2021. évi XVI. törvény

a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról[1]

A kultúrstratégiai jelentőségű tevékenységek finanszírozása, támogatása, az ilyen tevékenységet ellátó intézmények kiszámítható működtetése, valamint a kultúrstratégiai támogatások kedvezményezettjeinek tervezhető jövője érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Kultúráért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Kultúráért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására.

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a kuratórium kerüljön kijelölésre.

(4) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatai ellátása érdekében - az 1. melléklet szerinti állami vagyonelemeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az indulótőke növelése érdekében alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tekintetében az Alapítvány nyilvántartásba vételének hatályával a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

(3) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az 1. melléklet szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

2/A. §[2] (1) A Budapest X. kerület belterület 38920/5. helyrajzi számú ingatlan 3. mellékletben meghatározott koordináták által határolt ingatlanrészét (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(3) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.

(4) Az ingatlant az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatai ellátása érdekében használja.

2/B. §[3] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján - az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása érdekében - a Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora szerinti üzletrészt ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott, (1) bekezdés szerinti üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonba adást 2023. július 31. napjáig kell teljesíteni.

2/C. §[4] A 2/B. §-ban meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

3. A Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatás

3. § (1)[5] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, 2. mellékletben felsorolt ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügynökség) útján ellátott, KEKVA tv. 1. melléklete szerinti közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében az Ügynökség tulajdonába kerülnek.

(1a)[6] A Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú, valamint a Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlanok esetében az ingyenes használatot - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem sértve - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) számára biztosítani kell, az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok, valamint az MNV Zrt. által az ingatlanokban elhelyezett központi költségvetési szervek ezen ingatlanokban ellátott feladatainak fennállásáig.

(2) Az ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti elő és köti meg az Ügynökséggel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a 2. melléklet szerinti ingatlanokban lévő, azok rendeltetésszerű használatát biztosító, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak - a Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú ingatlanban lévő ingó vagyonelemek, valamint a Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlanban levő, az MNV Zrt. ottani feladatellátásához szükséges ingó vagyonelemek kivételével - (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Ügynökség tulajdonába kerülnek.

(4) A (3) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(5) Az ingatlanok tulajdonjogát az Ügynökség - az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jogok kivételével - terhekkel együtt szerzi meg azzal, hogy az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jogok a tulajdonba adással egyidejűleg e törvény erejénél fogva megszűnnek.

4. § A 2. melléklet 10. és 12. pontja alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva határozatlan ideig tartó elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

4/A. §[7] Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, 4. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat ellátásban közreműködő Petőfi Kulturális Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) tulajdonába kerülnek.

4/B. §[8] (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, a Budapest belterület 23796/32 helyrajzi számú, "kivett üdülő és sporttelep és park" megnevezésű ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat-ellátásban közreműködő PKÜ tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni a Nvtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.

4/C. §[9] (1) A PKÜ a 4/B. § szerinti ingatlan és a 4. melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát az azokon fennálló terhekkel együtt szerzi meg.

(2) A 4/A. § és a 4/B. § szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a 4/B. § szerinti ingatlanban, valamint a 4. melléklet szerinti ingatlanokban elhelyezett állami tulajdonú ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével a PKÜ tulajdonába kerülnek.

4/D. §[10] (1) A 4/B. § szerinti ingatlannal és a 4. melléklet szerinti ingatlanokkal átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(2) A 4/B. § szerinti ingatlan és a 4. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti elő és köti meg a PKÜ-vel.

4/E. §[11] A PKÜ-t az e törvényből fakadó jogok és kötelezettségek vonatkozásában az Ügynökség jogutódjának kell tekinteni.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1)[12] Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 2. § (1) és (3) bekezdése, a 2/B. §-a, a 3. § (1), (1a), (3) és (5) bekezdése, a 4/A. § és a 4/C. §, az 1. melléklet és a 2. mellékletben foglalt táblázat 2-9., 11., 13-20. pontja, valamint a 4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2)[13] A 2/A. §, 4. §, 4/B. §, a 2. mellékletben foglalt táblázat 10. és 12. pontja és a 3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 7. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. §[14]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú vagyonelemek

[15]
AB
1.Az Alapítvány részére átadandó vagyonelem (társaság) megnevezéseAz Alapítvány részére átadandó, az állam tulajdonában álló vagyonelem mértéke
2.Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
üzletrész 100%-a
3.MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
üzletrész 100%-a
4.Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
üzletrész 100%-a
5Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
üzletrész 100%-a

2. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

Az Ügynökség részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABCD
1.TELEPÜLÉSKERÜLETHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS
2.BUDAPESTI.14408/0/A/1iroda
3.BUDAPESTI.14408/0/A/2üzlethelyiség
4.BUDAPESTI.14408/0/A/3üzlethelyiség
5.BUDAPESTI.14408/0/A/4egyéb helyiség
6.BUDAPESTI.14408/0/A/5egyéb helyiség
7.BUDAPESTI.14408/0/A/6lakás
8.BUDAPESTI.14408/0/A/17lakás
9.BUDAPESTI.14408/0/A/20lakás
10.BUDAPESTIII.18019kivett Zichy kastély együttese
11.BUDAPESTIII.18386/3kivett telephely
12.BUDAPESTIII.18386/4kivett üzem, udvar és víztorony
13.BUDAPESTIII.18386/5kivett üzem, udvar
14.BUDAPESTIII.18386/6kivett saját használatú út
15.BUDAPESTIII.18386/9kivett szabadidőközpont és kereskedelmi egység és üzem, udvar
16.BUDAPESTIII.23796/18kivett ipartelep, irodaház, műteremműhely, raktár, udvar
17.BUDAPESTIII.23798/4kivett ipartelep
18.BUDAPESTIII.23798/5kivett ipartelep
19.BUDAPESTVI.29610/0/A/2iroda
20.SZEGEDI.1302/2kivett lakóház, udvar

3. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez[16]

A 38920/5. helyrajzi számú ingatlan koordináták által határolt ingatlanrésze

AB
1.POINT_XPOINT_Y
2.237877,54655346,91
3.237858,23655341,83
4.237828,04655322,84
5.237801,40655275,04
6.237811,65655249,17
7.237826,91655210,47
8.237833,37655195,69
9.237862,43655207,11
10.237866,39655228,24
11.237859,56655247,02
12.237915,38655268,90
13.237921,38655286,49
14.237970,63655305,80
15.237981,79655322,55
16.237963,16655329,45
17.237942,20655335,79
18.237920,89655340,82
19.237899,31655344,53

4. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez[17]

A PKÜ részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABC
1TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS
2NYÍREGYHÁZA3380kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
3NYÍREGYHÁZA3381/A/6kivett iroda
4SZOLNOK2161kivett TV- és rádióadó
5SZOLNOK2163kivett TV- és rádióadó

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.

[2] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 201. §-a. Hatályos 2021.06.29.

[3] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 85. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[4] Beiktatta a 2023. évi XLI. törvény 86. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[5] Módosította a 2021. évi CXLVIII. törvény 45. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[6] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 37. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[7] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 38. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[8] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 39. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[9] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 40. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[10] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 41. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[11] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 42. §-a. Hatályos 2021.12.22.

[12] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 88. §-a. Hatályos 2023.06.29.

[13] Módosította a 2021. évi CXLVIII. törvény 44. § b) pontja. Hatályos 2021.12.22.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Módosította a 2023. évi XLI. törvény 87. §-a (lásd: 7. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.06.29.

[16] Beiktatta a 2021. évi CI. törvény 202. §-a (lásd 10. melléklet). Hatályos 2021.06.29.

[17] Beiktatta a 2021. évi CXLVIII. törvény 43. §-a (lásd: 4. melléklet). Hatályos 2021.12.22.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére