663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint az alapellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 2024. évi bérfejlesztéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1-5. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában valamint b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet]

a) 16. § (1) bekezdésében az "a bértámogatás összegét a szakdolgozónak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. és 7. melléklete "E" fizetési kategória szerint megállapítható összeget elérő havi bruttó munkabérének," szövegrész helyébe az "a bértámogatást a szakdolgozó részére fizetendő, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1/A. melléklete III. alap fizetési osztálya sávhatárainak számtani középértékét elérő összegű havi bruttó munkabérre," szöveg,

b) 41. számú mellékletében a "Pt = Bt * 0,177 + X * 32 450" szövegrész helyébe a "Pt = Bt * 0,412 + X * 82 000" szöveg

lép.

2. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 16. § (3) bekezdésében és 16/A. § (4) bekezdésében az "az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény" szövegrészek helyébe az "az Eszjtv." szöveg,

b) 16/A. § (1) bekezdésében az "az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény" szövegrész helyébe az "az Eszjtv." szöveg

lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 2/A. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti besorolás alapját képező kiemelt fizetési osztályokba sorolható szakmákat és azok szakmai kódját, valamint munkaköröket a 3a. melléklet tartalmazza.

(3b) A 3a. melléklet szerinti kiemelt fizetési osztályok szerinti besorolási szabályokat

a) egészségügyi szolgáltatónál fekvőbeteg-szakellátás ellátási formában, valamint

b) mentési vagy betegszállítási tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatónál

a kiemelt szakmára engedéllyel rendelkező szervezeti egységben foglalkoztatottak esetében kell alkalmazni."

4. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/C. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) Az egészségügyi szakdolgozók esetében mozgóbér elemek alatt az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Eszjtv. 8. § (14) bekezdése szerinti helyettesítési díjat, és az országos kórházi főigazgató által megállapított kirendelési díjat, valamint a Hjt. 237/L. § (14) bekezdése szerinti helyettesítési díjat, a Haj. tv. 89/D. § (14) bekezdése szerinti helyettesítési díjat és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak részére a Haj. tv. 89/F. §-a szerinti kirendelés idejére járó kirendelési díjat is érteni kell."

5. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 3/G. §-sal egészül ki:

"3/G. § Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának 2024. március hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a 3/A. § (2)-(4) bekezdése szerinti támogatásra jogosult."

6. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 11/Y. §-sal egészül ki:

"11/Y. § A 2. mellékletben foglalt táblázat A:285 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2023. június 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult."

7. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 11/Z. §-sal egészül ki:

"11/Z. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:286 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2024. március 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. július 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:287 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2024. március 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2024. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2024. februári munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(4) A (2) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére a (2) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2024. februári munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

8. § (1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 3a. melléklettel egészül ki.

(3) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 15. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 2/A. § (2) bekezdésében az "egészségügyi szakdolgozó, védőnő" szövegrész helyébe az "egészségügyi szakdolgozó" szöveg, az "a 7. melléklet" szövegrész helyébe az"az Eszjtv. 1/A. melléklete" szöveg,

b) 2/A. § (3) bekezdésében a "fizetési fokozatba" szövegrész helyébe a "fizetési osztályba" szöveg,

c) 2/C. § (1a) bekezdésében a "honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV." szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.)" szöveg,

d) 3/A. § (2) bekezdésében az "egészségügyi szolgáltató, a védőnői" szövegrész helyébe az "egészségügyi" szöveg,

e) 3/A. § (2) és (4) bekezdésében a "2023. július" szövegrészek helyébe a "2024. március" szöveg,

f) 3/F. § (1) és (2) bekezdésében a "2023. július" szövegrész helyébe a "2024. március" szöveg,

g) 4. § (4) bekezdésében a "2018-2023. évi" szövegrész helyébe a "2018-2024. évi" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a) 2/D. § (1)-(10) bekezdése,

b) 3. § (1c) bekezdése,

c) - az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított - 11/X. §-a,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat 40., 42., 82., 111., 139. és 208. sora.

3. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] 7. § (9) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Az engedélyező szerv a (8) bekezdés szerinti előzetes engedélyt]

"c) a központi ügyelet (szakma kód: 4601)"

[során nyújtott tevékenység végzésére adhatja meg.]

12. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Eszjtv. 20/A. § (2) bekezdése szerinti előzetes engedélyt az OKFŐ adja meg.

(4) A személyes közreműködői szerződés megkötéséhez szükséges ellátási érdek abban az esetben áll fenn, ha a tevékenység jellege és az annak ellátásához szükséges szakképesítés, speciális szakismeret

a) más munkaszervezési módszer vagy

b) meglévő személyes közreműködői szerződés

alapján nem biztosítható és a biztosítás hiányában a betegek ellátásában, az egészségügyi szolgáltató feladatellátásában súlyos zavar állna fent.

(5) Az OKFŐ az ellátási érdek biztosítása érdekében

a) elsősorban a meglévő személyes közreműködői szerződés módosítását engedélyezi, azzal, hogy a személyes közreműködő által vállalt tevékenység mértéke a heti 12 órát nem haladhatja meg,

b) ha az a) pont szerinti intézkedés az ellátási érdeket nem biztosítja, akkor legfeljebb 90 napra határozott idejű engedélyt ad ki.

(6) Az (5) bekezdés szerinti engedélyekben az engedély időtartamára, az engedélyben ellátott tevékenység tartalmára, az engedély visszavonhatóságára az OKFŐ további - ellátásbiztonsággal összefüggő - feltételeket is meghatározhat."

13. § Az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az "az Országos Kórházi Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az Országos Kórházi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés d) pontjában az "az Országos Kórházi Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az OKFŐ-nek" szöveg,

c) 7. § (8) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében az "az Országos Kórházi Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az OKFŐ" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 28. §-a és

b) 2. melléklete.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2024. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-5. §, a 8. § (2)-(5) bekezdése, a 9. §, a 10. §. a), és b) pontja, a 14. § és a 2-5. melléklet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 286-287. sorral egészül ki:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
286.Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Tiszavasvári
287.Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási KözpontNyíregyháza

2. melléklet a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"3a. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének kiemelt fizetési osztályba történő besorolása

AB
1.Kiemelt szakma és szakmai kódjaKiemelt tevékenységi terület
(1. melléklet szerinti munkakör)
2.0100 Belgyógyászat (krónikus ellátási forma)2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász
3.0405 Szülészet2.26. szülésznő, 2.10. ápoló, csecsemő-
és gyermekápoló
4.0501 Neonatológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
5.0502 PIC2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász
6.0506 Gyermeksebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
7.0515 Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív
terápia
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász
8.0516 Gyermekhemato-onkológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
9.1000 Ortopédia2.8.-2.14. ápolói munkakör
10.1002 Traumatológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
11.1200 Klinikai onkológia2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
12.0901 Stroke ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.24. gyógytornász,
2.74. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta
13.1501 Aneszteziológia2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens,
14.1502 Intenzív ellátás (ideértve a műtéti ellátásban
(központi műtőben) dolgozók létszámát.
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.18. egyéb
asszisztens/szakasszisztens, 2.24. gyógytornász,
2.44.-2.45. műtőtechnikus, műtőssegéd,
2.46. gipszmester és 2.52. kardiotechnikus
15.0204 Idegsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
16.0214 Gyermek idegsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
17.0205 Szívsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
18.0215 Csecsemő- és gyermekszívsebészet2.8.-2.14. ápolói munkakör
19.1600 Infektológia2.8.-2.14. ápolói munkakör
20.1601 AIDS beteg ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör
21.1603 Trópusi betegségek ellátása2.8.-2.14. ápolói munkakör
22.1800 Pszichiátria2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.56. foglalkoztató
23.1801 Addiktológia2.8.-2.14 ápolói munkakör., 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
24.1804 Pszichiátriai rehabilitáció2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.56. foglalkoztató
25.2200 Rehabilitációs medicina alaptevékenységek2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
26.2205 Gyermek rehabilitáció2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
27.2206 Súlyos agykárosodottak rehabilitációja2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
28.2207 Gerincvelő károsodottak rehabilitációja2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
29.2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és
szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
30.2209 Súlyos központi idegrendszeri károsodottak,
polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja
gyermekkorban
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.74. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta, 2.24. gyógytornász
31.2300 Gyermek- és ifjúságpszichiátria2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
32.2301 Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
33.2302 Gyermek- és ifjúságaddiktológia2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
34.2303 Gyermek- és ifjúságaddiktológiai
rehabilitáció
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató
35.4601 Központi ügyelet2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
36.4602 Sürgősségi betegellátó egységben
szervezett szakellátás
2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
37.4603 Klinikai toxikológia2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
38.4604 Sürgősségi pszichiátria2.8.-2.14. ápolói munkakör,
2.28.-2.29., 2.32.-2.33. és 2.71.
39.6200 Mentés2.28.-2.30. és 2.67.-2.71.
40.6201 Koraszülöttmentés és -szállítás2.28.-2.30. és 2.67.-2.71.
41.6210 Szervátültetéssel kapcsolatos mentési
feladat
2.28.-2.30. és 2.67.-2.71.
42.7306 Felnőtt hospice-palliatív ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör
43.7310 Gyermek palliatív ellátás2.8.-2.14. ápolói munkakör
44.7305 Szakápolás (egészségügyi diplomával
és/vagy szakápolói szakképesítéssel külön
jogszabályban meghatározottak alapján)
2.8.-2.14. ápolói munkakör, 2.23. rehabilitációs
tevékenység terapeuta, 2.56. foglalkoztató

"

3. melléklet a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók
illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg, amely nem tartalmazza
a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)
I.II.III.IV.V.
alapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemelt
254 906281 501296 935327 913341 630377 272420 900464 813480 478530 606

"

4. melléklet a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók
és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg
fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)
I.II.III.IV.V.
alapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemeltalapkiemelt
254 906281 501296 935327 913341 630377 272420 900464 813480 478530 606

"

5. melléklet a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg (Ft/hó)

KategóriaÖsszeg
(ft/hó/fő)
Alapfokú, középfokú végzettséggel rendelkező, vagy alapfokú, középfokú
végzettséggel betölthető, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező
és felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörben foglalkoztatott
egészségügyben dolgozó
84 100

"

Tartalomjegyzék