83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról

A Kormány

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés l) pontjában, valamint 105. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 4. § (1)-(8) bekezdése, a 6. § (7) bekezdése, továbbá a 7-9. § vonatkozásában az Alaptörvény 15. § (3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,

a 4. § (7) és (9)-(12) bekezdése, továbbá az 5. §, valamint a 6. § (5), (6), (8) és (9) bekezdése vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § (1)-(4) vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Infofejl. Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a miniszter 3. § szerinti álláspontja kialakítása érdekében a miniszter részére az informatikai fejlesztési tervek tekintetében megfelelő hozzáférést biztosít a KIBER rendszerben. A miniszter álláspontja és az azzal kapcsolatos adatok - ideértve az állami szerv által megküldött adatokat, valamint az állami szerv és a miniszter közötti e rendelet szerinti ügyekben történt kommunikációt - a KIBER rendszerben rögzítésre kerülnek."

2. § Az Infofejl. Korm. rendelet 1. § 2. pontjában az "az informatikaért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § A miniszterelnök a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló Korm. rendelet szerint az abban meghatározott szervezetek tekintetében gondoskodik az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséről."

(2) A Statútum 7. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány)

"5. - a 3/A. §-ban foglalt kivétellel - e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért - a 13. § g) pontja esetében a miniszterelnök nevében -"

(felelős tagja.)

(3) A Statútum 13. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A miniszterelnök kabinetfőnöke az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében)

"g) a miniszterelnök nevében, a miniszterelnök 3/A. §-ban meghatározott jogkörében eljárva - mint a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti munkaszervezetének vezetője -, a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenőrzi és jóváhagyja a kormányzati informatikai beszerzéseket."

3. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)

"e) az a)-d) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozást önként vállalja

[az a)-e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet]!"

(2) A DKÜ Korm. rendelet 1. §-a a következő (2b)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A Kormány egyedi döntésével mentesítést adhat az e rendeletben foglalt központosított közbeszerzési eljárási szabályok alkalmazása alól, különös tekintettel törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú informatikai beszerzések esetére, továbbá azon beszerzésekre, amelyek esetében az ország biztonsági, nemzetbiztonsági érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések a közbeszerzési eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem garantálhatóak.

(2c) A központosított közbeszerzési rendszerhez való önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátását. Ennek érdekében a DKÜ az (1) bekezdés e) pontja szerinti szervezet központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.

(2d) A miniszterelnök a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 3/A. §-ában meghatározott jogkörét - az e rendeletben meghatározottak szerint - az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján gyakorolja."

(3) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet meghatározza)

"a) a DKÜ feladatait és az eljárására vonatkozó szabályokat,"

(4) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet meghatározza)

"c) az érintett szervezetek informatikai beszerzéssel összefüggő kötelezettségeit,"

(5) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet meghatározza)

"e) a DKÜ által ellátott, a központosított közbeszerzés lefolytatása során e rendeletben meghatározott feladatokért fizetendő közbeszerzési díj mértékét,"

(6) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E rendelet alkalmazásában

1. alkalmazás: azon - a beszerzési igény felmerülését megelőzően - még nem kifejlesztett számítógépes program, ideértve az egyedi felhasználású alapszoftvereket, a rendszerszoftvereket és az alkalmazói szoftvereket vagy szoftvercsoportokat, valamint az ezekhez kapcsolódó azon szolgáltatásokat, amelyeket az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter rendeletében meghatározott;

2. alkalmazásfejlesztés: alkalmazás kifejlesztésére vagy a kifejlesztett alkalmazás funkcionális bővítésére, kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység;

3. éves informatikai beszerzési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni szükséges informatikai eszközöket és szoftvereket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve;

4. éves informatikai fejlesztési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni nem szükséges, a meglévő informatikai eszköz-, szoftver- és alkalmazásállomány korszerűsítését, bővítését, továbbfejlesztését vagy cseréjét eredményező informatikai eszközöket, szoftvereket és alkalmazásfejlesztéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve;

5. informatikai beszerzés: informatikai eszköz, szoftver, alkalmazásfejlesztés és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés, továbbá visszterhes szerződés létrehozását célzó beszerzési eljárás;

6. informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben szereplő, előre tervezett beszerzési igény;

7. informatikai eszköz: azon hardver eszköz, továbbá a hardver eszköz rendeltetésszerű működéséhez, bővítéséhez vagy karbantartásához szükséges eszköz és segédanyag, valamint az ehhez kapcsolódó azon szolgáltatások, amelyeket az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter rendeletében meghatározott;

8. információs rendszer: az adatok feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés vagy az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége;

9. Portál: a DKÜ által működtetett, az e rendeletben meghatározott kapcsolattartásra és az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére alkalmas, internetes felületen keresztül elérhető alkalmazások és az ezt támogató adatforrások összessége;

10. rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény;

11. szállító: a központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodásban vagy más keret jellegű szerződésben, visszterhes szerződésben részes ajánlattevő;

12. szoftver: azon - a beszerzési igény felmerülését megelőzően - előre kifejlesztett számítógépes program, ideértve az általános felhasználású alapszoftvereket, a rendszerszoftvereket és az alkalmazói szoftvereket vagy szoftvercsoportokat, valamint az ezekhez kapcsolódó azon szolgáltatásokat, amelyeket az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter rendeletében meghatározott;

13. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény, amely kritikus működési kényszer miatt jelentkezik."

(7) A DKÜ Korm. rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A DKÜ az egyes informatikai fejlesztések és beszerzések szükségességéről szóló döntések és a kormányzati informatikai beszerzések központosításával kapcsolatos - e rendelet szerinti - állami feladatokat közfeladatként látja el.

(2) Az e rendeletbe ütköző módon megindított közbeszerzési eljárás esetén a DKÜ a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult.

(3) Az e rendeletben meghatározott érintett szervezetekre vonatkozó kötelezettségek szándékos vagy ismételt megsértése esetén a DKÜ jelzése alapján a miniszter a bejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

(4) A miniszterelnök, a miniszter, a DKÜ és az NHIT e rendeletben foglalt eljárása és döntése nem minősül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági eljárásnak, valamint döntésnek.

3. § (1) A miniszter a miniszterelnök nevében az e rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül egységesíti és összehangolja a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, továbbá ennek érdekében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó érintett szervezetek munkáját.

(2) A miniszterelnök és a miniszter e rendelet szerinti hatásköre a 12. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel nem terjed ki az irányító hatósági feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekre."

(8) A DKÜ Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A miniszter - a 3. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesítése érdekében - az e rendeletben foglaltak szerint

a) jóváhagyja az egyes informatikai fejlesztések végrehajtását,

b) jóváhagyja az egyes informatikai beszerzésekre vonatkozó igényeket,

c) a DKÜ útján ellenőrzi az egyes informatikai beszerzések esetében e rendelet szabályainak a betartását,

d) az a)-c) pontok szerinti tevékenységén keresztül felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának végrehajtását.

(2) A DKÜ

a) közreműködik a miniszter (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásában,

b) javaslattevőként közreműködik az NHIT (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feladatainak ellátásában,

c) vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek

ca) informatikai beszerzési és fejlesztési tervét,

cb) informatikai beszerzési igényét,

cc) rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint

cd) üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét,

d) összehangolja az érintett szervezetek informatikai beszerzési igényeit,

e) központi beszerző szervként - az e rendeletben meghatározott keretek között - az érintett szervezetek nevében és javára eljárva lefolytatja az érintett szervek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti informatikai beszerzéseit,

f) ellenőrzi az egyes informatikai beszerzések esetében e rendelet szabályainak betartását.

(3) Az NHIT stratégiai tudományos tevékenységként végzi a Kormány részére a következő feladatokat:

a) véleményezi a kormányzati informatikai beszerzésekre és alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó javaslatokat,

b) elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, javaslatokat tesz a kormányzati informatikai fejlesztések irányának rövid, közép- és hosszú távú meghatározására,

c) elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatát, javaslatokat dolgoz ki ezek egyszerűsítésére és a folyamatok gyorsítására, egységesítés érdekében történő átalakítására,

d) a miniszterelnök felkérésére véleményezi a Kormány hírközléssel és informatikával összefüggő előterjesztéseit, egyedi döntéseit.

(4) Az NHIT a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos stratégiai tudományos feladatkörében minden évben megvizsgálja a DKÜ által a miniszternek beterjesztett éves informatikai beszerzési terveket, valamint informatikai fejlesztési terveket.

(5) Az NHIT stratégiai tudományos tevékenysége keretében ellátja az e rendeletben részére meghatározott feladatokat."

(9) A DKÜ Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A Kormány a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében a DKÜ-t ajánlatkérésre feljogosított szervezetként kijelöli.

(2) A miniszter a DKÜ közreműködésével és a DKÜ-nek az e rendelet szerinti közfeladatai ellátása érdekében - az informatikai fejlesztések és beszerzések megvalósításában más jogszabály rendelkezései szerint érintett más szervezettel való együttműködés keretében, a 28. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendelete alapján, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben rögzített korlátok biztosítása mellett - a más szervezet létező vagy a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések vonatkozásában létrejövő intézményi, így különösen az engedélyeztetési, ellenőrzési és beszerzési rendszerére, informatikai infrastruktúrájára, adatbázisára is támaszkodhat, azokhoz hozzáférhet.

(3) A DKÜ az e rendelet szerinti kapcsolattartás céljából Portált alakít ki és tart fenn. A DKÜ rendelkezhet úgy, hogy az érintett szervezetek, az NHIT, a miniszter, valamint a (2) bekezdés szerinti más szervezetek részére kizárólag a Portál felületén biztosítja az e rendelet szerinti kapcsolattartást. A DKÜ az NHIT és a miniszter számára - az e rendelet szerinti tevékenységük ellátása érdekében - a Portálon tárolt dokumentumokhoz, adatokhoz hozzáférést biztosít.

(4) A Portál az e rendeletben foglaltak vonatkozásában releváns adatokat más szakrendszerekből is átvehet.

(5) A miniszter a DKÜ útján jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását, továbbá az e rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alkalmazásával létrejövő szerződések teljesítését.

(6) Informatikai fejlesztés, valamint beszerzés, az e rendeletben foglalt kivételekkel, kizárólag az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyást követően, valósítható meg.

(7) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével megkötött, kormányzati informatikai beszerzési igény kielégítését szolgáló szerződés semmis.

(8) Ha a kormányzati informatikai beszerzés megvalósítása más jogszabály rendelkezései szerinti egyéb jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyás az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyást nem helyettesíti vagy pótolja.

(9) Ha az érintett szervezet tekintetében a kormányzati informatikai beszerzés megvalósítása kormányrendelet vagy miniszteri rendelet rendelkezései szerinti egyéb jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyást - a jóváhagyási folyamatokban jelentkező redundanciák megszüntetése, továbbá a folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása érdekében - az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyás helyettesítheti vagy pótolhatja, ha erről a miniszter a 28. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján, a feladatkörben érintett miniszterrel, a megváltozott jóváhagyási eljárásrendre is kiterjedően, megállapodott.

(10) Az érintett szervezet az aktuális informatikai környezetéről és az előző év informatikai fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól minden év január 30. napjáig a DKÜ-nek, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálon keresztül beszámol.

(11) A DKÜ minden év március 1. napjáig jelentésben összesíti a (10) bekezdés szerint beérkezett beszámolókat, és azokat a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladata ellátása érdekében az NHIT részére továbbítja.

(12) Ha az NHIT véleménye szerint valamely informatikai beszerzés műszaki szempontból nem felel meg a miniszter e rendelet szerinti döntésében foglaltaknak, erről a minisztert haladéktalanul, de legkésőbb az informatikai beszerzés eredményeként megkötött szerződés lejártáig értesíti."

(10) A DKÜ Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az érintett szervezet köteles

a) az érintett szervezetté válásától, valamint

b) a már regisztrált adataiban bekövetkező adatváltozástól

számított 5 munkanapon belül a Portálon - az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve -regisztrálni, továbbá a megváltozott adatait rögzíteni."

(11) A DKÜ Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az érintett szervezet köteles a DKÜ részére, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálon keresztül

a) az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig,

b) az informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül,

c) a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül,

d) az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követően haladéktalanul [a b)-d) pont a továbbiakban együtt: beszerzési igény]

megküldeni."

(12) A DKÜ Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A DKÜ az érintett szervezet részére, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, visszaküldheti az éves informatikai beszerzési tervet vagy éves informatikai fejlesztési tervet, ha azt észleli, hogy az

a) formailag vagy tartalmilag nem megfelelő,

b) hiányos, vagy

c) nincsen összhangban a kormányzati informatikai fejlesztések irányával.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a DKÜ megjelöli a hiánypótlás vagy az átdolgozás kérésének okát, és ennek keretében - ha az indokolt - javaslatot tesz az érintett szervezet részére az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv átdolgozásának szempontjaira. A DKÜ az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv ismételt megküldésére legalább 2, legfeljebb 10 munkanapos határidőt állapít meg.

(3) A DKÜ az egyes érintett szervezetek által megküldött éves informatikai beszerzési terveket és éves informatikai fejlesztési terveket összesíti, - ha az indokolt - észrevételekkel, javaslatokkal látja el, majd véleményezés céljából megküldi az NHIT részére.

(4) Az egyes érintett szervezetekre vonatkozó, az éves informatikai beszerzési tervvel és éves informatikai fejlesztési tervvel kapcsolatos véleményét az NHIT a kézhezvételtől számított 60 napon belül köteles a DKÜ-vel közölni. Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet.

(5) Az NHIT véleménye szerint az éves informatikai beszerzési terv és éves informatikai fejlesztési terv

a) végrehajtásra javasolt,

b) végrehajtásra részben javasolt vagy

c) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

(6) Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti véleményét az NHIT indokolni köteles.

(7) Ha az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervének vagy éves informatikai fejlesztési tervének véleményezéséhez szükséges, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az NHIT

a) az érintett szervezettől a DKÜ útján felvilágosítást kérhet, valamint

b) az érintett szervezettől a DKÜ útján hiánypótlást, átdolgozást kérhet, és ennek keretében - ha azt indokoltnak tartja - javaslatot tesz az érintett szervezet részére az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv átdolgozásának szempontjaira.

(8) A (7) bekezdés a) és b) pontja esetén a DKÜ az érintett szervezetet a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül felvilágosítás nyújtására, valamint hiánypótlásra szólítja fel.

(9) Az érintett szervezet a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti felvilágosítást, valamint hiánypótlást a (8) bekezdés szerinti felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a DKÜ részére küldi meg, aki azt a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül köteles az NHIT részére továbbítani. Az NHIT az (5) bekezdés szerinti véleményét a DKÜ részére küldi meg.

(10) A DKÜ az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervét vagy éves informatikai fejlesztési tervét, az NHIT (5) bekezdés szerinti véleményével együtt, nyilvántartásba veszi. Ha az NHIT a véleményét a (4) bekezdésben foglalt határidőn belül nem közli, az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervét vagy éves informatikai fejlesztési tervét az (5) bekezdés a) pontja szerint kell nyilvántartásba venni.

(11) A (5) bekezdés a) és b) pontja szerint nyilvántartásba vett éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv végrehajtásra javasolt elemei a miniszter jóváhagyásával hajthatóak végre. A miniszter általi jóváhagyásra történő előterjesztésről a DKÜ gondoskodik.

(12) A DKÜ a (10) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a 12. § (4) bekezdés szerinti miniszteri döntést, az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő 2 munkanapon belül az érintett szervezettel közli.

(13) Az éves informatikai beszerzési terv és az informatikai fejlesztési terv végrehajthatóságáról a miniszter - az NHIT álláspontjának figyelembevételével - dönt.

(14) Ha az NHIT véleménye szerint az éves informatikai beszerzési terv vagy az éves informatikai fejlesztési terv egésze vagy annak valamely része végrehajtásra nem javasolt, vagy javasolt, de azt a miniszter nem hagyta jóvá, az átdolgozott terv véleményezés, valamint jóváhagyás céljából ismételten előterjeszthető.

(15) A (10) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a (11) bekezdés szerinti miniszteri jóváhagyást követően az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv módosítását az érintett szervezet bármikor kezdeményezheti. Ebben az esetben a 7. § a) pontja, valamint az (1)-(14) bekezdés megfelelően alkalmazandó."

5. § A DKÜ Korm. rendelet 9-14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti - nem egybeszámított - becsült értéke a 15 millió forintot nem éri el, vizsgálat alá vonhatja.

(2) Ha a DKÜ az (1) bekezdés szerinti beszerzési igényt vizsgálat alá vonja, erről az érintett szervezetet a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított 3 munkanapon belül tájékoztatja.

(3) A DKÜ a vizsgálatot a (2) bekezdés alapján adott tájékoztatástól számított 5 munkanapon belül folytatja le, és az eredményről e határidőn belül az érintett szervezetet tájékoztatja.

(4) Ha vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény megfelel a 8. § (10) bekezdése szerint nyilvántartásba vett, továbbá a 8. § (11) bekezdése szerinti jóváhagyással bíró éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben (a továbbiakban együtt: jóváhagyott éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv) foglaltaknak, vagy nem felel meg, vagy abban nem szerepel, de álláspontja szerint a beszerzés végrehajtása indokolt, a beszerzési igényt "megfelelő" minősítéssel látja el.

(5) Ha vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, vagy abban nem szerepel, és álláspontja szerint a beszerzés végrehajtása nem indokolt, a beszerzési igényt "nem megfelelő" minősítéssel látja el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben az átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető.

(7) A "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kapcsán a DKÜ a 13. § (1) bekezdése szerint jár el.

(8) A DKÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 8. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy a 8. § (1) és (2) bekezdésében foglalt határidők a (3) bekezdés szerinti határidőbe nem számítanak bele.

(9) A (2) bekezdés szerinti határidő elteltéig, vagy ha a DKÜ a beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a (3) bekezdés szerinti határidő elteltéig, az érintett szervezet beszerzési igényének kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.

(10) A (2) bekezdés - vagy ha a DKÜ a beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a (3) bekezdés - szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének kielégítésére saját hatáskörben intézkedhet.

(11) Ha a beszerzési igény 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a (9) bekezdéstől eltérően - a beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben - indítható, azonban az így megkötött szerződés hatálybalépésének továbbra is feltétele az e § szerinti "megfelelő" minősítés.

(12) A DKÜ a vizsgálata során informatikai szakmai, közbeszerzési és jogi szempontokat is figyelembe vesz, a minősítést a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. A DKÜ a "nem megfelelő" minősítés esetén a minősítést indokolni köteles.

10. § (1) A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti - nem egybeszámított - becsült értéke a 15 millió forintot eléri vagy meghaladja, de a 250 millió forintot nem éri el, vizsgálat alá vonja.

(2) A DKÜ a vizsgálatot a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított 12 munkanapon belül folytatja le, és az eredményről e határidőn belül az érintett szervezetet tájékoztatja.

(3) A DKÜ a beszerzési igény minősítése előtt, a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított 3 munkanapon belül, ha az nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, vagy abban nem szerepel, az NHIT véleményét kéri. Az NHIT 3 munkanapon belül a DKÜ-nek jelzi, ha a beszerzésről nem kíván véleményt adni.

(4) Ha az NHIT a (3) bekezdés szerinti határidőn belül nem közölte, hogy nem kíván véleményt adni, az NHIT a beszerzési igényre vonatkozó véleményét a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles a DKÜ-vel közölni. Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet. Az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény

a) végrehajtásra javasolt vagy

b) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Ha az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény végrehajtásra nem javasolt, e véleményét indokolni köteles.

(5) Ha az érintett szervezet beszerzési igényének véleményezéséhez szükséges, annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül az NHIT az érintett szervezettől a DKÜ útján felvilágosítás nyújtást, valamint hiánypótlást kérhet.

(6) Ha az NHIT által kért felvilágosítást vagy hiánypótlást a DKÜ az érintett szervezet megkeresése nélkül is képes teljesíteni, a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a felvilágosítást, illetőleg a hiánypótlást az NHIT-nek megadja, egyébként a DKÜ az érintett szervezetet a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megkeresi.

(7) Az érintett szervezet 2 munkanapon belül a DKÜ (6) bekezdése szerinti megkeresésében foglalt felvilágosítást megadja vagy hiánypótlást teljesíti. A DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT részére.

(8) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény

a) megfelel a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak,

b) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, de a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt, vagy

c) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, de a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt,

a beszerzési igényt "megfelelő" minősítéssel látja el.

(9) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény

a) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, és a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzés, vagy

b) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, és a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzés,

a beszerzési igényt "nem megfelelő" minősítéssel látja el.

(10) A (9) bekezdés szerinti esetben az átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető.

(11) A "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kapcsán a DKÜ a 13. § (1) bekezdése szerint jár el.

(12) A DKÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 8. § (1)-(2) bekezdése megfelelően alkalmazandó, azzal, hogy a 8. § (1)-(2) bekezdésében foglalt határidők a (2) és (4) bekezdés szerinti határidőbe nem számítanak bele. Az NHIT által kért (5) bekezdés szerinti felvilágosítás, valamint hiánypótlás végrehajtásának időtartama alatt az NHIT részére megállapított (4) bekezdés szerinti határidő nyugszik.

(13) A (2) bekezdés szerinti határidő elteltéig az érintett szervezet beszerzési igényének kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.

(14) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének kielégítésére saját hatáskörben intézkedik.

(15) A (4) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, hogy az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény végrehajtásra javasolt.

(16) A "megfelelő" minősítésű beszerzési igény kielégítésére vonatkozó (8) bekezdés szerinti intézkedés a miniszter 12. § (4) bekezdése szerinti döntésének az érintett szervezettel való közléséig csak a 12. § (11) bekezdésére is figyelemmel hajtható végre. A miniszteri jóváhagyásra történő előterjesztésről a DKÜ gondoskodik.

(17) A DKÜ a miniszter 12. § (4) bekezdése szerinti döntését az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő 2 munkanapon belül köteles az érintett szervezettel közölni.

(18) Ha a beszerzési igény "megfelelő" minősítésű, de a miniszter azt nem hagyta jóvá, az átdolgozott igény véleményezésre, továbbá jóváhagyásra ismételten előterjeszthető.

(19) Ha a beszerzési igény 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a (13) bekezdéstől eltérően - a beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben - indítható, azonban az így megkötött szerződés hatálybalépésének továbbra is feltétele az e § szerinti "megfelelő" minősítés és miniszteri jóváhagyás.

(20) A DKÜ a vizsgálata során informatikai szakmai, közbeszerzési és jogi szempontokat is figyelembe vesz, a minősítést a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. A DKÜ a "nem megfelelő" minősítés esetén a minősítést indokolni köteles.

11. § (1) A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti - nem egybeszámított - becsült értéke a 250 millió forintot eléri vagy meghaladja, vizsgálat alá vonja.

(2) A DKÜ a vizsgálatot a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított 15 munkanapon belül folytatja le, és az eredményről e határidőn belül az érintett szervezet tájékoztatja.

(3) A DKÜ a beszerzési igény minősítése előtt, a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított 3 munkanapon belül az NHIT véleményét kéri.

(4) Az NHIT a beszerzési igényre vonatkozó véleményét a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles a DKÜ-vel közölni. Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet. Az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény

a) végrehajtásra javasolt vagy

b) végrehajtásra nem javasolt

lehet.

Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Ha az NHIT véleménye szerint a beszerzési igény végrehajtásra nem javasolt, e véleményét indokolni köteles.

(5) Ha az érintett szervezet beszerzési igényének véleményezéséhez szükséges, annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül az NHIT az érintett szervezettől a DKÜ útján felvilágosítás nyújtást, valamint hiánypótlást kérhet.

(6) Ha az NHIT által kért felvilágosítást vagy hiánypótlást a DKÜ az érintett szervezet megkeresése nélkül is képes teljesíteni, a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a felvilágosítást, illetőleg a hiánypótlást az NHIT-nek megadja, egyébként a DKÜ az érintett szervezetet a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megkeresi.

(7) Az érintett szervezet 2 munkanapon belül a DKÜ (6) bekezdése szerinti megkeresésében foglalt felvilágosítást megadja vagy hiánypótlást teljesíti. A DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT részére.

(8) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény

a) megfelel a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, és az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt,

b) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, de az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt, vagy

c) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, de az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt, a beszerzési igényt "megfelelő" minősítéssel látja el.

(9) Ha vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény

a) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, és az NHIT véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzés, vagy

b) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, és az NHIT véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzés,

a beszerzési igényt "nem megfelelő" minősítéssel látja el.

(10) Egyebekben az (1) bekezdés szerinti beszerzés vonatkozásában a 10. § (10)-(20) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

12. § (1) A DKÜ által jóváhagyásra - e rendelet szerint - előterjesztett beszerzési és fejlesztési terv vagy beszerzési igény jóváhagyásáról a miniszter

a) a 10. § esetén a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül,

b) a 8. § és 11. § esetén a kézhezvételtől számított 12 munkanapon belül,

c) a 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény esetén a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül

dönt, és a döntéséről a DKÜ-t tájékoztatja.

(2) A miniszter a megalapozott döntés érdekében, ha az szükséges, az (1) bekezdés szerinti határidőn belül

a) a DKÜ-t új vizsgálat lefolytatására hívhatja fel,

b) bármely központi államigazgatási szervet, érintett minisztert vagy állami vezetőt közvetlenül megkereshet, valamint

c) az NHIT-vel egyeztethet.

(3) A miniszter a (2) bekezdés b) pontja szerinti megkeresésére a megkeresett szerv vagy személy a kért tájékoztatást soron kívül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles megadni, valamint soron kívül együttműködni köteles.

(4) A miniszter a beszerzési és fejlesztési tervet vagy a beszerzési igényt

a) jóváhagyja,

b) feltételekkel jóváhagyja vagy

c) elutasítja.

(5) A beszerzési igény esetében a miniszteri jóváhagyás és a feltételekkel történő jóváhagyás az érintett szervvel történő közléstől számított hat hónapig hatályos, e határidő lejártát követően a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.

(6) Ha a miniszter a jóváhagyását feltételhez kötötte, a feltételek teljesülésével a beszerzési vagy fejlesztési tervet vagy a beszerzési igényt a miniszter által jóváhagyottnak kell tekinteni. Az érintett szervezet a feltételek teljesüléséről - a feltételek teljesülését követő 5 munkanapon belül - a DKÜ részére, a Portálon keresztül beszámol.

(7) A miniszter a döntésekor az e rendeletben meghatározott hatáskörében eljárva szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg. A miniszternek az elutasító döntést nem kell indokolnia, azonban meghatározhatja azokat a szempontokat, amelyek alapján az átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető.

(8) Ha a miniszter a beszerzési vagy fejlesztési tervet vagy a beszerzési igényt elutasítja, az ismételten előterjeszthető.

(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az új vizsgálat időtartama, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a (3) bekezdés szerint válaszadásra előírt határidő, az (1) bekezdés szerinti határidőkbe nem számít bele.

(10) Az (1) bekezdés szerinti határidők eredménytelen elteltét követően a beszerzési vagy fejlesztési tervet vagy a beszerzési igényt a miniszter által jóváhagyottnak kell tekinteni.

(11) A 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében a miniszteri döntés érintett szervezettel való, e rendelet szerinti közléséig - az e rendeletben foglalt egyéb előírások megtartása mellett - csak a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti olyan feltételes közbeszerzési eljárás indítható, amely a miniszter elutasító döntését olyan körülménynek tekinti, ami miatt az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Az e bekezdés szerint megindított közbeszerzési eljárás esetében - kivéve, ha az a 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény kielégítésre irányul - az eljárást lezáró döntés a miniszteri döntés érintett szervezettel való, e rendelet szerinti közléséig nem hozható meg.

(12) A miniszter a döntése meghozatala során a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiáját, valamint az NHIT véleményét is figyelembe veszi.

(13) A (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének utólagos ellenőrzésére a DKÜ a feltételekkel történő jóváhagyás érintett szervvel történő közlésétől számított 24 hónapig jogosult.

13. § (1) A DKÜ az e rendelet előírásainak megfelelő beszerzési igény kielégítése érdekében

a) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet nevében és javára eljárva maga folytatja le, vagy

b) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett szervezetnek visszaadja.

(2) A DKÜ az (1) bekezdés szerinti döntésekor - a lehetőségek, az erőforrások és a kockázatok vizsgálatát követően, a célszerűségi szempontokra is figyelemmel - szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg, és a döntéséről a 9. § (3) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egy időben tájékoztatja az érintett szervezetet.

(3) A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében különösen

a) a DKÜ a Kbt. szerinti sajátos beszerzési módszereket alkalmazhat, különösen

aa) keretmegállapodást vagy más keret jellegű szerződést köthet,

ab) visszterhes szerződés megkötésére irányuló eljárásokat alkalmazhat,

ac) dinamikus beszerzési rendszert alkalmazhat,

ad) elektronikus árlejtést alkalmazhat, vagy

ae) elektronikus katalógusokat alkalmazhat,

b) a DKÜ más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le,

c) a DKÜ más ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat közbeszerzést,

d) a DKÜ a közbeszerzés megvalósítása érdekében igénybe veheti más központi beszerző szerv szolgáltatásait, valamint

e) a DKÜ más központi beszerző szervvel együttműködve közösen is megvalósíthat beszerzést vagy működtethet összevont központi beszerzési vagy dinamikus beszerzési rendszert.

(4) A (3) bekezdés c)-e) pontjai alkalmazása esetén az ajánlatkérők együttműködésének szabályait együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen

a) az egyes ajánlatkérők felelősségi körét,

b) a közbeszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, valamint

c) az érintett szervezetek beszerzési igényének kiszolgálási körülményeit.

(5) A (3) bekezdés e) pontja szerinti esetben az együttműködés létrehozható határozatlan vagy határozott időre, meghatározott beszerzéstípusokra, valamint egy vagy több közbeszerzés megvalósítására is.

(6) Ha a DKÜ eljárása eredményeképpen

a) egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,

b) egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden feltételét nem, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a DKÜ bonyolítja le.

(7) Ha a DKÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely nem tartalmazza az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként olyan keretszerződés is köthető, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, és az így megkötött keretszerződés alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.

(8) Az érintett szervezet a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés, valamint - ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került - a szerződés másolatát a szerződéskötést, ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott döntést követő 10 munkanapon belül a Portálra feltölti.

(9) Az érintett szervezet a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja eredményeképpen létrejövő szerződések teljesítéséről a teljesítést követő - vagy ha a teljesítés meghiúsult, a teljesítésre meghatározott határidő lejártát követő -10 munkanapon belül köteles a DKÜ részére, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálon keresztül számot adni.

(10) A DKÜ a (8) és (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően is jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezettől a beszerzési igényük teljesítési körülményeiről vagy egyéb, a központosított közbeszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról, amely annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(11) A DKÜ a (8)-(10) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése céljából a teljesítéssel érintett szállítótól adatszolgáltatást kérhet, amely annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

(12) A 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében, ha azt a miniszter a 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti döntésekor, azzal egyidejűleg előírta, az érintett szervezet a 13. § (1) bekezdés a) pontja eredményeképpen létrejövő szerződés módosításának feltétele a miniszter jóváhagyása.

(13) A 13. § (1) bekezdés a) pontja eredményeképpen létrejövő szerződések módosításának (12) bekezdés szerinti jóváhagyása tekintetében a 9-12. § megfelelően alkalmazandó.

14. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési díj mértéke legfeljebb

a) a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 4%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 2%-a;

b) a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2,5%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1,75%-a;

c) a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1%-a;

d) keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének 1%-a

lehet.

(3) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás megindításának feltétele, hogy az érintett szervezet a DKÜ részére a beszerzés Kbt. szerinti - egybeszámítás nélküli - becsült értékének a DKÜ által meghatározott mértékét, de legfeljebb 1%-át előlegként megfizesse.

(4) A (2) bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetésére az érintett szervezet nem köteles, továbbá részére a már megfizetett előleg vagy közbeszerzési díj visszajár, ha a (2) bekezdés szerinti beszerzési eljárás olyan okból vált eredménytelenné, amelyért a DKÜ felelős.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, a (2) bekezdés alapján megfizetett központosított közbeszerzési díjat a DKÜ az e rendeletben meghatározott közfeladata ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel.

(6) A 13. § (3) bekezdés d)-e) pontjai alkalmazása esetén az érintett szervezetnek a más jogszabály szerinti közbeszerzési díjat megfizetnie nem kell, kizárólag az e rendelet előírásai szerint köteles a közbeszerzési díj megfizetésére."

6. § (1) A DKÜ Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az NHIT az ügyrendjét maga határozza meg, de havonta legalább kettő alkalommal rendes ülést tart."

(2) A DKÜ Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az NHIT az ülésén e rendelet szerinti tevékenysége körébe sorolt, valamint a miniszterelnök vagy a miniszter által meghatározott bármilyen ügyet megvitathat.

(2) Az NHIT ülésének napirendjét az elnök - vagy az NHIT ügyrendje szerint általa kijelölt tag - állítja össze."

(3) A DKÜ Korm. rendelet 24. §-a a következő (6)-(10) bekezdésekkel egészül ki:

"(6) Az NHIT elnöke - az NHIT ügyrendjétől eltérő esetben - akkor köteles rendkívüli ülést összehívni, ha azt

a) az NHIT legalább két tagja egyidejűleg kezdeményezi,

b) a miniszterelnök kezdeményezi,

c) a miniszter kezdeményezi, vagy

d) az NHIT elnöke az NHIT e rendelet szerinti tevékenysége ellátása érdekében szükségesnek tartja.

(7) Kivételes és sürgős esetben, így különösen, ha az ülés előkészítése nem lehetséges, vagy az ülés előkészítése nem szükséges, az NHIT ülés tartása nélkül is hozhat döntést.

(8) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az NHIT tagjai az előterjesztést telekommunikációs, informatikai eszköz útján egyeztetik, valamint tárgyalják meg.

(9) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén - az egyes napirendi pontok tekintetében - a határozatképességre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha - telekommunikációs vagy informatikai eszköz útján - írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lett volna az ülés megtartása esetén. Ha valamely tag az elnök által megjelölt határidőn belül írásban nem szavazott az előterjesztésről, azt úgy kell tekinteni, mintha a nem szavazó tag - az adott napirendi pont tekintetében - az ülésen nem jelent volna meg.

(10) Az NHIT ülései nem nyilvánosak, azon állandó meghívottként a miniszterelnök és a miniszter, eseti meghívottként kizárólag az elnök - vagy az elnök távolléte esetén az alelnök - által meghívott más személy vehet részt."

(4) A DKÜ Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) Az NHIT a DKÜ az 5. § (11) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján minden évben a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontjai szerint elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, valamint elemzi, értékeli és véleményezi ezek döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatát.

(2) Az NHIT az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége eredményeképpen - a DKÜ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának kézhezvételétől számított 60 napon belül - a Kormány részére jelentést készít. A jelentés részét képezi

a) a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának kialakítására vonatkozó javaslattétel,

b) a kormányzati informatikai fejlesztések irányának rövid (legfeljebb 1 éves), közép- (legfeljebb 3 éves) és hosszú (3 évnél hosszabb) távú meghatározására vonatkozó javaslattétel, valamint

c) a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatának egyszerűsítésére és a folyamatok gyorsítására, egységesítés érdekében történő átalakítására vonatkozó javaslattétel.

(3) A miniszternek a (2) bekezdés szerinti jelentésben foglaltakkal kapcsolatban véleményezési joga van.

(4) Ha az NHIT e rendelet szerinti tevékenysége során azt észleli, hogy az egyes informatikai fejlesztési és beszerzési tervek vagy az egyes beszerzési igények eltérnek a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának meghatározott irányától, vagy hogy valamely informatikai beszerzés teljesítése műszaki vagy más szempontból nem felel meg a miniszter e rendelet szerinti döntésében foglaltaknak, azt soron kívül jelzi a miniszternek."

(5) A DKÜ Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni."

(6) A DKÜ Korm. rendelet a következő 27/A-27/E. §-sal egészül ki:

"27/A. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban, valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utólagos ellenőrzés szükséges.

27/B. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

27/C. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében e rendelet lehetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszeren (a továbbiakban: EKR) kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, ha a más informatikai rendszer megfelel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

27/D. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

27/E. § A 13. § (3) bekezdés b)-e) pontjai alkalmazása esetén a beszerzési eljárásra az e rendeletben foglaltak az irányadók."

(7) A DKÜ Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) az 1. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti alkalmazások, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások körét,

b) az 1. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti informatikai eszközök, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások körét,

c) az 1. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti szoftverek, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások körét

rendelettel állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az 5. § (2) és (9) bekezdése szerinti együttműködés kereteiről és feltételeiről az érintett miniszterekkel megállapodjon, és az együttműködés rendjét az érintett miniszter egyetértésével rendelettel szabályozza."

(8) A DKÜ Korm. rendelet a következő 28/A. §-sal egészül ki:

"28/A. § (1) A Portált a DKÜ az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER) fejlesztésével hozza létre.

(2) A DKÜ az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazásakor a piacon elérhető vagy saját maga által kifejlesztett elektronikus rendszereket is felhasználhatja."

(9) A DKÜ Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az érintett szervezet a kezdő naptól számított 90 napon belül - de nem korábban, mint a kezdő naptól számított 30. nap lejárta - köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálra feltölteni."

7. § A DKÜ Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "(a továbbiakban: Digitális Kormányzati Ügynökség)." szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: DKÜ)." szöveg,

b) 19. § (1) bekezdésében a "szoftverek gyártására" szövegrész helyébe a "szoftverek, alkalmazások gyártására" szöveg,

c) 20. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnök" szövegrész helyébe a "miniszterelnök" szöveg,

d) 24. § (3) bekezdés f) pontjában a "vezető tisztségviselője" szövegrész helyébe a "vezérigazgatója vagy igazgatóságának elnöke" szöveg,

e) 24. § (4) bekezdésében az "a)-d) pontban" szövegrész helyébe az "a)-d) pontjában" szöveg, az "Az e)-f) pontban" szövegrész helyébe az "A (3) bekezdés e) és f) pontjában" szöveg,

f) 24. § (5) bekezdésében az "elnök szavazata" szövegrész helyébe az "elnök - távollétében az alelnök - szavazata" szöveg,

g) 30. § (4)-(6) bekezdésében a "120." szövegrészek helyébe a "150." szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a DKÜ Korm. rendelet

a) 6. § (1) és (3) bekezdése,

b) 20. § (1) bekezdése,

c) 22. §-a,

d) 23. §-a,

e) 25. §-a.

5. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék