ba) magból termesztették;
bb) olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amely teljes életciklusát az Unió egy, a Xylella fastidiosa (Wells et al.)-tól mentes területén töltötte, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy e károsítótól mentes;
bc) olyan anyanövényből steril körülmények között szaporított növény, amelyet az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő helyszínen termesztettek, és amelyet megvizsgáltak, és megállapították, hogy a Xylella fastidiosa (Wells et al.)-tól mentes;
c) a növényeket steril körülmények között, átlátszó tartályban kell szállítani, amivel megakadályozható, hogy a növény a vektorai által a meghatározott szervezettel megfertőződjön.
31.1.A Xylella fastidiosa 29. számú melléklet
II. pontjában felsorolt gazdanövények ültetésre
szánt növényei, a vetőmagok kivételével,
amelyeket sohasem termesztettek körülhatárolt
területen
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a
2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek,
és hogy a növényeket olyan területen nevelték, amelyet évente
hatósági szemlének, és tünetek észlelése esetén a Xylella
fastidiosa felderítésére vonatkozó, a Bizottság honlapján
közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő mintavételnek,
majd a nemzetközi szabványoknak megfelelő, a Xylella fastidiosa
kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá.
31.2.Coffea, Lavandula dentataL., Nerium
oleanderL., Olea europaea L., ésPrunus dulcis
ültetésre szánt növényei, a vetőmagok
kivételével, amelyeket sohasem termesztettek
körülhatárolt területen
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a
2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek,
és hogy a Xylella fastidiosa felderítésére vonatkozó, a Bizottság
honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves
hatósági szemlének és mintavételnek alávetett területről
származnak, továbbá a mintákon sor került a Xylella fastidiosa
kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és e vizsgálatok kizárták a
Xylella fastidiosa jelenlétét, a követett mintavételi módszer
99%-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények
5%-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét.
A Xylella fastidiosa jelenlétét egy laboratóriumi vizsgálattal kell
szűrni, és pozitív eredmény esetén a nemzetközi szabványoknak
megfelelő legalább egy pozitív molekuláris vizsgálattal kell
azonosítani. Ezen vizsgálatoknak szerepelniük kell a Xylella
fastidiosa és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok
Bizottság által vezetett adatbázisában.
31.3.Polygala myrtifolia L. ültetésre szánt
növényei, a vetőmagok kivételével, amelyeket
sohasem termesztettek körülhatárolt területen
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek a
2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek,
és hogy a Xylella fastidiosa felderítésére vonatkozó, a Bizottság
honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves
hatósági szemlének és mintavételnek alávetett területről
származnak, továbbá a mintákon sor került a Xylella fastidiosa
kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és e vizsgálatok kizárták a
Xylella fastidiosa jelenlétét, a követett mintavételi módszer
99%-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények
5%-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét.
Ezen túlmenően, a termőhelyről történő első elszállítást
megelőzően, ahhoz a lehető legközelebbi időpontban is el kell
végezni minden tételre a fentiekhez hasonlóan a hatósági
szemlét és mintavételt olyan intenzitással, amely 99%-os
megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5%-os
vagy annál nagyobb arányú jelenlétét.
A Xylella fastidiosa jelenlétét egy laboratóriumi vizsgálattal kell
szűrni, és pozitív eredmény esetén a nemzetközi szabványoknak
megfelelő legalább egy pozitív molekuláris vizsgálattal kell
azonosítani. Ezen vizsgálatoknak szerepelniük kell a Xylella
fastidiosa és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok
Bizottság által vezetett adatbázisában.
31.4.Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus
amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica,
P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L.,
P. domestica L., P. domestica x P. salicina, P. dulcis
(Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, and
P. salicina Lindley, ültetésre szánt, pre-bázis
anyanövényei és pre-bázis növényanyaga,
a vetőmagok kivételével, amelyeket
körülhatárolt területen kívül neveltek és
életüknek legalább egy részében nem tartották
rovarbiztos növényházban
A 31.1-31.2. pontban alkalmazandó előírások egyidejű
fenntartásával, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények
megfelelnek a 2015/789/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek, és hogy a növényeket olyan helyszínen
termesztették, amely megfelel az alábbi követelményeknek:
a) az 2017/167/EU bizottsági végrehajtási határozat szerinti
engedély hatálya alá tartoznak;
b) a szállítást megelőző lehető legközelebbi időpontban
vizuális vizsgálatnak, mintavételnek és a Xylella fastidiosa
kimutatására alkalmas molekuláris vizsgálatnak vetették alá
nemzetközi szabványoknak megfelelően.
32.1.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula
spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp. nemzetségekbe tartozó, ültetésre szánt növények – a vetőmag kivételével –, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb ponton legalább 1 cm, és amelyek az időről időre, hatósági felderítések alapján meghatározott, körülhatárolt területekről származnak, amelyet az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak
1. Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek
a 2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt követelményeknek és a növényeket a szállítást megelőzően
legalább két éven keresztül olyan termőhelyen
termesztették,
a) melyet nyilvántartásba vettek,
b) melyet évente kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett,
alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora
glabripennis előfordulására utaló jelek kimutatására,
azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket; adott
esetben e vizsgálat a törzs és az ágak célzott,
megsemmisítéssel járó mintavételét is magában foglalja;
továbbá
c) ahol a növényeket olyan helyen termesztették,
ca) ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora glabripennis behurcolása ellen,
vagy
cb) ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor,
vagy ahol a növények minden egyes tételére vonatkozó
célzott, megsemmisítéssel járó célzott mintavételt végeznek
a szállítást megelőzően. A megsemmisítéssel járó
mintavételnél a felvágandó növények száma 1–4500
növény/tételig a tétel nagyságának 10%-a, >4500 növénytől
450 db. Amikor az Anoplophora glabripennis jelenlétének
vagy jeleinek kimutatására irányuló hatósági felderítéseket
végeznek évente, megfelelő időpontokban a helyszín körüli
legalább 1 km sugarú körben, soha nem találtak az
Anoplophora glabripennis előfordulására utaló jeleket.
Az olyan alanyokra, amelyek az 1. pontban foglalt
követelményeknek megfelelnek, olthatók olyan nemesek,
amelyeket nem ilyen körülmények között termesztettek,
azonban ezeknek az átmérője a legvastagabb ponton nem
haladhatja meg az 1 cm-t.
32.2.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp.,
Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp. nemzetségekbe tartozó, ültetésre szánt növények – a vetőmag kivételével –, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb ponton
legalább 1 cm, amelyek nem az Anoplophora
glabripennis (Motschulsky) fertőzésre körülhatárolt
területekről származnak, de életciklusuk egy részét
ilyen területen töltötték
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növények megfelelnek
a 2015/893/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek és olyan helyen termesztették,
a) ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora glabripennis behurcolása ellen, vagy
b) ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor,
vagy ahol a növények minden egyes tételére vonatkozó
célzott, megsemmisítéssel járó célzott mintavételt végeznek
a szállítást megelőzően. A megsemmisítéssel járó
mintavételnél a felvágandó növények száma 1–4500
növény/tételig a tétel nagyságának 10%-a, >4500 növénytől
450 db. Amikor az Anoplophora glabripennis jelenlétének
vagy jeleinek kimutatására irányuló hatósági felderítéseket
végeznek évente, megfelelő időpontokban a helyszín körüli
legalább 1 km sugarú körben, soha nem találtak az
Anoplophora glabripennis előfordulására utaló jeleket.
33.Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek
és járművek
A gépeket és járműveket:
a) olyan területről szállítják, amelyet az illetékes hatóságok a
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban,
vagy
b) a Ceratocystis platani (J. M. Walter) által fertőzött terület
elhagyását megelőzően megtisztították, és azok mentesek a
talajtól és a növényi hulladéktól.

B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok egyes védett zónákba történő behozatalakor és azokon belüli szállításakor alkalmazandó különleges előírások

[449]
Növények, növényi termékek és más anyagokKülönleges előírásokVédett zóna (zónák)
1.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül, ahol alkalmazható:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag a Dendroctonus micans Kugelan-tól ismerten mentes területekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
2.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1. pontban felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag az Ips duplicatus Sahlbergh-től mentes területekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen kiszárított" ("kiln-dried"), "KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Görögország, Írország, Egyesült Királyság
3.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint a B. rész 1. és 2. pontjában felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag az Ips typographus Heer-től ismerten mentes területekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Írország, Egyesült Királyság
4.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1., 2. és 3. pontban felsorolt faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a faanyag az Ips amitinus Eichhof-tól mentes területekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Görögország, Írország, Egyesült Királyság
5.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakasz 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1., 2., 3. és 4. pontban felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a faanyag az Ips cembrae Heer-től mentes területekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen szárított" ("kiln-dried"), "KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget)
6.1.Tűlevelűek (Coniferales) faanyagaAz A. rész I. szakasz 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol alkalmazható, valamint az 1., 2., 3., 4. és 5. pontban felsorolt, a faanyagokra vonatkozó előírások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie, vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag az lps sexdentatus Börner-től mentes területekről származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett "mesterségesen kiszárított" ("kiln-dried"), "KD," vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén kell bizonyítani, hogy a fa a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át a gyártás idején, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet programmal értek el.
Írország, Ciprus, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget)
6.2.A Castanea Mill. faanyagaa) A faanyagnak kérgezettnek kell lennie;
vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag:
ba) Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.-tól mentes területről származik, vagy
bb) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérsékletprogramot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló mesterségesen szárított (Kiln-dried) vagy K.D., illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.
Csehország, Írország, Svédország, Egyesült Királyság
6.3.Az Unióból, illetve Örményországból, Svájcból vagy az USA-ból származó PlatanusL. faanyaga, beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületétHa indokolt, az 5. számú melléklet A. rész I. szakaszának 5. és 7.1.2. sorában valamint az 5. számú melléklet A. rész II. szakaszának 1. és 7.1.2. sorában szereplő növényekre alkalmazandó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági igazolás a következőkről:
a) A növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó releváns nemzetközi szabványoknak megfelelően megállapítást nyert, hogy a fa olyan területről származik, amely mentes a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. károsítótól, vagy
b) a fán vagy annak csomagolásán a jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak megfelelően elhelyezett ”mesterségesen kiszárított” (”kiln-dried”), ”KD” vagy más nemzetközileg elfogadott jelzés révén bizonyítani kell, hogy a fa a gyártás során a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve 20%-nál alacsonyabb nedvességtartalomig történő mesterséges szárításon esett át, amelyet megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva értek el, vagy
c) a fa a jobb oldali oszlopban felsorolt védett övezetek egyikéből származik.
Írország, Egyesült Királyság
7.Az Abies Mill., Larix Mi 1., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, II. szakaszának 4. és 5. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhely mentes a Dendroctonus micans Kugelan-tól.Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
8.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. növényfajok 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, II. szakaszának 4. és 5. pontjában, és e rész 7. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol az alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhely mentes az Ips duplicatus Sahlberg-től.Görögország, Írország, Egyesült Királyság
9.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A., Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, II. szakaszának 4. és 5. pontjában és e rész 7. és 8. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a termőhely mentes az Ips typographus Heer-től.Írország, Egyesült Királyság
10.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., és Pinus L. növényfajok 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, II. szakaszának 4. és 5. pontjában és e rész 7., 8. és 9. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a termőhely mentes az Ips amitinus Eichhof-tól.Görögország, Írország, Egyesült Királyság
11.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. növényfajok 3 méternél magasabb növényei, a termés és a
vetőmag kivételével
A 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, II. szakaszának 4. és 5. pontjában és e rész 7., 8., 9. és 10. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhely mentes az Ips cembrae Heer-től.Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget)
12.Az Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Pinus L. növényfajok 3 méternél magasabb növényei, a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, II. szakaszának 4. és 5. pontjában és e rész 7 8 9 10. és 11 pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termőhely mentes az Ips sexdentatus Börner-től.Görögország, Írország, Egyesült Királyság
12.1.Az Unióból, illetve Örményországból, Svájcból vagy az USA-ból származó PlatanusL. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelHa indokolt, az 5. számú melléklet A. rész I. szakaszának 12. sorában valamint az 5. számú
melléklet A. rész II. szakaszának 8. sorában szereplő növényekre alkalmazandó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági igazolás a következőkről:
a) a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó releváns nemzetközi szabványoknak megfelelően megállapítást nyert, hogy a növényeket teljes életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amely mentes a Ceratocystis platani(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. károsítótól, vagy
b) a növényeket teljes életciklusuk alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt védett övezetek egyikének területén termesztették.
Írország, Egyesült Királyság
13.---
14.1.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérgeHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány
a) szúbogarak ellen gázosításos vagy más megfelelő kezeléseken esett át, vagy
b) a Dendroctonus micans Kugelan-tól mentes területekről származik.
Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
14.2.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérgeE rész 14.1. pontjában felsorolt, a kéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő kezeléseken esett át, vagy
b) az Ips amitinus Eichhof-tól mentes területekről származik.
Görögország, Franciaország (Korzika), Írország, Egyesült Királyság
14.3.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérgeE rész 14.1. és 14.2. pontjában felsorolt, a kéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő kezeléseken esett át, vagy
b) az Ips cembrae Heer-től mentes területekről származik.
Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget)
14.4.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérgeE rész 14.1., 14.2. és 14.3. pontjában felsorolt, a kéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő kezeléseken esett át, vagy
b) az Ips duplicatus Sahlberg-től mentes területekről származik.
Görögország, Írország, Egyesült Királyság
14.5.. Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérgeE rész 14.1., 14.2., 14.3. és 14.4. pontjában felsorolt, a kéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő kezeléseken esett át, vagy
b) az Ips sexdentatus Börner-től mentes területekről származik
Írország, Ciprus, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget)
14.6.Tűlevelűek (Coniferales) hántolt kérgeE rész 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. és 14.5. pontjában felsorolt, a kéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő kezeléseken esett át, vagy
b) az Ips typographus Heer-től mentes területekről származik.
Írország, Egyesült Királyság
14.7.A Castanea Mill. hántolt fakérgeHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag
a) Cryphonectriaparasitica (Murrill.) Barr.-tól mentes területről származik, vagy
b) a Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. elleni gázosításon vagy más, alkalmas kezelésen ment át. Az 50/A. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell a hatóanyagot, a kéreg minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az expozíció időtartamát (h) feltüntető, gázosítással történt fertőtlenítés igazolásának.
Csehország, Írország, Svédország, Egyesült Királyság
14.8.törölve--
15.A Larix Mill. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2. és 10. pontjában, II. szakaszának 5. pontjában és e rész 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában állították elő, és hogy a termőhely mentes a Cephalcia lariciphila (Klug.)-tól.Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
16.A Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. és Pseudotsuga Carr. növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2. és 9. pontjában, II. szakaszának 4. pontjában és e rész 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 15. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában állították elő, és a termőhely mentes a Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet-től.Írország
16.1.A Cedrus Trew, Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és 10. pontjában, az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 4. és 5. pontjában vagy a 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 16. pontban említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Thaumetopoea pityocampaDenis & Schiffermüller ott nem fordul elő,
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller károsítótól mentes területnek nyilvánított,
vagy
c) a növényeket olyan faiskolákban termesztették, amelyeket - közvetlen környezetüket beleértve - megfelelő időpontokban elvégzett hatósági vizsgálatok és hatósági felderítések alapján a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller károsítótól mentesnek találtak,
vagy
d) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el, megfelelő időpontokban megvizsgáltak és a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller károsítótól mentesnek találtak.
Egyesült Királyság
16.2.A Quercus suber L. kivételével a Quercus L.
ültetésre szánt növényei, a termés és a
vetőmag kivételével, amely növények
kerülete a gyökérnyak fölött 1,2 méterrel
mérve legalább 8 cm
A 4. számú melléklet A. részének 2. pontjában, az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 11.01., 11.1., és 11.2. pontjában és a IV. melléklet A. része II. szakaszának 7. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a
Thaumetopoea processionea L. ott nem fordul elő,
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt a harmadik oszlopban felsorolt védett övezetek egyikében vagy olyan területen
termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Thaumetopoea processionea L. szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban,
vagy
c) a növényeket a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta olyan
faiskolákban termesztették, amelyeket - közvetlen környezetükkel együtt - a növények szállításához a lehető legközelebbi helyen elvégzett hatósági vizsgálatok alapján a Thaumetopoea processionea L. szervezettől mentesnek találtak és a faiskolában és annak közvetlen környezetében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta megfelelő időpontokban hatósági
vizsgálatokat végeznek a Thaumetopoea processionea L. lárváinak és egyéb tüneteinek kimutatása céljából,
vagy
d) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Thaumetopoea processionea L. behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el, és azokat megfelelő időpontokban megvizsgálták és a Thaumetopoea processionea L. szervezettől mentesnek találták.
Írország, Egyesült Királyság
(a következő helyi közigazgatási területek
kivételével: Barking és Dagenham; Barnet;
Basildon; Basingstoke és Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood;
Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; London Város; Westminster Város Crawley; Croydon;
Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield;
Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford;
Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering;
Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington &
Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth;
Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North
Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate és Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor;
Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge és Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest;
Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor és
Maidenhead; Woking, Wokingham és Wycombe)
17.
18.A Picea A. Dietr. fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, e melléklet A. rész I. szakaszának 8.1., 8.2. és 10. pontjában, II. szakaszának 5. pontjában és e rész 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 16. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket faiskolában állították elő, és a termőhely mentes a Gilpinia hercyniae (Hartig)-tól.Görögország, Írország, Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
19.Eucalyptus l'Heritnövényfajok növényei, a termés és a vetőmag kivételévelHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények talajtól mentesek, és azokat a Gonipterus scutellatus Gyll. elleni kezelésnek vetették alá, vagy
b) a növények a Gonipterus scutellatus Gyll.-től mentes területekről származnak.
Görögország, Portugália (Azori-szigetek)
19.1.Ültetésre szánt
Castanea Mill.
növények
A 4. számú melléklet A. részének 2.
pontjában és az 5. számú melléklet
A. része I. szakaszának 11.1. és 11.2.
sorában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések egyidejű
fenntartásával hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk
alatt olyan területen
termesztették, amelyről ismert,
hogy a Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr ott nem fordul elő;
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk
alatt olyan területen
termesztették, amelyet a nemzeti
növényvédelmi szolgálat a
megfelelő növény-egészségügyi
intézkedések nemzetközi
szabványaival összhangban a
Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barrtól mentes
területnek nyilvánított;
vagy
c) a növényeket egész életciklusuk
alatt a jobb oldali oszlopban
felsorolt, védett övezetek
egyikében termesztették
Csehország,
Írország,
Svédország,
Egyesült
Királyság
20.1.A Solanum tuberosum L., ültetésre szánt gumóiA 4. számú melléklel A. részének 10.és11,pontjában,emelléklet A. rész I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. és 25.6. pontjában, II. szakaszának 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. és 18.6. pontjában felsorolt, a gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy a gumókat
a) olyanterületentermesztették, ahol a beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) nem fordul elő, vagy
b) olyan területen vagy olyan talajból álló termesztő közegben termesztették, amely mentes a BNYVV-től, illetve megfelelő módszerekkel hatóságilag megvizsgálták, és a BNYVV-től mentesnek találták, vagy
c) mosással mentesítették a talajtól.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
20.2.A Solanum tuberosum L. gumói, a 20.1. pontban meghatá­rozottak kivételévela) A szállítmány vagy tétel 1 súlyszázaléknál nagyobb mennyiségben földet nem tartalmazhat, vagy
b) a gumót ipari feldolgozásra szánják hatóságilag jóváhagyott hulladékkezelő rendszerrel felszerelt helyeken, a BNYVV terjedési veszélyének kiküszöbölésére.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
20.3.Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növényekBizonyítéknak kell lennie arra, hogy a növények olyan tábláról származnak, amelyről ismert, hogy a Globodera pallida (Stone) Behrenstől mentesFinnország, Lettország, Portugália (Azori-szigetek), Szlovénia, Szlovákia
20.4.Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növényekBizonyítéknak kell lennie arra, hogy a növények olyan tábláról származnak, amelyről ismert, hogy a Globodera rostochiensis(Wollenweber) Behrenstől mentesPortugália (Azori-szigetek),
20.5.A PrunusL. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 19.2., 23.1. és 23.2. pontjában vagy az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 12. és 16. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Xanthomonas arboricola pv. pruni(Smith) Vauterinet al. ott nem fordul elő,
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas arboricola pv. Pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentes területnek nyilvánított,
vagy
c) a növények egyenes ágon olyan anyanövényektől származnak, amelyek a legutóbbi teljes vegetációs
időszakban nem mutattak a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket,
és
a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a növényeken a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket,
vagy
d) a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. azon növényei esetében, amelyeknél a csomagoláson feltüntetve vagy más módon bizonyítani kell, hogy azokat az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való értékesítésre szánják, a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a növényeken a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket.
Egyesült Királyság
21.Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpora: Amelanchier Med., Chaenomeles L indl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével
A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában, a 4. számú melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tiltó rendelkezések egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el; vagy
b) a növények harmadik országbeli károsítótól mentes területekről származnak, amelyeket a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának megfelelően az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban létesíteszik és annak ismerik el; vagy
c) a növények Valais svájci kantonból származnak; vagy
d) növények a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak; vagy
e) a növényeket olyan táblán termesztették illetve ha azokat a legutolsó vegetációs időszak április 1-jétől október 31-ig terjedő időszakát magába foglaló legalább 7 hónapon át fenntartott "pufferzónába" szállították,
ea) amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km területű "pufferzóna" határán belül legalább 1 km-re található, ahol legkésőbb a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt a gazdanövényekre egy hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenőrzési programot alkalmaznak, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való terjedésének kockázatát; a "pufferzóna" létesítését követően a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdetétől számítva legalább egyszer, a legmegfelelőbb időben, hatósági vizsgálatokat végeznek a zónában, amely nem terjed ki a táblára és az azt körülvevő 500 m-es sávra, és az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató valamennyi gazdanövényt azonnal el kell távolítani; a vizsgálatok eredményeit minden év május 1-jéig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak; továbbá
eb) amelyet, valamint a "pufferzónát" a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztés céljára az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően;
és
ec) amely és az azt körülvevő 500 m-es sáv az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentes volt a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a hatósági vizsgálat során, amelyet legalább - kétszer végeznek a táblán a legmegfelelőbb időben, egyszer június-augusztus, egyszer pedig augusztus-november között, és - egyszer végeznek az említett körülötte lévő sávban a legmegfelelőbb időben, az augusztustól novemberig terjedő időszakban;
és
ed) ahonnan származó növényekről a legmegfelelőbb időben hatóságilag vett mintákat megfelelő laboratóriumi módszerekkel hatóságilag tesztelték látens fertőzésekre. 2004. április 1. és 2005. április 1. között ezek a rendelkezések nem érintik a hatóságilag kijelölt "pufferzónákon" található táblákon termesztett és nevelt és a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákba és azon belül szállított növényeket
Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koro±ka, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuµina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Kr±ka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mle±čevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Roµňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Hore±], Szentes [Svätu±e] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebi±ov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)
21.1.Vitis L. faj növényei a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 15. pontjában meghatározott növényekre alkalmazandó tilalmak egyidejű fenntartásával, Svájc kivételével harmadik
országokból származó VitisL. növények - a termés kivételével - az Unióba történő behozatalakor hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:
a) növények Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)-tól mentesnek elismert területről származnak;
vagy
b) a növényeket Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) a megfelelően jóváhagyott előírások szerint megfelelő kezelésnek vetették alá
Ciprus
21.2.Vitis L. terméseA termés leveket nem tartalmazhat és hatósági nyilatkozat kell arról, hogy: a) a termés Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)-tól mentesnek elismert területről származik; vagy b) a növényt olyan területen termesztették, amelyet a legutóbbi legalább két teljes vegetációs időszakban elvégzett hatósági vizsgálatok alkalmával Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)-tól mentesnek találtak; vagy c) a termést Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) ellen füstölésnek vagy megfelelő kezelésnek vetették alá.Ciprus
21.3Március 15. és június 30. között, méhkaptárakDokumentumokkal kell igazolni, hogy a méhkaptárak
a) olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al.-tól mentesnek ismertek el; vagy
b) a növények Valais svájci kantonból származnak; vagy
c) a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak; vagy
d) a szállítás előtt megfelelő zárlati intézkedést foganatosítottak.
Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), Litvánia, Lettország (kivéve Babtai és Kédainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), Protugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koro±ka, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fuµina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Kr±ka vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mle±čevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, ©entvid pri Stični, ©krjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri ©entvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), Szlovákia ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kl'ačany] [Lőcsei járás -Levice], Udvard [Dvory nad ®itavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Roµňava], Nagyrépény [Vel'ké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topol'čany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Hore±], Szentes [Svätu±e] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebi±ov] kivételével), Finnország, Egyesült Királyság (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)
21.4.A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: BraheaMart., Butia Becc, ChamaeropsL, Jubaea Kunth, LivistonaR. Br., Phoenix L., SabalAdans., Sy agrusMart., TrachycarpusH. Wendl., TrithrinaxMart., WashingtoniaRaf.A 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában, az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 37. és 37.1. pontjában vagy az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 19.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket:
a) egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Paysandisia archon(Burmeister) ott nem fordul elő;
vagy
b) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Paysandisia archon (Burmeister) károsítótól mentes területnek nyilvánított,
vagy
c) a kivitelt vagy a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették,
- amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel,
és
- ahol a növényeket a Paysandisia archon (Burmeister) behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartották,
és
- ahol az évente legalább három alkalommal, megfelelő időközönként, közvetlenül a termőhelyről történő elszállítást megelőzően is elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki a Paysandisia archon(Burmeister) jeleit.
Írország, Málta, Egyesült Királyság
21.5.A Palmaeültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata(Wurmb) Merr., BismarckiaHildebr. & H. Wendl., Borassus flabelliferL., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc.,Calamus merrilliiBecc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingiiLodd. ex Mart., Chamaerops humilisL., Cocos nucifera L., CoperniciaMart., Corypha utanLam., Elaeis guineensisJacq., Howea forsterianaBecc., Jubea chilensis(Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia(Lam.) Mart., Metroxylon saguRottb., Phoenix canariensisChabaud, Phoenix dactyliferaL., Phoenix reclinataJacq., Phoenix roebeleniiO'Brien, Phoenix sylvestris(L.) Roxb., Phoenix theophrastiGreuter, Pritchardi a Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularisJum. & H. Perrier, Roystonea regia(Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana(Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei(Hook.) H. Wendl. esWashingtoniaRaf.A 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában, az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 37. és 37.1. pontjában vagy az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 19.1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a növényeket:
a) egész életciklusuk alatt olyan országban található termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ott nem fordul elő, vagy
b) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól mentes területnek nyilvánított,
vagy
c) a kivitelt vagy a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették,
- amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és
- ahol a növényeket a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartották
és
- ahol az évente legalább három alkalommal, megfelelő időközönként, közvetlenül a termőhelyről történő elszállítást megelőzően is elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) jeleit.
Írország, Portugália (Azori-szigetek), Egyesült Királyság
22.Allium porrum L., Apium L., Bé­ta L. növények, a 25. pontban meghatározottak kivételével, és az állati takarmánynak szánt Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L. fajok növényei, az ültetésre szánt növények kivéte­lévelb) a növények az alábbi svájci kantonok egyikéből származnak: Berne (Signau és Trachselwaldkerületekkivételével), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais;
vagy
c)a jobboldalioszlopbanfelsorolt védett zónákból származnak;
vagy
d) a mozgatás előtt megfelelő zárlati intézkedést foganatosítottak.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
23.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. növények, vetőmag kivételévelkezdetétől számítva legalább egyszer, a legmegfelelőbb időben, hatósági vizsgálatokat végeznek a zónában, amely nem terjed ki a táblára és az azt körülvevő 500 m-es sávra, és az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató valamennyi gazdanövényt azonnal el kell távolítani. A vizsgálatok eredményeit minden év május 1-jéig megküldik a Bizottságnak és a többi tagállamnak; ésFranciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
eb) amelyet, valamint a "pufferzónát" a legutolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztés céljára az e pontban meghatározott követelményeknek megfelelően; és
ec) amely és az azt körülvevő 500 m-es sáv az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítótól mentes volt a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta a hatósági vizsgálat során, amelyet legalább
- kétszer végeznek a táblán a legmegfelelőbb időben, egyszer június­augusztus,egyszer pedigaugusztus­november között, és
- egyszer végeznek az említett körülötte lévő sávban a legmegfelelőbb időben, az augusztustól novemberig terjedő időszakban; és
ed) ahonnan származó növényekről a legmegfelelőbb időben hatóságilag vett mintákat megfelelő laboratóriumi módszerekkel hatóságilag letesztelték látens fertőzésekre.
24.1Az Euphorbia pulcherrima ültetésre
szánt, gyökértelen dugványai
Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a gyökértelen dugványok olyan területről származnak, amelyről ismert, hogy mentes a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől,
vagy
b) a növények teljes termelési időszaka során legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során nem észleltek a
termőhelyen a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezetre utaló jeleket sem a dugványokon, sem azokon a
növényeken, amelyekből a dugványok származnak, és amelyeket az érintett termőhelyen tartottak vagy termeltek;
vagy
c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, azok a dugványok
és a növények, amelyekből a dugványok származtak, és amelyeket ezen a termőhelyen tartottak és termeltek egy, a Bemisia tabaci
Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a
Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn.
(európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente
végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az
utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni.
Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és
Minho köze és Trás-os-Montes), Svédország, Egyesült Királyság
24.2.Az Euphorbia pulcherrima Willd. ültetésre
szánt növényei, az alábbiak kivételével:
a) vetőmagok,
b) a 24.1. pontban
felsoroltak.
Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme
nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől ismerten mentes területről származnak;
vagy
b) nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulásának jeleit a növényeken a termőhelyen az értékesítést
megelőző kilenc héten legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során,
vagy
c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az ezen a
termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a
termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban
végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;
és
d) a növényeket olyan dugványokból nevelték, amelyek(et):
da) a Bemisia tabaci (európai populációk)-tól ismerten mentes területről származnak,
vagy
db) olyan termőhelyen termesztettek, ahol az e növények teljes termelési időszaka alatt legalább háromhetente végzett ellenőrzések során nem észlelték a Bemisia tabaci (európai
populációk) jeleit, a növényeken sem;
vagy
dc) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az
ezen a termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől való
mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások
eredményeként a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő
elszállítást megelőző három héten át hetente végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során; az említett heti ellenőrzések közül az utolsót
közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;
vagy
e) azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a virágaik (vagy murvaleveleik) fejlődése által vagy más módon
bizonyított, hogy ezeket az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való közvetlen értékesítésre szánják, a szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyultak.
Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és
Minho köze és Trás-os-Montes), Svédország, Egyesült Királyság
24.3A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a
vetőmag, a gumók és a hagymagumók
kivételével, valamint az Ajuga L., a Crossandra Salisb., a Dipladenia
A.DC., a Ficus L., a Hibiscus L., a Mandevilla Lindl. és a Nerium oleander L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével
Az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 45.1. pontjában szereplő növények esetében alkalmazandó követelmények sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől ismerten mentes területről származnak;
vagy
b) nem észlelték a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulásának jeleit a termőhelyen, beleértve a növényeket is, az
értékesítést megelőző kilenc héten legalább háromhetente végzett hatósági ellenőrzések során,
vagy
c) azokban az esetekben, amikor a termőhelyen észlelték a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, az ezen a termőhelyen tartott vagy termelt növények egy, a Bemisia tabaci
Genn. (európai populációk) szervezettől való mentesítést biztosító megfelelő kezelésen estek át, és ezt követően ez a termőhely a
Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) felszámolását célzó megfelelő eljárások eredményeként a Bemisia tabaci Genn.
(európai populációk) szervezettől mentesnek bizonyult mind a termőhelyről történő elszállítást megelőző három héten át hetente
végzett hatósági ellenőrzések, mind az említett időszakban végzett ellenőrzési eljárások során ;az említett heti ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a növények fent említett elszállítása előtt kell elvégezni;
vagy
d) azon növényeket, amelyek esetében a csomagolásuk, illetve a virágaik fejlődése által vagy más módon bizonyított, hogy ezeket
az üzemi növénytermesztésben nem érintett végfelhasználóknak való közvetlen értékesítésre szánják, közvetlenül a szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, amely során e növények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) szervezettől mentesnek
bizonyultak.
Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és
Minho köze és Trás-os-Montes), Svédország, Egyesült Királyság
25.Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növényekHatósági nyilatkozat kell arról, hogy:
a) a növényeket ipari feldolgozásra szánják és azokat megfelelő, ellenőrzött hulladékkezelő rendszerrel ellátott feldolgozó üzemekbe szállítják, a BNYVV terjedésének megakadályozása céljából, és azokat oly módon szállítják, amely biztosítja, hogy a károsító terjedésének veszélye nem áll fenn,
b) a növényeket olyan területen termesztették, ahol a BNYVV nem fordul elő.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
26.Répáról származó talaj és nem sterilizált hulladékHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a talajt vagy a hulladékot:
a) kezelésnek vetették alá a BNYVV okozta fertőzöttségtől való mentesítés céljából, vagy
b) hatóságilag jóváhagyott módon szállítanak megsemmisítésre, vagy
c) olyan Beta vulgaris L. növényről származik, amelyet BNYVV kórokozótól mentes területen termesztettek.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
27.1A Beta vulgaris L. faj vetőmagja és takarmányrépa vetőmagjaAhol alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) az "elit vetőmag" és a "fémzárolt vetőmag" kategóriákba tartozó vetőmag megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, vagy
b) a "nem véglegesen fémzárolt vetőmag" esetében a vetőmag: - megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, és - azt a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő feldolgozásra szánják, és hatóságilag engedélyezett, ellenőrzött hulladékkezelő rendszerrel ellátott feldolgozó üzembe szállítják, a beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) terjedésének megakadályozása céljából,
c) a vetőmagot olyan növényállományról nyerték, amelynek termőhelyéről tudott, hogy ott a BNYVV nem fordul elő.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
27.2.A Beta vulgaris L. zöldségnövényként hasznosított vetőmagjaAhol alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a feldolgozott vetőmag nem tartalmaz 0,5 súlyszázaléknál több inert anyagot; drazsírozott vetőmag esetében e normát a drazsírozás előtt kell teljesíteni, vagy
b) fel nem dolgozott vetőmag eseté­ben a vetőmagot
- hatóságilag olyan módon kell csomagolni, amely biztosítja, hogy nem áll fenn a BNYW terjedésének veszélye, és
- a vetőmag olyan feldolgozásra szánt, amely megfelel az a) pontban meghatározott feltételeknek, és azt egy hatóságilag engedélyezett, ellenőrzött hulladékkezelő rendszerrel ellátott feldolgozó üzembe szállítják, a beet necrotic yellow vein virus (BNYW) terjedésének megakadályozása céljából, vagy
c) a vetőmagot olyan növényállományról nyerték, amelynek termőterületéről ismert, hogy ott a BNYVV nem fordul elő.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
28.A Gossypium spp. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a vetőmagot savval pehelytelení-tették, és
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a Glomerella gossypii Ed-gerton tüneteit, és egy reprezentatív mintát megvizsgáltak, e vizsgálatok­ban pedig a Glomerella gossypii Ed-gerton-tól mentesnek találtak.
Görögország
28.1.A Gossypium spp. vetőmagjaiHatósági nyilatkozattal kell igazolni, hogy a vetőmagot savas kezelésnek ve­tették alá.Görögország, Spanyolország (Anda­lúzia, Katalónia, Extremadura, Mur-cia, Valencia)
29.A Mangifera spp. vetőmagjaiHatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetőmagok a Sternochetus mangi-ferae Fabricius-tól mentes területekről származnak.Spanyolország (Granada és Malaga), Portugália (Alentejo, Algarve és Ma­deira)
30.Használt mezőgazdasági gépeka) A gépet meg kell tisztítani, és azoknak mentesnek kell lenniük talaj-maradványoktól és növényi hulladéktól, amikor beviszik arra a termőhelyre, ahol a répát termesztik, vagy
b) a gép olyan területről érkezik, ahol a BNYVV nem fordul elő.
Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)
31.A Bulgáriából, Horvátországból,
Szlovéniából, Görögországból (Argolida, Arta, Chania és Lakonia regionális egységek), Portugáliából (Algarve,
Madeira és az alentejói Odemira megye),
Spanyolországból, Franciaországból,
Ciprusról és Olaszországból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik termései
Az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 30.1. pontjában meghatározott azon követelmény sérelme nélkül, amely szerint a csomagoláson származási jelzést kell feltüntetni:
a) a terméseknek kocsány- és levélmentesnek kell lenniük;
vagy
b) a levelekkel és kocsánnyal rendelkező termések esetén hivatalos igazolás arról, hogy a terméseket hatóságilag lepecsételt zárt
tartályokba csomagolták, és lepecsételve kell maradniuk az e termések tekintetében védett övezetként elismert övezeten keresztül történő szállítás során, továbbá a növényútlevélen is feltüntetendő megkülönböztető jelzést kell rajtuk szerepeltetni.
Görögország (Argolida, Arta, Chania és Lakonia regionális egységek kivételével), Málta, Portugália (Algarve, Madeira
és az alentejói Odemira megye kivételével)
32.A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés és vetőmagok kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 15. sorában, az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának 17. sorában és a B. rész 21.1. sorában felsorolt
növényekre alkalmazandó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, amelyről ismert, hogy ott a Grapevine flavescence dorée MLO nem fordul elő; vagy
b) a növények a nemzeti növényvédelmi szervezet által a nemzetközi szabványokkal összhangban Grapevine flavescence dorée MLO-tól mentes területnek nyilvánított területről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket; vagy
c) a növények a Cseh Köztársaságból,
Franciaországból (Elzász, Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia) vagy Olaszországból (Puglia, Basilicata és Szardínia) származnak vagy azok területén termesztették őket; vagy
ca) a növények Svájcból (Ticino kanton és a Misox-völgy kivételével) származnak vagy azok területén termesztették őket; vagy
d) a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan termőhelyen termesztették őket, ahol:
da) a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg az anyanövényeken a két legutóbbi teljes növekedési időszak során; valamint
db) vagy
i. a termőhelyen a Grapevine flavescence dorée MLO semmilyen tünetét nem figyelték meg a növényeken; vagy
ii. a növényeket 45 perces forró vizes (legalább 50 °C-os) hőkezelésnek vetették alá a Grapevine flavescence dorée MLO elpusztítása végett.
Csehország, Franciaország (Elzász, Champagne- Ardenne, Pikárdia (Aisne megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil- sur-Marne és Saâcy-sur-Marne települések) és Lotaringia), Olaszország (Puglia, Basilicata és Szardínia)
33.A Castanea Mill. növényei, a szövettenyészetben levő növények, a termés és a vetőmag kivételévelA 4. számú melléklet A. részének 2. sorában és 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 11.1. és 11.2. sorában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyről ismert, hogy a Dryocosmus kuriphilusYasumatsu ott nem fordul elő;
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsutól mentes területnek nyilvánított;
vagy
c) a növényeket egész életciklusuk alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetek egyikében termesztették.
Írország, Egyesült Királyság

6. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez[450]

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeket növényegészségügyi ellenőrzésben kell részesíteni a Magyarországon, illetve a Magyarországra vagy valamely tagállamba történő szállítás előtt

A. RÉSZ

Az Európai Unióból származó növények, növényi termékek és egyéb anyagok

I. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az egész Európai Unióra nézve fontos károsítók lehetséges hordozói és amelyeket növényútlevélnek kell kísérnie

[451]
1.Növények és növényi termékek
1.1.Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica kivételével, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., valamint a következő nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetőmagot is ideértve: Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp. a Rhododendron simsii Planch kivételével.
1.2.Ültetésre szánt Beta vulgaris L. és Humulus lupulus L. növények, a vetőmag kivételével.
1.3.Szártarackot vagy gumót képző Solanum L. növényfajok vagy hibridjeik ültetésre szánt növényei.
1.4.A Choisya Kunth, a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, valamint a Casimiroa La Llave, a Clausena Burm. f., a Murraya J. Koenig ex L., a Vepris Comm., a Zanthoxylum L. és a Vitis L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével.
1.5.Az 1.6. pont sérelme nélkül, Citrus L. fajok és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag kivételével.
1.6.Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növényfajok és hibridjeik termése, levelekkel és kocsányokkal.
1.7.E rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti faanyag, ha az
a) egészben vagy részben a JuglansL.-ből, a Platanus L.-ből és a Pterocarya L.-ből származik, beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét; valamint
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN-kódTarifális megnevezés
4401 12 00Tűzifa hasáb, rönk, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából
4401 22 00Nem tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai.
4401 40 90Fahulladék és -törmelék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában
ex4403 12 00Nem tűlevelű fa gömbfája, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel
kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva
ex4403 99 00Nem tűlevelű fából nyert gömbfa (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk
[Fagus spp.], nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa
[Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve
ex4404 20 00Nem tűlevelű fából hasított oszlopok; nem tűlevelű fából készült cölöp, cövek és
pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve
ex4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa,
tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye
[Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár
[Populus spp.] kivételével).
1.8. A körülhatárolt területekről származó
- Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények (a termések és a magok kivételével),
- tűlevelűek (Coniferales) faanyaga a Thuja L. és Taxus kivételével;
- tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge.
1.9.
1.10. Actinidia sp. ültetésre szánt növényei és élő virágpora.
1.11.
2.Olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyeknek történő előállításra és értékesítésre felhatalmazott termelő termesztett, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és előkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra.
2.1.2.1. A következő nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. minden új-guineai hibridfajtája, Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. és a Gramineae családba tartozóktól eltérő lágyszárú fajok ültetésre szánt növényei a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumók kivételével.
2.2. A Solanaceae családba tartozó fajok ültetésre szánt növényei, az 1.3. pontban hivatkozottak kivételével, illetve a vetőmag kivételével.
2.3. Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. és Strelitziaceae fajok növényei, gyökeresen vagy hozzátapadt, illetve hozzájuk tartozó termesztő közeggel.
2.3.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
2.4. Az Allium ascalonicum L., Allium cepa L. és Allium schoenoprasum L. ültetésre szánt magvai és hagymái, és ültetésre szánt Allium porrum L. növények. A Medicago sativa L., a Helianthus annuus L., a Solanum lycopersicum L. és a Phaseolus L. vetőmagvai.
2.5.
3.Az alábbi növények ültetésre szánt hagymái, hagymagumói gumói és rhizómái, amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyeknek történő előállításra és értékesítésre felhatalmazott termelő termesztett, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik: Camassia Lindl., a Chionodoxa Boiss., a Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', a Dahlia spp., a Galanthus L., a Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L. mikroszaporítású változatai és hibridjei, úgy mint Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort., a Hyacinthus L., az Iris L., az Ismene Herbert, a Lilium spp., a Muscari Miller, a Narcissus L., az Ornithogalum L., a Puschkinia Adams, a Scilla L. , a Tigridia Juss. és a Tulipa L. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és előkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra.
4.Az 1. és 2. pontban szereplő rendelkezések betartása mellett, a következő nemzetségekbe, illetve fajba tartozó, ültetésre szánt növények - ide nem értve a vetőmagot -, amelyek olyan harmadik országból származnak, ahol az Anoplophora chinensis (Forster) előfordul vagy egy tagállam olyan területéről, amelyet az Anoplophora chinensis (Forster) fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak vagy nem körülhatárolt területekről származnak, de ilyen területeken található termőhelyre behozták őket: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. és Ulmus spp. ültetésre szánt növényei, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb ponton legalább 1 cm.
5.Az olyan ültetésre szánt növények (kivéve a vetőmagot), amelyek csak vízben vagy vízzel rendszeresen elárasztott talajban tudnak fejlődni, és amelyek egy tagállam olyan területéről származnak, amelyet a Pomacea (Perry) nemzetséghez tartozó szervezetek fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak."
6.Az 1., 2. és 4. pontban szereplő rendelkezések betartása mellett, a 29. mellékletben meghatározott nemzetségekbe tartozó, ültetésre szánt növények - ide nem értve a vetőmagot, de ideértve a teljes termesztési ciklusukban in vitro, steril környezetben termesztett növényeket -, amelyek egy tagállam olyan területéről származnak, amelyet a Xylella fastidiosa (Well and Raju) fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak, vagy nem körülhatárolt területekről származnak, de ilyen területeken található termőhelyre behozták őket. A vonatkozó körülhatárolt területek naprakész jegyzéke a Bizottság alábbi honlap-oldalán érhető el:
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm
6.1.A Xylella fastidiosa (Wells et al.) 29. számú melléklet II. pontjában megjelölt azon gazdanövényei, amelyeket soha nem termesztettek a körülhatárolt területeken.
6.2.Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica x P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, and P. salicina Lindley, ültetésre szánt, pre-bázis anyanövényei és pre-bázis növényanyaga, a vetőmagok kivételével, amelyeket sohasem termesztettek körülhatárolt területen és életüknek legalább egy részében nem tartották rovarbiztos növényházban.
A 6.1. és 6.2. alpont esetében nem szükséges növényútlevél a gazdanövények olyan személyeknek történő szállításához, akik szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon kívül eső célból járnak el, és a növényeket saját használatra szerzik be.
7.1.Az 1., 2. és 4. pontban szereplő rendelkezések betartása mellett, a következő nemzetségekbe tartozó, ültetésre szánt növények - ide nem értve a vetőmagot -, amelyek szár- vagy gyökérnyak-vastagsága a legvastagabb ponton legalább 1 cm, és amelyek olyan harmadik országból származnak, ahol az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) előfordul, vagy egy tagállam olyan területéről, amelyet e károsító fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak, vagy nem körülhatárolt területekről származnak, de ilyen területeken található termőhelyre behozták őket: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp.
7.2.Az 1., 2. és 4. pontban szereplő rendelkezések betartása mellett, a következő nemzetségekbe tartozó növények faanyaga, a faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék kivételével, amely egy tagállam olyan területéről származik, amelyet az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak, vagy nem körülhatárolt területekről származnak, de ilyen területekre behozták őket: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp.
7.3.Az 1., 2. és 4. pontban szereplő rendelkezések betartása mellett, a következő nemzetségekbe tartozó faszilánk, -forgács, -reszelék, -hulladék és -törmelék, amely egy tagállam olyan területéről származik, amelyet az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp.
7.4.Az 1., 2. és 4. pontban szereplő rendelkezések betartása mellett, a Prunus növények 31. számú melléklet 2. pontja szerinti faanyaga, amely egy tagállam olyan területéről származik, amelyet az Aromia bungii (Faldermann) fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak.

II. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek bizonyos védett zónákra nézve fontos károsítók lehetséges hordozói, és amelyeket a megfelelő zónára érvényes növényútlevélnek kell kísérnie az adott zónába történő bevitelkor vagy az azon belül történő szállítás során

Az I. részben felsorolt növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem érintve.

[452]
1.Növények, növényi termékek és egyéb anyagok
1.1.Az Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok növényei.
1.2.1.2. A Beta vulgaris L., a CedrusTrew, a Platanus L., a Populus L., a Prunus L. és a Quercus spp. - a Quercus suber L. kivételével - és az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.
1.3.Az alábbi nemzetségekbe tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Castanea Mill, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit, Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. és Vitis L.
1.3.1.A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
1.4.Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L. megporzására szolgáló élő virágpora.
1.5.A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt gumói.
1.6.Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények.
1.7.Répáról (Beta vulgaris L.) származó talaj és nem sterilizált hulladék.
1.8.A Beta vulgaris L., a Dolíchos Jacq., a Gossypium spp. és a fieta vulgaris L. Castanea Mill. vetőmagja.
1.9.A Gossypium spp. termése (toktermése) és nem magtalanított gyapot. Vitis L. termése.
1.10.E rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti faanyag, ha az
a) azt teljes egészében vagy részben tűlevelűekből (Coniferales) nyerték, kivéve a kérgezett fát; Castanea Mill.,-ből, kivéve a kéregmentes fát, Platanus L.,-ből, beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét; valamint
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN-kódTarifális megnevezés
4401 11 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából
4401 12 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából
4401 21 00Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából
4401 22 00Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából
4401 40 90Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában
ex4403 11 00Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából
ex4403 12 00Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából
ex4403 21Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.),
amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 22 00Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.),
amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű fenyőfától
ex4403 23Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve,
olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amelynek bármely
keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 24 00Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve,
olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely eltér a bármely
ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy lucfenyőtől
ex4403 25Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától
(Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő
tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 26 00Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától
(Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő
tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű tűlevelű
fától
ex4403 99 00Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], nyírfa
[Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa [Eucalyptus spp.]
kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve
ex4404Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve
4406Vasúti vagy villamosvasúti talpfa
ex4407Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
ex4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa,
tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.],
kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.]
kivételével)
1.11. A Castanea Mill. és a tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge.
2.Olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyeknek történő előállításra és értékesítésre felhatalmazott termelő termesztett, és amelyek esetében a tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végső felhasználónak való értékesítésre termesztett és előkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra.
2.1.A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a hagymagumók, a vetőmag és a gumók kivételével, valamint a Dipladenia A.DC., az Euphorbia pulcherrima Willd., a Ficus L., a Hibiscus L., a Mandevilla Lindl. és a Nerium oleander L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.

B. RÉSZ

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az A. részben hivatkozott területeken kívüli területekről származnak

I. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az egész Európai Unióra nézve fontos károsítók lehetséges hordozói

[453]
1.Valamennyi ültetésre szánt növény a vetőmag kivételével, de beleértve
1.1. az Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból származó Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp. vetőmagokat;
1.2. az Afganisztánból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, Dél-Afrikából és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale vetőmagokat;
1.3. a Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf., és hibridjeik, a Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L.,., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., Phaseolus L. vetőmagokat;
1.4. a Pinus L. és a Pseudotsuga menziesii vetőmagokat, valamint szaporítási célú tobozokat.
1.5.
2.2. Az alábbi növények részei a termések és a vetőmag kivételével:
a) Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. és az Orchidaceae vágott virágai,
b) tűlevelűek (Coniferales),
c) az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh.,
d) a nem európai országokból származó Prunus L.,
e) a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai,
f) az Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. és Eryngium L. leveles zöldségei,
g) a Manihot esculenta Crantz levelei,
h) a Betula L. leveles vagy levél nélküli, levágott ágai,
i) a Fraxinus L., a Juglans L., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya L. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó lombos vagy lomb nélküli levágott ágai,
j) Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Correa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. és Zanthoxylum L,
k) Ausztráliából, Amerikából és Új-Zélandról származó Convolvulus L., Ipomoea L. (a gumók kivételével), Micromeria Benth és Solanaceae.
2.1.Az Aegle Corréa, az Aeglopsis Swingle, az Afraegle Engl., az Atalantia Corréa, a Balsamocitrus Stapf, a Burkillanthus Swingle, a Calodendrum Thunb., a Choisya Kunth, a Clausena Burm. f., a Limonia L., a Microcitrus Swingle, a Murraya J. Koenig ex L., a Pamburus Swingle, a Severinia Ten., a Swinglea Merr., a Triphasia Lour és a Vepris Comm. növényi részei, a termés kivételével, de beleértve a vetőmagot.
2.2.Actinidia sp. élő virágpora.
2.3.Afrikából vagy az amerikai kontinensről származó Zea mays L. növények, az élő virágpor, növényi szövettenyészetek, magvak és szemtermés kivételével.
3.3. Az alábbi növények termése:
a) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. és hibridjeik, Momordica L. és Solanaceae,
b) Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. és Vitis L.,
c) az Afrikából vagy az amerikai kontinensről származó Solanum aethiopicum L. és Solanum macrocarpon L.,
d) az afrikai kontinens országaiból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó Punica granatum L.
4.A Solanum tuberosum L gumói.
5.5. Az alábbiak hántolt fakérge:
a) Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales)
b) az Acer saccharum Marsh, a Populus L., és a Quercus L., a Quercus suber L. kivételével,
c) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Jugions L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L.,
d) Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L.
6.E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha
a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában meghatározott fa-csomagolóanyagot:
aa) az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., ideértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, kivéve azt a fát, amely a b) pontban található 4416 00 00 kód leírásainak megfelel, amennyiben dokumentált bizonyíték van rá, hogy a fát 20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy megmunkálták,
ab) Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból vagy az USA-ból származó Platanus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét,
ac) az amerikai kontinens országaiból származó Populus L, ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is,
ad) az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh., beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is,
ae) az Európán kívüli országokból, valamint Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból származó Tűlevelűek (Coniferales), ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is;
af) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét;
ag) a Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L., ideértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét;
ah) Kanadából vagy az USA-ból származó Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. és Sorbus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, a fűrészpor és a forgács kivételével,
ai) Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, az USA-ból és Vietnamból származó Prunus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, valamint
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN-kódTarifális megnevezés
4401 11 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából
4401 12 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából
4401 21 00Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából
4401 22 00Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából
4401 40 10Fűrészpor, nem tömörített formában
4401 40 90Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában
ex4403 11 00Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából
ex4403 12 00Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából
ex4403 21Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából
(Pinus spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 22 00Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából
(Pinus spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű
fenyőfától
ex4403 23Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából(Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amelynek
bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 24 00Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából(Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely
eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy
lucfenyőtől
ex4403 25Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.)
eltérő tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 26 00Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a
fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.)
eltérő tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű
tűlevelű fától
4403 91 00Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, tölgyfából (Quercus spp.)
4403 95Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan nyírfából
(Betula spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
4403 96 00Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan nyírfából
(Betula spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű nyírfától
4403 97 00Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, nyárfa és rezgőnyár
(Populus spp.) fájából
ex4403 99 00Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.],
nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa
[Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve
ex4404Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem
fűrészelve
4406Vasúti vagy villamosvasúti talpfa
ex4407Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 91Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
ex4407 93Acer saccharum Marsh faanyaga, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 94Cseresznyefa (Prunus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 95Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 96Nyírfa (Betula spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4407 97Nyárfa és rezgőnyár (Populus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
ex4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa,
tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye
[Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár
[Populus spp.] kivételével)
4408 10Furnérlap tűlevelű fából (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) rétegelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy
hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, részekből (lapolással) vagy végillesztéssel
összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban
4416 00 00Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve
a hordódongát is
9406 10 00Előre gyártott faépületek
7.A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg, amely valamely Svájctól eltérő harmadik országból származik.
7.1.A mezőgazdasági vagy erdészeti célból üzemeltetett gépek és járművek, amelyek megfelelnek a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének II. részében a Svájctól eltérő harmadik országokból behozott alábbi árumegnevezések egyikének:
AB
1.KN-kódLeírás
2.ex 8432Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy
erdőgazdasági talaj-előkészítésre
vagy -megmunkálásra szolgáló gép;
gyep- vagy sportpályahenger
3.ex 8433 53Gyökeres- vagy gumósnövény-
betakarító gép
4.ex 8436 80 10Erdészeti gép
5.ex 8701 20 90Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó
vontató kivételével): közúti vontató
félpótkocsi-vontatásra, használt
6.ex 8701 91 10Mezőgazdasági vontató és erdei
vontató, kerekes, legfeljebb 18 kW
teljesítménnyel
8.Az Afganisztánból, Dél-Afrikából, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale nemzetségbe tartozó gabonanövények szemtermése.
9.Az Amerikai Egyesült Államokból származó alábbi fajokhoz tartozó növények a termés és a magvak kivételével - az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbuti-folia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L. - a Rhododendron simsii Planch. kivételével -, Sequoia sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. és Viburnum spp. L. egyedei.
10.
11.Az Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp., valamint Ulmus spp. nemzetségekbe tartozó növényekből nyert faanyag, olyan harmadik országokból, amelyekben ismerten jelen van az Anoplophora glabripennis (Motschulsky).
12.A Prunus nemzetségekbe tartozó növényekből nyert, a 31. számú melléklet szerinti faanyag olyan harmadik országokból, amelyekben ismerten jelen van az Aromia bungii (Faldermann).

II. szakasz

Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek bizonyos védett zónákra nézve fontos károsítók lehetséges hordozói

Az I. részben felsorolt növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem érintve.

1. Ipari feldolgozásra szánt Beta vulgaris L. növények.

2. Répáról (Beta vulgaris L.) származó talaj és nem sterilizált hulladék.

3. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L. megporzására szolgáló élő virágpora.

4. Az alábbi nemzetségekbe tartozó növények részei, a termés és a vetőmag kivételével: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L.

5. A Dolichos Jacq. Castanea Mill., a Magnifera spp., a Beta vulgaris L. és a Phaseolus vulgaris L. vetőmagjai.[454]

6. A Gossypium spp. magja és termése (toktermése) és nem magtalanított gyapot. Vitis L. termése.

7. E rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti faanyag, ha

a) azt európai harmadik országokból származó, részben vagy egészben tűlevelűek (Coniferales) faanyagából nyerték, kivéve a kérgezett fát, illetve Castanea Mill.-ből nyerték, kivéve a kérgezett fát; valamint

b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:

[455]
KN-kódTarifális megnevezés
4401 11 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából
4401 12 00Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából
4401 21 00Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából
4401 22 00Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából
4401 40 90Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában
ex4403 11 00Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából
ex4403 12 00Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából
ex4403 21Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan
fenyőfából (Pinus spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 22 00Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan
fenyőfából (Pinus spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm
keresztmetszetű fenyőfától
ex4403 23Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából(Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.),
amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex4403 24 00Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából(Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely
eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy
lucfenyőtől
ex4403 25Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a
fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától(Abies spp.) és a lucfenyőtől
(Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább
15 cm
ex4403 26 00Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a
fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától(Abies spp.) és a lucfenyőtől
(Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább
15 cm keresztmetszetű tűlevelű fától
ex4403 99 00Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.],
nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa
[Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve
ex4404Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem
fűrészelve
4406Vasúti vagy villamosvasúti talpfa
ex4407Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
ex4407 99Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi
fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye
[Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár
[Populus spp.] kivételével)
4415Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob
fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából
9406 10 00Előre gyártott faépületek

8. Eucalyptus l'Hérit növények részei.

9. Európai harmadik országokból származó tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge.

7. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez

Zárlati károsítók megtelepedésének, illetve továbbterjedésének megakadályozására és a fertőzés felszámolására vonatkozó belső növényegészségügyi előírások, zárlati szabályok[456]

Zárlati károsítók

1.1. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi stádiumában

1.1.1.[457]

1.1.2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és Globodera pallida (Stone) Behrens[458]

1.1.2.1. A burgonya-fonálféreg 1.1.2.3. pontban felsorolt, ültetésre szánt gazdanövényeinek és egyéb gyökeres, hagymás növényeknek a telepítése előtti kötelező talajvizsgálatok és az áruburgonya terület legalább 0,5%-án a burgonya-fonálféreg jelenlétének kiderítésére végzett hatósági ellenőrzések adatairól a járási hivatal kötelező nyilvántartást vezet, beleértve a mentes vizsgálati eredmények feljegyzését is. Az áruburgonyában végzett felderítés adatait minden év április 1-jéig kell eljuttatni a Bizottságnak.[459]

1.1.2.2 Hatóságilag fertőzöttnek kell nyilvánítani az olyan parcellát, amelynek talajából a hatósági vizsgálat vagy felderítés során fonálféreg-fertőzöttséget mutattak ki.[460]

1.1.2.3. Hatóságilag fertőzöttnek kell nyilvánítani az olyan parcelláról származó burgonyát vagy az alábbi azon növényeket, melyek:[461]

a) a kártevők gyökeres gazdanövényei: Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena,

b) egyéb gyökeres növények: Allium porrum, Beta vulgaris, Brassica spp., Fragaria, Asparagus,

c) ültetésre szánt, talajban termesztett hagyma, gumó, rizóma azok kivételével, amelyek esetében a csomagolás alapján vagy más módon bizonyított, hogy azokat nem hivatásszerűen növény vagy vágott virág előállítással foglalkozó végfelhasználónak történő értékesítésre szánják: Allium ascalonicum, Allium cepa, Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Lilium, Narcissus, Tulipa,

és egy olyan parcelláról származnak, amelyet a hatósági vizsgálat, vagy felderítés nyomán burgonyafonálféreggel fertőzöttnek nyilvánítottak, vagy amelyek olyan talajjal érintkeztek, amelyben burgonya-fonálférget találtak.

Fertőzöttnek kell nyilvánítani e növények tárolóhelyeit is.

1.1.2.4. A fertőzöttnek nyilvánított parcellára a járási hivatal az alábbi intézkedéseket hozza:[462]

1.1.2.4. 1. A fertőzöttnek nyilvánított parcellán

a) nem ültethető vetőburgonya termesztésére szánt burgonya; és

b) nem ültethetők vagy tárolhatók az 1.1.2.3. a)-c) pontban említett, ültetésre szánt növények. Az adott parcellán azonban ültethetők az 1.1.2.3. b)-c) pontban felsorolt növények, ha azokat a betakarítás után alávetik az alábbi, hatóságilag jóváhagyott intézkedések valamelyikének úgy, hogy ennek következtében nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének azonosítható kockázata. Az intézkedés lehet:

- megfelelő módszerekkel végzett fertőtlenítés, annak érdekében, hogy ne álljon fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének azonosítható veszélye;

- a talaj lemosással vagy kefével történő eltávolítása egészen addig, amíg az gyakorlatilag mentes lesz a talajmaradványoktól.

1.1.2.4.2. A fertőzöttnek nyilvánított, áruburgonya és ipari célra termesztett burgonya ültetésére használt parcellákat alá kell vetni a burgonya-fonálféreg felszámolását célzó, a fertőzöttségi szintnek megfelelő hatósági védekezési programnak. Ez tartalmazza a termesztési és forgalomba hozatali rendszerrel összefüggő intézkedéseket, a kémiai védekezés, valamint a meghatározott legmagasabb rezisztenciafokú ellenálló burgonyafajták használatának előírását, valamint egyéb intézkedéseket. A NÉBIH e programról írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.[463]

Azon burgonyafajták esetében, amelyek ellenállóságáról a NÉBIH még nem értesítette a Bizottságot 2009 előtt, az ellenállóképesség fokát a NÉBIH erre jogosult szervezeti egysége állapítja meg az útmutatójában megállapított, a standard pontszámokat jelölő táblázat szerint.[464]

1.1.2.5. A fertőzöttnek nyilvánított parcelláról származó növényekre a járási hivatal az alábbi intézkedéseket hozza:[465]

1.1.2.5.1. A fertőzöttnek nyilvánított parcelláról származó vetőburgonya vagy az 1.1.2.3. a) pontban felsorolt növények nem ültethetők el, kivéve, ha a járási hivatal felügyelete mellett, a hatóság által elfogadott olyan tudományos bizonyítékon alapuló, megfelelő módszer alkalmazásával fertőtlenítették, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye.[466]

1.1.2.5.2. A fertőzöttnek nyilvánított parcelláról származó, ipari feldolgozásra vagy forgalmazásra szánt áruburgonyát hatóságilag jóváhagyott hulladékártalmatlanító eljárásokkal rendelkező feldolgozó vagy osztályozó üzembe kell szállítani, biztosítva azt, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye.

1.1.2.5.3. A fertőzöttnek nyilvánított parcelláról származó, 1.1.2.3. b)-c) pontban felsorolt növények nem ültethetők el, kivéve, ha, azokat alávetették az alábbi, hatóságilag jóváhagyott intézkedések valamelyikének, és így már nem fertőzőek. Az intézkedés lehet:

- megfelelő módszerekkel végzett fertőtlenítés,

- a talaj lemosással vagy kefével történő eltávolítása egészen addig, amíg az gyakorlatilag mentes lesz a talajmaradványoktól.

1.1.2.5.4. A fertőzöttnek nyilvánított tárolót fertőtleníteni kell.

1.1.2.6. A járási hivataloknak be kell jelenteniük a NÉBIH-nek a fonálféreg fajok összetételében, a patotípusban, vagy a virulenciacsoportban beálló változással kapcsolatos gyanújukat. Minden ilyen esetben a hatóság által elfogadott megfelelő módszerekkel el kell végezni a burgonya-fonálféreg fajok és - adott esetben - a patotípus vagy virulenciacsoport vizsgálatát az előzetes eredmények megerősítésére. A megerősített eredményre vonatkozó adatokat évente, legkésőbb december 31-ig írásban meg kell küldeni a Bizottságnak és a többi tagállamnak.[467]

1.1.2.7. A NÉBIH minden évben legkésőbb január 31-ig írásban megküldi a Bizottságnak és a többi tagállamnak azon új burgonyafajták jegyzékét, amelyeket a hatósági vizsgálat ellenállónak talált a burgonya-fonálféreggel szemben. Meg kell adni azokat a fajokat, patotípusokat, virulenciacsoportokat vagy populációkat, amelyekkel szemben a fajták ellenállóak, továbbá az ellenállóképesség fokát, valamint azt az évet, amelyben az ellenállóképességüket megállapították.[468]

1.1.2.8. A hatósági vizsgálat vagy felderítés alapján fertőzöttnek nyilvánított parcella feloldható a korlátozások alól, ha a burgonya-fonálféreg jelenlétének kimutatásától vagy az utolsó burgonyaterméstől számított legalább hat éves időszakot követően elvégzik a NÉBIH által közzétett módszertani kézikönyv szerinti ismételt hatósági mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot, melynek eredménye alapján burgonya-fonálféregől mentes a parcella. A korlátozási időszak 3 évre csökkenthető, ha közben megtették a megfelelő, hatóságilag jóváhagyott védekezési intézkedéseket.[469]

1.1.2.9. A rendelet 16. §-val összhangban kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka végzése céljából eltérések engedélyezhetők az 1.1.2.4. és 1.1.2.5. pontban említett intézkedésektől.

1.1.3. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. és patotípusai, Meloidogyne fallax Karssen

A fertőzött területet, termesztő berendezést, növényállományt, növényanyagot, szaporító- és ültetvényanyagot zárlat alá kell helyezni. A fertőzött növények föld alatti részén hozott termését vagy szaporító- és ültetvényanyagát, valamint a továbbszaporításra szánt gyökeres növényeket meg kell semmisíteni. A fertőzésmentes anyag felhasználását a zárlati határozat rendelkezései szabályozzák. Szaporító- és ültetvényanyag előállítás esetén a növényállományt a szaporításból véglegesen ki kell zárni. A fertőzött területet 1 évig gyommentesen parlagon kell tartani, de a károsító faj illetve patotípusa gazdanövényeinek termesztése a zárlat feloldásáig ezután is tilos.

A zárlat bioteszttel megállapított fonálféreg mentesség után oldható fel.

1.1.4. Aphelenchoides bessey Christie,

A fertőzött rizs és szamóca szaporító- és ültetvényanyag előállító területet, termesztő berendezést, növényállományt zárlat alá kell helyezni. A fertőzött szamóca anyanövényeket el kell távolítani és meg kell semmisíteni. A károsítóval fertőzött rizs vetőmag, valamint a fertőzött területről származó fertőzésmentes szamóca szaporító- és ültetvényanyag csak a fonálférgek elpusztítására alkalmas hőterápiás kezelés eredményes végrehajtása után hozható forgalomba. A zárlat a fonálféreg-mentesség megállapítása után oldható fel.

1.1.5. Ditylenchus destructor Thorne, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev,

A rendelet 2. számú melléklet A. rész II. szakasz a) 5. és 6. pontjában meghatározott növényfajok fertőzött szaporító- és ültetvényanyag előállító területét, termesztő berendezését, növényállományát, szaporító- és ültetvényanyagát zárlat alá kell helyezni. Fertőzött szaporító- és ültetvényanyag forgalomba hozatala csak a fonálférgek elpusztítására alkalmas kezelés (hőterápia vagy gázosítás) eredményes végrehajtása után engedélyezhető. A fertőzött lucerna és komló ültetvényt a további szaporító- és ültetvényanyag előállításból ki kell zárni. A fertőzött területen a károsító gazdanövényei 3 évig nem termeszthetők. A fertőzött területen kötelező vetésváltást és a károsító faj, illetve patotípus gazdanövényei ültetésének tilalmát kell előírni. A zárlat a fertőzés megállapítását követően 3 év múlva, bioteszttel megállapított fonálféreg mentesség után oldható fel.[470]

1.1.6. Rhadopholus similis(Cobb) Thorne

A rendelet 2. számú melléklet A. rész II. szakasz a) 7. pontjában meghatározott növényfajok fertőzött területét, termesztő berendezését, növényállományát, növényanyagát, szaporító- és ültetvényanyagát zárlat alá kell helyezni, és a károsító gazdanövényeinek termesztését meg kell tiltani. Szaporító- és ültetvényanyag előállítás esetén a növényállományt a szaporításból véglegesen ki kell zárni. A fertőzött szaporító- és ültetvényanyagot meg kell semmisíteni. A zárlat ideje alatt termelt nem gyökeres termés (pl. levélzöldségfélék) és a vágott virág forgalomba hozható.[471]

A zárlat a bioteszttel megállapított fonálféreg mentesség után oldható fel.

1.1.7. Heliothis armigera (Hübner)

A fertőzést optimális időben, hatékony védekezéssel kell megszüntetni. Az exportra közvetlen veszélyt jelentő fertőzött területekre, szállítási útvonalakra, berakóhelyekre, csomagolóhelyekre szükség esetén a termelő költségére kötelező védekezést, a fertőzés eredményes felszámolásáig exportszállítási korlátozást kell elrendelni. A korlátozás feloldására csak a fertőzésmentesség folyamatos biztosítását követően kerülhet sor.

1.1.8. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Opogona sacchari (Bojer), Popillia japonica Newman, Rhagoletis indifferens Curran, Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi, Spodoptera littoralis (Boisduval)[472]

A fertőzött területet, termesztő berendezést, növényállományt zárlat alá kell helyezni. A zárlat alatti terület növényei, szaporító- és ültetvényanyagai, a vágott virágok kivételével, a fertőzés felszámolásáig nem hozhatók forgalomba. Szükség esetén a termelő költségére kötelező védekezést, valamint a fertőzött növények megsemmisítését kell elrendelni. A zárlat a fertőzés felszámolását követő 3 hónap múlva oldható fel.[473]

1.1.8.1. Rhagoletis completa Cresson[474]

A fertőzött területről a károsítót esetleg tartalmazó, tünetes diótermés vagy dióburok hulladék nem vihető ki, azt a helyszínen meg kell semmisíteni. Ültetési anyag (pl. gyökeres dugvány, alany, oltvány) nem vihető ki a fertőzött területről, csak azután, hogy a tapadó talajt lemosással vagy kefével eltávolították úgy, hogy az gyakorlatilag mentes lesz a talajmaradványoktól. A munkaeszközökre és személyi felszerelésre tapadt talajt a fertőzött terület elhagyása előtt el kell távolítani. Szükség esetén a termelő költségére kötelező védekezést kell elrendelni.

1.1.9. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al.[475]

1.1.9.1. A körülhatárolt terület létrehozása

1.1.9.1.1. Az 5. számú melléklet A. rész II. szakasz 1. pont a) alpontjában meghatározott fogékony növényfajok fertőzött területét, tárolóhelyét, növényállományát és növényanyagát zárlat alá kell helyezni.[476]

1.1.9.1.1.1. Ha a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét a vektorban vagy a fogékony faanyag, fogékony kéreg vagy a fa-csomagolóanyag szállítmányában állapítja meg a hatóság, a járási hivatalnak intenzív felderítést kell végeznie azon helyszín környékén, ahol a vektort befogták, vagy ahol a fogékony faanyag, kéreg vagy fa-csomagolóanyag éppen megtalálható volt a jelenlét megállapításának idején. Amikor az említett felderítés eredményei a Bursaphelenchus xylophilus fogékony növényben való jelenlétét mutatják, körül kell határolni a területet.[477]

1.1.9.1.1.2. A körülhatárolt terület része a fertőzött terület, melyben a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét megállapították és az ezt körülvevő pufferzóna, melynek szélessége legalább 20 km. A pufferzóna szélessége 6 km-re csökkenthető, ahol a körülhatárolt területen a Bursaphelenchus xylophilus ellen felszámolási stratégiát folytatnak, feltéve, hogy ez nem hiúsítja meg a felszámolást.

Ha a hatóság megállapítja a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét egy pufferzónában, a járási hivatal azonnal új körülhatárolt területet jelöl ki, s az új fertőzésről értesíteni kell a Bizottságot.[478]

1.1.9.1.1.3. Ha a körülhatárolt terület egy vagy több más tagállam területére is kiterjedne, a másik tagállam(ok)nak is létre kell hozni(uk) saját területükön akkora pufferzóná(ka)t, amely(ek) megfelelőképpen kiegészíti(k) a beazonosított fertőzés következtében kialakított eredeti pufferzónát.

1.1.9.1.2. A minisztérium azonnal értesíti a Bizottságot és a tagállamokat a körülhatárolt területekről azt az időpontot követő egy hónapon belül, amikor a laboratóriumi vizsgálatok beigazolják Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét az érintett területen.

A értesítés tartalmazza a körülhatárolt területek leírását, elhelyezkedését és a körülhatárolás által érintett közigazgatási egységek nevét, valamint egy olyan térképet, amely minden egyes körülhatárolt terület, fertőzött terület és pufferzóna elhelyezkedését jelöli.

A körülhatárolt területek módosításáról a módosítást követő egy hónapon belül tájékoztatni kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

1.1.9.2. A Bizottság értesítése a körülhatárolt terület megszüntetéséről

A zárlat akkor oldható fel, ha a fogékony növényekre és vektorra irányuló éves felderítések azt mutatják, hogy a megelőző négy évben az érintett körülhatárolt területen nem mutatták ki a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét. Ezzel a károsító felszámolása befejezettnek tekinthető és a járási hivatal megszünteti a terület körülhatárolt státuszát. E döntésről egy hónapon belül kell tájékoztatni a Bizottságot és a többi tagállamot.[479]

1.1.9.3. Intézkedések a Bursaphelenchus xylophilus felszámolására

A járási hivatal a következő intézkedéseket hozza a területén található körülhatárolt területe(ke)n jelen lévő Bursaphelenchus xylophilus felszámolására.[480]

1.1.9.3.1. Az adott területen minden egyes olyan fogékony növény körül, amelyből kimutatják a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét, azonnal létre kell hozni a fennálló növényegészségügyi kockázat mérlegelésével egy legalább 500 méteres sugarú tarvágási területet. A tarvágási területen, a terület külső részén kezdődően a terület központja felé haladva, minden fogékony növényt, a Bursaphelenchus xylophilus és vektora elterjedését megakadályozó óvintézkedésekkel ki kell vágni, el kell szállítani és ártalmatlanítani.

1.1.9.3.1.1. A kivágás után laboratóriumi vizsgálat elvégzése céljából mintát kell venni minden elpusztult és minden rossz egészségi állapotban lévő növényből, valamint a Bursaphelenchus xylophilus elterjedésének kockázata alapján kiválasztott több, egészségesnek tűnő növényből. Mintát minden egyes növény esetében több különböző részből, ezen belül a koronából is kell venni, különösen azokból a részekből, ahol jól láthatók a rovarvektorok aktivitásának jelei. Mintákat a rovarvektorok tevékenységére utaló jeleket mutató és a körülhatárolt területek olyan részein található kivágott törzsekből, vágási maradványokból és természetesen előforduló hulladékból is kell venni, ahol a fogékony növények sorvadásának tünetei várhatóan nem, vagy csak később fordulnak elő.[481]

1.1.9.3.2. Az 1.1.9.3.1. pontban említett, 500 méter sugarú tarvágási terület lecsökkenthető a minden egyes, fertőzöttnek megállapított fa körüli 100 méteres minimális sugarú területre, ha a fák kivágása elfogadhatatlan társadalmi vagy környezeti hatásokkal jár. Kivételes esetekben, a tarvágási területen belül található egyes növények kivágása helyett alkalmazható alternatív felszámolási intézkedés, ha az alternatív intézkedés azonos védelmi szintet nyújt a Bursaphelenchus xylophilus elterjedése ellen.

1.1.9.3.2.1. A fenti esetekben azon fogékony növények mindegyikét, amelyek 100-500 méter távolságra vannak azon fogékony növényektől, amelyekből kimutatták a Bursaphelenchus xylophilus jelenlét, és amelyek mentesülnek a kivágás alól, a vektorok rajzási időszaka előtt, alatt és után egyaránt vizsgálni kell a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétének jelei vagy tünetei szempontjából, alá kell vetni a következő intézkedéseknek:[482]

a) A jelek vagy tünetek észlelése esetén a növényből mintát kell venni, és meg kell vizsgálni a Bursaphelenchus xylophilus jelenléte szempontjából. Mintát a fogékony növények esetében a növény több különböző részéből, ezen belül a koronából is kell venni. A rajzási időszakban a vektoroknak a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétére irányuló mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával intenzív felderítést kell végezni a vektorok körében.

b) A szóban forgó intézkedéseket addig kell alkalmazni, amíg be nem következik a Bursaphelenchus xylophilus 1.1.9.2. pont szerinti teljes felszámolása, vagy amíg az 1.1.9.4. pont szerinti visszaszorítási intézkedéseket nem hagynak jóvá.

1.1.9.3.2.2. A tarvágási terület lecsökkentéséről az okok és az intézkedések leírásával tájékoztatni kell a Bizottságot.

1.1.9.3.3. A körülhatárolt területeken a fogékony növényekre és a vektorokra kiterjedő éves felderítéseket kell végezni a károsító és vektora esetleges jelenlétének meghatározására irányuló szemlével, mintavétellel és a minták laboratóriumi vizsgálatával. A körülhatárolt területeken a vektor rajzási időszaka alatt és azon kívül felderítéseket kell végezni a fogékony növények tekintetében az említett növényeknek és a vektornak a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétére irányuló szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával. A Bursaphelenchus xylophilus vektora tekintetében annak rajzási időszaka alatt is kell felderítéseket végezni. A felderítések során különös figyelmet kell szentelni az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő és a tűz vagy vihar sújtotta fogékony növényeknek. Mintát a fogékony növények esetében a növény több különböző részéből, ezen belül a koronából is kell venni. Felderítéseket a rovarvektorok tevékenységére utaló jeleket mutató és a körülhatárolt területek olyan részein található kivágott törzseken, vágási maradványokon és természetesen előforduló hulladékon is kell végezni, ahol a fogékony növények sorvadásának tünetei várhatóan nem, vagy csak késéssel fordulnak elő. Azon fogékony növények körüli 3000 m-es sugarú körön belül, amelyekben megállapítást nyert a Bursaphelenchus xylophilus jelenléte, legalább négyszer intenzívebb felderítést kell végezni, mint a 3000 m-es sugarú körön kívül a pufferzóna széléig tartó területen.[483]

1.1.9.3.4. A teljes körülhatárolt területen belül ki kell jelölni és ki kell vágni mindazokat a fogékony növényeket, amelyekből a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét kimutatták, valamint azokat, amelyek elpusztultak, rossz egészségi állapotban vannak, illetve tűz vagy vihar sújtotta őket. El kell szállítani és meg kell semmisíteni a kivágott növényeket és azok vágási maradványait, a vágás befejezéséig alkalmazva minden olyan óvintézkedést, amely a Bursaphelenchus xylophilus és vektora terjedésének megakadályozásához szükséges.[484]

1.1.9.3.4.1. A járási hivatal a következő intézkedéseket rendeli el a körülhatárolt területen:[485]

1.1.9.3.4.1.1. A november 1. és április 1. között kijelölt fogékony növényeket április 2. előtt ki kell vágni, és

a) hatósági ellenőrzés mellett a helyszínen meg kell semmisíteni, vagy

b) faanyagukat és kérgüket el kell szállítani

ba) a Bizottságnak bejelentett, jóváhagyott kezelőüzembe, ahol a fát olyan módon hőkezelik, hogy a fogékony faanyag és kéreg egésze legalább 30 percen keresztül eléri a legalább 56 °C-os hőmérsékletet, biztosítva a fenyőrontó fonálféregtől és a vektoroktól való mentességet. Hőkezelésként alkalmazott komposztálási eljárás esetén a Bizottság által elfogadott komposztálási technológiát kell végrehajtani, vagy

bb) feldolgozóüzembe, ahol tüzelőanyagként vagy más megsemmisítési célra hasznosítják, mely biztosítja a Bursaphelenchus xylophilus élő egyedétől és az élő vektoroktól való mentességet.

1.1.9.3.4.1.2. Az április 1. és október 31. között kijelölt fogékony növényeket haladéktalanul ki kell vágni és

a) hatósági ellenőrzés mellett a helyszínen meg kell semmisíteni,

b) a rönköket elszállításra kell előkészíteni

ba) a kéreg eltávolításával,

bb) rovarölő szeres kezeléssel, vagy

bc) rovarölő szerrel átitatott rovarhalóval történő betakarással, majd

c) a rönkök faanyagát és kérgét hatósági ellenőrzés mellett haladéktalanul el kell szállítani

ca) ipari üzemekbe történő továbbszállítás céljából egy tárolóhelyre, ahol a hántolatlan faanyagot a vektorral szemben ismerten hatékony rovarölő szerrel azonnal újra lekezelik,

cb) a Bizottságnak bejelentett, jóváhagyott kezelőüzembe, ahol a hántolatlan faanyagot a vektorral szemben ismerten hatékony rovarölő szerrel azonnal újra lekezelik, majd az összes beérkezett fát olyan módon hőkezelik, hogy a fogékony faanyag és kéreg egésze legalább 30 percen keresztül eléri a legalább 56 °C-os hőmérsékletet, biztosítva a fenyőrontó fonálféregtől és a vektoroktól való mentességet. Hőkezelésként alkalmazott komposztálási eljárás esetén a Bizottság által elfogadott komposztálási technológiát kell végrehajtani, vagy

cc) egy feldolgozóüzembe, ahol tüzelőanyagként vagy más megsemmisítési célra hasznosítják, mely biztosítja a Bursaphelenchus xylophilus élő egyedétől és az élő vektoroktól való mentességet.

1.1.9.3.4.2. A fogékony növények kivágásánál keletkezett, a helyszínen maradt fahulladékot 3 cm-nél kisebb vastagságú és szélességű darabokra kell felaprítani.

1.1.9.3.4.3. Amennyiben a hántolás, a vektor tekintetében ismerten hatékony rovarölő szerrel való kezelés és az ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval való beborítás nem bizonyul megfelelőnek, a hántolatlan faanyagot azonnal meg kell semmisíteni a helyszínen. A fogékony növények kivágásánál keletkezett, a helyszínen maradt fahulladékot és a helyszínen megsemmisítendő hántolatlan faanyagot 3 cm-nél kisebb vastagságú és szélességű darabokra kell felaprítani.[486]

Az 1.1.9.3.4.2. ponttól eltérve abban az esetben, ha a tűz vagy vihar sújtotta fogékony növények kivágása és eltávolítása a vektor rajzási időszakában nem bizonyul megfelelőnek, a szóban forgó növények kivágását és eltávolítását a következő rajzási időszak kezdete előtt kell elvégezni.

Az 1.1.9.3.3. pont alatti előírások betartása mellett a rajzási időszakban a vektoroknak a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétére irányuló mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával intenzív felderítést kell végezni a tűz vagy vihar sújtotta területen, és amennyiben a Bursaphelenchus xylophilus jelenléte megerősítésre kerül, a Bursaphelenchus xylophilus vagy a vektorai jelenlétének jeleit vagy tüneteit mutató említett növényeknek a szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával felderítéseket kell végezni a környező területen található fogékony növények tekintetében.

1.1.9.3.5. A fertőzöttnek nyilvánított erdészeti csemetekertekből, ahol a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét az utolsó teljes tenyészidő kezdete óta megállapították, el kell távolítani és ártalmatlanítani minden fogékony növényt, alkalmazva minden olyan óvintézkedést, amely a Bursaphelenchus xylophilus és vektora terjedésének megakadályozásához szükséges.

1.1.9.3.6. Minden olyan járművet meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell, amely erdészeti termékeket és azok feldolgozására szolgáló gépeket szállít, hogy ne álljon fenn a Bursaphelenchus xylophilus terjedésének veszélye.

1.1.9.4. Intézkedések a Bursaphelenchus xylophilus terjedésének visszaszorítására

1.1.9.4.1.1. Ha az 1.1.9.3.3. pontban meghatározott, fogékony növényekre és vektorra irányuló éves felderítések legalább négy egymást követő éven keresztül a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét mutatják egy körülhatárolt területen, és az addigi tapasztalatok szerint az adott helyzetben lehetetlen felszámolni a károsítót, a minisztérium döntése alapján az alkalmazandó intézkedések céljául a felszámolás helyett kitűzhető a Bursaphelenchus xylophilus körülhatárolt területen kívülre történő terjedésének megakadályozása.

1.1.9.4.1.2. A fenti döntés meghozható az említett időszak vége előtt is. ha a fertőzött terület átmérője meghaladja a 20 km-t, a Bursaphelenchus xylophilus jelenléte az egész fertőzött területen bizonyított, és az addigi tapasztalatok szerint az adott helyzetben lehetetlen e károsító felszámolása az említett területen. E döntésről, annak indokait ismertetve értesíteni kell a Bizottságot.

1.1.9.4.1.3. Egy körülhatárolt területen a Bursaphelenchus xylophilus elleni visszaszorítási intézkedések alkalmazhatóságához szükséges, hogy az adott terület szerepeljen a Bizottság által e célból nyilvántartott jegyzékben.

1.1.9.4.1.4. A járási hivatal a következő intézkedéseket hozza a területén található körülhatárolt területe(ke)n jelen lévő Bursaphelenchus xylophilus visszaszorítására.[487]

1.1.9.4.2. A fertőzött területeken a fogékony növényekre és a vektorokra kiterjedő éves felderítéseket kell végezni a károsító és vektora esetleges jelenlétének meghatározására irányuló szemlével, mintavétellel és a minták laboratóriumi vizsgálatával. E felderítések során különös hangsúlyt kapnak az elpusztult, rossz egészségi állapotban lévő, illetve tűz vagy vihar sújtotta fogékony növények. A felderítéseket a pufferzónák megőrzése céljából a fertőzött terület pufferzónákkal határos részeire kell összpontosítani. Ki kell vágni mindazon fogékony növényeket, amelyekből kimutatták a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét, valamint el kell szállítani és ártalmatlanítani a kivágott növényeket és azok vágási maradványait, alkalmazva minden olyan óvintézkedést, amely a Bursaphelenchus xylophilus és vektora terjedésének megakadályozásához szükséges.[488]

1.1.9.4.3. A pufferzónákban a vektor rajzási időszaka alatt és azon kívül felderítéseket kell végezni a fogékony növények tekintetében az említett növényeknek a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétére irányuló szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával. A Bursaphelenchus xylophilus vektora tekintetében annak rajzási időszaka alatt is kell felderítéseket végezni. Az említett felderítések során különös figyelmet kell szentelni az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő és a tűz vagy vihar sújtotta fogékony növényeknek, valamint az olyan területeken található vektoroknak, ahol a Bursaphelenchus xylophilus valószínűleg jelen van, vagy ahol a tünetek várhatóan késéssel jelentkeznek. Mintát a fogékony növények esetében a növény több különböző részéből, ezen belül a koronából is kell venni. Felderítéseket a rovarvektorok tevékenységére utaló jeleket mutató és a körülhatárolt területek olyan részein található kivágott törzseken, vágási maradványokon és természetesen előforduló hulladékon is kell végezni, ahol a fogékony növények sorvadásának tünetei várhatóan nem fordulnak elő.[489]

1.1.9.4.4. Az érintett pufferzónák egészében ki kell jelölni és ki kell vágni mindazokat a fogékony növényeket, amelyek elpusztultak, rossz egészségi állapotban vannak vagy amelyeket tűz vagy vihar sújtott. A vágás előtt és folyamán, valamint a kivágott növények és azok vágási maradványai ártalmatlanításáig minden olyan óvintézkedést alkalmazva, amely a Bursaphelenchus xylophilus és vektora elterjedésének megakadályozásához szükséges, el kell szállítani és ártalmatlanítani a kivágott növényeket és azok vágási maradványait az alábbi feltételek mellett.[490]

A járási hivatal a következő intézkedéseket rendeli el:[491]

1.1.9.4.4.1. A november 1. és március 31. között a pufferzónában kijelölt fogékony növényekre az 1.1.9.3.4.1.1. pontban leírtakat kell alkalmazni.[492]

1.1.9.4.4.2. Az április 1. és október 31. között a pufferzónában kijelölt fogékony növényekre az 1.1.9.3.4.1.2. pontban leírtakat kell alkalmazni. Abban az esetben, ha az április 1. és október 31. között azonosított és tűz vagy vihar sújtotta fogékony növények kivágása, eltávolítása és ártalmatlanítása nem bizonyul megfelelőnek, a növények kivágását és eltávolítását a következő rajzási időszak kezdete előtt kell elvégezni.[493]

Ezen eltérés alkalmazása esetén és az 1.1.9.4.1.1. pont sérelme nélkül a rajzási időszakban a vektoroknak a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétére irányuló mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával intenzív felderítést kell végezni a tűz vagy vihar sújtotta területen. Amennyiben a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét megerősíti a hatóság, intenzívebb felderítéseket kell végezni a környező területen található fogékony növények tekintetében a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétének jeleit vagy tüneteit mutató növények szemléjével, mintavételével és a minták laboratóriumi vizsgálatával.

1.1.9.4.4.3. A kivágott fogékony növényeket (kivéve az erdőtüzekben teljesen megsemmisült növényeket) mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni a Bursaphelenchus xylophilus esetleges jelenlétének megállapítására, egy olyan mintavételi rendszernek megfelelően, amely 99 %-os megbízhatósággal képes megerősíteni, hogy a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétének mértéke az említett fogékony növényekben 0,02% alatt van.

1.1.9.4.4.4. Az 1.1.9.4.4. pontban leírtak szerint azonosított faanyag esetében a kivágott fogékony növények rönkjét le kell hántolni, vagy a rönköket a vektor ellen ismerten hatékony rovarölő szerrel kell kezelni, vagy a kivágást követően azokat azonnal egy ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval kell beborítani. A hántolás, kezelés vagy beborítás után a fogékony faanyagot hatósági felügyelet mellett azonnal egy tárolóhelyre vagy engedéllyel rendelkező kezelőüzembe kell szállítani. A hántolatlan faanyagot a tárolóhelyen vagy az engedéllyel rendelkező kezelőüzemben azonnal újra le kell kezelni a vektor tekintetében ismerten hatékony rovarölő szerrel, vagy ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval kell beborítani. Amennyiben a hántolás, a fenti rovarölő szeres kezelés és az ilyen rovarölő szerrel átitatott rovarhálóval való beborítás nem bizonyul megfelelőnek, a hántolatlan faanyagot azonnal meg kell semmisíteni a helyszínen. A fogékony növények kivágásánál keletkezett, a helyszínen maradt fahulladékot és a helyszínen megsemmisítendő hántolatlan faanyagot 3 cm-nél kisebb vastagságú és szélességű darabokra kell felaprítani.[494]

1.1.9.4.4.5. A pufferzónákban az 1.1.9.4.4. pont meghatározása alá nem tartozó, kivágott fogékony növényeket el kell szállítani, és meg kell semmisíteni a kivágott növényeket és azok vágási maradványait, a vágás befejezéséig alkalmazva minden olyan óvintézkedést, amely a Bursaphelenchus xylophilus és vektora terjedésének megakadályozásához szükséges.[495]

1.1.9.4.5. Minden olyan járművet meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell, amely erdészeti termékeket és azok feldolgozására szolgáló gépeket szállít, hogy ne álljon fenn a Bursaphelenchus xylophilus terjedésének veszélye.

1.1.9.5. A NÉBIH-nek gondoskodnia kell az érintett gazdasági szereplők és a közvélemény tájékoztatását szolgáló intézkedésekről.

1.1.9.6. A minisztérium a Bursaphelenchus xylophilus megjelenéséről vagy, ha visszaszorítására hozott döntést, a Bizottságnak arról küldött bejelentést követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a Bursaphelenchus xylophilus felszámolása illetve visszaszorítása érdekében alkalmazott és a továbbiakban alkalmazni kívánt intézkedésekről.

1.1.9.6.1. Ezen értesítésnek a következő intézkedésekre vonatkozó információkat kell tartalmaznia: a fogékony növények kivágása, mintavétele, laboratóriumi vizsgálata, eltávolítása és ártalmatlanítása, valamint a felderítések terve és megszervezésük módja, ideértve a szemlék és a mintavételek számát és az elvégzendő laboratóriumi vizsgálatokat.

1.1.9.6.1.1. Az intézkedésekről szóló értesítésnek tartalmaznia kell továbbá

a) az érintett gazdasági szereplők és a közvélemény tájékoztatására irányuló intézkedések ismertetését, valamint

b) a hazai területen található körülhatárolt területekről nem körülhatárolt területekre, valamint a hazai területen található fertőzött területekről pufferzónákba történő szállításokra vonatkozó ellenőrzések leírását.

1.1.9.6.2. A minisztérium minden év április 30-ig értesíti a Bizottságot és a tagállamokat az 1.1.9.3. és 1.1.9.4. pont alapján az előző év április 1-je és a tájékoztatás évének március 31-e között végrehajtott intézkedések eredményeiről az alábbiak szerint:[496]

a) a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétére vonatkozó észlelések száma és helyei (térképeket is mellékelve) a fertőzött terület és a pufferzóna tekintetében külön-külön meghatározva;

b) az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő, valamint a tűz vagy vihar sújtotta növényként azonosított növények száma, megadva az erdőtüzekben vagy viharban teljesen megsemmisült növények számát;

c) az olyan, elpusztult, rossz egészségi állapotban lévő, valamint tűz vagy vihar sújtotta növények száma, amelyekből mintát vettek;

d) az elpusztult, a rossz egészségi állapotban lévő, valamint a tűz vagy vihar sújtotta növényekből vett és a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgált minták száma;

e) az olyan minták száma, amelyek a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgálva pozitív eredményt adtak;

f) a kiszűrt elpusztult, rossz egészségi állapotban lévő, valamint tűz vagy vihar sújtotta növények száma, megadva a vonatkozó időszak kezdete előtt azonosított növények számát;

g) a pufferzónák és a fertőzött területek tekintetében külön-külön: a csapdák száma és elhelyezkedése és a megfigyelési időszak, valamint a csapdába ejtett vektorok száma, az érintett fajok, a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgált vektorok száma, a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgált minták száma és a fenyőrontó fonálféreg jelenléte szempontjából megvizsgálva pozitív eredményt adó minták száma, ha volt ilyen.

A b) és az f) pontban említett információkat a következő időszakokban kell gyűjteni: a tájékoztatás évét megelőző év január 1-jétől március 31-ig, április 1-jétől október 31-ig és november 1-jétől december 31-ig, valamint a tájékoztatás évének január 1-jétől március 31-ig.

Az információk közlésekor meg kell adni, hogy azok mely gyűjtési időszakra vonatkoznak.

1.1.9.6.3. A minisztérium azonnal értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot az új cselekvési tervről, ha meghozza a döntést arról, hogy az intézkedéseket a felszámolás helyett a Bursaphelenchus xylophilusnak egy körülhatárolt területen az 1.1.9.4. pontnak megfelelően történő visszaszorítására kell irányítani.

1.1.9.6.3.1. A visszaszorítási intézkedésekről szóló értesítés vonatkozhat egy legfeljebb ötéves időszakra. Amennyiben az értesítés egy évnél hosszabb időszakra vonatkozik, a lejárati év október 31-ig el kell juttatni a Bizottságnak és a többi tagállamnak az intézkedésekről szóló értesítés felülvizsgált változatát.

1.1.9.6.3.2. A minisztérium azonnal tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, ha a visszaszorítási intézkedések jelentős megváltoztatásáról döntött.

1.1.9.7. Szállítás a körülhatárolt területen kívülre

1.1.9.7.1. A fogékony tűlevelűek (Coniferales) faanyaga a körülhatárolt területekről nem körülhatárolt területekre, valamint fertőzött területekről pufferzónákba az 5. számú melléklet A rész II. szakasz 2. pontja és 6. számú melléklet A része I. szakaszának 1.8. pontja szerint történhet.

1.1.9.7.2. A fogékony tűlevelűek (Coniferales) faanyaga az 1.1.9.7. ponttól eltérően kiszállítható körülhatárolt területekről nem körülhatárolt területekre, valamint fertőzött területekről pufferzónákba, ha szállítása a körülhatárolt területhez vagy a fertőzött területhez legközelebb lévő, engedéllyel rendelkező kezelőüzembe történik azonnali kezelés céljából, abban az esetben, ha az adott területen nem található megfelelő kezelőüzem.

1.1.9.7.2.1. Az eltérés csak akkor alkalmazandó, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) A kivágott fákból származó rönköket elszállításra előkészítik

aa) a kéreg eltávolításával,

ab) rovarölő szeres kezeléssel, vagy

ac) rovarölő szerrel átitatott rovarhalóval történő betakarással.

Minden olyan járművet meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell, amely erdészeti termékeket és azok feldolgozására szolgáló gépeket szállít, hogy ne álljon fenn a Bursaphelenchus xylophilus terjedésének veszélye; és

b) a szállítás a hatóság rendszeres helyszíni ellenőrzése mellett és vagy november 1. és április 1. között történik vagy - a kérgetlenített faanyag esetében - olyan védő borítással, amely biztosítja, hogy nem fordulhat elő Bursaphelenchus xylophilus károsítóval vagy annak vektorával való fertőzés.

1.1.9.7.3. A fogékony tűlevelűek (Coniferales) 3 cm-nél kisebb vastagságú és szélességű darabokra felaprított faanyaga és kérge kiszállítható a körülhatárolt területről az e területhez legközelebb lévő, engedélyezett kezelőüzembe, vagy a fertőzött területről a pufferzónába azzal a céllal, hogy üzemanyagként használják fel, azzal a feltétellel, hogy

a) a szállítás a hatóság rendszeres helyszíni ellenőrzése mellett, és

b) vagy november 1. és április 1. között történik, vagy - a kérgetlenített faanyag esetében - olyan védő borítással, amely biztosítja, hogy nem fordulhat elő Bursaphelenchus xylophilus károsítóval vagy annak vektorával való fertőzés.

1.1.9.8. Szállítás felszámolási stratégiát követő fertőzött területen belül.

Az ültetésre szánt fogékony növények (a vetőmag kivételével), valamint a fogékony faanyag és kéreg szállítását olyan fertőzött területen belül, amelyen felszámolási stratégiát alkalmaznak, a járási hivatal az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezi.[497]

1.1.9.8.1. Az ültetésre szánt fogékony növényeknél (a vetőmag kivételével) a szállítás akkor történhet, ha:

a) a növényeket vizuálisan és laboratóriumi vizsgálattal hatóságilag ellenőrizték és a Bursaphelenchus xylophilus károsítótól és az azáltal okozott tünetektől mentesnek találták,

b) fejlődésük során egész életükben teljes fizikai védelem alatt álltak, amely biztosította, hogy a vektor ne kerülhessen kapcsolatba ezekkel a növényekkel,

c) a termőhelyen az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek Bursaphelenchus xylophilusra utaló tüneteket,

d) a szállítmány rendelkezik érvényes növényútlevéllel, és

e) szállításuk november 1. és április 1. között történik vagy zárt konténerekben, illetve olyan csomagolásban, amely biztosítja, hogy nem fordulhat elő a Bursaphelenchus xylophilus károsítóval vagy annak vektorával való fertőzés.

1.1.9.8.2. A fogékony tűlevelűek (Coniferales) faanyaga és hántolt fakérge (a Taxus L. és a Thuja L. fűrészelt faanyaga és rönkfája kivételével, valamint a fogékony faanyagból készült csomagolóanyag kivételével) esetében a szállítás csak az alábbi célokra történhet:

a) égetéssel történő megsemmisítés a körülhatárolt területen belül található, e célra kijelölt közeli helyszínen,

b) feldolgozó üzemben üzemanyagként vagy más megsemmisítési célra történő felhasználás, amely biztosítja a fenyőrontó fonálféreg élő egyedétől és az élő vektoroktól való mentességet, és

c) a Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben történő megfelelő hőkezelés, amely során a fogékony faanyag és kéreg egészét legalább 30 percen keresztül legalább 56 °C-os hőmérsékleten tartották, biztosítva a fenyőrontó fonálféregtől és a vektoroktól való mentességet. A hőkezelésként alkalmazott komposztálási eljárást a Bizottság által jóváhagyott kezelési előírás szerint hajtották végre.

1.1.9.8.2.1. A szállítás feltételei:

a) hatósági felügyelet mellett történik november 1. és április 1. között vagy - a kérgetlenített faanyag esetében - olyan védő borítással, amely biztosítja, hogy nem fordulhat elő Bursaphelenchus xylophilus károsítóval vagy annak vektorával való fertőzés, vagy

b) a faanyag vagy kéreg már átesett a c) pontban szereplő kezelésen és egy engedéllyel rendelkező kezelőüzem által kibocsátott növényútlevél kíséri.

1.1.9.8.3. Az egészében vagy részben a fogékony tűlevelűek (Coniferales) fájából készült fa-csomagolóanyag esetében a szállítás akkor történhet, ha a fa-csomagolóanyagon

a) alkalmazták a Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplő, a felelős hatóság által engedélyezett kezelőüzemben a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó irányelvek) I. számú mellékletében foglalt kezelések egyikét, amely biztosítja a Bursaphelenchus xylophilus élő egyedétől és az élő vektoroktól való mentességet, és

b) megjelölték az említett szabvány II. melléklete szerint.

1.1.9.8.4. A minisztérium korlátozhatja a fogékony növények, valamint a fogékony faanyag és kéreg szállítását olyan fertőzött területeken belül, amelyekre visszaszorítási intézkedések érvényesek.

1.1.9.9. Szállítás ellenőrzése a fertőzött tagállamban

A járási hivatalnak gyakori szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kell végeznie a területén található körülhatárolt területekről nem körülhatárolt területekre, valamint a területén található fertőzött területekről pufferzónákba szállított fogékony növényekre, valamint fogékony faanyagra és kéregre vonatkozóan. A fenti ellenőrzések megtervezésénél figyelembe kell venni a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétének a szállítmányokhoz kapcsolódó kockázatát, figyelembe véve a szállítmány származási helyét, az érintett növények, faanyag és kéreg fogékonyságának mértékét, és azt, hogy a szállításért felelős gazdasági szereplő a múltban megfelelt-e a 210/535/EU határozatban szereplő/vonatkozó előírásoknak.[498]

1.1.9.9.1. A fogékony növényekre, valamint a fogékony faanyagra és kéregre irányuló ellenőrzéseket az alábbi helyszíneken kell elvégezni:

a) azokon a pontokon, ahol a fertőzött területekről a pufferzónákba szállítják őket,

b) azokon a pontokon, ahol a pufferzónákból a nem körülhatárolt területekre szállítják őket,

c) a pufferzónában található rendeltetési helyükön,

d) a fertőzött területen található származási helyükön, például olyan fűrészüzemekben, amelyből a fertőzött területről kiszállították őket, valamint

e) egyéb, indokolt helyen.

1.1.9.9.2. Ezek az ellenőrzések magukba foglalják az 5. számú melléklet A rész II. szakasz 2. pont szerinti dokumentumellenőrzést, az azonosság ellenőrzését és amennyiben e követelmények nem teljesülnek, vagy felmerül az említett követelményeknek való megfelelés hiányának gyanúja, egy növényegészségügyi ellenőrzést, amely magában foglalja a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétének laboratóriumi vizsgálatát.

1.1.9.9.3. Az előző évben elvégzett ellenőrzések idejéről és eredményeiről évente, az adott év április 30-ig kell tájékoztatni a Bizottságot és a többi tagállamot. Azonnal kell értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot, ha az ellenőrzések kimutatják a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét.[499]

1.1.9.10. Szállítás ellenőrzése a többi tagállamban

1.1.9.10.1. A járási hivatalnak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket kell végeznie a területén kívül fekvő körülhatárolt területekről a területén található nem körülhatárolt területekre szállított fogékony növényekre, valamint fogékony faanyagra és kéregre vonatkozóan.[500]

1.1.9.10.2. Ezek az ellenőrzések magukba foglalják az 5. számú melléklet A rész II. szakasz 2. pontja szerinti dokumentumellenőrzést, az azonosság ellenőrzését és egy növényegészségügyi ellenőrzést, amelynek része a Bursaphelenchus xylophilus jelenlétének laboratóriumi vizsgálata.

1.1.9.10.3. Az előző évben elvégzett ellenőrzések idejéről és eredményeiről évente, az adott év április 30-ig kell tájékoztatni a Bizottságot és a többi tagállamot. Azonnal kell értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot, ha az ellenőrzések kimutatják Bursaphelenchus xylophilus jelenlétét.[501]

1.1.9.11. Intézkedések az ellenőrzés során felmerült kifogások miatt

Amennyiben a 1.1.9.9. és 1.1.9.10. pontban említett ellenőrzések kiderítik, hogy a fogékony növények, növényi részek és anyagok szállítására előírt feltételek nem teljesülnek, az említett ellenőrzéseket végrehajtó járási hivatal azonnal elrendeli, hogy a nem megfelelő anyagot azonnal:[502]

a) meg kell semmisíteni, vagy

b) hatósági felügyelet melletti el kell szállítani egy kifejezetten e célra kiadott engedéllyel rendelkező kezelőüzembe, ahol a fogékony faanyagot és kérget hőkezelésnek vetik alá, melynek keretében a fogékony faanyag és kéreg egészét legalább 30 percen keresztül legalább 56 °C-os hőmérsékleten kell tartani, biztosítva a Bursaphelenchus xylophilustól és a vektoroktól való mentességet, és

c) az 1.1.9.7. és 1.1.9.8. pontokban szereplő rendelkezések egyidejű fenntartásával, amennyiben a nem megfelelő anyag jelenleg tárgyak szállítására használt fa-csomagolóanyag, hatósági felügyelet mellett vissza kell szállítani a feladás helyére vagy a feltartóztatás helyétől nem messze található helyszínre azzal a céllal, hogy az említett tárgyakat újracsomagolják, és a fa-csomagolóanyagot megsemmisítsék, elkerülve a Bursaphelenchus xylophilus elterjedésének kockázatát.

1.1.9.12. A kezelőüzemek engedélyezése

1.1.9.12.1. A járási hivatal engedélyezi, hogy a területén található körülhatárolt terület vonatkozásában az illetékessége alá tartozó, megfelelő felszereltséggel rendelkező kezelőüzemek elvégezzék az alábbi feladatokat:[503]

a) fogékony faanyag és kéreg kezelése az 1.1.9.3.4.1. és 1.1.9.3.4.2. pontokban leírtak szerint,

b) az érintett kezelőüzem által az a) pontnak megfelelően kezelt fogékony faanyagra és kéregre nyújtott növényútlevelek kibocsátása az érintett kezelőüzem által kezelt, fogékony faanyag és kéreg számára,

c) fa-csomagolóanyag kezelése az 5. számú melléklet A rész II. szakasz 2. c) pont szerint, valamint

d) az érintett kezelőüzem által a c) pontnak megfelelően kezelt fa-csomagolóanyag jelölése a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány II. mellékletének megfelelően.

1.1.9.12.2. Az engedéllyel rendelkező kezelőüzemeknek biztosítaniuk kell a kezelt fogékony faanyag és kéreg, valamint fa-csomagolóanyag nyomon követhetőségét.

1.1.9.13. A jelölésre szóló engedély

1.1.9.13.1. A járási hivatal engedélyezi a területén található körülhatárolt terület vonatkozásában az illetékessége alá tartozó, megfelelő felszereltséggel rendelkező fa-csomagolóanyag gyártóknak, amelyek engedéllyel rendelkező kezelőüzem által kezelt és növényútlevéllel kísért faanyagból állítanak össze fa-csomagolóanyagot, hogy azt a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabvány II. mellékletének megfelelően jelöljék.[504]

1.1.9.13.2. Az engedéllyel rendelkező fa-csomagolóanyag gyártók kizárólag a kifejezetten e célra vonatkozó engedéllyel rendelkező kezelőüzemekből származó és növényútlevéllel kísért faanyagot használhatnak fel fa-csomagolóanyag gyártásához, és biztosítaniuk kell, hogy az e célra használt faanyag visszakövethető legyen az említett kezelőüzemekig.

1.1.9.14. A kezelőüzemek és fa-csomagolóanyag gyártók ellenőrzése

A járási hivatal ellenőrzi az illetékessége alá tartozó, engedéllyel rendelkező kezelőüzemeket és az engedéllyel rendelkező fa-csomagolóanyag gyártókat annak biztosítására, hogy azok szabályszerűen, az engedélyükben meghatározott módon teljesítsék feladataikat.[505]

1.1.9.15. Az engedély visszavonása

1.1.9.15.1. Amennyiben az engedélyt nyújtó járási hivatal tudomást szerez arról, hogy engedéllyel rendelkező kezelőüzem által kezelt fogékony faanyagban, kéregben vagy fa-csomagolóanyagban vagy engedéllyel rendelkező fa-csomagolóanyag gyártó által megjelölt fogékony fa-csomagolóanyagban a Bursaphelenchus xylophilus jelen van, azonnal visszavonja az engedélyt.[506]

1.1.9.15.2. Az első bekezdésben szereplő rendelkezések egyidejű fenntartásával abban az esetben, ha az engedélyt nyújtó járási hivatal tudomást szerez arról, hogy egy engedéllyel rendelkező kezelőüzem vagy egy engedéllyel rendelkező fa-csomagolóanyag gyártó nem teljesíti szabályszerűen, az engedélyében meghatározott módon a feladatát, megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 1.1.9.12 és 1.1.9.13. pontban foglaltak teljesüljenek.[507]

1.1.9.16. Az engedélyesek jegyzéke

A minisztérium értesíti a Bizottságot minden engedélyről, amelyet kezelőüzemnek vagy fa-csomagolóanyag gyártónak adott ki valamely járási hivatal, valamint minden engedély-visszavonásról. A Bizottság ezen értesítések alapján állítja össze és frissíti az engedéllyel rendelkező kezelőüzemekről és az engedéllyel rendelkező fa-csomagolóanyag gyártókról általa készített listát, melyet továbbít a tagállamoknak.[508]

1.1.10. Circulifer haematoceps, Circulifer tenellus

A rendelet 2. számú melléklet A. rész II. szakasz a) 2. és 3. pontjában meghatározott növényfajok fertőzött területét, termesztő berendezését, növényállományát, növényanyagát, szaporító- és ültetvényanyagát zárlat alá kell helyezni. A fertőzött növényeket, növényállomány részt vagy gócokat meg kell semmisíteni. Szaporító- és ültetvényanyag előállítás esetén a növényállományt a szaporításból véglegesen ki kell zárni. A zárlat a fertőzés felszámolását követő vegetációs időszak végén oldható fel.[509]

1.1.11. Daktulospharia vitifoliae (Fitch)

A Vitis L. növényfajok szaporító- és ültetvényanyagát előállító, a filoxéra gyökérlakó alakjának kártételét és tüneteit mutató fertőzött területet, növényállományt és a forgalmazás alatt álló szaporító- és ültetvényanyagot, ezek forgalomba hozatalára kijelölt helyeket zárlat alá kell helyezni. A gyökérlakó alakkal fertőzött szaporító- és ültetvényanyagot meg kell semmisíteni. Egyéb hasznosítási célú, a gyökérlakó alak kártételét és tüneteit mutató, valamint valamennyi levéllakó alakkal fertőzött növényállományban szállítási és forgalomba hozatali korlátozás mellett a termelő költségére kötelező védekezést kell elrendelni. A zárlat és a korlátozás a fertőzött egyedek megsemmisítése, illetve a fertőtlenítés eredményes elvégzése után oldható fel.[510]

1.1.12. Anoplophora chinensis[511]

1.1.12.1.

1.1.12.1.1. Az 5. számú melléklet A része II. szakaszának 16.1. pontjában meghatározott fogékony növényfajok Anoplophora chinensis károsítóval való fertőzésének észlelése esetén öt napon belül írásban kell értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot a károsító jelenlétéről, ahol az korábban nem volt ismeretes, vagy annak fertőzését felszámoltnak tekintették, illetve a fertőzöttséget olyan növényfajon mutatták ki, amelyről korábban nem volt ismeretes, hogy gazdanövény lehet.

1.1.12.1.2. A területet, a tárolóhelyet, a növényállományt és a növényanyagot zárlat alá kell helyezni és a területet körül kell határolni.

1.1.12.2. A körülhatárolt terület magában foglalja:

a) fertőzött területet - melyben megerősítették a kártevő jelenlétét, és magában foglal minden olyan területet, ahol a kártevő tünetét mutató növény és adott esetben valamennyi, az ültetés idején az adott a tételhez tartozó valamennyi növény található -, valamint

b) a pufferzónát - amely a fertőzött területet veszi körül, és amelynek szélessége a fertőzött terület határától mért legalább 2 km.

1.1.12.3. A körülhatárolt terület kialakításánál a következőket kell figyelembe venni: a károsító biológiája, a fertőzöttség mértéke, a fogékony növények elterjedtsége, a károsító megtelepedésére utaló jelek. Amennyiben a károsító az adott területen először fordul elő, a fertőzés mértékének megállapítására célirányos felderítést kell végezni. Ennek eredménye alapján a pufferzóna szélessége csökkenthető a fertőzött terület határától mért legalább 1 km-re.

1.1.12.4. Amennyiben megerősítik a kártevő jelenlétét a fertőzött területen kívül, ennek megfelelően kell újból kijelölni a fertőzött területet, vagy haladéktalanul fel kell számolni a fertőzést a pufferzónában, a kártevőmentesség visszaállítása érdekében.

1.1.12.5. Akkor oldható fel a zárlat, ha az éves felderítések alapján négy évig nem mutatják ki a kártevő jelenlétét a fertőzött területen.

1.1.12.6.

1.1.12.6.1. Nem kell körülhatárolt területeket létrehozni, ha az alábbi feltételek teljesülnek.

a) bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az Anoplophora chinensist vagy azokkal a növényekkel hurcolták be a területre ahol azt megtalálták, és arra utaló jelek vannak, hogy a növények már az érintett területre történő behozatal előtt fertőzöttek voltak, vagy egy elszigetelt észlelésről van szó, akár közvetlen összefüggésben van egy meghatározott növénnyel akár nem, és nem várható, hogy a szervezet megtelepedéséhez vezet, valamint

b) megállapították, hogy az Anoplophora chinensis nem telepedett meg, terjedése és eredményes szaporodása nem lehetséges biológiai okokból, valamint figyelembe véve az egyedi vizsgálat eredményeit és a felszámolási intézkedéseket, amelyek a meghatározott növények és gyökereik óvintézkedésként elvégzett kivágását és - vizsgálatát követő - eltávolítását foglalhatják magukban.

1.1.12.6.2. Ha nem indokolt a körülhatárolt terület létrehozása, a járási hivatalnak a következő intézkedéseket kell meghoznia:[512]

a) az Anoplophora chinensis gyors felszámolására és terjedésének megakadályozására irányuló azonnali intézkedések,

b) az Anoplophora chinensis legalább egy életciklusát és további egy évet magában foglaló időszakon át folytatott ellenőrzés, beleértve a legalább négy egymást követő éven keresztül történő ellenőrzést a fertőzött növények körüli legalább egy km-es körzetben, vagy a körül a hely körül, ahol az Anoplophora chinensist megtalálták; az első évben az ellenőrzésnek rendszeresnek és fokozottnak kell lennie,

c) bármely fertőzött növényanyag megsemmisítése,

d) a fertőzöttség eredetének visszakeresése, és az adott fertőzöttséggel kapcsolatba hozható növények nyomon követése a lehetséges mértékben, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében; a vizsgálatnak célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia,

e) olyan tevékenységek, amelyek növelik az Anoplophora chinensis által jelentett veszéllyel kapcsolatban a nyilvánosság tájékozottságát, és

f) bármely egyéb intézkedés, amely hozzájárulhat az Anoplophora chinensis felszámolásához, figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra és az ISPM 14. számú szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva.

1.1.12.6.2.1. Az 1.1.12.6.2. pont a)-f) alpontjaiban említett intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot.

1.12.7. A körülhatárolt területen az alábbi hatósági intézkedéseket kell elrendelni a károsító felszámolására:

a) fertőzött és az Anoplophora chinensis által okozott tüneteket mutató növények azonnali kivágása, valamint gyökereik teljes eltávolítása. Abban az esetben, ha a fertőzött növényeket az Anoplophora chinensis rajzási időszakán kívül találták meg, a kivágást és eltávolítást a következő rajzási időszak kezdete előtt el kell végezni. Kivételes esetekben, ha az illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy az ilyen kivágás nem megfelelő intézkedés, alternatív felszámolási intézkedést lehet alkalmazni, amely azonos szintű védelmet nyújt az Anoplophora chinensis elterjedése ellen; e következtetés okairól és a meghozott intézkedésről értesíteni kell a Bizottságot;

b) valamennyi "fogékony növény" kivágása a fertőzött növények körüli 100 m-es körzetben és e növények vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében. Kivételes esetekben, ha az illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy az ilyen kivágás nem megfelelő intézkedés, a fertőzöttség bármely jelére irányuló egyedi részletes vizsgálat végzése valamennyi olyan meghatározott növény 100 m-es körzetében, amelyet nem kell kivágni, és adott esetben az Anoplophora chinensisnek ezekről a növényekről történő esetleges terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések alkalmazása;

c) a kivágott növények és azok gyökereinek eltávolítása, vizsgálata és megsemmisítése az a) és b) pontok szerint; minden szükséges óvintézkedés meghozatala az Anoplophora chinensis kivágás közbeni és azt követő terjedésének elkerülése érdekében,

d) az esetlegesen fertőzött anyag a körülhatárolt területről történő elszállításának megelőzése,

e) a fertőzöttség eredetének visszakeresése, és az adott fertőzöttséggel kapcsolatba hozható növények nyomon követése a lehetséges mértékben, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében a vizsgálatnak a célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia,

f) adott esetben a "fogékony növények" más növényekkel történő helyettesítése,

g) új "fogékony növények" telepítésének tilalma a szabadban a b) pontjában említett területen, az 5. számú melléklet A rész II. szakasz 16.1 és 16.2 pontban említett termőhelyek kivételével,

h) az Anoplophora chinensis jelenlétének fokozott ellenőrzése olyan vizsgálatok révén, melyeket évente, megfelelő időpontokban végeznek a gazdanövényeken, különös figyelemmel a pufferzónára, beleértve adott esetben a célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt; a minták számát fel kell tüntetni a Bizottságnak írt jelentésben,

i) olyan tevékenységek, amelyek növelik az Anoplophora chinensis által jelentett veszéllyel kapcsolatban a nyilvánosság tájékozottságát, valamint a kártevőnek az Unióba történő behurcolása és az Unión belüli elterjedésének megakadályozása érdekében elfogadott intézkedéseket, beleértve a "fogékony növényeknek" a kialakított körülhatárolt területekről történő elszállítására vonatkozó feltételeket,

j) szükség esetén különleges intézkedések bármely olyan sajátosság vagy komplikáció kezelésére, melyről ésszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy késlelteti a felszámolást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény hozzáférhetőségére és megfelelő felszámolására vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények előfordulási helyétől és attól, hogy köz- vagy magántulajdonban lévő területen találhatók-e, illetve az értük felelős személytől vagy szervtől, és

k) bármely egyéb intézkedés, amely hozzájárulhat az Anoplophora chinensis felszámolásához, figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra és az ISPM 14. számú szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva.

1.1.12.7.1. Az 1.1.12.7. pont a)-k) alpontjaiban említett intézkedéseket a Bizottságnak írt jelentésben kell bemutatni.

1.1.12.8. Ha a hatósági felderítések eredményei több mint négy egymást követő éven át megerősítették az Anoplophora chinensis jelenlétét egy területen, és ha bizonyíték van arra, hogy a károsító felszámolása már nem lehetséges, az intézkedések ezen a területen az Anoplophora chinensis visszaszorítására korlátozhatók. Ezek hasonlóak a 1.1.12.7. pontban felsorolt, az Anoplophora chinensis felszámolását célzó intézkedésekhez a b) és az e) pontok kivételével, amelyekben leírtakat nem kell végrehajtani.[513]

1.1.12.9.

1.1.12.9.1. Az Anoplophora chinensis fertőzéséről szóló, 1.1.12.1. pontban említett értesítéstől számított harminc napon belül jelenteni kell a Bizottságnak és a többi tagállamnak a körülhatárolt területtel kapcsolatban meghozott vagy tervezett intézkedéseket.

1.1.12.9.1.1. A jelentés tartalmazza a körülhatárolt területek leírását - amennyiben ilyet létrehoztak -, annak helyére vonatkozó információkat egy, a terület határait mutató térképpel, valamint a jelenlegi kártevő-státust és a meghatározott növények Unióban történő szállítására vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket.

1.1.12.9.1.2. A jelentésben be kell mutatni az intézkedések alapjául szolgáló bizonyítékokat és kritériumokat.

1.1.12.9.1.3. Ha nem történt meg körülhatárolt terület létrehozása, a jelentésnek tartalmaznia kell az e döntést igazoló adatokat és indokokat.

1.1.12.9.2. Minden év április 30-ig el kell juttatni a Bizottságnak és a többi tagállamnak valamennyi körülhatárolt terület frissített jegyzékét tartalmazó jelentést, ideértve a terület leírását és annak helyére vonatkozó információkat a határait mutató térképpel, meghozott vagy meghozni szándékozott intézkedéseket.

1.1.13.[514]

1.1.14. Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.), Epitrix tuberis (Gentner)[515]

1.1.14.1. A Solanum tuberosum növények Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) vagy az Epitrix tuberis (Gentner) fajok okozta fertőzésének vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek észlelése esetén a területet, a tárolóhelyet, a növényállományt és a növényanyagot zárlat alá kell helyezni és haladéktalanul körülhatárolt területet kell létrehozni.[516]

1.1.14.2. A körülhatárolt terület tartalmazza:[517]

a) a fertőzött területet, amely magában foglalja legalább azokat a termőterületeket, ahol egy meghatározott Epitrix faj jelenlétét vagy az e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit megerősítették, valamint azokat a termőterületeket, ahol a fertőzött burgonyagumót termesztették, valamint

b) a pufferzónát, amely a fertőzött terület határán túl elhelyezkedő, legalább 500 méter széles gyűrű. Amennyiben egy termőterület valamely része ennek a gyűrűnek a területére esik, akkor az egész termőterület a pufferzónába kerül. Amennyiben több pufferzóna fedi egymást vagy ezek földrajzilag közel vannak egymáshoz, olyan körülhatárolt területet kell kialakítani, amely magában foglalja az érintett körülhatárolt területeket és a köztük fekvő területeket is.

1.1.14.3. A fertőzött terület és a pufferzóna kialakításánál a következőket kell figyelembe venni: a károsítók biológiája, a fertőzöttség mértéke, a gazdanövények elterjedtsége, a károsító megjelenésére és megtelepedésére utaló jelek, valamint a károsítók természetes terjedésre való képessége.[518]

1.1.14.4. Amennyiben megerősítik a károsító jelenlétét vagy e szervezet által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit a fertőzött területen kívül, a fertőzött terület és a pufferzóna körülhatárolását ennek megfelelően felül kell vizsgálni és meg kell változtatni.[519]

1.1.14.5. Akkor oldható fel a zárlat és szüntethető meg a terület körülhatárolása, ha az éves felderítések alapján két évig nem mutatják ki sem a károsító jelenlétét sem az általa a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit a fertőzött területen. A körülhatárolás megszűntetéséről értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot is.[520]

1.1.14.6. A körülhatárolt területen legalább az alábbi hatósági intézkedéseket kell elrendelni:[521]

a) intézkedéseket kell hozni a károsító felszámolására vagy visszaszorítására, beleértve a kezeléseket és fertőtlenítéseket, valamint ahol szükséges, el kell rendelni a gazdanövények ültetésére vonatkozó tilalmat,

b) folyamatosan kell ellenőrizni az Epitrix fajok jelenlétét vagy az azok által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleit, és

c) felügyelet alá kell vonni a burgonyagumó körülhatárolt területekről való forgalmazását.

1.1.14.7. A meghozott intézkedésekről azonnal értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot. A jelentés tartalmazza a körülhatárolt területek jegyzékét, a területek határaira vonatkozó adatokat, beleértve az azok elhelyezkedését mutató térképeket, valamint az adott körülhatárolt területekre vonatkozóan meghozott intézkedéseket.

1.1.14.8. A körülhatárolt területekről származó burgonyagumók kivételes esetben kiszállíthatók az adott körülhatárolt területről az 1.1.14.11. pontban leírt követelményeket kielégítő legközelebbi csomagolóüzembe, ha a 1.1.14.9. pontban meghatározott feltételek teljesülnek. Abban az üzemben tárolhatók is a burgonyagumók.[522]

Ebben az esetben a járási hivatal a következő intézkedéseket hozza:[523]

a) intenzív felderítést kell végezni az Epitrix fajok jelenlétének és e szervezetek által a burgonyagumókon okozott fertőzés jeleinek kiderítésére, melynek része a burgonyagumók és ahol indokolt, más gazdanövények vizuális vizsgálata, ideértve a csomagolóüzem 100 méteres körzetében található burgonyatáblákat;[524]

b) kampányokkal kell felhívni a figyelmet az Epitrix fajok jelentette kártételre és azokra a intézkedésekre, amelyeket a hatóság elrendelt a csomagolóüzem környékére a károsítók terjedésének megakadályozására.

1.1.14.9. A burgonyagumóknak csomagolóüzembe az 1.1.14.8. pont szerint történő szállításánál, az 5. számú melléklet A rész II. szakasz 18.5.1. pont a) alpontjában meghatározottakon kívül a következő feltételeket kell teljesíteni:[525]

a) a burgonyagumókat olyan táblán termesztették, amelyen a tenyészidő során megfelelő időpontokban elvégezték az Epitrix fajok elleni rovarölő szeres kezelést;

b) a megfelelő időpontokban elvégzett, betakarítás előtti hatósági szemlék során nem észlelték az Epitrix fajok jelenlétét;

c) a termelő előzetesen értesítette az e pont szerinti szállítási szándékáról és a szállítás tervezett időpontjáról a járási hivatalt; és[526]

d) a burgonyagumók szállítása a csomagolóüzembe zárt járművekben, vagy zárt és tiszta csomagolóanyagban történik, biztosítva, hogy a károsító ne szabadulhasson ki és ne terjedhessen szét a környezteben.

1.1.14.10. A körülhatárolt területekről származó burgonyagumók szállítására felhasznált bármely járművet és csomagolóanyagot fertőtleníteni és tisztítani kell:[527]

a) mielőtt elhagyja a körülhatárolt területet; és

b) a csomagolóüzembe az 1.1.14.8. pont szerint történő szállításnál, mielőtt elhagyja azt az üzemet.

A körülhatárolt területekről származó burgonyagumóknak az 1.1.14.8. pontban meghatározott csomagolóüzemben történő kezelés során használt minden gépet minden használat után fertőtleníteni és tisztítani kell. A kezelésből származó talajt úgy kell elhelyezni, hogy ne álljon fenn a károsító megtelepedésének vagy terjedésének veszélye a körülhatárolt területen kívül.

1.1.14.11. A körülhatárolt területekről származó burgonyagumókat kezelő, a körülhatárolt terülten kívül működő csomagolóüzemeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:[528]

a) rendelkeznek a járási hivatal általi felhatalmazással a körülhatárolt területekről származó burgonyagumók csomagolására; és[529]

b) a körülhatárolt területekről származó burgonyagumók kezelésére vonatkozó adatokat, azok üzembe történő beérkezésétől számított egy évig megőrzik nyilvántartásukban.

1.1.15. Anoplophora glabripennis[530]

1.1.15.1. A körülhatárolt terület létrehozása

1.1.15.1.1. Anoplophora glabripennis károsító jelenlétének észlelése esetén a minisztérium írásban értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a károsító jelenlétéről, a 14. §-ban meghatározottak szerint.

1.1.15.1.2. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak a területet, a tárolóhelyet, a növényállományt és a növényanyagot zárlat alá kell helyezni és a területet körül kell határolni. A körülhatárolt terület magában foglalja:[531]

a) fertőzött területet - melyben megerősítették a károsító jelenlétét, és magában foglal minden olyan területet, ahol a károsító tüneteit mutató növény található -, valamint

b) a pufferzónát - amely a fertőzött területet veszi körül, és amelynek szélessége a fertőzött terület határától mért legalább 2 km.

1.1.15.1.3. A körülhatárolt terület kialakításánál a következőket kell figyelembe venni: a károsító biológiája, a fertőzöttség mértéke, a 30. melléklet 3. pontjában felsorolt gazdanövények elterjedtsége, a károsító megtelepedésére utaló jelek. Amennyiben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal megállapítja, hogy a károsító felszámolása lehetséges, a fertőzés körülményeit, az egyedi vizsgálat eredményeit, illetve a felszámolási intézkedések haladéktalan alkalmazását figyelembe véve a pufferzóna csökkenthető, de sugarának legalább 1 km-rel túl kell nyúlnia a fertőzött terület határán. Abban az esetben, ha a károsító felszámolása már nem lehetséges, a pufferzóna sugara nem csökkenthető 2 km alá.[532]

1.1.15.1.4. Amennyiben megerősítik a károsító jelenlétét a fertőzött területen kívül, ennek megfelelően kell újból kijelölni a fertőzött területet, vagy haladéktalanul fel kell számolni a fertőzést a pufferzónában, a károsítómentesség visszaállítása érdekében.

1.1.15.2. A körülhatárolt terület megszüntetése

Amennyiben egy körülhatárolt területen, különösen a pufferzónában végzett, a koronamagasságra is kiterjedő ellenőrzések alapján legalább egy életciklust és egy azt következő évet, de legalább négy egymást követő évet magában foglaló időszak során nem mutatják ki a károsítót, a körülhatárolás megszüntethető. Az életciklus pontos hossza az érintett területtel vagy egy hasonló éghajlatú területtel kapcsolatban rendelkezésre álló adatok függvénye. A körülhatárolás megszüntethető abban az esetben is, ha a további vizsgálatok alapján úgy találják, hogy az 1.1.15.3.1. pontban meghatározott feltételek teljesülnek.

1.1.15.3. Mentesülés körülhatárolt terület létrehozásának kötelezettsége alól

1.1.15.3.1. Nem kell körülhatárolt területet létrehozni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a) bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy a károsítót vagy azokkal a növényekkel vagy faanyaggal hurcolták be a területre, ahol azt megtalálták, és arra utaló jelek vannak, hogy a növények vagy faanyagok már az érintett területre történő behozatal előtt fertőzöttek voltak, vagy egy elszigetelt észlelésről van szó, akár közvetlen összefüggésben van a 30. számú melléklet 1. pontjában felsorolt valamely meghatározott növénnyel vagy e melléklet 2. pontjában szereplő "meghatározott faanyag"-gal akár nem, és nem várható, hogy a szervezet megtelepedéséhez vezet, valamint

b) megállapították, hogy a károsító nem telepedett meg, terjedése és eredményes szaporodása nem lehetséges biológiai okokból, valamint figyelembe véve az egyedi vizsgálat eredményeit és a felszámolási intézkedéseket, amelyek a "meghatározott fogékony növények" óvintézkedésként elvégzett kivágását és - vizsgálatát követő - eltávolítását foglalhatják magukban.

1.1.15.3.2. Ha nem indokolt a körülhatárolt terület létrehozása, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak a következő intézkedéseket kell meghoznia:[533]

a) a károsító gyors felszámolására és terjedésének megakadályozására irányuló azonnali intézkedések,

b) a károsító legalább egy életciklusát és további egy évet magában foglaló időszakon át folytatott ellenőrzés, beleértve a legalább négy egymást követő éven keresztül történő ellenőrzést a fertőzött növények vagy faanyag körüli legalább 1 km-es körzetben, vagy a körül a hely körül, ahol a károsítót megtalálták; az ellenőrzésnek legalább az első évben rendszeresnek és fokozottnak kell lennie,

c) bármely fertőzött növényanyag megsemmisítése,

d) a fertőzöttség eredetének felkutatása és az adott fertőzöttséggel kapcsolatba hozható növények nyomon követése a lehetséges mértékben, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében; a vizsgálatnak célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia,

e) olyan tevékenységek végzése, amelyek növelik a károsító által jelentett veszéllyel kapcsolatban a nyilvánosság tájékozottságát, és

f) bármely egyéb intézkedés, amely hozzájárulhat a károsító felszámolásához, figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra, és az ISPM 14. számú szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva.

Az a)-f) alpontokban említett intézkedésekről értesíteni kell a Bizottságot az 1.1.15.7. pont szerint

1.1.15.4. Intézkedések károsító felszámolására

Az alábbi hatósági intézkedéseket kell elrendelni a károsító felszámolására:

a) fertőzött és a károsító által okozott tüneteket mutató növények azonnali kivágása, valamint gyökereik teljes eltávolítása, amennyiben a fertőzött növény gyökérnyaka alatt lárvajáratok láthatók; abban az esetben, ha a fertőzött növényeket a károsító rajzási időszakán kívül találták meg, a kivágást és eltávolítást a következő rajzási időszak kezdete előtt el kell végezni;

b) valamennyi "meghatározott növény" kivágása a fertőzött növények körüli 100 m-es körzetben és e növények vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében; kivételes esetekben, ha a fővárosi és vármegyei kormányhivatal arra a következtetésre jut, hogy a növények kivágása különleges társadalmi, kulturális vagy környezeti értékük miatt nem megfelelő intézkedés, a fertőzöttség bármely jelére irányuló egyedi alapos vizsgálat végzése az említett körzetben minden olyan "meghatározott növényen", amelyet nem kell kivágni, és a károsítónak ezekről a növényekről történő esetleges terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések alkalmazása; a fenti következtetés indokairól és a meghozott intézkedésekről az 1.1.15.7. pontban említett jelentésben értesíteni kell a Bizottságot;[534]

c) szükség esetén a kivágott növények és azok gyökereinek eltávolítása, vizsgálata és megsemmisítése az a) és b) pontok szerint; minden szükséges óvintézkedés meghozatala a károsító kivágás közbeni és azt követő terjedésének elkerülése érdekében;

d) az esetlegesen fertőzött anyag a körülhatárolt területről történő elszállításának megakadályozása;

e) a fertőzés eredetének visszakeresése, és az adott fertőzöttséggel kapcsolatba hozható növények és faanyagok nyomon követése a lehetséges mértékben, valamint azok vizsgálata a fertőzöttség bármely jele tekintetében a vizsgálatnak a célzott, megsemmisítéssel járó mintavételt is magában kell foglalnia;

f) adott esetben más növények ültetése a "meghatározott fogékony növények" helyére;

g) új "meghatározott fogékony növények" telepítésének tilalma a szabadban a b) pontban leírt tarvágási területen, az <