71/2023. (XII. 23.) BM rendelet

egyes egészségbiztosítási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,

a 2. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. és 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 179. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. és 5. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § E rendelet 16. számú mellékletében foglalt táblázatnak az egyes egészségbiztosítási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2023. (XII. 23.) BM rendelettel módosított 17. sora szerinti díjra 2024. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft."

2. § Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R.

a) 8. számú melléklet

aa) 15. pontjában foglalt táblázatban a "3000" szövegrész helyébe a "4600" szöveg,

ab) 16. pontjában foglalt táblázatában az "5600" szövegrész helyébe a "8100" szöveg,

b) 16. számú melléklet 17. sorában a "155 333 000" szövegrész helyébe a "250 157 000" szöveg

lép.

2. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. § (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet [a továbbiakban: 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet] 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

1. 7. alcíme;

2. 8. alcíme;

3. 8/A. alcíme;

4. 10. § (1) bekezdésében a "8." szövegrész;

5. 11. és 11/A. §-a;

6. 12. § d)-f) pontjai;

7. 14. § (1) bekezdésében a "helyi önkormányzatok érdekében" szövegrész;

8. 37. § (6) bekezdésében a "- kivéve a 7. §-ban rögzített díjakat -", valamint az "illetve az önkormányzat" szövegrészek;

9. 37. § (7) bekezdése;

10. 51. § (2) bekezdés a) pontja;

11. 52/C. §-a;

12. 53. § (2) bekezdése;

13. 60. §-a;

14. 4., 5. és 33. melléklete.

4. A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

6. § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet.

5. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

7. § Hatályát veszti a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet.

6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) F:11 mező 5. és 6. pontja;

b) G:11 mezőjében az "Az F:11 mező 5. és 6. pontja tekintetében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, aki képviseli a

a) Magyar Önkormányzatok Szövetségét;

b) Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét;

c) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségét;

d) Magyar Faluszövetséget;

e) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségét;

f) Budapesti Önkormányzatok Szövetségét;

g) Megyei Jogú Városok Szövetségét."

szövegrész.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 71/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet "** Főcsoport: 08", "08P", "3762" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
*08P37624 csigolyát meghaladó
gerinc-stabilizáló műtétek,
intenzív osztályos ápolással
6401018,52070

2. Az R. 3. számú melléklet "** Főcsoport: 08", "08P", "3763" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
*08P3763Kiterjesztett gerinc-stabilizáló
műtétek, intenzív osztályos
ápolással
6401321,53428

3. Az R. 3. számú melléklet "** Főcsoport: 08", "08P", "400C" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
*08P400CScoliosis műtétei243137,41145

2. melléklet a 71/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

Az 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. melléklet "**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége megbetegedések" elnevezésű rész "**** 03 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás" megjelölésű részének "KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK "B" " és "FOGPÓTLÁSTANI BEAVATKOZÁSOK "C" " megjelölésű részei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK "B"

TA098 gyökérkezelés

TA222 Ideiglenes tömés készítése

FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése

FA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

FA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen

TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen

TA104 Polírozás, fnírozás, tömésenként

TA107 Gyökértömés készítése

TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal

TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása

TA116 Gyökértömés eltávolítása

TE105 Inlay, onlay

FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása

FA200 Denticiós panaszok ellátása

TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül

TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel

TA189 Helyfenntartó behelyezése

TA190 Barázdazárás

TA192 Traumásan sérült fog ellátása

TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése

TA194 Pulpotomia

TA197 Tejfog tömés - egy felszínen

TA198 Tejfog tömés - több felszínen FOGPÓTLÁSTANI BEAVATKOZÁSOK "C"

TA223 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel

TA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel

TA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

FA172 Fogsorpróba

FA181 Csonk preparáció

FA182 Vázpróba

FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel

TA161 Gyökércsapos fogmű behelyezése

TA162 Híd-horgony behelyezése

TA163 Híd-hídtest behelyezése

TA164 Korona, híd eltávolítása

TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése

TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése

TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása

TA168 Harapásemelő behelyezése

TA171 Egyszerű előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése

TA172 Vállas előkészítést igénylő korona ("szóló") behelyezése

TA173 Fogpótlás korrekció

TA178 Lemezes fogpótlás javítása

TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelőben

TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján

TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció

TE169 Speciális fogpótlások behelyezése

TE170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció

TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése"

3. melléklet a 71/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

A 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat

a) "KÓD" elnevezésű oszlopában az "FA098" szövegrész helyébe a "TA098" szöveg,

b) "KÓD" elnevezésű oszlopában az "FA112" szövegrész helyébe a "TA222" szöveg,

c) "KÓD" elnevezésű oszlopában az "FA156" szövegrész helyébe a "TA223" szöveg,

d) "KÓD" elnevezésű oszlopában az "FA157" szövegrész helyébe a "TA157" szöveg,

e) "KÓD" elnevezésű oszlopában az "FA158" szövegrész helyébe a "TA158" szöveg,

f) "KÓD" elnevezésű oszlopában a "TA100" szövegrész helyébe az "FA100" szöveg,

g) "KÓD" elnevezésű oszlopában a "TA101" szövegrész helyébe az "FA101" szöveg,

h) "MEGNEVEZÉS" elnevezésű oszlopában a "Hídtest behelyezése" szövegrész helyébe a "Híd-hídtest behelyezése" szöveg,

i) "MEGNEVEZÉS" elnevezésű oszlopában a "Pulpotómia" szövegrész helyébe a "Pulpotomia" szöveg,

j) "MEGNEVEZÉS" elnevezésű oszlopában az "Inlay, onlay készítése" szövegrész helyébe az "Inlay, onlay" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék