7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet

a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 22. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § A Tvr. alkalmazásában a jogtanácsos és a jogi előadó munkaviszonyán a másodállást, a mellékfoglalkozást és a külön jogszabályban meghatározott közös foglalkoztatást is érteni kell.

2. § (1) A jogtanácsosi névjegyzékbe való bejegyzés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jogtanácsosként való működés jogosultságának elbírálásához szükséges adatokat. A kérelemhez mellékelni kell az abban foglalt adatokat megfelelően igazoló okiratokat vagy azok hitelesített másolatát. Munkaviszonyban (tagsági viszonyban) álló kérelmező esetén a kérelemhez a foglalkoztató szervezetnek a feddhetetlenség elbírálásához szükséges írásbeli véleményét (munkáltatói vélemény) is mellékelni kell.

(2) A magyar állampolgárság követelménye alóli felmentésre irányuló kérelmet a felügyeleti - szövetkezeti szerv esetében az országos érdekképviseleti - szerv vezetőjének, önkormányzati szerv esetében a jegyző, illetőleg a főjegyző javaslatával ellátva az Igazságügyi Minisztériumhoz kell benyújtani. Ha nincs az előzőek szerinti javaslattételre jogosult szerv, vagy az nem állapítható meg, a kérelemhez nem kell javaslatot mellékelni.

3. § (1)[1] A névjegyzékbe való bejegyzésre az a törvényszék az illetékes, amelynek területén a bejegyzést kérő állandó lakóhelye van.

(2) A névjegyzékbe bejegyzésnek, illetőleg az abból való törlésnek csak a névjegyzéket vezető bíróság határozata alapján van helye. A határozat ellen csak a kérelem, illetőleg az indítvány elutasítása esetén lehet fellebbezni. Ha a bíróság a névjegyzékből való törlést indítványra rendelte el, a határozat ellen a jogtanácsos fellebbezhet.

(3) A bíróság a bejegyzés, illetőleg a névjegyzékből való törlés tárgyában hozott jogerős határozatot megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak is.

4. § (1) A jogtanácsos egyidejűleg csak egy névjegyzékben szerepelhet. Több bejegyzés esetén a legkorábban jogerőre emelkedett bírósági határozaton alapuló bejegyzés az érvényes.

(2) A névjegyzékbe való bejegyzés ténye a feddhetetlenség - más jogszabályban előírt - igazolását nem pótolja.

5. § (1) A névjegyzékből való törlésre az a bíróság az illetékes, amelynél a bejegyzés történt.

(2) A névjegyzékből való törlést - a Tvr. 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt ok kivételével - az Igazságügyi Minisztérium vagy az ügyész indítványozhatja.

(3) Az a szervezet [Tvr. 2. § (1) bek.], ahol a jogtanácsos működik, köteles az Igazságügyi Minisztériumnak haladéktalanul bejelenteni, ha a Tvr. 3. §-a (3) bekezdésének b) pontjában írt törlési okról vagy a jogtanácsos haláláról szerez tudomást.

6. § (1) A névjegyzékbe bejegyzett jogtanácsos jogi képviseletet csak jogtanácsosi igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) alapján láthat el. Az igazolványban mindazokat a szervezeteket fel kell tüntetni, amelyeknél a jogtanácsos jogi tevékenységet [Tvr. 1. § (2) bek.] folytat.

(2) Ha a képviseleti jogosultságot meghatalmazással is igazolni kell, az igazolvány a meghatalmazást nem pótolja.

(3) A jogtanácsosi cím használatára az jogosult, akit a névjegyzékbe bejegyeztek és igazolványa van.

(4) Igazolványt - kérelmére - annak a jogtanácsosnak kell adni, aki a jogi tevékenységet a Tvr. 2. §-ának (1) bekezdése szerinti valamely szervezetben végzi.

7. § (1)[2] Az igazolvány kiállítására, továbbá az adataiban bekövetkezett változás átvezetésére - ideértve a korábbi bejegyzés törlését is - a jogtanácsost foglalkoztató szervezet székhelye szerinti törvényszék az illetékes. Ha a szervezet székhelye Budapesten van, működési köre azonban Pest megye területére terjed ki, a Pest megye területére illetékes bíróság jár el.

(2) A bíróság az igazolvány kiállításáról és az adataiban bekövetkezett változás átvezetéséről értesíti az Igazságügyi Minisztériumot.

8. § (1) Ha a jogtanácsos a jogi tevékenysége gyakorlásával felhagy, ezt az utolsó bejegyzést foganatosító bíróságnál - a képviseleti jogosultságot igazoló bejegyzés törlése érdekében - tizenöt napon belül be kell jelentenie.

(2) A jogtanácsosi névjegyzékből való törlés esetén a jogtanácsosi igazolvány visszavonásáról - az Igazságügyi Minisztérium megkeresésére - az igazolványba való utolsó bejegyzést teljesítő bíróság intézkedik.

9. § (1) A bíróság az igazolvány kiállításáról, a változások átvezetéséről, valamint az igazolvány visszavonásáról határozatot nem hoz.

(2) A bíróság az általa kiállított igazolványokról jegyzéket vezet.

(3) Az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése esetén az utolsó bejegyzést teljesítő bíróság kérelemre - a korábbi igazolvány érvénytelenítése mellett - új igazolványt állít ki. Az elveszett vagy megsemmisült igazolvány érvénytelenítését az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

10. § Véleményeltérés esetén az eltérő álláspontot rögzítő iratot meg kell őrizni.

11. § A beosztott jogtanácsos és a jogi előadó a vezető jogtanácsosnak van alárendelve.

12. § (1) A Tvr. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben a jogtanácsos képviseleti jogosultságát a jogtanácsosi igazolvány tanúsítja.

(2) Ha a szervezetet olyan személy képviseli, aki a szervezettel nem áll munkaviszonyban (tagsági viszonyban), a képviseleti jogosultságot a szervezet vezetője által kiállított meghatalmazással is igazolni kell. Jogtanácsosi iroda, valamint a Tvr. 7. §-a (4) bekezdésének második fordulata alapján működő szervezet esetében a képviseleti jogosultság - meghatalmazás helyett - más alkalmas módon is igazolható.

13. § A Tvr. 7. §-ának (2) bekezdése alapján történő képviselet ellátásáért a jogtanácsos az ügyvédi díjszabás szerint járó díjnak legfeljebb a felét számíthatja fel.

14. § (1) A jogi képviselet ellátásában átmenetileg akadályozott jogtanácsos a helyettesítésére bármely más szervezet jogtanácsosának, jogtanácsosi irodának vagy jogtanácsosi munkaközösségnek eseti meghatalmazást adhat. A helyettesítési meghatalmazás illetékmentes.

(2) A helyettesítés díjazására külön jogszabály az irányadó.

15. § A jogtanácsosnak a jogi képviselet körében önálló aláírási joga van.

16. § (1)[3] A Tvr. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet a különleges szakismeretet igénylő ügyben eseti megbízást adhat más, a pontban felsorolt szervezet jogtanácsosának.

(2) A jogtanácsos a szakszervezet és a szövetkezeti jogsegélyszolgálat megbízása alapján közreműködhet a jogsegélyszolgálat ellátásában.

17. §[4]

18. §[5]

19. §[6]

20. §[7]

21. §[8]

22. §[9]

23. §[10]

24. §[11]

25. §[12]

26. §[13]

27. §[14]

28. § (1) A Tvr. 16. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentéssel kapcsolatos eljárásra a 2. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(2)

(3) A jogi előadó a jogtanácsosi képesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati ideje alatt szakmai képzésben vesz részt.

(4) A jogi előadó a tevékenységét a jogtanácsos utasításai szerint végzi. A jogi előadót olyan munkával kell ellátni, amelynek teljesítése során a jogtanácsosi tevékenység minden területén elsajátíthatja a jogtanácsosi működéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

29. § (1) A Magyar Kereskedelmi Kamaráról szóló 62/1980. (XII. 28.) MT rendelet 3. §-ának b) pontja alapján a Kamara intézményeként működő Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Iroda jogi tevékenységére a Magyar Kereskedelmi Kamara Alapszabálya az irányadó.

(2)

(3) Ez a rendelet az 1983. évi szeptember hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 17/1971. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 4/1971. (X. 19.) IM rendelet a hatályát veszti.

30. §[15] Ha e rendelet szabályait 2018. január 1-jén vagy azt követően kell alkalmazni, a 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 12. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[3] Megállapította a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.03.15.

[4] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[5] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[6] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[8] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[9] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[10] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[11] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[12] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[13] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[14] Hatályon kívül helyezte a 10/1991. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1991.07.18.

[15] Beiktatta a 35/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.12.28.