6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés d)-f) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A VÉGREHAJTÓI ÁLLÁSOK SZÁMA

1. Önálló bírósági végrehajtó

1. § (1) Az önálló bírósági végrehajtói álláshelyek száma 227.

(2) Az egyes járásbíróságok mellett rendszeresített önálló bírósági végrehajtói állások számát az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: Hatóság) elnöke az önálló bírósági végrehajtói állás létesítése előtt beszerzi a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szervének javaslatát, és megvizsgálja, hogy az adott bíróság illetékességi területén indult és befejezett végrehajtási ügyek száma indokolttá teszi-e az álláshely létesítését.

2. A végrehajtási ügyek elosztása

3. § (1) A végrehajtási ügyeket a Kar Hivatali szerve - a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a Kar Hivatali szervéhez érkezésük sorrendjében a központi ügynyilvántartó rendszer útján, egyesével osztja ki az ugyanazon járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtók (a továbbiakban: önálló végrehajtó) között.

(2) Az önálló végrehajtók a jelvényük sorszámának növekvő sorrendjében kapják meg az ügyeket.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti sorrend alapján a járásbíróság mellett működő valamennyi önálló végrehajtó kapott ügyet, a kiosztást az e §-ban meghatározottak szerint elölről kell kezdeni.

(4) A végrehajtási ügy kiosztását követően annak a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 33. §-a szerinti érdemi, illetve 34. § c) pontja szerinti ügyviteli befejezéséig érkezett, ugyanazon adós elleni végrehajtási ügyet az az önálló végrehajtó kapja meg, akinek a részére az ugyanazon adós ellen indult másik ügy az (1)-(3) bekezdés szerinti szabályok alapján már kiosztásra került, ebben az esetben az önálló végrehajtó a (3) bekezdésben meghatározott kiosztásból egyszer kimarad.

(5) Azon önálló végrehajtó, aki a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 32. § (3) bekezdés rendelkezése alapján több ügyet kapott, annyiszor kimarad a (3) bekezdés szerinti kiosztásból, ahány az alapügyhöz kapcsolódó egyetemleges ügyet kapott.

(6) Az e § alapján meghatározott ügyelosztás szerint történik a meghatározott cselekmény végrehajtása, a Vht. 31/D. §-a szerinti végrehajtói kézbesítés lefolytatása, a Vht. 33. §-a szerinti végrehajtói megkeresés végrehajtása, valamint a Vht. 204/B-204/H. §-a szerinti zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése is.

(7) A végrehajtási ügy e § szerinti kiosztását követően a Kar Hivatali szerve tájékoztatja a végrehajtást kérőt az ügyében eljáró önálló végrehajtó nevéről, hivatali helyiségének címéről és telefonszámáról.

4. § Az adóvégrehajtási ügyek és a közigazgatási végrehajtási ügyek foganatosítására az állami és önkormányzati adóhatóság a Vht. szerinti illetékességi szabályok alapján érintett járásbíróság mellé kinevezett bármely önálló végrehajtóval szerződést köthet.

5. §[1] A végrehajtási ügyek önálló végrehajtók közötti elosztásának rendjét a járásbíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni, és azt a Kar Hivatali szerve által üzemeltetett honlapon is közzé kell tenni. Az önálló végrehajtó kérelemre tájékoztatást ad a rá irányadó ügyelosztási szabályokról.

II. FEJEZET

AZ ÁLLÁSOK BETÖLTÉSE

3. Az önálló végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és végrehajtójelölti állások betöltése

6. § (1) Az önálló végrehajtói állásra a Kar Hivatali szerve a Hatóság elnöke egyetértésével az állás létesítésétől (megüresedésétől) számított 6 hónapon belül pályázatot ír ki.

(2) Amennyiben a Kar Hivatali szerve egyidejűleg több állásra ír ki pályázatot, meg kell határoznia a pályázatok elbírálásának sorrendjét.

(3) A pályázati hirdetményben (a továbbiakban: hirdetmény) fel kell tüntetni

a) az állás betöltéséhez szükséges törvényi feltételeket és a kinevezést kizáró okokat, valamint a jogi szakvizsgával rendelkezőkre vonatkozó kinevezési feltételeket,

b) több pályázat egyidejűleg történő kiírása esetén a pályázatok elbírálásának sorrendjét,

c) a pályázat leadásának módját és a pályázati határidőt,

d) a pályázathoz mellékelendő iratok, igazolások körét és a Vht. 233. § (2) bekezdés a)-d) és j) pontjában foglalt feltételek igazolásának módját.

(4)[2] A hirdetményt a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni, valamint a hirdetmény Hivatalos Értesítőben történő közzétételét követő munkanaptól a pályázati határidő utolsó napjáig a Kar Hivatali szerve által üzemeltetett honlapon is.

(5) A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

7. § (1)[3] A pályázatot a Kar Hivatali szervének vezetőjéhez kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá

a) a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát,

b) a pályázat elbírálása során a 2. melléklet alapján figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát,

c) a pályázó személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefonszám) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

d) a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot,

e) a pályázó köztartozás-mentességének igazolására szolgáló okiratok eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát.

(2)[4] Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a pályázó annak igazolása céljából, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt, az Országos Bírósági Hivatal erre vonatkozó tájékoztatása iránti kérelmét a Kar Hivatali szerve adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz csatolni kell a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kérelem eredeti példányát vagy közokiratba foglalt hiteles másolatát és a kérelem előterjesztéséért meghatározott díj megfizetésének igazolását.

(3) Nem kell csatolni a pályázathoz a Kar Hivatali szerve nyilvántartásában kezelt adatot igazoló iratot, valamint a pályázat benyújtásának időpontjában önálló bírósági végrehajtó-helyettesként működő pályázónak a magyar állampolgárságát és a választójogát igazoló iratot.

8. § (1)[5] A pályázati anyagokat a Kar Hivatali szervének postai úton kell megküldeni vagy a Kar Hivatala vezetőjének titkárságán kell személyesen benyújtani; a pályázati határidő utolsó napján postára adott, a személyes meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a beérkezésének napját.

(2)[6] A pályázati eljárásban a Kar Hivatali szerve által történő hiánypótlásra való felhívásnak és hiánypótlásnak - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ötnapos határidő tűzésével - egy alkalommal van helye. A hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan vagy késve benyújtott pályázatot az értékelő bizottság érvénytelennek nyilvánítja. A Kar Hivatali szerve az érvénytelenség tényéről az érvénytelenné nyilvánítástól számított nyolc napon belül a pályázó által megadott értesítési címre postai úton tájékoztatást küld.

(3)[7] A Kar Hivatali szerve az érvényes pályázatot benyújtó pályázók személyes meghallgatását lebonyolítja. A személyes meghallgatás helyéről és időpontjáról az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat legalább nyolc nappal a személyes meghallgatás előtt - rövid úton is - értesíti.

(4)[8] A pályázatokat háromtagú bizottság értékeli (a továbbiakban: értékelő bizottság). Az értékelő bizottságba az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Hatóság elnöke és a Kar elnöksége delegál egy-egy tagot, valamint egy-egy póttagot. Az értékelő bizottság elnöke a Hatóság elnöke által delegált tag vagy póttag. Az értékelő bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki a pályázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója, vagy egyéb okból elfogult. Az értékelő bizottság tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek, és kötelezettséget vállalnak mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget, illetve elfogultságot eredményezhetnek.

(5)[9] A meghallgatáson a pályázó, a jegyzőkönyvvezető, a Kar Hivatali szervének vezetője vagy az általa kijelölt, jogi végzettséggel rendelkező, a Kar Hivatali szervével munkaviszonyban álló személy, valamint az értékelő bizottság vehet részt. Az értékelő bizottság elnöke a 2. melléklet 5. pontjában meghatározott értékelési szempontok szerint, a pályázó meghallgatását követően pontozással alkot véleményt. A pontszámok kialakításakor az értékelő bizottság további tagjai véleményezési joggal élhetnek. Az értékelő bizottság a pontszámra tett javaslatról, valamint az értékelő bizottság tagjainak a pontszámra vonatkozó véleményéről jegyzőkönyvet vesz fel.

(6)[10] A pályázatra adott végleges pontszámot a pályázat tartalma és mellékletei, a pályázó személyes meghallgatására adott pontszám, a 9. § (1) bekezdése szerinti pontozási javaslat, a kari nyilvántartás adatai és a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány adattartalma alapján kell megállapítani és az Értékelő Bizottság záró ülésén jegyzőkönyvbe foglalni. Az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között sorsolással kell a sorrendet kialakítani. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik.

(6a)[11] Az Értékelő Bizottság záró ülésének jegyzőkönyvét, pontazonosság esetén a sorrend megállapításáról készült közjegyzői okirat eredeti példányát, valamint a 9. § (2) bekezdése szerinti pályázati iratanyagokat a záró ülést követő nyolc napon belül a Hatóság által delegált értékelő bizottsági tag átadja a Kar Hivatali szerve részére.

(6b)[12] A Kar Hivatali szerve a pályázati határidő leteltétől számított százhúsz napon belül az értékelő bizottságnak a pályázókról kialakított, jegyzőkönyvbe foglalt véleménye alapján kinevezési javaslatot készít, és a kinevezési javaslatot a 11. § (3) bekezdésében felsorolt mellékletekkel, valamint az első kinevezési javaslat mellékleteként valamennyi meghirdetett álláshelyre beérkezett összes pályázati anyaggal együtt felterjeszti a Hatóság elnökéhez.

(7) A pályázat elbírálása során - ide nem értve a Vht. 233. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okokat - csak a pályázat benyújtásakor már fennálló tények és adatok értékelhetőek.

(8)[13] A Hatóság valamennyi pályázattal meghirdetett álláshely tekintetében meghozott döntést követően a (6b) bekezdés szerinti teljes pályázati dokumentációt visszaküldi a Kar Hivatali szerve részére.

9. §[14] (1) A pályázat kiírója az érvényes pályázatot benyújtó pályázóknak adható - a 2. melléklet 1-4. és 6. pontjában meghatározott értékelési szempontok szerinti - pontszámokról pontozási javaslatot készít.

(2)[15] Az (1) bekezdés szerinti pontozási javaslatokat táblázatba kell foglalni, és valamennyi pályázati iratanyaggal együtt a személyes meghallgatások megkezdését megelőző legalább nyolc nappal a Hatóság részére át kell adni.

(3)[16] A Hatóság elnöke által delegált értékelő bizottsági tag köteles arról gondoskodni, hogy a pályázati meghallgatások alkalmával a meghallgatáson részt vevő valamennyi pályázó pályázati anyaga az értékelő bizottság rendelkezésére álljon, azt valamennyi értékelő bizottsági tag megtekinthesse, és az (1) bekezdés szerinti pontozási javaslatról véleményt alkosson.

10. § (1) Az iskolai végzettséget végzettségenként adott pontokkal akként kell értékelni, hogy a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó

a) felsőfokú végzettségként a végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon szerzett felsőfokú szakképzettségre, valamint a gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen megszerzett felsőfokú szakképzettségre, továbbá a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó szakjogász képzésen, így különösen a végrehajtási jogi szakjogász, adójogi szakjogász, társasági jogi és cégjogi szakjogász, tőkepiaci és bank szakjogász képzésen megszerzett felsőfokú szakképzettségre lehet pontot adni,

b)[17] egyéb végzettségként, szakképzettségként vehető figyelembe az előzőekhez nem tartozó végzettség és szakképzettség, ha a végrehajtói tevékenység ellátásához tipikusan hasznosítható ismereteket ad, azzal, hogy az értékbecslési, ingatlanközvetítői, jogi, igazságügyi, közigazgatási, adózási, pénzügyi, számviteli, informatikai ismereteket adó akkreditált képzéseket és szakképesítéseket, továbbá a közvetítői szakmai képzéseket hasznosítható ismeretnek kell tekinteni.

(2) A szakmai vizsgákat vizsgánként adott pontokkal kell értékelni. A végrehajtói tevékenység során használható ismeretekről számot adó egyéb szakmai vizsga az oktatási intézmények, illetve szakmai képzésre és vizsgáztatásra feljogosított szervezetek által megtartott vizsgát jelenti, ha az a végrehajtói tevékenység ellátásához hasznosítható jogi, igazságügyi, közigazgatási, adózási, pénzügyi, számviteli, informatikai vagy értékbecslési ismereteket ad. Nem jár pont az érettségi vizsga letételéért, továbbá olyan vizsga letételéért, amelyre pontozásra kerülő iskolai végzettség alapjául szolgáló képzés keretében kerül sor.

(3) A szakmai gyakorlat számításánál szakirányú gyakorlatként veendő figyelembe a bírósági végrehajtói, valamint a bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat, a végrehajtási jogterületen végzett bírói és bírósági titkári munka, valamint az adóvégrehajtói, a közjegyzői, illetve a közigazgatásban végrehajtási jogterületen szerzett gyakorlat.

(4)[18] A szakmai gyakorlat számításánál egyéb szakirányú gyakorlatként veendő figyelembe a végrehajtáshoz kapcsolódó jogi szakterületen végzett bírói és bírósági titkári munka, valamint a bírósági végrehajtójelöltként, végrehajtási ügyintézőként, továbbá - a jogi szakvizsga megszerzését követően is - a jogi szakvizsgához szükséges szakmai gyakorlatként figyelembe vett és szerzett olyan gyakorlat, amely a végrehajtáshoz kapcsolódó jogi szakterülettel összefügg.

(4a)[19] A Vht. 233. § (1) bekezdés g) pontja alkalmazása szempontjából a végrehajtó-helyettesi gyakorlattal egyenértékű a végrehajtóként szerzett gyakorlat.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti értékelés során egy kategóriában legfeljebb 10 év gyakorlati idő vehető figyelembe. A szakmai gyakorlatért adott pontok számát a bírósági végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és bírósági végrehajtójelölti jogerős fegyelmi büntetés kiszabása esetén csökkenteni kell figyelmeztetés és megrovás esetén 5 ponttal, egyéb fegyelmi büntetés esetén 15 ponttal.

(6) A szakmai gyakorlat pontozása az eltöltött gyakorlati idő figyelembevételével történik; minden gyakorlattal eltöltött egész év után jár a 2. melléklet 3. pontjában feltüntetett pontszám. A fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély és a táppénz időtartamát legfeljebb összesen hat hónap erejéig lehet beszámítani a gyakorlati időbe.

(7) A nyelvismeretet nyelvvizsgánként adott pontokkal kell értékelni. A szaknyelvi vizsgáért járó pontot kell adni jogi, gazdasági vagy gazdálkodási szaknyelvi anyaggal bővített nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga pontozásán túl.

(8) A bizottság a személyes meghallgatással meggyőződik a pályázónak a végrehajtói tevékenység gyakorlásához, az iroda megszervezéséhez és vezetéséhez, a vállalkozás irányításához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteiről, szakmai tapasztalatáról, kommunikációs képességeiről, tájékozódik a kinevezés esetleges kizártságára utaló körülményekről, valamint a végrehajtói tevékenység megkezdéséhez szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos elképzeléseiről, ismereteiről.

(9) A szakirányú - végrehajtási jogterületen, illetve gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett - tudományos fokozat a 2. mellékletben meghatározott pontszámmal értékelendő. Szakirányú tudományos eredményként, oktatásként és vizsgáztatásként értékelhető - a 2. mellékletben meghatározott pontszám erejéig - a végrehajtási jogterülettel, illetve gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területekkel összefüggő tudományos tevékenység, továbbá ilyen szakterületen oktatási intézményben vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezetben végzett és általa igazolt rendszeres oktatási vagy vizsgáztatási tevékenység; e tevékenységek értékelése összevont pontozással történik.

11. § (1)[20] A kinevezési javaslatnak tartalmaznia kell

a) az adott álláshelyre pályázók adatait,

b) azoknak a pályázóknak a felsorolását, akik a pályázati anyagok alapján megfelelnek a Vht. szerinti kinevezési feltételeknek,

c) a három legmagasabb pontszámot kapott pályázó személyes meghallgatásának eredményét bemutató részletes szöveges értékelést személyenként,

d) pontazonosság fennállása esetén az adott álláshelyre pályázók közül a legmagasabb pontszámmal azonos pontszámot kapott valamennyi pályázó személyes meghallgatásának eredményét bemutató részletes szöveges értékelést,

e) pontazonosság esetén a sorrend megállapításáról készült közjegyzői okirat eredeti példányát.

(2)[21]

(3)[22] A Kar Hivatali szerve a kinevezési javaslathoz csatolja

a) a pályázat szabályszerű meghirdetését igazoló iratokat,

b) a bűnügyi nyilvántartó szerv által a Kar hivatali szerve részére továbbított hatósági erkölcsi bizonyítványokat és

c) a 7. § (3) bekezdése szerinti adatokat igazoló kari iratokat, ideértve a végrehajtó-helyettesi névjegyzékbe vételről szóló határozatot és a gyakorlati idő igazolását is,

azzal, hogy a Kar Hivatali szerve az egyes álláshelyek meghirdetési sorrendjében, álláshelyenként készíti el a kinevezési javaslatot, és továbbítja azt a Hatóság elnöke részére.

(4)[23] A Hatóság elnöke az önálló bírósági végrehajtói állást a kinevezési javaslatban szereplő három legmagasabb pontszámot kapott pályázó egyikének kinevezésével töltheti be. A Hatóság elnöke a kinevezésről tájékoztatja a Kar Hivatali szervének vezetőjét, és értesíti arról a törvényszék elnökét is.

(4a)[24] Az adott álláshely tekintetében a pályázati kiírást a Hatóság elnöke eredménytelennek nyilvánítja, ha a Hatóság elnöke a kinevezési javaslatban felterjesztett szöveges értékelés alapján arra a megállapításra jut, hogy egyik jelölt sem alkalmas az álláshely betöltésére. Az eredménytelenség tényéről a Hatóság értesíti a Kar Hivatali szervének vezetőjét, aki az (5) bekezdés alapján jár el.

(5)[25] Ha a pályázat eredményeképpen nem kerül sor kinevezésre, a Hatóság elnöke erről szóló tájékoztatásától számított hat hónapon belül újabb pályázatot kell kiírni. Ha a második pályázat is eredménytelen, a végrehajtási ügyek ellátását újabb pályázat kiírásával kell biztosítani.

12. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó-helyettesi (a továbbiakban: önálló végrehajtó-helyettesi) és önálló bírósági végrehajtójelölti (a továbbiakban: önálló végrehajtójelölti) állás betöltése a foglalkoztató végrehajtó vagy végrehajtói iroda kérelmére a kari névjegyzékbe vétellel történik.

(2) Az önálló végrehajtó vagy a végrehajtói iroda az általa alkalmazni kívánt személy önálló végrehajtó-helyettesi vagy önálló végrehajtójelölti névjegyzékbe történő felvétele iránti kérelméhez mellékelni köteles

a) a munkaszerződés tervezetét,

b) az alkalmazni kívánt személy nyilatkozatát, amelyben maga is kéri az önálló végrehajtó-helyettesi vagy önálló végrehajtójelölti névjegyzékbe vételét, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott iratokat,

c) a Vht. szerinti névjegyzékbe vételi feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

(3) A Kar Hivatali szerve megvizsgálja a benyújtott iratokat és a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt; valamint a 11. § (2) bekezdésében foglalt adatokra, illetve körülményekre vonatkozóan - az elnökség legalább egy tagjának bevonásával - meghallgatja a névjegyzékbe veendő személyt, továbbá meghallgathatja a kérelmező (munkáltatói jogokat gyakorló) önálló végrehajtót is, majd dönt a névjegyzékbe vétel kérdésében.

III. FEJEZET

IGAZOLVÁNYOK

4. Az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és az önálló bírósági végrehajtójelölt igazolványára vonatkozó közös rendelkezések

13. § (1) Az önálló bírósági végrehajtókat, az önálló bírósági végrehajtó-helyetteseket és az önálló bírósági végrehajtójelölteket bírósági végrehajtói, bírósági végrehajtó-helyettesi, illetve bírósági végrehajtójelölti igazolvánnyal kell ellátni.

(2) A Kar Hivatali szervének vezetője az önálló végrehajtó részére "Bírósági végrehajtói igazolvány"-t, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes részére "Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány"-t, az önálló bírósági végrehajtójelölt részére "Bírósági végrehajtójelölti igazolvány"-t (a továbbiakban együtt: igazolvány) állít ki.

(3) Az igazolvány A/7 méretű PES-fólia között lévő papírkártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott "B" védelmi kategóriába tartozik.

(4) A "Bírósági végrehajtói igazolvány" formai és tartalmi leírása a 3. mellékletben, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes részére kiállításra kerülő "Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány" formai és tartalmi leírása a 4. mellékletben, míg az önálló bírósági végrehajtójelölt részére kiállításra kerülő "Bírósági végrehajtójelölti igazolvány" formai és tartalmi leírása az 5. mellékletben kerül meghatározásra.

14. § (1) Az igazolvány a rajta feltüntetett időpontig érvényes, kivéve, ha az igazolványt a 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján ezen időpont előtt bevonják.

(2) Az igazolvány a benne foglalt adatokat - egyéb személyi okmány felmutatása nélkül - tanúsítja, egyúttal a bíróságok épületébe belépőként szolgál. Az igazolványt a tulajdonosa a hivatalos eljárása során használhatja fel.

(3) Az igazolványt a tulajdonosa köteles megőrizni és hivatalos eljárása során magánál tartani, köteles továbbá az igazolvány adataiban történt változást, illetve az igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését, érvényességének lejártát haladéktalanul bejelenteni, a megrongálódott vagy lejárt igazolványt pedig haladéktalanul átadni a 13. § (2) bekezdése szerinti kiállítónak.

(4) Az igazolványt az önálló végrehajtó, végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt a Kar Hivatali szerve vezetőjének adhatja át.

15. § (1) A Kar Hivatali szervének vezetője a 13. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében

a) kiállítja az igazolványt, azt tulajdonosának az átvétel igazolása mellett átadja,

b) ha hivatalos tudomása van a kicserélés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről, hivatalból, egyébként a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány kicseréléséről, amennyiben annak adataiban változás történt, az igazolvány megrongálódott, vagy érvényességének időtartama lejárt,

c) az igazolványt bevonja, ha tulajdonosának végrehajtói, végrehajtó-helyettesi, végrehajtójelölti szolgálata megszűnt, végrehajtói kinevezése érvénytelenségét a Hatóság elnöke megállapította, ha tulajdonosát hivatalából felfüggesztették, vagy szolgálata szünetel, az igazolványban feltüntetett adatokban változás történt, az igazolvány megrongálódott, vagy a kiállításától számítva 5 év eltelt,

d) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

e) intézkedik az elveszett vagy megsemmisült igazolvány érvénytelenségének a Hivatalos Értesítőben történő közzététele iránt,

f) gondoskodik a bevont igazolvány megsemmisítéséről.

(2) A Kar Hivatali szerve beszerzi az igazolvány kiállításához szükséges technikai felszereléseket, a megfelelő számú kitöltendő igazolványt, és a (3) bekezdésben foglaltak kivételével ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

(3) A Hatóság az igazolvány előállítását megelőzően lefolytatja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál a szükséges engedélyeztetési eljárást.

5. Jelvény

16. § (1) A Kar Hivatali szerve elrendelheti, hogy a kari tagsággal rendelkező végrehajtó a hivatalos eljárása során sorszámmal ellátott jelvényt viseljen.

(2) A Kar Hivatali szerve köteles a jelvényt - rendszeresítése előtt - a Hatóság elnökének jóváhagyás céljából bemutatni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

18. §[26] A Hatóság elnöke a Csornai Járásbíróság mellett létesített álláshelyet - a Győri Járásbíróság mellett létesített álláshely megszűnésével összefüggésben - a Győri Járásbíróság mellé kinevezett önálló bírósági végrehajtók közül egy áthelyezésével tölti be 2022. január 1. napjával.

19. §[27] E rendeletnek a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról szóló 21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 8. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Biró Marcell s. k.,

elnök

1. melléklet a 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

Az önálló bírósági végrehajtói állások száma
Országosan: 227
I.
Fővárosi Törvényszék
Pesti Központi Kerületi Bíróság16
Budai Központi Kerületi Bíróság4
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság5
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság4
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság3
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság4
Összesen:36
II.
Pécsi Törvényszék
Komlói Járásbíróság2
Mohácsi Járásbíróság1
Pécsi Járásbíróság5
Siklósi Járásbíróság1
Szigetvári Járásbíróság1
Összesen:10
III.
Kecskeméti Törvényszék
Kecskeméti Törvényszék
Bajai Járásbíróság2
Kalocsai Járásbíróság1
Kecskeméti Járásbíróság2
Kiskőrösi Járásbíróság1
Kiskunfélegyházi Járásbíróság1
Kiskunhalasi Járásbíróság1
Kunszentmiklósi Járásbíróság1
Összesen:9
IV.
Gyulai Törvényszék
Battonyai Járásbíróság1
Békéscsabai Járásbíróság1
Békési Járásbíróság1
Gyulai Járásbíróság2
Orosházi Járásbíróság1
Szarvasi Járásbíróság1
Szeghalmi Járásbíróság1
Összesen:8
V.
Miskolci Törvényszék
Encsi Járásbíróság1
Kazincbarcikai Járásbíróság3
Mezőkövesdi Járásbíróság1
Miskolci Járásbíróság8
Ózdi Járásbíróság2
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság1
Szerencsi Járásbíróság1
Szikszói Járásbíróság1
Tiszaújvárosi Járásbíróság1
Összesen:19
[28]
VI.
Szegedi Törvényszék
Csongrádi Járásbíróság1
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság2
Makói Járásbíróság1
Szegedi Járásbíróság5
Szentesi Járásbíróság1
Összesen:10
VII.
Székesfehérvári Törvényszék
Bicskei Járásbíróság1
Dunaújvárosi Járásbíróság2
Sárbogárdi Járásbíróság1
Székesfehérvári Járásbíróság5
Összesen:9
VIII.
Győri Törvényszék
Csornai Járásbíróság1
Győri Járásbíróság4
Mosonmagyaróvári Járásbíróság2
Soproni Járásbíróság2
Összesen:9
IX.
Debreceni Törvényszék
Berettyóújfalui Járásbíróság1
Debreceni Járásbíróság5
Hajdúböszörményi Járásbíróság1
Hajdúszoboszlói Járásbíróság1
Püspökladányi Járásbíróság1
Összesen:9
X.
Egri Törvényszék
Egri Járásbíróság3
Füzesabonyi Járásbíróság1
Gyöngyösi Járásbíróság2
Hatvani Járásbíróság1
Hevesi Járásbíróság1
Összesen:8
XI.
Szolnoki Törvényszék
Jászberényi Járásbíróság2
Karcagi Járásbíróság1
Kunszentmártoni Járásbíróság1
Mezőtúri Járásbíróság1
Szolnoki Járásbíróság4
Tiszafüredi Járásbíróság2
Összesen:11
XII.
Tatabányai Törvényszék
Esztergomi Járásbíróság2
Komáromi Járásbíróság1
Tatabányai Járásbíróság4
Tatai Járásbíróság1
Összesen:8
XIII.
Balassagyarmati Törvényszék
Balassagyarmati Járásbíróság2
Pásztói Járásbíróság1
Salgótarjáni Járásbíróság2
Összesen:5
XIV.
Budapest Környéki Törvényszék
Budakörnyéki Járásbíróság1
Budaörsi Járásbíróság1
Ceglédi Járásbíróság1
Dabasi Járásbíróság2
Dunakeszi Járásbíróság2
Érdi Járásbíróság1
Gödöllői Járásbíróság2
Monori Járásbíróság2
Nagykátai Járásbíróság1
Nagykőrösi Járásbíróság1
Ráckevei Járásbíróság1
Szentendrei Járásbíróság1
Szigetszentmiklósi Járásbíróság2
Váci Járásbíróság1
Összesen:19
XV.
Kaposvári Törvényszék
Barcsi Járásbíróság2
Fonyódi Járásbíróság1
Kaposvári Járásbíróság4
Marcali Járásbíróság1
Nagyatádi Járásbíróság2
Siófoki Járásbíróság2
Összesen:12
XVI.
Nyíregyházi Törvényszék
Fehérgyarmati Járásbíróság1
Kisvárdai Járásbíróság2
Mátészalkai Járásbíróság2
Nyírbátori Járásbíróság2
Nyíregyházi Járásbíróság7
Vásárosnaményi Járásbíróság1
Összesen:15
XVII.
Szekszárdi Törvényszék
Bonyhádi Járásbíróság1
Dombóvári Járásbíróság1
Paksi Járásbíróság1
Szekszárdi Járásbíróság3
Tamási Járásbíróság1
Összesen:7
XVIII.
Szombathelyi Törvényszék
Körmendi Járásbíróság1
Kőszegi Járásbíróság1
Sárvári Járásbíróság1
Szombathelyi Járásbíróság3
Összesen:6
XIX.
Veszprémi Törvényszék
Ajkai Járásbíróság1
Pápai Járásbíróság1
Tapolcai Járásbíróság1
Veszprémi Járásbíróság4
Zirci Járásbíróság1
Összesen:8
XX.
Zalaegerszegi Törvényszék
Keszthelyi Járásbíróság2
Lenti Járásbíróság1
Nagykanizsai Járásbíróság3
Zalaegerszegi Járásbíróság3
Összesen:9

2. melléklet a 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez[29]

A bírósági végrehajtói állásra pályázók értékelésének szempontjai és az értékelés során adható pontok

1. Iskolai végzettség - maximális pontszám: 20

ABC
1.Értékelési szempontAdható
pontszám
2.a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó
szakjogászi szakképzettség
15
3.a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó
egyéb felsőfokú szakképzettség
10
4.a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó
egyéb végzettség, szakképzettség
5

2. Szakmai vizsga - maximális pontszám: 40

ABC
1.Értékelési szempontAdható
pontszám
2.jogi szakvizsga30
3.végrehajtójelölti kézbesítési vizsga5
4.végrehajtási ügyintézői vizsga5
5.a végrehajtói tevékenység során használható ismeretekről
számot adó egyéb szakmai vizsga
2

3. Szakmai gyakorlat - maximális pontszám: 30

ABC
1.Értékelési szempontAdható
pontszám
2.szakirányú gyakorlat4
3.egyéb szakirányú gyakorlat3

4. Nyelvtudás - maximális pontszám: 10

ABC
1.Értékelési szempontAdható
pontszám
2.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert, felsőfokú (C1)
komplex típusú nyelvvizsga
5
3.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert, középfokú (B2)
komplex típusú nyelvvizsga
3
4.szaknyelvi vizsga4

5. Személyes meghallgatás - maximális pontszám: 80

ABC
1.Értékelési szempontAdható
maximális
pontszám
2.végrehajtási joggal és kapcsolódó jogterületekkel összefüggő
naprakész jogi ismeretek
40
3.a végrehajtási eljárással kapcsolatos gyakorlati ismeretek40

6. Tudományos eredmény, szakmai oktatás - maximális pontszám: 5

ABC
1.Értékelési szempontAdható
maximális
pontszám
2.szakirányú tudományos fokozat5
3.egyéb szakirányú tudományos eredmény, oktatás,
vizsgáztatás
5

3. melléklet a 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A Bírósági végrehajtói igazolvány

A Bírósági végrehajtói igazolvány előoldalán a "BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI IGAZOLVÁNY" felirat, Magyarország címere, a bírósági végrehajtó színes arcképe, a bírósági végrehajtó neve, az önálló bírósági végrehajtói minőség megjelölése, a végrehajtó szolgálati helye, az igazolvány sorszáma és az érvényesség lejártának időpontja van feltüntetve.

Az igazolvány hátoldala a "BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓI IGAZOLVÁNY" feliratot és a következő szöveget tartalmazza:

"A bírósági végrehajtó eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. [A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162. §, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 225. § (2) bek.]

A végrehajtás során a bírósági végrehajtó - szükség esetén - az adós lezárt lakását, tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja; az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát és a gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait megtekintheti és átvizsgálhatja. Ellenszegülés esetén a végrehajtó közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett a végrehajtó intézkedésének befejezéséig. (A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 43-45. §)"

4. melléklet a 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány

A Bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány előoldalán a "BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI IGAZOLVÁNY" felirat, Magyarország címere, a bírósági végrehajtó-helyettes színes arcképe, a bírósági végrehajtó-helyettes neve, az önálló bírósági végrehajtó-helyettesi minőség megjelölése, az igazolvány sorszáma, az érvényesség lejáratának időpontja van feltüntetve.

A bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány hátoldala a "BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ-HELYETTESI IGAZOLVÁNY" feliratot és a következő szöveget tartalmazza:

"A bírósági végrehajtó eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. [A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162. §, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 225. § (2) bek., 240/D. § (1) bek.]

A végrehajtás során a bírósági végrehajtó-helyettes, a bírósági végrehajtó nevében eljárva - szükség esetén - az adós lezárt lakását, tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja; az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát és a gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait megtekintheti és átvizsgálhatja. Ellenszegülés esetén a végrehajtó-helyettes közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett a végrehajtó-helyettes intézkedésének befejezéséig. (A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 43-45. §)"

5. melléklet a 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A Bírósági végrehajtójelölti igazolvány

A Bírósági végrehajtójelölti igazolvány előoldalán a "BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓJELÖLTI IGAZOLVÁNY" felirat, Magyarország címere, a bírósági végrehajtójelölt színes arcképe, a bírósági végrehajtójelölt neve, az önálló bírósági végrehajtójelölti minőség megjelölése, az igazolvány sorszáma, valamint az érvényesség lejártának időpontja van feltüntetve.

A végrehajtói szakvizsgával rendelkező önálló bírósági végrehajtójelölt igazolványának hátoldala a "BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓJELÖLTI IGAZOLVÁNY" feliratot, és a következő szöveget tartalmazza:

"A bírósági végrehajtó eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. [A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 162. §, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 225. § (2) bek., 241. § (4) bek.]

A végrehajtás során a bírósági végrehajtójelölt, a bírósági végrehajtó nevében eljárva - szükség esetén - az adós lezárt lakását, tartózkodási helyéül szolgáló vagy egyéb helyiségét, a hozzájuk vezető bejáratot, továbbá az adós bútorát vagy más ingóságát felnyithatja; az adós lakását és egyéb helyiségét, bármely vagyontárgyát és a gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait megtekintheti és átvizsgálhatja. Ellenszegülés esetén a végrehajtójelölt közvetlenül a legközelebbi helyi rendőri szervhez fordul, amely köteles a végrehajtási eljárásban haladéktalanul közreműködni az ellenszegülés megszüntetése végett a végrehajtójelölt intézkedésének befejezéséig. (A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 43-45. §)[30]

A végrehajtói szakvizsgával nem rendelkező önálló bírósági végrehajtójelölt igazolványának hátoldala pedig a foglalkoztató végrehajtó nevét, önálló bírósági végrehajtói minőségének megjelölését és szolgálati helyét is tartalmazza.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2022.01.15.

[2] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[3] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[4] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[5] Módosította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2023.03.25.

[6] Megállapította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.03.25.

[7] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[8] Módosította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2023.03.25.

[9] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[10] Módosította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2023.03.25.

[11] Megállapította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.03.25.

[12] Beiktatta a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.03.25.

[13] Beiktatta a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2023.03.25.

[14] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 4. §-a. Hatályos 2022.01.15.

[15] Megállapította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.03.25.

[16] Beiktatta a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.03.25.

[17] Módosította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2023.03.25.

[18] Megállapította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.03.25.

[19] Beiktatta a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.03.25.

[20] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.01.15.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2022.01.15.

[22] Megállapította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.03.25.

[23] Módosította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2023.03.25.

[24] Beiktatta az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.01.15.

[25] Módosította a 7/2023. (III. 22.) SZTFH rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2023.03.25.

[26] Beiktatta a 21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[27] Beiktatta a 21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.12.16.

[28] Módosította a 21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelet 4. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2022.01.01.

[29] Megállapította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2022.01.15.

[30] Módosította az 1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd: 2. melléklet). Hatályos 2022.01.15.

Tartalomjegyzék