2023. évi XLV. törvény

a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény a következő 19/I. §-sal egészül ki:

"19/I. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott koordináló szerv és koncessziós társaság az elszámolási, számlázási és kintlévőségkezelési feladatainak ellátásához a természetes személy ingatlanhasználó 17. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adatait jogosult igényelni."

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

2. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság - az európai uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének elősegítése, a stratégiai tervezés, a hulladékgazdálkodás közhasznú feladatai hatékony ellátásának érdekében, az ellenőrzések eredményes lefolytatása céljából - jogosult az Információs Rendszer adataihoz való közvetlen hozzáférésre és azok kezelésére."

3. § Hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése.

3. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

4. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény Melléklet 3. pontjában a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység" szöveg lép.

4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

5. § A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

a) 2. § 26. pontjában a "települési szilárd és folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz" szöveg,

b) 37/B. § (2) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg

lép.

5. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

6. § A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 11.3. pontjában a "közszolgáltatást végző közszolgáltató" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet végző gazdálkodó szervezet" szöveg lép.

6. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

7. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az (5) bekezdés a) pontja szerint tárgynegyedévben átvállalt termékdíjköteles termék mennyisége hatvan százalékát az átvállalás tárgynegyedévének utolsó napjától, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba betárolni, ellenkező esetben a 366. napon a termékdíj-kötelezettség - az átvállalás napján hatályos szabályok szerint - beáll az átvállalónál a ki nem szállított, vagy az adóraktárba be nem tárolt mennyiség tekintetében. A kiszállítás vagy az adóraktárba történő betárolás mértékének elmaradása esetén az állami adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki."

8. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) Az állami adóhatóság a hulladékgazdálkodási hatóság részére a termékdíj-kötelezettséggel összefüggő, a hulladékgazdálkodási hatóság az állami adóhatóság részére a hulladékgazdálkodási kötelezettségekkel összefüggő, nyilvántartásában szereplő adatokat, a kiadott engedélyek, határozatok adatait a kötelezettségek ellenőrzése céljából - az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint -rendelkezésre bocsátja.

(2) Az állami adóhatóság a környezetvédelmi termékdíj bevallásban a kötelezett által feltüntetett, a termékdíjkötelezettséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörei kapcsán részére érkező adattartalmat kezeli, és az adótitkot képező, az 1. § (3) bekezdés a), b), d)-f) és i) pontja szerinti termékdíjköteles termékek (3) bekezdésben meghatározott, az adott negyedévre vonatkozó adattartalmat a hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából legalább negyedévente, de legkésőbb a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átadja a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(3) Az állami adóhatóság a bevallás adatai közül

a) a kötelezett nevét, címét, adószámát,

b) a tárgyidőszakra vonatkozó adatát, és

c) a termékdíjköteles termék

ca) KT és CsK kódját,

cb) megnevezését,

cc) fizetési kötelezettség alapját képező mennyiségét,

cd) termékdíjtételét, és

ce) a fizetési kötelezettségének összegét

adja át a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(4) A bevallásban közölt adatok valódiságát az állami adóhatóság ellenőrzi."

9. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 40. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(5) A 2023. év negyedik negyedévére vonatkozó termékdíj-előleg mértéke a tárgyév (adóév) harmadik negyedéve után fizetett termékdíj nyolcvan százaléka, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is.

(6) A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a körforgásos termék után 2023. július elsejét követő belföldi forgalomba hozatal alapján kiterjesztett gyártói felelősségi díjat igazoltan megfizető visszaigényelheti a termékdíjköteles termék után az általa vagy a csomagolószer kötelezettje által 2023. július elsejét megelőzően megfizetett termékdíj azon összegét, amely az igazoltan megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal megegyezik."

10. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

a) 14. § (5) bekezdés a) pont záró szövegrészében a "százalékát külföldre értékesíti," szövegrész helyébe a "százalékát változatlan formában vagy más termékbe beépítve külföldre értékesíti, vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba tárolja be," szöveg,

b) 27. § (1) bekezdés b) pontjában a "kilencven" szövegrész helyébe a "kilencvenöt" szöveg,

c) 27. § (1) bekezdés c) pontjában a "kilencven" szövegrész helyébe a "kilencvenöt" szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény

a) 31. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 31. § (2) bekezdés c) pontja,

c) 36. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet egyetértésével" szövegrész.

7. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

13. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 12. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában

feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amely során)

"c) a feltöltéshez használt hulladékkal hulladéknak nem minősülő anyagot helyettesítve,

d) a célok eléréséhez szükséges mennyiségben, és olyan összetételben, amely nem okoz a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben "B" szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot, valamint"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 12. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában

feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amely során)

"e) nem kell lefolytatni vízjogi vagy vízvédelmi hatósági (engedélyezési) eljárást;"

14. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a hulladékbirtokost kötelezheti a hulladék meghatározott anyagfajta vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére, a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és megjelölésére, továbbá arra, hogy az ilyen módon előzetesen válogatott hulladékot a gyűjtőnek, a koncessziós társaságnak vagy koncesszori alvállalkozónak átadja."

15. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha)

"f) a 61. § (4) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezett által a kötelezést megállapító közigazgatási döntéssel igazoltan legfeljebb 1 m3 mennyiségű nem veszélyes építési-bontási hulladék vagy nem veszélyes települési hulladék kerül elszállításra hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy hulladékkezelő létesítménybe történő átadás céljából."

16. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek)

"c) jelentéstételi rendszert alakítanak ki és működtetnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek gyártói által belföldön forgalomba hozott termékekre, valamint az e termékekből származó hulladék - típus és fajta szerint - összegyűjtésére, kezelésére vonatkozó adatok tekintetében,"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/A. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiterjesztett gyártói felelősség rendszerében részt vevő gyártónak és a gyártó nevében kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket teljesítő szervezetnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a hulladékgazdálkodási célértékek elérésére vonatkozó információkat, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek kollektív teljesítése esetén a következő adatokat:)

"eb) a termékek gyártói által az értékesített egységek vagy a forgalomba hozott termékek tonnában kifejezett mennyisége alapján fizetett pénzügyi hozzájárulás,"

17. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti, a hulladék 31. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt átadást megelőzően felmerült, önkormányzat által viselt költségek fedezetére a gyártóktól a koncessziós társaság részére befolyt pénzösszegek nem minősülnek a koncessziós társaság bevételének, azokat a koncessziós társaság elkülönített bankszámlán, egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és az önkormányzatok részére a 33. § (6) bekezdésére figyelemmel a (2) bekezdés szerint megtéríti. A koncessziós társaság az elkülönített számlán kezelt pénzeszközöket és azok pénzkezelési költségeivel csökkentett nettó hozamát kötelezettségként veszi figyelembe."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A kötelezően visszaváltási díjas termékekből származó (2) bekezdésben meghatározott költségeket a 32/B. § (4) bekezdése szerinti szolgáltatási díj tartalmazza."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A miniszter az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladék minőségi és mennyiségi adatainak feltárása érdekében a vonatkozó szabványoknak megfelelően, évente országos hulladékanalízist készít, amelynek mennyiségi adatait június 30-ig a Hivatal és a koncessziós társaság részére megküldi.

(4) A hulladékanalízis módszertanát a miniszter - a koncessziós társaság javaslata alapján - évente szeptember 15-ig felülvizsgálja, és azt a miniszter által vezetett minisztérium honlapján október 15-ig közzéteszi."

18. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

(2) A hulladékbirtokos

a) - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)-ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

(3) A hulladékbirtokos a Magyarország területére behozott hulladék kezeléséről az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendeletben meghatározott módon, a szállítmányt kísérő okmányokban foglaltaktól függően a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerint gondoskodik. A (2) bekezdés a) pontja szerinti átadás esetén a hulladékbirtokos az 53/E. § (5) bekezdése szerinti ellenérték megfizetésére köteles.

(4) A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv gyakorolja.

(5) A (2) bekezdés szerinti hulladékot átvevő a hulladék átadásának ösztönzése érdekében ösztönző intézkedést alkalmazhat. Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet ösztönző intézkedés alkalmazását kötelezővé teheti.

(6) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet, amely tevékenységeiből képződő elsődleges hulladék mennyisége a hulladékgazdálkodási hatóság által elfogadott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó adatszolgáltatása alapján összességében meghaladja az ötvenezer tonnát és a vállalatirányítási rendszerének részeként hulladékgazdálkodási célokat tartalmazó hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik, a koncessziós társasággal külön megállapodásban rögzítheti azokat az elvárásokat, amelyeket teljesíteni szükséges a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék tekintetében. Az egyedi elvárások teljesítéséhez kapcsolódó költségeket a külön megállapodásban rögzítettek szerint a hulladékbirtokos a koncessziós társaságnak megtéríti.

(7) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső, saját tevékenységeiből képződő elsődleges hulladékának saját célra történő előkezeléséről és hasznosításáról saját üzemeltetésű létesítményében és berendezésével is gondoskodhat, ha legalább olyan hasznosítási arányt tud elérni a tevékenységével, mint amilyen a (2) bekezdés a) pontja szerinti személynek történő átadással elérhető lenne.

(8) Jogszabályban meghatározott esetekben a hulladékká vált terméket a hulladékbirtokos az átvételre kötelezettnek adja át.

(9) Ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)-bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

(11) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet a koncessziós társasággal a pénzben kifejezhető értékkel rendelkező, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékának átadására vonatkozóan a koncessziós társaság által a 92/A. § (2) bekezdése szerint biztosított elektronikus felületen - regisztrációt és a vonatkozó általános szerződési feltételek elfogadását követően - szerződést köt. A koncessziós társaság az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetnek a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, pénzben kifejezhető értékkel rendelkező hulladékáért kompenzációt fizet. A koncessziós társaság elektronikus felületén, hulladéktípusonkénti és időszakonkénti bontásban közzéteszi a kompenzáció számításának módszertanát, valamint a hulladék pénzben kifejezhető értékének jellegére vonatkozó tájékoztatást.

(12) A (11) bekezdés szerinti hulladék átadását a koncessziós társaság dokumentálja, amely dokumentáció:

a) gyűjtőjáratos gyűjtés esetén legalább az edényméretet, edény darabszámot, a szerződött hulladéktípust és a szerződött, rendszeres és eseti szolgáltatás szerinti gyűjtési gyakoriságot,

b) célzott gyűjtés esetén legalább az átvett hulladék minőségi jellemzőit és mennyiségét

tartalmazza.

(13) Ha az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet az átadott hulladék pénzben kifejezhető értékkel bíró jellegét vagy az átadott hulladék után részére fizetett kompenzáció mértékét vitatja, ezek megállapítása tárgyában, kérelmére a Hivatal dönt. A Hivatal az eljárása során mindkét féltől jogosult adatot kérni. A Hivatal kizárólag az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet kérelmére jogosult és köteles a hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkező jellegének és a kompenzáció mértékének megállapítására. A Hivatal az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet ilyen kérelme esetén határozattal

a) megállapítja, hogy az átadott hulladék nem rendelkezett pénzben kifejezhető értékkel, vagy

b) megállapítja, hogy az átadott hulladék pénzben kifejezhető értékkel rendelkezett, és meghatározza az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetet a hulladék átadására tekintettel megillető kompenzáció összegét, továbbá - amennyiben az szükséges - annak megfizetése szabályait.

(14) A (13) bekezdés a) pontja szerinti határozat alapján a koncessziós társaság nem fizet kompenzációt az átvett hulladék után.

(15) A (13) bekezdés b) pontja szerinti határozat alapján a koncessziós társaság - az általa fizetett kompenzációt szükség szerint kiegészítve - kompenzációt fizet eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetnek az átvett hulladék után a határozat véglegessé válását követő 10 napon belül. Ha a (13) bekezdés b) pontja szerinti határozat alapján fizetendő kompenzáció alacsonyabb, mint a koncessziós társaság által fizetett kompenzáció, az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet a határozat véglegessé válását követő 10 napon belül visszafizeti a különbözetet a koncessziós társaság részére.

(16) Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet a Hivatal (13) bekezdés szerinti eljárását

a) kizárólag a hulladék pénzben kifejezhető értékkel bíró jellegének vitatása esetén, a hulladék koncessziós társaság részére történő átadását követően,

b) a részére fizetett kompenzáció mértékének vitatása esetén, a kompenzációnak a koncessziós társaság általi megfizetését követően

kezdeményezheti, legfeljebb a kérelem benyújtását 90 nappal megelőző időszakra vonatkozóan. A Hivatal (13) bekezdés szerinti eljárásában az ügyintézési határidő 45 nap.

(17) A kompenzáció mértékének (13) bekezdés szerinti, az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet általi vitatása vagy a Hivatal (13) bekezdés szerinti határozata nem mentesíti az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetet a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységért szedhető díjak megfizetése alól."

19. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a a következő (4i) bekezdéssel egészül ki:

"(4i) A (4e) bekezdésben meghatározott feladatokat a kizárólagos állami tulajdonban álló Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) A koncessziós társaság jogosult az elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok körére kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerveitől. A koncessziós társaság a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátását, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítését követő 5 évig kezeli a követelése behajthatósága céljából."

20. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(7) Az önkormányzat a (6) bekezdés alapján megállapított fizetési kötelezettségét a 30/C. § (2) bekezdés szerint, az önkormányzatot megillető összeggel csökkentve teljesíti."

21. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a települési önkormányzat 2017. június 23-át követően és 2023. július 1-jét megelőzően díjkedvezményt, vagy díjkompenzációt állapított meg, és nem tájékoztatja írásban 2023. július 1-jét megelőzően a Koordináló szervet, 2023. július 1-jén vagy azt követően a koncessziós társaságot arról, hogy a díjkedvezménnyel, illetve díjkompenzációval kapcsolatosan 2023. július 1-jét megelőzően általa viselt költségeket 2023. július 1-jét követően nem viseli, az önkormányzat továbbra is megfizeti az ingatlanhasználó helyett a díjkedvezménynek, illetve díjkompenzációnak megfelelő összeget a koncessziós társaság részére, a koncessziós társaság pedig az önkormányzat által befizetett összeggel csökkentett díjat fizetteti meg az érintett ingatlanhasználóval. A települési önkormányzat a tájékoztatását 2023. július 1-je után is megadhatja, ebben az esetben a fizetési kötelezettség a tájékoztatás megküldését követő második hónap első napjától terheli.

(5) A települési önkormányzat átvállalás esetében a korábbi díjkedvezmény, illetve díjkompenzáció mértékétől eltérhet, többet és kevesebbet egyaránt átvállalhat az ingatlanhasználó által fizetendő díjból.

(6) A települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) rendeletet alkothat az (5) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részben, vagy egészben történő átvállalásáról. Az önkormányzat rendeletében megállapítja a díj átvállalásával érintett személyi kört, az átvállalás e személyi körre vonatkozó egyéb feltételeit.

(7) Az önkormányzat a (6) bekezdés szerinti rendeletének kihirdetéséről, módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről haladéktalanul tájékoztatja a koncessziós társaságot."

22. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásához szükséges feltételeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság részére biztosítja, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet igénybe veszi.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.

(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság felhívására a gazdálkodó szervezet a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy ingatlanhasználó a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét megadja.

(4) Ha nem az ingatlan tulajdonosa az ingatlanhasználó, az ingatlan tulajdonosa a Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság felhívására az ingatlanhasználó személyéről tájékoztatást ad. A tájékoztatás kiterjed az ingatlanhasználat tényének igazolására és az ingatlanhasználó személyének beazonosítására. Az ingatlanhasználat tényét igazoló okiratok másolatát - a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kivételével - az ingatlan tulajdonosa a Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság rendelkezésre bocsátja, vagy az elektronikus másolat elkészítésének lehetőségét számukra biztosítja. A Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság az e bekezdés szerint birtokba vett okiratmásolatokat az ingatlantulajdonos részéről történt tájékoztatás bizonyíthatósága érdekében, a követelések behajthatósága céljából 5 évig kezeli.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás ismételt felhívás ellenére történő elmulasztása esetén a Koordináló szerv, vagy - ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte - a koncessziós társaság a tulajdoni lap adatai alapján jár el a továbbiakban a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben."

23. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(3) A természetes személy ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott hulladékot hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységet ellátó koncesszori alvállalkozó telephelyére szállíthatja, ott a hulladék átvételére engedélyes átvevőnek átadhatja, az intézményi alvállalkozó a hulladékot átveheti."

24. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásáért szedhető közszolgáltatási díjat és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig.

(2) A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a Hivatal elnökének az 53/N. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelete és módszertani útmutatója alapján meghatározott indokolt költség figyelembevételével küldi meg a miniszter részére a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 45 napon belül tegye meg javaslatát.

(4) A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében, valamint a gazdálkodó szervezetek és a települési önkormányzatok részére a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység keretében, ugyanazon ingatlanhasználó részére, ugyanolyan tartalommal, meghatározott időközönként, ismétlődő jelleggel, rendszeres szolgáltatásként nyújtott hulladékgazdálkodási tevékenység mértékét meghaladó eseti szolgáltatás esetén a rendszeres szolgáltatás díjának figyelembevételével a hulladék típusára, mennyiségére, és a végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre tekintettel kell az eseti szolgáltatás díját meghatározni.

(5) A közszolgáltató, a Koordináló szerv, a települési (fővárosban a fővárosi, illetve kerületi) önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybe vett közszolgáltatói alvállalkozó (a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. A Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

(6) A koncesszor, a koncessziós társaság, a Koordináló szerv, a települési (fővárosban a fővárosi, illetve kerületi) önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, a koncesszori alvállalkozó, a 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű, a B3 alkategóriájú hulladéklerakó és a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök üzemeltetője és tulajdonosa, továbbá a környezetvédelmi termékdíj, valamint a visszaváltási és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő díjak megfizetésére kötelezettek, a 31. § (11)-(17) bekezdése szerint kompenzációra jogosult, az őket nyilvántartó hatóság és a díjakat beszedő szerv a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal e törvényben meghatározott tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki.

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében, a Hivatal által kiadott határozatban vagy az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidőn belül nem ad tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére."

25. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/D. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Hivatal a vagyonkataszter adatai hitelességének biztosítása érdekében az ország területén működő hulladékgazdálkodási eszközről és létesítményről azok tulajdonosától és használójától minden olyan tájékoztatást és adatot kérhet, amely a vagyonkataszter teljességéhez szükséges. A tulajdonos és a használó a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a kötelezett a tájékoztatást és adatszolgáltatást a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

(3) A Hivatal a vagyonkataszter adatait a tárgyévet követő év március 31-ig megküldi a miniszter részére, valamint a miniszter megkeresésére egyedi adatszolgáltatást teljesít az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglaltak szerint."

26. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/E. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdésben foglalt díjakkal érintett szolgáltatásokon kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység ellátásáért fizetendő ellenértéket a koncessziós társaság állapíthatja meg, amelynek - indokolt esetben differenciált - mértékét a honlapján közzéteszi."

27. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/H. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésében foglalt követelmények a koncessziós társaság esetében akkor is teljesülnek, ha az - a kapacitást biztosító megállapodások megkötésére, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek megszerzésére vonatkozó kötelezettsége körében - a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkező, a kapacitást biztosító koncesszori alvállalkozóval, illetve a kapacitással rendelkező más gazdálkodó szervezettel megállapodott legalább a kapacitások rendelkezésre bocsátásáról vagy lekötéséről."

28. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/I. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A koncessziós társaság a koncessziós szerződés tárgyát képező hulladékgazdálkodási résztevékenységeken kívül kizárólag a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységet végezhet, ahhoz kapcsolódó szerződéseket köthet. Az ilyen tevékenységgel, vagy szerződéssel érintett hulladék kezeléséről a 31. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kell gondoskodni. Törvény vagy e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezése alapján koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges a tevékenység, ha a koncessziós alapfeltételnek minősülő célérték teljesítést szolgálja.

(3b) A koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenységnek minősül a hulladékgyűjtő udvarban az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint történő hulladékgyűjtés."

29. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/N. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A koncesszori alvállalkozók (1) bekezdés szerinti tárgyévre vonatkozó indokolt költségeinek mértékét - hulladékgazdálkodási tevékenységenkénti bontásban - valamint az önkormányzatok 30/C. § (2) bekezdése szerinti indokolt költségeinek mértékét a Hivatal elnöke, figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és a (2) bekezdés szerinti módszertani útmutatóra, az e törvény végrehajtására a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig kiadott rendeletben állapítja meg."

30. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (4)-(4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az elhagyott hulladék felszámolására a (2) vagy (3) bekezdés szerint kötelezett személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett) a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül gondoskodik a hulladék ingatlanról történő elszállításáról, és a hulladéknak a megfelelő hulladékkezelési helyre történő elszállítása tényét a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése szerint illetékes szervénél az átvevő által a miniszter rendeletében meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratokkal, vagy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szállítási lappal, illetve bizonylattal igazolja.

(4a) Az igazolás egy eredeti példányát az átvevő az átadással egyidejűleg a kötelezett részére átadja. Ennek esetleges elmulasztását a kötelezett haladéktalanul jelzi a kötelezést kibocsátó hulladékgazdálkodási hatóság felé.

(4b) Az átvevő képviselőjének aláírásával ellátott igazolást a kötelezett a (4a) bekezdés szerinti kézhezvételt követően haladéktalanul továbbítja a kötelezést kibocsátó hulladékgazdálkodási hatóság részére."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(24) A (4) bekezdésben, és a 12. § (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a magyar állam javára a követelés és kamatai összegéig jelzáloggal terheli meg a (3) bekezdésben meghatározott ingatlant, az ingatlanügyi hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság megkeresésére a jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba soron kívül bejegyzi."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §-a következő (24a)-(24d) bekezdéssel egészül ki:

"(24a) A (3) bekezdés szerint kötelezett ingatlantulajdonos esetében a hulladék felszámolásával összefüggésben felmerült költségek tekintetében a hulladékgazdálkodási hatóság a tartozást a kötelezett kérelmére különös méltánylást igénylő esetekben mérsékelheti vagy elengedheti, illetve a végrehajtást a (3) bekezdésben meghatározott ingatlanra korlátozhatja.

(24b) Természetes személy esetében különös méltánylást igénylő eset az, ha a tartozás megfizetése a kötelezett és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné vagy a kötelezett számára súlyosan aránytalan megterhelést jelentene.

(24c) Vállalkozási tevékenységet elsődlegesen nem folytató, nem természetes személy esetében különös méltánylást igénylő eset, ha a tartozás megfizetése a kötelezett számára az elsődlegesen végzett tevékenységét veszélyezhető, súlyosan aránytalan megterhelést jelentene.

(24d) A tartozás mérséklése esetén hulladékgazdálkodási hatóság a megfizetendő összeget a kötelezett teljesítőképességéhez mérten állapítja meg."

31. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 66. §-a a következő (1) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

"(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről a koncessziós társaság, az általa kijelölt koncesszori alvállalkozó útján gondoskodik."

32. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 67. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a rendelkezésre álló dokumentumok alapján vagy az összes körülmény mérlegelésével nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy az átvételre kínált fémhulladék nem esik az állami hulladékgazdálkodási közfeladatellátással érintett hulladékok körén kívül, úgy az a koncessziós társaságot illeti meg az ellenkező bizonyításáig. (4) A hulladékgazdálkodási illetve a fémkereskedelmi hatóság a hulladékkal illetve fémkereskedelmi engedély köteles anyaggal végzett tevékenységet szükség szerinti gyakorisággal ellenőrzi, indokolt esetben együttes ellenőrzések útján."

33. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A hulladéklerakási járulék bizonylatait és a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi.

(2) Ha a hulladékgazdálkodási hatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy a járulékfizetésre kötelezett a hulladéklerakási járulékot nem vagy nem megfelelően fizette meg, akkor

a) a megfizetendő járulék vagy

b) a nem megfelelő összegben megfizetett járulékkülönbözet

végrehajtás útján történő beszedése érdekében a hulladékgazdálkodási hatóság intézkedik az ügy állami adóhatóság részére történő átadásáról."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hulladékgazdálkodási hatóságnak a járulékfizetésre kötelezett bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, hulladéklerakási járulék- és pótlékbefizetési, valamint 69/A. § szerinti elektronikus megfigyelőrendszer kiépítési- és üzemeltetési kötelezettségének ellenőrzése során az adózás rendjéről szóló törvényt, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmaznia azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon hulladékgazdálkodási hatóságot kell érteni. Az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazásakor a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása adóigazgatási eljárásnak minősül, amelynek során a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos kötelezettség adókötelezettségnek minősül."

34. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járulékfizetésre kötelezett az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételt a rögzítéstől számított 60 napig megőrzi. A megőrzési határidő elteltével - a 69/C. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - a járulékfizetésre kötelezett a felvételt haladéktalanul törli."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járulékfizetésre kötelezett mindenki számára jól látható helyen és olvashatóan figyelemfelhívó jelzést és tájékoztatást helyez el)

"a) a hulladéklerakót is magában foglaló hulladékgazdálkodási létesítmény területén kialakított elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszer alkalmazásáról,"

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felvétel - megkeresés alapján vagy a hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés alkalmával - kizárólag

a) a környezetvédelmi hatóság,

b) bűncselekmény gyanújának észlelése esetén a nyomozó hatóság,

c) a bíróság, és

d) a hulladékgazdálkodási hatóság részére adható át."

35. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69/C. § (3)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 60 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt annak kezelője ne törölje.

(4) A bíróság vagy más hatóság megkeresésére, vagy a hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés alkalmával a felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni, illetve át kell adni.

(5) Ha a felvétel törlésének mellőzését kérték, és a mellőzés kérésétől számított 30 napon belül a bíróság vagy más hatóság megkeresésére nem került sor, a felvételt haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a 60 napos megőrzési határidő még nem járt le.

(6) A felvételt csak az adatkezelő által feljogosított személy jogosult megismerni a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében. A felvételből megismerhető tényt, bizonyítékot, valamint az adatkezelőt, a felvétel megismerésére egyéb okból jogosult személy nevét, a felvétel megismerésének okát, idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni."

36. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/C. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A hulladékgazdálkodási hatóság a 86. § (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, melynek célja a kiemelt szabályszegést elkövetők ellenőrizhetőségének biztosítása.

(10) A nyilvántartás tartalmazza

a) a nyilvántartási számot,

b) a természetes személy elkövető esetén

ba) nevét,

bb) születési nevét,

bc) születési helyét és idejét,

bd) állampolgárságát,

c) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, honossága szerinti állam megnevezését,

d) annak a költségvetési évnek meghatározását, amely esetében a 86. § (9) bekezdésben meghatározott bírságösszeg - a hatóság végleges döntésével - kiszabásra került,

e) a d) pontban foglalt bírság vonatkozásában

ea) a bírságot kiszabó hatóság megnevezését,

eb) a hatáskör meghatározását, amelyben eljárva a hatóság a bírságot kiszabta,

ec) a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásának időpontját,

ed) a bírságot kiszabó döntés ügyiratszámát,

ee) a bírság típusát és összegét,

ef) a jogsértés megnevezését,

eg) a jogsértés időpontját,

eh) a jogsértés leírását, valamint

ei) azon hulladékgazdálkodási bírságot kiszabó döntés véglegessé válásának napját, amely alapján a kiemelt hulladékjogi szabályszegés megvalósulását megállapította.

(11) A nyilvántartás archív állományában lévő adatokat az archív állományba kerüléstől számított öt év elteltével a hatóság törli a nyilvántartásból."

37. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kötelezett jogsértő magatartása miatt felmerült, a hulladékgazdálkodási hatóság által hivatalból végzett vizsgálat költségét, valamint a hivatalbóli eljárás során felmerült valamennyi igazolt és indokolt eljárási költséget a kötelezett viseli."

38. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény "34a. A hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokra vonatkozó különös szabályok" alcíme a következő 78/H. és 78/I. §-sal egészül ki:

"78/H. § (1) A 18/D. § (4) bekezdése szerinti kötelezésre irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag az eszköz üzemeltetője, tulajdonosa, valamint a koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóságnak a kötelezést megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon belül indítható. A hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és védiratával együtt 15 napon belül megküldi a bíróságnak.

(3) A bíróság a (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben - a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított -6 hónapon belül dönt.

(4) A (2) bekezdés szerinti közigazgatási perben a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.

78/I. § (1) A 18/D. § (4) bekezdése szerinti díj összegének megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag az eszköz üzemeltetője, a tulajdonosa, valamint a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó.

(2) A 31. § (11) bekezdése szerinti, kompenzáció összegének megállapítására irányuló eljárásokban közvetlenül érintett kizárólag a 31. § (11) bekezdése szerinti eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet, valamint a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó.

(3) A Hivatalnak a használati vagy igénybevételi díj összegét, illetve a kompenzáció összegét megállapító határozata elleni közigazgatási per a határozat közlésétől számított 15 napon belül indítható. A Hivatal a keresetlevelet az ügy irataival és védiratával együtt 15 napon belül megküldi a bíróságnak.

(4) A bíróság a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben - a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított -6 hónapon belül dönt.

(5) Ha a bíróság a használati vagy igénybevételi díj összegét, illetve a kompenzáció összegét megállapító határozatot a (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben jogerősen hatályon kívül helyezi, mindaddig a Hivatal határozatában meghatározott használati vagy igénybevételi díj összeget, illetve kompenzáció összeget kell alkalmazni, amíg a Hivatal által a bírósági határozat alapján új eljárásban hozott, véglegessé vált határozat szerinti díjösszeg, illetve kompenzáció nem alkalmazandó.

(6) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási perben a határozat részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye."

39. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 86. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:

"(18) Az e törvény szerinti helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság a hulladékgazdálkodási bírság, valamint a helyszíni bírság mértékéről, kiszabásának és megállapításának módjáról kormányrendeletben meghatározott feladata ellátása érdekében intézkedése során a (19) bekezdés e) pontjában meghatározott személyes adatokat kezeli.

(19) A helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság az intézkedés során a következő adatokat rögzíti:

a) az elkövetés helye (település, utca, házszám, helyrajzi szám, km szelvény),

b) az elkövetés ideje (év, hónap, nap, óra, perc),

c) az eset körülményeinek leírása, valamint a hulladék fajtájának és mennyiségének meghatározása,

d) a helyszíni bírság megfizetési módja (csekkszelvény átadásakor a csekkszelvény sorszámának rögzítése),

e) az elkövető személy vagy személyek

ea) családi és utóneve,

eb) anyja születési neve,

ec) születési helye, születési ideje,

ed) állampolgársága,

ee) lakóhelye,

ef) személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány okmányazonosítója,

f) a helyszíni bírság kiszabására jogosultat foglalkoztató szerv megnevezése, székhelye és telefonszáma,

g) a helyszíni bírság kiszabására jogosult hatásköre,

h) a hulladék elszállítás módja, határideje, az azt igazoló dokumentumok beküldésének határideje (elkövető által azonnal vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cég által),

i) annak rögzítése, hogy az elkövető elismeri a cselekmény elkövetését és azt, hogy a helyszíni bírság kiszabására jogosult által rögzítettek megfelelnek a valóságnak, és

j) a helyszíni bírság kiszabására jogosult és az eljárás alá vont aláírása."

40. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"2. a termelési hulladék és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónál képződő hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladék képződése megelőzésének, valamint a termelési hulladékkal és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónál képződő hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályait;"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"35. a Koordináló szerv adatkezelésének részletes szabályait, továbbá az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaságnak, a 2023. július 1-jét megelőző időszakban közszolgáltatási feladatokat ellátó közszolgáltatónak, a települési önkormányzatnak, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosának a Koordináló szerv, valamint a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait;"

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)

"a) a 18/B. § (3) bekezdésében meghatározott díj mértékét, elemeit, a díjalkalmazási feltételeket és a díjmegfizetés rendjét, valamint az átvételi díjról kiállított számla és nyilvántartás kötelező tartalmi elemeit,"

(rendeletben állapítsa meg.)

(4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg:)

"e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásával érintett személyi kört, az átvállalására vonatkozó feltételeket."

41. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A 2023. július 1-jét megelőző időszakban közszolgáltatóként működött gazdasági társaság a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos,

a) folyamatban lévő ügyfélszolgálati ügyek iratait a Koordináló szerv részére,

b) nyilvántartásait - a tevékenység koncesszori alvállalkozóként folytatása esetén felhasználhatja, de ha tevékenységét koncesszori alvállalkozóként 2023. július 1-jét követően nem folytatja - a koncesszor, vagy közvetlenül a koncesszor által kijelölt koncesszori alvállalkozó részére

2023. július 1-jén átadja."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(7) A vegyes települési hulladék, illetve a természetes személy ingatlanhasználó elkülönítetten gyűjtött hulladéka vonatkozásában a szolgáltatást a koncessziós társaság közvetlenül vagy koncesszori alvállalkozók igénybevételével, 2023. július 1. napjától jogszabály, valamint a koncessziós társaság jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kiadott általános szerződési feltételei vagy a koncessziós társaság által megkötött szerződés alapján nyújtja tovább az ingatlanhasználók részére a 47/A. § (1) bekezdése, 91. §-a, 91/A. §-a szerint meghatározott díj ellenében 2023. december 31-ig a (6) bekezdés szerint megszűnt közszolgáltatási szerződés szerinti feltételekkel, műszaki tartalommal. A szolgáltatás felajánlásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a koncessziós társaság között jogviszony jön létre.

(8) A 92/A. § (2) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a gazdálkodó szervezet a koncessziós társasággal történő szerződéskötés érdekében az ott meghatározottak szerint nem szolgáltat adatot, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére a gazdálkodó szervezet és a koncessziós társaság között 2023. július 1. napjától jogszabály, valamint a koncessziós társaság jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kiadott általános szerződési feltételei szerinti tartalommal jogviszony jön létre a 47/A. § (1) bekezdése szerint meghatározott díjfizetési kötelezettség mellett."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. §-a a következő (10)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodással összefüggésben fennálló fizetési kötelezettségét nem az arra jogosult javára teljesíti, a téves kedvezményezett a pénzforgalmi szolgáltatójánál intézkedik az adott hónapban a számlájára tévesen érkezett valamennyi pénzösszegnek a ténylegesen jogosult pénzforgalmi számlájára az adott hónapot követő hónap ötödik munkanapjáig történő átutalása érdekében. A ténylegesen jogosult az átutalás adatellenőrzése után értesíti az ingatlanhasználót a továbbutalás megérkezéséről.

(11) E törvénynek a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvénnyel (a továbbiakban: Mód2. tv) megállapított, 2023. július 1-jétől hatályos 35. § (4) bekezdésének szabályairól, a díjkedvezmény vagy díjkompenzáció költségviselésével kapcsolatos eljárásról a Koordináló szerv a Mód2. tv 21. §-ának hatálybalépését követő 15 napon belül értesíti a nyilvántartása szerint érintett települési önkormányzatot.

(12) A (11) bekezdés szerinti eljárást követően, azon önkormányzatok által teljesítendő átvállalás esetén, amely önkormányzatok ilyen jogcímmel a Mód2. tv. hatálybalépésének napján nem szerepeltek a Koordináló szerv számlázási rendszerében, a koncessziós társaság ezen átvállalás technikai számlázási feltételeit 2024. január 1-jétől biztosítja.

(13) A miniszter a 2023. évi országos hulladékanalízis mennyiségi adatait 2023. július 31-ig küldi meg a Hivatal részére."

42. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő 92/L. §-sal egészül ki:

"92/L. § (1) E törvénynek a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvény által megállapított 47/A. § (5) és (6) bekezdésében foglalt bírság kiszabására vonatkozó szabályok legkorábban a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvény hatálybalépését követő 31. napon alkalmazhatóak.

(2) E törvénynek a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvény által megállapított 61. § (24a)-(24d) bekezdésében foglalt rendelkezések a hatályba lépésekor már véglegessé vált határozatokban megállapított fizetési kötelezettségek esetén is alkalmazhatóak."

43. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 92/H. § a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az az eredeti hulladéktermelőnek nem minősülő gazdálkodó szervezet, aki 2023. július 1-jén rendelkezik a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység hatálya alá tartozó hulladékkal, az adott hulladékot 2023. szeptember 30-ig

a) szabadon értékesítheti - ez esetben a vevő szabadon megvásárolhatja -, vagy,

b) a koncessziós társasággal e határidőig megkötött megállapodás alapján - a pénzben kifejezhető értékkel rendelkező hulladék tekintetében - ellentételezés fejében a koncessziós társaságnak, vagy az általa kijelölt koncesszori alvállalkozónak, az e megállapodásban rögzített ütemezés szerint, de legkésőbb 2023. december 31-ig átadhatja.

(9a) A (9) bekezdés b) pontja szerinti ellentételezés mértékét a koncessziós társaság a Hivatal elnökének a 88. § (3a) bekezdés d) pontja szerinti rendeletében foglalt, a kompenzáció összege meghatározásának keretszabályaira figyelemmel megalkotott módszertana alapján határozza meg.

(9b) A (9) bekezdés szerinti hulladék 2023. október 1-jéig nem értékesített, vagy a (9) bekezdés b) pontja alapján megkötött megállapodással nem érintett részéről a gazdálkodó szervezet a 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint kell, hogy - az átvevővel megállapodott ütemezés szerint - gondoskodjon, e hulladékért ellentételezésre nem jogosult. Az átvett hulladékkal - ide nem értve a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékből származó hulladékot - összefüggésben az átvevőnél igazolhatóan keletkezett költségeket az átadó megtéríti."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha a fémkereskedelemről szóló törvény a (9) bekezdés szerinti hulladék mint fémkereskedelmiengedély-köteles anyag átadására vagy értékesítésére a (9) bekezdéstől eltérő határidőt állapít meg, akkor azt kell alkalmazni."

(3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) E törvénynek a Mód. tv. által megállapított 18/A-18/D. §-ában meghatározott rendelkezéseit 2023. július 1-je előtt csak a Hivatal elnökének a vonatkozó díjmegállapító rendelete megalkotásával összefüggő feladata teljesítésével kapcsolatban kell alkalmazni. A Hivatal elnökének a Mód. tv. által megállapított 18/B. § (3) bekezdésében, és a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget első alkalommal, féléves díjfizetési időszakra 2023. március 31-ig kell teljesítenie."

(4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Hivatal által 2022. évben kiadott megfelelőségi vélemény hatálya 2023. július 1-jéig meghosszabbodik, a folyamatban lévő hatósági eljárások e törvény erejénél fogva megszüntetésre kerülnek, a befizetett igazgatási szolgáltatási díjakat az eljáró hatóság visszafizeti.

(8) A Koordináló szerv a 49. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét 2023. évre vonatkozóan 2023. január 1. és 2023. június 30. közötti időszakra teljesíti.

(9) A koncessziós társaság a 49. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét első alkalommal a 2023. július 1. és 2023. december 31. közötti időszakra teljesíti 2023. szeptember 30-ig."

44. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1. 2. § (1) bekezdés 26c. pontjában a "közszolgáltatással" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységgel" szöveg,

2. 12. § (1a) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

3. 18/B. § (1) bekezdésében a "költségekre, a" szövegrész helyébe a "költségekre, különösen a" szöveg,

4. 30/A. § (3) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az "által forgalomba" szövegrész helyébe az "által belföldön forgalomba" szöveg,

5. 32/A. § (5) bekezdésében a "lakcímnyilvántartás szerveitől" szövegrész helyébe a "lakcímnyilvántartás, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerveitől" szöveg,

6. 37/D. §-ában a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg és az "önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak" szövegrész helyébe az "önkormányzat, önkormányzati társulás többségi tulajdonában álló, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncesszori alvállalkozónak" szöveg,

7. 21. alcím címében a "díj" szövegrész helyébe a "díj, és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak" szöveg,

8. 46. § (1) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatásra" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységre" szöveg,

9. 46. § (1) bekezdés b) pontjában az "a közszolgáltatás" szövegrész helyébe az "a közszolgáltatási résztevékenység" szöveg és a "közszolgáltatással" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységgel" szöveg,

10. 46. § (2) bekezdésében a "közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg,

11. 51. § (3) bekezdésében a "47/A. § (4a) bekezdése" szövegrész helyébe a "47/A. § (6) bekezdése" szöveg,

12. 53/E. § (8) bekezdésében a "társasággal versenyeztetés" szövegrész helyébe a "társasággal vagy koncesszori alvállalkozói tevékenység ellátására irányuló szerződéssel rendelkező személlyel versenyeztetés" szöveg és az "ellátásához szükséges" szövegrész helyébe az "ellátásához részben vagy egészben szükséges" szöveg,

13. 53/H. § (3) bekezdésében a "társaságon és" szövegrész helyébe a "társaságon, valamint" szöveg,

14. 53/N. § (5) bekezdésében az "és a" szövegrész helyébe a "valamint a" szöveg,

15. 68. § (6) bekezdésében a "szolgáltat." szövegrész helyébe a "szolgáltat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: adatszolgáltatás)." szöveg,

16. 69/A. § (1) bekezdésében a "hulladéklerakó" szövegrész helyébe a "hulladéklerakót is magában foglaló hulladékgazdálkodási létesítmény" szöveg,

17. 86. § (7) bekezdésében az "a joghátrányt megállapító döntésének véglegessé válását követő tizenöt napon belül" szövegrész helyébe az "az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint" szöveg,

18. 91/A. § (3a) bekezdés b) pontjában a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg,

19. 91/A. § (3b) bekezdésében a "közszolgáltatást" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenységet" szöveg,

20. 92/A. § (2) bekezdésében a "8" szövegrész helyébe a "15" szöveg,

21. 92/B. § (9) bekezdésében a "46" szövegrész helyébe a "85" szöveg,

22. 92/G. § (2) bekezdés a) pontjában a "közszolgáltatási feladat" szövegrész helyébe a "közszolgáltatási résztevékenység" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

a) 2. § (9) bekezdése,

b) 30/B. § (5) bekezdésében az "és értesítési" szövegrész,

c) a 32/A. § (7) bekezdésében a "kijelöléséről," szövegrész,

d) 61. § (22) bekezdés f) pont fh) alpontjában az "és értesítési címére" szövegrész és az "értesítési címére (címeire)," szövegrész,

e) 61. § (29) és (30) bekezdése,

f) 78/B. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja,

g) 86. § (7) és (8) bekezdése,

h) 86/D. §-ában az "értesítési címét," szövegrész,

i) 88. § (1) bekezdés 17. pontja,

j) 88. § (1) bekezdés 33. pontjában a "kijelölésének módját, a" szövegrész,

k) 92/H. § (7) bekezdése.

8. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

46. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 1. § (1) bekezdésében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatás" szövegrész helyébe az "állami hulladékgazdálkodási közfeladat" szöveg lép.

9. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

47. § A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

a) 5. §-ában a "hulladékgazdálkodási" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó" szöveg,

b) 6. §-ában a "hulladékgazdálkodási" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó" szöveg

lép.

10. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

48. § Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében a "helyi önkormányzat" szövegrész helyébe a "koncessziós társaság" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a " , közvetlenül az ideiglenes ellátás előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató" szövegrész helyébe az "a koncessziós társaság" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "önkormányzati kötelező feladat ellátásában" szövegrész helyébe az "ellátásban" szöveg,

d) 4. § nyitó szövegrészében a "hulladékgazdálkodási közszolgáltatás" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység" szöveg

lép.

49. § Hatályát veszti az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

a) 3. § (1a) bekezdése,

b) 3. § (6) bekezdése.

11. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

50. § Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

51. § Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény

a) 1. §-ában a "víziközmű-szolgáltató és a" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó szolgáltató (a továbbiakban:" szöveg és a "közszolgáltató (a" szövegrész helyébe a "közszolgáltató), a víziközmű-szolgáltató (a" szöveg,

b) 8. § (5) bekezdés e) pontjában a "hulladékgazdálkodási" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási" szöveg és a "közszolgáltatás esetében" szövegrész helyébe a "közszolgáltatás) esetében" szöveg

lép.

12. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

52. § Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 33. pontjában a "települési szilárd és folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység közszolgáltatást, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz" szöveg lép.

13. A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény módosítása

53. § A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt vármegye vármegyei önkormányzatának közgyűlése, hogy a különleges gazdasági övezet területén]

"b) a hulladékról szóló törvény alapján önkormányzati rendeletalkotási körbe tartozó szabályokat;"

[rendeletben határozza meg.]

54. § Hatályát veszti a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény

a) 5. §-a,

b) 7. § (2) bekezdés c)-e) pontja.

14. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény módosítása

55. § (1) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 49. § (2) bekezdés hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31/A. §-át megállapító rendelkezése a "31. § (11) bekezdése" szövegrész helyett a "31. § (13) bekezdése" szöveggel lép hatályba.

(2) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 49. § (6) bekezdés hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (7) bekezdését megállapító rendelkezése az "a Koordináló szerv által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének" szövegrész helyett az "eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének a Koordináló szerv, illetve a miniszter és a Hivatal részére" szöveggel lép hatályba.

(3) Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény

a) 95. § (1) bekezdésében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (1) és (2) bekezdését megállapító rendelkezése a

"(1) Ha a koncesszor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) foglaltak szerint nem biztosítja vagy az bármely okból nem biztosítható, és a (2) bekezdés szerinti beavatkozás lehetősége fennáll, a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Ht. szerinti állami hulladékgazdálkodási közfeladat koncessziós szerződés szerinti megengedett beavatkozás lehetősége fennáll

a) a Magyarországot fenyegető, a koncessziós szerződésben meghatározott rendkívüli külső események bekövetkeztekor, vagy

b) a koncessziós szerződésben az ellátás biztonságát, vagy a környezet állapotát súlyosan hátrányosan érintő koncesszori cselekmény vagy mulasztás esetén."

b) 95. § (2) bekezdésében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4/A. §-át megállapító rendelkezése a

"4/A. § A 2023. július 1-jét megelőzően meghozott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására vonatkozó kijelölések hatályukat vesztik."

szöveggel lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény

a) 90. § (2) bekezdés 1. pontjában a "38. § (1) és (2) bekezdésében," szövegrész,

b) 90. § (2) bekezdés 2. pontjában a "38. § (1) bekezdésében," szövegrész, az "és 35." szövegrész,

c) 90. § (2) bekezdés 8. pontjában a "12. § (5) bekezdésében," szövegrész,

d) 90. § (2) bekezdés 13. pontja,

e) 90. § (2) bekezdés 17. pontjában a "38. § (1) bekezdésében," szövegrész,

f) 90. § (2) bekezdés 18. pontja,

g) 91. § (2) bekezdés 1. pontjában a "27.," szövegrész,

h) 91. § (2) bekezdés 8. pontja,

i) 91. § (2) bekezdés 10. pontjában a "(3) és" szövegrész.

15. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosítása

56. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény 88. §-ában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (24) bekezdését megállapító rendelkezése a "(3) bekezdésben foglaltak esetén" szövegrész helyett a "(4) bekezdésben, és a 12. § (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén" szöveggel lép hatályba.

16. A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVI. törvény módosítása

57. § (1) A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVI. törvény

a) 12. §-ában a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 40. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az "adóhatóság 2023." szövegrész helyett az "adóhatóság - a kötelezettség keletkezésének napján hatályos szabályok szerint - 2023." szöveggel lép hatályba,

b) 22. § (2) bekezdésében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a "(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozó termékekből származó, a települési hulladékként kezelésre kerülő, az illegálisan lerakásra kerülő hulladékkal összefüggő, továbbá a köztisztaság keretében a 33. § (5) bekezdése alapján eltávolításra kerülő hulladékkal összefüggő, a koncessziós társaságnál felmerülő, valamint a köztisztaság keretében a 33. § (5) bekezdése alapján eltávolításra kerülő hulladékkal összefüggő, az önkormányzatoknál felmerülő, és megtérítendő, egymástól elkülönített indokolt költségeket a 30/A. § (5) bekezdése szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj tartalmazza. Ha az önkormányzat részére e bekezdés alapján megtérítendő összeg meghaladja az önkormányzat által a 33. § (6) bekezdése szerint a koncessziós társaság részére fizetendő összeget, a különbözetet téríti meg a koncessziós társaság az önkormányzat részére a (2a) bekezdés szerinti elkülönített bankszámlán lévő összeg erejéig." szöveggel lép hatályba,

c) 24. § (3) bekezdésében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4e) bekezdés nyitó szövegrészét megállapító rendelkezése a "szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz" szövegrész helyett a "szervet hoz" szöveggel lép hatályba,

d) 2. melléklet 1.2.3. pontja a "díj (Ft/kg), csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell" szövegrész helyett a "díj kollektív teljesítés esetére díjmoduláció nélkül miniszteri rendeletben megállapított összege (Ft/kg) csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj kollektív teljesítés esetére díjmoduláció nélkül miniszteri rendeletben megállapított összegét kell" szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVI. törvény

a) 9. §-a,

b) 13. § (4) bekezdése,

c) 14. § 14. pontja,

d) 15. § 26. pontja,

e) 15. § 28. pontjában a "(2a) és" szövegrész,

f) 23. §-a,

g) 26. §-a,

h) 29. §-a,

i) 50. § 8. és 26. pontja,

j) 4. melléklete.

17. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 44. § 16. pontja az e törvény kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(3) A 38. § az e törvény kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(4) A 17. § (2) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 15. alcím 2024. február 1-jén lép hatályba.

59. § A 8. alcím az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2023. évi XLV. törvényhez

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

(ABC)
8a.Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus
készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló
készülék; homok- vagy gőzszóró és hasonló gép
ex. 8424*

2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pontjában foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:

(ABC)
12a.Additív gyártásra szolgáló gépekex. 8485*

2. melléklet a 2023. évi XLV. törvényhez

"4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek, tartozékainak átlagos tömege és az átalánydíj összege

1. A 2. pont szerinti gépjárműcsoportok esetén fizetendő termékdíj-átalányt meghatározó általános formula:

T = [akkumulátor (AT - F) * t] + [gumiabroncs (AT - F) * t] + [kenőolaj (AT - F) * t] + [elektromos, elektronikus berendezés (AT - F) * t]

1.1. Ahol

1.1.1. T: a megfizetendő termékdíj-átalány összege, a kerekítés általános szabályai szerint ezer forintra kerekítve.

1.1.2. AT: a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott termékáramra vonatkozó általános termékdíjtétel.

1.1.3. F: az adott termékáramra vonatkozó - a termékdíj megállapítási időszak első napján hatályos -Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj kollektív teljesítés esetére díjmoduláció nélkül miniszteri rendeletben megállapított összege (Ft/kg), azzal, hogy azon termék- és anyagáramok esetén, amelyekre a Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem kerül megállapításra, az F értéke 0.

1.1.4. t: a 2. pontba foglalt táblázat B-E oszlopában az adott termékáramra vonatkozó átlagos tömeg.

1.2. A két tizedes pontossággal kiszámított termékáramonként számított összeget forintra kerekítve kell megállapítani. Amennyiben AT-F eredménye negatív összeg, nullának kell tekinteni.

2. A gépjármű termékdíjköteles alkotórészének, tartozékának átlagos tömege termékáramonként

ABCDE
1Vtsz. és HR alszám, megnevezésakkumulátor
(kg/db)
gumiabroncs
(kg/db)
kenőolaj
(kg/db)
elektromos,
elektronikus
berendezés
(kg/db)
28702 10 Kizárólag
kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral
működő
401502060
38702 20 Kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is
működő
4015020150
48702 30 Szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű
motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is
működő
4015020150
58702 40 00 Kizárólag
elektromos hajtómotorral
működő
4015020150
68702 90 Más gépjármű
a vezetőt is beleértve
10 vagy annál több személy
szállítására
18451135
78703 10 Speciálisan, havon
való közlekedésre tervezett
járművek; golfkocsik és
hasonló járművek
1025717
88703 21 Más jármű, kizárólag
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral
működő, legfeljebb 1000 cm3
hengerűrtartalommal
1025717
98703 22 Más jármű, kizárólag
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral működő,
1000 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
1335920
108703 23 Más jármű, kizárólag
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral működő,
1500 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 3000 cm3
hengerűrtartalommal
15401123
118703 24 Más jármű, kizárólag
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral működő,
3000 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal
15451135
128703 31 Más jármű, kizárólag
kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral
működő legfeljebb 1500 cm3
hengerűrtartalommal
1835717
138703 32 Más jármű,
kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő
1500 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 2500 cm3
hengerűrtartalommal
2040922
148703 33 Más jármű,
kizárólag kompressziós
gyújtású, dugattyús,
belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő
2500 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal
22451130
158703 40 Más jármű,
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral és
hajtómotorként elektromos
motorral is működő, a külső
elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthetők
kivételével
15451180
168703 50 Más jármű,
kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral és
hajtómotorként elektromos
motorral is működő, a külső
elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthetők
kivételével
22451180
178703 60 Más jármű,
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral és
hajtómotorként elektromos
motorral is működő, külső
elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthető
15451180
188703 70 Más jármű,
kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel
vagy féldízel) motorral és
hajtómotorként elektromos
motorral is működő, külső
elektromos áramforrásra
csatlakoztathatóan tölthető
22451180
198703 80 Más jármű, kizárólag
elektromos hajtómotorral
működő
1545280
208703 90 Más gépkocsi és
más gépjármű, elsősorban
személyszállításra tervezett
(a 8702 vtsz. alá tartozó
kivételével), beleértve
a kombi típusú gépkocsit és
a versenyautót is
1240260
218704 10 Dömper, terepjáró
kivitelű
405002020
228704 21 Más áruszállító
gépjármű kizárólag
kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral
működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
20501822
238704 22 Más áruszállító
gépjármű kizárólag
kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral
működő, 5 tonnát meghaladó,
de legfeljebb 20 tonna
össztömegű
303602517
248704 23 Más áruszállító
gépjármű kizárólag
kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű
(dízel vagy féldízel) motorral
működő, - 20 tonna
össztömeget meghaladó
1204503522
258704 31 Más áruszállító
gépjármű, kizárólag
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral
működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
15401122
268704 32 Más áruszállító
gépjármű, kizárólag
szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral
működő, 5 tonna össztömeget
meghaladó
801802317
278704 41 Más áruszállító
gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is
működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
22451180
288704 42 Más áruszállító
gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is
működő, 5 tonnát meghaladó,
de legfeljebb 20 tonna
össztömegű
2036025100
298704 43 Más áruszállító
gépjármű kompressziós
gyújtású, dugattyús, belső
égésű (dízel vagy féldízel)
motorral és hajtómotorként
elektromos motorral
is működő, - 20 tonna
össztömeget meghaladó
12045035120
308704 51 Más áruszállító
gépjármű, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű
motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is
működő, legfeljebb 5 tonna
össztömegű
15451180
318704 52 Más áruszállító
gépjármű, szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű
motorral és hajtómotorként
elektromos motorral is
működő, 5 tonna össztömeget
meghaladó
8025030100
328704 60 Más áruszállító
gépjármű, kizárólag
elektromos hajtómotorral
működő
6025015150
338704 90 Más áruszállító
gépjármű
45602017
348711 10 Motorkerékpár
(beleértve a segédmotoros
kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; legfeljebb
50 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű
motorral működő
3612
358711 20 Motorkerékpár
(beleértve a segédmotoros
kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 50 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb
250 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű
motorral működő
41026
368711 30 Motorkerékpár
(beleértve a segédmotoros
kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 250 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb
500 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű
motorral működő
410310
378711 40 Motorkerékpár
(beleértve a segédmotoros
kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 500 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb
800 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű
motorral működő
411414
388711 50 Motorkerékpár
(beleértve a segédmotoros
kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 800 cm3-t
meghaladó hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű
motorral működő
414518
398711 60 Elektromos
hajtómotorral működő
motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt
[moped] is), oldalkocsival
is (kivéve a 8711 60 90 vtsz.
hatálya alá tartozó termékek)
49315

"

3. melléklet a 2023. évi XLV. törvényhez

1. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. melléklet 4.6. pontja helyébe a következő pont lép:

"4.6. A rezsidíjcsökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolt időszakban: a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2013. június 30-án hatályos árképzéshez képest (a 2013. július 1-jét követően elszámolt összes díj a 2013. június 30-án hatályos árképzése alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. július 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve). Társasház vagy lakásszövetkezet esetében a megtakarítás összegét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítésére figyelemmel kell meghatározni. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetén a 2023. július 1-jét megelőző időszak vonatkozásában felhalmozott összeget a 2023. július 1-jei záródátum szerint kell figyelembe venni."

Tartalomjegyzék