203/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak átadásával kapcsolatos eltérő szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényt (a továbbiakban: Ebtv.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényt, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt, a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvényt, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt (a továbbiakban: Eszjtv.) az e kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) által fenntartott kórháznál foglalkoztatott személy egészségügyi szolgálati jogviszonya - a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 83/2023. (III. 16.) Korm. rendelettel módosított, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti ingatlanüzemeltetési feladatok átadására tekintettel - megszüntethető a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósághoz (a továbbiakban: KEF) történő áthelyezéssel.

3. § (1) Az R. szerinti, KEF-hez kerülő ingatlanüzemeltetési feladatokat ellátó, de a KEF-hez át nem helyezett személyek egészségügyi szolgálati jogviszonyát felmondással meg kell szüntetni. A felmondási idő - az Mt. 69. §-ában foglaltaktól eltérően - harminc nap. A felmondási idő felére - figyelemmel az Mt. 70. § (1) bekezdésére - az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt a munkavégzés alól fel kell menteni.

(2) Aki az egészségügyi szolgálati jogviszonyának az (1) bekezdés szerint megszüntetését követő 180 napon belül a KEF-fel közalkalmazotti jogviszonyt létesít, azt a végkielégítés - az Eszjtv. 13. §-ában foglaltaktól eltérően - az egészségügyi szolgálati jogviszony megszüntetése és a közalkalmazotti jogviszony létrejötte között eltelt idő hossza alapján az alábbiak szerint illeti meg:

a) ha legfeljebb 30 nap telt el, legfeljebb egyhavi végkielégítés,

b) ha legalább 31, de legfeljebb 60 nap telt el, legfeljebb kéthavi végkielégítés,

c) ha legalább 61, de legfeljebb 90 nap telt el, legfeljebb háromhavi végkielégítés,

d) ha legalább 91, de legfeljebb 120 nap telt el, legfeljebb négyhavi végkielégítés,

e) ha legalább 121, de legfeljebb 150 nap telt el, legfeljebb öthavi végkielégítés,

f) ha legalább 151, de legfeljebb 180 nap telt el, legfeljebb hathavi végkielégítés

illeti meg, és a részére kifizetett végkielégítés összegének az a)-f) pont szerinti mértéken felüli részét a közalkalmazotti jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató munkáltató részére vissza kell fizetnie.

4. § (1) A KEF-fel létrejött közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Kjt. 87/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - a (2) bekezdés szerinti esetben az ott meghatározott mértékben - közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időt is.

(2) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben a KEF-fel létrejött közalkalmazotti jogviszonyban a megszüntetett egészségügyi szolgálati jogviszonyra tekintettel végkielégítésre jogosító időt

a) három év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben,

b) öt év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben,

c) nyolc év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben,

d) tíz év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben,

e) tizenhárom év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni a 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben,

f) tizenhat év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni a 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti esetben.

5. § Ha jogszabály alapján az egészségügyi szolgáltató egyes ingatlanüzemeltetési feladatait a KEF látja el, akkor az egészségügyi szolgáltató e feladatok ellátására engedményezi a 2022. évi finanszírozásból az R. szerinti ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokra fordított összeg figyelembevételével - az egészségbiztosításért felelős miniszter által, az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - meghatározott forrást a KEF javára. Az e § szerinti engedményezéskor az Ebtv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott mérték túlléphető, és az Ebtv. 35. § (1) bekezdésétől eltérően a fenntartó jóváhagyása nem szükséges.

6. § (1) Az állam és az OKFŐ fenntartása alá tartozó - Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott - aktív fekvőbeteg-ellátást költségvetési szervként nyújtó, budapesti székhelyű egészségügyi intézmények és az irányításuk alá tartozó városi kórházak, valamint országos társgyógyintézetek (a továbbiakban együtt: fővárosi kórházak) vagyonkezelői joga, valamint vagyonkezelési szerződése e kormányrendelet erejénél fogva 2023. július 1. napjával megszűnik azon állami tulajdonú ingóságok tekintetében, amelyek a fővárosi kórházak KEF által átvételre kerülő, az R. szerinti ingatlanüzemeltetési feladatainak ellátását szolgálják. Az e bekezdés szerinti ingóságok e kormányrendelet erejénél fogva 2023. július 1. napjával a KEF mint vagyonkezelő és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) mint vagyonkezelésbe adó között fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá kerülnek.

(2) Az állam és az OKFŐ fenntartása alá tartozó - Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott - aktív fekvőbeteg-ellátást költségvetési szervként nyújtó vármegyei intézmények vagyonkezelői joga, valamint vagyonkezelési szerződése e kormányrendelet erejénél fogva 2024. január 1. napjával megszűnik azon állami tulajdonú ingóságok tekintetében, amelyek a vármegyei intézmények KEF által átvételre kerülő, az R. szerinti ingatlanüzemeltetési feladatainak ellátását szolgálják. Az e bekezdés szerinti ingóságok e kormányrendelet erejénél fogva 2024. január 1. napjával a KEF mint vagyonkezelő és az MNV Zrt. mint vagyonkezelésbe adó között fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá kerülnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog megszűnésével érintett, jogszabály alapján nem az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingóságok tekintetében a tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása e kormányrendelet erejénél fogva megszűnik

a) 2023. július 1. napjával az (1) bekezdés szerinti ingóságok tekintetében,

b) 2024. január 1. napjával a (2) bekezdés szerinti ingóságok tekintetében.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingóságok tekintetében 2023. július 1. napjától, a (2) bekezdés szerinti ingóságok tekintetében 2024. január 1. napjától az MNV Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit.

(5) Az a tulajdonosi joggyakorló, amelynek a tulajdonosi joggyakorlása a (3) bekezdés szerint megszűnik, az államháztartási számviteli nyilvántartások rendezése céljából legkésőbb a tulajdonosi joggyakorlás megszűnésének időpontját követő 30 napon belül átadja az MNV Zrt. részére az (1) és (2) bekezdés szerinti ingóságokat.

(6) Az ingóságok (5) bekezdés szerinti átadására - az ingóságoknak a tulajdonosi joggyakorlás megszűnésének a (3) bekezdés szerinti időpontját megelőző napon érvényes bruttó nyilvántartási értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, az elszámolt értékvesztést, továbbá a kapcsolódó értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó - tételes, aláírt mennyiségi és értékbeni leltár a fővárosi kórházak, valamint a vármegyei intézmények és a KEF által közösen történő felvétele mellett kerül sor. A tételes nyilvántartási adatokat és értékeket tartalmazó leltár alapján az ingóságokat az MNV Zrt. a leltár megküldését követően a vagyonnyilvántartásban rögzíti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök