216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 2., 3., 5-7., 21., 31., 34., valamint 36. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 2., 5., 8., 12-13., 15., 22., valamint 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10-11. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10/A. §-ában az "5" szövegrész helyébe a "10" szöveg lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 17/I. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A távhőszolgáltató az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról 30 napon belül a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá - amennyiben a távhőszolgáltató a felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében azzal rendelkezik - a felhasználó elektronikus levélcímére, valamint a távhőszolgáltató által működtetett mobil alkalmazásban megküldött rövid tartalmi összefoglalóban tájékoztatja felhasználót a jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintő módosítások lényegi elemeiről. Az összefoglaló tartalmazza az üzletszabályzat elérhetőségére mutató hivatkozást is. A honlapon és ügyfélszolgálaton az összefoglaló közzétételének időtartama legalább 3 hónap."

(2) Az R2. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) Mentesítés a hozzáférési szabályok alkalmazása alól alcíme a következő 11/C. §-sal egészül ki:

"11/C. § (1) Az elosztó hálózati engedélyes hálózathasználati szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult a rendszerhasználóktól előzetesen szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket - különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását - az elosztó hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza, és azokat az elosztó hálózati engedélyes honlapján az üzletszabályzat ezt megállapító módosításának hatálybalépése előtt legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza.

(2) Az elosztó hálózati engedélyes szerződéses biztosítékként az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett pénzintézet által nyújtott biztosítékot köteles elfogadni.

(3) A rendszerhasználó a szerződéses biztosíték értékét az elosztó hálózati engedélyes VET-ben, az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig tartja fenn, valamint az üzletszabályzatban foglaltak szerint feltölti.

(4) Ha a rendszerhasználó nem vállalja a hálózathasználati szerződésben foglalt feltételeket, szerződéses biztosítékokat, az elosztó hálózathoz való hozzáférése megtagadható.

(5) Ha az elosztó hálózati engedélyes az üzletszabályzatában vevőminősítési rendszert alkalmaz, annak alapján a rendszerhasználó a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülhet.

(6) Az elosztó hálózati engedélyes és a villamosenergia-kereskedő közötti ügylet biztosítása érdekében az elosztó hálózati engedélyes - az egyetemes szolgáltatót kivéve - jogosult szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket - különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek eseteit, feltételeit, elszámolását - az elosztói szabályzat tartalmazza."

(2) Az R3. 21/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A villamosenergia-kereskedő jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a villamosenergia-kereskedő a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A villamosenergia-kereskedő szerződésszegés miatt felmerülő fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja."

(3) Az R3. 21/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A villamosenergia-kereskedő és az elosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát bocsát ki."

(4) Az R3. 22/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha az (1) bekezdés szerinti bejelentést az új felhasználó teszi meg, és nem tud olyan mérőállást megadni, amelyet a felhasználó az aláírásával elfogadott, valamint nem kezdeményezi a 2. számú melléklet 13.2. pontja szerinti helyszíni ellenőrzést, az (1b) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti mérőállásnak a villamosenergia-kereskedő számlázási rendszere alapján utolsó - a felhasználóváltás időpontjához képest 30 napnál nem régebben kiállított - kiegyenlített számlának megfelelő mérőállást kell tekinteni."

(5) Az R3. 23. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) Az engedélyes évente legfeljebb három személyes ügyfélszolgálati szünnapot tarthat, amely napokon az ügyfélszolgálati tevékenységét részben vagy egészben szünetelteti. Az ügyfélszolgálati szünnap az (1) és (2) bekezdés szempontjából nem minősül munkanapnak.

(2d) Az ügyfélszolgálati szünnapot és az azzal érintett ügyfélszolgálati tevékenységet az engedélyes legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenti, továbbá honlapján és ügyfélszolgálatán közzéteszi."

(6) Az R3. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyetemes szolgáltató a VET 50/A. § (2) bekezdése szerint az olyan járásban, ahol megyei jogú város - ide nem értve a törvény erejénél fogva megyei jogú várost - található, a megyei jogú városban, valamint a fővárosban állandó ügyfélszolgálati irodát működtet. Minden más járásban az egyetemes szolgáltató fiókirodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosultat látja el. Ha az egyetemes szolgáltatói tevékenységet végző villamosenergia-ipari vállalkozás a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatást is végez, a fiókirodát olyan településen is működtetheti, ahol a legtöbb egyetemes földgázszolgáltatásra jogosultat látja el."

(7) Az R3. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A felhasználói beadványok intézése során az engedélyesnek 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A felhasználói beadványra adott válasz formátuma - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a felhasználói beadvány formátumától eltérhet, ha az megfelel az ellenőrizhetőség és visszakereshetőség kritériumának, és ez ellen a felhasználó nem tiltakozik. A 15 napos válaszadási határidő a (3) bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, illetve a (4) bekezdés szerinti egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont-egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő."

(8) Az R3. 28. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha a felhasználói beadvány olyan adat, adatváltozás bejelentésére irányul, amely a számlán megtalálható, az engedélyes a válaszát az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a bejelentés feldolgozását követően kiállított számlában szereplő adatok útján adja meg."

(9) Az R3. 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az elosztó a szociálisan rászoruló fogyasztót a rászorultság igazolását követő nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a fogyasztóval jogviszonyban álló villamosenergia-kereskedőt a fogyasztóval, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervvel egyidejűleg értesíti. Az elosztó az értesítésben tájékoztatja a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet arról az elektronikus elérhetőségéről, ahova a védendő fogyasztó státuszáról a VET 65. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldhető."

(10) Az R3. 30. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az elosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a lakossági fogyasztót, aki a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv értesítése alapján már nem jogosult a védendő fogyasztói státuszra. Az elosztó a törlésről a lakossági fogyasztót, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet egyidejűleg értesíti."

(11) Az R3. 51. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról 30 napon belül a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá - ha az engedélyes a felhasználóval történő kapcsolattartás keretében azzal rendelkezik - a felhasználó elektronikus levélcímére, valamint az engedélyes által működtetett mobil alkalmazásban megküldött rövid tartalmi összefoglalóban tájékoztatja felhasználót a jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintő módosítások lényegi elemeiről. A honlapon és ügyfélszolgálaton történő tájékoztatás közzétételének időtartama legalább 3 hónap."

(12) Az R3. 82. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően az engedélyes köteles az engedélyében is feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő adatainak változását azok cégjegyzékbe történt bejegyzését követő 8 munkanapon belül a Hivatalnak írásban bejelenteni. A Hivatal a változás átvezetéséről szóló cégbírósági határozat alapján az engedélyes működési engedélyét hivatalból módosítja."

(13) Az R3. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(14) Az R3. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(15) Az R3. 22/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "értesíteni" szövegrész helyébe az "- amennyiben a felhasználó kérte a felhasználási hely helyszíni ellenőrzését - értesíteni" szöveg lép.

(16) Hatályát veszti az R3.

a) 30. § (9) bekezdése,

b) 1. számú melléklet 3., 4.4. és 5.3. pontja,

c) 1. számú melléklet 5.5. pontjában a "4.4. és a", valamint az "az 5.3. és" szövegrész.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 23/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az (1) bekezdés szerinti bejelentést az új felhasználó teszi meg, és nem tud olyan mérőállást megadni, amelyet a felhasználó az aláírásával elfogadott, valamint nem kezdeményezi a GET 17. § (3) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzést, akkor a (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti mérőállásnak a földgázkereskedő számlázási rendszere alapján utolsó - a felhasználóváltás időpontjához képest 30 napnál nem régebben kiállított - kiegyenlített számlának megfelelő mérőállást kell tekinteni."

(2) Az R4. 53. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:

"(3c) Az engedélyes évente legfeljebb három személyes ügyfélszolgálati szünnapot tarthat, amely napokon az ügyfélszolgálati tevékenységét részben vagy egészben szünetelteti. Az ügyfélszolgálati szünnap a (2) és (3) bekezdés szempontjából nem minősül munkanapnak.

(3d) Az ügyfélszolgálati szünnapot és az azzal érintett ügyfélszolgálati tevékenységet az engedélyes legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenti, továbbá honlapján és ügyfélszolgálatán közzéteszi."

(3) Az R4. 53. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egyetemes szolgáltató a GET 63. § (5) bekezdése szerint az olyan járásban, ahol megyei jogú város - ide nem értve a törvény erejénél fogva megyei jogú várost - található, a megyei jogú városban, valamint a fővárosban állandó ügyfélszolgálati irodát működtet. Minden más járásban az egyetemes szolgáltató fiókirodát működtet azon a településen, ahol a legtöbb egyetemes szolgáltatásra jogosultat látja el. Ha az egyetemes szolgáltatást végző földgázipari vállalkozás a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatói tevékenységet is végez, a fiókirodát olyan településen is működtetheti, ahol a legtöbb egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra jogosultat látja el."

(4) Az R4. 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A felhasználói beadványok intézése során az engedélyesnek 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A felhasználói beadványra adott válasz formátuma - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a felhasználói beadvány formátumától eltérhet, ha az megfelel az ellenőrizhetőség és visszakereshetőség kritériumának, és ezzel a felhasználó egyetért. A 15 napos válaszadási határidő a (3) bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, valamint a (4) bekezdés szerinti egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont-egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő.

(5a) Ha a felhasználói beadvány olyan adat, adatváltozás bejelentésére irányul, amely a számlán megtalálható, az engedélyes a válaszát az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a felhasználói beadvány feldolgozását követően kiállított számlában szereplő adatok útján adja meg."

(5) Az R4. 56. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A földgázelosztó a szociálisan rászoruló fogyasztót a rászorultság igazolását követő nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a fogyasztóval jogviszonyban álló földgázkereskedőt a fogyasztóval, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervvel egyidejűleg értesíti. A földgázelosztó az értesítésben tájékoztatja a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet arról az elektronikus elérhetőségéről, ahova a védendő fogyasztó státuszáról a GET 66. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldhető."

(6) Az R4. 56. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A földgázelosztó a védendő fogyasztók nyilvántartásából törli azt a lakossági fogyasztót, aki a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv értesítése alapján már nem jogosult a védendő fogyasztói státuszra. A földgázelosztó a törlésről a lakossági fogyasztót, valamint a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet egyidejűleg értesíti."

(7) Az R4. 115/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A földgázkereskedő jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a földgázkereskedő a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A földgázkereskedő szerződésszegés miatt felmerülő fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja."

(8) Az R4. 115/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A földgázkereskedő, a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a nem lakossági felhasználó részére kizárólag elektronikus számlát bocsáthat ki."

(9) Az R4. 123. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatának jóváhagyott módosításáról 30 napon belül a honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétett, továbbá - amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználóval történő kapcsolattartás keretében azzal rendelkezik - a felhasználó elektronikus levélcímére, valamint az engedélyes által működtetett mobil alkalmazásban megküldött rövid tartalmi összefoglalóban tájékoztatja felhasználót a jogait vagy kötelezettségeit közvetlenül érintő módosítások lényegi elemeiről. A honlapon és ügyfélszolgálaton történő tájékoztatás közzétételének időtartama legalább 3 hónap."

(10) Az R4. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(11) Az R4. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(12) Az R4.

a) 1. számú melléklet 9.7. és 9.13. pontjában a "fogyasztásmérő" szövegrész helyébe a "fogyasztásmérő és a házi nyomásszabályozó berendezés" szöveg,

b) 1. számú melléklet 11.14. pontjában a "felhasználási helyen" szövegrész helyébe a "felhasználási helyen az elosztási alapdíjat fizető felhasználók esetében" szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti az R4.

a) 56. § (9) bekezdése,

b) 2. számú melléklet 3., 6.8., 6.9., 6.15., 7.2. és 7.3. pontja,

c) 2. számú melléklet 7.5. pontjában a "6.8. pontban és a" szövegrész.

5. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 60. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha az (1) bekezdés szerinti bejelentést az új felhasználó teszi meg, és nem tud olyan mérőállást megadni, amelyet a felhasználó aláírásával elfogadott, akkor a (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti mérőállásnak a víziközmű-szolgáltató számlázási rendszere alapján utolsó - a felhasználóváltás időpontjához képest 30 napnál nem régebben kiállított - kiegyenlített számlának megfelelő mérőállást kell tekinteni."

(2) Az R5. 60. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A víziközmű-szolgáltató a helyszíni ellenőrzéstől eltekinthet, ha a régi és az új felhasználó a bejelentés során az (5) bekezdésben meghatározott nyomtatvány mellékleteként a (3) bekezdésben meghatározott kötelező elemeken felül a mérőhelyet, annak közvetlen környezetét, a csatlakozásokat és az oldható kötéseket bemutató, valamint a fogyasztásmérő berendezést, a vízmérő állását és a vízmérő gyári számát bemutató fényképfelvételeket csatol."

(3) Az R5. 60. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A felhasználó személyében történő változás esetén a víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart, amennyiben a bejelentett vagy a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére álló adatok alapján azt bármelyik fél szükségesnek tartja. A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó igényt írásban kell jeleznie a felhasználónak, a felhasználó személyében történő változás bejelentésekor. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fogyasztásmérő berendezés állását és a mérőberendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát és minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyvnek a felhasználó által aláírt egy példányát a víziközmű-szolgáltató a felhasználó részére átadja, másik példányát megőrizi, és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja."

(4) Az R5. 60. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Ha a víziközmű-szolgáltató a (9) bekezdésben foglalt ellenőrzési feladatának a felhasználóváltás bejelentésétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt a felhasználóval szemben, kivéve, ha a felhasználó a (8a) bekezdésben foglaltak szerinti dokumentumokat a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátotta, és a víziközmű-szolgáltató az ellenőrzéstől eltekint."

(5) Az R5. 65. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a víziközmű-szolgáltató - a Vksztv. 58. §-ában meghatározott következményekre való figyelemfelhívás mellett - legalább kétszer írásban felszólítja a felhasználót fizetési kötelezettsége teljesítésére. A felszólításnak tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő gyári számát, a szerződésszámot, a bizonylatszámot, az esedékességet, a lejárt idejű tartozás összegét, valamint annak eredeti fizetési határidejét. A fizetési kötelezettség teljesítésére történő második felszólítás felhasználó részére történő kézbesítése és a Vksztv. 58. §-ában meghatározott intézkedés alkalmazása között legalább 15 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végrehajtja. Ha az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása a megadott időszakban a felhasználó közreműködésének hiányában meghiúsul, akkor a víziközműszolgáltató további 30 napig újabb előzetes értesítés nélkül is jogosult az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának elvégzésére."

(6) Az R5. 65. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A víziközmű-szolgáltató jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a víziközmű-szolgáltató a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A víziközmű-szolgáltató fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja."

(7) Az R5. 67/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználó a víziközmű-szolgáltatónak a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatja, és a hiba javítását számlával vagy más dokumentált módon (különösen fényképpel, digitális felvétellel) igazolja. A szolgáltató az eljárás és az igazolás módját az üzletszabályzatában rögzíti."

(8) Az R5. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó eltérő írásos megállapodásának hiányában a lakossági felhasználóval szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására a lakossági felhasználónak a 65. § (8) bekezdésében meghatározott módon történő tájékoztatása alapján kerülhet sor."

(9) Az R5. 88/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A víziközmű-szolgáltató a szociálisan rászoruló felhasználót a rászorultság igazolását követő 15 napon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a felhasználót a Vksztv. 61/A. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja. A víziközmű-szolgáltató tájékoztatja a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet a nyilvántartásba vételről és a víziközmű-szolgáltató azon elérhetőségéről, ahova a védendő felhasználó státuszáról a Vksztv. 61/A. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldhető."

(10) Az R5. 89/C. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A felhasználói panaszt tartalmazó beadványok intézése során a víziközmű-szolgáltatónak 15 napos határidőn belül érdemben, írásban választ kell adnia a felhasználó részére, amelyben tájékoztatást kell adni a panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről vagy a felhasználói panasz elutasításának indokairól. A felhasználói panaszra adott válasz formátuma (postai úton vagy elektronikusan érkezett jellege) - jogszabály vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában - a felhasználói panasz formátumától eltérhet, ha az megfelel az ellenőrizhetőség és visszakereshetőség kritériumának, és ez ellen a felhasználó nem tiltakozik.

(3a) Ha a felhasználói panasz olyan adat, adatváltozás bejelentésére irányul, amely a számlán megtalálható, akkor a víziközmű-szolgáltató válaszát a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a felhasználói panasz feldolgozását követően kiállított számlában szereplő adatokon keresztül adja meg."

(11) Az R5.

a) 56. § (1) bekezdés a) pontjában az "idejét" szövegrész helyébe az "idejét, elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét" szöveg,

b) 10. mellékletében a "Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban" szövegrész helyébe a "Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti települési támogatásban" szöveg

lép.

(12) Hatályát veszti az R5. 88/B. § (7) bekezdése.

6. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlatkérő)

"b) eltekinthet az a) pont szerinti indokolástól,

ba) ha a Kormány az adott beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletben kifejezetten ekként rendelkezik, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, valamint

bb) a villamos energia vagy földgáz elosztóhálózat, illetve víziközmű-törzshálózat tervezésére és kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás

esetén."

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (3) bekezdése és a 4. § (8) bekezdése 2025. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2-4. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[SorszámMegnevezésA hitelesítés hatálya
(év)
I. Fejezet
A közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel,
az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt:]
2.Gázmérők és számító egységek
2.1.6 m3/h és ennél kisebb névleges méréshatárú első hitelesítése12
2.2.6 m3/h-nál kisebb névleges méréshatárú, felújított10
2.3.6 m3/h-nál nagyobb névleges méréshatárú5
3.Hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők12
4.Hőfogyasztás-mérők6

2. melléklet a 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. melléklet 20.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20.3. A távhőszolgáltató jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e pont alkalmazásában a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a távhőszolgáltató a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A távhőszolgáltató szerződésszegés miatt felmerülő fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja."

3. melléklet a 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Egyetemes szolgáltatás igénybevétele, villamosenergia-vásárlási szerződés

2.1. Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata közzétételével - szerződéskötési kötelezettségére figyelemmel -saját ajánlati kötöttségét is meghatározza.

2.2. Az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez az üzletszabályzat közzétételével meghatározott ajánlat elfogadására vonatkozó jognyilatkozatot (a továbbiakban: felhasználói jognyilatkozat) kell tenni olyan egyetemes szolgáltatónál, amelynek a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe az ellátni kívánt felhasználási helyet tartalmazza. A felhasználói jognyilatkozat az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhetővé, illetve honlapján közzétett formanyomtatványon is megtehető. Az egyetemes szolgáltató kérés esetén a lakossági fogyasztó számára a formanyomtatványt postai úton megküldi.

2.3. A villamosenergia-vásárlási szerződés a felhasználói jognyilatkozat hatályosulásával - amennyiben az a szerződéskötéshez szükséges adatokat, okiratokat tartalmazza - létrejön. A szerződés létrejöttét az egyetemes szolgáltató 15 napon belül az üzletszabályzatában meghatározottak szerint az egyetemes szolgáltató által aláírt szerződés megküldésével igazolja vissza a felhasználó felé. Ha a felhasználói jognyilatkozat szerződéskötésre nem alkalmas, az egyetemes szolgáltató a felhasználói jognyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül a felhasználót hiánypótlásra hívja fel, a hiányok pontos megjelölésével.

2.4. Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele és az egyetemes szolgáltatási jogviszony fennállása során - az egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében - az egyetemes szolgáltató és a felhasználási helyre hatályos működési engedéllyel rendelkező elosztó együttműködik.

2.5. A villamosenergia-vásárlási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a felhasználó hatályos hálózathasználati szerződéssel rendelkezzen.

2.6. Eltérő megállapodás hiányában minden felhasználási helyre külön villamosenergia-vásárlási szerződést kell kötni."

4. melléklet a 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R3. 2. számú melléklet 13.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13.2. A felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó bejelentés esetében - a hálózati engedélyes a felhasználó ez irányú kérése esetén és az üzletszabályzatában meghatározott egyéb esetben - elvégzi a csatlakozó- és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzését és az ellenőrzés eredményének - ideértve a mérőállást is - jegyzőkönyvben történő rögzítését. Ennek elvégzése érdekében a hálózati engedélyes a bejelentés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül az igénybejelentővel időpontot egyeztet. Az egyeztetett időpont nem lehet későbbi, mint a bejelentést követő 5. munkanap, kivéve, ha azt az igénybejelentő későbbi időpontra kéri. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó vagy az új felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a hálózati engedélyes köteles a felhasználónak és új felhasználó esetében az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, további egy példányát megőrizni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenőrzés térítésmentes."

5. melléklet a 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

1. Az R4. 1. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.3. Az ellenőrzést - a 6.1. pont szerinti kezdeményezővel egyeztetett időpontban - a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 8 munkanapon belül a földgázelosztó lefolytatja. A 6.1. pont szerinti kezdeményező gondoskodik arról, hogy a kivitelező az ellenőrzésnél jelen legyen. A kivitelezőnek biztosítania kell az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges eszközöket és feltételeket. Az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát a 6.1. pont szerinti kezdeményezőnek át kell adni. Készülékcsere esetén a kiviteli tervet és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadni. A földgázelosztó a kiviteli tervet és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv egy példányát köteles megőrizni."

2. Az R4. 1. számú melléklet 17.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17.6. A földgázelosztó a bejelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül - a GET 17. § (3) bekezdésében foglalt esetekben - köteles a csatlakozóvezeték, fogyasztói vezeték és a fogyasztásmérő berendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére és az ellenőrzés eredményének - ideértve a mérőállást is - jegyzőkönyvben való rögzítésére. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó és az új felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy-egy példányát a földgázelosztó a korábbi és az új felhasználónak átadni vagy postán megküldeni, egy további példányát megőrizni köteles. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetében a helyszíni ellenőrzés térítésmentes."

3. Az R4. 1. számú melléklet 17.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17.9. A földgázelosztó nem hivatkozhat szabálytalan vételezésre, és igényt nem érvényesíthet a felhasználóval szemben, ha helyszíni ellenőrzésre nyolc napon belül nem kerül sor, kivéve, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzést az a felhasználó akadályozta, akivel szemben a szabálytalan vételezés miatt igényét érvényesíteni kívánja."

6. melléklet a 216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelethez

Az R4. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Egyetemes szolgáltatás igénybevétele, egyetemes szolgáltatási szerződés

2.1. Az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata közzétételével - szerződéskötési kötelezettségére figyelemmel -saját ajánlati kötöttségét is meghatározza.

2.2. Az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez az üzletszabályzat közzétételével meghatározott ajánlat elfogadására vonatkozó jognyilatkozatot (a továbbiakban: felhasználói jognyilatkozat) kell tenni olyan egyetemes szolgáltatónál, amelynek a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területe az ellátni kívánt felhasználási helyet tartalmazza. A felhasználói jognyilatkozat az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhetővé, illetve honlapján közzétett formanyomtatványon is megtehető. Az egyetemes szolgáltató kérés esetén a lakossági fogyasztó számára a formanyomtatványt postai úton megküldi.

2.3. Az egyetemes szolgáltatási szerződés a felhasználói jognyilatkozat hatályosulásával - amennyiben az a szerződéskötéshez szükséges adatokat, okiratokat tartalmazza - létrejön. A szerződés létrejöttét az egyetemes szolgáltató 15 napon belül az üzletszabályzatában meghatározottak szerint az egyetemes szolgáltató által aláírt szerződés megküldésével igazolja vissza a felhasználó felé. Ha a felhasználói jognyilatkozat szerződéskötésre nem alkalmas, az egyetemes szolgáltató a felhasználói jognyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül a felhasználót hiánypótlásra hívja fel, a hiányok pontos megjelölésével.

2.4. Az elosztói csatlakozási szerződés és az elosztóhálózat-használati szerződés egyetemes szolgáltató mint megbízott által történő kezelése esetén a megbízási szerződés az egyetemes szolgáltatási szerződéssel egyidejűleg létrejön.

2.5. Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele és az egyetemes szolgáltatási jogviszony fennállása során - az egyetemes szolgáltatás biztosítása érdekében - az egyetemes szolgáltató és a felhasználási helyre hatályos működési engedéllyel rendelkező földgázelosztó együttműködik.

2.6. Az egyetemes szolgáltatási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a felhasználó hatályos elosztóhálózathasználati szerződéssel rendelkezzen.

2.7. Eltérő megállapodás hiányában minden felhasználási helyre külön egyetemes szolgáltatási szerződést kell kötni."

Tartalomjegyzék