Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2021. évi CXLVIII. törvény

egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról

1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) 45. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A bérleti jogviszony (1) bekezdés szerinti fennállása időtartamának megállapításakor

a) a 23/A. § (2) bekezdése és a 26. § szerinti cserelakás felajánlása esetén - ha a bérlő személye azonos - az érintett lakásra és a korábbi lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartamát,

b) ha az (1) bekezdés szerinti lakások bérleti jogának bérlők közti cseréjére került sor, a cserével érintett korábbi és jelenlegi lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartamát,

c) ha a bérelt lakás bővítése miatt a bővített lakásra új bérleti jogviszonyt létesítettek, - ha a bérlő személye azonos -a bővítés előtti és a bővített lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartamát,

d) a bérleti jogviszony 32. § szerinti folytatójának minősülő személyek és jogelődjeik bérleti jogviszonyának időtartamát

össze kell számítani."

2. § A Lakástv. 51. § (1) bekezdésében az "illetve az" szövegrész helyébe az "illetve - vételi jog gyakorlása esetén - az" szöveg lép.

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

3. § A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek -]

"l) a (2) bekezdés h) pontja szerinti ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szervei,"

(kivételével - az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira nézve az időszerűséget biztosítani kell.)

3. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

4. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:)

"f) az egyéni betegút követése."

5. § Az Eüak. 22/E. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az orvosszakértői, rehabilitációs szerv, rehabilitációs hatóság, valamint a keresőképtelenségi felülvizsgálati feladatot ellátó egészségbiztosítási szerv a 4. § (2) bekezdés f) pontja szerinti célból, törvényben meghatározott feladata ellátása során, az ehhez szükséges mértékű egészségügyi adathoz az EESZT útján is hozzáférhet."

6. § (1) Az Eüak. 35/Q. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatók a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében megküldik az egészségbiztosítási szerv részére az érintett személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét vagy egyéb, az ellátás során használt azonosítóját, amely adatok tekintetében az egészségbiztosítási szerv az átadáskor a Társadalombiztosítási Azonosító Jel pszeudonimizálásával kapcsolati kódot (a továbbiakban: pszeudo-TAJ) képez és az adatokat a kód képzésével egyidejűleg törli.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti adatok - az érintett kérelmére vagy hozzájárulásával - a 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti célból állíthatóak vissza."

(2) Az Eüak. 35/Q. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az azonos betegre a regiszterben tárolt koronavírus-fertőzési és ezzel összefüggő ellátási adatokat a betegre vonatkozó első adat regiszterbe történő felvételétől számított 10 év elteltével meg kell fosztani a (3b) bekezdés szerinti személyes azonosítás lehetőségétől."

7. § Az Eüak. a következő 36/B. §-sal egészül ki:

"36/B. § (1) Az egészségbiztosítási szerv a koronavírus fertőzési és ellátási adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében a 35/Q. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatóknál 2020. január 1. napjától keletkezett, adatszolgáltatási kötelezettség keretében a pandémia-értékelő regiszter részére átadott adatokat kezeli.

(2) Az e törvény szerinti betegségregisztert vezető szerv a 2009. január 1-jét követően az egészségbiztosítási szerv adatkezelésébe került adatokat a 16. § (13) bekezdése szerinti kapcsolati kóddal kezeli.

(3) Az egészségbiztosítási szerv az egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabály alapján részére átadott, az érintett személyek nevére, társadalombiztosítási azonosító jelére, vagy egyéb, az ellátás során használt azonosítójára vonatkozó adatok tekintetében 2022. január 15-éig pszeudo-TAJ képzésével kapcsolati kódot képez és az adatokat törli."

8. § Az Eüak. 35/Q. § (1) bekezdésében az "az egyéni betegút követés" szövegrész helyébe az "a 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti egyénibetegút-követés" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti az Eüak.

a) 35/Q. § (2) bekezdés a) pont aa) és ae) alpontja,

b) 35/Q. § (2) bekezdés c) pontjában az "a Covid-19 elleni védőoltásra történő regisztráció időpontját," szövegrész.

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

10. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) a 100. §-t követően a következő alcímmel és 100/A. §-sal egészül ki:

"A lovasterápia, valamint a fogyatékos és a sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatások keretében végzett tevékenység

100/A. § (1) A lovasterápia, valamint a fogyatékos és a sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatások keretében végzett tevékenység sérült, fogyatékos vagy pszichológiai kezelés alatt álló személy gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és pszichés állapotának javítására irányuló speciális-fejlesztő rehabilitációs szolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végző személyek képzésére vonatkozó szabályokat az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet határozza meg."

11. § Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)

"t) a lovasterápiát, valamint a fogyatékos és a sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatásokat végző személyek képzésére vonatkozó szabályokat"

(rendeletben állapítsa meg.)

5. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

12. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/D. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A NÖRI javaslatára a Bizottság határozatban dönt az egyes helyszínek nemzeti emlékponttá nyilvánításáról."

13. § A Kötv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § A Kötv.

a) 7. § 21a. pontjában a "kultúráért felelős miniszter rendeletében" szövegrész helyébe a "Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)" szöveg,

b) 61/D. § (1) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)" szövegrész helyébe a "Bizottság" szöveg,

c) 61/D. § (1) bekezdés d) pontjában, 61/H. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 93. § (1) bekezdés 23. pontjában a "nemzeti" szövegrész helyébe a "nemzeti és történelmi" szöveg,

d) 93. § (1) bekezdés 23. pontjában a "meghatározza" szövegrész helyébe a "meghatározza a nemzeti és történelmi emlékhely használati tervének elkészítésével, a támogatás elbírálásának rendjével," szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a Kötv.

a) 23/G. § (5) bekezdése,

b) 61/D. § (2) bekezdésében az "a nemzeti emlékpontokkal," szövegrész,

c) 64/B. §-a,

d) 93. § (6) bekezdés a) pontja.

6. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

16. § (1) Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)

"a) fenntartója az állam, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy az e törvény szerinti közszolgáltatási szerződése van az állammal,"

(2) Az Emtv. 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek)

"a) fenntartója helyi önkormányzat, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy az e törvény szerinti közszolgáltatási szerződése van helyi önkormányzattal,"

17. § Az Emtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 46/B. §-sal egészül ki:

"46/B. § Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény hatálybalépését megelőzően állami vagy önkormányzati fenntartásból közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásába került előadó-művészeti szervezetnek az állami vagy önkormányzati fenntartás időtartama alatt a 11. § (2) vagy (3) bekezdése szerint szerzett minősítését a fenntartó személyében bekövetkezett változás nem érinti."

7. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

18. § A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 14. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az MMA közgyűlése)

"k) dönt - az i) pont ia) alpontjában foglalt eltéréssel - az MMA általi kötelezettségvállalásról (a továbbiakban: egyéb kötelezettségvállalás), ha

ka) annak értéke meghaladja az 500 millió forintot és

kb) annak tárgya nem a 27. § (7) bekezdése szerinti gazdasági társaság működési célú, az MMA költségvetéséből való támogatása;"

19. § Az MMA tv. 28/D. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Nemzet Művésze díj birtokosa egy évben csak egy személy díjban való részesítésére tehet javaslatot. Ha a Nemzet Művésze díj birtokosa több személyre tesz javaslatot, akkor a díj odaítéléséről való döntéshozatalnál egyik javaslattétele sem vehető figyelembe."

20. § Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/D. §-sal egészül ki:

"30/D. § A Módtv2.-vel megállapított 7. § (9) bekezdését első alkalommal a 2022. évi Nemzet Művésze díjak odaítélését követően kell alkalmazni azzal, hogy ezen egyszeri alkalommal nemcsak a Nemzet Művésze díj 2022. évi díjazottja választható - az Alapszabályban rögzített feltételekkel és az Alapszabály szerinti egyszerűsített eljárásban - rendes taggá, hanem a Nemzet Művésze címet a 2022. évet megelőzően elnyert díjazott is."

21. § Az MMA tv. 14. § c) pontjában az "a tagok megválasztásról" szövegrész helyébe az "a tagok megválasztásáról" szöveg lép.

8. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

22. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE tv.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § Az Egyetem alaptevékenységként ellátja a közszolgálati tisztviselők és a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzését, továbbképzését, valamint jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben részére meghatározott egyéb képzési és továbbképzési feladatokat."

23. § Az NKE tv. 36. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Egyetem költségvetésében kell biztosítani)

"f) a 13. § (1) bekezdése szerinti vezényelt, kirendelt állomány illetményének egyetemi illetményre történő kiegészítése költségeit."

24. § Az NKE tv.

a) 7. § (1) bekezdés g) pontjában és 9/C. § a) pontjában a "költségvetésének" szövegrész helyébe az "elemi költségvetésének" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdés b) pontjában a "vezényléssel" szövegrész helyébe a "vezényléssel vagy közalkalmazotti jogviszony keretében" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdés c) pontjában a "vezényléssel, valamint" szövegrész helyébe a "vezényléssel vagy közalkalmazotti jogviszony keretében," szöveg,

d) 13. § (1) bekezdés d) pontjában a "kormánytisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő kinevezéstől eltérő foglalkoztatás keretében" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdés e) pontjában a "honvédelmi alkalmazott" szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazott kinevezéstől eltérő foglalkoztatás keretében," szöveg,

f) 23/A. §-ában a "felsőoktatás sajátosságaira" szövegrész helyébe a "felsőoktatás vagy a képzés sajátosságaira" szöveg,

g) 33. § (2) bekezdés f) pontjában az "adó- és vámhatósági" szövegrész helyébe a "pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az NKE tv. 37. §-a.

9. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

26. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 500 000 forint. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult.

(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 1 300 000 forint."

(2) Az Mötv. 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

a) 40%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;

b) 50%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

c) 55%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

d) 60%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

e) 65%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

f) 75%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

g) 85%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében."

10. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

27. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 117/C. §-a a következő (4f) és (4g) bekezdéssel egészül ki:

"(4f) Az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény a fenntartóváltást követő első üzleti évi számviteli beszámolójának mérlegében, a (4a)-(4c) bekezdésekben foglaltak végrehajtását követően kimutatott negatív tőketartalékot köteles az eredménytartalék terhére megszüntetni, továbbá az ezt követően kimutatott eredménytartalék negatív összegét a fenntartó ez irányú döntése alapján a jegyzett tőke terhére részben vagy egészen megszüntetheti. A 2021. január 1-je előtti (1) bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény a saját tőke ezen bekezdésben meghatározott átrendezését a 2021. december 31-ei fordulónappal elkészített beszámolójának mérlegében hajtja végre a fenntartóváltást követő első üzleti évi beszámolója mérlegében kimutatott negatív tőketartalék, illetve negatív eredménytartalék figyelembevételével.

(4g) Az (1) bekezdés szerinti fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézményt fenntartó alapítvány a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérlegében tartós részesedésként mutatja ki a fenntartott felsőoktatási intézmény azonos mérlegfordulónapra készített számviteli beszámolója mérlegében kimutatott saját tőke könyv szerinti értékét a tőkeváltozással szemben."

28. § Az Nftv. 28. § (7) bekezdésében a "közérdekű" szövegrész helyébe a "közfeladatot ellátó közérdekű" szöveg lép.

11. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

29. § A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény a következő 54. §-sal egészül ki:

"54. § Az állatorvosi tevékenység végzését önálló tevékenység formájában 2016. december 31. napját követően megkezdő és az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény hatálybalépésekor folytató állatorvos vonatkozásában a 36. § (2) bekezdését az önálló tevékenység megkezdésének évét követő hatodik év első napjától, a 36. § (3) bekezdését 2023. január 1-jétől kell alkalmazni"

12. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

30. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 12. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

31. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 182. § (3a) bekezdésében a "közérdekű vagyonkezelő alapítvány" szövegrész helyébe a "közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve közérdekű vagyonkezelő alapítvány" szöveg lép.

14. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

32. § A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés i) pont ie) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, valamint a 3. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki a következő feltételek valamelyikének megfelel:)

"ie) az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll, vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagy általa fenntartott intézmény által alapított ösztöndíjban részesül."

15. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvény módosítása

33. § A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CXLVIII. törvény) 30. § (3) bekezdésének az MMA tv. 7. § (9) bekezdését megállapító rendelkezése az "a (4)-(7) bekezdésben foglaltak" szövegrész helyett az "a (4)-(8) bekezdésben foglaltak" szöveggel lép hatályba.

34. § Hatályát veszti a 2020. évi CXLVIII. törvény 110. § (6) bekezdésében az "és a 38. §" szövegrész.

35. § Nem lép hatályba a 2020. évi CXLVIII. törvény 38. §-a.

16. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

36. § A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

17. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény módosítása

37. § A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény (a továbbiakban: MKA tv.) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú, valamint a Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlanok esetében az ingyenes használatot - az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem sértve -a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) számára biztosítani kell, az MNV Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok, valamint az MNV Zrt. által az ingatlanokban elhelyezett központi költségvetési szervek ezen ingatlanokban ellátott feladatainak fennállásáig."

38. § Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, 4. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat ellátásban közreműködő Petőfi Kulturális Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PKÜ) tulajdonába kerülnek."

39. § Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:

"4/B. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, a Budapest belterület 23796/32 helyrajzi számú, "kivett üdülő és sporttelep és park" megnevezésű ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítványnak a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai megvalósítása érdekében a közfeladat-ellátásban közreműködő PKÜ tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni a Nvtv. 6. § (1) bekezdésében foglaltakat."

40. § Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/C. §-sal egészül ki:

"4/C. § (1) A PKÜ a 4/B. § szerinti ingatlan és a 4. melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát az azokon fennálló terhekkel együtt szerzi meg.

(2) A 4/A. § és a 4/B. § szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a 4/B. § szerinti ingatlanban, valamint a 4. melléklet szerinti ingatlanokban elhelyezett állami tulajdonú ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével a PKÜ tulajdonába kerülnek."

41. § Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/D. §-sal egészül ki:

"4/D. § (1) A 4/B. § szerinti ingatlannal és a 4. melléklet szerinti ingatlanokkal átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(2) A 4/B. § szerinti ingatlan és a 4. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a tulajdonosi joggyakorló MNV Zrt. készíti elő és köti meg a PKÜ-vel."

42. § Az MKA tv. 3. alcíme a következő 4/E. §-sal egészül ki:

"4/E. § A PKÜ-t az e törvényből fakadó jogok és kötelezettségek vonatkozásában az Ügynökség jogutódjának kell tekinteni."

43. § Az MKA tv. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

44. § Az MKA tv. 6. §

a) (1) bekezdésében az "(1), (3) és (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "(1), (1a), (3) és (5) bekezdése, a 4/A. § és a 4/C. §" szöveg, a "13-20. pontja" szövegrész helyébe a "13-20. pontja, valamint a 4. melléklet" szöveg,

b) (2) bekezdésében a "4. §" szövegrész helyébe a "4. §, 4/B. §" szöveg

lép.

45. § Hatályát veszti az MKA tv. 3. § (1) bekezdésében az "azzal, hogy a Budapest III. kerület 18386/9 helyrajzi számú, valamint a Budapest III. kerület 18019 helyrajzi számú ingatlan ingyenes használatát határozatlan időre biztosítani kell a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) számára" szövegrész.

18. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény módosítása

46. § Hatályát veszti az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény 142. § (4) bekezdésében az " , a 92. §" szövegrész.

47. § Nem lép hatályba az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény 92. §-a.

19. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása

48. § Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény (a továbbiakban: Koherencia tv.) 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban lévő 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanok ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek az Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az Alapítvány az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanokat a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a (4) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az 1. melléklet 14. sora szerinti ingatlanon fennálló vagyonkezelői jog az Alapítvány tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlan forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásról szóló szerződésben rögzíteni kell, hogy az 1. melléklet 14. sora szerinti ingatlan mindenkori tulajdonosa a működési területileg illetékes vízügyi igazgatási szerv feladatainak ellátása érdekében a Velence belterület 4475/2 helyrajzi számú ingatlan, mint uralkodó telek megközelítése céljából, az illetékes vízügyi igazgatási szervvel együttműködve, legkésőbb az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül a Velence belterület 4477/1 helyrajzi számú ingatlant, mint szolgáló telket terhelő átjárási szolgalmat alapít, valamint, hogy az Alapítvány az 1. melléklet 13. és 14. sora szerinti ingatlanok tekintetében a magyar állammal és az annak képviseletét ellátó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal szemben semmilyen követelést nem támaszthat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá."

49. § A Koherencia tv. a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

"4/A. Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére

5/A. § (1) A Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kalocsa belterület 1019/3 és 1019/4 helyrajzi számú ingatlanok 2021. december 31-ével ingyenesen 100 évre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.

(2) A vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg."

50. § A Koherencia tv. 4/A. alcíme a következő 5/B. §-sal egészül ki:

"5/B. § Az ingatlanügyi hatóság az 5/A. § (1) bekezdése szerinti vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő kérelme alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a vagyonkezelői jog gyakorlására a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult."

51. § A Koherencia tv. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

52. § A Koherencia tv.

a) 1. §-ában az "1. melléklet szerinti" szövegrész helyébe az "1. melléklet 1-12. sora szerinti" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében az "5. § (2) bekezdése," szövegrész helyébe az "5. § (2) bekezdése, az 5/B. §," szöveg

lép.

20. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 50. § az e törvény kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(3) A 3. alcím, az 5. alcím, a 18. §, a 19. §, a 21. §, a 8-9. alcím, a 27. §, a 11., a 12., a 18. alcím, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 20. § és a 15. alcím 2022. november 5-én lép hatályba.

(5) A 2. alcím 2023. február 1-jén lép hatályba.

54. § (1) A 9. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 13. alcím, a 16. alcím, a 37. §, a 38. §, a 40. §, a 43. § és a 45. §, valamint a 3. melléklet és a 4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) A 39. § az Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) Az 50. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Kötv. 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
A nemzeti emlékhely megnevezéseA nemzeti emlékhely lehatárolása)
4.Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri
Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella és
a Kisfogház Emlékhely, valamint a váci, a
márianosztrai és a sopronkőhidai rabtemető
A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem
nyilvánított temetési helyeket
cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8-10.
a Kisfogház Emlékhely által felölelt terület
cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 55.
a váci rabtemető: Vác belterület 1769 helyrajzi számú
ingatlan
a márianosztrai rabtemető: Márianosztra külterület
0181/2 helyrajzi számú ingatlan
a sopronkőhidai rabtemető: Sopron külterület
01055 helyrajzi számú ingatlan

2. A Kötv. 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
A nemzeti emlékhely megnevezéseA nemzeti emlékhely lehatárolása)
17.Győri Káptalandomb és a vár megmaradt részeiGyőri Nagyboldogasszony-székesegyház épülete,
a 7456 helyrajzi számú ingatlan
Püspökvár épülete
cím: 9021 Győr, Káptalandomb 1., a 7479 és 7480
helyrajzi számú ingatlan
Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár épülete
cím: 9021 Győr Káptalandomb 26., a 7414 helyrajzi
számú ingatlan
Brenner János Hittudományi Főiskola épülete
cím: 9021 Győr, Káptalandomb 7., a 7474 helyrajzi
számú ingatlan
A győri vár megmaradt káptalandombi és azon
túlnyúló részei

2. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Hszt. 12. melléklet "Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai" alcímében foglalt "A" munkaköri kategória táblázat D:3-D:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[D)
(1.)A fizetési fokozat szerinti illetmény alsó határa (Ft)]
(3.)garantált bérminimum
(4.)garantált bérminimum

2. A Hszt. 12. melléklet "Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai" alcímében foglalt "A" munkaköri kategória táblázat E:2-E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[E)
(1.)A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)273 000
(3.)305 000
(4.)341 000
(5.)378 000
(6.)410 000
(7.)441 000

3. A Hszt. 12. melléklet "Középfokú munkaköri osztályba tartozó munkakörökhöz tartozó munkaköri kategória fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai" alcímében foglalt "B" munkaköri kategória táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

[B)
(1.)Felső határ (Ft)]
(2.)583 000

4. A Hszt. 12. melléklet "Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai:" alcímében foglalt "C" munkaköri kategória táblázat D:2-D:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[D)
(1.)A fizetési fokozat szerinti illetmény alsó határa (Ft)]
(2.)garantált bérminimum
(3.)garantált bérminimum
(4.)garantált bérminimum

5. A Hszt. 12. melléklet "Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai:" alcímében foglalt "C" munkaköri kategória táblázat E:2-E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[E)
(1.)A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)310 000
(3.)341 000
(4.)373 000
(5.)399 000
(6.)425 000
(7.)457 000

6. A Hszt. 12. melléklet "Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai:" alcímében foglalt "D" munkaköri kategória táblázat D:2 mezője helyébe a következő mező lép:

[D)
(1.)A fizetési fokozat szerinti illetmény alsó határa (Ft)]
(2.)garantált bérminimum

7. A Hszt. 12. melléklet "Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai:" alcímében foglalt "D" munkaköri kategória táblázat E:2-E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[E)
(1.)A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)378 000
(3.)404 000
(4.)420 000
(5.)452 000
(6.)483 000
(7.)536 000

8. A Hszt. 12. melléklet "Felsőfokú munkaköri osztályba tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai:" alcímében foglalt "E" munkaköri kategória táblázat E:2-E:7 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[E)
(1)A fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(2.)420 000
(3.)457 000
(4.)494 000
(5.)525 000
(6.)562 000
(7.)599 000

9. A Hszt. 12. melléklet "Felsőfokú tábla (felsőfokú végzettséget igénylő kiemelt munkaköri kategóriához tartozó illetmények alsó és felső határa" alcímében foglalt Vezetői munkaköri osztály táblázat C:1-C:3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

[C)
A vezetői munkaköri kategória szerinti illetmény felső határa (Ft)]
(1.)1 166 000
(2.)929 000
(3.)814 000

3. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

1. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1A közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány megnevezése
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladata)
11Magyar Kultúráért AlapítványA Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján
1. felnőttképzési, nevelési-oktatási, kulturális tevékenységek működési
és fejlesztési célú finanszírozása, illetve támogatása,
2. tehetséggondozó programok működésének, valamint kreatívipari
innovációk létrejöttének és működésének támogatása,
3. médiatartalom előállítása és médiaszolgáltatási tevékenység
támogatása,
4. kulturális célú ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés.

2. A KEKVA tv. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1A közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány megnevezése
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladata)
27.Színház- és Filmművészetért
Alapítvány
1. a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítói, tulajdonosi, fenntartói
jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai
megvalósításának biztosítása,
2. Színház- és Filmművészeti Egyetem útján
a) felsőoktatási tevékenység folytatása,
b) további, az a) pontba nem sorolt, a felsőoktatási intézmény képzési
tevékenységéhez kapcsolódó oktatás,
c) a felsőoktatási intézmény alaptevékenységéből származó szellemi
értékek közösségi célú megismertetésével és gazdasági hasznosításával
hozzájárulás a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez,
3. a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi
kapcsolatainak fejlesztése, érdekében
a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói,
tanári támogatási program működtetése,
b) rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
c) tehetséggondozó programok működésének támogatása,
4. a magyar és az európai filmértékek, a kortárs és a klasszikus
filmművészet kincseinek megőrzése és bemutatása,
5. a kortárs színművészet támogatása a magyar színjátszás múltjának
megismertetésével és bemutatásával, valamint értékeinek és
örökségének megőrzésével és hozzáférhetővé tételével,
6. a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, minőségelvű
színházi ambíciók felkarolása, a drámairodalom színrevitelének
támogatása.

4. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

"4. melléklet a 2021. évi XVI. törvényhez

A PKÜ részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

ABC
1TELEPÜLÉSHELYRAJZI SZÁMMEGNEVEZÉS
2NYÍREGYHÁZA3380kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
3NYÍREGYHÁZA3381/A/6kivett iroda
4SZOLNOK2161kivett TV- és rádióadó
5SZOLNOK2163kivett TV- és rádióadó

"

5. melléklet a 2021. évi CXLVIII. törvényhez

1. A Koherencia tv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13. és 14. sorral egészül ki:

(ABC
1.TelepülésFekvésHelyrajzi szám)
13.Gárdonybelterület5437
14.Velencebelterület4477/1

Tartalomjegyzék