Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

367/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet

egyes köznevelési intézmények veszélyhelyzeti működési rendjéről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nevelés és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény esetében a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 27. §-át, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-át, 10. § (4a)-(4d) bekezdését, 53/A. §-át és 79. § (4) bekezdését, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv1.) 8. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai alcím 1. pont 1.14. és 1.15. alpontját, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 7. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai alcím 1. pont 1.14. és 1.15. alpontját, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) III/A. Fejezetét, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-át, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat F:64 és G:64 mezőjét a (2)-(14) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Ha az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott fenntartó (a továbbiakban: fenntartó) végrehajtási eljárás alatt áll, és emiatt a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési intézmény) működése veszélyeztetett, akkor a köznevelésért felelős miniszter döntése alapján

a) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága a Kvtv1. 8. melléklete és a Kvtv2. 7. melléklete szerint igényelhető - a nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó - állami támogatásokat,

b) a központi költségvetésről szóló törvény XIV. Belügyminisztérium fejezet szerinti energiaár-kompenzációhoz és bérkompenzációhoz kapcsolódó állami támogatásokat és

c) a fenntartó részére a köznevelési intézményekre tekintettel megállapított egyéb, az Áht. szerinti támogatásokat

a fenntartó helyett, közvetlenül az annak fenntartásában működő köznevelési intézmény kincstárnál vezetett számlájára is folyósíthatja (a továbbiakban: finanszírozási eljárás).

(3) A köznevelésért felelős miniszter intézkedik a köznevelési intézmény kincstári számlájának megnyitása iránt.

(4) A köznevelési intézmény tekintetében az Nkt. szerinti fenntartói jogokat és az Áht. szerinti irányítói jogokat - ide nem értve az intézmény fenntartói jogának átadását, az intézmény átalakítását, megszüntetését és átszervezését - a (2) bekezdés szerinti veszélyeztetettség fennállásának időtartama alatt a feladatellátási hely szerinti tankerületi központ gyakorolja, azzal, hogy az érintett intézmény nem minősül állami fenntartású köznevelési intézménynek.

(5) A köznevelési intézménynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatait a veszélyeztetettség fennállásának időtartama alatt a feladatellátási hely szerint illetékes tankerületi központ látja el.

(6) A kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi igazgatósága a fenntartó által 2023. január 31-ig benyújtott, és a Vhr. 37/C. § (4) bekezdése szerint június 30-áig módosított kérelmében szereplő létszámadatok figyelembevételével, az intézményenként rögzített gyermek-, tanulólétszám arányában - a köznevelésért felelős miniszter eltérő rendelkezése hiányában - folyósítja a támogatást a (2) bekezdés szerinti veszélyeztetettség fennállásának időtartama alatt. Ezen időtartam alatt a fenntartó és a fenntartói jogokat gyakorló tankerületi központ a Vhr. 37/C. §-a és 37/D. §-a szerinti kérelmeket, valamint 37/L. §-a szerinti elszámolást nem nyújthat be.

(7) A jogszabállyal vagy kormányhatározattal megállapított további hozzájárulást a kincstár a Vhr. 37/C. § (4) bekezdése szerinti, 2023. június 30-áig benyújtott - ennek hiányában a Vhr. 37/C. § (1) bekezdése szerint január 31-éig benyújtott - kérelemben szereplő létszámadatok figyelembevételével folyósítja.

(8) A kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi igazgatósága a (6) bekezdés szerinti létszámadatok alapján 2024. január-április hónapokra a Vhr. 37/J. § (3) bekezdése szerinti előleget biztosít a tárgyévet megelőző évi központi költségvetésről szóló törvény alapján a tárgyévet megelőző évre megállapított támogatás december hónapra jutó összege alapján. A kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi igazgatósága a 2024. évre a (6) bekezdés létszámadatai alapján hivatalból állapítja meg a támogatást. A folyósított előleg és a 2024. évre megállapított támogatás különbözetének rendezésére május hónapban kerül sor.

(9) A (2) bekezdés szerinti állami támogatások biztosítása a Kvtv1. és a Kvtv2. 1. melléklet

a) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 1. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport vagy

b) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 10. Országos Roma Önkormányzat támogatása jogcímcsoport

terhére történhet.

(10) A köznevelésért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti veszélyeztetettség fennállását folyamatosan vizsgálja. Ha a (2) bekezdés szerinti feltétel már nem áll fenn, a veszélyeztetettség fennállásának megszűnéséről a köznevelésért felelős miniszter haladéktalanul értesíti a fenntartót, a kincstárt, a Klebelsberg Központot és az illetékes tankerületi központot.

(11) A kincstár a (10) bekezdés szerinti értesítés kézbesítését követő tárgyhó 1. napjától megszünteti az e rendelet szerinti finanszírozási eljárást, és az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok és a (6) bekezdésben foglalt létszámadatok alapján folytatja az állami támogatások kifizetését, valamint a (4) bekezdés szerinti, az Nkt.-ban meghatározott valamennyi fenntartói és az Áht. szerinti irányítói jogokat a fenntartó gyakorolja.

(12) A fenntartónak a veszélyeztetettség megszűnéséről szóló miniszteri értesítés kézbesítését követő 15 napon belül kell eleget tenni a veszélyeztetettség megszűnésének évét megelőző év december 31-éig igénybe vett támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének. Amennyiben a fenntartó az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a Vhr. 37/L. § (5) bekezdése szerint kell eljárni. A köznevelésért felelős miniszter veszélyeztetettség megszűnéséről szóló értesítésének kézbesítését követő 15 napon belül a fenntartó az adott évre vonatkozóan a Vhr. 37/C. § (4) bekezdése szerinti támogatás iránti kérelmet nyújt be. Amennyiben a fenntartó határidőn belül nem nyújtja be kérelmét, úgy a kincstár a tárgyévben folyósított támogatások visszafizetésére kötelezi. Amennyiben a veszélyeztetettség fennállása november-december hónapokban szűnik meg, úgy a fenntartó e bekezdés szerinti igénylése helyett, a Vhr. 37/L. §-a szerinti elszámolása keretében érvényesítheti igénylését.

(13) Az Njtv. 27. §-ától eltérően, ha a köznevelési intézmény működése veszélyeztetettségének időtartama alatt az érintett köznevelési intézmények tekintetében jogszabály az országos nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a közneveléssel kapcsolatos ügyben - ide nem értve a (4) bekezdés alapján a tankerületi központ által gyakorolt fenntartói jogköröket - egyetértési vagy véleményezési jogot biztosít, egyetértési jog esetén is kizárólag véleményezési jogkörben tehető nyilatkozat, amelynek megtételére 8 nap áll rendelkezésre. A határidő eredménytelen eltelte esetén a véleményről szóló nyilatkozatot - 30 napon belül - a területi nemzetiségi önkormányzat teszi meg.

(14) E rendelet hatálybalépését megelőzően a fenntartó részére folyósított - nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó - állami támogatások terhére a végrehajtási eljárás keretében érvényesített összeg nem minősül az Áht. 53/A. §-a szerinti jogosulatlan igénybevételnek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök