32019R1020[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1020 RENDELETE

(2019. június 20.)

a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

2. cikk

Hatály

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"forgalmazás" : az uniós piacon valamely termék kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, ellenérték fejében vagy ingyenesen;

2.

"forgalomba hozatal" : a termék első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

3.

"piacfelügyelet" : a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítására végzett tevékenységek és meghozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és hogy biztosítsák az említett jogszabályok hatálya alá tartozó közérdek védelmét;

4.

"piacfelügyeleti hatóság" : a tagállam által a 10. cikk szerint az adott tagállam területén piacfelügyelet elvégzésére kijelölt hatóság;

5.

"megkereső hatóság" : az a piacfelügyeleti hatóság, amely a kölcsönös segítségnyújtás iránti megkeresést benyújtja;

6.

"megkeresett hatóság" : az a piacfelügyeleti hatóság, amelyhez a kölcsönös segítségnyújtás iránti megkeresés beérkezik;

7.

"meg nem felelés" : az uniós harmonizációs jogszabályok vagy e rendelet szerinti valamely követelmény teljesítésének elmulasztása;

8.

"gyártó" : az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely terméket gyárt, vagy terméket terveztet vagy gyártat, és az adott terméket saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;

9.

"importőr" : az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó terméket hoz forgalomba az uniós piacon;

10.

"forgalmazó" : az a gyártótól vagy importőrtől eltérő természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely terméket forgalmaz;

11.

"logisztikai szolgáltató" : az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi tevékenysége során legalább két szolgáltatást kínál az alábbiak közül: raktározás, csomagolás, címzés és feladás, az érintett termékek tulajdonlása nélkül, kivéve a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott postai szolgáltatásokat, az (EU) 2018/644 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 2. cikkének 2. pontjában meghatározott csomagkézbesítési szolgáltatásokat, valamint bármely más postai szolgáltatást vagy árufuvarozási szolgáltatást;

12.

"meghatalmazott képviselő" : az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott arra, hogy a gyártónak a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokból vagy az e rendelet követelményeiből fakadó kötelezettségeivel összefüggő meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon;

13.

"gazdasági szereplő" : a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó, a logisztikai szolgáltató, illetve minden más olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokkal összhangban a termékek gyártása, forgalmazása vagy üzembehelyezése tekintetében kötelezettségekkel rendelkezik;

14.

"az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató" : az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó szolgáltató;

15.

"online interfész" : bármely, a gazdasági szereplő által vagy nevében üzemeltetett olyan szoftver - ideértve a honlapot, a honlap egy részét vagy egy alkalmazást -, amely arra szolgál, hogy a végfelhasználók számára a gazdasági szereplő termékeihez hozzáférést adjon;

16.

"korrekciós intézkedés" : a gazdasági szereplő általi valamely meg nem felelés megszüntetése érdekében egy piacfelügyeleti hatóság által előírt vagy a gazdasági szereplő saját kezdeményezésére történő intézkedés;

17.

"önkéntes intézkedés" : a piacfelügyeleti hatóság által nem előírt korrekciós intézkedés;

18.

"kockázat" : a sérülést okozó veszély előfordulási valószínűségének és e sérülés súlyosságának kombinációja;

19.

"kockázatot jelentő termék" : olyan termék, amely a rendeltetését tekintve vagy szokásos vagy észszerűen előrelátható használati feltételek mellett - beleértve a használat időtartamát és adott esetben a rá vonatkozó használatbavételi, üzembe helyezési és karbantartási követelményeket is - az észszerűnek és elfogadhatónak ítélt mértéket meghaladó mértékben hátrányosan érintheti az emberek egészségét és biztonságát általában, a munkahelyi egészséget és biztonságot, a fogyasztók védelmét, a környezetet, a közbiztonságot és az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok által védett egyéb közérdeket;

20.

"súlyos kockázatot jelentő termék" : olyan kockázatot jelentő termék, amely kockázatértékelés alapján és figyelembe véve a termék szokásos és előrelátható használatát, a sérülést okozó veszély előfordulási valószínűségének és a sérülés súlyosságának kombinációját, a piacfelügyeleti hatóságok gyors beavatkozását igénylőnek minősül, ideértve az olyan eseteket is, amikor a kockázat hatása nem azonnal jelentkezik;

21.

"végfelhasználó" : az Unióban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely számára vagy kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységi körön kívül fogyasztóként, vagy az ipari vagy szakmai tevékenysége körében szakmai végfelhasználóként terméket forgalmaztak;

22.

"visszahívás" : minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználó számára már hozzáférhetővé tett termék visszavétele;

23.

"forgalomból történő kivonás" : minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megakadályozza az ellátási láncba már bekerült termék forgalmazását;

24.

"vámhatóságok" : a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 1. pontjában meghatározott vámhatóságok;

25.

"szabad forgalomba bocsátás" : a 952/2013/EU rendelet 201. cikkében megállapított eljárás;

26.

"az uniós piacra belépő termékek" : harmadik országból származó olyan termékek, amelyeket az uniós piacon való forgalomba hozatalra vagy az Unió vámterületén belüli magáncélú felhasználásra vagy fogyasztásra szánnak, és amelyek a "szabad forgalomba bocsátás" vámeljárás alatt állnak.

II. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK FELADATAI

4. cikk

A gazdasági szereplők bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos feladatai

E cikk alkalmazásában az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő a következők valamelyike:

a) az Unióban letelepedett gyártó;

b) az importőr, amennyiben a gyártó nincs az Unióban letelepedve;

c) meghatalmazott képviselő, akit a gyártó írásbeli meghatalmazással a (3) bekezdésben meghatározott feladatoknak a gyártó nevében történő elvégzésére jelölt ki;

d) az Unióban letelepedett logisztikai szolgáltató az általa kezelt termékek tekintetében, amennyiben az a), a b) és a c) pontban említett egyéb gazdasági szereplők közül egy sem letelepedett az Unióban.

Az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok szerint a gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelezettségek sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő a következő feladatokat látja el:

a) ha a termékre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok EU-megfelelőségi nyilatkozatot vagy teljesítménynyilatkozatot és műszaki dokumentációt írnak elő, ellenőrzi, hogy az EU-megfelelőségi nyilatkozat vagy a teljesítménynyilatkozat és a műszaki dokumentáció elkészült-e, és a megfelelőségi nyilatkozatot vagy a teljesítménynyilatkozatot és a műszaki dokumentációt az adott jogszabály által meghatározott időszakig a piacfelügyeleti hatóságok számára elérhetővé teszi, valamint biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen;

b) a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére átad az adott hatóság részére a termék megfelelőségének igazolásához szükséges minden információt és dokumentációt egy, az e hatóság számára könnyen érthető nyelven;

c) ha okkal feltételezi, hogy egy adott termék kockázatot jelent, erről tájékoztatja a piacfelügyeleti hatóságokat;

d) együttműködik a piacfelügyeleti hatóságokkal, többek között indokolt felkérésre biztosítja az azonnali, szükséges korrekciós intézkedések meghozatalát az adott termékre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott követelmények nem teljesítése bármely esetének orvoslása érdekében vagy, ha az nem lehetséges, csökkenti az adott termék jelentette kockázatot a piacfelügyeleti hatóságok felszólítására vagy saját kezdeményezésre, ha az (1) bekezdésben említett gazdasági szereplő úgy ítéli meg, illetve oka van feltételezni, hogy az adott termék kockázatot jelent.

5. cikk

A meghatalmazott képviselő

6. cikk

Távértékesítés

Az online vagy egyéb távértékesítés útján értékesítésre kínált termék csak akkor tekinthető forgalmazhatónak, ha az ajánlat uniós végfelhasználókat céloz meg. Az ajánlatot akkor lehet úgy tekinteni, hogy uniós végfelhasználókat céloz meg, ha az érintett gazdasági szereplő tevékenységei bármely eszköz révén valamely tagállamba irányulnak.

7. cikk

Együttműködési kötelezettség

III. FEJEZET

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A GAZDASÁGI SZEREPLŐKNEK ÉS A VELÜK VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

8. cikk

A gazdasági szereplő tájékoztatása

9. cikk

A megfelelést előmozdító közös tevékenységek

IV. FEJEZET

A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGOK ÉS AZ ÖSSZEKÖTŐ HIVATAL SZERVEZETE, TEVÉKENYSÉGEI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10. cikk

A piacfelügyeleti hatóságok és az összekötő hivatal kijelölése

11. cikk

A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységei

A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységüket a következők biztosítása érdekében végzik:

a) a területükön belül a hatékony piacfelügyelet az online és hagyományos módon forgalmazott, az uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékek tekintetében;

b) az említett jogszabályoknak és e rendeletnek való megfeleléssel kapcsolatban megfelelő és arányos korrekciós intézkedések megtétele a gazdasági szereplők által;

c) megfelelő és arányos intézkedések megtétele, ha a gazdasági szereplő nem tesz korrekciós intézkedést.

Annak eldöntésekor, hogy milyen ellenőrzéseket és mely terméktípusokon végezzenek el, valamint hogy milyen mértékben, a piacfelügyeleti hatóságok kockázatalapú megközelítést követnek, figyelembe véve a következő tényezőket:

a) a termékekhez kapcsolódó lehetséges veszélyek és meg nem felelés, és adott esetben azok piaci előfordulása;

b) a gazdasági szereplő ellenőrzése alatt álló tevékenységek és műveletek;

c) a gazdasági szereplő korábbi meg nem felelésével kapcsolatosan nyilvántartott adatok;

d) adott esetben a 25. cikk (1) bekezdésében kijelölt hatóságok által alkotott kockázati profil;

e) az egyéb hatóságok, a gazdasági szereplők, a média és az egyéb források által benyújtott fogyasztói panaszok és egyéb információk, amelyek meg nem felelésre utalhatnak.

A piacfelügyeleti hatóságok az uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban a következő eljárásokat alakítják ki:

a) a kockázatokhoz és a meg nem feleléshez kapcsolódó problémákra vonatkozó panaszok és jelentések nyomon követését szolgáló eljárások;

b) a gazdasági szereplők által végrehajtandó korrekciós intézkedés megtételének ellenőrzését szolgáló eljárások.

12. cikk

Szakértői értékelés

13. cikk

Nemzeti piacfelügyeleti stratégiák

A nemzeti piacfelügyeleti stratégiának legalább a következő elemeket kell tartalmaznia, ha ez nem veszélyezteti a piacfelügyeleti tevékenységeket:

a) a nem megfelelő termékek előfordulásáról rendelkezésre álló információ, figyelembe véve különösen a 11. cikk (3) bekezdésében és a 25. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéseket, valamint, amennyiben alkalmazandó, a termékkategóriákon belüli meg nem felelési arányokat befolyásoló piaci trendeket, illetve a kialakulóban lévő technológiákhoz kapcsolódó veszélyek és kockázatok;

b) az uniós harmonizációs jogszabályok végrehajtása szempontjából a tagállamok által prioritásként azonosított területek;

c) prioritásként azonosított területeken a meg nem felelések csökkentése érdekében tervezett végrehajtási tevékenységek, ideértve adott esetben a jelentős mértékű meg nem feleléssel bíró termékkategóriákra előirányzott ellenőrzés minimális szinjét;

d) a más tagállamok piacfelügyeleti hatóságaival történő együttműködésnek a 11. cikk (8) bekezdésében és a VI. fejezetben említettek szerinti értékelése.

V. FEJEZET

PIACFELÜGYELETI HATÁSKÖRÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK

14. cikk

A piacfelügyeleti hatóságok hatáskörei

A tagállamok az (1) bekezdés szerinti hatáskörök átruházása esetén előírhatják, hogy a hatásköröket adott esetben a következő módok egyikén lehet gyakorolni:

a) közvetlenül a piacfelügyeleti hatóság által annak saját hatáskörében eljárva;

b) más közigazgatási szervet igénybe véve, a hatáskörök megosztásával, valamint adott tagállam intézményi és igazgatási szervezetével összhangban;

c) az adott hatáskör gyakorlásának jóváhagyásához szükséges határozat meghozatala szempontjából illetékes bírósághoz fordulva, többek között adott esetben fellebbezés útján, ha a szükséges határozat meghozatalára irányuló kereset elutasításra került.

Az (1) bekezdésnek megfelelően a piacfelügyeleti hatóságokra átruházott hatásköröknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy rendelkezésre bocsássák a releváns dokumentumokat, műszaki leírásokat, a megfelelőségre vonatkozó adatokat vagy információkat és a termék technikai vonatkozásait, beleértve a beépített szoftverhez való hozzáférést, amennyiben a hozzáférés a termék alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályoknak való megfelelőségének értékelése céljából szükséges, bármilyen formában vagy formátumban, és függetlenül az adathordozótól vagy az ilyen dokumentumok, műszaki leírások, megfelelőségre vonatkozó adatok vagy információk tárolási helyétől, illetve arra, hogy ezekről másolatot készítsenek vagy másolatot beszerezzenek;

b) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy az ellátási láncra, az értékesítési hálózat részleteire, a forgalomban lévő termékek mennyiségére és más, az adott termékével megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező termékmodellekre vonatkozó releváns információkat bocsássanak rendelkezésre, amennyiben azok az uniós harmonizációs jogszabályok szerinti alkalmazandó követelményeknek való megfeleléshez relevánsak;

c) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy a honlapok tulajdonosainak megállapítása céljából releváns információkat bocsássanak rendelkezésre, amennyiben az adott információk a vizsgálat tárgyához kapcsolódnak;

d) hatáskör arra, hogy bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzéseket és a termékeken fizikai ellenőrzéseket végezzenek;

e) hatáskör arra, hogy az adott gazdasági szereplő által, annak kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez használt helyiségbe, területre vagy szállítóeszközbe belépjenek annak érdekében, hogy a meg nem felelést azonosítsák és bizonyítékokat szerezzenek be;

f) hatáskör arra, hogy a meg nem felelések azonosítása és megszüntetése érdekében a piacfelügyeleti hatóságok saját kezdeményezésre vizsgálatokat indítsanak;

g) hatáskör arra, hogy a gazdasági szereplőket arra kötelezzék, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek egy meg nem felelés vagy kockázat megszüntetése érdekében;

h) hatáskör arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, amennyiben egy gazdasági szereplő nem tesz megfelelő korrekciós intézkedést, vagy amennyiben a meg nem felelés vagy a kockázat továbbra is fennáll, ideértve egy termék forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, illetve a termék forgalomból történő kivonására vagy visszahívására vonatkozó hatáskört;

i) hatáskör arra, hogy a 41. cikknek megfelelően szankciót állapítsanak meg;

j) hatáskör arra, hogy a meg nem felelés e rendelet szerinti azonosítása és a bizonyítékok beszerzése érdekében, termékmintákat szerezzenek be, többek között kilétük felfedése nélkül, e minták vizsgálata és visszafejtése céljából;

k) hatáskör arra, hogy amennyiben egy súlyos kockázat megszüntetésére más hatékony eszköz nem áll rendelkezésre: i. megköveteljék a kapcsolódó termékekre utaló tartalom eltávolítását az online interfészről, vagy megköveteljék a végfelhasználóknak szóló kifejezett figyelmeztetés megjelenítését az online interfészre való belépéskor; vagy ii. amennyiben az i. alpont szerinti követelménynek nem feleltek meg, megköveteljék az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól, hogy korlátozzák az online interfészre való belépést, többek között egy érintett harmadik felet felkérve az ilyen intézkedések végrehajtására.

15. cikk

A piacfelügyeleti hatóságok költségeinek megtérítése

16. cikk

Piacfelügyeleti intézkedések

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak, amennyiben egy, az uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termék rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható feltételek mellett történő használat, valamint megfelelő üzembe helyezés és karbantartás esetén:

a) veszélyezteti a felhasználók egészségét vagy biztonságát; vagy

b) nem felel meg az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

A (2) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő által meghozandó korrekciós intézkedés többek között a következőket foglalhatja magában:

a) a termék megfelelővé tétele, ideértve az alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott formai meg nem felelés korrigálását vagy annak biztosítását, hogy a termék már nem jelent kockázatot;

b) a termék forgalmazásának megakadályozása;

c) a termék azonnali visszahívása vagy forgalomból történő kivonása és a nyilvánosság figyelmeztetése a fennálló kockázatra;

d) a termék megsemmisítése vagy egyéb módon történő működésképtelenné tétele;

e) megfelelő, egyértelmű és könnyen érthető figyelmeztetések elhelyezése a terméken az általa jelentett kockázatra vonatkozóan a forgalmazás helye szerinti tagállam által meghatározott nyelven vagy nyelveken;

f) előzetes feltételek meghatározása az érintett termék forgalmazására vonatkozóan;

g) a kockázatnak kitett végfelhasználók azonnali és megfelelő formában történő figyelmeztetése, többek között speciális figyelmeztetések közzétételével a forgalmazás helye szerinti tagállam által meghatározott nyelven vagy nyelveken.

17. cikk

Az információk felhasználása, valamint szakmai és üzleti titoktartás

A piacfelügyeleti hatóságok tevékenységeiket magas szintű átláthatóság mellett végzik, és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják az általuk a végfelhasználók érdekeinek védelme érdekében relevánsnak ítélt minden információt. A piacfelügyeleti hatóságok tiszteletben tartják a titoktartás, valamint a szakmai és üzleti titoktartás elvét, és megvédik a személyes adatokat az uniós és a nemzeti joggal összhangban.

18. cikk

A gazdasági szereplők eljárási jogai

Ha az intézkedés, határozat vagy végzés meghozatalára anélkül kerül sor, hogy a gazdasági szereplő lehetőséget kapna a meghallgatásra, a gazdasági szereplő számára azt követően a lehető leghamarabb meg kell adni e lehetőséget, és ezt az intézkedést, határozatot vagy végzést a piacfelügyeleti hatóságnak azonnal felül kell vizsgálnia.

19. cikk

Súlyos kockázatot jelentő termékek

20. cikk

Gyors tájékoztatási rendszer (RAPEX)

21. cikk

Uniós vizsgálóhelyek

A Bizottság egyik saját vizsgálóhelyét is uniós vizsgálóhelyként jelölheti ki termékek meghatározott kategóriái vagy termékek egy kategóriájához kapcsolódó meghatározott kockázatok, illetve olyan termékek tekintetében, amelyeknél a vizsgálati kapacitás hiányzik vagy nem elegendő.

Az uniós vizsgálóhelyeknek - az illetékességi területükön belül - a következő tevékenységeket kell ellátniuk:

a) a piacfelügyeleti hatóságok, a hálózat vagy a Bizottság kérésére termékvizsgálatok elvégzése;

b) a hálózat kérésére független műszaki és tudományos tanácsadás;

c) új elemzési technikák és módszerek fejlesztése.

VI. FEJEZET

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

22. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

A megkeresett hatóság kellően indokolt esetekben megtagadhatja a (2) bekezdés szerinti információkérés teljesítését, ha:

a) a megkereső hatóság nem bizonyította kellőképpen, hogy a kért információra a meg nem felelés megállapítása érdekében van szükség;

b) a megkeresett hatóság észszerű indokok alapján bizonyítja, hogy a megkeresés teljesítése lényegesen akadályozná saját tevékenységeinek végrehajtását.

23. cikk

Végrehajtási intézkedések iránti megkeresések

A megkeresett hatóság elutasíthatja a végrehajtási intézkedések iránti kérelemnek való megfelelést a következő helyzetek bármelyikének esetén:

a) a megkeresett hatóság arra a következtetésre jut, hogy a megkereső hatóság nem adott elegendő információt;

b) a megkeresett hatóság úgy ítéli meg, hogy a kérelem ellentétes az uniós harmonizációs jogszabályokkal;

c) a megkeresett hatóság észszerűen megindokolja, hogy a megkeresés teljesítése lényegesen akadályozná saját tevékenységeinek a végrehajtását.

24. cikk

A kölcsönös jogsegély iránti megkeresésre vonatkozó eljárások

VII. FEJEZET

AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ TERMÉKEK

25. cikk

Az uniós piacra belépő termékek ellenőrzése

Minden egyes tagállamnak a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszeren keresztül értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot az első albekezdés szerint kijelölt hatóságokról, valamint azok illetékességi területéről.

A kockázattal kapcsolatos információkat megosztják egymással:

a) a 952/2013/EU rendelet 47. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságok; és

b) a 952/2013/EU rendelet 46. cikkének (5) bekezdésével összhangban a vámhatóságok.

Ha az uniós jog hatálya alá tartozó átmeneti megőrzésben lévő vagy a "szabad forgalomba bocsátástól" eltérő vámeljárás alá vont termékek tekintetében az első belépési ponton a vámhatóságok okkal hiszik azt, hogy azok a termékek nem felelnek meg az alkalmazandó uniós jognak vagy kockázatot jelentenek, minden releváns információt továbbítanak az illetékes rendeltetési vámhivatalnak.

A Bizottság minden év június 30-ig jelentést készít a tagállamok által az előző naptári évre vonatkozóan benyújtott információk és a benyújtott adatok elemzése alapján. A jelentést a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszerben kell közzétenni.

26. cikk

Szabad forgalomba bocsátás felfüggesztése

A 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságok felfüggesztik egy termék szabad forgalomba bocsátását, ha a 25. cikk (3) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy:

a) a terméket nem kíséri az alkalmazandó uniós jog által előírt dokumentáció, vagy alapos kétség merül fel az ilyen dokumentáció hitelességével, pontosságával vagy teljességével kapcsolatban;

b) a terméket nem látták el a rá alkalmazandó uniós jognak megfelelő jelöléssel vagy címkével;

c) a terméken valótlan vagy félrevezető módon feltüntetett CE-jelölés vagy a rá alkalmazandó uniós jog által előírt egyéb jelölés szerepel;

d) bizonyos uniós harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékkel kapcsolatos feladatokért felelős gazdasági szereplő neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetőségei, beleértve a postai címet is, nincsenek a 4. cikk (4) bekezdésének megfelelően feltüntetve vagy nem beazonosíthatók; vagy

e) bármely egyéb körülmény miatt, amikor okkal hihető, hogy a termék a nem felel meg a rá alkalmazandó uniós jognak, vagy az egészségre, a biztonságra, a környezetre vagy az 1. cikkben említett közérdekre nézve súlyos kockázatot jelent.

27. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

Ha egy termék szabad forgalomba bocsátása a 26. cikknek megfelelően felfüggesztésre került, a terméket akkor bocsátják szabad forgalomba, ha a szabad forgalomba bocsátással kapcsolatos minden más előírás és alakiság teljesült, és amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) a szabad forgalomba bocsátás felfüggesztését követő négy munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóságok nem kérik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat a felfüggesztés fenntartására;

b) a piacfelügyeleti hatóságok értesítik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat a termék szabad forgalomba bocsátásának jóváhagyásáról.

A szabad forgalomba bocsátás nem tekinthető az uniós jognak való megfelelés bizonyítékának.

28. cikk

Szabad forgalomba bocsátás megtagadása

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék súlyos kockázatot jelent, intézkedést hoznak a termék forgalomba hozatalának megtiltása érdekében, és felkérik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat, hogy ne bocsássák azt szabad forgalomba. A hatóságokat arra is felkérik, hogy a vám-adatkezelő rendszert, adott esetben a terméket kísérő kereskedelmi számlát és bármely más releváns kísérő dokumentumot a következő közleménnyel lássák el:

"Veszélyes termék - szabad forgalomba bocsátás nem engedélyezett - (EU) 2019/1020 rendelet".

A piacfelügyeleti hatóságok ezt az információt azonnal feltöltik a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszerbe.

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék - mivel nem felel meg a rá alkalmazandó uniós jognak - nem hozható forgalomba, intézkedést hoznak a termék forgalomba hozatalának megtiltása érdekében, és felkérik a 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságokat, hogy ne bocsássák azt szabad forgalomba. E hatóságokat arra is felkérik, hogy a vám-adatkezelő rendszert, adott esetben a terméket kísérő kereskedelmi számlát és bármely más releváns kísérő dokumentumot a következő közleménnyel lássák el:

"Nem megfelelő termék - szabad forgalomba bocsátás nem engedélyezett - (EU) 2019/1020 rendelet".

A piacfelügyeleti hatóságok ezt az információt azonnal feltöltik a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszerbe.

A 952/2013/EU rendelet 197. és 198. cikkét megfelelően alkalmazni kell.

VIII. FEJEZET

ÖSSZEHANGOLT VÉGREHAJTÁS ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

29. cikk

Európai uniós termékmegfelelőségi hálózat

30. cikk

A hálózat felépítése és működése

Az igazgatási együttműködési csoportok ülésein csak a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság képviselői vehetnek részt.

Az érintett érdekelt felek - úgymint az iparág, a kis- és középvállalkozások (kkv-k), a fogyasztók, a vizsgálati laboratóriumok, a szabványügyi és a megfelelőségértékelő testületek érdekeit uniós szinten képviselő szervezetek - a vita tárgya függvényében meghívást kaphatnak az igazgatási együttműködési csoportok ülésein való részvételre.

31. cikk

A hálózat szerepe és feladatai

A hálózat a következő feladatokat látja el:

a) előkészíti, elfogadja és nyomon követi munkaprogramja végrehajtását;

b) megkönnyíti a piacfelügyeleti tevékenységekre vonatkozó közös prioritások azonosítását, a termékek értékelésére, ezen belül a kockázatértékelésre, a vizsgálati módszerekre és eredményekre, a legfrissebb tudományos fejleményekre és az új technológiákra, a felmerülő kockázatokra és az ellenőrzési tevékenységek szempontjából releváns egyéb szempontokra, valamint a nemzeti piacfelügyeleti stratégiák és tevékenységek végrehajtására vonatkozó információk ágazatközi cseréjét;

c) koordinálja az igazgatási együttműködési csoportokat és tevékenységüket;

d) ágazatközi közös piacfelügyeleti és vizsgálati projekteket szervez és meghatározza azok prioritásait;

e) elvégzi a szakismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréjét, különösen a nemzeti piacfelügyeleti stratégiák végrehajtása tekintetében;

f) megkönnyíti a képzési programok szervezését és a személyzetcseréket;

g) a Bizottsággal együttműködve tájékoztató kampányokat és önkéntes kölcsönös látogatási programokat szervez a piacfelügyeleti hatóságok között;

h) megvitatja a határokon átnyúló kölcsönös segítségnyújtási mechanizmusok keretében felmerülő kérdéseket;

i) hozzájárul az e rendelet hatékony és egységes alkalmazásának biztosítását célzó iránymutatás kidolgozásához;

j) javaslatot tesz a 36. cikkben említett tevékenységek finanszírozására;

k) hozzájárul a piacfelügyelettel kapcsolatos egységes adminisztratív gyakorlatokhoz a tagállamokban;

l) tanácsot ad és segítséget nyújt a Bizottság részére a RAPEX és a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos kérdésekben;

m) előmozdítja a piacfelügyeleti hatóságok és az Unió külső határain történő termékellenőrzésért felelős hatóságok közötti együttműködést, valamint a szakismeretek és a legjobb gyakorlatok e hatóságok közötti cseréjét;

n) előmozdítja és megkönnyíti az egyéb érintett hálózatokkal és csoportokkal folytatott együttműködést annak érdekében, hogy feltérképezze az új technológiák használatának lehetőségeit a piacfelügyelet és a termékek nyomonkövethetősége céljából;

o) rendszeresen értékeli a nemzeti piacfelügyeleti stratégiákat, az első ilyen értékelésre 2024. július 16-ig kerül sor;

p) a hálózat hatáskörébe tartozó egyéb olyan ügyeket intéz annak érdekében, hogy hozzájáruljon az Unión belüli piacfelügyelet hatékony működéséhez.

32. cikk

Az igazgatási együttműködési csoportok szerepe és feladatai

Az igazgatási együttműködési csoportok a következő feladatokat látják el:

a) megkönnyítik a hatáskörükbe tartozó területen az uniós harmonizációs jogszabályok egységes alkalmazását azzal a céllal, hogy a belső piac egészében növekedjen a piacfelügyelet hatékonysága;

b) előmozdítják a piacfelügyeleti hatóságok és a hálózat közötti kommunikációt, és kialakítják a piacfelügyeleti hatóságok közötti kölcsönös bizalmat;

c) kialakítják és összehangolják a közös projekteket, úgymint a határokon átnyúló közös piacfelügyeleti tevékenységeket;

d) hatékony piacfelügyeletet szolgáló közös gyakorlatokat és módszertanokat fejlesztenek ki;

e) tájékoztatják egymást a nemzeti piacfelügyeleti módszerekről és tevékenységekről, valamint fejlesztik és előmozdítják a bevált gyakorlatokat;

f) azonosítják a piacfelügyelettel kapcsolatos közös érdeket érintő kérdéseket, és javaslatot tesznek az elfogadandó közös megközelítésekre;

g) megkönnyítik a termékek ágazatspecifikus értékelését, és ezen belül a kockázatértékelést, a vizsgálati módszereket és eredményeket, a legfrissebb tudományos fejleményeket és az ellenőrzési tevékenységek szempontjából releváns egyéb szempontokat.

33. cikk

A Bizottság szerepe és feladatai

A Bizottság a következő feladatokat látja el:

a) segíti a hálózatot, annak alcsoportjait és az igazgatási együttműködési csoportokat egy technikai és logisztikai támogatást nyújtó végrehajtó titkárság révén;

b) fenntartja és rendelkezésre bocsátja az összekötő hivatalok és az igazgatási együttműködési csoportok elnökei számára az igazgatási együttműködési csoportok elnökeinek naprakész listáját, beleértve azok elérhetőségeit is;

c) segíti a hálózatot munkaprogramjának előkészítésében és nyomon követésében;

d) támogatja a tagállamok által az uniós harmonizációs jogszabályokhoz kapcsolódóan ráruházott feladatokat ellátó termékinformációs kapcsolattartó pontok működését;

e) a hálózattal konzultálva meghatározza a kiegészítő vizsgálati kapacitás szükségességét, és e célból a 21. cikknek megfelelően megoldásokat javasol;

f) alkalmazza a 35. cikkben említett nemzetközi együttműködést szolgáló eszközöket;

g) támogatás nyújt a külön vagy közös igazgatási együttműködési csoportok létrehozásához;

h) kialakítja és karbantartja a 34. cikkben említett információs és kommunikációs rendszert, beleértve a 34. cikk (7) bekezdésében említett interfészt, valamint a nemzeti piacfelügyeleti adatbázisokat összekötő interfészt és e rendszeren keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot;

i) segíti a hálózatot az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásához kapcsolódó piacfelügyeleti tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos előzetes vagy kiegészítő munka - úgymint tanulmányok, programok, értékelések, összehasonlító elemzések, kölcsönös közös látogatások és látogatási programok, személyzetcsere, kutatómunka, laboratóriumi munka, a szakmai jártasság vizsgálata, laboratóriumok közötti vizsgálatok és megfelelőségértékelési munka - elvégzésében;

j) előkészíti és segíti az uniós piacfelügyeleti kampányokat és a hasonló tevékenységeket;

k) közös piacfelügyeleti és vizsgálati projekteket és közös képzési programokat szervez annak érdekében, hogy megkönnyítse a piacfelügyeleti hatóságok közötti, és adott esetben harmadik országok piacfelügyeleti hatóságaival vagy nemzetközi szervezetekkel történő személyzetcseréket, valamint tájékoztató kampányokat és önkéntes kölcsönös látogatási programokat szervez a piacfelügyeleti hatóságok között;

l) technikai segítségnyújtási programok keretében különböző tevékenységeket végez, együttműködik harmadik országokkal, valamint uniós és nemzetközi szinten előmozdítja és megerősíti az uniós piacfelügyeleti politikákat és rendszereket az érdekeltek között;

m) megkönnyíti a piacfelügyelet területén létrejövő igazgatási együttműködés megvalósítását szolgáló műszaki és tudományos szakértelem megszerzését;

n) a hálózat kérésére vagy saját kezdeményezésére megvizsgál bármely, az e rendelet alkalmazásának vonatkozásában felmerülő kérdést, valamint a rendelet következetes alkalmazásának ösztönzése érdekében iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatókat ad ki.

34. cikk

Információs és kommunikációs rendszer

Az összekötő hivatalok a következő információkat töltik fel az információs és kommunikációs rendszerbe:

a) a piacfelügyeleti hatóságok megnevezése a tagállamukban és e hatóságok 10. cikk (2) bekezdése szerinti illetékességi területei;

b) a kijelölt hatóságok megnevezése;

c) a tagállamok által a 13. cikk alapján kidolgozott nemzeti piacfelügyeleti stratégia, valamint a piacfelügyeleti stratégia felülvizsgálatának és értékelésének eredményei.

A piacfelügyeleti hatóságok azon forgalmazott termékek tekintetében, amelyek vonatkozásában a 2001/95/EK irányelv 12. cikkének és e rendelet 20. cikkének sérelme nélkül mélyreható megfelelőségi ellenőrzést végeztek, és adott esetben az uniós piacra belépő olyan termékek tekintetében, amelyek vonatkozásában a szabad forgalomba bocsátásra irányuló eljárást területükön e rendelet 26. cikkével összhangban felfüggesztették, a következő információkat töltik fel az információs és kommunikációs rendszerbe:

a) a 16. cikk (5) bekezdése szerinti, az említett piacfelügyeleti hatóság által hozott intézkedések;

b) az általuk végzett vizsgálatokról szóló jelentések;

c) az érintett gazdasági szereplők által végrehajtott korrekciós intézkedés;

d) a könnyen hozzáférhető jelentések az adott termék által okozott sérülésekről;

e) a tagállamok által a termékre alkalmazandó uniós harmonizációs jogszabályok keretében alkalmazandó védintézkedési eljárással összhangban emelt bármely kifogás, és az ennek nyomán tett intézkedések;

f) adott esetben a meghatalmazott képviselők által az 5. cikk (2) bekezdésének való nem megfelelés;

g) adott esetben a gyártók által az 5. cikk (1) bekezdésének való nem megfelelés.

35. cikk

Nemzetközi együttműködés

Az együttműködés és az információcsere többek között a következőkre vonatkozhat:

a) az alkalmazott kockázatértékelési módszerek és a termékvizsgálatok eredményei;

b) összehangolt termékvisszahívás vagy egyéb hasonló intézkedések;

c) a piacfelügyeleti hatóságok 16. cikk szerint hozott intézkedései.

A (3) bekezdés szerinti jóváhagyás csak a következő feltételek teljesülése esetén adható meg valamely harmadik ország számára:

a) a harmadik ország hatékony ellenőrzési rendszerrel rendelkezik az Unióba kivitt termékek megfelelőségének ellenőrzésére, és az adott harmadik országban végzett ellenőrzések kellően hatékonyak és eredményesek ahhoz, hogy helyettesítsék vagy csökkentsék az importellenőrzéseket;

b) az Unión belül, és adott esetben a harmadik országban végzett auditok azt mutatják, hogy az adott harmadik országból az Unióba kivitt termékek megfelelnek az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

A 25. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hatóságok ugyanakkor elvégezhetik az uniós piacra belépő ezen termékek vagy termékkategóriák ellenőrzését, többek közt annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a harmadik ország által elvégzett kivitel előtti ellenőrzések eredményesek legyenek az uniós harmonizációs jogszabályoknak való megfelelés megállapítása tekintetében.

IX. FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Finanszírozási tevékenységek

Az Unió e rendelet alkalmazásához kapcsolódóan a következő tevékenységeket finanszírozhatja:

a) a termékinformációs kapcsolattartó pontok működése;

b) a 21. cikkben említett uniós vizsgálóhelyek kialakítása és működése;

c) a 35. cikkben említett nemzetközi együttműködést szolgáló eszközök kialakítása;

d) a piacfelügyeleti iránymutatásokhoz való hozzájárulások kidolgozása és frissítése;

e) műszaki és tudományos szakértelem biztosítása a Bizottság számára abból a célból, hogy segítse a Bizottságot a piacfelügyeleti igazgatási együttműködés megvalósításában;

f) a 13. cikkben említett nemzeti piacfelügyeleti stratégiák megvalósítása;

g) a tagállami és uniós piacfelügyeleti kampányok és kapcsolódó tevékenységek, beleértve az erőforrásokat és a berendezéseket, az informatikai eszközöket és a képzést;

h) az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásához kapcsolódó piacfelügyeleti tevékenységekkel kapcsolatos előzetes vagy kiegészítő munka - úgymint tanulmányok, programok, értékelések, iránymutatások, összehasonlító elemzések, kölcsönös közös látogatások és látogatási programok, személyzetcsere, kutatómunka, képzési tevékenységek, laboratóriumi munka, a szakmai jártasság vizsgálata, laboratóriumok közötti vizsgálatok és megfelelőségértékelési munka - végzése;

i) technikai segítségnyújtási programok keretében végzett tevékenységek, együttműködés harmadik országokkal, valamint az uniós piacfelügyeleti politikák és rendszerek előmozdítása és megerősítése uniós és nemzetközi szinten az érdekeltek között.

37. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

X. FEJEZET

MÓDOSÍTÁSOK

38. cikk

A 2004/42/EK irányelv módosításai

A 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 25 ) 6. és 7. cikkét el kell hagyni.

39. cikk

A 765/2008/EK rendelet módosításai

A 765/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép: "Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről".

2. Az 1. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni.

3. A 2. cikk 1., 2., 14., 15., 17., 18. és 19. pontját el kell hagyni.

4. A 15-29. cikket tartalmazó III. fejezetet el kell hagyni.

5. A 32. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul: a) a c) pont helyébe a következő szöveg lép: "c) az útmutatók készítéséhez és aktualizálásához való hozzájárulás az akkreditálás, a megfelelőségértékelő szervezetek Bizottságnak való bejelentése és a megfelelőségértékelés terén"; b) a d) és az e) pontot el kell hagyni; c) az f) és a g) pont helyébe a következő szöveg lép: "f) előzetes vagy kiegészítő munka elvégzése a következőkkel összefüggésben: megfelelőségértékelés végrehajtása, metrológia és akkreditálás a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatosan, úgymint tanulmányok, programok, értékelések, útmutatók, összehasonlító elemzések, kölcsönös közös látogatások, kutatómunka, adatbázisok fejlesztése és karbantartása, képzési tevékenységek, laboratóriumi munka, a szakmai jártasság vizsgálata, laboratóriumok közötti vizsgálatok és megfelelőségértékelési munka; g) technikai segítségnyújtási programok keretében végzett tevékenységek, együttműködés harmadik országokkal és az európai megfelelőségértékelési és akkreditálási politikák és rendszerek népszerűsítése és megerősítése a közösségi és nemzetközi érdekeltek között."

40. cikk

A 305/2011/EU rendelet módosításai

A 305/2011/EU rendelet 56. cikke (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

XI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. cikk

Szankciók

42. cikk

Értékelés, felülvizsgálat és iránymutatások

43. cikk

A bizottsági eljárás

Amennyiben a bizottság nem ad ki véleményt, a Bizottság nem fogadja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét a 11. cikk (4) bekezdésében, a 21. cikk (9) bekezdésében, a 25. cikk (8) bekezdésében, a 35. cikk (10) bekezdésében és a 35. cikk (11) bekezdésében említett végrehajtási hatáskörök tekintetében, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdését kell alkalmazni.

44. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. július 16-tól kell alkalmazni. A 29., a 30., a 31., a 32., a 33. és a 36. cikket azonban 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az uniós harmonizációs jogszabályok listája

1. A Tanács 69/493/EGK irányelve (1969. december 15.) a kristályüvegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 326., 1969.12.29., 36. o.);

2. A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.);

3. A Tanács 75/107/EGK irányelve (1974. december 19.) a mérőedényként használt palackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 14. o.);

4. A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 40. o.);

5. A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 46., 1976.2.21., 1. o.);

6. A Tanács 80/181/EGK irányelve (1979. december 20.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 1980.2.15., 40. o.);

7. A Tanács 92/42/EGK irányelve (1992. május 21.) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről (HL L 167., 1992.6.22., 17. o.);

8. Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve (1994. március 23.) a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 37. o.);

9. Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.);

10. Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 58. o.);

11. Az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve (1998. október 27.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről (HL L 331., 1998.12.7., 1. o.);

12. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 162., 2000.7.3., 1. o.);

13. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.);

14. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.);

15. Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről (HL L 104., 2004.4.8., 1. o.);

16. Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.);

17. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.);

18. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 310., 2005.11.25., 10. o.);

19. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.);

20. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (2006. május 17.) a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 161., 2006.6.14., 12. o.);

21. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2006.9.26., 1. o.);

22. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.);

23. Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.);

24. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.);

25. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.);

26. Az Európai Parlament és a Tanács 78/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a gépjárműveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 2003/102/EK és a 2005/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 35., 2009.2.4., 1. o.);

27. Az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 35., 2009.2.4., 32. o.);

28. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/34/EK irányelve (2009. április 23.) a mérőműszerekre és a meteorológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről (HL L 106., 2009.4.28., 7. o.);

29. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1. o.);

30. Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 188., 2009.7.18., 1. o.);

31. Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.);

32. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.);

33. Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az ózonréteget lebontó anyagokról (HL L 286., 2009.10.31., 1. o.);

34. Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46. o.);

35. Az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről (HL L 342., 2009.12.22., 59. o.);

36. Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK rendelete (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről (HL L 27., 2010.1.30., 1. o.);

37. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve (2010. június 16.) a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.);

38. Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2011.4.4., 5. o.);

39. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.);

40. Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2011/EU rendelete (2011. szeptember 27.) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2011.10.18., 1. o.);

41. Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.);

42. Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.);

43. Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.);

44. Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.);

45. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/29/EU irányelve (2013. június 12.) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 178., 2013.6.28., 27. o.);

46. Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 90. o.);

47. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/28/EU irányelve (2014. február 26.) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 1. o.);

48. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/29/EU irányelve (2014. február 26.)az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 45. o.);

49. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.);

50. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 107. o.);

51. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU irányelve (2014. február 26.) a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 149. o.);

52. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 251. o.);

53. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 309. o.);

54. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.);

55. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 1. o.).

56. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.);

57. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU irányelve (2014. május 15.) a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 189., 2014.6.27., 164. o.);

58. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 146. o.);

59. Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 195. o.);

60. Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.);

61. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/424 rendelete (2016. március 9.) a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 1. o.);

62. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.);

63. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 99. o.);

64. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 53. o.);

65. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.);

66. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 176. o.);

67. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/852 rendelete (2017. május 17.) a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 137., 2017.5.24., 1. o.);

68. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1369 rendelete (2017. július 4.) az energiacímkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 198., 2017.7.28., 1. o.);

69. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.);

70. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1. o.) a pilóta nélküli légi járművek, valamint motorjaik, propellereik, részegységeik és a távirányításukra szolgáló berendezések 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett tervezése, gyártása és forgalomba hozatala tekintetében.

II. MELLÉKLET

A szankciókra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmazó uniós harmonizációs jogszabályok listája

1. A Tanács 69/493/EGK irányelve (1969. december 15.) a kristályüvegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 326., 1969.12.29., 36. o.);

2. A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.);

3. A Tanács 75/107/EGK irányelve (1974. december 19.) a mérőedényként használt palackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1975.2.15., 14. o.);

4. A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 147., 1975.6.9., 40. o.);

5. A Tanács 76/211/EGK irányelve (1976. január 20.) az egyes előrecsomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 46., 1976.2.21., 1. o.);

6. A Tanács 92/42/EGK irányelve (1992. május 21.) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről (HL L 167., 1992.6.22., 17. o.);

7. Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve (1994. március 23.) a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 37. o.);

8. Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10. o.);

9. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 162., 2000.7.3., 1. o.);

10. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.);

11. Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 310., 2005.11.25., 10. o.);

12. Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve (2006. május 17.) a gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 161., 2006.6.14., 12. o.);

13. Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a 80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 247., 2007.9.21., 17. o.);

14. Az Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (HL L 342., 2009.12.22., 46. o.);

15. Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve (2010. június 16.) a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2010.6.30., 1. o.);

16. Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2011.4.4., 5. o.);

17. Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2011/EU rendelete (2011. szeptember 27.) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2011.10.18., 1. o.);

18. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 146. o.);

19. Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.);

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

765/2008/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk, (2) bekezdés1. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés1. cikk, (3) bekezdés
2. cikk, 1. pont3. cikk, 1. pont
2. cikk, 2. pont3. cikk, 2. pont
2. cikk, 14. pont3. cikk, 22. pont
2. cikk, 15. pont3. cikk, 23. pont
2. cikk, 17. pont3. cikk, 3. pont
2. cikk, 18. pont3. cikk, 4. pont
2. cikk, 19, pont3. cikk, 25. pont
15. cikk, (1) és (2) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
15. cikk, (3) bekezdés2. cikk, (3) bekezdés
15. cikk, (4) bekezdés
15. cikk, (5) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
16. cikk, (1) bekezdés10. cikk, (1) bekezdés
16. cikk, (2) bekezdés16. cikk, (5) bekezdés
16. cikk, (3) bekezdés
16. cikk, (4) bekezdés
17. cikk, (1) bekezdés10. cikk, (2) bekezdés
17. cikk, (2) bekezdés34. cikk, (1) bekezdés utolsó mondata és 34. cikk, (3) bekezdés, a) pont
18. cikk, (1) bekezdés10. cikk, (6) bekezdés
18. cikk, (2) bekezdés, a) pont11. cikk, (7) bekezdés, a) pont
18. cikk, (2) bekezdés, b) pont
18. cikk, (2) bekezdés, c) pont11. cikk, (7) bekezdés, b) pont
18. cikk, (2) bekezdés, d) pont
18. cikk, (3) bekezdés10. cikk, (5) bekezdés és 14. cikk, (1) bekezdés
18. cikk, (4) bekezdés14. cikk, (2) bekezdés
18. cikk, (5) bekezdés13. cikk
18. cikk, (6) bekezdés31. cikk, (2) bekezdés, o) pont
19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés11. cikk, (3) bekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés14. cikk, (4) bekezdés, a), b), e) és j) pont
19. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés11. cikk, (5) bekezdés
19. cikk, (2) bekezdés16. cikk, (3) bekezdés, g) pont
19. cikk, (3) bekezdés18. cikk, (2) bekezdés
19. cikk, (4) bekezdés11. cikk, (2) bekezdés
19. cikk, (5) bekezdés17. cikk
20. cikk, (1) bekezdés19. cikk, (1) bekezdés
20. cikk, (2) bekezdés19. cikk, (2) bekezdés
21. cikk, (1) bekezdés18. cikk, (1) bekezdés
21. cikk, (2) bekezdés18. cikk, (2) bekezdés
21. cikk, (3) bekezdés18. cikk, (3) bekezdés
21. cikk, (4) bekezdés
22. cikk, (1) bekezdés20. cikk, (1) bekezdés
22. cikk, (2) bekezdés20. cikk, (2) bekezdés
22. cikk, (3) bekezdés20. cikk, (3) bekezdés
22. cikk, (4) bekezdés20. cikk, (4) bekezdés
23. cikk, (1) és (3) bekezdés34. cikk, (1) bekezdés
23. cikk, (2) bekezdés34. cikk, (4) bekezdés
24. cikk, (1) bekezdés22. cikk, (1) bekezdés
24. cikk, (2) bekezdés22. cikk, (2)–(5) bekezdés
24. cikk, (3) bekezdés
24. cikk, (4) bekezdés
25. cikk, (1) bekezdés
25. cikk, (2) bekezdés, a) pont31. cikk, (2) bekezdés, f) pont és 33. cikk, (1) bekezdés, i) és k) pont
25. cikk, (2) bekezdés, b) pont31. cikk, (2) bekezdés, g) és m) pont és 33. cikk, (1) bekezdés, i) és k) pont
25. cikk, (3) bekezdés
26. cikk
27. cikk, (1) bekezdés, első mondat25. cikk, (2) bekezdés
27. cikk, (1) bekezdés, második mondat25. cikk, (3) bekezdés
27. cikk, (2) bekezdés25. cikk, (4) bekezdés
27. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés26. cikk, (1) bekezdés
27. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés26. cikk, (2) bekezdés
27. cikk, (4) bekezdés
27. cikk, (5) bekezdés
28. cikk, (1) bekezdés27. cikk, első bekezdés, a) pont
28. cikk, (2) bekezdés27. cikk, első bekezdés, b) pont
29. cikk, (1) bekezdés28. cikk, (1) bekezdés
29. cikk, (2) bekezdés28. cikk, (2) bekezdés
29. cikk, (3) bekezdés28. cikk, (3) bekezdés
29. cikk, (4) bekezdés28. cikk, (4) bekezdés
29. cikk, (5) bekezdés25. cikk, (5) bekezdés
32. cikk, (1) bekezdés, d) pont
32. cikk, (1) bekezdés, e) pont36. cikk, (2) bekezdés, e) pont

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/644 rendelete (2018. április 18.) a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról (HL L 112., 2018.5.2., 19. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2011.4.4., 5. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 99. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/14/EK irányelve (2000. május 8.) a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 162., 2000.7.3., 1. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról (HL L 170., 2009.6.30., 1. o.).

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10. o.).

( 11 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).

( 12 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/29/EU irányelve (2013. június 12.) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 178., 2013.6.28., 27. o.).

( 13 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 90. o.).

( 14 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/29/EU irányelve (2014. február 26.)az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 45. o.).

( 15 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 79. o.).

( 16 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 107. o.).

( 17 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU irányelve (2014. február 26.) a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (HL L 96., 2014.3.29., 149. o.).

( 18 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 309. o.).

( 19 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 96., 2014.3.29., 357. o.).

( 20 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2014.5.22., 62. o.).

( 21 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU irányelve (2014. május 15.) a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (HL L 189., 2014.6.27., 164. o.).

( 22 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet, továbbá az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

( 23 ) Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

( 24 ) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

( 25 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (HL L 143., 2004.4.30., 87. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1020&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02019R1020-20190625 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02019R1020-20190625&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére