13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

367/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (1) bekezdés)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §[1] A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetben, valamint a Gazdaságvédelmi Alap fejezetben megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben a Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti - felhasználási szabályait az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

1/A. §[2] A központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezetben megállapított fejezeti kezelésű előirányzatából a költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, illetve olyan utófinanszírozott, teljesült tevékenységekre is nyújtható, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetén az e rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, amelyek azok megkezdésekor megfeleltek a támogatási feltételeknek.

2. §[3] Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) 13., 15., 62., 75., 77., 79. és 84. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) 13. és 15. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

c)[4] 75. és 86. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

d)[5] 75., 77., 84. és 86. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,

e)[6] 75., 77., 84. és 86. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,

f) 70a. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,

g) 75. és 86. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatás,

h)[7] 4-87. sora alapján az SA.107379 (2023/N) számú, valamint az azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret" című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti támogatás

nyújtható.

2/A. §[8]

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

5. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,

6. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

7. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

7a.[9] hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

7b.[10] hivatásos csapat: olyan sportszervezet, amely hivatásos sportolót alkalmaz,

7c.[11] hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet, amely során a sportoló részére nyújtott juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költségeket, és az a sportoló jövedelmének legalább 50%-át teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportvállalkozás kötött-e egymással munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést,

8. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

8a.[12] megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

9. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

10. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,

11. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,

11a.[13] multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

12. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és - a támogatást nyújtó döntése alapján - a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

13.[14] nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,

14. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

15. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

16. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

17.[15] válságtámogatás: az "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret" című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti támogatás.

3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a)[16] a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez, az 5/C. és 5/D. alcím szerinti támogatás kivételével,

b)[17] elsődleges mezőgazdasági termeléshez, az 5/C. és 5/D. alcím szerinti támogatás kivételével,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g)[18] csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

h)[19] a 4. és 5/F. alcím szerinti támogatások kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,

i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.

(4)[20] Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás, amellyel a kereskedelmi vásárokon való részvétel költségeihez vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

(5)[21] A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás - az 5., 5/C. és 5/D. alcím szerinti támogatás kivételével - csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

5. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) A csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

6. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(2a)[22] Az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nem támogatható, kivéve, ha az az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében nem igényelhető vissza.

(3)[23] Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a)[24] képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b)[25] a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 11 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c)[26] a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és évenként meghaladja a 11 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d)[27] a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 165 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 82,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e)[28] sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a 33 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 110 millió eurónak megfelelő forintösszeget, valamint sportlétesítményhez nyújtott működési támogatás esetén infrastruktúránként és évenként meghaladja a 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4)[29] A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az 5. és 5/B-5/E. alcím hatálya alá tartozó, elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos tevékenység támogatása esetén a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget, egyéb tevékenység támogatása esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A-18/D. §-ai határozzák meg.

(5a)[30]

(6)[31] E rendelet alapján

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás esetén 2024. június 30-ig,

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatások esetén 2027. június 30-ig,

c) válságtámogatás esetén 2023. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni.

4. Csekély összegű támogatás

7. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2)[32] A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt, 2024. január 1-jétől bármely három évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben - nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

8. §[33] (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként, ideértve az infrastruktúra építését, bővítését vagy korszerűsítését,

b) működési támogatásként vagy

c) zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként

nyújtható.

(2) A támogatás - a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével - a következőkhöz nyújtható:

a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra, vagy

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9. §[34] (1) Beruházási támogatás keretében a tárgyi eszközök és az immateriális javak következő költségei számolhatók el:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, ideértve a kulturális örökség bérletének, birtokátruházásának és a kulturális örökség áthelyezésének költségeit is,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen a digitalizálással és más új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség vagy

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, ideértve a kiválasztási eljárás, a marketing- és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költségeket is.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény különbségét, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni.

10. §[35] (1) Működési támogatás keretében elszámolható

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez - különösen kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez - kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, és a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és előmozdításának fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok népszerűsítésének költsége - ideértve az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költségét is -,

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség - ideértve a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a fogyatékkal élő személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költséget is -,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja és a finanszírozási költség, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása vagy

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a támogatással érintett időszakban keletkező működési veszteséget, ideértve az észszerű nyereséget is.

(3) A működésből származó veszteség és az észszerű nyereség összegét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell meghatározni.

11. §[36] A 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 10. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

12. §[37] (1) A 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét, azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti támogatás keretében a zenei és irodalmi kiadói költségek számolhatók el, különösen

a) a szerző díjazása, ideértve a szerzői joggal kapcsolatos költséget is,

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség, ideértve a korrektúrázás, javítás, lektorálás költségét is,

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége.

13. § Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése elsősorban az érintett fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető.

5/A.[38]

13/A. §[39]

13/B. §[40]

13/C. §[41]

5/B. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás[42]

13/D. §[43] (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők esetén közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költség (különösen útiköltség és szállásköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (különösen adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen.

(5)[44] Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

5/C. A 651/2014/EU bizottsági rendet 33. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás[45]

13/E. §[46] (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

(2) A támogatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő bérköltség számolható el.

(3) A megváltozott munkaképességű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásnál a foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie a foglalkoztatás kezdetét megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva.

(4) A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését - ide nem értve az álláshely létszámleépítés következtében történt megüresedését -, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás következtében történik.

(5) A megváltozott munkaképességű munkavállaló - a kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás esetét kivéve - az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak, a munkaszerződésnek vagy a vállalkozásra nézve kötelező kollektív szerződésnek megfelelő minimális időtartamon keresztül folyamatos foglalkoztatásra jogosult.

5/D. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 34. cikke szerinti, a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás[47]

13/F. §[48] (1) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(2) A támogatás keretében elszámolható

a) a helyiségek átalakításának költsége,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállaló segítésével foglalkozó személy foglalkoztatásához kapcsolódó költség kizárólag a segítés ideje alatt, valamint ezen segítő személy képzési költsége,

c) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel érdekében a berendezések átalakításának, beszerzésének és a szoftverek beszerzésének, hitelesítésének olyan költsége - ideértve az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések költségét is -, amely a kedvezményezettnél megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásának hiányában nem merült volna fel,

d) a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költség vagy

e) a megváltozott munkaképességű munkavállaló által rehabilitációra fordított órák bérköltsége.

(3) Amennyiben a kedvezményezett védett foglalkoztatást biztosít, a (2) bekezdésen túl elszámolhatóak a kedvezményezett termelőegységei létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költségei, továbbá minden adminisztrációs és szállítási költség, feltéve, hogy azok közvetlenül a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásából erednek.

(4) Ezen alcím keretében védett foglalkoztatásnak olyan vállalkozásnál történő foglalkoztatás minősül, ahol a munkavállalók legalább 30%-a megváltozott munkaképességű.

5/E. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti, a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás[49]

13/G. §[50] (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez vagy

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(2) A multifunkcionális szabadidős létesítmény többfunkciós, a sportfunkció mellett egyéb, különösen kulturális és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó szabadidős létesítmény, a szabadidőparkok és a szállodai létesítmények kivételével.

(3) A támogatott sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó közbeszerzési jogszabályok betartásával kell eljárni.

(4) A támogatott sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(5) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A sportlétesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia. Amennyiben a sportlétesítményt egyidejűleg több használó veszi igénybe, az időbeli kapacitás-kihasználás megfelelő hányadát kell figyelembe venni.

(6) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapatok használják, az esetükben alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

13/H. §[51] (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszközök és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege a (2) és (3) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

13/I. §[52] (1) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség - ideértve az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költségét, a bérleti díjat, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költségeket is - számolható el.

(2) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatók el, amilyen mértékben az értékcsökkenéssel, vagy finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a támogatással érintett időszakban keletkező működési veszteséget.

(4) A működésből származó veszteség összegét

a) előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell meghatározni.

(5) A 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege a (3) és (4) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

5/F. A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés[53]

13/J. §[54] (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A közszolgáltatásért járó ellentételezés csak olyan mértékben korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A közszolgáltatásért járó ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az észszerű nyereséget is. A közszolgáltatásért járó ellentételezés mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó közszolgáltatásért járó ellentételezésben részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő közszolgáltatásért járó ellentételezés összegéből.

(5) A kedvezményezett a közszolgáltatásért járó ellentételezésről olyan elkülönített elszámolást vezet, amelyből a (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

5/G. Válságtámogatás[55]

13/K. §[56] (1) A válságtámogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az "Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret" című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, a 13/K-13/P. § szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatásként, valamint hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy a hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértékét vagy a tőke teljes összegét kell figyelembe venni a 13/M. § (1)-(3) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.

(3) A támogatás 2023. december 31-ig ítélhető oda.

(4) A hitel formájában nyújtott támogatás más, a (2) bekezdésben meghatározott támogatási formává alakítható 2024. június 30-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 13/M. § (1)-(3) bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de a kedvezményezettnek a 13/K-13/P. § egyéb feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.

13/L. §[57] (1) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 1.1. szakaszában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás aláásná a szankciók célkitűzéseit.

(3) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.

(4) Nem nyújtható támogatás az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások számára, ha a támogatás mértékét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(5) Nem nyújtható támogatás a halászati és az akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozásnak, ha a támogatás a 717/2014/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)-k) pontjában meghatározott támogatási kategóriák közé tartozik.

13/M. §[58] (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2), illetve (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A halászati és akvakultúra-ágazathoz tartozó vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha egy vállalkozás több ágazatban is folytat tevékenységet, és ezekre az (1)-(3) bekezdés szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - ne haladja meg a 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban folytatott tevékenységekre eső teljes maximális támogatástartalom vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

13/N. §[59] (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára a 13/M. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

13/O. §[60] (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.

(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 13/M. § (1)-(3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a támogatás 13/M. § (1)-(3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.

(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

(4) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás nem halmozható az "A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret módosítása" című, 2022. november 7-i, 2022/C 423/04 számú európai bizottsági közleménnyel módosított, az "A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatodik módosítása, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosítása" című, 2021. november 24-i, 2021/C 473/01 számú európai bizottsági közlemény 3.13. szakasza szerinti támogatással.

13/P. §[61] (1) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(3) A támogatást nyújtó és a kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrzi.

(4) A közlemény 92. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14/A. §[62] (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról szóló 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. melléklet 1. pontjával megállapított rendelkezéseket a 2023. március 22. napján már megkezdett tevékenységekre is alkalmazni kell.

(2) A Módr. 1. melléklet 3. és 4. pontjával megállapított rendelkezéseket a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

15. §[63] E rendelet[64]

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;

b)[65] az EUMSZ 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31., 33., 34., 53. és 55. cikke

c)[66] az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat

d)[67] az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

16. §[68]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelethez[69]

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve[70]

[71]
ABCDEFGHIJKLMNO
1Áht.
azonosító
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
címcsop.
Jogcím
név
Előirányzat céljaKifizetésben
részesülők köre
Támogatás
biztosításának
módja
Támogatási
előleg
Rendelkezésre
bocsátás módja
Visszafizetés
határideje
BiztosítékKezelő
szerv
Lebonyolító
szerv
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
2Fejezeti kezelésű előirányzatok----------
3Ágazati célfeladatok----------
4270801A légimentéssel
összefüggő kiadások
Az előirányzat célja
a mentőhelikopterek működtetéséhez
kapcsolódó üzemanyag- és üzemeltetési
költségek, az esetleges javítási- és
karbantartási,
a pilótaképzés költségeinek, továbbá
a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
működési költségeinek finanszírozása.
a) belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter)
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek
b) Magyar
Légimentő
Nonprofit Kft.
Az előirányzat
terhére a G:4
mező a) pontja
szerinti
kedvezmé-
nyezett részére
támogatási
kérelem alapján
támogatói
okirattal
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Az előirányzat
terhére a G:4
mező b) pontja
szerinti
kedvezmé-
nyezett részére
támogatási
szerződés
alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan -
részletekben
közvetlen
kifizetéssel vagy
előirányzat-
átcsoportosítással.
-A támogatási
szerződésben
vagy támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
---
5256501Víz-, környezeti és
természeti
katasztrófa
kárelhárítás
Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes
tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok
által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, továbbá a védekezési
időszakon kívül bekövetkezett olyan természeti káreseményekre, amely a védbiztonságot közvetlenül
veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra,
a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának
üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának
költségeire, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő
járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével,
valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási
kiadásokra, tevékenységekre;
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási
programok saját erő költségeire;
5. az aszály elleni kárelhárítási tevékenység ellátására;
6. az inváziós fajok irtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt
vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek
és mentőszervezetek részére továbbadhatja.
Központi
költségvetési
szervek,
vízitársulatok,
a hivatásos
katasztrófavédelmi
szervek
megbízásából
eljáró
önkormányzati
tűzoltóságok,
önkéntes tűzoltó
egyesületek és
önkéntes
mentőszervezetek.
Az előirányzat
terhére kérelem
útján egyedi
döntéssel,
támogatói okirat
alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki,
a miniszter
irányítása alatt
álló központi
költségvetési
szerv kivételével.
---
[73]
7372128Központi
közigazgatási
irattárazással
kapcsolatos szakmai
feladatok ellátása
Az előirányzat a központi közigazgatási
szervek iratanyaga hosszú távú
megőrzésével és tárolásával
kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges
kiadások finanszírozására szolgál.
A közfeladatot ellátó
szervek
iratkezelésének
általános
követelményeiről
szóló 335/2005.
(XII. 29.)
Korm. rendelet
szerint kijelölt
központi szolgáltató
--Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosanrészletekben,
közszolgáltatási
szerződés alapján.
-----
7a401728Ágazati informatikai
feladatok
finanszírozása
Az előirányzat célja, hogy a
jogszabályokban közszolgáltatásként
meghatározott egészségügyi és
rendvédelmi informatikai szolgáltatások
ellátásának finanszírozása biztosított
legyen.
Az előirányzat célja különösen
a) a központi egészséginformatikai
szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.)
Korm. rendelet alapján nyújtott
közszolgáltatások,
b) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 105. §
(1) bekezdés v) pontja és 105. §
(2) bekezdés j) pontja alapján kiadott
Korm. rendelet alapján nyújtott
közszolgáltatások,
c) a nem a Kormány irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek részére nyújtott központosított
infokommunikációs közszolgáltatások
igénybevételének szabályairól szóló
41/2019. (XI. 19.) BM rendelettel
kapcsolatos közszolgáltatások,
d) egyes, az elektronikus ügyintézéshez
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által
központi szolgáltatóként kijelölt szervezetek
által nyújtott közszolgáltatások,
e) egyéb, egészségügyi és rendvédelmi
informatikai szolgáltatások
megvalósíthatóságának biztosításával
kapcsolatos közszolgáltatások és
informatikai rendszerek fejlesztési és
üzemeltetési feladatai ellátásának
finanszírozása.
Az előirányzat a Kormány döntése alapján
egyéb, a miniszter feladat- és hatáskörébe
utalt, egészségügyi és rendvédelmi
informatikai szolgáltatások összefüggő
feladatok biztosítására is felhasználható.
1. A miniszter
tulajdonosi
joggyakorlása alatt
álló gazdasági
társaság,
2. közszolgáltatási
szerződéssel
rendelkező
gazdasági
társaság,
3. Központi
költségvetési
szervek.
Az előirányzat
terhére
az F:7a mező
a) pontja szerinti
kedvezménye-
zett részére
támogatási
kérelem alapján
támogatói
okirattal
költségvetési
támogatás is
nyújtható.
Az előirányzat
terhére
az F:7a mező
b) pontja szerinti
kedvezménye-
zett részére
támogatási
szerződés
alapján
költségvetési
támogatás is
nyújtható.
Igen.A rendelkezésre
bocsátás a G:7a
mező 1. pontja
szerinti esetekben
teljesítés-
arányosan vagy
közvetlen
kifizetéssel
egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan
részletekben,
egyszeri vagy
többszöri előleg-
folyósítás mellett
utólagos
elszámolással
vagy tényköltség
alapján utólagos
kifizetéssel
történik a
közszolgáltatási
szerződés,
szolgáltatási
szerződés,
támogatási
szerződés vagy
egyéb polgári jogi
szerződés
keretében.
A rendelkezésre
bocsátás a G:7a
mező 3. pontja
szerinti esetben
előirányzat-
átcsoportosítással
történhet.
A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki,
a miniszter
irányítása
alatt álló
központi
költségvetési
szerv
kivételével.
8Alapítványok és társadalmi
önszerveződések támogatása
----------
9Társadalmi
önszerveződések
támogatása
----------
10251212Országos
Polgárőr
Szövetség
Az előirányzat az Országos Polgárőr
Szövetség (a továbbiakban: OPSZ)
alapszabályában meghatározott
feladatához kapcsolódó arányos
működési költségeire használható fel,
amely támogatást az OPSZ nyilvántartott
tagjai részére továbbadhatja.
Az előirányzat felhasználható továbbá
az OPSZ részére egyedi Korm.
határozatban vagy jogszabályban előírt
feladatok ellátására.
OPSZAz előirányzat
terhére
támogatási
kérelem alapján
egyedi
döntéssel
- támogatói
okirat alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Az előirányzat
felhasználása
a polgár-
őrségről és
a polgárőri
tevékenység
szabályairól
szóló 2011. évi
CLXV. törvény
felhatalmazása
alapján kiadott,
a költségvetési
támogatás
elosztásának
részletes
szabályaira
vonatkozó
miniszteri
rendelet alapján
történik.
Igen.Részletekben,
időarányosan
vagy teljesítés-
arányosan
közvetlen
kifizetéssel
a támogatói
okiratban
meghatározottak
szerint.
-A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
---
11387973Társa-
dalmi
szerve-
zetek,
alapít-
ványok
támoga-
tása
1. Az előirányzat a Nemzedékek
Biztonságáért Alapítvány támogatására
használható fel. A költségvetési támogatás
célja a belügyi és rendvédelmi szervek
dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok,
a szolgálati járandóságban részesülők és
azok családtagjai részére szervezett, az
alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző
szakmai, egészségmegőrző, sport- és
kulturális programok, rendezvények,
táborok támogatása.
2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi
Szövetség támogatására használható fel,
amely támogatást a Magyar Polgári
Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai
részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás a lakosság, az
ifjúság, a polgári védelmi szervezetek,
valamint a polgármestert segítők és
közbiztonsági referensek folyamatos
felkészítésére, a "Polgári védelmi
mozgalom dinamizálása" projekt
időarányos végrehajtására, továbbá a
szervezet BM OKF főigazgatója által
jóváhagyott éves munkatervében
meghatározott feladatokhoz, az
állampolgárok élet- és vagyon-
biztonságának védelméhez való
hozzájárulás céljára használható fel.
3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó
Szövetség és vármegyei szervezetei
támogatására használható fel, amely
támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás a Magyar
Tűzoltó Szövetség és vármegyei
szervezetei alapító okiratában, a BM OKF
főigazgatója által jóváhagyott éves
munkatervében meghatározott feladataira
és az általuk szervezett rendezvények
megvalósítására fordítható.
4. Az előirányzat az Önkéntes
Tűzoltóságok Országos Szövetségének és
a Létesítményi Tűzoltóságok Országos
Szövetségének támogatására használható
fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok
Országos Szövetség és a Létesítményi
Tűzoltóságok Országos Szövetség
nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás célja az
Önkéntes Tűzoltóságok Országos
Szövetségnek és a Létesítményi
Tűzoltóságok Országos Szövetségnek
a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott
éves munkatervében meghatározott
feladatok és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.
5.
6.
Az F: 11 mező
1. pontja
tekintetében
a Nemzedékek
Biztonságáért
Alapítvány.
Az F:11 mező
2. pontja
tekintetében a
Magyar Polgári
Védelmi
Szövetség.
Az F:11 mező
3. pontja
tekintetében a
Magyar Tűzoltó
Szövetség.
Az F:11 mező
4. pontja
tekintetében az
Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a
Létesítményi
Tűzoltóságok
Országos
Szövetsége.
Az előirányzat
terhére
támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
- támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Az F:11 mező
12. pontja
tekintetében
a BM OKF
pályázat útján
vagy kérelem
alapján egyedi
döntéssel,
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés
keretében
az irányítása alá
tartozó
költségvetési
szerveken
keresztül
biztosítja
a támogatást
a végső
kifizetésben
részesülők
részére.
IgenEgy összegben vagy - időarányosan vagy teljesítésarányosan részletekben, közvetlen kifizetéssel.A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
[74]
7. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs Országos Egyesület
támogatására használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Rádiós
Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület alapszabályában
meghatározott közfeladatok ellátása,
különös tekintettel
a dunai, tiszai és balatoni információs és
segélyhívó rendszerek állami feladatként
jelentkező működtetésére, karbantartására
és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek
kialakítása, üzemeltetési költségeinek
finanszírozása.
8. Az előirányzat a Magyar Rendészeti
Sportszövetség támogatására használható
fel, amelyet a Magyar Rendészeti
Sportszövetség továbbadhat a
nyilvántartott tagjainak.
A költségvetési támogatás célja az
alapszabályban meghatározott feladatok
végrehajtásának elősegítése, ezen belül a
nemzetközi és hazai versenyek
szervezésére, a sporteseményeken történő
részvétellel kapcsolatos kiadásokra,
továbbá az európai és nemzetközi rendőr
sportszövetségben való tagság
tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
9. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a Magyar Rendvédelmi Kar működésének
és szakmai köztestületi tevékenységének
biztosítására, valamint az alapszabályban
meghatározott egyéb feladatellátásának
támogatására.
Az F: 11 mező
7. pontja
tekintetében a
Rádiós Segélyhívó
és Info-
kommunikációs
Országos
Egyesület.
Az F:11 mező
8. pontja
tekintetében
a Magyar
Rendészeti
Sportszövetség.
Az F:11 mező
9. pontja
tekintetében
a Magyar
Rendvédelmi Kar.
Az F:11 mező
10. pontja
tekintetében
a Személy-,
Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai Kamara.
Az F:11 mező
11. pontja
tekintetében a
Szertelen-kék
Alapítvány.
Az F:11 mező
12. pontja
tekintetében
a BM OKF.
Az F:11 mező
15. pontja
tekintetében a
miniszter által
meghatározott civil
szervezet,
alapítvány.
[75]
10. Az előirányzat a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara egyes feladatainak
támogatására használható fel, amelyet a
Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara a
vármegyei szervezeti részére továbbadhat.
11. Az előirányzat a Szertelen-kék
Alapítvány támogatására használható fel.
A költségvetési támogatás célja a
Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában
meghatározott feladatok megvalósulásának
elősegítése.
12. Az előirányzatból költségvetési
támogatás nyújtható, az alábbiak szerint:
a) az önkéntes tűzoltó-egyesületek és
mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó
működési és felhalmozási költségek
finanszírozására, műszaki-technikai és
informatikai fejlesztésre, a szervezetek
tagjainak oktatására,
b) az önkormányzati tűzoltóságok a
kötelező legkisebb munkabérre
(minimálbér) és a garantált bérminimumra
történő kiegészítésre;
c) az önkormányzati tűzoltóságok
védőeszközeinek és tűzoltótechnikai és
infokommunikációs eszközeinek
fejlesztésére, valamint tűzoltó
gépjárműveinek és tűzoltótechnikai
eszközeinek felújításához, továbbá
laktanyaépítéshez, -bővítéshez,
-felújításhoz.
13. Az előirányzatból az 1-12. pontban
meghatározott célok megvalósítására
biztosítható költségvetési támogatás
felosztásáról a miniszter dönt.
14. Többletforrás rendelkezésre állása
esetén a 13. pont szerint felosztott
támogatásokon felüli többlettámogatás
biztosítható.
15. Többletforrás rendelkezésre állása
esetén az előirányzatból a miniszter által
meghatározott civil szervezetnek,
alapítványnak költségvetési támogatás
biztosítható a miniszter feladat- és
hatáskörébe tartozó szakmai célok
megvalósítása érdekében.
[76]
12Társadalmi felzárkózást segítő
programok
----------
13386328Roma nemzetiségi
szakmai és beruházási
támogatások
1. Az előirányzatból támogatás nyújtható
a hátrányos helyzetű, elsősorban roma
származású, felsőfokú tanulmányokat
folytató hallgatók esélyegyenlőségének,
tehetséggondozásának előmozdítása
érdekében, az Oktatási Hivatal által
nyilvántartásba vett roma szakkollégium,
valamint a szakkollégiumi tagként részt
vevő Roma Szakkollégiumok
Egyesületének részére.
2. Az előirányzatból támogatás nyújtható
a roma kultúra támogatására, továbbá a
társadalmi felzárkózást elősegítő zenei,
kulturális és egyéb szakmai programok
megvalósítása érdekében.
3. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a roma civil szervezetek működésének,
tevékenységének támogatására, a roma
nemzetiségi kulturális programok,
kezdeményezések támogatására,
gyermekek táboroztatására,
pedagógusképzések biztosítására.
4. Az előirányzatból támogatás nyújtható
a roma nemzetiségi önkormányzat és az
általa fenntartott intézmények, civil
szervezetek beruházási és felújítási
tevékenységének támogatására és
pályázati önrészek biztosítására.
5. A romák egyenlőségének társadalmi
befogadásának és részvételének
előmozdítását célzó uniós stratégiai
keretrendszerhez, a szociális jogok európai
pilléréhez, valamint a Nemzeti Reform
Program szegénység céljához kapcsolódó
feladatok megvalósítására, ezzel
összefüggésben a Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030
elfogadásáról szóló 1605/2021. (VIII. 18.)
Korm. határozattal elfogadott Magyar
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
2030-hoz (a továbbiakban: MNTFS 2030),
valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia 2030
végrehajtásának a 2021-2024. évekre
szóló kormányzati intézkedési tervéről
szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozattal
elfogadott, az MNTFS 2030
végrehajtásának a 2021-2024. évekre
szóló kormányzati intézkedési tervéhez
kapcsolódó feladatok megvalósítására, az
intézkedések nyomon követésére,
értékelésére, kapcsolódó kutatásokra,
statisztikai és információs rendszerek
fejlesztésére, a stratégia nyilvánosságának
biztosítására, a kapcsolódó nemzetközi
feladatok ellátására, kiadványok
Az F:13 mező
1. pontja
tekintetében
az Oktatási Hivatal
által nyilván-
tartásba vett roma
szakkollégiumot
fenntartó jogi
személy vagy jogi
személynek nem
minősülő egyéb
szervezetek.
Az F:13 mező
2-5. és 9. pontja
tekintetében:
a) civil szervezetek,
b) költségvetési
szervek,
c) jogi és
természetes
személyek,
d) egyházi jogi
személy,
e) Magyarország
helyi önkor-
mányzatairól szóló
2011. évi
CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban:
Mötv.) szerinti
önkormányzatok és
azok társulásai,
f) nemzetiségi
önkormányzatok,
g) egyéni
vállalkozók,
h) szövetkezetek.
Az F:13 mező
6-8. pontja
tekintetében a
Gandhi Nkft.
Az előirányzat
terhére,
kérelemre vagy
pályázati úton
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy teljesítésarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
Visszatérítendő
támogatás esetén
a támogatás
nyújtása esetén a
támogatói
okiratban
meghatározott
határidőben.
A támogatói
okiratban
az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[77]
elkészítésének, terjesztésének
támogatására.
6. Az előirányzatból támogatás nyújtható a
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: Gandhi Nkft.) által
fenntartott Multifunkcionális Nemzetiségi -
Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális
Központ és annak hálózata működési
költségeinek támogatására.
7. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a Gandhi Nkft. működési költségeinek
támogatására, így különösen
bérfejlesztésre, bérek és járulékok
kifizetésére.
8. Az előirányzatból támogatás biztosítható
a Gandhi Nkft. által fenntartott oktatási
intézmények működési, beruházási és
felújítási feladataira. A költségvetési
támogatás a Gandhi Nkft. által fenntartott
intézmények részére továbbadható.
9. Az előirányzatból támogatás nyújtható a
felzárkózást elősegítő szakmapolitikai
programok, projektek támogatására.
[78]
14376095Tanoda Program1. Az előirányzatból támogatás nyújtható
a befogadásra került tanoda szolgáltatás
ellátásra érdekében a támogató
szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Tkr. rendelet)
meghatározottak szerint.
Jogszabály és
működési engedély
alapján
a gyermekek
védelméről és
a gyámügyi
igazgatásról szóló
1997. évi
XXXI. törvény
(a továbbiakban:
Gytv.) szerinti,
Tanodát fenntartó
személyek,
jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezetek.
Az előirányzat
terhére
pályázati úton
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen,Részletekben,
időarányosan
vagy teljesítésarányosan, közvetlen
kifizetéssel.
-Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
Társadalmi
Esély-
teremtési
Főigazgatóság
(a további-
akban: TEF)
--
15386339Felzárkózást elősegítő
szakmapolitikai
programok támogatása
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem
rendelkező előirányzat.
A költségvetési maradvány befizetése a
Központi Maradványelszámolási Alap/
Megtakarítási Alap előirányzat javára
történik meg.
Központi
Maradvány-
elszámolási Alap /
Megtakarítási Alap
--Egy összegben.--
[79]
16387739Útravaló és
felzárkózást segítő
ösztöndíj programok
1. Az előirányzatból támogatás
biztosítható az "Útravaló"
Ösztöndíjprogramhoz és annak
esélyteremtő alprogramjaihoz
(a továbbiakban: Program)
kapcsolódóan. A Program átfogó célja
a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók, kiemelten
a roma tanulók esélyegyenlőségének
elősegítése, a fiatalok
továbbtanulásának, szakma-, érettségi-
és diplomaszerzési esélyeinek javítása,
a számukra elérhető ösztöndíj-rendszer
megújítása.
2. Az előirányzatból támogatás
biztosítható a felsőoktatási
intézményben történő továbbtanulásuk
elősegítése érdekében az anyanyelvű
és kétnyelvű roma nemzetiségi nevelést,
illetve oktatást folytató középfokú iskolák
a) civil szervezetek
b) költségvetési
szervek
c) jogi és
természetes
személyek
d) egyházi jogi
személy
e) az Mötv. szerinti
önkormányzatok és
azok társulásai
f) nemzetiségi
önkormányzatok
g) egyéni
vállalkozók
h) szövetkezetek
Az előirányzat
terhére,
kérelemre vagy
pályázati úton
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel,
előirányzat-
átcsoportosítással.
-Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[80]
ajánlása alapján a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(a továbbiakban: Nek tv.)
1. mellékletében meghatározott, roma
nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő
képességű középiskolai tanulók
számára.
3. Az előirányzatból támogatás
biztosítható a Kollégium Plusz
modellprogram működtetésére és
finanszírozására.
17380106Biztos Kezdet
Gyerekházak
Az előirányzatból támogatás biztosítható
a Biztos Kezdet Gyerekház program
pályázati úton történő támogatása
érdekében a Tkr. rendeletben
meghatározottak szerint.
jogszabály és
működési engedély
alapján a Gytv.
szerint Biztos
Kezdet
Gyerekházat
fenntartó jogi
személyek,
jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezetek
Az előirányzat
terhére
pályázati úton
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Részletekben
időarányosan
vagy teljesítésarányosan,
közvetlen
kifizetéssel.
-Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
TEF--
18388084Országos Roma
Önkormányzat
támogatása
Az előirányzatból támogatás
biztosítható egyrészt
az Országos Roma Önkormányzat
(a továbbiakban: ORÖ)
tevékenységének ellátásához
(működési és felhalmozási
kiadásokra), közfeladatai ellátására,
valamint a közfeladat-ellátás
fejlesztésére és nemzetiségi média
finanszírozására, másrészt
az ORÖ által fenntartott,
a Nek tv.-ben rögzített közfeladatai
ellátására létrehozott intézmények
támogatására.
A költségvetési támogatás
az ORÖ által irányított költségvetési
szervek részére továbbadható.
ORÖ és az általa
irányított
költségvetési
szervek
Az előirányzat terhére kérelem útján, egyedi döntéssel, támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.Igen.Egy összegben vagy - időarányosan - részletekben, közvetlen kifizetéssel.-A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
---
18a393384Roma kapcsolatokért
felelős kormánybiztos feladatainak támogatása
Az előirányzat eredeti előirányzattal
nem rendelkező előirányzat.
A költségvetési maradvány befizetése
a Központi Maradványelszámolási
Alap / Megtakarítási Alap előirányzat
javára történik meg.
Központi
Maradványelszámolási
Alap / Megtakarítási
Alap
--Egy összegben.-----
19232061Önkormányzati tűzoltóságok
normatív támogatása
Az előirányzat célja az önkormányzati
tűzoltóságok fenntartásával,
működésével és fejlesztésével
kapcsolatos költségek fedezetének
biztosítása az átvállalt feladattal
arányban.
önkormányzati
tűzoltóságok
Az előirányzat
terhére
kérelemre,
támogatói okirat
alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
A támogatás
felhasználása
a központi
költségvetésről
szóló törvény
és az
önkormányzati
és létesítményi
tűzoltóságokra,
valamint
a hivatásos
tűzoltóság,
önkormányzati
tűzoltóság és
önkéntes
tűzoltó
egyesület
fenntartásához
való
hozzájárulásra
vonatkozó
szabályokról
Az előirányzat
felhasználása
a BM OKF
kezdeményezése
alapján történik,
részletekben,
időarányosan
vagy teljesítés-
arányosan
közvetlen
kifizetéssel.
Az előirányzatból
támogatott
önkormányzati
tűzoltóság az éves
támogatás
összegéből
legalább 6,0 millió
forintot az átvállalt
feladathoz
kapcsolódó
működési,
üzemeltetési,
fenntartási
fejlesztési
feltételek
biztosítására
köteles fordítani.
--A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
---
[81]
szóló kormány-
rendelet alapján
történik.
Az előirányzat
beruházási,
felújítási célokra
kizárólag abban
az esetben
fordítható, ha
a fenntartáshoz
és működéshez
kapcsolódó
kiadások
fedezete
a normatív
támogatás
terhére teljes
mértékben
biztosított.
20387984A hivatásos életpályával,
valamint a hivatásos állomány
lakhatásával kapcsolatos
kiadások
1. Az előirányzat célja, hogy
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
158. § (1) bekezdése alapján
a hivatásos állomány tagja az előző évi
egyéni teljesítmény-értékelésének
eredményétől függően, a szervezeti
egység számára, a szervezeti
teljesítményértékelés eredménye alapján
a személyi juttatás előirányzaton belül
biztosított költségvetési keret terhére
évente két alkalommal, április és
szeptember hónapban egyenlő mértékű
teljesítményjuttatásban részesíthető
legyen.
2. Az előirányzat a Hszt. 82/A-82/K. §-a
szerinti rendvédelmi
egészségkárosodási kereset kiegészítés
és rendvédelmi egészségkárosodási
járadék, valamint a honvédek
jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti
honvédelmi egészségkárosodási kereset
kiegészítés és honvédelmi
egészségkárosodási járadék
biztosításának finanszírozására szolgál,
megosztva.
3. Az előirányzat a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló tagjai által
igénybe vehető lakáscélú munkáltatói
kölcsön támogatásban részesülők
körének kiszélesítésére, valamint
a vonatkozó jogszabályoknak vagy
közjogi szervezetszabályozó
eszközöknek megfelelően benyújtott
kölcsön kérelmek teljes összegének
biztosításához szükséges kiadások
finanszírozására szolgál.
A miniszter
irányítása alá
tartozó
rendvédelmi
feladatokat ellátó
szervek, valamint az Országgyűlési Őrség, a Honvédelmi Minisztérium, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Információs Központ, valamint az Információs Hivatal.
1. Az F:20 mező 1. pontja tekintetében az előirányzat terhére az előző évi egyéni teljesítményértékelés
eredményétől függően miniszteri döntés alapján költségvetési támogatás nyújtható.
2. Az F:20 mező 2. pontja tekintetében az előirányzat terhére előzetes igényfelmérés alapján, a hivatkozott
rendelkezésekben rögzített feltételek fennállása esetén költségvetési támogatás nyújtható.
3. Az F:20 mező 3. pontja tekintetében az előirányzat terhére előzetes igényfelmérés alapján meghozott
egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.
4. az előirányzat
a Hszt. hatálya alá tartozó árvák
kiegészítő támogatásának
és a kiegészítő hozzátartozói
támogatás összegének,
valamint a támogatás
folyósításával kapcsolatban
felmerült működési költségek
finanszírozására szolgál.
Igen.Egy összegben vagy - időarányosan - részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.-A támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
---
[82]
21342695A Nemzeti Bűnmegelőzési
Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer
megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével,
a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével
- így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése
belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom
elkészíttetése, honlap üzemeltetése -, lakossági felmérések, lakossági fórumok, kutatások,
tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot-projektek kifejlesztésével,
megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével,
továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel
kapcsolatos támogatások nyújtására, valamint a megállapodás alapján önkéntes
hozzájárulás biztosítására, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)
szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
Intézkedési tervében meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.
a) BM igazgatása
b) központi
költségvetési szerv,
c) társadalmi
szervezetek,
d) gazdasági
társaságok,
e) alapítvány,
f) köztestület,
g) polgári jogi
társaság,
h) helyi
önkormányzat,
valamint a helyi
önkormányzatok
által irányított
költségvetési
szervek,
i) nemzetiségi
önkormányzatok és
az általuk irányított
költségvetési
szervek,
j) bevett egyház,
belső egyházi jogi
személy
k) települési
önkormányzati
szövetség,
l) helyi
önkormányzatok
társulása és az
általuk irányított
költségvetési
szervek,
m) nemzetközi
szervezetek,
ideértve
a nemzetközi
kötelezettség-
vállalásból eredő
feladatokat
végrehajtó szervet,
szervezetet,
együttműködési
rendszert.
Az előirányzat
terhére,
kérelem útján
egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.A forrás biztosítása a G:21
mező a) pontjában
előirányzat-
átcsoportosítás
útján történik.
A G:21 mező
b) pontja szerinti
szervek esetében
az előirányzat
terhére
a feladat-
megvalósításban
közreműködő
központi
költségvetési
szerv javára
előirányzat-
átcsoportosítással
történik a
támogatás,
forrás biztosítása,
előirányzat-
átcsoportosításról
szóló megállapodás
megkötése,
vagy előirányzat-
átcsoportosításról
szóló egyoldalú
jognyilatkozat
kibocsátása útján.
A G:21 mező
c)-m) pontja
szerinti kedvezményezettek esetében egy
összegben vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan
részletekben
történő közvetlen kifizetés támogatói okirat alapján.
Az előirányzat
felhasználása
visszterhes polgári
jogi szerződés
megkötésével is
történhet.
-A G:21 mező
c-m) pontja
szerinti
kedvezmé-
nyezettek
esetében
a támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
---
22355939Tömeges bevándorlás
kezeléséhez kapcsolódó
kiadások
Az előirányzat felhasználható
a tömeges bevándorlás kezeléséhez
kapcsolódó,
1. a menedékjogról szóló törvény és
a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek
elhelyezésére, ellátására és
fogvatartására szolgáló építmények
építésével, telepítésével és
üzemeltetésével összefüggésben
felmerülő kiadások,
2. a menedékjogról szóló törvény és
a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek
ellátását szolgáló közművek és
I. Azok a fejezetet
irányító szervek és
az általuk irányított
központi
költségvetési
szervek,
a miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek, amelyek
a) vállalják, hogy
ha a központi
költségvetési szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
1. A fejezetet
irányító szerv,
a miniszter
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési
szerv - ha a
központi
költségvetési
szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a középirányító
szerv - által
benyújtott
kérelem és
Igen.I. Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik
a) támogatói okirat
kibocsátásával
a miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek esetében;
-----
[83]
csatlakozó elemeik kiépítésével
összefüggésben felmerülő kiadások, és
3. a menekültügyi és
idegenrendészeti feladatok ellátásával
közvetlenül összefüggő kiadások,
valamint
4. egyéb kiadások
finanszírozására.
A támogatást a fejezetet irányító szerv,
a miniszter irányítása alá tartozó
költségvetési szerv az általa irányított,
a tömeges bevándorlás kezelésében
részt vevő költségvetési szervek részére
továbbadhatja.
a középirányító
szerven keresztül
- a kérelem
mellékleteként
benyújtott
tanúsítvány
alapján -
határidőre
elszámolnak
a költségvetési
támogatás
felhasználásáról,
b) vállalják, hogy
a tanúsítvány
valóságtartalmáért,
teljes körűségéért,
a tanúsítványhoz
kapcsolódó
bizonylatok
rendelkezésre
állásáért,
megőrzéséért és
hitelességéért
a fejezetet irányító
szerv, a miniszter
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési szerv,
valamint
továbbadás esetén
a fejezetet irányító
szerv és az általa
irányított
költségvetési szerv,
valamint
a miniszter
irányítása alá
tartozó
középirányító
költségvetési szerv
és az általa
irányított
költségvetési
szervek a támogató
felé
egyetemlegesen
felelnek,
c) nyilatkoznak
a tanúsítvány
hitelességéről,
d) vállalják, hogy
együttműködnek
az előirányzat
céljával
megegyező
jogszerű
felhasználás
megvalósulásának
és az elszámolás
szabályszerűségének
az ellenőrzése
során
az előirányzat
kezelőjével,
valamint
e) vállalják, hogy
az annak
mellékletét
képező
tanúsítvány
alapján előleg
nyújtható.
2. A fejezetet
irányító szerv
és az általa
irányított
költségvetési
szerv
kedvezmé-
nyezett esetén
az általuk
együttesen
benyújtott
kérelem és
az annak
mellékletét
képező
tanúsítvány
alapján.
azzal, hogy
amennyiben
a költségvetési
szerv rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a költségvetési
szerv és
a középirányító
szerv részére
együttesen
kiállított támogatói
okirat alapján
történik
a rendelkezésre
bocsátás,
b) támogatási
szerződés
megkötésével,
amennyiben
a támogatás
kedvezménye-
zettje fejezetet
irányító szerv.
II. A BM
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok
esetében egy
összegben vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik,
a megkötött
közszolgáltatási
szerződés,
szolgáltatási
szerződés vagy
egyéb polgári jogi
szerződés
alapján.
az előirányzat
felhasználását
elkülönítetten és
naprakészen tartják
nyilván.
A költségvetési
támogatás
továbbadása
esetén a fejezetet
irányító szerv és
a miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési szerv
abban az esetben
részesülhet
támogatásban,
ha vállalja, hogy
a továbbadott
összeg kedvezmé-
nyezettjei által
benyújtott szakmai
és pénzügyi
elszámolásokat
ellenőrzi, azok
valóságtartalmát
megvizsgálja,
az elszámolásokat
összesíti, és
az ellenőrzésről és
az elszámolás
elfogadásáról
nyilatkozatot állít ki,
amelyben igazolja
a továbbadott
összeg kedvezmé-
nyezettjei által
benyújtott szakmai
és pénzügyi
elszámolásoknak
a keret-
megállapodásban
foglaltaknak való
megfelelőségét, és
azt, hogy azok
a fejezetet irányító
szerv, a miniszter
irányítása alá
tartozó
középirányító
költségvetési szerv
részéről
ellenőrzésre és
elfogadásra
kerültek.
A fejezetet irányító
szerv által irányított
központi
költségvetési szerv
önállóan nem lehet
szerződő fél,
kizárólag
a fejezetet irányító
szervvel
együttesen köthet
szerződést
[84]
a támogatóval.
Ez esetben a más
fejezet irányítása
alá tartozó központi
költségvetési szerv
minősül
a költségvetési
támogatás
kedvezményezett-
jének, a fejezetet
irányító szerv mint
a központi
költségvetési szerv
irányítója szerepel
a szerződésben.
II. Azok
a BM tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok,
amelyek vállalják,
hogy az előirányzat
kezelőjével
közszolgáltatási
szerződést vagy
szolgáltatási
szerződést vagy
egyéb polgári jogi
szerződést kötnek.
23359639A terrorellenes intézkedések
megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Az előirányzat a terrorizmus elleni
fellépés hatékonyságának növelését,
az ebben részt vevő szervek
terrorellenes intézkedéseivel összefüggő
költségek finanszírozását szolgálja.
1. Azok a fejezetet
irányító szervek és
az általuk irányított
központi
költségvetési
szervek,
a miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek, amelyek
a) vállalják, hogy
- ha a központi
költségvetési szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a középirányító
szerven keresztül -
a kérelem
mellékleteként
benyújtott
tanúsítvány alapján
határidőre
elszámolnak
a költségvetési
támogatás
felhasználásáról,
b) vállalják, hogy
a tanúsítvány
valóságtartalmáért,
teljeskörűségéért,
a tanúsítványhoz
kapcsolódó
bizonylatok
rendelkezésre
állásáért,
1. A fejezetet
irányító szerv,
a miniszter
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési
szerv - ha
a központi
költségvetési
szerv
rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a középirányító
szerv - által
benyújtott
kérelem és
az annak
mellékletét
képező
tanúsítvány
alapján előleg
adható.
2. A fejezetet
irányító szerv
és az általa
irányított
költségvetési
szerv
kedvezmé-
nyezett esetén
az általuk
együttesen
benyújtott
kérelem és
az annak
Igen.1. Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik,
a) támogatói okirat
kiadásával
a miniszter
irányítása alá
tartozó költség-
vetési szervek
esetében, azzal,
hogy amennyiben
a költségvetési
szerv rendelkezik
középirányító
szervvel, akkor
a központi
költségvetési
szerv és a
középirányító
szerv részére
együttesen
kiállított támogatói
okirat alapján;
b) támogatási
szerződés
megkötésével,
amennyiben
a támogatás
kedvezményezetti
e fejezetet irányító
szerv.
-----
[85]
megőrzéséért és
hitelességéért
a fejezetet irányító
szerv, a miniszter
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési szerv,
valamint
továbbadás esetén
a fejezetet irányító
szerv és az általa
irányított
költségvetési szerv,
valamint a
miniszter irányítása
alá tartozó
középirányító
költségvetési szerv
és az általa
irányított
költségvetési
szervek
a támogató felé
egyetemlegesen
felelnek,
c) nyilatkoznak
a tanúsítvány
hitelességéről,
d) vállalják, hogy
együttműködnek
az előirányzat
céljával
megegyező
jogszerű
felhasználás
megvalósulásának
és az elszámolás
szabályszerű-
ségének
az ellenőrzése
során
az előirányzat
kezelőjével,
valamint
e) vállalják, hogy
az előirányzat
felhasználását
elkülönítetten és
naprakészen tartják
nyilván.
A költségvetési
támogatás
továbbadása
esetén a fejezetet
irányító szerv és
a miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési szerv
abban az esetben
részesülhet
támogatásban,
ha vállalja, hogy
a továbbadott
összeg kedvezmé-
nyezettjei által
benyújtott szakmai
mellékletét
képező
tanúsítvány
alapján.
3. A G:23 mező
1-2. pontjába
nem tartozó
egyéb jogi
szervek,
szervezetek
esetében
a Kormány
döntésének
megfelelően.
2. A BM
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok és
leányvállalataik
esetében egy
összegben vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel
történik,
a megkötött
közszolgáltatási
szerződés /
szolgáltatási
szerződés / egyéb
polgári jogi
szerződés alapján.
3. Az egyéb jogi
szervek,
szervezetek
esetében egy
összegben vagy
- időarányosan
vagy teljesítés
arányosan -
részletekben
a Kormány
döntése alapján,
támogatási
szerződés
megkötésével.
és pénzügyi
elszámolásokat
ellenőrzi, azok
valóságtartalmát
megvizsgálja,
az elszámolásokat
összesíti, és
az ellenőrzésről és
az elszámolás
elfogadásáról
nyilatkozatot állít ki,
amelyben igazolja
a továbbadott
összeg kedvezmé-
nyezettjei által
benyújtott szakmai
és pénzügyi
elszámolásoknak
a keret-
megállapodásban
foglaltaknak való
megfelelőségét és
azt, hogy azok
a fejezetet irányító
szerv, a miniszter
irányítása alá
tartozó
középirányító
költségvetési szerv
részéről
ellenőrzésre és
elfogadásra
kerültek.
A fejezetet irányító
szerv által irányított
központi
költségvetési szerv
önállóan nem lehet
szerződő fél,
kizárólag
a fejezetet irányító
szervvel
együttesen köthet
szerződést
a támogatóval.
Ez esetben a más
fejezet irányítása
alá tartozó központi
költségvetési szerv
minősül
a költségvetési
támogatás
kedvezményezett-
jének, a fejezetet
irányító szerv mint
a központi
költségvetési szerv
irányítója szerepel
a szerződésben.
2. Azok
a BM tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok,
amelyek vállalják,
[86]
hogy az előirányzat
kezelőjével
közszolgáltatási
szerződést vagy
szolgáltatási
szerződést vagy
egyéb polgári jogi
szerződést kötnek.
3. A Kormány
döntése alapján
az egyéb jogi
szervek,
szervezetek.
24386817Rendvédelmi szolgálati
juttatási tartalék
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem
rendelkező előirányzat.
A költségvetési maradvány befizetése a
Központi Maradványelszámolási Alap/
Megtakarítási Alap előirányzat javára
történik meg.
Központi
Maradvány-
elszámolási Alap /
Megtakarítási Alap
Egy összegben.
25
26237778Energia-racionalizálásAz előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. Az előirányzat a miniszter irányítása alá
tartozó költségvetési szervek energiaracionalizálási rendszerének támogatása vonatkozásában,
a visszatérítendő költségvetési támogatások technikai kezelésére szolgál. A költségvetési maradvány
befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.
Központi
Maradvány-
elszámolási Alap
--Egy összegben.-----
27374917A kormányzati hálózatok
konszolidációja,
kapacitásainak,
teljesítményének növelés és
intézmények hálózati
hozzáféréseinek,
kapcsolatainak fejlesztése
című európai uniós projekt
hazai kiegészítő
támogatásának biztosítása
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem
rendelkező előirányzat. A költségvetési
maradvány befizetése a Központi
Maradványelszámolási Alap előirányzat
javára történik meg.
Központi
Maradvány-
elszámolási Alap
--Egy összegben.-----
28
29
30
[87]
31
32
33
34
35
36
37229825Közrendvédelmi bírságAz előirányzat eredeti előirányzattal nem
rendelkező előirányzat.
Az előirányzaton a - központi
költségvetést megillető -
közrendvédelmi bírság
címen befolyt bevételnek
a Magyar Államkincstár felé történő
továbbutalása történik.
Magyar
Államkincstár
--Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítmény-
arányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-----
38229814Tűzvédelmi bírság és
a biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulása
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem
rendelkező előirányzat.
Az előirányzat célja a kötelezettek által
a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen
befizetett tűzvédelmi bírság és
a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának
pénzügytechnikai rendezése.
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz
és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz
kapcsolódó befizetések
pénzügytechnikai kezelése történik.
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal vagy
az egyes biztosító
társaságok
--Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-----
[88]
39
40
41
42
43
44232698Katasztrófa-
elhárítási célelőirányzatok
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem
rendelkező előirányzat.
Az előirányzat fedezetet biztosít
a 2010. október 4-én történt vörösiszap-
kiömlés védekezési és helyreállítási
költségeire.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
a katasztrófaelhárítás során felmerülő
költségekre és károkra, valamint a peres
ügyek során felmerült kifizetésekre.
A költségvetési maradvány
felhasználása a kötelezettségvállalások
jogosultjai részére történő kifizetéssel
valósul meg.
Központi
költségvetési
szervek vagy
a peres eljárásban
részt vevő
közreműködő
szervezetek.
--Egy összegben
vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan - részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-----
45
[89]
46
47
48
49
50
51
52
53
54
[90]
55
56
57
58360398Megszűnt intézmények
technikai elszámolása
Az előirányzat célja a maradvány
rendezésének technikai lebonyolítása.
---------
59211178Fejezeti tartalékAz előirányzat az év közben felmerülő
egyéb kiadások forrásául szolgál.
a) miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szervek
b) fejezeti kezelésű
előirányzatok
Az előirányzat
felhasználá-
sáról
a gazdasági
helyettes
államtitkár
javaslatára
a miniszter
dönt.
-Egy összeg vagy
- időarányosan
vagy teljesítésarányosan részletekben
közvetlen
kifizetéssel vagy
előirányzat-
átcsoportosítással.
-----
60333240Technikai azonosító
maradvány rendezéséhez
Az előirányzat célja a maradvány
rendezésének technikai lebonyolítása
---------
61380495A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület
felzárkózási feladatainak
támogatása
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történik meg.Központi Maradvány-
elszámolási
Alap
--Egy
összegben.
----
62391495A Gazdaságélénkítő
programok
támogatása
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat.
A költségvetési maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási
Alap / Megtakarítási Alap előirányzat
javára történik meg.
Központi Maradványelszámolási
Alap / Megtakarítási
Alap
--Egy
összegben.
-----
[91]
(AbCDEfghIjkLMnO)
63Köznevelési feladatok
támogatása
----------
64244234Köznevelési célú
humánszolgáltatás és
működési támogatás
1. Az előirányzat biztosít forrást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1a) bekezdése
szerinti nevelési-oktatási intézményben
(a továbbiakban: nevelési-oktatási intézmény),
pedagógiai szakszolgálati intézményben
pedagógus munkakörben és a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak után a központi
költségvetésről szóló törvényben megállapított
átlagbér alapú támogatáshoz.
2. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi
önkormányzat vagy az egyházi jogi személy
által fenntartott nevelési-oktatási intézményre
és pedagógiai szakszolgálati intézményre
tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és
a bevett egyház részére a központi
költségvetésről szóló törvényben megállapított
működési támogatáshoz.
3. Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-,
tanulói étkeztetéshez az óvodai, óvoda-
bölcsődei, általános iskolai, középfokú iskolai,
kollégiumi étkeztetés támogatására a
költségvetési törvényben meghatározottak
szerint.
Az F:64 mező 1. és 3. pontja tekintetében a nevelési-oktatási intézményt, pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó jogi személy.
Az F:64 mező 2. pontja tekintetében a nemzetiségi önkormányzat és bevett egyház.
Az előirányzat
terhére támo-
gatási igény
alapján egyedi
döntéssel
- támogatói okirat
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy időarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
65343328Hit- és erkölcstanoktatás,
hittanoktatás és
tankönyvtámogatás
Az előirányzat az Nkt. 35. §-a és 35/A. §-a
szerinti, az állami fenntartású iskolában
biztosított hit- és erkölcstanoktatáshoz
szükséges államilag garantált finanszírozáshoz
nyújt fedezetet.
Bevett egyház és
belső
egyházi jogi
személy.
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
egyedi döntéssel
- közigazgatási
határozat
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy időarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A közigaz-
gatási
határozat-
ban az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
66343617Kis létszámú hit- és
erkölcstanoktatás
kiegészítő támogatása
Az előirányzat terhére a kis létszámú (a mindenkori központi költségvetési törvényben meghatározott) csoportokban szervezhető hit- és
erkölcstanoktatáshoz nyújtható támogatás.
Bevett egyház és belső egyházi jogi
személy.
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
egyedi döntéssel
- támogatói okirat
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy időarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
67381106Ingyenes
tankönyvellátás
támogatása
Az előirányzat forrást biztosít:
- a köznevelés és szakképzés nappali rendszerű iskolai oktatásában részt vevő tanulók, a nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók térítésmentes tankönyvellátásával kapcsolatos feladatok támogatásához,
- az iskolában alkalmazott tankönyvek fejlesztésével, kiadásával, előállításával, valamint az iskolai tankönyvrendelés lebonyolításával kapcsolatos feladatok támogatásához.
Nonprofit szervezet,
valamint a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv
Az előirányzat
terhére
támogatási
igény alapján
egyedi
döntéssel
- támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy
összegben
vagy
időarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban
vagy
a támogatási
szerződésben
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
[92]
68386373Oktatási társadalmi
szervezetek támogatása
1. Az előirányzat felhasználásának célja az
autizmus spektrumzavarral diagnosztizált
gyermekek, fiatalok és felnőttek, valamint
családjaik egyéni szükségletek szerinti
támogatása, valamint az őket támogató
ellátórendszer fejlesztése.
2. Az Autizmus Alapítvány az autista és
autisztikus gyermekek és serdülők speciális
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez,
fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és
munkára való felkészítéséhez nyújt
támogatást közvetlenül az Autizmus
Alapítvány Módszertani Központjának
intézményei útján.
3. Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési
szakterület országos tevékenységi körű
oktatási, nevelési egyesületei, szövetségei
működésének pályázati rendszerű
támogatására, a szervezetek kérelem alapján
történő működési költség támogatására,
a köznevelési szakterülethez kapcsolódó
feladatok megoldásához szakértői és
háttérdokumentumok, tanulmányok,
kutatások, a nevelési-oktatási programok
népszerűsítését célzó szakmai feladatok
finanszírozására.
Az előirányzatból támogatás nyújtható
azoknak az országos, regionális pedagógus
szakmai, diák és szülői szervezeteknek,
szövetségeknek, amelyek tevékenységükben
szorosan kapcsolódnak a köznevelési
szakterülethez, részt vesznek a miniszter
ágazatirányítási tevékenységében, az országos
és regionális tervek előkészítésében,
a nevelési-oktatási programok népszerűsítését
célzó szakmai feladatok végrehajtásában.
Az F:68 mező
1. pontja
tekintetében:
Lakiteleki Auti
Alapítvány
Az F:68 mező
2. pontja
tekintetében:
Autizmus Alapítvány
Az F:68 mező
3. pontja
tekintetében:
a) szövetség,
b) civil szervezet,
c) egyesület,
d) költségvetési
szerv,
e) nonprofit
szervezet.
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
- támogatói okirat
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Az F:70 mező 2.8. alpontja
tekintetében az előirányzat terhére pályázati úton - az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíj-támogatás rendjéről és feltételeiről szóló Korm. rendelet szerinti támogatási jogviszony alapján - költségvetési támogatás nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy időarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
69384584Nemzetközi és Európai
Uniós oktatási és egyéb
programok
Nemzetközi, európai uniós tagságból eredő
oktatási és egyéb programok koordinálása,
beleértve az Európai Unió oktatási
szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok
végrehajtását, a szakmai projektek
koordinálását, az idegennyelv-oktatás
fejlesztését célzó feladatokat, és a
minisztérium támogatásával benyújtott
pályázatok nemzeti önrészének biztosítását,
valamint az Európa a Polgárokért Program
megvalósítását.
a) közalapítvány
b) civil szervezet
c) költségvetési
szerv
d) gazdasági
társaság
e) jogi személynek
minősülő egyéb
szervezet
f) határon túli
természetes
személy
g) köznevelési és
felsőoktatási
intézmény.
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
- támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy időarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban
vagy
támogatási
szerző-
désben az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
70400262Köznevelés
speciális feladatainak
támogatása
1. Az előirányzat a köznevelési szerződések
alapján az egyházi jogi személyek, vallási
egyesületek, a nemzetiségi önkormányzatok
és egyéb nem állami szervezetek által
fenntartott köznevelési intézményeket
megillető támogatásokra, valamint azok
igénylésének és feltételeinek megállapításával,
továbbá folyósításával és a felhasználás
ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt
fedezetet.
Az F:70 mező
1. pontja
tekintetében:
a) egyházi jogi
személy, vallási
egyesület,
b) nemzetiségi
önkormányzat, és
c) magán
köznevelési
intézmény
Az előirányzat
terhére támogatási
igény vagy Korm.
határozat alapján
- támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosanrészletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
A kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban meg-
határozottak
szerint.
Az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
70400262Köznevelés
speciális feladatainak
támogatása
1. Az előirányzat a köznevelési
szerződések alapján az egyházi jogi
személyek, vallási egyesületek, a
nemzetiségi önkormányzatok és egyéb
nem állami szervezetek által fenntartott
köznevelési intézményeket megillető
támogatásokra, valamint azok
igénylésének és feltételeinek
megállapításával, továbbá folyósításával és
a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos
kiadásokra nyújt fedezetet.
2. Az előirányzat forrást biztosít
2.1. a tanulmányi és tehetséggondozó
versenyek támogatására, továbbá biztosítja
a közneveléshez, köznevelés-fejlesztési
tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és
tájékoztatási feladatok, valamint a
köznevelést, köznevelés-fejlesztést érintő
egyes nemzetközi feladatok
finanszírozásának forrását, a diagnosztikus
mérés, mérés-értékelés szakmai
fejlesztését is;
2.2. az egyes nemzetközi oktatási
kötelezettségekkel járó kifizetésekre;
2.3. A Klebelsberg Központ
ellátja az állami és
a nem állami fenntartású
köznevelési intézmények
tanulói vonatkozásában
a Magyar Diáksport Szövetség
által meghirdetett Diákolimpia
szervezésével
(nevezési díjak megtérítése)
összefüggő feladatokat.
2.4. a kétoldalú egyezményekben
meghatározott nemzetiségi oktatási
feladatok támogatásaként az óvónők,
tanítók és tanárok nyelvi módszertani
továbbképzésére; anyaországi anyanyelvi
programokra az iskolás korosztálynak;
vendégtanárok fogadására; anyaországi
tankönyvek behozatalára; kiküldetéssel
kapcsolatos költségekre, továbbá a
kétoldalú oktatási csereprogramok,
nyelvoktatás fejlesztését célzó
együttműködések a közoktatási
tapasztalatcseréket lehetővé tevő
nemzetközi konferenciák, rendezvények,
találkozók támogatására, a nemzetközi
oktatási képzési módszertani tapasztalatok
cseréjének elősegítésére, anyanyelvi
vendégtanár programok támogatására;
Az F:70 mező
1. pontja
tekintetében:
a) egyházi jogi
személy, vallási
egyesületek,
b) nemzetiségi
önkormányzat és
c) magán
köznevelési
intézmények
fenntartói.
Az F:70 mező
2. pontja
tekintetében:
a) gazdasági
társaság,
b) civil szervezet,
c) közalapítvány,
d) költségvetési
szerv,
e) az Mötv. szerinti
önkormányzatok
f) nemzetiségi
önkormányzat
g) nemzetiségi
pedagógiai
intézetek,
h) köznevelési
intézmények és
fenntartóik
i) felsőoktatási
intézmények és
fenntartóik,
j) egyházi jogi
személy,
k) - amennyiben
az elnyert
támogatás
ösztöndíjra
fordítható
összeget is
tartalmaz -
magánszemély,
l) határon túli
szervezet.
Az F:70 mező
3. pontja
tekintetében:
a) civil szervezet,
alapítvány
b) közalapítvány,
c) központi
költségvetési
szerv,
d) egyházi jogi
személy,
Az előirányzat
terhére
támogatási
kérelem vagy
Korm. határozat
alapján egyedi
döntéssel
- támogatói
okirattal,
támogatási
szerződéssel -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
A kötelezettség-
vállalási doku-
mentumban
meghatározottak
szerint.
Az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[93]
2.5. az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja részeként a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására - a program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint a diák is ösztöndíjban
részesülhet -;
2.6. a pedagógiai szakszolgálati
tevékenységekre, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő, valamint a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásához kapcsolódó szakmai feladatok megvalósítására, továbbá a - tankerületi, vármegyei, valamint országos szinten megvalósításra kerülő - konzultatív szakmai tanácskozások, fórumok megtartására is;
2.7. köznevelésért felelős miniszter ágazati irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében a szükséges elemzések, programfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepciók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatására, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozására, nevelési-oktatási programok kifejlesztésének támogatására, a környezeti neveléssel, egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatására, valamint a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadásokra;
2.8. az Arany János Programok támogatására;
2.9. az Országos Diák Tanács működéséhez kapcsolódó kiadások, szakmai programok megvalósításának támogatására;
2.10. a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti témahetek megvalósítására;
2.11. az Ökoiskolával és Zöldóvodával kapcsolatos feladatok ellátására;
2.12. a köznevelési intézmények digitális fejlesztések megvalósítására;
2.13. a köznevelési szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó és nélkülözhetetlen infrastrukturális fejlesztések költségeire (beruházás előkészítés, beruházás lezárás, azonnali beavatkozás helyreállítás, működőképesség fenntartása céljából).
3. Az előirányzat forrást biztosít az egyházi jogi személyek, nemzetiségi önkormányzatok, valamint az állami intézményfenntartók alatt működő intézményekben új hangszerek vásárlásához, hangszerek cseréjéhez, továbbá a Mindennapos Éneklés Program, és a Kodály Program feladatainak
2.14. köznevelési intézmény fenntartóváltásával, illetve az átszervezésével összefüggésben felmerülő működési és felhalmozási költségekre.
2.15. a köznevelési szakterület
munkáját segítő szakmai
szervezetek működésének,
fejlesztésének, programjainak
(pedagógus-továbbképzések,
ösztöndíjprogramok, nyári
akadémiák, nemzetközi
oktatási és képzési programok,
konferenciák, műhelyfoglalkozások,
tanulmányutak, kiállítások és
publikációk) támogatására;
2.16. Nemzeti Tanévnyitó megrendezésének
támogatására;
e) gazdasági
társaság,
egyesülés,
f) köznevelési és
felsőoktatási
intézmény,
g) nemzetiségi
önkormányzat.
Az F:70 mező
4. és 5. pontja
tekintetében:
a) civil szervezet,
b) közalapítvány,
c) társadalmi
szervezet,
d) köztestület,
e) költségvetési
szerv,
f) egyházi jogi
személy,
g) gazdasági
társaság,
h) egyesülés,
i) az Mötv. szerinti
önkormányzatok
és ezek társulásai
j) nemzetiségi
önkormányzat,
k) természetes
személy,
l) köznevelési és
felsőoktatási
intézmény,
m) határon túli
szervezet,
intézmény,
n) határon túli
egyház.
Az F:70 mező
6. pontja
tekintetében a
Nemzeti
Pedagógus Kar.
Az F:70 mező
7. pontja
tekintetében a
miniszter
irányítása alá
tartozó
költségvetési
szerv.
Az F:70 mező
8. pontja
tekintetében
a) nevelési-
oktatási
intézmények,
b) köznevelési
intézmények,
c) szakképző
intézmények,
d) köznevelési és szakképzési intézményfenntartó, ideértve a nemzetiségi önkormányzatokat is.
[94]
ellátásában vállalt hazai és nemzetközi
programok, valamint az ezekkel
összefüggő kiadásokhoz történő
hozzájáruláshoz.
4. Az előirányzat forrást biztosít a
Mindennapos Éneklés Program
feladatainak (Éneklő Ifjúság,
koncertlátogatások, mentorálási
kórusprogram) ellátásához, valamint a
szellemi kulturális örökség megőrzéséről
szóló Kormányközi Bizottság tagjaként
vállalt feladatok támogatása és az ezekkel
összefüggő kiadásokhoz történő
hozzájáruláshoz.
5. Az előirányzat a határon túli magyarság
identitásának erősítéséhez, a szülőföldön
való boldoguláshoz, valamint az
alábbiakban részletezett köznevelési
feladatok, programok ellátásához nyújt
fedezetet és biztosít hozzájárulást:
5.1. a magyarországi és szülőföldi
pedagógus-továbbképzések, nyári
akadémiák támogatása;
5.2. a határon túli magyar köznevelés
szakmai szervezeteinek és
intézményrendszerének: módszertani
központok, pedagógus szövetségek,
egyesületek működésének, fejlesztésének,
programjainak támogatása;
5.3. a határon túli magyar tankönyvírás
elősegítése, fejlesztése, a tankönyves
műhelyek munkájának támogatása,
magyarországi tankönyvek biztosítása;
5.4. szülőföldi és magyarországi
tanulmányi versenyek, táborok,
szaktáborok, valamint a köznevelés
minőségi javítását célzó egyéb programok
támogatása;
5.5. a nyugati szórvány, a diaszpóra
anyanyelv- és identitás-megőrzésére,
-fejlesztésére vonatkozó projektek, így a
pedagógusok, oktatók továbbképzésének,
oktatási segédanyagok és tankönyvek
készítésének, mobilitási programok
támogatása;
5.6. a magyarországi köznevelésben
sajátos nevelési igényűként részt vevő
határon túli diákok ösztöndíjának
biztosítása;
5.7. a köznevelésért felelős miniszter által
vezetett minisztérium, valamint a
szomszédos államok között megkötött
nemzetközi kétoldalú munkatervek alapján
ellátandó közneveléssel összefüggő
feladatok megvalósítása;
5.8. a tehetséggondozás, valamint a
tanórán kívüli, identitást erősítő oktatási
programok támogatása;
Az F:70 mező
9. pontja
tekintetében
a) helyi
önkormányzat,
b) helyi
önkormányzat által
fenntartott
nevelési-oktatási
intézmény,
c) gazdasági
társaság,
d) egyházi jogi
személy, vallási
egyesület,
e) költségvetési
szerv,
f) közalapítvány,
alapítvány,
egyesület.
g) nemzetiségi önkormányzat.
Az F:70 mező 10. pontja
tekintetében a miniszter által
meghatározott civil szervezetek,
alapítványok.
Az F:70 mező 11. pontja
tekintetében nonprofit szervezet,
valamint a miniszter irányítása alá
tartozó költségvetési szerv.
[95]
5.9. a szomszédos államokban élő magyar
kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat
folytató magyarországi és határon túli
szervezetek programjainak támogatása;
5.10. a szórványban folyó oktatási
tevékenység támogatása;
5.11. a határon túli magyar szakmai
szervezetekkel való kapcsolattartás,
tanácskozások, konferenciák,
a Külhoni Magyar Oktatási Tanács,
a Külhoni Magyar Közoktatási Bizottság,
a Külhoni Magyar Tankönyv- és Taneszköz
Bizottság működtetésének biztosítása;
5.12. a határon túli magyar köznevelés
infrastruktúrájának fejlesztése.
6. Az előirányzat az Nkt. 63/H. §
(1) bekezdés a) pontja szerint támogatást
nyújt a Nemzeti Pedagógus Kar mint
köztestület működéséhez és feladatainak
megvalósításához, így az etikai kódex
megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontja
szerinti közösségi szolgálat
megszervezésének ellenőrzésével,
valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó,
információs tevékenység működtetésével
kapcsolatos feladataihoz, biztosítva
a szakmai partneri együttműködés kereteit
az ágazat és a pedagógus társadalom
között, elősegítve a köznevelési rendszer
szakmai egységét.
7. A központi adatszolgáltatáshoz,
a diákigazolvány online igényléséhez,
a Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi
Alaprendszer (KRÉTA), valamint az ezek
működtetésével összefüggő kiadásokhoz
történő hozzájárulás.
8. Nem önkormányzati fenntartású
köznevelési intézmény és szakképző
intézmény működési kiadásainak
biztosítása.
9. Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nevelési-oktatási intézmény felújítási, valamint beruházási feladatainak
támogatása.
10. Többletforrás rendelkezésre
állása esetén az előirányzatból
a miniszter által meghatározott
civil szervezetnek, alapítványnak költségvetési támogatás biztosítható a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai célok megvalósítása érdekében;
11. Pedagógusigazolványok
fizikai előállításával, igazolványok megszemélyesítésével,
logisztikájával kapcsolatos
adatfeldolgozói feladatokra,
az igényléssel és a kibocsátással
kapcsolatos ügyfélszolgálati
feladatok ellátására.
[96]
70a374373Köznevelési intézmények
felújítása, beruházása
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem
rendelkező előirányzat.
A költségvetési maradvány befizetése
a Központi Maradványelszámolási Alap /
Megtakarítási Alap előirányzat javára
történik meg.
Központi
Maradvány-
elszámolási Alap /
Megtakarítási Alap
Egy összegben.
[97]
71Szociális, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti és fogyatékos
személyek esélyegyenlőségét
elősegítő célelőirányzatok
72244201Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások
támogatása
Az előirányzat az egyházi és más nem állami
fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények működési
kiadásainak támogatására szolgál.
A támogatás igénylésének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének rendjét
az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami
támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.)
határozza meg.
a) egyházi jogi személy
b) civil szervezet
c) közalapítvány
d) országos nemzetiségi önkormányzat
e) területi vagy települési nemzetiségi önkormányzat
f) gazdasági társaság
g) egyéni vállalkozó
h) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
- közigazgatási
határozat alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenIdőarányosan vagy
teljesítésarányosan
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-Az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
73385606Egyéb szociális,
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
szolgáltatások sajátos
finanszírozása
1. A pályázati úton 3 éves befogadásra
került utcai szociálismunka-szolgálatok,
alacsonyküszöbű szolgálatok, a
krízisellátás pályázati úton történő
támogatása a Tkr.-ben foglaltak alapján.
A költségvetési támogatás továbbadható
(közreműködő bevonható).
2. A Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által már megkötött és
jövőben kötendő ellátási szerződéseinek,
valamint az állami feladatellátás
átvállalásához kapcsolódó egyedi
támogatás forráskeretét, továbbá az állami
feladatellátás biztosításához kapcsolódó
beruházás forráskeretét biztosítja.
A költségvetési támogatás továbbadható
(közreműködő bevonható).
3. A jogszabályban meghatározott
hajléktalanellátó intézmények kiegészítő
feladatainak pályázat útján történő
támogatása, az intézmények felújítási
kiadásaihoz való hozzájárulás,
szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő
programok költségeihez, valamint téli
krízisidőszak megnövekedett feladatainak
ellátásához támogatás nyújtása, továbbá
a lebonyolítási díj fedezete. A költségvetési
támogatás továbbadható (közreműködő
bevonható).
Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít
a hajléktalanság problémájának leküzdését
szolgáló, a hajléktalanellátást kiegészítő
programok kivitelezéséhez, speciális
hajléktalanfeladatok, továbbá a hajléktalan
embereket ellátó intézményrendszerrel
kapcsolatos feladatok ellátásához
költségvetési támogatás formájában.
a) civil szervezet
b) közalapítvány
c) költségvetési
szerv
d) egyházi jogi
személy
e) az Mötv. szerinti
önkormányzatok
és azok társulásai
f) nemzetiségi
önkormányzat
g) egyéni
vállalkozó
h) szövetkezet
i) egyéb jogi
személy és
természetes
személy.
Az előirányzat
terhére
támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
- támogatói
okirattal vagy
támogatási
szerződéssel -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítmény-
arányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
Az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
Az F:73
mező
1. és
2. pontja
tekinte-
tében
a Slachta
Margit
Nemzeti
Szociál-
politikai
Intézet
(a továb-
biakban:
NSZI)
Igénybe
vehető.
74346473Szociális
humánszolgáltatók,
köztestületi szociális
intézmények részére
biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati
pótlék, és egyéb ágazati
bérrendezéssel
összefüggő
támogatások
Az előirányzat a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet] alapján pótlékok és annak
szociális hozzájárulási adójához biztosít
fedezetet.
Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján
elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézményeket fenntartó
központi, köztestületi költségvetési
szervezetek részére előírt pótlékok és annak
szociális hozzájárulási adójához.
a) egyházi jogi
személy
b) civil szervezet
c) közalapítvány
d) országos
nemzetiségi
önkormányzat
e) területi vagy
települési
nemzetiségi
önkormányzat
f) gazdasági társaság
g) egyéni vállalkozó
h) köztestületi szerv
i) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
j) egyéb jogi személy
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
- támogatói okirat
vagy közigazgatási
hatósági határozat
alapján - költség-
vetési támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-Az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték.
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[98]
Az előirányzat által biztosított költségvetési
támogatás igénylésének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének rendjét az
Átr. szabályozza.
75385595Egyes szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti és
fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét
elősegítő ágazati
szakmai programok
támogatása
1. Az előirányzat a szociális ágazat területét
előmozdító rendezvények, sajtótermékek,
tájékoztatási tevékenységek, programok,
szolgáltatások, projektek, korszerű
felszerelések, eszközök beszerzését, továbbá
szociális ágazati szakmai feladatok
támogatását finanszírozza.
2. Az előirányzat célja a megváltozott
munkaképességű emberek munkaerő- piaci
integrációját elősegítő programok
támogatása, a megváltozott munkaképességű
emberek munkahelyeinek létrehozását és
megőrzését célzó támogatás nyújtása, a
társadalom és a munkáltatók
érzékenyítésének, védett munkahelyeken
előállított javak piacra jutásának támogatása.
Az előirányzat célja továbbá kutatások,
adatgyűjtések, szakmai programok egyedi
támogatása.
3. Az előirányzat célja a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatások és
innovatív fejlesztések működési és beruházási
tárgyú támogatása, valamint szociális
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatási, fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi
tevékenységhez kapcsolódó szakmai
fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése,
programok, pályázati programok, képzések,
szakértői díjak, kiadványok, rendezvények,
szervezetek támogatása.
4. Az előirányzat szolgál az egyes
otthonteremtési állami feladatok karitatív
szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi
LXXXVI. törvény alapján, az egyes karitatív
szervezetek otthonteremtési célú szociális,
segítő szolgáltató tevékenységének
támogatására.
5. Az előirányzat célja a szociális terület
szakmatámogatási feladatainak, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben előírt egyházi
módszertani feladatok támogatása.
6. Az előirányzat a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti
személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb
jármű szerzési támogatás nyújtására szolgál,
mely a közlekedésükben akadályozott és
egyéb fogyatékossággal élő személyek
közlekedését, azáltal társadalmi
reintegrációját segíti elő, valamint biztosítja
a postai szolgáltatási díjat.
a) civil szervezet,
b) közalapítvány,
c) költségvetési
szerv,
d) köztestület,
e) egyházi jogi
személy,
f) gazdasági
társaság,
g) egyesülés,
h) egyéni vállalkozó,
i) egyéni
vállalkozónak nem
minősülő
természetes
személy,
j) határon túli
természetes
személy,
k) jogszabály alapján
jogi személynek
minősülő egyéb
szervezet,
l) az Mötv. szerinti
önkormányzatok,
azok társulásai és
költségvetési szervei
Az előirányzat
terhére támogatási
igényalapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben
történő kifizetéssel.
Az F:75 mező
1-5. és 7-8. pontjai
tekintetében
a költségvetési
támogatás
biztosítását
szolgáló
kötelezettség-
vállalási doku-
mentumban
meghatározottak
szerint.
Az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
Az F:75
mező 5. és
9. pontja
tekinteté-
ben: NSZI
Igénybe
vehető,
kivéve az
F:75 mező
5. és
9. pontja
tekinte-
tében.
-
75385595Egyes szociális,
gyermekvédelmi,
gyermekjóléti és
fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét
elősegítő ágazati
szakmai programok
támogatása
1. Az előirányzat a gondoskodáspolitika
területét előmozdító rendezvények,
sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek, programok, szolgáltatások,
projektek, korszerű felszerelések, eszközök
beszerzését, továbbá szakmai feladatok
támogatását finanszírozza. A költségvetési
támogatás továbbadható (közreműködő
bevonható).
2. Az előirányzat célja a megváltozott
munkaképességű emberek munkaerő-
piaci integrációját elősegítő programok
támogatása, a megváltozott
munkaképességű emberek
munkahelyeinek létrehozását és
megőrzését célzó támogatás nyújtása,
a társadalom és a munkáltatók
érzékenyítésének, védett munkahelyeken
előállított javak piacra jutásának
támogatása. Az előirányzat célja továbbá
kutatások, adatgyűjtések, szakmai
programok egyedi támogatása.
A költségvetési támogatás továbbadható
(közreműködő bevonható).
3. Az előirányzat célja a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások és innovatív fejlesztések
működési és beruházási tárgyú
támogatása, valamint szociális
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatási, fejlesztési tevékenységhez
kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi
tevékenységhez kapcsolódó szakmai
fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése,
programok, pályázati programok,
képzések, szakértői díjak, kiadványok,
rendezvények, szervezetek támogatása.
A költségvetési támogatás továbbadható
(közreműködő bevonható).
4. Az előirányzat szolgál az egyes
otthonteremtési állami feladatok karitatív
szervezetek általi átvállalásáról szóló
2021. évi LXXXVI. törvény alapján,
az egyes karitatív szervezetek
otthonteremtési célú szociális, segítő
szolgáltató tevékenységének
támogatására.
A költségvetési támogatás továbbadható
(közreműködő bevonható).
5. Az előirányzat célja a szociális terület
szakmatámogatási feladatainak, valamint
a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
előírt egyházi módszertani feladatok
támogatása. A költségvetési támogatás
továbbadható (közreműködő bevonható).
6. Az előirányzat a súlyos
mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet szerinti személygépkocsi
szerzési és átalakítási, egyéb jármű
szerzési támogatás nyújtására szolgál,
mely a közlekedésükben akadályozott és
egyéb fogyatékossággal élő személyek
közlekedését, azáltal társadalmi
reintegrációját segíti elő, valamint biztosítja
a postai szolgáltatási díjat.
7. Az előirányzat célja a gyermekvédelmi
szakellátási intézmények, nevelőszülői
hálózatok, javítóintézetek fejlesztése,
egyes módszertani feladatok ellátása,
fejlesztéseket megalapozó felmérések
készítése, a különleges és speciális
gyermekotthonok, területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, javítóintézetek, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatást végző szervezetek innovatív
programjainak támogatása, valamint
önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi
és szakmai szervezetek szakmafejlesztési
céljainak támogatása, szakmai kiadványok
kiadása, terjesztése, gyermekvédelmi,
gyermekjóléti szakmai feladatok
támogatása. A költségvetési támogatás
továbbadható (közreműködő bevonható).
8. Az előirányzat célja a fogyatékossággal
élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezmény, valamint az Országos
Fogyatékosságügyi Program végrehajtása
keretében az érintettek önálló életvitelét
segítő programok, a fogyatékos személyek
érdekében végzett hiánypótló
szolgáltatások költségvetési támogatása,
önálló életvitelt segítő kutyák kiképzésének
támogatása, szülősegítő szakmai
programok támogatása, fogyatékos
személyt nevelő családok otthonában
szakszerű felügyeletet biztosító
szolgáltatás támogatása,
gépjárműbeszerzés, jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást nyújtó szervezetek
támogatása, elemi látásrehabilitáció
szolgáltatást nyújtó szervezetek
teljesítményalapú támogatása, fogyatékos
személyeket ellátó otthonok kiegészítő
támogatása, fogyatékossággal élők
országos, regionális és helyi
szervezeteinek és szakmai programjainak
támogatása, pályázati lebonyolítási
költségek finanszírozása, kérelem alapján
fogyatékosságügyi feladatok, szakmai vagy
beruházási, felújítási programok, projektek
támogatása. A költségvetési támogatás
továbbadható (közreműködő bevonható).
9. Az előirányzat célja a magyar jelnyelvről
és a magyar jelnyelv használatáról szóló
2009. évi CXXV. törvény, illetve a jelnyelvi
tolmácsszolgálatok működésének és
a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
igénybevételének feltételeiről szóló
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet alapján
a fogyatékossággal élő személyek részére
jelnyelvi tolmácsszolgáltatást nyújtó
szervezetek pályázati úton történő
támogatása; fogyatékosságügyi szakmai
programok kezelő szervi feladatainak
támogatása.
a) civil szervezet,
b) közalapítvány,
c) költségvetési
szerv,
d) köztestület,
e) egyházi jogi
személy,
f) gazdasági
társaság,
g) egyesülés,
h) egyéni
vállalkozó,
i) egyéni
vállalkozónak nem
minősülő
természetes
személy,
j) határon túli
természetes
személy,
k) jogszabály
alapján jogi
személynek
minősülő egyéb
szervezet,
l) az Mötv. szerinti
önkormányzatok,
azok társulásai és
költségvetési
szervei.
Az előirányzat
terhére
támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
- támogatói
okirattal vagy
támogatási
szerződéssel -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
Az F:75 mező
1-5. és
7-8. pontja
tekintetében
a költségvetési
támogatás
biztosítását
szolgáló
kötelezettség-
vállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint.
Az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
Az F:75
mező
5. és
9. pontja
tekinte-
tében:
NSZI.
Igénybe
vehető,
kivéve az
F:75 mező
5. és
9. pontja
tekinte-
tében.
[99]
7. Az előirányzat célja a gyermekvédelmi
szakellátási intézmények, nevelőszülői
hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes
módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket
megalapozó felmérések készítése,
a különleges és speciális gyermekotthonok,
területi gyermekvédelmi szakszolgálatok,
javítóintézetek, valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatást végző
szervezetek innovatív programjainak
támogatása, valamint önkormányzatok, civil
szervezetek, egyházi és szakmai szervezetek
szakmafejlesztési céljainak támogatása,
szakmai kiadványok kiadása, terjesztése,
gyermekvédelmi, gyermekjóléti szakmai
feladatok támogatása.
8. Az előirányzat célja a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény,
valamint az Országos Fogyatékosságügyi
Program végrehajtása keretében az érintettek
önálló életvitelét segítő programok, a
fogyatékos személyek érdekében végzett
hiánypótló szolgáltatások költségvetési
támogatása, önálló életvitelt segítő kutyák
kiképzésének támogatása, szülősegítő
szakmai programok támogatása, fogyatékos
személyt nevelő családok otthonában
szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás
támogatása, gépjárműbeszerzés, jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást nyújtó szervezetek
támogatása, elemi látásrehabilitáció
szolgáltatást nyújtó szervezetek
teljesítményalapú támogatása, fogyatékos
személyeket ellátó otthonok kiegészítő
támogatása, fogyatékossággal élők országos,
regionális és helyi szervezeteinek és szakmai
programjainak támogatása, pályázati
lebonyolítási költségek finanszírozása, kérelem
alapján fogyatékosságügyi feladatok, szakmai
vagy beruházási, felújítási programok,
projektek támogatása.
9. Az előirányzat célja a magyar jelnyelvről és
a magyar jelnyelv használatáról szóló
2009. évi CXXV. törvény, illetve a jelnyelvi
tolmácsszolgálatok működésének és
a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
igénybevételének feltételeiről szóló
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet alapján
a fogyatékossággal élő személyek részére
jelnyelvi tolmácsszolgáltatást nyújtó
szervezetek pályázati úton történő
támogatása; fogyatékosságügyi szakmai
programok kezelő szervi feladatainak
támogatása.
76059811Gyermekvédelmi
Lakás Alap
Az előirányzat a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján a nevelésbe vételből
a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek
számára megállapított otthonteremtési
támogatással kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat, valamint a postaköltséget
tartalmazza.
a) természetes
személy
b) központi
költségvetési szerv
c) gazdasági
társaság
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján -
közigazgatási
határozat szerint -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben
történő kifizetéssel.
-Az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[100]
77265967Fejlesztő foglalkoztatás
támogatása
Szociális intézményi jogviszonya alapján
ellátásban vagy szolgáltatásban részesülő
személyek munkarehabilitációs célú fejlesztő
foglalkoztatása támogatás biztosításával.
a) civil szervezet
b) költségvetési
szerv
c) magyarországi
székhelyű jogi
személyek és cég
d) egyházi jogi
személy
e) Mötv. szerinti
önkormányzatok,
azok társulásai és
költségvetési szervei
f) egyéni vállalkozó
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
történő kifizetéssel.
-A z Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
NSZI--
78295313Egyes szociális és
fogyatékossággal élők
társadalmi
szervezeteinek
támogatása
1. Az előirányzat célja
a) az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége és tagszervezetei,
b) a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége és tagszervezetei,
c) a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége és tagszervezetei,
d) a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége és tagszervezetei,
e) a Magyar Szervátültetettek Országos
Sport, Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége és tagszervezetei,
f) az Autisták Országos Szövetsége és
tagszervezetei,
g) a Siketvakok Országos Egyesülete,
h) az Értelmi Sérülteket Szolgáló
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok
Országos Szövetsége és tagszervezetei
i) a Dévény Anna Alapítvány,
j) a Kézenfogva Alapítvány,
k) a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum,
l) az Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete
és
m) a Démoszthenész Beszédhibások és
Segítőik Országos Érdekvédelmi
Egyesülete
működésének, valamint a célcsoport
érdekében végzett szakmai programjaik
támogatása. A költségvetési támogatás
továbbadható (közreműködő bevonható).
2. Karitatív tevékenységeket végző
szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok
kiemelt programjainak, speciális, innovatív
szociális szolgáltatások fejlesztésének
támogatása. Különösen adománygyűjtés,
segítségnyújtás, segélycsomag-készítés,
ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés,
katasztrófahelyzetben krízisellátás és
helyreállítás, börtönmisszió, jogi
tanácsadás, speciális és innovatív
programok, projektek működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed
a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátórendszer
működtetésére, fejlesztésére.
A költségvetési támogatás továbbadható
(közreműködő bevonható).
a) civil szervezet,
b) közalapítvány,
c) egyházi jogi
személy,
d) bevett egyház és
belső egyházi jogi
személye
Az előirányzat
terhére
támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
- támogatói
okirattal vagy
támogatási
szerződéssel -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
A támogatói
okiratban
az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[101]
79Egészségügyi ágazati
előirányzatok
- ---------
80386706Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok
1. Az előirányzat célja a határon túli magyarok
egészségügyi ellátásának támogatása az
egészségbiztosítási alap előirányzatainak
kezelő szervével közreműködésében.
2. A Magyar Orvosi Kamara, a Magyar
Gyógyszerészi Kamara, valamint a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(a továbbiakban együttesen: Kamarák)
a tagjaival szembeni, etikai vétség tárgyában
lefolytatandó eljárásokkal összefüggésben
szükséges többletforrások biztosítása.
A Kamarák támogatása a rendelkezésre álló
keretösszegből tagságarányosan történik,
az adott kamara által lefolytatandó etikai
eljárások becsült arányszámainak egyidejű
figyelembevétele mellett.
3. Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: EÜtv.) 207. §
(2) bekezdése alapján a donor jogosult
az adományozással kapcsolatos jövedelem
kiesésének, valamint az adományozásról szóló
nyilatkozat megtételével és az utazással
összefüggésben ténylegesen felmerült, igazolt
- társadalombiztosítási jogviszonya alapján
nem fedezett - költségeinek megtérítésére.
A forrás felhasználása az egészségbiztosítási
alap előirányzatainak kezelő szervén keresztül
történik.
4. Az előirányzat terhére kerül biztosításra
az egészségpolitikai területen jelentkező
évközi kiemelt szakmai feladatok támogatása.
5. Az előirányzat terhére kerül biztosításra
a Családbarát Szülészet Pályázati Program
forrása.
6. Az egészségügy prevenciós kapacitásainak
megerősítéseként létrejövő
Egészségfejlesztési Irodákban
(a továbbiakban: EFI) cél és ez által feladat
az EFI illetékességi területéhez tartozó teljes
lakosság testi és lelki egészségi
szükségleteinek, igényeinek megfelelő,
az egészséggel összefüggő egyéni képességek
fejlesztése, az egészséget szolgáló
magatartásminták kialakítása, valamint
fenntartása.
Az EFI tudományos bizonyítékokkal
alátámasztott hatékony (a lakosság részére
térítésmentes) intervenciókat alkalmazva,
állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és
életmódváltó programok megvalósításával
egyrészt személyes tanácsadási rendszeren
keresztül, másrészt közösségi
egészségfejlesztési szolgáltatások
megvalósításával támogatja klienseit.
Az előirányzat felhasználásának célja
az EFI-hálózat működésének támogatása.
Az F:80 mező 1. és
3. pontja
tekintetében:
egészség-biztosítási
alap előirányzatai-
nak kezelő szerve.
Az F:80 mező
2. pontja
tekintetében:
Kamarák.
Az F:80 mező
4., 6-8., 12. pontja
tekintetében:
a) civil szervezet,
b) költségvetési
szerv,
c) jogi és
természetes
személy,
d) egyházi jogi
személy,
e) Mötv. szerinti
önkormányzatok és
azok társulásai,
f) nemzetiségi
önkormányzat,
g) egyéni vállalkozó,
h) szövetkezet,
i) határon túli
szervezet,
j) határon túli civil
szervezet,
k) határon túli
egyesület,
l) határon túli
egyház.
Az F:80. mező
5. pontja
tekintetében:
központi
költségvetési szerv.
Az F:80. mező
9. pontja
tekintetében:
a) egyházi jogi
személy,
b) civil szervezet.
Az F:80 mező
10., 15., 16. pontja
tekintetében:
a) költségvetési
szerv,
b) Mötv. szerinti
önkormányzatok,
c) egyházi jogi
személy.
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
Az F:80 mező 9. és
16. pontjai
tekintetében
a költségvetési
támogatás
biztosítását
szolgáló
kötelezettség-
vállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint.
Az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[102]
7. Az előirányzat felhasználásának célja
a HCV-fertőzés szempontjából magas
kockázatú munkakörben dolgozó,
foglalkozásuknál fogva HCV- expozíciónak
kitett egészségügyi dolgozók térítésmentes
szűrése és a kiszűrtek számára ingyenes
hatékony kezelés biztosítása.
8.
9. Az előirányzat felhasználásának célja
az egyházi fenntartású egészségügyi
intézmények kiegészítő támogatása az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdése alapján.
10. Az előirányzat felhasználásának célja
a nővérek lakhatási körülményeinek javítása,
nővérszálló fejlesztése.
11. Az előirányzat biztosítja a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány vonatkozásában az Eütv. 151/A. §-ában meghatározott alapítványi célok
megvalósításához, valamint az Közép- és
Kelet-európai Onkológiai Akadémia
Alapítvány működésével összefüggő feladatok
ellátása érdekében szükséges források
fedezetét.
12. A kábítószer és egyéb
szenvedélybetegségek megelőzéséhez és
kezeléséhez kapcsolódó célok és feladatok
megvalósítása univerzális, célzott és javallott
prevenciós programok támogatása a
különböző színtereken. Az előirányzat további
célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
- helyi szintű szakmai konzultációs
munkacsoportok - működésének biztosítása,
a helyi cselekvési tervek előkészítésének és
megvalósításának támogatása. Az előirányzat
fedezetet nyújt azon beavatkozások,
fejlesztések előmozdítására, melyek
hozzájárulnak a szenvedélybetegek felépülési
folyamatának támogatásához.
13. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. §-a, valamint
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyfürdőellátások árához nyújtott
támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
6/C. §-a és 6/D. §-a alapján működési célú
Az F:80. mező
11. pontja
tekintetében:
Közép- és Kelet-
európai Onkológiai
Akadémia
Alapítvány.
Az F:80. mező
13. pontja
tekintetében:
közforgalmú
gyógyszertárat
működtető
vállalkozás.
Az F:80. mező
14. pontja
tekintetében:
egyéni vállalkozónak
nem minősülő
természetes
személy.
Az F:80. mező
17-18. pontja
tekintetében:
egyházi jogi
személy.
Az F:80. mező
19. pontja
tekintetében:
a) központi
költségvetési szerv,
b) egyházi jogi
személy,
c) egyházi
felsőoktatási
intézmény
támogatásra jogosult kisforgalmú
gyógyszertárat működtető vállalkozások
támogatása, valamint - figyelemmel arra,
hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény értelmében a költségvetési
támogatási igények fedezetét a jogosultság
keletkezési évének december 31 -ét követő
5. év végéig biztosítani kell - a Nemzeti Adó-
és Vámhivatalhoz utólagosan benyújtott
igénylések alapján a jogosultak számára
nyújtandó működési célú támogatás
fedezetének biztosítása.
14. Az előirányzat biztosítja a közforgalmú
gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének elősegítéséről
szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel
bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét.
15. Az előirányzat célja az államilag
támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó
támogatások biztosítása:
a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzési rendszerről szóló 122/2009.
(VI. 12.) Korm. rendelet alapján
a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint
a képzést koordináló egyetemeknek
folyósítandó, a képzésben részvétellel, valamint
a foglalkoztatással összefüggő támogatás
fedezete,
b) az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképzési rendszerről, a Rezidens
Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint
a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján
a szakképzést koordináló egyetemek részére
a képzéssel összefüggésben biztosítandó
támogatások fedezete.
16. Az előirányzat felhasználásának célja
a Magyarországi Református Egyház Bethesda
Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi
Kórház közös fejlesztése, a kórházi
infrastruktúra javítása, családbarát környezet
kialakítása és az egészségügyi ellátások
fejlesztése.
17. Az előirányzat felhasználásának célja a
Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek
támogatása, így különösen
a) a Betegápoló Irgalmasrend Budai
Irgalmasrendi Kórház 1027 Budapest,
Frankel Leó út 54. alatti székhelyű
telephelye komplex felújítása,
b) a Betegápoló Irgalmasrend Budai
Irgalmasrendi Kórház 2600 Vác, Március
15. tér 7-9. (2943/4 hrsz.) alatti telephelye
bővítése és felújítása,
c) a Betegápoló Irgalmasrend 7621 Pécs,
Irgalmasok utcája 1. (17458/1 hrsz.) alatti
Pécsi Háza épületének
energiahatékonysági célú felújítása,
[103]
valamint
d) a Betegápoló Irgalmasrend által Hajós
városban alapítandó szociális létesítmény
kialakításához és az erre rendelkezésre
bocsátott 6344 Hajós, Jókai Mór u. 4.
(884/4 hrsz.) alatti ingatlan felújítása.
18. Az előirányzat a Budapesti Szent Ferenc
Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez
szükséges források biztosításáról szóló
1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján
forrást biztosít a Budapesti Szent Ferenc
Kórház komplex kardiológiai rehabilitációs
szakkórházzá alakítása érdekében.
19. Természetes fogamzássegítés:
A részfeladat forrást biztosít az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola Anna Joachim program,
a Katolikus Szeretetszolgálat Természetes
gyermekáldás program, valamint a Budai
Irgalmasrendi Kórház Keresztény Családi
Centruma természetes fogamzássegítő
tevékenységének támogatására.
81343684Egészségügyi
intézmények fejlesztése
és rendkívüli
támogatása
A Országos Kórházi Főigazgatóság
(a továbbiakban: OKFŐ), továbbá
a középirányítói jogkörébe tartozó
egészségügyi intézmények, valamint rábízott
vagyona részét képező részesedéssel működő
gazdasági társaság használatában lévő
ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi
eszközök - gépek, berendezések, orvosi
műszerek, technikai eszközök, energetikai,
épületgépészeti, informatikai berendezések -
eredeti állagának helyreállítása, felújítása,
korszerűsítése, valamint egyéb rendkívüli
fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájárulás
biztosítása, valamint a fenntartható működést
célzó szakmai, gazdasági és strukturális
intézkedések támogatása.
Az OKFŐ, valamint
az OKFŐ
középirányítói
jogkörébe tartozó
egészségügyi
intézmények és
a rábízott vagyon
részét képező
részesedéssel
működő gazdasági
társaságok.
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
- támogatói okirat
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben
történő kifizetéssel.
A költségvetési
támogatás
biztosítását
szolgáló
kötelezettség-
vállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint.
Az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
81a352051Egészséges Budapest
Program
Az előirányzat célja a fővárosi és Pest vármegyei egészségügyi alap- és szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében a szakellátási feladatokat a legmagasabb ellátási szinten és folyamatosan nyújtani képes központok kialakítása, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzési és tervezési feladatok biztosítása.
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználható továbbá kijelölt feladat vonatkozásában, amelyet az Egészséges Budapest Program keretében történő végrehajtásra jelöl ki a Kormány egyedi döntésével.
a) költségvetési
szerv,
b) civil szervezet
c) egyházi jogi
személy,
d) gazdasági
társaság,
e) helyi
önkormányzat,
f) társulás,
g) egészségügyi
köztestület,
h) közalapítvány
i) egyéni
vállalkozó
Az előirányzat
terhére
támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
- támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
A kötelezettség-
vállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint.
Az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
82368628Nemzeti
Népegészségügyi
Stratégiával összefüggő
feladatok
1. Az előirányzat felhasználásának célja
a legnagyobb egészségveszteségeket okozó
krónikus nem fertőző megbetegedésekhez
kapcsolódó, kiemelten a Nemzeti
Egészségügyi Programok 2019-2030, azaz
a Nemzeti Rákellenes Program, Nemzeti
Keringési Program, Nemzeti Mozgásszervi
Program, Nemzeti Mentális Program, Nemzeti
Gyermekegészségügyi Program
népegészségügyi intézkedései
megvalósításának támogatása.
2. Az előirányzat felhasználásának célja
továbbá az egészségügyi ágazat
szakmapolitikai szempontból indokolt egyéb
népegészségügyi céljainak támogatása,
úgymint
a) a főbb betegségek, sérülések, halálokok
megelőzése, gyakoriságának csökkentése,
b) a dohányzás visszaszorítása,
c) az alkohol- és drogprevenció,
d) az egészséges életmód népszerűsítése,
a kapcsolódó programok támogatása,
e) az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése,
f) az aktív testmozgás elterjesztése,
g) a közegészségügyi és járványügyi biztonság
fokozása,
h) a szűrővizsgálatok népszerűsítése, feltételei
biztosítása,
i) a betegségek korai felismerését célzó
intézkedések megvalósításának,
j) a transzlációs kutatások eredményei
lakossági implementálásának elősegítése.
a) civil szervezet
b) költségvetési
szerv
c) jogi és
természetes személy
d) egyházi jogi
személy
e) Mötv. szerinti
önkormányzatok és
azok társulásai
f) nemzetiségi
önkormányzat
g) egyéni vállalkozó
h) szövetkezet
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
- támogatói okirat
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben
történő kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető.
-
[104]
83295302Egészségügyi
társadalmi, civil és
nonprofit szervezetek
működési
támogatása
1. A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi
XL. törvényben meghatározott,
az alapszabályukban vállalt feladatok alapján
a Magyar Vöröskereszt munkájának
támogatása a szervezet kiemelt központi és
koordinációs feladatainak ellátására és
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra,
vármegyei és fővárosi szervezetek által végzett
feladatok ellátására, működtetésére szolgál
az alábbiak szerint:
a) képzési tevékenységek;
b) a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának
fejlesztése, programjainak támogatása
(országos találkozó, országos HIV/AIDS
prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági
önkéntesek oktatása);
c) nemzetközi tevékenység, együttműködés
a brüsszeli Európai Unió Irodával, valamint
nemzetközi keresőszolgálat működtetése,
kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel;
d) véradásszervezés az Országos Vérellátó
Szolgálattal kötött Együttműködési
Megállapodás alapján;
e) elsősegélynyújtási programban részvétel
(különösen közúti járművezető jelöltek
vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó
Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás
Világnap megszervezése, lebonyolítása);
f) szociális programok szervezése (különösen
családvédelmi programok, kirándulások,
táborok, "Együtt a jövőért" program);
g) katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi
országok özön- és árvíz, valamint a hazai
belvíz okozta katasztrófák károsultjainak
megsegítése).
2. Az előirányzat célja továbbá a Magyar
Rákellenes Liga tevékenységének támogatása:
a) széles körű felvilágosítás és a személyes
tanácsadás, ezzel segítve a rákbetegeket
a gyógyulásban, valamint az egészséges
embereket a rák megelőzésében,
b) az elkötelezett civilek bevonásával
az egészség fontosságáról szóló tájékoztatás,
c) a nehezen megközelíthető régiókba
szűrőbuszok indítása,
d) betegklubok szervezése a rákkal küzdők
számára,
e) akkreditált továbbképzések szervezése.
3. Az előirányzat fedezetet biztosít
a Transzplantációs Alapítvány támogatása
érdekében, amelynek célja aktív
ismeretterjesztő tevékenység végzésének elősegítése a társadalom, a betegek, valamint
az egészségügyi dolgozók körében.
4. Az előirányzatból költségvetési támogatás
biztosítható a Magyar Orvostársaságok és
Egyesületek Szövetsége (a továbbiakban:
MOTESZ) részére, amely szervezet az orvosok
és fogorvosok szakmai és tudományos
egyesületei és társaságai, valamint az azokhoz
közvetlenül kapcsolódó természet- és
társadalomtudományi társaságok és
egyesületek társulásán alapuló szövetsége.
A költségvetési támogatás terhére a MOTESZ
vállalja a vezető testületek, szakmai
bizottságok működtetését.
5. Az előirányzat biztosítja a balatoni
sürgősségi vízimentés tárgyévi működésének
fenntarthatóságát költségvetési támogatás
formájában.
6. Az előirányzat terhére kerül biztosításra az
egészségpolitikai területen jelentkező évközi
kiemelt szakmai feladatok támogatása.
7. Az előirányzat biztosítja az Egy Csepp
Figyelem Alapítvány költségvetési
támogatásának fedezetét, amelynek célja
a "Belevalók" oktatási program működtetése,
valamint az alapítvány egyéb
tevékenységeinek ellátása.
8. Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán keresztül hozzájárulást biztosít
a) a sztómával élők érdekvédelmének
ellátásához, utóápolásuk megszervezéséhez,
egészségvédelmi továbbképzéséhez,
rehabilitációjuk elősegítéséhez;
b) sztómás fiatalok nyári üdültetéshez;
c) tanácsadó szolgálat fenntartásához,
az önkéntesek képzéséhez;
d) nemzetközi kongresszusokon való
részvételhez, konferencia szervezéséhez;
e) az "ILCO Hírmondó" megjelentetéséhez;
f) sorstársi beteglátogatás szervezéséhez.
9. Az előirányzat forrást biztosít a Magyar
Gyermekonkológiai Hálózat által fenntartott
gyermekkori daganatos betegségek
kiindulására, kiterjedésre és szövettani
típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés
módjára és eredményességére, valamint
a beteg további sorsára, késői utánkövetésére
vonatkozó adatokat összegző Országos
Gyermektumor Regiszter működtetéséhez.
10. Az előirányzat forrást biztosít a speciális
egészségügyi problémákkal sújtott egyének
és családjaik pszichoszociális gondozását és
rehabilitációját végző Katolikus
Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona
alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó
működési kiadások részbeni támogatásához.
11. Az előirányzat felhasználásának további
célja a Rákbetegek Országos Szervezete
tárgyévi működésének támogatása az alábbi
szakmai feladatok mentén:
a) a magyarországi rákbetegek érdekeinek
országos képviselete, érdekérvényesítése;
b) a rákbetegek hazai egyesületeinek,
klubjainak összefogása és meghatározott
témakörökben közvetlen segítése;
c) a rákbetegséggel, a rákbetegek életével
kapcsolatos széles körű szemléletformálás;
d) a rákbetegek kellő mértékű, humánus és
szakszerű tájékoztatása, jogaik
megismertetése, érdekképviselete;
e) segítő szolgáltatások biztosítása.
12. Az előirányzat további célja a "Gézengúz
Alapítvány a Születési Károsultakért"
alapítvány által a születési károsultakért vállalt közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás.
13. Többletforrás rendelkezésre állása esetén az előirányzatból a miniszter által meghatározott civil szervezetnek, alapítványnak költségvetési támogatás biztosítható a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakmai célok megvalósítása érdekében.
a) civil szervezet,
egyesület
b) egyházi jogi
személy
c) közalapítvány
Az előirányzat
terhére támogatási
igény alapján
- támogatói okirat
alapján -
költségvetési
támogatás
nyújtható.
IgenEgy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
-A támogatói
okiratban az
Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerinti
biztosíték
köthető ki.
---
[105]
84264923Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásának
támogatása
A megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásának és
a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
fejlesztésének megvalósítása
a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott
munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról
szóló 327/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet szerint nyújtott
támogatás biztosításával.
Továbbá az Áht. 33. §
(3) bekezdés b) pont bd) alpontja
szerint támogatás biztosítható
a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
szerinti támogatás nyújtásával,
ellenőrzésével összefüggő
informatikai célú fejlesztésekre is.
a) civil szervezet,
b) gazdasági
társaság,
c) egyházi jogi
személy,
d) jogszabály
alapján jogi
személynek nem
minősülő egyéb
szervezet,
e) egyéni
vállalkozó
Az előirányzat
terhére
támogatási
kérelem alapján
egyedi döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
Az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
Budapest
Főváros
Kormány-
hivatala
--
85359462Peres ügyekAz előirányzat felhasználásának
célja
1. az egészségügyi ágazatnál folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezése, valamint teljesítése,
2. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/A. § (19) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által megállapított állami kártalanítások költségeinek biztosítása
Az F:85 mező 1. pontja tekintetében a Belügyminisztérium
fejezetbe tartozó költségvetési szervek.
Az F:85 mező 2. pontja tekintetében az egészségügyi szolgáltató
Az előirányzat
terhére
támogatói okirat
alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
A támogatói
okiratban
az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
-Igénybe
vehető
-
86400273Gazdasági társaságok
által ellátott feladatok
támogatása
Az előirányzatról támogatás biztosítható
1. a miniszter tulajdonosi joggyakorlása
alatt álló gazdasági társaságok
működésének támogatására, valamint
2.
3. a Vasútegészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft. által
ellátott szakmai feladatok
megvalósítására, működésének
támogatására
a) a miniszter
tulajdonosi
joggyakorlása alatt
álló gazdasági
társaság,
b)
c) Vasútegészségügyi
Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.
Az előirányzat
terhére
támogatói okirat
alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.
Igen.Egy összegben
vagy - idő-
arányosan vagy
teljesítésarányosan -
részletekben,
közvetlen
kifizetéssel.
A támogatói
okiratban
az Ávr.
84. §
(2) bekez-
dése
szerinti
biztosíték
köthető ki.
87402895Belügyi
beruházások
Új büntetés-
végrehajtási
intézet építése
Az előirányzatból támogatás biztosítható új büntetés-végrehajtási intézetek létesítésére, továbbá a tervezési, kivitelezési feladatok biztosítására, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek férőhelyeinek bővítésére.Büntetés-végrehajtási
intézetek
Az előirányzat
terhére, kérelem
útján egyedi
döntéssel
költségvetési
támogatás
nyújtható.
-Egy összegben vagy
- időarányosan
vagy teljesítmény-
arányosan -
részletekben
történő közvetlen
kifizetés támogatói
okirat alapján
vagy egyoldalú
jognyilatkozat
kibocsátása útján.
-----

2. melléklet a 13/2020. (V. 5.) BM rendelethez[106]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 11/2021. (V. 6.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.05.07.

[2] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[3] Megállapította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[4] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[5] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[6] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[7] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § d) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[8] Hatályon kívül helyezte a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2023.05.20.

[9] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.05.20.

[10] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[11] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.05.20.

[12] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2023.05.20.

[13] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2023.05.20.

[14] Módosította a 2/2022. (III. 10.) BM rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2022.03.11.

[15] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[16] Módosította a(z) 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2023.05.20.

[17] Módosította a(z) 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2023.05.20.

[18] Módosította a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 6. § 2. pontja. Hatályos 2022.09.23.

[19] Megállapította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[20] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[21] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[22] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[23] Megállapította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[24] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[25] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[26] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § e) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[27] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § f)-g) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[28] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § h)-j) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[29] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.09.15.

[30] Hatályon kívül helyezte a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 6. § 4. pontja. Hatálytalan 2022.09.23.

[31] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.09.15.

[32] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § k) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[33] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[34] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[35] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[36] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[37] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[38] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 6. § 6. pontja. Hatálytalan 2022.09.23.

[39] Hatályon kívül helyezte a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 6. § 6. pontja. Hatálytalan 2022.09.23.

[40] Hatályon kívül helyezte a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 6. § 6. pontja. Hatálytalan 2022.09.23.

[41] Hatályon kívül helyezte a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 6. § 6. pontja. Hatálytalan 2022.09.23.

[42] Az alcímet beiktatta a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.23.

[43] Beiktatta a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.23.

[44] Megállapította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[45] Az alcímet beiktatta a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.23.

[46] Beiktatta a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.23.

[47] Az alcímet beiktatta a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.23.

[48] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[49] Az alcímet megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[50] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[51] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[52] Megállapította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[53] Az alcímet beiktatta a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.23.

[54] Beiktatta a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.09.23.

[55] Az alcímet beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[56] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[57] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[58] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[59] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[60] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[61] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[62] Beiktatta a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.09.15.

[63] Megállapította a 44/2020. (XII. 11.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[64] A nyitó szövegrészt módosította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2023.05.20.

[65] Megállapította a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.09.23.

[66] Megállapította a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.09.23.

[67] Beiktatta a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 8. §-a. Hatályos 2023.05.20.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Megállapította a 44/2020. (XII. 11.) BM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[70] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[71] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[72] Módosította a 33/2022. (IX. 22.) BM rendelet 6. § 7. pontja. Hatályos 2022.09.23.

[73] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § j) pontja, valamint 2. § a) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[74] Módosította a 71/2023. (XII. 23.) BM rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[75] Módosította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 10. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.05.20.

[76] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[77] Módosította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 10. §-a (lásd 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.05.20.

[78] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[79] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[80] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 1-3. pont). Hatályos 2024.02.15.

[81] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § p) pontja, 10. §-a (lásd 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.09.15.

[82] Módosította a 13/2024. (II. 29.) BM rendelet 7. §-a. Hatályos 2024.03.01.

[83] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § m) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[84] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § m) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[85] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § m) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[86] Módosította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 10. §-a (lásd 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2023.05.20.

[87] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[88] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[89] Módosította az 52/2021. (XII. 27.) BM rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2022.01.01.

[90] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2024.02.15.

[91] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § h) pontja, valamint 3. §-a (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2024.02.15.

[92] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 6. és 11. pont). Hatályos 2024.02.15.

[93] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 1. § f)-g) és i) pontja, valamint 3. §-a (ld. 1. melléklet 7. pont). Hatályos 2024.02.15.

[94] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 9-10. pont). Hatályos 2024.02.15.

[95] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 8. pont). Hatályos 2024.02.15.

[96] Módosította a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 10. §-a (lásd 1. melléklet 9. pont). Hatályos 2023.05.20.

[97] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[98] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[99] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[100] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[101] Módosította a 39/2023. (IX. 14.) BM rendelet 9. § l) pontja. Hatályos 2023.09.15.

[102] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2024.02.15.

[103] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 3. §-a (ld. 1. melléklet 12. pont). Hatályos 2024.02.15.

[104] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 2. § c) pontja, valamint 3. §-a (ld. 1. melléklet 13. pont). Hatályos 2024.02.15.

[105] Módosította a 8/2024. (II. 14.) BM rendelet 2. § d)-e) pontja, valamint 3. §-a (ld. 1. melléklet 14-18. pont. Hatályos 2024.02.15.

[106] Hatályon kívül helyezte a 12/2023. (V. 19.) BM rendelet 11. § d) pontja. Hatálytalan 2023.05.20.

Tartalomjegyzék