Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2023. évi CXX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 40. § (3) bekezdésében a "termékdíj-kötelezettséggel" szövegrész helyébe az "e törvény szerinti kötelezettségekkel" szöveg lép.

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 26d. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"26d. hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladékgazdálkodás körébe tartozó tevékenységek összessége, amely az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásán túl magában foglalja a települési önkormányzatok által végzett hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátását, valamint az egyéb gazdálkodó szervezetek által végzett hulladékgazdálkodási műveletek biztosítását is;"

3. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok körére kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerveitől. A Koordináló szerv a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatokat az elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatok ellátása során, valamint e feladatok ellátását követő 5 évig kezeli a követelése behajthatósága céljából."

4. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A települési önkormányzat az állammal a 78. § (1) bekezdés g) pontja, a koncessziós társasággal az 53/E. § (7) bekezdése alapján együttműködve gondoskodik - a tulajdonában, illetve a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladat ellátása érdekében létrehozott társulás tulajdonában álló, hulladék kezelését szolgáló létesítmények útján - az átvett hulladék kezeléséről."

5. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A koncessziós szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nem természetes személy ingatlanhasználó és a koncessziós társaság között a koncessziós jogosultság alapján nyújtható szolgáltatásra vonatkozó jogviszony - a (4a) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a jogszabály alapján vagy a koncessziós társaság által biztosított elektronikus felületen történő regisztrációt és a vonatkozó általános szerződési feltételek elfogadását követően jön létre."

6. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/K. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására üzemeltetett hulladékgazdálkodási eszköz, létesítmény tulajdonosa és üzemeltetője a gördülő fejlesztési rendszerterv elkészítéséhez, felülvizsgálatához és végrehajtásához szükséges, a gördülő fejlesztési rendszerterv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben előírt adatokat a koncessziós társaság felhívása esetén a koncessziós társaság rendelkezésére bocsátja."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/K. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A gördülő fejlesztési rendszerterv tételének vagy elemének jóváhagyását a miniszter megtagadja, ha:)

"d) az nem felel meg a hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályok előírásainak."

7. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (24a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(24a) A hulladék felszámolásának a hulladékgazdálkodási hatóság általi foganatosítása során felmerült, a kötelezett által megtérítendő költségek megfizetési kötelezettségét a hulladékgazdálkodási hatóság - a (3) bekezdés szerint kötelezett ingatlantulajdonos kérelmére - különös méltánylást igénylő esetben mérsékelheti vagy a megtérítési kötelezettség alól felmentést adhat, illetve a végrehajtást a (3) bekezdésben meghatározott ingatlanra korlátozhatja."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §-a a következő (24e) bekezdéssel egészül ki:

"(24e) A (24a) bekezdés szerinti kérelem a költség megfizetéséről rendelkező döntés véglegessé válásától számított 90 napon belül nyújtható be a végrehajtást elrendelő hatóságnál."

8. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"71. § (1) A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet,

a) amelynek tevékenysége során kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képződik,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez - ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét -, valamint

c) amely az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoz, kivisz vagy átszállít.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján is környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett, a környezetvédelmi biztosítását csak az (1) bekezdés b) pontja alapján kell megkötnie."

9. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési vagy környezetvédelmi feladatok lebonyolításáért felelős, a feladat ellátására jogszabályban kijelölt, a feladatok végrehajtását a központi költségvetésből származó források alapján ellátó, kizárólagos állami tulajdonú gazdasági társaság mentesül a 70. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség alól, ha az esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolásáért, valamint a rekultivációs és utógondozási feladatok ellátásáért a tulajdonosi joggyakorló mögöttes felelősséget vállal."

10. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állam a körforgásos gazdaságra történő átállásért, illetve a hulladékgazdálkodásért, azok felügyeletéért, valamint az azokkal összefüggő állami feladatok ellátásáért való felelőssége körében

a) az e törvényben meghatározottak szerinti ellátja a hulladékgazdálkodási tevékenység szakmai irányítását, felügyeletét,

b) működteti a hulladékgazdálkodási minőségbiztosítási rendszert,

c) az e törvény szerinti hatósági intézkedések megalapozása céljából állami laboratóriumokat működtet,

d) részt vesz az elhagyott hulladék felszámolásával, továbbá jogszabályban állami feladatként meghatározott, a körforgásos gazdaságra történő átállással és a hulladékgazdálkodási vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátásában,

e) ellátja a hulladékgazdálkodási ágazattal összefüggő piacfelügyeleti feladatokat, a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatait, és meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, országos céljait,

f) részt vesz a települési hulladék állami hulladékgazdálkodási közfeladatot meghaladó kezelési feladatainak ellátásában, valamint

g) együttműködik a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásban részt vevő szervezetekkel."

11. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/C. § (10) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás tartalmazza)

"d) annak a költségvetési évnek a megjelölését, amely esetében a kiemelt hulladékjogi szabályszegés ténye megállapításra került,"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/C. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A nyilvántartás (10) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adata a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilvánosan hozzáférhető."

12. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"1. a koncessziós társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat részeként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának és igénybevételének, szabályait, a közszolgáltatási díjhátralék jelzálogként történő bejegyzése kezdeményezésének feltételeit, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés egyes előírásait;"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"19. a pénzügyi biztosíték, a céltartalék és a környezetvédelmi biztosítás képzésére kötelezettek körére, azok formájára, mértékére, felhasználásának feltételeire, elszámolására, nyilvántartására, a megkötésük és megszűnésük módjára és tartalmára, a hulladékgazdálkodási hatóság ezekkel összefüggő eljárására, valamint a gyártók biztosítékadására vonatkozó részletes szabályokat;"

13. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) E törvénynek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 61. § (24a)-(24d) bekezdése a Módtv3. hatálybalépésekor már véglegessé vált határozatban megállapított fizetési kötelezettség vonatkozásában a 2024. június 30. napjáig benyújtott kérelem esetében alkalmazható.

(11) Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, hozzájárulásokkal, bejelentésekkel vagy kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokkal rendelkező valamely szervezettől (átadó) a hulladékgazdálkodási létesítmény, eszköz tulajdonjogát vagy használatának jogát a koncesszor vagy a koncessziós társaság, illetve annak közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaság megszerzi, a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások, bejelentések vagy kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások vonatkozásában a létesítmény, eszköz birtokbaadásával egyidejűleg az átvevő mint jogutód a törvény erejénél fogva a korábbi jogosult helyébe lép."

14. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1. 2. § (1) bekezdés 10. pontjában az "az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából" szövegrész helyébe az "építési és bontási tevékenységből" szöveg,

2. 2. § (1) bekezdés 26b. pontjában a "kereskedelmét és" szövegrész helyébe a "kereskedelmét, értékesítését és" szöveg,

3. 2. § (1) bekezdés 26c. pontjában a "kereskedelmét" szövegrész helyébe az "értékesítését" szöveg,

4. 12. § (1a) bekezdésében az "építési és bontási" szövegrészek helyébe az "építési-bontási" szöveg,

5. 12. § (2a) bekezdésében a "szerint gondoskodik" szövegrész helyébe a "szerint, a 31. § (5) bekezdése alkalmazásával gondoskodik" szöveg,

6. 31. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában az "átadás, vagy" szövegrész helyébe az "átadás, valamint - ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor - a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy" szöveg,

7. 32/A. § (4e) bekezdés a) pontjában a "feladat, és" szövegrész helyébe a " , valamint jogszabály által ráruházott egyéb feladat," szöveg,

8. 32/A. § (4e) bekezdés b) pontjában a "feladat" szövegrész helyébe a "feladat, és" szöveg,

9. 47/A. § (6) bekezdésében a "jogosult, az" szövegrész helyébe a "jogosult, a koncessziós szerződés hatálya alá tartozó hulladékot hasznosító hulladékkezelő, az" szöveg,

10. 53/K. § (1) bekezdésében az "év január 15. napjáig köteles benyújtani" szövegrész helyébe az "évben január 15-ig nyújtja be" szöveg,

11. 53/K. § (2) bekezdésében a "45" szövegrész helyébe a "60" szöveg,

12. 53/K. § (3) bekezdés b) pontjában az "előnyökkel, vagy" szövegrész helyébe az "előnyökkel," szöveg,

13. 53/K. § (3) bekezdés c) pontjában az "ütemtervnek." szövegrész helyébe az "ütemtervnek, vagy" szöveg,

14. 61. § (24b) bekezdésében a "tartozás" szövegrész helyébe a "költség" szöveg,

15. 61. § (24c) bekezdésében a "tartozás" szövegrész helyébe a "költség" szöveg, a "veszélyezhető" szövegrész helyébe a "veszélyeztető" szöveg és a "megterhelést" szövegrész helyébe a "terhet" szöveg,

16. 61. § (24d) bekezdésében a "tartozás" szövegrész helyébe a "költség" szöveg,

17. 61. § (25) bekezdésében a "koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó útján" szövegrész helyébe a "31. § (2) bekezdése szerint" szöveg,

18. 72. § (1) bekezdésében a "kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy" szövegrész helyébe a " , valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet" szöveg,

19. 72. § (2) bekezdésében a "kormány- vagy miniszteri rendelet" szövegrész helyébe a "kormányrendelet" szöveg,

20. 78/B. § (2) bekezdés 14. pontjában a "kidolgozza" szövegrész helyébe a "felülvizsgálja és kidolgoztatja" szöveg,

21. 78/C. § (9) bekezdésében a "kiemelt szabályszegést" szövegrész helyébe a "kiemelt hulladékjogi szabályszegést" szöveg,

22. 78/C. § (10) bekezdés c) pontjában az "elkövető cégjegyzékszámát" szövegrész helyébe az "elkövető nevét, cégjegyzékszámát" szöveg,

23. 78/C. § (10) bekezdés e) pont ee) alpontjában az "összegét," szövegrész helyébe az "összegét, valamint" szöveg,

24. 88. § (1) bekezdés 15. pontjában a "törmelék" szövegrész helyébe az "anyag" szöveg,

25. 88. § (1) bekezdés 47. pontjában a "vezetésével kapcsolatos" szövegrész helyébe a "vezetésével, valamint a 78/C. § (10a) bekezdése szerinti közzététellel kapcsolatos" szöveg,

26. 88. § (2) bekezdés 13. pontjában a "költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint az ezzel összefüggő műszaki" szövegrész helyébe a "költség-, bevétel- és kiadáskategóriák, beruházások, valamint az ezzel összefüggő" szöveg,

27. 92/B. § (7) bekezdésében a "2023. december 31-ig a" szövegrész helyébe a "2024. június 30-ig - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

a) 78/C. § (10) bekezdés a) pontja,

b) 78/C. § (10) bekezdés e) pont ef) alpontja,

c) 78/C. § (10) bekezdés e) pont eh) és ei) alpontja,

d) a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvény 42. §-ával megállapított 92/L. §-a.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék