530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak és tevékenységének az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásához kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Keir.) 61. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A közfeladatot ellátó szerv az iratok tartós megőrzésére a bizalmi felügyelet által nyilvántartásba vett archiválási bizalmi szolgáltatót vehet igénybe. A bizalmi szolgáltató ez esetben a közfeladatot ellátó szerv adatfeldolgozójaként jár el."

2. § A Keir. 61. § (4) bekezdés b) pontjában az "az Eür.-ben meghatározott elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás szabályainak figyelembevételével" szövegrész helyébe az "az elektronikus irat hitelessége tartós megőrzésének biztosítása követelményeinek figyelembevételével" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a Keir.

a) 2. § 9. pontjában az "- ideértve az erre vonatkozó, az Eür. szerinti elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő biztosítást is -" szövegrész,

b) 2. § 29. pontjában az " , ideértve az erre vonatkozó elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás útján történő biztosítást is" szövegrész,

c) 16/A. § (2) bekezdése,

d) 34. § (2) bekezdés d) pontjában a "vagy a központi érkeztetési ügynök" szövegrész.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 126. sorral egészül ki:

"126. Nemzeti Virtuális Térhez kapcsolódó előregisztrációs szolgáltatás"

(2) Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 123. pontjában a "tekintetében alkalmazás-üzemeltetés támogatási és alkalmazásfejlesztési szolgáltatások" szövegrész.

3. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] a következő 5/f. alcímmel egészül ki:

"5/f. Jogutódlásra vonatkozó szabályok

7/G. § (1) A (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében 2024. január 1. napjától az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jogutódja a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos - az infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése kivételével - feladatai és tevékenységei (a továbbiakban: Feladatok) tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Feladatoknak minősül a NISZ Zrt. által

a) a 3. § (1) bekezdése,

b) a 4. § a), c), d), f), i), j), l), m) és q) pontja,

c) a 4/A. §,

d) az 5. § és

e) a 7/E. §

alapján ellátott feladat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed a Feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszonyra, így különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a Feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogokra, befejezetlen beruházásokra, készletekre, követelésekre, a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatásokra és kötelezettségekre, valamint

c) a Feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a NISZ Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt, kártérítési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) A Feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek, eszközök valamint a szerződésekből eredő jogok - ide nem értve a vagyonkezelői jogot -, befejezetlen beruházások, készletek, követelések és a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások, valamint a szerződésekből eredő kötelezettségek a szerződésben részes további fél hozzájárulása nélkül 2024. január 1-jével ellenérték nélkül átszállnak az IdomSoft Zrt.-re úgy, hogy a 2023. december 31-ig történő teljesítéseket, elszámolásokat és azokból adódó kifizetéseket a NISZ Zrt. teljesíti, és az ezen kívüli további Feladatokhoz kapcsolódó valamennyi, szerződésen alapuló jogviszonyban 2024. január 1. napjától a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(6) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban 2024. január 1. napján a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(7) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban a NISZ Zrt. helyébe 2024. január 1. napjával az IdomSoft Zrt. lép, és az ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség az IdomSoft Zrt.-t illeti meg vagy terheli. Az IdomSoft Zrt. a 7/H. § szerinti átvételt követően haladéktalanul gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban történő bejelentéséről.

(8) A Feladatokat ellátó NISZ Zrt.-vel 2023. december 31. napján fennálló, a feladatok ellátásához kapcsolódó munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2024. január 1. napjától, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. Fejezetének szabályai szerint az IdomSoft Zrt.-re szállnak át.

(9) A NISZ Zrt. a Feladatok ellátását szolgáló vagyont ellenérték nélkül köteles átadni az IdomSoft Zrt. részére.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott ingyenes átadás kapcsán térítés nélkül átadott vagyont az IdomSoft Zrt. a NISZ Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi át, és veszi nyilvántartásba.

(11) A NISZ Zrt. mint átadó és az IdomSoft Zrt. mint átvevő egymással szerződést kötnek a Feladatok átadásának részletes feltételeiről.

7/H. § 2024. január 1. napjával a NISZ Zrt. tételes jegyzőkönyv felvétele mellett a 7/G. §-ban meghatározottak szerint átadásra kerülő Feladatok vonatkozásában az azokhoz kapcsolódó valamennyi iratot és adatot átadja, a feladatellátáshoz szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adatbázishoz való hozzáférést biztosítja az IdomSoft Zrt. részére."

6. § A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § c), i) és l) pontjában, 5. §-ában, 7/E. §-ában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t" szövegrész helyébe az "az IdomSoft Zrt.-t" szöveg,

b) 4/A. §-ában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe az "az IdomSoft Zrt." szöveg,

c) 5/A. §-ában az "a 4. § a)-f), h)-o), q)-x) pontja" szövegrész helyébe az "a 4. § a)-d), f), i)-o), q), u)-x) pontja" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a) 4. § a) és j) pontjában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében" szövegrész,

b) 4. § d) és m) pontjában az " , az alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatok ellátására" és az "az alkalmazás-üzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t," szövegrész,

c) 4. § e), h), r), s) és t) pontja,

d) 4. § f) pontjában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tárolóelemet tartalmazó személyazonosító igazolvány útján biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz és a részleges kódú telefonos azonosításhoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében" szövegrész,

e) 4. § q) pontjában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a szolgáltatás keretében elérhető elektronikus űrlapkitöltés támogatási alkalmazás alkalmazásfejlesztése, alkalmazásüzemeltetés támogatása vonatkozásában" szövegrész.

4. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet]

a) 62/A. §-ában az "a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt." szövegrész helyébe az "az IdomSoft Zrt." szöveg,

b) 134/P. §-ában a "134/M. §" szövegrész helyébe a "134/O. §" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 33. § (5) bekezdésében az "az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás szabályai szerint vagy más" szövegrész,

b) 68/A. § (1) bekezdésében a " , valamint a dokumentumtárolási szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyszolgáltatás kapacitásdíja" szövegrész,

c) 68/B. § (5) bekezdés c), d), f) és g) pontja,

d) "Központi érkeztetési ügynök" alcíme,

e) "Központi kézbesítési ügynök" alcíme,

f) "Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás" alcíme,

g) "Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés" alcíme,

h) "Központi dokumentumhitelesítési ügynök" alcíme,

i) 134/O. § (2) bekezdés c) pontjában az "és minősített időbélyegzőjét" szövegrész.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 6. §, a 7. § és a 4. alcím 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék