75/2023. (XII. 23.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ah) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet [a továbbiakban: 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Veszélyes keverék bejelentéséhez a magyar nyelvű biztonsági adatlapot elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon kell az országos tisztifőorvosnak megküldeni. A veszélyes keverékek bejelentéséhez szükséges tartalmi követelményeket az 5. számú melléklet tartalmazza."

2. § A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentése a 13. számú melléklet szerint, elektronikus úton, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon történik minden, a tevékenység végzése szerinti telephely vonatkozásában. Amennyiben a tevékenység végzése telephelyhez nem köthető, úgy a bejelentést a székhely szerint kell megtenni."

3. § A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 12. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 8. § (2) bekezdésében az "a veszélyes anyagokról országos nyilvántartást," szövegrész,

c) 5. melléklet 1., 2., 5. és 6. pontja,

d) 8. melléklete,

e) 13. melléklet címében a "járási hivatalnak történő" szövegrész.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 75/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

"12. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

Mérgezési eset bejelentőlap
1. A MÉRGEZETT ADATAI
1. Névkód*:..........................................................................
2. Nem*: férfi/nő
3. Születési dátum*:........................................................
4. Foglalkozás:.............................................................................................................................
5. Lakhely*: település: ...................................................vármegye: ..................................................
2. A MÉRGEZÉS
1. A mérgezést okozó anyag vagy termék neve*: ...............................................
2. Időpontja*: ................év ...............................hó ..............nap .............óra ............perc
3. Helye*: saját lakás, más lakás, munkahely, közterület, közintézmény, nyilvános hely, egyéb: ..............
4. Módja*: szájon át, belélegezve, bőrön keresztül, egyéb: ...........................................................
5. Jellege*: öngyilkosság, véletlen, élvezeti/függő, foglalkozási, egyéb:.............................
6. A mérgezés súlyossága (a PSS skála szerint)*: tünetmentes, enyhe, közepes, súlyos, halálos
7. A bejelentő neve*: .....................................................................................................................
8. A bejelentő munkahelye*: .........................................................................................................
3.ELSŐ ÉSZLELÉS
1. Időpontja:................év...............................hó..............nap.............óra............perc
2. Helye: saját lakás, más lakás, munkahely, közterület, közintézmény, nyilvános hely, egyéb:............
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség,
egyéb: ........................................................................................................................
4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső
szívmasszázs, egyéb:.................................................................................................................
5. A mérgezett sorsa*: végleges ellátás, további kezelés járóbetegként, kórházi beutalás, meghalt
Halál időpontja: ................év .......................hó ..............nap ............. óra ............perc
6. Az első ellátást végző neve:.............................................................................................................
Munkahelye: ....................................................................................................................
...........................................év ........................hó ............................nap
4. KÓRHÁZI ELLÁTÁS
1. Kórházi esetazonosító szám (kórlapszám)**: .............................................................................
2. A felvétel időpontja:................év..............................hó............nap.............óra............perc
3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség,
egyéb: ..........................................................................................................................
4. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs,
egyéb: .................................................................................................................
5. Kórisme: .....................................................................................................................................
6. Kibocsátás, elhalálozás időpontja**:.........év........................hó.......nap.......óra.........perc
7. A mérgezett sorsa**: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészségkárosodást
szenvedett, saját felelősségére távozott, meghalt
8. Esetleírás**:.............................................................................................................
9. Kórház, osztály megnevezése**:..............................................................................................
Címe:.................................................................................................
...........................év..............................hó...........nap
P. H.
…………………………….
orvos neve, pecsétszáma
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
A **-gal jelölt mezők kitöltése kórházi ellátás esetén kötelező."

"

Tartalomjegyzék