2021. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról[1]

A kultúrstratégiai jelentőségű tevékenységek finanszírozása, támogatása, az ilyen tevékenységet ellátó intézmények kiszámítható működtetése, valamint a kultúrstratégiai támogatások kedvezményezettjeinek tervezhető jövője érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Kultúráért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Kultúráért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a kuratórium kerüljön kijelölésre.

(4) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatai ellátása érdekében - az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az indulótőke növelése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

(3) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

2/A. §[2]

2/B. §[3] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora szerinti üzletrészt ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott, (1) bekezdés szerinti üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(3)[4] Az (1) bekezdés szerinti tulajdonba adást a 2/D. §-ban meghatározott ingatlanjuttatás tárgyában kötendő megállapodás létrejöttének napjával egyidejűleg vagy az azt követő 30 napon belül kell teljesíteni.

2/C. §[5] A 2/B. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

2/D. §[6] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - az Ózd belterület 11185 helyrajzi számú ingatlant (a továbbiakban: Digitális Erőmű), az Ózd belterület 11140 helyrajzi számú ingatlant és az Ózd belterület 11140/A helyrajzi számú ingatlant (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatás tárgyában kötendő megállapodás létrejöttének napjával egyidejűleg az Alapítvány közfeladatai ellátásához szükséges, a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő, (1) bekezdés szerinti ingatlanokhoz kapcsolódó, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak és immateriális javak (a továbbiakban együtt: ingó javak) az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(3) A Digitális Erőmű tulajdonjogát az Alapítvány - a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projekt keretében kötött támogatási szerződés alapján - fenntartási kötelezettséggel együtt szerzi meg.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott, (1) bekezdés szerinti ingatlanokat elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(5) Az ingatlanokat az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatai ellátása érdekében használja.

2/E. §[7] (1) A 2/D. § (1) bekezdése szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Alapítvánnyal.

(2) A 2/D. § (2) bekezdése szerint átszálló ingó javakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó javak bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(3) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során a 2/D. § (1) bekezdésében szereplő ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletnek a tulajdonjog átruházására vonatkozó, a miniszter előzetes egyetértését előíró rendelkezését.

2/F. §[8] Az európai uniós forrásból finanszírozott, fenntartási kötelezettséggel terhelt TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projekt vonatkozásában a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja az Alapítvány. A projekttel összefüggő jogok és kötelezettségek az Alapítványt illetik meg, illetve terhelik. Az Alapítvány köteles a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet alapján a változást az érintett irányító hatóság részére bejelenteni.

3. A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[9] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, 2. mellékletben felsorolt ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) útján ellátott, KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében az Ügynökség tulajdonába kerülnek.

(1a)[10] A Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú, valamint a Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlanok esetében az ingyenes használatot - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem sértve - az MNV Zrt. számára biztosítani kell, az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok, valamint az MNV Zrt. által az ingatlanokban elhelyezett központi költségvetési szervek ezen ingatlanokban ellátott feladatainak fennállásáig.

(2) Az ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti elő és köti meg az Ügynökséggel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a 2. melléklet szerinti ingatlanokban lévő, azok rendeltetésszerű használatát biztosító, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak - a Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú ingatlanban lévő ingó vagyonelemek, valamint a Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlanban levő, az MNV Zrt. ottani feladatellátásához szükséges ingó vagyonelemek kivételével - (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Ügynökség tulajdonába kerülnek.

(4) A (3) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az ingatlanok tulajdonjogát az Ügynökség - az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jogok kivételével - terhekkel együtt szerzi meg azzal, hogy az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jogok a tulajdonba adással egyidejűleg e törvény erejénél fogva megszűnnek.

4. § A 2. melléklet 10. és 12. pontja alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan ideig tartó elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

4/A. §[11] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, 4. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat ellátásban közreműködő Petőfi Kulturális Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) tulajdonába kerülnek.

4/B. §[12] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, a Budapest belterület 23796/32 helyrajzi számú, "kivett üdülő és sporttelep és park" megnevezésű ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat-ellátásban közreműködő PKÜ tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni a Nvtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.

4/C. §[13] (1) A PKÜ a 4/B. § szerinti ingatlan és a 4. melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát az azokon fennálló terhekkel együtt szerzi meg.

(2) A 4/A. § és a 4/B. § szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a 4/B. § szerinti ingatlanban, valamint a 4. melléklet szerinti ingatlanokban elhelyezett állami tulajdonú ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével a PKÜ tulajdonába kerülnek.

4/D. §[14] (1) A 4/B. § szerinti ingatlannal és a 4. melléklet szerinti ingatlanokkal átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(2) A 4/B. § szerinti ingatlan és a 4. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti elő és köti meg a PKÜ-vel.

4/E. §[15] A PKÜ-t az e törvényből fakadó jogok és kötelezettségek vonatkozásában az Ügynökség jogutódjának kell tekinteni.

3/A. A Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatás[16]

4/F. §[17] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyonelemek - 2/D. § (2) bekezdésében meghatározottak kivételével - a törvény erejénél fogva, e § hatálybalépésének napjával a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonába kerülnek.

4/G. §[18] A 4/F. § szerint átszálló ingó vagyonelemekről a 4/F. § hatálybalépésétől számított 30 napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1)[19] Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 2. § (1) és (3) bekezdése, a 2/B. §, a 2/D. §, a 3. § (1), (1a), (3) és (5) bekezdése, a 4/A. §, a 4/C. § és a 4/F. §, az 1. melléklet és a 2. mellékletben foglalt táblázat 2-9., 11., 13-20. pontja, valamint a 4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2)[20] A 4. §, a 4/B. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 10. és 12. pontja az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. §[21]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú vagyonelemek

[22]
AB
1.Az Alapítvány részére átadandó vagyonelem (társaság) megnevezéseAz Alapítvány részére átadandó, az állam tulajdonában álló vagyonelem mértéke
2.Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
üzletrész 100%-a
3.MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
üzletrész 100%-a
4.Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
üzletrész 100%-a
5Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
üzletrész 100%-a

2. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

Az Ügynökség részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSKERÜLETHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS
2.BUDAPESTI.14408/0/A/1iroda
3.BUDAPESTI.14408/0/A/2üzlethelyiség
4.BUDAPESTI.14408/0/A/3üzlethelyiség
5.BUDAPESTI.14408/0/A/4egyéb helyiség
6.BUDAPESTI.14408/0/A/5egyéb helyiség
7.BUDAPESTI.14408/0/A/6lakás
8.BUDAPESTI.14408/0/A/17lakás
9.BUDAPESTI.14408/0/A/20lakás
10.BUDAPESTIII.18019kivett Zichy kastély együttese
11.BUDAPESTIII.18386/3kivett telephely
12.BUDAPESTIII.18386/4kivett üzem, udvar és víztorony
13.BUDAPESTIII.18386/5kivett üzem, udvar
14.BUDAPESTIII.18386/6kivett saját használatú út
15.BUDAPESTIII.18386/9kivett szabadidőközpont és kereskedelmi egység és üzem, udvar
16.BUDAPESTIII.23796/18kivett ipartelep, irodaház, műteremműhely, raktár, udvar
17.BUDAPESTIII.23798/4kivett ipartelep
18.BUDAPESTIII.23798/5kivett ipartelep
19.BUDAPESTVI.29610/0/A/2iroda
20.SZEGEDI.1302/2kivett lakóház, udvar

3. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez[23]

4. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez[24]

A PKÜ részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABC
1TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS
2NYÍREGYHÁZA3380kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
3NYÍREGYHÁZA3381/A/6kivett iroda
4SZOLNOK2161kivett TV- és rádióadó
5SZOLNOK2163kivett TV- és rádióadó

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi LXXXV. törvény 48. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[3] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 85. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[4] Megállapította a 2023. évi LXXXV. törvény 42. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[5] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 86. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[6] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 43. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[7] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 44. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[8] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 44. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[9] Módosította a 2021. évi CXLVIII. törvény 45. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[10] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 47. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[11] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 38. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[12] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 39. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[13] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 40. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[14] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 41. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[15] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 42. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[16] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 45. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[17] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 45. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[18] Beiktatta a 2023. évi LXXXV. törvény 46. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[19] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 47. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[20] Módosította a 2023. évi LXXXV. törvény 47. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 87. §-a (lásd: 7. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.06.29.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2023. évi LXXXV. törvény 48. § b) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[24] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 43. §-a (lásd: 4. melléklet). Hatályos 2021.12.22.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére