304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok eljárásait, valamint az anyakönyvi eljárásokat érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. (2) bekezdés a)-c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a kérelmező egészségügyi okból írásképtelen, a kérelmen a kérelmet átvevő az írásképtelenség tényét rögzíti. Az írásképtelenség tényét orvosi igazolással kell bizonyítani. Nincs szükség orvosi igazolás benyújtására, ha a fizikai képtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható."

2. § (1) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelemben feltüntetett adatokat a következő nyilvántartásokban ellenőrzi:)

"c) a lakhatás igazolására szolgáló ingatlant az ingatlan-nyilvántartásban."

(2) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A magyarországi megélhetés különösen a következő okiratokkal igazolható:

a) a magyar jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem az állami adó- és vámhatóság által kiállított jövedelemigazolással,

b) egyéb magyarországi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó adóköteles jövedelem az állami adó- és vámhatóság által kiállított jövedelemigazolással,

c) egyéb magyarországi rendszeres jövedelemnek a jövedelmet megállapító vagy folyósító hatóság, szerv által történő igazolásával,

d) külföldi jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem - elsősorban - külföldi adóhatósági igazolásával,

e) egyéb külföldi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó adóköteles jövedelem - elsősorban -külföldi adóhatóság által történő igazolásával, a folyósított rendszeres jövedelem közokirattal, magyar hitelintézet által vagy más módon történő igazolásával,

f) egyéb külföldi rendszeres jövedelem hatóság által történő igazolásával, a folyósított rendszeres jövedelem közokirattal, magyar hitelintézet által vagy más módon történő igazolásával,

g) a családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal.

(3b) A magyarországi megélhetés vizsgálatához a kérelem benyújtását megelőző három naptári évben szerzett jövedelemre vonatkozó igazolásokat kell benyújtani."

(3) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) Nem kell csatolni a honosítási és visszahonosítási kérelemhez a (9) bekezdés szerinti önéletrajzot, ha a kérelmező igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen saját kézzel történő önéletrajz írására. Nincs szükség orvosi igazolás benyújtására, ha az írásképtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható."

3. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A magyar állampolgárság visszavonására irányuló eljárásban az állampolgársági ügyekben eljáró szerv indokolt esetben az Ápt. 9. § (2) bekezdése szerinti határozat meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. A bizonyítási eljárásban minden olyan bizonyíték - különösen az ügyfél személyes meghallgatásáról felvett jegyzőkönyv, az állampolgársági kérelmet átvevő nyilatkozata, valamint az állampolgársági ügyekben eljáró szerv rendelkezésére álló írás-, illetve okmányszakértői vélemény - felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Abban az esetben, ha az ügyfelet a magyar állampolgárság visszavonására okot adó körülményt észlelő hatóság vagy állami szerv személyesen meghallgatta, és a meghallgatásról felvett jegyzőkönyv alapján a tényállás tisztázott, az ügyfél állampolgársági ügyekben eljáró szerv által történő ismételt meghallgatására nincs szükség."

4. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 10. számú melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

5. § A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 1. § c) pontjában a "b) pontja" szövegrész helyébe a "b) vagy d) pontja" szöveg,

b) 13/A. § (3) bekezdésében az "Intézet" szövegrész helyébe a "Kutatóközpont" szöveg

lép.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 43. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 42. §-ban megjelölt személyek meghallgatásáról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozatát arról, hogy)

"af) kéri-e az örökbefogadás Gyvt. 128/A. §-a szerinti anyakönyvezését,"

(2) A Gyer. 43. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 42. §-ban megjelölt személyek meghallgatásáról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:)

"b) az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozatát az örökbe fogadott gyermek - örökbefogadást követő - családi és utónevéről, származási helyéről, titkos örökbefogadás esetén a lakóhelyéről,"

7. § (1) A Gyer. 46. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az örökbefogadást engedélyező határozat rendelkező része tartalmazza)

"j) az anyakönyvvezető megkeresését a gyermek örökbefogadás folytán megváltozott adatainak anyakönyvezése, valamint titkos örökbefogadás esetén a lakóhelyének nyilvántartásba vétele érdekében,"

(2) A Gyer. 46. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az örökbefogadást engedélyező határozat rendelkező része tartalmazza)

"m) szükség esetén az örökbefogadás Gyvt. 128/A. §-a szerinti anyakönyvezésére vonatkozó rendelkezést."

3. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 12. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 8. mellékletében foglalt táblázat A:1-A:6 mezőjében és A:8-A:19 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 8. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az "10024003-00301019-00000000" szövegrész helyébe az "10024003-01040030-00000000" szöveg

lép.

4. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet] 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kormány az 1. mellékletben meghatározott külképviselet konzuli tisztviselőjét, valamint a felügyelete alatt működő nem önálló külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjét hazai anyakönyvezés végzésére, valamint a házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszűnésére vonatkozó adatváltozás bejegyzésére anyakönyvi szervként jelöli ki, amennyiben a külképviselet felügyelete alá tartozó, nem önálló külképviselet felhatalmazása kiterjed a hazai anyakönyvezési feladatok ellátására.

(2) A hazai anyakönyvezési eljárást, valamint a házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszűnésére vonatkozó adatváltozás bejegyzésére irányuló eljárást, annak az 1. mellékletben meghatározott külképviseletnek vagy a felügyelete alatt működő, hazai anyakönyvezési feladatokat ellátó nem önálló külképviseletnek a hivatásos konzuli tisztviselője folytatja le, amely külképviseleten a kérelmet benyújtották."

10. § A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az "eljárás" szövegrész helyébe az "automatikus döntéshozatali eljárás" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, valamint 2. mellékletében az "Intézet" szövegrész helyébe a "Kutatóközpont" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az "Intézet" szövegrészek helyébe a "Kutatóközpont" szöveg

lép.

5. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv az ugyanarra a személyre vonatkozó adatokat összehasonlítja, az összehasonlítás eredménye alapján a téves vagy jogsértő bejegyzésből fakadó eltéréseket - hivatalból vagy az összehasonlítást elvégző más szerv megkeresésére - a téves vagy jogsértő bejegyzés adatmódosításával vagy adattörléssel megszünteti, továbbá illetékesség hiányában az eltérésről értesíti a nyilvántartó anyakönyvvezetőt."

(2) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv az anyakönyv és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait összehasonlítja, az összehasonlítás eredménye alapján az adateltérések megszüntetése iránt hivatalból intézkedik."

12. § A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az (1)-(5) bekezdés rendelkezéseit a származási hely bejegyzésére is megfelelően alkalmazni kell."

13. § A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az anyakönyvi alapiratot - az elektronikus alapirat kivételével - az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető őrzi."

14. § A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § Az elektronikus úton előterjesztett házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem esetén az adatváltozás automatikus döntéshozatali eljárásban történő bejegyzésének feltétele, hogy

a) az adatváltozással érintett házassági esemény szerepel az elektronikus anyakönyvben, és

b) a papíralapú anyakönyvi bejegyzés rögzítését, illetve a házassági anyakönyvi bejegyzést az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszere (a továbbiakban: EAK rendszer) - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) megfelelő - házassági névviselési formákat kezelő funkciójának alkalmazásával teljesítették."

15. § (1) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha a külföldi házassági okirat házassági nevet nem tartalmaz, a magyar állampolgár házastárs a Ptk.-ban felsorolt házassági névviselési formák közül választhat, kivéve, ha a nemzetközi magánjogról szóló előírások alapján a házassági névviselésre külföldi jogot kell alkalmazni. A külföldi házastárs házassági nevét a rendelkezésre álló egyéb külföldi okirat alapján lehet a hazai anyakönyvbe bejegyezni. Ennek hiányában házassági névként - a külföldi házastársnak, illetve eltérő nyilatkozat hiányában a magyar állampolgár házastársnak - a születési nevet kell az elektronikus anyakönyvbe bejegyezni.

(3) A hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv törli az adatokat az anyakönyvből,

a) ha az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megállapítja, hogy az érintett személy a hazai anyakönyvezés időpontjában nem volt magyar állampolgár, vagy

b) ha a hazai anyakönyvezést követően a magyar állampolgárságot keletkeztető, leszármazáson alapuló családi kapcsolat megdőlt."

(2) A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A hazai anyakönyvezési eljárásban a születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint a haláleset anyakönyvezéséhez az angol, német vagy francia nyelven kiállított anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás, ha az anyakönyvi okiratot elektronikai eszközzel személyesítették meg, és az anyakönyvi okirat megjegyzést vagy záradékot nem tartalmaz."

16. § A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz - külföldön történő felhasználás esetén - az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány egyidejűleg legfeljebb két eltérő nyelven kérelmezhető."

17. § A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az "elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszeren (a továbbiakban: EAK rendszer)" szövegrész helyébe az "EAK rendszeren" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 20. §-a.

6. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
HONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
4. § (1), (2), (2a), (4), (5) és (7) bekezdése alapján
Alulírott, .............................................és házastársam,............................................................................................
kérem/kérjük, hogy............................................................................................................................................
nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) alapján honosítani és
erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjen.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:..............................................................................................................................................
Születési családi neve:........................................................................................................................................
Születési utóneve(i):...........................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:.............................................................................................................................
Előző utóneve(i):...............................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ................................................................................................................ (ország, tartomány,
szövetségi állam)........................................................................................................................ .(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével kérem. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje:...........................év ..............................hó .......... nap
3. Állampolgársága(i):........................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:...............................................................................
4. Előző állampolgársága:...................................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:
........................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□ ................................................................................................................. ..(város, község)
..............................................(utca) ..........(hsz.) ...............(ép./lh.).........(em.) .................................................. (ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□.......................................................................................................... .(város, község)
..............................................(utca) ..........(hsz.) ...............(ép./lh.).........(em.) ................................................. .(ajtó)
Telefonszáma:..................................................................................................................................................
Elektronikus levél (e-mail) címe:........................................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye:........................................(ország) ......................................................... .(város, község),
közelebbi cím:.................................................................................................................... .(utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra:.....................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:...................................................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettsége: .....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: ...................................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:.....................................................................................................................
7. Megélhetésének forrása:.................................................................................................................................
Foglalkozása:...................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ................................................................................................................................
Munkahelye címe: ............................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma:.................................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ...............................................................................................
.......................................................................................................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:....................................................ideje:............................................................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:............................................................
Az ítélet száma:.............................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje:......................................................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:.......................................................................................
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje:.........................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ...................................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ......................................................................
.......................................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:...................................................
.......................................................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve:.........................................................................................................
születési helye:..........................................................................................................................................
ideje:........................................................................................................................................................
állampolgársága:........................................................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint):......................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
III. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:.............................................................................................................................................
Apja születési helye:..........................................(ország)......................................................... .(város, község),
ideje: .......................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: ...............................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:..................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:..........................................................................................................................
Foglalkozása:............................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:.........................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve: ..................................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország).......................................................... .(város, község),
ideje: .......................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve:....................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)........................................................... (város, község),
ideje ........................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ...................................................................................................
ideje: .......................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:...........................................................................................................
Anyja születési helye:........................................(ország)......................................................... .(város, község),
ideje: .......................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: .............................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .........................................................................................................................
Foglalkozása:............................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .........................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve: ................................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)........................................................... (város, község),
ideje: .......................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: .................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország).......................................................... .(város, község),
ideje: .......................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye:........................................................................................................
ideje:...............................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:...................................(ország)................................................. (város, község),
ideje:..............................................................................................................................................................
IV. A kérelmező magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa:...........................................................................................................................................................
- száma:..........................................................................................................................................................
- kelte:.............................................................................................................................................................
- érvényességi ideje:.........................................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: .........................................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje:.....................................................................................................
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet:...................................mikor:..........................................................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma:...................................................................
Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:.....................................................................................................................................
Születési helye:.............................................., ideje:.............................................................................................
Állampolgársági okirat száma:...........................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:.....................................................................................................................................
Születési helye:.............................................., ideje:.............................................................................................
Állampolgársági okirat száma:...........................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)

-...............................óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- házastársam magyar állampolgár (elhunyt házastársam magyar állampolgár volt);
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok.
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2., 3., 5. és 7. pontját házastárs
esetén, illetve a VI. rész 1., 2. és 3. pontját megszűnt házasság (házastárs halála, házasság
felbontása) esetén szíveskedjen kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának születési adatai:
1. Házassági neve:...........................................................................................................................................
Születési családi neve:......................................................................................................................................
Születési utóneve(i):.........................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:...........................................................................................................................
Előző utóneve(i):.............................................................................................................................................
Neme: férfi □ nőn
2. Születési helye:............................................................................................................. (ország, tartomány,
szövetségi állam) .................................................................................................................... .(város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével kérem. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje:...........................év ..............................hó .......... nap
3. Állampolgársága(i):......................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:.............................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Előző állampolgársága:.............................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:
..................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye: □□□□ ............................................................................................................. (város, község)
..............................................(utca) ..........(hsz.) ...............(ép./lh.)............(em.).......................................... .(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□...................................................................................................... (város, község)
..............................................(utca) ..........(hsz.) ...............(ép./lh.)............(em.)........................................... (ajtó)
Telefonszáma:.............................................................................................................................................
Elektronikus levél (e-mail) címe:...................................................................................................................
Utolsó külföldi lakóhelye:.................................(ország) ........................................................... .(város, község),
közelebbi cím:................................................................................................................ (utca, házszám stb.)
Mikor és milyen úti okmánnyal érkezett Magyarországra:.................................................................................
..................................................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:..............................................................................................................
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettsége: ................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: ..............................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:................................................................................................................
7. Megélhetésének forrása:............................................................................................................................
Foglalkozása:...............................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ...........................................................................................................................
Munkahelye címe: .......................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: ............................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................
VII. A kérelmező házastárs korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:
Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje:....................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: ..............................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után:..................................................................
..................................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:...............................................
..................................................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve:...........................................................................................................
születési helye: ............................................................................................................................................
ideje: ..........................................................................................................................................................
állampolgársága:..........................................................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ...................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
VIII. A kérelmező házastárs felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:....................................................................................................................................................
Apja születési helye:.........................................(ország)................................................................. (város, község),
ideje: ..............................................................................................................................................................
Apja állampolgársága:.......................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:........................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:.................................................................................................................................
Foglalkozása:...................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:................................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve: .........................................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)................................................................. .(város, község),
ideje: ..............................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve: ..........................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)................................................................. .(város, község),
ideje: ..............................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ..........................................................................................................
ideje: ..............................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:..................................................................................................................
Anyja születési helye:........................................(ország)................................................................. (város, község),
ideje: ..............................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ....................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:......................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ................................................................................................................................
Foglalkozása:...................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ...............................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve:........................................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)................................................................. .(város, község),
ideje: ..............................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ........................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)................................................................. .(város, község),
ideje: ..............................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye:.........................................................................................................
ideje:...............................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:.........................(ország).......................................................... .(város, község),
ideje:...............................................................................................................................................................
IX. A kérelmező házastárs magyarországi tartózkodásával kapcsolatos adatok:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa:.................................................................................................................................................................
- száma:................................................................................................................................................................
- kelte:..................................................................................................................................................................
- érvényességi ideje:...............................................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése:................................................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje:...........................................................................................................
X. A kérelmező házastársra és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet:...................................mikor: ...............................................................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma:.........................................................................
Hozzátartozója szerzett-e magyar állampolgárságot?
(szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:...........................................................................................................................................
Születési helye:..................................., ideje:
............................................................................................................................................................................
Állampolgársági okirat száma:.................................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:...........................................................................................................................................
Születési helye: ................................... , ideje:
............................................................................................................................................................................
Állampolgársági okirat száma: ................................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Kérelmemet a következőkre alapozom:
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)
-...........................óta lakóhellyel rendelkezem Magyarországon;
- kiskorú gyermekem magyar állampolgár;
- örökbefogadóm magyar állampolgár;
- magyar hatóság menekültként elismert;
- Magyarország mai területén születtem;
- kiskorúként telepedtem le Magyarországon;
- hontalan vagyok.
ÖNÉLETRAJZ
(nem szakmai)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével kérem. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
1. Születési családi neve:.....................................................utóneve:.........................................................................
Születési helye:.............................................(ország)....................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:...........................................................................................................................................
Apja neve:..........................................................................................................................................................
Állampolgársága:................................................................................................................................................
2. Születési családi neve:.....................................................utóneve:.........................................................................
Születési helye:............................................. (ország) ..................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:...........................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................
Állampolgársága: ...............................................................................................................................................
3. Születési családi neve:.....................................................utóneve:.........................................................................
Születési helye:............................................. (ország) ..................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:...........................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................
Állampolgársága:................................................................................................................................................
4. Születési családi neve:.....................................................utóneve:.........................................................................
Születési helye:............................................. (ország)...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:...........................................................................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................................................
Állampolgársága:................................................................................................................................................
A KÉRELMEZŐ ÉLETTÁRSA
1. Házassági neve:...............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve:.................................................................................
Apja születési neve:.............................................................................................................................................
Anyja születési neve:...........................................................................................................................................
2. Születési helye:................................................................................................................. (ország, tartomány,
szövetségi állam).......................................................................................................................... város, község)
Születési ideje:................................év ........................hó ....................nap
3. Állampolgársága(i):........................................................................................................................................
4. Foglalkozása:.................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:..................................................................................................................................
A KÉRELMEZŐ(K) NAGYKORÚ GYERMEKE(I)
1. Házassági neve:.............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve:................................................................................
Születési helye:.............................................(ország)...................................................................... .(város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
Apja neve:.........................................................................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .................................................................................................................................
2. Házassági neve: .............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:.............................................(ország)...................................................................... .(város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
Apja neve: ........................................................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .................................................................................................................................
3. Házassági neve: .............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:.............................................(ország)...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
Apja neve: ........................................................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .................................................................................................................................
4. Házassági neve:.............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve:................................................................................
Születési helye:.............................................(ország)..................................................................... .(város, község),
ideje:.....................................................................................
Anyja születési neve:.........................................................................................................................................
Apja neve:........................................................................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:.................................................................................................................................
A KÉRELMEZŐ(K) TESTVÉRE(I)
1. Házassági neve:.............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:.............................................(ország)...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ................................................................................................................................
2. Házassági neve:.............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:.............................................(ország)...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:.................................................................................................................................
3. Házassági neve:.............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:...........................................(ország) ...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ................................................................................................................................
4. Házassági neve: ............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:...........................................(ország) ..................................................................... . (város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ................................................................................................................................
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni)u
Névmódosítást nem kérek / kérünk (az alábbi kérelmet nem kell ki tölteni)u
Névmódosítás iránti kérelem
az Ápt. 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági
névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése, valamint többtagú utónévből egy vagy több tag
elhagyása
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi
nevének viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett
név rovatot ezzel egyezően kitölteni.)
Kérelmező □□□□□
Házassági nevem:................................................................................................................................................
Születési nevem:....................................................................................................... ..(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név:...............................................................................
Házassági név: .............................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következő formában:
születési családi név:............................................. utónév:........................................................................................
Kérelmező házastársa □□□□□
Házassági nevem: .............................................................................................................................................. .
Születési nevem:....................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név:...............................................................................
Házassági név: .............................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következő formában:
születési családi név:............................................. utónév:........................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:.......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □□□
Születési neve:......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:................................................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám, nagyanyám (távolabbi felmenőm) egykori állami
születési anyakönyvi kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által
kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány;
útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai
bizonyítvány; egyéb okirat:.................................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□ a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakvéleményét;
□ egyéb szakvéleményt:......................................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének
magyar nyelvű feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi
kivonata
□ a megélhetés igazolására:.................................................................................................................................
□ a lakóhely (lakás, lakhatás) igazolására:............................................................................................................
□ alkotmányos alapismeretekből tett sikeres vizsgáról szóló igazolás(ok)
□ a vizsga alóli mentesülés igazolására:...............................................................................................................
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz (és
a névmódosításhoz)
□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból
kiadásra kerülő személyazonosító igazolványhoz
□ írásképtelenség tényét igazoló orvosi igazolás
Egyéb iratok: ...................................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell
mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, és nem folyik ellenem büntetőeljárás,
továbbá az elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem
honosításához a másik szülő........................................................................................................................ név)
hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes
indokolás):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. Kijelentem, hogy egészségi állapotom tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt
képtelen vagyok saját kézzel történő önéletrajz írására. Hozzájárulok az ennek
igazolására szolgáló egészségügyi adataim állampolgársági eljárásban történő
kezeléséhez.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
5. Az Ápt. 4/A. § (2) bekezdése alapján mentesülök az alkotmányos alapismeretek vizsga
alól. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kérelmező igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kérelmező igen □ nem □
6. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a............................................................................
....................................................................................................... . okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi
állapot változása, gyermek születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az
állampolgársági ügyekben eljáró szervet 15 napon belül a változást igazoló okiratok
egyidejű csatolásával értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását
jelezni kell, arról iratot nem szükséges mellékelni.
8. Az Ápt. 4. § (2a) és (7) bekezdésére alapozott kérelem esetén az állampolgársági esküt
vagy fogadalmat ............................... országban .............................................................................................
településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.
Kelt: ........................................................
…………………………………….
kérelmező aláírása
…………………………………….
házastárs aláírása
…………………………………….
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
…………………………………….
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
..............................................típusú és..................................számú ...................................................................... .-ig
..............................................típusú és..................................számú ...................................................................... .-ig
..............................................típusú és..................................számú ...................................................................... .-ig
..............................................típusú és..................................számú ...................................................................... .-ig
érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolták, valamint bemutatták a
..............................................számú
..............................................számú
..............................................számú
..............................................számú
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
A ....................................................(név) kérelmező írásképtelen, amelynek
□ igazolására orvosi igazolást nyújtott be,
□ ténye orvosi igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.
Ujjnyomat felvételezésre nem került sor, mert
□ ..............................................(név) a 6. életévet még nem töltötte(ék) be,
□ ...............................................(név) annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen(ek), vagy
□ ...............................................(név) annak adására fizikailag képtelen(ek).
Tanúsítom, hogy az alkotmányos alapismeretek vizsga alól mentesülő.................................................................
.............................................................(név) kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy az alkotmányos alapismeretek vizsga alól mentesülő ................................................................
................................................................. (név) kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Megjegyzés a nyelvismeretre vonatkozóan:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Kelt: ..................................................................
P. H.
…………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi
hiányosságokról:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
…………………………………….
kérelmező aláírása"

"

2. melléklet a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
hontalan személy részére
Alulírott,..........................................(mint.............................................................................. törvényes képviselője)
kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
□ 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magyar állampolgárságot meg kívánom
szerezni. Magyarország területén születtem, és születésem óta hontalan vagyok.
□ 5/A. § (1) bekezdés d) pontja alapján a magyar állampolgárságot meg kívánom
szerezni. Magyarország területén születtem, és hontalanná váltam.
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve:...............................................................................................................................................
Születési családi neve:.........................................................................................................................................
Születési utóneve(i):............................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:..............................................................................................................................
Előző utóneve(i):................................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
Születési helye:..............................................(város/község).........kerület
Születési ideje:.........év...................hó......nap
2. A kérelmező családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:.............................................ideje:....................................................................................
Házassága megszűnésének módja:................................ideje:....................................................................................
II. A kérelmező szüleire, hozzátartozóira vonatkozó adatok:
1. Apja családi és utóneve:...................................................................................................................................
Apja születési helye:............................................(ország)................................................................. (város, község),
ideje: .....................................................................................
Apja állampolgársága a kérelmező születésekor: ....................................................................................................
Apja jelenlegi állampolgársága: ...........................................................................................................................
Apja lakóhelye a kérelmező születésekor: .............................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:..............................................................................................................
Anyja jelenlegi családi és utóneve:..................................................................................................................
Anyja születési helye:..........................................(ország).......................................................... .(város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja állampolgársága a kérelmező születésekor:.............................................................................................
Anyja jelenlegi állampolgársága:....................................................................................................................
Anyja lakóhelye a kérelmező születésekor:......................................................................................................
Szülei házasságkötésének helye:................................(ország).................................................... .(város, község),
ideje: ..........................................................................................................................................................
3. Hozzátartozója (felmenő, testvér) szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
A hozzátartozó neve:.....................................................................................................................................
Születési helye:.........................................................ideje:..................................................................................
Állampolgársági okirat száma:.......................................................................................................................
A hozzátartozó neve:.....................................................................................................................................
Születési helye:...................................................... ideje:....................................................................................
Állampolgársági okirat száma: .......................................................................................................................
III. A kérelmező magyarországi lakóhelyére vonatkozó adatok:
1. Lakóhelye: □□□□ ............................................................................................................. .(város, község)
............................................................................. (utca) ...........(hsz.) .............(ép./lh.)......... (em.) ..........(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□....................................................................................................... (város, község)
.......................................................................... (utca) ........... (hsz.) .............(ép./lh.) ......... (em.) .......... (ajtó)
Telefonszáma:..............................................................................................................................................
Elektronikus levél (e-mail) címe:....................................................................................................................
Egyéb elérhetősége:......................................................................................................................................
2. Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa: .......................................................................................................................................................
- száma:.......................................................................................................................................................
- kelte: ........................................................................................................................................................
- érvényességi ideje: .....................................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ......................................................................................................
Az engedélyezés utáni lakcímbejelentés ideje: .................................................................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata
□ a hontalanság igazolására vagy valószínűsítésére:...............................................................................................
........................................................................................................................................................................
□ egyéb okmány:...............................................................................................................................................
A külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles
magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni. A magyarországi anyakönyvek adatainak
ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt: ........................................................
…………………………………….
kérelmező aláírása
(korlátozottan cselekvőképes)
…………………………………….
törvényes képviselő aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmezőt meghallgattam.
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező és/vagy törvényes képviselője aláírását hitelesítem.
A kérelmező és/vagy törvényes képviselője személyazonosságát
..............................................típusú és..................................számú .................................................................... .-ig
..............................................típusú és..................................számú .................................................................... .-ig
érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolták, valamint bemutatták a
..............................................számú
..............................................számú
lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
Kelt: ........................................................
P. H.
…………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása"

"

3. melléklet a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

"10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A köztársasági elnöknek
Budapest
HONOSÍTÁSI-VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján
Alulírott, .............................................és házastársam,.........................................................................................
kérem/kérjük, hogy..........................................................................................................................................
nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (3) és (3a)
bekezdése, illetve 5. §-a alapján honosítani/visszahonosítani és erről részemre/részünkre
okiratot kiállítani szíveskedjen.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve: ..........................................................................................................................................
Születési családi neve:.....................................................................................................................................
Születési utóneve(i):........................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:..........................................................................................................................
Előző utóneve(i):.............................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye:.............................................................................................................. (ország, tartomány,
szövetségi állam)..................................................................................................................... (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével kérem. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje:................................év ........................hó ....................nap
3. Állampolgársága(i):.....................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:............................................................................
4. Előző állampolgársága: ...............................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:...................................
............................................................................................................................
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□ .......................................................................................................... .(város, község)
.............................................................................. (utca)............(hsz.) ..........(ép./lh.) ...........(em.).............(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□.................................................................................................................... .(város,
község)
................................................................................ (utca) ...........(hsz.) ........(ép./lh.) ...........(em.).............(ajtó)
Külföldön:........................................................(ország)...................................................................... (település),
közelebbi cím:................................................................................................................................................
Telefonszáma:................................................................................................................................................
Elektronikus levél (e-mail) címe:......................................................................................................................
Egyéb elérhetősége:........................................................................................................................................
6. Legmagasabb iskolai végzettsége:
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettsége: ...................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: .................................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:...................................................................................................................
7. Megélhetésének forrása:
Foglalkozása:.................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ..............................................................................................................................
Munkahelye címe: ..........................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: ..............................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon: .............................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye:....................................................ideje:..........................................................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:..................................................................................
Az ítélet száma:.............................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje:......................................................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:.....................................................................................
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje........................................................................
.....................................................................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: .................................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ....................................................................
.....................................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:..................................................
.....................................................................................................................................................................
a jelenlegit megelőző házastársa neve:...............................................................................................................
születési helye:................................................................................................................................................
ideje:..............................................................................................................................................................
állampolgársága:.............................................................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek adatai
(a 4. pontban foglalt részletezés szerint):............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
III. A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:..................................................................................................................................................
Apja születési helye:..........................................(ország)............................................................... .(város, község),
ideje: .............................................................................................................................................................
Apja állampolgársága: ....................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:.......................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...............................................................................................................................
Foglalkozása:..................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:...............................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve:........................................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)............................................................... .(város, község),
ideje: .............................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve: ........................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)............................................................... .(város, község),
ideje: .............................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye:.........................................................................................................
ideje:.............................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:................................................................................................................
Anyja születési helye:........................................(ország)............................................................... .(város, község),
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ...................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:.....................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...............................................................................................................................
Foglalkozása:..................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ..............................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve: .....................................................................................................................................
születési helye:......................................................(ország)............................................................ (város, község),
ideje: .............................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve:...........................................................................................................................
születési helye:......................................................(ország)............................................................... .(város, község),
ideje:.................................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye:..........................................................................................................
ideje:.................................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:...........................(ország).......................................................... (város, község),
ideje:................................................................................................................................................................
IV. A kérelmet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)
A) Magyar állampolgár voltam ......................-tól.....................-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja:....................................................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja:....................................................................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve:.............................................................., születési helye:..................................................................
születési ideje:......................................., rokonsági fok:..........................................................................................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági
kérelmem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár.
D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági
kérelmem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekünk született.
V. A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet: ..................................mikor: ...........................................................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma:.....................................................................
........................................................................................................................................................................
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:......................................................................................................................................
Születési helye:........................................................... ideje:....................................................................................
Állampolgársági okirat száma:.............................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:......................................................................................................................................
Születési helye:........................................................... ideje:....................................................................................
Állampolgársági okirat száma: ............................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet: ..................................mikor:
……………………………………………..……………..,
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére,
magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)
kérelmező
A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2., 3. és 8. pontját - házastárs
esetén, illetve megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is -
szíveskedjen kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának személyi adatai:
1. Házassági neve:...............................................................................................................................................
Születési családi neve:.........................................................................................................................................
Születési utóneve(i):............................................................................................................................................
Előző (születési) családi neve:..............................................................................................................................
Előző utóneve(i):.................................................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye:................................................................................................................ (ország, tartomány,
szövetségi állam).......................................................................................................................... (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével kérem. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
Születési ideje:................................év ........................hó ....................nap
3. Állampolgársága(i):.........................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:................................................................................
4. Előző állampolgársága:....................................................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:.......................................
.........................................................................................................................................................................
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□ .............................................................................................................. .(város, község)
.................................................................................. . (utca) ...........(hsz.) .............(ép./lh.)....... (em.).............(ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□............................................................................................................ .(város, község)
................................................................................... (utca) ...........(hsz.) .............(ép./lh.)....... (em.).............(ajtó)
Külföldön: ..............................................................(ország).................................................................... (település),
közelebbi cím:....................................................................................................................................................
Telefonszáma:....................................................................................................................................................
Elektronikus levél (e-mail) címe:..........................................................................................................................
Egyéb elérhetősége:.............................................................................................................................................
6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok
Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a jelenlegi házasságát megelőző házasságkötésének helye és ideje:...........................................................................
.........................................................................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: .....................................................................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: ........................................................................
.........................................................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:......................................................
.........................................................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve:................................................................................................................
születési helye:..................................................................................................................................................
ideje:................................................................................................................................................................
állampolgársága:................................................................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai:.....................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. Legmagasabb iskolai végzettsége:
Magyar tannyelvű nevelési-oktatási intézményben szerzett alap-, közép- vagy felsőfokú
végzettsége: .....................................................................................................................................................
Intézmény megnevezése, székhelye: ...................................................................................................................
Bizonyítvány/oklevél száma, kelte:......................................................................................................................
8. Foglalkozása:
Munkahelye megnevezése:.................................................................................................................................
Munkahelye címe:.............................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma:..................................................................................................................................
Munkahelyei az elmúlt öt évben Magyarországon:................................................................................................
........................................................................................................................................................................
VII. A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:
1. Apja neve:.....................................................................................................................................................
Apja születési helye:..........................................(ország)................................................................ ..(város, község),
ideje:................................................................................................................................................................
Apja állampolgársága:........................................................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár:.........................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:..................................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ................................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Apai nagyapja neve: ..........................................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország).................................................................. .(város, község),
ideje: ...............................................................................................................................................................
Apai nagyanyja születési neve: ...........................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország).................................................................. (város, község),
ideje: ...............................................................................................................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye: ...........................................................................................................
ideje: ...............................................................................................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve:....................................................................................................................
Anyja születési helye:........................................(ország).................................................................. .(város, község),
ideje: ................................................................................................................................................................
Anyja állampolgársága:.......................................................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár:........................................................................................................................
Ha igen, mikortól meddig:...................................................................................................................................
Foglalkozása:.....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:..................................................................................................................................
A következő adatokat nem kötelező kitölteni:
Anyai nagyapja neve:..........................................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)................................................................... (város, község),
ideje: ................................................................................................................................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ..........................................................................................................................
születési helye:..................................................(ország)................................................................... (város, község),
ideje:.................................................................................................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye: ........................................................................................................ ,
ideje: ................................................................................................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye:................................(ország)...................................................... .(város, község),
ideje: ................................................................................................................................................................
VIII. A kérelmemet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)
A) Magyar állampolgár voltam.......................-tól....................-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...................................................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja......................................................................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve:........................................................., születési helye:...................................................................... ,
születési ideje:..................................................., rokonsági fok:................................................................................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
IX. A kérelmező házastársra és hozzátartozóira vonatkozó adatok:
A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet:..............................mikor:...................................................................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma:........................................................................
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve:..........................................................................................................................................
Születési helye:..................................................ideje:.................................................................................................
Állampolgársági okirat száma:................................................................................................................................
2. A hozzátartozó neve:..........................................................................................................................................
Születési helye:..................................................ideje: ................................................................................................
Állampolgársági okirat száma: ...............................................................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet:..............................mikor:...................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai
tanulmányokra, munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére,
magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)
házastárs
A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését a hivatalos magyar elnevezés mellett
a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével kérem. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
1. Születési családi neve:................................................ utóneve:..............................................................................
Születési helye:...............................................(ország)....................................................................... .(város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:............................................................................................................................................
Apja neve:...........................................................................................................................................................
Állampolgársága:..................................................................................................................................................
2. Születési családi neve:................................................ utóneve:..............................................................................
Születési helye:............................................... (ország)...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:............................................................................................................................................
Apja neve: ..........................................................................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................................................
3. Születési családi neve:................................................ utóneve:..............................................................................
Születési helye:............................................... (ország)...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:............................................................................................................................................
Apja neve:...........................................................................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................................................
4. Születési családi neve:................................................ utóneve:..............................................................................
Születési helye:............................................... (ország)...................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:............................................................................................................................................
Apja neve: ..........................................................................................................................................................
Állampolgársága: .................................................................................................................................................
A KÉRELMEZŐ ÉLETTÁRSA
1. Házassági neve:..............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve:................................................................................
Apja születési neve:...........................................................................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
2. Születési helye:...............................................(ország)................................................................ (város, község),
ideje: .....................................................................................
3. Állampolgársága(i):........................................................................................................................................
4. Foglalkozása:.................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:..................................................................................................................................
A KÉRELMEZŐ(K) NAGYKORÚ GYERMEKE(I)
1. Házassági neve:..............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:............................................... (ország)................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
Apja neve: ........................................................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .................................................................................................................................
2. Házassági neve: .............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:............................................... (ország).................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
Apja neve: ........................................................................................................................................................
Állampolgársága:...............................................................................................................................................
Foglalkozása:.....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .................................................................................................................................
3. Házassági neve: .............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: ...............................................................................
Születési helye:............................................... (ország)................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Anyja születési neve:..........................................................................................................................................
Apja neve: ........................................................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................
Foglalkozása:....................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: .................................................................................................................................
4. Házassági neve:...............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve:..................................................................................
Születési helye:...............................................(ország)...................................................................... .(város, község),
ideje:.....................................................................................
Anyja születési neve:............................................................................................................................................
Apja neve:...........................................................................................................................................................
Állampolgársága:.................................................................................................................................................
Foglalkozása:......................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése:....................................................................................................................................
A KÉRELMEZŐ(K) TESTVÉRE(I)
1. Házassági neve:................................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: .................................................................................
Születési helye:...........................................(ország)......................................................................... .(város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:......................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................................................
2. Házassági neve:...............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: .................................................................................
Születési helye:...........................................(ország).......................................................................... .(város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:......................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................................................
3. Házassági neve:...............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: .................................................................................
Születési helye:...........................................(ország).......................................................................... .(város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:......................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................................................
4. Házassági neve: ...............................................................................................................................................
Születési családi neve:................................................ utóneve: .................................................................................
Születési helye:...........................................(ország) ......................................................................... (város, község),
ideje: .....................................................................................
Foglalkozása:.......................................................................................................................................................
Munkahelye megnevezése: ...................................................................................................................................
NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell ki tölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
az Ápt. 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági
névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése, valamint többtagú utónévből egy vagy több tag
elhagyása
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi
nevének viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett
név rovatot ezzel egyezően kitölteni.)
Kérelmező □ □ □ □ □
Házassági nevem:..............................................................................................................................................
Születési nevem:....................................................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ...............................................................................................................................................
Születési név:...............................................................................
Házassági név: .............................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következő formában:
születési családi név:...................................... utónév:.............................................................................................
Kérelmező házastárs □ □ □ □ □
Házassági nevem:..............................................................................................................................................
Születési nevem:...................................................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ...............................................................................................................................................
Születési név:...............................................................................
Házassági név: .............................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel
a következő formában:
születési családi név: ...................................... utónév:............................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve:........................................................................................................ (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ...............................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve:......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve:......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve:......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:................................................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve:......................................................................................................... .(családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:................................................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám, nagyanyám (távolabbi felmenőm) egykori állami
születési anyakönyvi kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által
kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány;
útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai
bizonyítvány; egyéb okirat:..................................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□ a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakvéleményét;
□ egyéb szakvéleményt:......................................................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének
magyar nyelvű feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs
MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz,
visszahonosításhoz, névmódosításhoz
□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból
kiadásra kerülő személyazonosító igazolványhoz
□ írásképtelenség tényét igazoló orvosi igazolás
Egyéb iratok: ....................................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell
mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, és nem folyik ellenem büntetőeljárás,
továbbá az elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
3. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés
a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább
tíz éve fennáll.
5. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében - az Ápt. 4. § (3a) bekezdés
a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben - kijelentjük, hogy házasságunk legalább
öt éve fennáll.
6. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat........................................................................................................
országban.................................................................... településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk
letenni.
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem
honosításához a másik szülő...................................................................................................... .(név) hozzájáruló
nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes indokolás):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
8. Kijelentem, hogy egészségi állapotom tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt
képtelen vagyok saját kézzel történő önéletrajz írására. Hozzájárulok az ennek
igazolására szolgáló egészségügyi adataim állampolgársági eljárásban történő
kezeléséhez.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
9. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................ okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
□ kérelmező igen □ nem □
□ házastárs igen □ nem □
10. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi
állapot változása, gyermek születése, lakcím vagy elérhetőség változása stb.) az
állampolgársági ügyekben eljáró szervet 15 napon belül a változást igazoló okiratok
egyidejű csatolásával értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását
jelezni kell, arról iratot nem szükséges mellékelni.
Kelt: ........................................................
………………………………….
kérelmező aláírása
………………………………….
házastárs aláírása
………………………………….
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
………………………………….
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása
A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.

A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
..........................................típusú és ...................................számú......................................-ig
..........................................típusú és ...................................számú......................................-ig
..........................................típusú és ...................................számú......................................-ig
..........................................típusú és ...................................számú......................................-ig
érvényes okirattal igazolták.
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező házastárs:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Megjegyzés a nyelvismeretre vonatkozóan:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
A.....................................(név) kérelmező írásképtelen, amelynek
□ igazolására orvosi igazolást nyújtott be,
□ ténye orvosi igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.
Ujjnyomat felvételezésre nem került sor, mert
□.....................................(név) a 6. életévet még nem töltötte(ék) be,
□.....................................(név) annak adására ideiglenesen fizikailag képtelen(ek) vagy
□.....................................(név) annak adására fizikailag képtelen(ek).
P. H.
………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi
hiányosságokról:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
…………………………………….
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: .............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
……………………………………
kérelmező aláírása"

"

Tartalomjegyzék