Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2023. évi CXX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

1. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 40. § (3) bekezdésében a "termékdíj-kötelezettséggel" szövegrész helyébe az "e törvény szerinti kötelezettségekkel" szöveg lép.

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

2. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 26d. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"26d. hulladékgazdálkodási tevékenység: a hulladékgazdálkodás körébe tartozó tevékenységek összessége, amely az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásán túl magában foglalja a települési önkormányzatok által végzett hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátását, valamint az egyéb gazdálkodó szervezetek által végzett hulladékgazdálkodási műveletek biztosítását is;"

3. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok körére kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerveitől. A Koordináló szerv a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatokat az elszámolási, számlázási, és kintlévőség-kezelési feladatok ellátása során, valamint e feladatok ellátását követő 5 évig kezeli a követelése behajthatósága céljából."

4. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A települési önkormányzat az állammal a 78. § (1) bekezdés g) pontja, a koncessziós társasággal az 53/E. § (7) bekezdése alapján együttműködve gondoskodik - a tulajdonában, illetve a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladat ellátása érdekében létrehozott társulás tulajdonában álló, hulladék kezelését szolgáló létesítmények útján - az átvett hulladék kezeléséről."

5. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A koncessziós szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nem természetes személy ingatlanhasználó és a koncessziós társaság között a koncessziós jogosultság alapján nyújtható szolgáltatásra vonatkozó jogviszony - a (4a) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a jogszabály alapján vagy a koncessziós társaság által biztosított elektronikus felületen történő regisztrációt és a vonatkozó általános szerződési feltételek elfogadását követően jön létre."

6. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/K. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására üzemeltetett hulladékgazdálkodási eszköz, létesítmény tulajdonosa és üzemeltetője a gördülő fejlesztési rendszerterv elkészítéséhez, felülvizsgálatához és végrehajtásához szükséges, a gördülő fejlesztési rendszerterv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben előírt adatokat a koncessziós társaság felhívása esetén a koncessziós társaság rendelkezésére bocsátja."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/K. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A gördülő fejlesztési rendszerterv tételének vagy elemének jóváhagyását a miniszter megtagadja, ha:)

"d) az nem felel meg a hulladékgazdálkodási tárgyú jogszabályok előírásainak."

7. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (24a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(24a) A hulladék felszámolásának a hulladékgazdálkodási hatóság általi foganatosítása során felmerült, a kötelezett által megtérítendő költségek megfizetési kötelezettségét a hulladékgazdálkodási hatóság - a (3) bekezdés szerint kötelezett ingatlantulajdonos kérelmére - különös méltánylást igénylő esetben mérsékelheti vagy a megtérítési kötelezettség alól felmentést adhat, illetve a végrehajtást a (3) bekezdésben meghatározott ingatlanra korlátozhatja."

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. §-a a következő (24e) bekezdéssel egészül ki:

"(24e) A (24a) bekezdés szerinti kérelem a költség megfizetéséről rendelkező döntés véglegessé válásától számított 90 napon belül nyújtható be a végrehajtást elrendelő hatóságnál."

8. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"71. § (1) A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet,

a) amelynek tevékenysége során kormányrendeletben meghatározott mennyiségű hulladék képződik,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez - ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét -, valamint

c) amely az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott célból Magyarország területére hulladékot behoz, kivisz vagy átszállít.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján is környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett, a környezetvédelmi biztosítását csak az (1) bekezdés b) pontja alapján kell megkötnie."

9. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 72. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési vagy környezetvédelmi feladatok lebonyolításáért felelős, a feladat ellátására jogszabályban kijelölt, a feladatok végrehajtását a központi költségvetésből származó források alapján ellátó, kizárólagos állami tulajdonú gazdasági társaság mentesül a 70. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség alól, ha az esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolásáért, valamint a rekultivációs és utógondozási feladatok ellátásáért a tulajdonosi joggyakorló mögöttes felelősséget vállal."

10. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állam a körforgásos gazdaságra történő átállásért, illetve a hulladékgazdálkodásért, azok felügyeletéért, valamint az azokkal összefüggő állami feladatok ellátásáért való felelőssége körében

a) az e törvényben meghatározottak szerinti ellátja a hulladékgazdálkodási tevékenység szakmai irányítását, felügyeletét,

b) működteti a hulladékgazdálkodási minőségbiztosítási rendszert,

c) az e törvény szerinti hatósági intézkedések megalapozása céljából állami laboratóriumokat működtet,

d) részt vesz az elhagyott hulladék felszámolásával, továbbá jogszabályban állami feladatként meghatározott, a körforgásos gazdaságra történő átállással és a hulladékgazdálkodási vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátásában,

e) ellátja a hulladékgazdálkodási ágazattal összefüggő piacfelügyeleti feladatokat, a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatait, és meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, országos céljait,

f) részt vesz a települési hulladék állami hulladékgazdálkodási közfeladatot meghaladó kezelési feladatainak ellátásában, valamint

g) együttműködik a hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásban részt vevő szervezetekkel."

11. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/C. § (10) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás tartalmazza)

"d) annak a költségvetési évnek a megjelölését, amely esetében a kiemelt hulladékjogi szabályszegés ténye megállapításra került,"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 78/C. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) A nyilvántartás (10) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adata a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében nyilvánosan hozzáférhető."

12. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"1. a koncessziós társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat részeként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység ellátásának és igénybevételének, szabályait, a közszolgáltatási díjhátralék jelzálogként történő bejegyzése kezdeményezésének feltételeit, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés egyes előírásait;"

(2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)

"19. a pénzügyi biztosíték, a céltartalék és a környezetvédelmi biztosítás képzésére kötelezettek körére, azok formájára, mértékére, felhasználásának feltételeire, elszámolására, nyilvántartására, a megkötésük és megszűnésük módjára és tartalmára, a hulladékgazdálkodási hatóság ezekkel összefüggő eljárására, valamint a gyártók biztosítékadására vonatkozó részletes szabályokat;"

13. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) E törvénynek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 61. § (24a)-(24d) bekezdése a Módtv3. hatálybalépésekor már véglegessé vált határozatban megállapított fizetési kötelezettség vonatkozásában a 2024. június 30. napjáig benyújtott kérelem esetében alkalmazható.

(11) Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, hozzájárulásokkal, bejelentésekkel vagy kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokkal rendelkező valamely szervezettől (átadó) a hulladékgazdálkodási létesítmény, eszköz tulajdonjogát vagy használatának jogát a koncesszor vagy a koncessziós társaság, illetve annak közvetlen vagy közvetett részesedésével működő gazdasági társaság megszerzi, a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások, bejelentések vagy kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások vonatkozásában a létesítmény, eszköz birtokbaadásával egyidejűleg az átvevő mint jogutód a törvény erejénél fogva a korábbi jogosult helyébe lép."

14. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1. 2. § (1) bekezdés 10. pontjában az "az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény építéséből vagy bontásából" szövegrész helyébe az "építési és bontási tevékenységből" szöveg,

2. 2. § (1) bekezdés 26b. pontjában a "kereskedelmét és" szövegrész helyébe a "kereskedelmét, értékesítését és" szöveg,

3. 2. § (1) bekezdés 26c. pontjában a "kereskedelmét" szövegrész helyébe az "értékesítését" szöveg,

4. 12. § (1a) bekezdésében az "építési és bontási" szövegrészek helyébe az "építési-bontási" szöveg,

5. 12. § (2a) bekezdésében a "szerint gondoskodik" szövegrész helyébe a "szerint, a 31. § (5) bekezdése alkalmazásával gondoskodik" szöveg,

6. 31. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában az "átadás, vagy" szövegrész helyébe az "átadás, valamint - ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor - a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy" szöveg,

7. 32/A. § (4e) bekezdés a) pontjában a "feladat, és" szövegrész helyébe a " , valamint jogszabály által ráruházott egyéb feladat," szöveg,

8. 32/A. § (4e) bekezdés b) pontjában a "feladat" szövegrész helyébe a "feladat, és" szöveg,

9. 47/A. § (6) bekezdésében a "jogosult, az" szövegrész helyébe a "jogosult, a koncessziós szerződés hatálya alá tartozó hulladékot hasznosító hulladékkezelő, az" szöveg,

10. 53/K. § (1) bekezdésében az "év január 15. napjáig köteles benyújtani" szövegrész helyébe az "évben január 15-ig nyújtja be" szöveg,

11. 53/K. § (2) bekezdésében a "45" szövegrész helyébe a "60" szöveg,

12. 53/K. § (3) bekezdés b) pontjában az "előnyökkel, vagy" szövegrész helyébe az "előnyökkel," szöveg,

13. 53/K. § (3) bekezdés c) pontjában az "ütemtervnek." szövegrész helyébe az "ütemtervnek, vagy" szöveg,

14. 61. § (24b) bekezdésében a "tartozás" szövegrész helyébe a "költség" szöveg,

15. 61. § (24c) bekezdésében a "tartozás" szövegrész helyébe a "költség" szöveg, a "veszélyezhető" szövegrész helyébe a "veszélyeztető" szöveg és a "megterhelést" szövegrész helyébe a "terhet" szöveg,

16. 61. § (24d) bekezdésében a "tartozás" szövegrész helyébe a "költség" szöveg,

17. 61. § (25) bekezdésében a "koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó útján" szövegrész helyébe a "31. § (2) bekezdése szerint" szöveg,

18. 72. § (1) bekezdésében a "kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy" szövegrész helyébe a " , valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet" szöveg,

19. 72. § (2) bekezdésében a "kormány- vagy miniszteri rendelet" szövegrész helyébe a "kormányrendelet" szöveg,

20. 78/B. § (2) bekezdés 14. pontjában a "kidolgozza" szövegrész helyébe a "felülvizsgálja és kidolgoztatja" szöveg,

21. 78/C. § (9) bekezdésében a "kiemelt szabályszegést" szövegrész helyébe a "kiemelt hulladékjogi szabályszegést" szöveg,

22. 78/C. § (10) bekezdés c) pontjában az "elkövető cégjegyzékszámát" szövegrész helyébe az "elkövető nevét, cégjegyzékszámát" szöveg,

23. 78/C. § (10) bekezdés e) pont ee) alpontjában az "összegét," szövegrész helyébe az "összegét, valamint" szöveg,

24. 88. § (1) bekezdés 15. pontjában a "törmelék" szövegrész helyébe az "anyag" szöveg,

25. 88. § (1) bekezdés 47. pontjában a "vezetésével kapcsolatos" szövegrész helyébe a "vezetésével, valamint a 78/C. § (10a) bekezdése szerinti közzététellel kapcsolatos" szöveg,

26. 88. § (2) bekezdés 13. pontjában a "költségek, bevételek, kiadások, beruházások, valamint az ezzel összefüggő műszaki" szövegrész helyébe a "költség-, bevétel- és kiadáskategóriák, beruházások, valamint az ezzel összefüggő" szöveg,

27. 92/B. § (7) bekezdésében a "2023. december 31-ig a" szövegrész helyébe a "2024. június 30-ig - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

a) 78/C. § (10) bekezdés a) pontja,

b) 78/C. § (10) bekezdés e) pont ef) alpontja,

c) 78/C. § (10) bekezdés e) pont eh) és ei) alpontja,

d) a körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XLV. törvény 42. §-ával megállapított 92/L. §-a.

3. Záró rendelkezések

16. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Tartalomjegyzék