Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k), l), m), r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. és 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) és zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint az 5. melléklet tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 19. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés b), e) pontjában, h) pont he) alpontjában, m) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. vhr.) 1. § (7a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként)

"a) az Ebtv. 62. § (2b) bekezdése, 62. § (2c) bekezdés b) pontja, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti - a b) pont szerinti szerv által összeállított adatállománynak megfelelően végrehajtandó - folyósítási feladatok ellátására, továbbá az Ebtv. 50. §-a szerint méltányosságból megállapított pénzbeli ellátás és egyszeri segély folyósítására a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát,"

(jelöli ki.)

(2) Az Ebtv. vhr. 1. § (7a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként)

"b) az Ebtv. 62. § (2) bekezdés b) pontja, 62. § (2a), (2d) és (2e) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti elbírálási feladatok ellátására a kormányhivatalt"

(jelöli ki.)

2. § Az Ebtv. vhr. 31. §-a a következő (4)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az Ebtv. 48. § (4) bekezdése alkalmazása során a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételére kerül sor, a táppénz naptári napi alapját a minimálbér harmincad részében kell megállapítani.

(5) Ha az Ebtv. 5/C. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szerződés szerinti havi jövedelemre vonatkozó adatot a foglalkoztató nem közli, és ezen adat a tényállás tisztázása során sem szerezhető be, szerződés szerinti jövedelemnek az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbért, illetve - ha a munkaidő mértéke ismert - annak arányos részét kell tekinteni, kivéve, ha a munkaszerződésben meghatározott alapbér ennél kevesebb. Ez utóbbi esetben szerződés szerinti jövedelemnek a munkaszerződésben meghatározott alapbért kell tekinteni.

(6) Ha a biztosított részére korábbi egészségbiztosítási pénzbeli ellátás vagy baleseti táppénz folyósításának ideje alatt - keresőtevékenység végzése nélkül - társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelem került kifizetésre, a jövedelmet - a számítási időszak naptári napjai számának növelése nélkül - a számítási időszakra bevallott társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelemhez hozzá kell számítani.

(7) Az Ebtv. 56. § (2) bekezdése alkalmazása során a baleseti táppénz naptári napi összegét a szociális vetítési alap összege százötven százalékának harmincad részében kell megállapítani.

(8) Ha a biztosított részére valamely nap vonatkozásában olyan módon kerül sor táppénz vagy baleseti táppénz megállapítására, hogy ugyanezen a napon társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelemmel is rendelkezik, és egy későbbi pénzbeli egészségbiztosítási ellátás vagy baleseti táppénz iránti kérelem elbírálása során ezen nap a számítási időszakba esik, ezt a napot osztószámként figyelembe venni nem lehet."

3. § Az Ebtv. vhr. 31/D. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosítottnak a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmet a Központ által rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell - az Ebtv. 50. § (3) bekezdésében foglalt, méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt kivéve - a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult, továbbá a táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez az orvosi igazolást, javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. A foglalkoztató - akkor is, ha kifizetőhelyet működtet - a biztosított méltányossági kérelmét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

(2) Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a Tbj. 87. § (3) bekezdése szerinti biztosított a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmét az (1) bekezdésben foglaltak szerint - ide nem értve a foglalkoztatónál történő előterjesztést - nyújthatja be.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása tárgyában hozott döntést a kormányhivatal közli a biztosított foglalkoztatójával is."

4. § (1) Az Ebtv. vhr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Aki méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátásban, az Ebtv. 42/E. §-a alapján folyósított gyermekgondozási díjban, az Ebtv. 63. §-a alkalmazásával az egészségbiztosító által folyósított gyermekgondozási díjban vagy örökbefogadói díjban, továbbá a biztosítás megszűnését követően pénzbeli egészségbiztosítási ellátásban vagy baleseti táppénzben részesült, az ellátás folyósításának befejezésekor az Igazolványt átadja vagy megküldi az ellátást megállapító szerv részére. Az ellátást megállapító szerv az Igazolványba bejegyzi a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás, az Ebtv. 42/E. §-a alapján folyósított gyermekgondozási díj, az Ebtv. 63. §-a alkalmazásával az egészségbiztosító által folyósított gyermekgondozási díj vagy örökbefogadói díj, továbbá a biztosítás megszűnését követően folyósított pénzbeli egészségbiztosítási ellátás vagy baleseti táppénz folyósításának időtartamát, és az Igazolványt 5 napon belül visszaadja vagy visszaküldi a biztosítottnak."

(2) Az Ebtv. vhr. 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez a rendelkezésére álló Igazolványt - elektronikus másolatként - akkor csatolja, ha a biztosított a keresőképtelenséget, a gyermek születését, illetve nevelésbe vételét megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál is állt biztosítási jogviszonyban."

5. § (1) Az Ebtv. vhr. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához kiállítja a Központ által erre a célra rendszeresített, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti személyre szabott ügyintézési felületen közzétett elektronikus űrlapot. A kitöltött elektronikus űrlapot a biztosított által benyújtott igazolásokkal, továbbá a táppénz és a baleseti táppénz kivételével a Központ által a kérelem benyújtására rendszeresített - a biztosított által kitöltött és aláírt - elektronikus űrlappal együtt 5 napon belül, az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak. A foglalkoztató a kérelem, illetve az igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni."

(2) Az Ebtv. vhr. 38. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához - az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - a biztosított által benyújtott igazolásokat 5 napon belül a kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve az igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

(3) Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a Tbj. 87. § (3) bekezdése szerinti biztosított az (1) bekezdés megfelelő alkalmazásával nyújthatja be a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás és a baleseti táppénz iránti kérelmét."

(3) Az Ebtv. vhr. 38. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Az Ebtv. 42/E. §-a szerinti gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a kérelmező a gyermek születése napján biztosított."

6. § (1) Az Ebtv. vhr. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, a baleseti táppénzről, a táppénz-hozzájárulás összegéről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta - az Ebtv. 79/B. § (4)-(8) bekezdése szerinti adatszolgáltatás részeként - elszámolást nyújt be a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalhoz. Az elszámolást a kormányhivatal mint kifizetőhely, valamint a Tbj. 2. melléklet 6-8. pontja szerinti szervek kifizetőhelyei a Központhoz nyújtják be. A kormányhivatal és a Központ az elszámolást - a beérkezésétől számított 8 napon belül - felülvizsgálja, és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik az átutalásról."

(2) Az Ebtv. vhr. 38/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az elszámolás adatait a kormányhivatal, illetve a Központ nem módosíthatja. A hiányosan vagy szabálytalanul benyújtott elszámolás esetén a kormányhivatal, illetve a Központ az elszámolást elutasítja.

(5) Az egészségbiztosítónak a foglalkoztatóval szemben a kifizetőhelyi feladatok ellátásából eredő, fizetési meghagyással érvényesített követelésével összefüggésben a foglalkoztató által működtetett kifizetőhely a megtérítendő összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolásban számolja el; az E. Alap részére átutalást teljesítenie nem kell."

7. § Az Ebtv. vhr. 39. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha a pénzbeli egészségbiztosítási ellátás vagy a baleseti táppénz iránti kérelem részben vagy egészben elutasításra, illetve visszautasításra, valamint az eljárás megszüntetésre kerül, a kormányhivatal a döntést közli a biztosított foglalkoztatójával is."

8. § Az Ebtv. vhr. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § Az egészségbiztosítási szerv, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely - az ügyfélnek a felhasználás célját is tartalmazó kérelmére - hatósági bizonyítványt állít ki az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz, valamint az utazási költségtérítési támogatás megállapításával, illetve folyósításával kapcsolatos adatok igazolása céljából."

9. § Az Ebtv. vhr.

a) 1. § (5) bekezdésében az "50. §-ában" szövegrész helyébe az "50. §-ában, 61. § (12)-(14) bekezdésében" szöveg és a "77. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "77. § (3) bekezdésében, 79/B. §-ában" szöveg,

b) 1. § (8) bekezdésében a "77. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "77. § (3) bekezdésében, 79/B. §-ában" szöveg,

c) 28. § (1) bekezdésében a "születésnapját követően" szövegrész helyébe a "születésnapjától kezdődően" szöveg,

d) 31. § (1a) bekezdésében a "pénzbeli egészségbiztosítási" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítási" szöveg,

e) 49/A. §-ában a "kétszeresének megfelelő" szövegrész helyébe az "5 százalékponttal növelt" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az Ebtv. vhr.

a) 26/C. §-a,

b) 29. § (2) bekezdése,

c) 37. § (7) bekezdése,

d) 38. § (6)-(8), (10) és (14) bekezdése,

e) 38/A. § (1a)-(3) bekezdése,

f) 38/B. § (2) bekezdése és (5) bekezdés c) pontja,

g) 47. § (1) bekezdés e) pontja.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet] 4/C. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A (12) bekezdés szerinti kivétel nem alkalmazható azon egészségügyi szolgáltató várólistája esetében, amelyen a finanszírozási tárgyévet megelőző évben az azonnali ellátások aránya 20%-kal meghaladta a 35. számú mellékletben meghatározott tervezhetőségi arány alapján elfogadható azonnali ellátások arányát. Azonnali ellátásnak kell tekinteni azt az esetet, ahol a várólistára vétel és az ellátás időpontja között eltelt idő nem érte el a 2 napot."

12. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4/D. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell azon esetekre is, amelyek várólista csökkentési programban történő soron kívüli ellátására NEAK kijelölés alapján kerül sor. A programba vonás szükségességéről a NEAK az általa felkért, az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata által előzetesen kijelölt szakértő véleménye alapján egyedileg dönt."

13. § (1) A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

14. § A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 4/C. § (12) bekezdésében az "a (10) és (12)" szövegrész helyébe az "a (10) és (11)" szöveg,

b) 4/D. § (6) bekezdésében az "a 2013. november 1. és 2014. október 31." szövegrész helyébe az "a 2018. november 1. és 2019. október 31." szöveg,

c) 28/E. § (3) és (4) bekezdésében az "A Gróf Tisza István Kórház" szövegrész helyébe az "A Debreceni Egyetem Klinikai Központ" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műk.r.) 6. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell működési engedély)

"a) az igazságügyi szakértőkről szóló törvény alapján orvosi, továbbá pszichológiai területeken bejegyezhető szakterületeken végzett igazságügyi szakértői tevékenységhez,"

16. § (1) A Műk.r. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet elektronikus úton, az egészségügyi államigazgatási szerv által biztosított elektronikus felületen elektronikus azonosítást követően elérhető űrlapon kell benyújtani."

(2) A Műk.r. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik telephellyel, a működési engedélyt - a (2) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva - az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv adja ki."

(3) A Műk.r. 7. § (4a) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4a) A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások esetén - a betöltetlen praxis helyettesítése kivételével - közreműködő részére működési engedély nem adható.

(5) Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásának engedélyezését a több, ugyanazon egészségügyi államigazgatási szerv illetékességébe tartozó telephelyen ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára egy eljárásban, telephelyenként kell lefolytatni, és az engedélyeket egy okiratba kell foglalni."

17. § (1) A Műk.r. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelemben fel kell tüntetni

1. a kérelmező azonosító adatait (megnevezés, székhelyének címe, adószám, cégjegyzékszám vagy nyilvántartásba vételi szám, gazdasági társaságok esetén a képviselő nevét, költségvetési szerv esetén a vezető nevét);

2. a fenntartó megnevezését;

3. a telefonos elérhetősége(i)t, elektronikus levelezési címét, honlapja címét;

4. a szerződött egészség- és önsegélyező pénztár(ak) megnevezését;

5. azon biztosító megnevezését, akivel a szolgáltatás során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére felelősségbiztosítási szerződést kötött;

6. a kérelmezett egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét;

7. a telephelyül szolgáló ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét;

8. az egészségügyi szolgáltatás egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti ellátási formáját, az egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, progresszivitási szintjét;

9. járóbeteg-szakellátás és alapellátás esetén a rendelési időt, alapellátás esetén a rendelkezésre állás idejét, házi gyermekorvosi, vegyes felnőtt háziorvosi és védőnői ellátás esetén a tanácsadás idejét;

10. területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén a kijelölt körzet megjelölését (körzet száma, körzet határai);

11. az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét, nyilvántartási számát;

12. a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ágyszámot, a kezelőhelyek számát, az ügyeleti, készenléti rendszerben való részvétel módját;

13. ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja, ennek megjelölését, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat;

14. a gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani;

15. a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók működési nyilvántartási számát, valamint az adott szakma végzéséhez a szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben meghatározott nem egészségügyi dolgozók nevét, születési helyét és idejét;

16. a 15. pont szerinti tevékenységet végző foglalkoztatási jogviszonyát, munkakörét, FEOR számát, jogviszony időtartamát, foglalkoztatás idejét óraszámban, foglalkoztatás jellegét, foglalkoztatás kezdő és végdátumát, önként vállalt többletmunka tényét és havi óraszámát, tartós távollét tényét és indokát, valamint idejét, az egészségügyi tevékenységet végzők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát;

17. a 2. melléklet szerinti adatokat;

18. az Eütv. 94. §-a szerinti mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató esetén

a) e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveinek, illetve betegszállító járműveinek azonosítására szolgáló adatokat (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, a gépjármű gyártásának időpontja, betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek száma és a rögzített ülések száma), valamint annak megjelölését, hogy a jármű aktív vagy tartalék állományban van,

b) az Eütv. 94. §-a szerinti mentési tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy a mentés a sürgősség igénye, az alkalmazott mentőegység típusa, valamint a végzett tevékenység típusa szerint milyen jellegű,

c) a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy az a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító gépjármű típusa, valamint a végrehajtás módja szerint milyen jellegű."

(2) A Műk.r. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az elektronikus nyilvántartási rendszer a kérelmező azonosító adatait az elektronikus azonosítás alapján más rendszerből vagy rendszerekből automatikus adatátvétellel veszi át."

(3) A Műk.r. 8. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelemmel érintett szakmákat az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egységen belül, az adott szakmát jellemző (1) bekezdés 7-13. és 18. pontja szerinti adatokkal kell feltüntetni.

(3) Ha az egészségügyi szolgáltató közfinanszírozott és nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást is nyújt, az (1) bekezdés 7-13. és 18. pontjában meghatározott adatokat ezen finanszírozási formákra elkülönített szervezeti egységenként, külön-külön fel kell feltüntetni.

(4) A kérelem mellékleteként az elektronikus felületre történő feltöltés útján csatolni kell:

a) ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodás, szerződés másolatát;

b) az (1) bekezdés 8. pontja szerinti közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződés másolatát;

c) az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló igazolás másolatát;

d) alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatának másolatát arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését;

e) amennyiben a kérelem ionizáló sugárzást létrehozó képalkotó eszközzel végezhető szakma engedélyezésére irányul, az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott üzemeltetési engedély másolatát;

f) amennyiben a kérelmezett szolgáltatás során veszélyes hulladék keletkezik, a veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződést;

g) amennyiben a kérelmezett szolgáltatás nyújtása során használt sterilizálandó eszközök sterilizálását nem kérelmező végzi, a sterilizálásra vonatkozó szerződés másolatát;

h) az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) vonatkozásában csatlakozásra kötelezett kérelmező nyilatkozatának másolatát arról, hogy az EESZT-hez történő csatlakozási kötelezettségét a működési engedély véglegessé válását követő 8 napon belül, majd adatszolgáltatási kötelezettségét ezt követően folyamatosan teljesíti;

i) az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek használatának jogcímét igazoló irat másolatát."

18. § (1) A Műk.r. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A működési engedély tartalmazza

a) az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában a szolgáltatónak megállapított egyedi azonosító számot,

b) az egészségügyi szolgáltató azonosítására szolgáló adatokat (megnevezés, székhely címe), telephely(einek) címét,

c) az egészségügyi szolgáltató által létrehozott szervezeti egység(ek) elnevezését, amelyen belül a szolgáltató az engedélyezett szakmát működteti,

d) az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartása által képezett, a szervezeti egységre megállapított egyedi azonosító számot,

e) az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmákat és ezek szakmakódját,

f) szakmánként az ellátás progresszivitási szintjét, az adott progresszivitási szintre meghatározott szolgáltatásokra, tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat - a közreműködő kivételével,

g) szakmánként az ellátás formáját,

h) szervezeti egységenként annak megjelölését, hogy a szolgáltatás nyújtására közfinanszírozott formában kerül-e sor,

i) fekvőbeteg-szakellátás nyújtása esetén a szervezeti egységben engedélyezett szakmák ágyszámát, szakmánkénti bontásban,

j) a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás keretében engedélyezett szakma heti óraszámát,

k) az ügyeleti, készenléti rendszerben való közreműködés tényét,

l) az engedélyezett szakma státuszát (határozatlan, határozott),

m) betegszállítási tevékenység esetén a rendelkezésre állás idejét, a betegszállításról szóló rendelet szerint a sürgősség, kíséret igénye szerinti megjelölését, a betegszállítás típusát a betegszállító gépjármű szerint, a betegszállítás végrehajtásának módját,

n) mentési tevékenység esetén a mentésről szóló miniszteri rendelet szerint az alkalmazott mentőegység típusát és a mentés végzésének idejét."

(2) A Műk.r. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyről szóló határozatot elektronikus úton kiadmányozza, és elektronikus úton közli. A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl közölni kell

a) az egészségügyi ellátási kötelezettség 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződéses teljesítése esetén a megállapodást, szerződést kötő szervvel,

b) közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel."

(3) A Műk.r. 11. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) Ha a kérelmezett tevékenység vonatkozásában az egészségügyi szakmai kollégium, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács véleménye eltér, és az eltérés nem oldható fel, az egészségügyi államigazgatási szerv az Egészségügyi Tudományos Tanács véleménye alapján dönt."

19. § (1) A Műk.r. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, ide nem értve - a közreműködésről szóló szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a személyes közreműködésről szóló szerződést."

(2) A Műk.r. 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közreműködői szerződés kötelezően tartalmazza:)

"b) a közreműködéssel érintett szervezeti egységet és a működési engedély szerinti azonosító kódját, valamint az egészségügyi szakmát, szakmakódját,"

20. § (1) A Műk.r. 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások személyes közreműködés keretében nem végezhetők, a helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzet ellátásának kivételével."

(2) A Műk.r. 12/A. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A személyes közreműködő további személyes közreműködői szerződést nem köthet.

(5) A személyes közreműködésre irányuló tevékenység bejelentését a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése szerinti hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv bírálja el.

(6) Az elektronikus úton tett (1) bekezdés szerinti bejelentésben fel kell tüntetni

a) a személyes közreműködő 8. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapadatait,

b) a személyes közreműködést igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

c) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

d) a közreműködéssel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

e) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

f) járóbeteg-szakellátásban a személyes közreműködés idejét,

g) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók és nem egészségügyi dolgozók 8. § (1) bekezdés 15. és 16. pontja szerinti adatait.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez az elektronikus felületre történő feltöltés útján mellékelni kell a személyes közreműködésről szóló szerződést."

(3) A Műk.r. 12/A. § (10)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A bejelentés nyilvántartásba vételéről az (5) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv elektronikus úton értesítést küld a bejelentő egészségügyi szolgáltató biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő tárhelyére.

(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés szerinti adatokat és a közreműködői szerződést megvizsgálja. Ha a bejelentésben foglalt tevékenység nem felel meg az egészségügyi szolgáltatás személyes közreműködés keretében történő gyakorlására vonatkozó szabályoknak, az államigazgatási szerv a személyes közreműködő nyilvántartásba vételét elutasítja.

(12) A (11) bekezdés szerinti határozatot elektronikus úton közölni kell a közreműködést igénybe vevő szolgáltatóval és közszolgáltatás keretében történő tevékenységvégzés esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel."

21. § A Műk.r. 12/C. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködői tevékenységben bekövetkezett változást hivatalból vezeti át a hatósági nyilvántartáson, ha a változás

a) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató személyében bekövetkezett jogutódlás vagy

b) a személyes közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltatónál bekövetkezett szervezeti egység szerkezet változás - ideértve a telephelyváltozást is -

eredménye.

(5) A (4) bekezdés szerinti változás hatósági nyilvántartáson történő átvezetéséről az átvezetés időpontjában a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv dönt. A hatósági nyilvántartáson történő átvezetésről az egészségügyi államigazgatási szerv a személyes közreműködőt értesíti."

22. § (1) A Műk.r. 14. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) Az egészségügyi szolgáltató által a (3a) bekezdés alapján bejelentett változás hatósági nyilvántartásba vételéről a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv 8 napon belül elektronikus úton tájékoztatást küld a bejelentő és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. Az egészségügyi szolgáltató által a (3a) bekezdés alapján bejelentett új mentőjármű, illetve betegszállító jármű szakmai minimumfeltételeknek való megfelelőségét a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv a nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül ellenőrzi."

(2) A Műk.r. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az Ehi. 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Egészségügyi Szolgáltatások Elektronikus Nyilvántartását az országos tisztifőorvos működteti."

23. § (1) A Műk.r. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv - a 9. §-ban, a 13. §-ban, a 15. §-ban és a 17. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzésen kívül - előre meghatározott és közzétett ütemezés szerint végzi az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzését, amelynek során vizsgálja a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, szakmai minimumfeltételek, a szakmai szabályok, protokollok, illetve közegészségügyi előírások, valamint a 11/A. §-ban foglaltak teljesítését. Ennek keretében a 8. § (4) bekezdés h) pontjában és a 11/A. §-ban meghatározottak folyamatos ellenőrzéséhez az ellátásokra vonatkozó adatokat - a technikai feltételek megléte esetén, a törvényben meghatározott adatkezelési szabályok alapján - közvetlen hozzáférés, illetve automatikus lekérdezés útján is vizsgálhatja."

(2) A Műk.r. 16. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az országos tisztifőorvos a 14. § (7) bekezdése szerinti esetben informatikai rendszerkapcsolat, továbbá a működési engedélyt kiadó hatóság a rendelkezésére álló és elérhető adatbázisok útján rendszeresen ellenőrzi a nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetek jogszabály szerinti nyilvántartásának érvényességét. Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a gazdálkodó szervezet megszűnt, a működési engedély kiadására jogosult hatóság a 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el."

24. § A Műk.r. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató a működési engedélyében szereplő bármely egészségügyi szolgáltatás ellátását - a fenntartó tájékoztatása mellett - szüneteltetheti. A szüneteltetést legalább nyolc nappal korábban az elektronikus ügyintézési felületen keresztül be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi államigazgatási szervnek.

(2) A elektronikus ügyintézési felületen történő bejelentés az alábbi adatokat tartalmazza:

a) szünetelő szervezeti egység megnevezése, azonosító kódja;

b) szünetelő szakma megnevezése, szakmakódja;

c) szünetelő óraszám, illetve ágyszám mennyisége;

d) szünetelés oka;

e) szünetelés kezdő és befejezésének várható időpontja;

f) a bejelentő szolgáltató szünetelő szolgáltatása helyett az egészségügyi szolgáltatást ellátó másik szervezeti egysége megnevezése, azonosító kódja;

g) ha a szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltatónál nincs az adott szakmában más, helyettesítési feladatok ellátására alkalmas szervezeti egység, másik, helyettesítésre alkalmas egészségügyi szolgáltató megnevezése.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában foglalt, másik egészségügyi szolgáltató által ellátott helyettesítés esetén az egészségügyi szolgáltató megállapodik a helyette ellátást nyújtó helyettesítő egészségügyi szolgáltatóval. A megállapodásban fel kell tüntetni a helyettesítő szolgáltató nevét, helyettesítő szervezeti egység 9 jegyű azonosítóját, megnevezését, a helyettesítő szakmát. A szünetelésről szóló bejelentéshez elektronikus úton feltöltve csatolni kell ezen megállapodást.

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv megvizsgálja a (3) bekezdés szerinti megállapodásnak az adott egészségügyi szakmára vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak való megfelelését, különös tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg vállaló szolgáltató rendelkezik-e az adott szakma gyakorlására jogosító működési engedéllyel. Ha a (3) bekezdés szerinti megállapodás nem felel meg az adott egészségügyi szakmára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az egészségügyi államigazgatási szerv az (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(5) Ha a szünetelést bejelentő szolgáltató nem csatolja a szünetelés bejelentéséhez a (3) bekezdés szerinti megállapodást, az egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi szolgáltatás nyújtását átmenetileg ellátó szolgáltató kijelöléséről. A kijelölésről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt.

(6) Ha a szünetelést bejelentő egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására

a) a hatáskörrel rendelkező illetékes egészségügyi államigazgatási szerv illetékességi területén kijelölhető másik egészségügyi szolgáltató nincs, vagy

b) az országos tisztifőorvos hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltató általi szünetelés esetén a járási hivatal által kijelölhető egészségügyi szolgáltató a lakosság által kedvezőbb feltételek mellett vehető igénybe,

akkor a szünetelést bejelentő szolgáltató tekintetében a működési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szerv soron kívül egyeztet a kijelölhető egészségügyi szolgáltatók tekintetében intézkedésre jogosult más egészségügyi államigazgatási szervvel, illetve szervekkel, és az egyeztetés eredményeként intézkedik a kijelölésre jogosult hatóság megkeresése iránt. A járási hivatal hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltató szünetelése esetén a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal koordinációs jogkört gyakorol az irányítása alatt működő járási hivatalok általi kijelölés tekintetében.

(7) A szünetelés ténye miatt nem kell módosítani a működési engedélyt. Amennyiben járóbeteg-szakellátás esetén az adott egészségügyi szolgáltatás egy részének szünetelése miatt a rendelési idő módosul, a rendelési idő változását a 14. § (2) bekezdés a) pontja szerint kell bejelenteni.

(8) A szünetelés tényéről tájékoztatni kell a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt, valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott sürgősségi ügyeleti rend szerinti ügyeleti ellátás szüneteltetése esetén az Országos Mentőszolgálatot is.

(9) Az egészségügyi szolgáltatónak az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelésétől számított 8 napon belül a (2) bekezdésben foglaltak szerint be kell jelentenie az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek és a fenntartónak.

(10) Az egészségügyi közszolgáltatást nem végző szolgáltató tevékenységének szüneteltetését akkor köteles a (2) bekezdés szerint bejelenteni, ha a szüneteltetés várható időtartama a 3 hónapot meghaladja.

(11) Az egészségügyi szolgáltatás újbóli megkezdését az elektronikus ügyintézési felületen be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek.

(12) Az (1) és a (9) bekezdés szerinti bejelentés alapján - a bejelentésétől számított - legfeljebb 1 évig szünetelhet az egészségügyi szolgáltatás ellátása. Ezt követően az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató - az (1) és a (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - évente kezdeményezheti a szünetelés meghosszabbítását az előző év elteltét követő 30 napon belül.

(13) Abban az esetben, ha a bejelentést, illetve a meghosszabbítást követő 1 év elteltét követő 30 napon belül az egészségügyi közszolgáltatást végző szolgáltató nem kezdeményezte a (12) bekezdésben foglaltak szerint a szünetelés meghosszabbítását, és a szünetelés megszüntetését sem jelentette be, az adott egészségügyi szolgáltatás ellátásához használt szakellátási kapacitás tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5. § (5) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvos jár el, és az eljárás hivatalból indul.

(14) A szünetelést bejelentő szolgáltató közszolgáltatás szüneteltetése esetén a beutalási rend szünetelésből eredő változásáról a lakosságot, valamint az érintett alapellátást és szakellátást végző egészségügyi szolgáltatókat haladéktalanul tájékoztatni köteles."

25. § A Műk.r. a következő 25/C. §-sal egészül ki:

"25/C. § (1) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/B. §-ában és 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében

a) a hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja a területi védőnői ellátásra kiadott működési engedélyeket, és 2023. július 1-jétől az engedély jogosultjaként az irányító vármegyei intézményt jelöli meg. A területi védőnői ellátásra működési engedélyt kapott egészségügyi szolgáltató 2023. december 31-ig igazolja az egészségügyi államigazgatási szerv felé a jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelést,

b) a területi védőnői szolgálat működtetéséért 2023. június 30-ig felelős szerv által a területi védőnői tevékenység végzése céljából ingyenesen rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyon használatával összefüggő költségek elszámolásának rendjét a területi védőnői ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató és a területi védőnői szolgálat működtetéséért 2023. június 30-ig felelős szerv legkésőbb 2023. július 31-éig külön megállapodásban rendezi.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti, területi védőnői ellátásra működési engedélyt kapott egészségügyi szolgáltatónál ellátást nyújtó védőnő 2023. június 30. napján iskolavédőnői feladatokat is ellát, az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató külön feladatellátási szerződés nélkül is biztosítja az iskolavédőnői ellátás személyi és tárgyi feltételeit."

26. § A Műk.r.

a) 2. § (1) bekezdés j) pontjában, 11. § (5a) bekezdésében, 16/A. § (3) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "külön-külön lefolytatott eljárásokban" szövegrész helyébe a "külön-külön" szöveg,

c) 25. § (4) és (6) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 11. § (7) és (8) bekezdésében a "visszautasítja" szövegrész helyébe az "elutasítja" szöveg,

e) 14. § (3a) bekezdésében a "mentőjárműveiben, illetve betegszállító járműveiben" szövegrész helyébe a "gépjárműveiben" szöveg és a "bejelenti" szövegrész helyébe az "az elektronikus ügyintézési felületen bejelenti" szöveg,

f) 15/A. § (1) bekezdésében a "hivatalból" szövegrész helyébe a "kérelemre" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Műk.r.

a) 7. § (6a) bekezdésében az "in vitro fertilizáció," szövegrész,

b) 7. § (7) bekezdése,

c) 8. § (7) bekezdése,

d) 12/A. § (9) bekezdése,

e) 11. § (5a) bekezdése,

f) "Szabadfoglalkozású jogviszony hatósági nyilvántartásba vétele" című alcíme,

g) 14. § (5) és (6) bekezdése.

4. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (19)-(23) bekezdéssel egészül ki:

"(19) A beteg intézményi várólistára történő felvételével egyidejűleg, a kapcsolódó ellátásról a beteg rendelkezésére bocsátandó dokumentumra rá kell vezetni az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerint képzett egyedi azonosítót, a tervezett ellátási időpontot.

(20) A beteg intézményi előjegyzési listára történő felvételével egyidejűleg, a kapcsolódó ellátásról a beteg rendelkezésére bocsátandó dokumentumra rá kell vezetni az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerint képzett egyedi azonosítót, a beteg részére a listára vétel időpontjában az adott szolgáltatónál az adott várólistán kiadható legkorábbi tervezhető ellátási időpontot. Ha a tervezett ellátási időpont kijelölésére az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés e) pontja alapján került sor, a dokumentumnak tartalmaznia kell a beteg aláírásával hitelesített, erre vonatkozó nyilatkozatát.

(21) Az intézményi várólistához és előjegyzési listához kapcsolódó tájékoztatási és eljárási kötelezettség teljesítését a beteg dokumentációiba be kell jegyezni.

(22) Ha az adott egészségügyi szolgáltatónál a várólistára felvételre kerülő személy nem részesíthető az egészségi állapota által indokolt legrövidebb időn belül a szükséges ellátásban, a beteg ellátásáról szóló dokumentációban, a beteg aláírásával igazolva, rögzíteni szükséges az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást arról, hogy az ellátás korábbi időpontban hol vehető igénybe.

(23) A beteg kezelőorvosa a (22) bekezdés szerinti esetben a beteg ellátásának érdekében, a beteg jóváhagyása szerint, lefolytatja a szükséges egyeztetést a várólisták közötti áthelyezésről, amelynek eredményét a beteg dokumentációjában és az intézményi várólista rendszerben ezzel egyidejűleg dokumentálni szükséges."

6. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átvett - költségvetési szervként működő - egészségügyi szolgáltató esetében a törzskönyvi nyilvántartásba történő változásbejegyzést követő 5 napon belül a kincstár értesíti az országos tisztifőorvost. Az országos tisztifőorvos, illetve - az országos tisztifőorvos erre vonatkozó értesítése alapján - a hatáskörrel rendelkező, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala a működési engedélyt a szolgáltató kérelmére módosítja."

31. § Az Eftv. vhr. 5/A. § (5e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5e) Nem kell ellátási területet megállapítani

a) a 2. számú melléklet A) rész 28., 28/a., 29., 53. és 57. pontja szerinti ellátások,

b) a 3. számú melléklet 6/a., 16/a., 55., 118., 119., 121., 123-127., 139-141., 143-144. és 145. pontja szerinti ellátások, valamint

c) az egynapos ellátások

esetében."

7. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kut.r.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kutatást az országos tisztifőorvos (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: engedélyező) az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti - a közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok kijelölését meghatározó jogszabály szerinti feladatmegosztásnak megfelelő - etikai bizottság szakhatósági állásfoglalása vagy a 6. § szerinti regionális etikai bizottság szakvéleménye alapján engedélyezi. A kiadott engedélyekről, az engedélyezett kutatásokról és kutatási helyekről az engedélyező nyilvántartást vezet.

(2) Az emberen végzett orvostudományi kutatások iránti kérelmek benyújtása az engedélyező által működtetett elektronikus ügyintézési és nyilvántartási felületen keresztül történik.

(3) A kutatási engedély iránti kérelmet a kutató, a kutatásvezető vagy a megbízó (e cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmező) az elektronikus ügyintézési felületen keresztül köteles benyújtani."

33. § A Kut.r. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyező határozatát elektronikus úton megküldi

a) a kérelmező biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő tárhelyére,

b) az eljáró etikai, illetve regionális etikai bizottság hivatalos elektronikus elérhetőségére,

c) az egészségbiztosítási szerv hivatalos elektronikus elérhetőségére."

34. § A Kut.r. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kutatási terv (3) bekezdés szerinti lényeges módosítása esetén a kérelmezőnek az engedély módosítását kell kérelmeznie az engedélyező által erre rendszeresített elektronikus ügyintézési felületen keresztül. A kérelemben a módosítások indokait és pontos tartalmát meg kell jelölni. Ha a módosítás hatással lehet a résztvevők biztonságára, a kérelemhez a módosított betegtájékoztató és beleegyezési nyilatkozat tervezetét is csatolni kell, a dokumentumok feltöltésével."

35. § A Kut.r.

a) 3/A. § (2) bekezdésében a "kérelemben be kell mutatni" szövegrész helyébe a "kérelemhez az elektronikus ügyintézői felületen keresztül csatolni kell" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "kérelmező bejelenti" szövegrész helyébe a "kérelmező az elektronikus ügyintézői felületen keresztül bejelenti" szöveg

lép.

8. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

9. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

37. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény" szöveg lép.

10. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a határozat a 6. § (5) bekezdése alapján megállapítja, hogy a technológia életmentő és finanszírozott alternatívával nem rendelkezik, az E. Alap számára megtakarítással jár, vagy a technológia befogadásához szükséges fedezet a (2) bekezdésben meghatározott időtartamot követően áll rendelkezésre, akkor a miniszter az (1) bekezdéstől eltérő időpontban is befogadhatja a technológiát."

39. § A 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (3) bekezdésében foglaltakat azon technológiák esetében is alkalmazni kell, amelyek befogadási határozata már véglegessé vált, de az egészségbiztosítási finanszírozásba történő tényleges befogadása még nem történt meg."

11. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

40. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öotv. vhr.) 13/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A praxisjog a praxisengedély visszavonását követő 6 hónap alatt abban az esetben is elidegeníthető, ha a praxisjog visszavonására nem a praxisjog jogosultjának halála vagy az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének bekövetkezte miatt került sor."

41. § Az Öotv. vhr.

a) 6. §-ában az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel és az állami adóhatósággal" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés c) és d) pontjában az "az engedélyező szerv" szövegrész helyébe az "a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdésében a "3. § (2) bekezdése szerinti szerv" szövegrész helyébe a "működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg

lép.

12. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

42. § A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dohányr.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben foglaltak betartását

a) a 4. § szerinti bejelentés tekintetében az országos tisztifőorvos,

b) a 11. §-ban foglaltak tekintetében a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,

c) a 9/A. alcím tekintetében - ide nem értve a termékek csomagolási egységeire vonatkozó előírásokat - a gyógyszerészeti államigazgatási szerv,

d) az a)-c) pontban nem említett rendelkezések tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság

ellenőrzi, és hatáskörében eljár az e rendeletben foglaltak megsértése esetén."

43. § A Dohányr. 19/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a bejelentési kötelezettség teljesítéséről, valamint a bejelentett termék 19/A. és 19/B. §-nak való megfelelőségéről a hiánytalan bejelentés beérkezésétől - beleértve az igazgatási szolgáltatási díj beérkezését is - számított 60 napon belül igazolást állít ki."

44. § A Dohányr.

a) 2. § 8. pont c) alpontjában az "előállított dohánytermék" szövegrész helyébe az "előállított dohánytermék, ideértve a zacskóban vagy likacsos szerkezetű zacskóban kiszerelt dohányterméket is" szöveg,

b) 6/F. § (3) bekezdés a) pontjában az "egészségügyi hatásai" szövegrész helyébe az "egészséghatásai" szöveg,

c) 6/F. § (3) bekezdés b) pontjában az "egészségügyi vagy életmódbeli" szövegrész helyébe az "egészség- vagy életmódbeli" szöveg,

d) 12. § (1a) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy" szövegrész helyébe az "a rendelkezésre jogosult" szöveg,

e) 19/A. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a gyógyszerészeti államigazgatási szerv" szöveg,

f) 19/D. § (2)-(4) bekezdésében az "Az OGYÉI" szövegrész helyébe az "A gyógyszerészeti államigazgatási szerv" szöveg,

g) 19/D. § (5) bekezdésében az "az OGYÉI" szövegrész helyébe az "a gyógyszerészeti államigazgatási szerv" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti a Dohányr. 21/A. § (7) bekezdésében az "A 19/B. § (1) bekezdés a) pontjában és a 19/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően elektronikus cigaretta, valamint utántöltő flakon, továbbá dohányzást imitáló elektronikus eszköz dohány, mentol, valamint gyümölcsös ízesítéssel 2020. május 20-áig forgalomba hozható." szövegrész.

13. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 11/X. §-sal egészül ki:

"11/X. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:285 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2023. június 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. júliusi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

47. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. alcíme a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § (1) Az 1. § (3) bekezdését azokra a 2023. június 1-jén állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, in vitro fertilizációs eljárást végző személyekre is alkalmazni kell, akik nem tartoznak az Eszjtv. hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatónál nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, in vitro fertilizációs eljárásban részt vevő dolgozók munkáltatója a foglalkoztatottak alapbérhez és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. A támogatás mértéke megegyezik az e rendelet 9. és 15. mellékletében felsorolt támogatási összegekkel."

48. § A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

49. § Hatályát veszti a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. alcím címe.

14. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

50. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 47/B. §-ában a "2023. június 30-ig" szövegrész helyébe a "2023. december 31-ig" szöveg lép.

15. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

51. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 11. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az NNK-t, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki)

"f) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. § (1) bekezdése"

(szerinti feladatok ellátására.)

52. § Hatályát veszti a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés h) pontja.

16. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Kormány egészségbiztosítóként a kormányhivatalt és a Központot jelöli ki a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. § (18) bekezdése és az Ebtv. 79/B. §-a szerinti nyilvántartások vezetésére.

(8) A Kormány egészségbiztosítóként a Központot jelöli ki a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9. § (11) és (13) bekezdésében foglalt feladatok ellátására."

17. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

54. § A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (4a) bekezdés j) pontjában a "17. § (1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "17. § (1) bekezdés d) pontjában" szöveg lép.

18. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban végzi]

"d) az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok utazási költségtérítési támogatással, valamint a foglalkoztatók és társadalombiztosítási kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos eljárásaiban az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központi nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat."

(2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban végzi]

"d) az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleset üzemiségének elbírálásával, baleseti táppénzzel, méltányosságból igénybe vehető pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal és egyszeri segéllyel, utazási költségtérítési támogatással, valamint a foglalkoztatók és társadalombiztosítási kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos eljárásaiban az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központi nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat."

19. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

56. § Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:8 és G:8 mezőjében a "megyénként" szövegrészek helyébe a "vármegyénként" szöveg lép.

57. § Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 3. melléklet 9., 14. és 16-17. sora,

b) 13. melléklet Belügyminisztérium elnevezésű táblázat 5-8. sora.

20. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

58. § Hatályát veszti az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdése,

b) 18. § (1) b) és c) pontja,

c) 24. § (1) bekezdésében az "állami fenntartású" szövegrész és

d) 25. § (1) bekezdése.

21. A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy a szolgálatot működtető a praxiskezelő által közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy orvosával szolgálatonként vállalja]

"a) prevenciós tevékenységéről a praxiskezelő által meghatározott és a honlapján közzétett jelentés beküldését,"

(2) A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárás a praxisengedély véglegessé válását követően a feladatellátási szerződés hatálybalépésének első napját megelőzően is lefolytatható."

60. § A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárás a praxisengedély véglegessé válását követően a feladatellátási szerződés hatálybalépésének első napját megelőzően is lefolytatható."

61. § A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában az "500 fő után" szövegrész helyébe az "500 fő után, fogorvosi praxisonként a 4/B. § a) pontja szerint," szöveg lép.

22. Záró rendelkezések

62. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése, a 3. §, az 5. § (1) és (2) bekezdése, a 10. § d) pontja, a 28. § (2) bekezdése, az 55. § (2) bekezdése és a 4. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

23. Az Európai Unió jogának való megfelelés

63. § A 42-43. §, valamint a 44. § a) pontja a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklet "Ambuláns adatlap" megjelölésű része a következő 40. sorral egészül ki:

"40. Intézményi várólista esetazonosító:***"

2. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklet "Ambuláns adatlap" megjelölésű rész végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:

"*** Országos Várólista Rendszerben történő regisztrációs kötelezettség esetén kötelező csak a kitöltése."

3. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű része a következő 40. ponttal egészül ki:

"40. Intézményi várólista esetazonosító (kitöltése kötelező várólista regisztrációs kötelezettség esetén)

Az Országos Várólista Nyilvántartási Rendszerben regisztrált várólista eset egyedi publikus esetazonosítóját kell megadni."

2. melléklet a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. számú mellékletében foglalt "ADATLAP a kórházi (osztályos) ápolási esetről" című táblázat 31. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 32. sorral egészül ki:

31. Intézményi várólista esetazonosító:
32. Felhasználói mezők:12345678910111213141516171819202122

2. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a "Kitöltési útmutató" megjelölésű rész a következő 32. ponttal egészül ki:

"31. Intézményi várólista esetazonosító (kitöltése kötelező várólista regisztrációs kötelezettség esetén) Az Országos Várólista Nyilvántartási Rendszerben regisztrált várólista eset egyedi publikus esetazonosítóját kell megadni.

32. Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni

Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő, kivéve ahol e melléklet a kitöltés mellőzését lehetővé teszi.*"

3. melléklet a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. 2. melléklet II. pontja a következő p) alponttal egészül ki:

(Speciális kivételek:)

"p) az utazási költségtérítési támogatással, valamint a foglalkoztatók és társadalombiztosítási kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok eljárásaiban keletkezett küldemények, amelyeknek a kézbesítését a Magyar Államkincstár végzi."

4. melléklet a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. 2. melléklet II. pont p) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Speciális kivételek:)

"p) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének elbírálásával, a baleseti táppénzzel, a méltányosságból igénybe vehető pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokkal és egyszeri segéllyel, az utazási költségtérítési támogatással, valamint a foglalkoztatók és társadalombiztosítási kifizetőhelyek felügyeletével kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok eljárásaiban keletkezett küldemények, amelyeknek a kézbesítését a Magyar Államkincstár végzi."

5. melléklet a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 7. pontja a "Méhnyak rosszindulatú daganata" megjelölésű részt követően a következő résszel egészül ki:

Méh rosszindulatú daganataC5400A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410Endometrium rosszindulatú daganata
C5420Myometrium rosszindulatú daganata
C5430Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480Méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490Méhtest rosszindulatú daganata
C55H0Méh nem meghatározott részének rosszindulatú
daganata

2. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat 7. pontja a "Here rosszindulatú daganata" megjelölésű részt követően a következő résszel egészül ki:

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdőC343Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
rosszindulatú daganata

6. melléklet a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 285. sorral egészül ki:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
285.Orgovány Nagyközség ÖnkormányzataOrgovány

Tartalomjegyzék