200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tan. R.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) önálló rendeltetési egység: az épületben található olyan rész, szint vagy lakásegység, amelyet önálló használatra terveztek vagy alakítottak át, és amelyben energiát használnak a beltéri légállapot szabályozására;"

(2) A Tan. R. 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) hatósági rendeltetésű épület: olyan épület, amelyben a hasznos alapterület több mint 50%-át a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szerv, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti területi kormányzati igazgatási szerv vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti helyi önkormányzati szerv igazgatási célú feladatai ellátására használja;"

(3) A Tan. R. 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"j) jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás."

2. § (1) A Tan. R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Rend.) alapján kell elkészíteni.

(1a) A tanúsítvány kötelezően alkalmazandó tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(1b) A tanúsítványnak tartalmaznia kell

a) az (1c) bekezdés szerinti összefoglaló lapot,

b) a tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység határoló és nyílászáró szerkezeteinek, valamint az épülettechnikai rendszereinek tanúsítás idején meglévő állapotának adatait,

c) az energiafelhasználási adatokat a tanúsított épület vagy az önálló rendeltetési egység energiahordozónkénti számított energiafogyasztásáról és felhasználási céljairól,

d) a 6. § (4) bekezdése szerinti korszerűsítési javaslatokat,

e) a 6. § (2a) bekezdése szerinti fotódokumentációt,

f) a közérdekű nyilatkozatok és - ha az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai jellemzője nem a Rend. szerinti honlapon feltüntetett számítási módszer szerint kerül meghatározásra - az alkalmazott szabványok listáját, valamint

g) a mintalapokat az épülettechnikai rendszerek, alternatív energiák, szerkezeti elemek, valamint épülettípusok ikonjaival.

(1c) A tanúsítvány összefoglaló lapján fel kell tüntetni

a) a tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység 1. melléklet 1. pontjának "Összefoglaló lap" szerinti adatait,

b) a 6. § (2a) bekezdése szerinti fotót,

c) a 4. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági kategóriákat,

d) a Rend.-ben a jelentős felújításokra és az új épületekre meghatározott követelmények adatait,

e) a tanúsító adatait,

f) a tanúsítvány kiállításának időpontját,

g) a 9/A. § szerinti azonosító kódot, valamint

h) a tanúsítványnak az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséért felelős szerv által működtetett online felületen történő elérhetőségére utaló QR-kódot.

(1d) A tanúsítvány nyomtatott változatát - az (1b) bekezdés g) pontjában meghatározott mintalapok kivételével - a tanúsító a megrendelő részére közvetlenül is átadja. Az (1b) bekezdés g) pontjában meghatározott mintalapok az (1c) bekezdés h) pontja szerinti QR-kóddal elérhető online felületen tekinthetők meg."

(2) A Tan. R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén - a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével - az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek."

(3) A Tan. R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az épület közönség számára nyitva álló helyiségének jól látható helyére ki kell függeszteni a tanúsítvány összefoglaló lapjának az (1c) bekezdés szerinti - személyes adatnak nem minősülő - tartalmi elemeit

a) az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott épület és

b) a tanúsítvánnyal rendelkező, 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű, közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület

esetében.

(5a) Az (5) bekezdés szerinti kifüggesztés során az 1. melléklet szerinti arculati elemek alkalmazása nem kötelező."

3. § A Tan. R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A tanúsítványt - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az épület egészére kell kiállítani.

(2) Ha a tanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása miatt kerül sor, a tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani.

(3) A tanúsítványon feltüntetett követelményértékeket a Rend. új épületekre, valamint a meglévő épületek jelentős felújítására vonatkozó előírásai alapján, az energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátás szerinti besoroláshoz (a továbbiakban: besorolás) felhasznált referenciaértékeket a Rend. összesített energetikai jellemzőre, valamint fajlagos szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó előírásai alapján kell meghatározni. A kategóriába sorolás további részletszabályait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A tanúsítványon az energetikai szempontból mértékadó határoló szerkezeteket és épülettechnikai rendszereket felhasználási célonként hatékonyság szerint be kell sorolni. Mértékadó határoló szerkezetnek minősül a legnagyobb összfelületű nyílászárótípus, homlokzati fal, lapostető, fűtött tetőteret határoló szerkezet, padlás és búvótér alatti födém, árkád és áthajtó feletti födém, alsó zárófödém fűtetlen terek felett, továbbá azon határoló és nyílászáró szerkezetek, amelyek összfelülete meghaladja az épület lehűlő felületének 10%-át. A besorolás szabályait a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza."

4. § A Tan. R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A tanúsítást a 2. mellékletben meghatározott tartalommal a Rend.-ben meghatározott számítási módszerrel kell elvégezni.

(2) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítást az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell elvégezni, ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg, valamint a tervezett műszaki jellemzőjű épülettechnikai berendezéseket szerelték be.

(3) Ha az épületben meglévő fűtési és légkondicionáló rendszerre energetikai felülvizsgálat készült, és a rendszert a felülvizsgálat óta nem alakították át, a tanúsítás során a felülvizsgálat eredményét tényként kell figyelembe venni.

(4) Ha a tanúsítást megelőzően a tanúsító helyszíni szemlét tart, annak időpontját a tanúsítványon feltünteti."

5. § (1) A Tan. R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A tanúsítványt az 1. melléklet szerint kell kiállítani, és a 2. melléklet szerinti alátámasztó munkarésszel kell elkészíteni és nyilvántartásba venni.

(2) A tanúsítvány 1. melléklet 1. pontja szerinti, "Összefoglaló lap" elnevezésű lapjához az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását csatolni kell.

(2a) A tanúsítványt éles, az épületet, épületrészt vagy önálló rendeltetési egységet jól beazonosító fotódokumentációval kell ellátni, és az 1. melléklet 1. pontja szerinti, "Összefoglaló lap" és "Fotódokumentáció" elnevezésű lapon kell feltölteni a következő tartalmi elemeknek megfelelően:

a) a tanúsítás tárgyát képező épület, jelentősen felújított épületrész, bővítés vagy önálló rendeltetési egység jellegzetes homlokzatairól készült fotók, melyek közül egyet az összefoglaló lapra kell feltölteni;

b) jellemző hőleadót és annak szabályozását ábrázoló fotó;

c) jellemző ablak fotója;

d) egész épület tanúsítása esetén a távfűtéssel ellátott épületek kivételével a hőtermelő és hőtároló vagy más ilyen funkciót ellátó berendezés beépített helyzetét ábrázoló fotó;

e) megújuló energiájú épülettechnikai rendszerek alkalmazása esetén azok fotója."

(2) A Tan. R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tanúsítvány korszerűsítési javaslatot tartalmaz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának jelentős felújítási követelményszintjére, továbbá a Rend.-ben foglalt, a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményszint teljesítésére. Ha az épület vagy önálló rendeltetési egység a jelentős felújítás követelményszintet már teljesíti, akkor csak a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményszint teljesítésére kell javaslatot tenni. Ha ez utóbbi is teljesül, akkor a korszerűsítési javaslat elhagyható."

6. § (1) A Tan. R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott javaslatban fel kell tüntetni az egyes határoló szerkezetek és épülettechnikai rendszerek korszerűsítésével összefüggő, egyben műszakilag megvalósítható intézkedéseket az alábbi bontásban:

a) "jó" szintnek megfelelően, amely szint teljesíti épületszerkezetek esetén a 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopában, épülettechnikai rendszerek esetén az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopában megjelölt követelményértékeket;

b) "kiváló" szintnek megfelelően, amely szint teljesíti épületszerkezetek esetén a 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopában, épülettechnikai rendszerek esetén az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopában megjelölt követelményértékeket.

(1a) Korszerűsítési javaslatok meghatározása esetén fel kell tüntetni a megvalósításukkal elérhető energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátási kategóriákat is a 3. melléklet szerint, továbbá tájékoztatást kell adni a komplex felújítás előnyeiről és a korszerűsítési lépések javasolt ütemezéséről arra az esetre, ha annak megvalósítása egy ütemben nem lehetséges.

(1b) Korszerűsítési javaslatok meghatározása esetén fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az energiahatékonyság javítását célzó javaslatok csak előzetes ajánlások, és nem helyettesítik a gondos tervezést, melynek során a biztonsági, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állagvédelmi, akusztikai, tűzvédelmi, valamint egyéb tervezési szempontokat is figyelembe kell venni. Külön fel kell hívni a figyelmet továbbá arra, ha az épület műemléki vagy helyi védelem alatt áll. Ebben az esetben a korszerűsítést csak a műemléki értékleltár figyelembevételével lehet végezni úgy, hogy a műemléki érték ne sérüljön."

(2) A Tan. R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A tanúsítványban fel kell tüntetni azt, hogy hol kaphat a tulajdonos vagy a bérlő további információt, segítséget a korszerűsítésekkel kapcsolatban, továbbá fel kell tüntetni az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21. § (4) bekezdésében a Magyar Mérnöki Kamara által biztosított tanácsadási lehetőséget is."

7. § A Tan. R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a tanúsítvány hatálya alatt a Rend.-ben meghatározott követelményérték vagy az e rendeletben meghatározott kategóriába sorolási módszertan megváltozik, a változás előtt kiállított tanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén, mely időponton túl e célból új tanúsítványt kell készíteni."

8. § A Tan. R. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az energetikai követelményeknek való megfelelést igazoló számítást, melyet nem szükségszerűen követ tanúsítvány kiállítása, és mely az energetikai tanúsítványtól különállóan, illetve attól függetlenül is elkészíthető, tanúsítói jogosultsággal rendelkező szakember végezheti el."

9. § A Tan. R. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 2023. október 31-éig közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényűként

a) kérelmezett építési engedéllyel rendelkező vagy

b) egyszerű bejelentés alapján megépítendő

épület esetében, ha a Rend. szerint elkészített energetikai tanúsítvány szerint az épület nem felelne meg a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigény követelményének, a tanúsítvány mellett attól különállóan, a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigény követelményeinek való megfelelést igazoló számítást az e rendeletnek az építési engedély kérelme benyújtásának vagy az egyszerű bejelentés megtételének napján hatályos tartalmával és a Rend. ugyanekkor hatályos számítási módszere szerint is el lehet készíteni."

10. § (1) A Tan. R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

(2) A Tan. R.

a) a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel,

b) az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel

egészül ki.

11. § A Tan. R. 8. § (1) bekezdésében a "tíz" szövegrész helyébe az "öt" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti a Tan. R.

a) 3. § (2a) bekezdésében az "amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll" szövegrész,

b) 3. § (5) bekezdés b) pontjában az "és raktár" szövegrész,

c) 6. § (1) bekezdésében az "Az energetikai minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza." szövegrész,

d) 8. § (3) bekezdése,

e) 12. § (3)-(5) bekezdése.

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 19. § (6) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)

"i) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) hatálya alá tartozó épület esetében tájékoztatást arról, hogy az építési engedélytől építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel történő eltérés esetén az épület energetikai jellemzőinek

ia) új épület esetén energetikai tanúsítvánnyal igazoltan az építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem benyújtásának napján hatályos miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek kell megfelelnie,

ib) bővítés esetén a bővítésre - vagy ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületre - vonatkozóan a miniszteri rendeletben meghatározott számítással vagy energetikai tanúsítvánnyal igazoltan az építési engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglalt energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételre irányuló kérelem benyújtása napján hatályos miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek kell megfelelnie."

14. § Az R1. 35. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmazza a tájékoztatást arról, hogy)

"c) a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épület esetében az építési engedélytől építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységgel történő eltérés esetén az épület energetikai jellemzőinek

ca) új épület esetén energetikai tanúsítvánnyal igazoltan az építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem benyújtásának napján hatályos miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek kell megfelelnie,

cb) bővítés esetén a bővítésre - vagy ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületre - vonatkozóan a miniszteri rendeletben meghatározott számítással vagy energetikai tanúsítvánnyal igazoltan az építési engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglalt energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételre irányuló kérelem benyújtása napján hatályos miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek kell megfelelnie."

15. § (1) Az R1. 39. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8a) Az építtetőnek a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó új épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia."

(2) Az R1. 39. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületre vonatkozóan a miniszteri rendeletben meghatározott számítással vagy energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni az építési engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglalt energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételre irányuló kérelem benyújtása napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek való megfelelést."

16. § (1) Az R1. 40. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A használatbavételi engedély akkor adható meg, ha az építmény az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és)

"d) a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó

da) új épület esetén energetikai tanúsítvánnyal igazoltan az építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem benyújtásának napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek megfelel,

db) épület bővítése esetén a bővítés - vagy ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épület - a miniszteri rendeletben meghatározott számítással vagy energetikai tanúsítvánnyal igazoltan megfelel az építési engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglalt energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételre irányuló kérelem benyújtása napján hatályos miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek."

(2) Az R1. 40. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg és az építmény használatát csak akkor tilthatja meg, ha)

"b) új épület esetén az nem felel meg a 40. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában előírt követelményeknek,

c) bővítés esetén az nem felel meg a 40. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában előírt követelményeknek,"

17. § Az R1. 44. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtása napján hatályos miniszteri rendeletben meghatározott követelményeket kell teljesíteni."

18. § (1) Az R1. 54. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1c) Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épületek esetén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia."

(2) Az R1. 54. § (3a) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy]

"f) a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó

fa) új épület energetikai tanúsítvánnyal igazoltan megfelel az építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem benyújtásának napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek,

fb) épület bővítése esetén a bővítésre - vagy ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületre - vonatkozóan a miniszteri rendeletben meghatározott számítással vagy energetikai tanúsítvánnyal igazoltan megfelel az építési engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglalt energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételre irányuló kérelem benyújtása napján hatályos miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek."

(3) Az R1. 54. § (6) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha)

"d) a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó új épület nem felel meg az 54. § (3a) bekezdés f) pont fa) alpontjában előírt követelményeknek, vagy

e) a miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épület bővítése nem felel meg az 54. § (3a) bekezdés f) pont fb) alpontjában előírt követelményeknek,"

(4) Az R1. 54. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A miniszteri rendelet hatálya alá tartozó épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületre vonatkozóan a miniszteri rendeletben meghatározott számítással vagy energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni az építési engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglalt energetikai jellemzőknek vagy a használatbavételre irányuló kérelem benyújtása napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek való megfelelést."

19. § Az R1. 77/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"77/E. § (1) E rendeletnek az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról szóló 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelettel módosított vagy megállapított rendelkezéseit a 2023. október 31. után benyújtott építési engedély iránti kérelem alapján indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időpontig benyújtott építési engedély iránti kérelemmel rendelkező épületek esetében e rendelet 2023. október 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy 2024. június 30-át követően beadott használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelemmel rendelkező épületek esetén a használatbavétel feltétele a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaszint teljesítése. Ennek során a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem benyújtásának napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek kell megfelelni, vagy amennyiben a tanúsítvány szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű építési engedéllyel rendelkező épület nem felel meg a miniszteri rendelet szerinti közel nullás követelményeknek, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek (a továbbiakban: TNM rendelet) az építési engedély kérelme benyújtásának napján hatályos közel nullás követelményeinek való megfelelés is igazolható és alkalmazható az abban foglalt számítással.

(3) Az építésügyi hatóság a (2) bekezdésben foglalt épület használatbavételi engedélyének megadását vagy a használatbavételének tudomásulvételét megtagadja, és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha az alábbiak valamelyike nem teljesül:

a) 2024. június 30-ig benyújtott használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem esetében az épület megfelel az építészeti-műszaki dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy a 2023. október 31-én hatályos TNM rendelet követelményeinek, vagy

b) 2024. június 30-át követően benyújtott használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem esetében az épület teljesíti a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaszintet, mely során megfelel a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem benyújtásakor hatályos miniszteri rendelet közel nullás követelményeinek, vagy amennyiben a tanúsítvány szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényűként engedélyezett épület nem felel meg a miniszteri rendelet hatályos közel nullás követelményeinek, a TNM rendeletnek az építési engedély kérelme benyújtásának napján hatályos közel nullás követelményeinek való megfelelés is igazolható és alkalmazható az abban foglalt számítás szerint."

20. § Az R1. 8. melléklet I. rész

a) 1.2.1. pontjában az "elemzését" szövegrész helyébe az "elemzése" szöveg, az "az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben" szövegrész helyébe az "a miniszteri rendeletben" szöveg,

b) 1.2.2. pontjában az "az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet" szövegrész helyébe az "a miniszteri rendelet" szöveg, valamint a "legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást" szövegrész helyébe az "a miniszteri rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló miniszteri rendelet szerinti épületenergetikai számítás az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalommal" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti az R1. 19. § (4) bekezdés i) pontja.

3. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az építtető a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor

a) ha a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, igazolni köteles a díj megfizetését,

b) csatolja az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot,

c) csatolja új épület esetén azt az energetikai tanúsítványt, amely igazolja

ca) a 2023. október 31-ét követően bejelentett, új épület esetében a kivitelezési dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy az épület felépültét tanúsító hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásának napján hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) követelményeinek való megfelelést,

cb) a 2023. október 31-éig bejelentett, új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítvány iránt 2024. június 30-ig benyújtott kérelem esetében a kivitelezési dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy a 2023. október 31-én hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM Rend.) követelményeinek való megfelelést,

cc) a 2023. október 31-éig bejelentett, új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítvány iránt 2024. június 30-át követően benyújtott kérelem esetében a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaszint teljesítését, mely során a hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor hatályos miniszteri rendelet követelményeinek kell megfelelni, vagy amennyiben a tanúsítvány szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényűként bejelentett épület nem felel meg a miniszteri rendelet hatályos közel nullás követelményeinek, a TNM Rend.-nek a bejelentés megtétele napján hatályos közel nullás követelményeinek való megfelelés is igazolható és alkalmazható az abban foglalt számítás szerint,

d) ha a kivitelezési tevékenység a 4. § (3) bekezdése szerint valósult meg, mellékelni köteles

da) a fővállalkozó kivitelezőnek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmú nyilatkozatát vagy - ha a kivitelezési tevékenységbe az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint fővállalkozó kivitelezőt nem kellett bevonni - a szakirányú szakképesítéssel rendelkező személynek vagy személyeknek e nyilatkozattal megegyező tartalmú nyilatkozatát és szakirányú szakképesítésének igazolását,

db) a megvalósulási dokumentációt, ha a kivitelezési dokumentációtól a kivitelezési tevékenység során eltértek, és

dc) a fővállalkozó kivitelező halála vagy megszűnése esetén az építésügyi műszaki szakértőnek - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben a fővállalkozó kivitelező számára meghatározott tartalmú - nyilatkozatát, valamint

e) mellékelni kell a 2023. október 31-ét követően tett bejelentésű bővítés esetén a bővítéssel érintett épületrészre, vagy ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületre vonatkozóan azt az energetikai tanúsítványt vagy miniszteri rendelet szerinti számítást, amely igazolja a kivitelezési dokumentációban meghatározott energetikai jellemzőknek vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor hatályos miniszteri rendelet követelményeinek való megfelelést."

23. § Az R2. 7/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/D. § (1) Az e rendelet szerinti ügyekben a miniszteri rendeletben foglalt épületenergetikai előírásokat a 2023. október 31-ét követően tett bejelentések esetében kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti időpontig tett azon bejelentések esetében, ahol az új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítványt 2024. június 30-ig kérelmezték, a bejelentés megtételének napján vagy 2023. október 31. napján hatályos TNM Rend. követelményeinek kell megfelelni, azzal, hogy a bejelentő ez esetben is választhatja a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti időpontig tett azon bejelentések esetében, ahol az új épület felépültét igazoló hatósági bizonyítványt 2024. június 30-át követően kérelmezték, a hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaszint teljesítése, mely során a hatósági bizonyítvány kérelmezésének napján hatályos miniszteri rendelet követelményeinek kell megfelelni. Amennyiben a tanúsítvány szerint a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényűként bejelentett épület nem felel meg a miniszteri rendelet hatályos közel nullás követelményeinek, a TNM Rend.-nek a bejelentés megtétele napján hatályos közel nullás követelményeinek való megfelelés is igazolható és alkalmazható az abban foglalt számítás szerint."

24. § Az R2. 1. melléklet

a) 5.2. pont a) alpontjában a "7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben" szövegrész helyébe a "miniszteri rendeletben" szöveg,

b) 5.2. pont b) alpontjában az "az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet" szövegrész helyébe az "a miniszteri rendelet" szöveg és a "legalább az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítás" szövegrész helyébe az "a miniszteri rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló miniszteri rendelet szerinti épületenergetikai számítás az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalommal" szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

26. § E rendelet 1. alcíme az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai tanúsítvány alapvető tartalmi elemei

1. Tanúsítvány elemei

2. Tanúsítvány képjelmagyarázat

"

2. melléklet a 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az energetikai tanúsítvány és az energetikai követelményeknek való megfelelést igazoló számítás alátámasztó munkarésze

1. Az alátámasztó munkarész a Rend.-ben foglaltakkal összhangban tartalmazza az épület vagy önálló rendeltetési egység megvalósult vagy tervezett állapotának megfelelően a következő alapadatokat:

1.1. az épület vagy épületben lévő önálló rendeltetési egység egyértelmű beazonosításához szükséges címe, helyrajzi száma;

1.2. a kapcsolódó tanúsítvány 9/A. § (1) bekezdése szerinti egyedi tanúsítványazonosító kód száma, a hivatkozás okának megjelölésével, ha a tanúsítás

1.2.1. más épület vagy önálló rendeltetési egység tanúsítványa alapján készült;

1.2.2. a korábbi tanúsítvány felülvizsgálata során készült;

1.2.3. egyéb okból készült;

1.3. az épület vagy önálló rendeltetési egység hasznos alapterülete (AN);

1.4. az épület vagy önálló rendeltetési egység kondicionált légtérfogata (V);

1.5. az épület vagy önálló rendeltetési egység lehűlő felületeinek mennyisége (A);

1.6. valamennyi fűtött helyiséget határoló felület esetén

1.6.1. a határoló vagy nyílászáró szerkezettípus felülete (transzparens szerkezetűeknél tájolásonként);

1.6.2. a hőátbocsátási tényező vonatkozó követelményértéke;

1.6.3. a szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezőjének értéke;

1.6.4. a csatlakozási hőhidak hossza, továbbá egyszerűsített számítás esetén az alkalmazott hőhídkorrekció, részletes számítás esetén a csatlakozó szerkezetek vonalmenti hőátbocsátási tényezője;

1.6.5. fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek esetén a fűtetlen tér hatását kifejező korrekciós tényező vagy más, a fűtetlen tér hőmérsékletét jellemző érték;

1.6.6. talajjal érintkező szerkezetek esetén a Rend. szerinti számításhoz előírt tényezők;

1.7. a fix (nem nyílászáró) szerkezetek esetén az 1.6. alpontban meghatározottakon felül a rétegrendet jellemző adatok:

1.7.1. a homogén rétegek vastagsága (inhomogén rétegrendek esetén a különböző helyeken mért rétegvastagság);

1.7.2. a rétegek beépítési hővezetési tényezője, légrétegnél a réteg hőellenállása;

1.7.3. a rétegrendben megjelenő általános pontszerű és vonalmenti hőhidak jellemzői vagy az inhomogenitást más módon jellemző paraméterei;

1.7.4. külső és belső oldali hőátadási tényezők;

1.7.5. a változó rétegvastagság, valamint egyéb, a rétegrend hőátbocsátási tényezőjét befolyásoló paraméterek;

1.8. nyílászáró és bevilágító felülettel rendelkező (transzparens) szerkezetek esetén az 1.6. alpontban meghatározottakon felül legalább a jellemző típusoknál

1.8.1. a szerkezet bevilágító és teljes felületének aránya vagy a bevilágító felület mérete;

1.8.2. a transzparens szerkezet sugárzásátbocsátási képessége árnyékoló szerkezet nélkül, és ha van árnyékoló szerkezet, úgy azzal együtt is;

1.8.3. a szerkezet hőátbocsátási tényezője vagy a csatlakozó szerkezetek felületi és vonalmenti hőátbocsátási tényezője és azok geometriai méretei;

1.8.4. a benapozottság ténye, a számításnál alkalmazott korrekciós tényezőkkel;

1.8.5. a sugárzási nyereségek mértéke legalább havi bontásban;

1.9. különböző rendeltetésenkénti csoportosításban (önálló rendeltetési egységenként, zónánként, helyiségenként vagy helyiségcsoportonként)

1.9.1. a különböző időintervallumokban számított parancsolt hőmérséklet értéke;

1.9.2. a különböző időintervallumokban (nyári, téli) számított légcsere mértéke;

1.9.3. a hőtároló tömeget jellemző paraméter, a hasznosítási tényezők értéke havi bontásban;

1.9.4. a belső hőnyereség mértéke;

1.9.5. a nettó használati melegvízigény;

1.9.6. a szakaszos fűtés, hűtés korrekciós szorzója;

1.9.7. hasznos alapterület és rendszer-alapterület adatok;

1.9.8. a Rend. szerinti fajlagos hőveszteség-tényező számított értéke;

1.10. épülettechnikai rendszereknél zónánként vagy lefedési arányokhoz rendelten

1.10.1. az indikátoroknál figyelembe vett súlyozó tényezők;

1.10.2. teljesítménytényezők, veszteségeket kifejező tényezők;

1.10.3. elosztó vezeték helye, hőfoklépcső, elosztási veszteség, lefedettségi arány, továbbá a Rend. alapján meghatározott egyéb paraméterek szövegesen és a hozzá tartozó, számításba vett számszerű tényezővel, az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti energiahatékonysági osztályok;

1.10.4. a nettó éves hőigények a Rend. szerint, az egyes tagok és tényezők tételes számszerű bontásával;

1.11. szellőző rendszerek esetén az 1.10. alpontban foglaltakon túl

1.11.1. a ventilátorok éves elektromos energiaigénye a Rend. szerinti, az egyes tagok és tényezők tételes számszerű bontásával;

1.11.2. a számítási részeredmények módszertől függően;

1.12. a megújuló energiát hasznosító épülettechnikai rendszerek lefedési arányát igazoló számítás;

1.13. a Rend. szerinti referenciaépület adatai a tárgyi épülettel azonos bontásban;

1.14. a felhasználási célonkénti fogyasztások energiahordozók szerinti fogyasztások, a megújuló, a nem megújuló primer energiaigények és a szén-dioxid-kibocsátások fajlagos és teljes értékei a Rend. szerinti bontásban;

1.15. a Rend. szerinti lakó- és szállás jellegű épületek esetén a referenciaépületre a felhasználási célonkénti fogyasztások energiahordozók szerinti fogyasztások a Rend. szerinti bontásban;

1.16. a Rend. szerinti egyéb rendeltetésű épületek esetén a referenciaépületre a felhasználási célonkénti fogyasztások energiahordozók szerinti fogyasztások, valamint a megújuló, a nem megújuló primer energiaigények és a szén-dioxid-kibocsátások fajlagos és teljes értékei a Rend. szerinti bontásban.

2. További, önkéntesen csatolható munkarészek: tervrajz, infrafelvétel, légtömörségmérés jegyzőkönyve, egyéb mérési jegyzőkönyvek, iratmásolatok, költség-haszon elemzés, a fenti részletezettségben energetikai számítás a tervezett felújításról."

3. melléklet a 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátás szerinti besorolás (hatékonysági osztályok)

1. A hatékonyságot az alábbi indikátorral kell jellemezni, és kétféle hatékonysági skálán kell a tanúsított épületeket vagy önálló rendeltetési egységeket besorolni.

1.1. Az energetikai minőséget a vizsgált épület vagy önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzőjének és az új épületek létesítése során a teljes épület összesített energetikai jellemzője Rend. szerint megengedett követelményértékének százalékban kifejezett arányával kell jellemezni. A Rend. szerinti egyéb rendeltetésű épületek önálló rendeltetési egységeinek energetikai tanúsítása esetén az önálló rendeltetési egységre meghatározott új épületekre vonatkozó követelményértékek tekintendők viszonyítási alapnak.

1.2. A szén-dioxid-kibocsátást a vizsgált épület vagy önálló rendeltetési egység fajlagos szén-dioxid-kibocsátása és az új épületek létesítése során a teljes épület fajlagos szén-dioxid-kibocsátása Rend. szerint megengedett követelményértékének százalékban kifejezett arányával kell jellemezni. A Rend. szerinti egyéb rendeltetésű épületek önálló rendeltetési egységeinek energetikai tanúsítása esetén az önálló rendeltetési egységre meghatározott új épületekre vonatkozó követelményértékek tekintendők viszonyítási alapnak.

2. A vizsgált épület vagy önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője, továbbá fajlagos szén-dioxidkibocsátása és az 1. pont 1.1. és 1.2. alpontja szerinti nevező arányának százalékban kifejezett értéke alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele:

ABCD
1.Összesített energetikai jellemző szerinti besorolásFajlagos szén-dioxid-kibocsátás szerinti besorolás
2.BesorolásEnergetikai minőség (%)BesorolásSzén-dioxid-kibocsátás (%)
3.A + + + 2023≤0A + + +2023≤0
4.A ++20230<...≤50A ++20230<...≤50
5.A+202350<...≤90A+202350<...≤90
6.A202390<...≤100A202390<...≤100
7.B2023100<...≤130B2023100<...≤130
8.C2023130<...≤160C2023130<...≤160
9.D2023160<...≤200D2023160<...≤200
10.E2023200<...≤250E2023200<...≤250
11.F2023250<...≤310F2023250<...≤310
12.G2023310<...≤390G2023310<...≤390
13.H2023390<...≤500H2023390<...≤500
14.I2023500<...I2023500<...

3. Amennyiben az épület vagy önálló rendeltetési egység műszaki állapota miatt nem alkalmas a rendeltetésszerű funkció ellátására, úgy mind az összesített energetikai jellemző, mind a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás szerinti besorolás "I" kategóriába tartozik. Ebben az esetben az energetikai tanúsítványban a nem meghatározható számszerű eredmény adatok nem kerülnek kitöltésre."

4. melléklet a 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Épületszerkezetek értékelési osztályai

1. Az 1. melléklet 1. pontja szerinti hiteles energetikai tanúsítvány lapon az energetikai szempontból meghatározó határoló szerkezeteket hatékonyság szerint be kell sorolni. A besorolást a szerkezet Rend. szerinti átlagos hőátbocsátási tényezője alapján kell végezni.

2. A besorolási kategóriahatárokat és kategóriamegnevezéseket a következő táblázat tartalmazza:

ABCDE
1.homlokzati fal (W/m2K)
2.rosszgyengeközepeskiváló
3.0,9<...0,45<...≤0,90,24<...≤0,450,16<...≤0,24≤0,16
4.padlásfödém (W/m2K)
5.rosszgyengeközepeskiváló
6.0,7<...0,3<...≤0,70,17<...≤0,30,12<...≤0,17≤0,12
7.talajjal érintkező fal (W/m2K)
8.rosszgyengeközepeskiváló
9.0,8<...0,5<...≤0,80,3<...≤0,50,2<...≤0,3≤0,2
10.talajon fekvő padló egyenértékű hőátbocsátási tényezője (W/m2K)
11.rosszgyengeközepeskiváló
12.0,8<...0,5<...≤0,80,3<...≤0,50,2<...≤0,3≤0,2
13.pincefödém (W/m2K)
14.rosszgyengeközepeskiváló
15.0,9<...0,5<...≤0,90,26<...≤0,50,2<...≤0,26≤0,2
16.magastető, lapostető (W/m2K)
17.rosszgyengeközepeskiváló
18.0,7<...0,3<...≤0,70,17<...≤0,30,12<...≤0,17≤0,12
19.nyílászáró (W/m2K)
20.rosszgyengeközepeskiváló
21.3,0<...1,5<...≤3,01,1<...≤1,50,8<...≤1,1≤0,8
22.tetősík ablakok (W/m2K)
23.rosszgyengeközepeskiváló
24.3,0<...1,5<...≤3,01,3<...≤1,51,1<...≤1,3≤1,1

"

5. melléklet a 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelethez

"5. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Épülettechnikai rendszerek értékelési osztályai

1. Az 1. melléklet 1. pontja szerinti hiteles energetikai tanúsítvány lapon az épülettechnikai rendszereket felhasználási célonként hatékonyság szerint be kell sorolni. A besorolást a tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység felhasználási célonkénti - fűtési és hűtési rendszereknél a nettó energiaigényhez mért - nem megújuló forrásból származó primer energiafelhasználásának és a Rend. szerinti referenciaépület vagy önálló rendeltetési egység azonos mutatójának hányadosa alapján kell végezni.

2. A besorolási kategóriahatárokat a következő táblázat tartalmazza:

"

Tartalomjegyzék