156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvény 2/A. §-ában,

a 3. alcím tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 3/A. §-ában,

a 4. alcím tekintetében a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet. 3. § (1a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/B. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet 3. §-a alapján a belföldi belvízi veszélyes áru szállítási műveletnek az ADN-ben előírt feltételektől eltérő feltételekkel való végrehajtására vonatkozó, a hajózási hatóságnál kérelmezett egyedi engedélyhez szükséges katasztrófavédelmi véleményt a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a hajó tervezett indulási vagy a határátlépés helye szerint illetékes területi szerve adja ki."

2. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi belvízi szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak."

3. § Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

4. § Az R1.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

3. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Az ADR "A" és "B" Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi közúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak."

6. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

7. § (1) Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az R2. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A RID Mellékletében foglalt rendelkezéseket a veszélyes áruk belföldi vasúti szállítására a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló miniszteri rendeletben foglalt kiegészítésekkel és részletes szabályok szerint kell alkalmazni.

(2) A veszélyes áruk nemzetközi szállításokhoz kapcsolódó belföldi szállítására a Szabályzat nemzetközi jog szerint már hatályba lépett előírásai azok kötelező hatályát kimondó jogszabály hatálybalépése előtt is alkalmazhatóak."

9. § Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról szóló, 2016. december 16-i (EU) 2016/2309 bizottsági irányelvnek,

b) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

10. § (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) Az R3. 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(3) Az R3. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló, 2018. november 23-i (EU) 2018/1846 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*

* A Korm. rendelet 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_1melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/1-4131/1095. oldalait képezi.

2. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*

* A Korm. rendelet 2. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_2melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/1096-4131/2187. oldalait képezi.

3. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*

* A Korm. rendelet 3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_3melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/2188-4131/3418. oldalait képezi.

4. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*

* A Korm. rendelet 4. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_4melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/3419-4131/4824. oldalait képezi.

5. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A közlekedési hatóság

Ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áruk közúti alagutakban való szállításának korlátozásával;

b) a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

c) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek képzésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

d) a veszélyes árukat szállító járművek - szakhatóság bevonásával történő - típusjóváhagyásával,

időszakos vizsgálatával és a jóváhagyási igazolás kiadásával;

e) a nem az ADR 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának

engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat."

2. Az R2. 3. melléklete a következő 2/A. ponttal egészül ki:

"2/A. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt

adatainak nyilvántartásával;

b) a veszélyes árut szállító járművek vezetőinek vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt

adatainak nyilvántartásával

kapcsolatos feladatokat."

3. Az R2. 3. melléklet 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányafelügyelet

Ellátja az ADR "A" és "B" Mellékletében meghatározott,)

"b) a szerves peroxidok, az önreaktív anyagok és az ammónium-nitrát alapú műtrágyák besorolásával

és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat.

6. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*

* A Korm. rendelet 6. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_6melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/4826-4131/5886. oldalait képezi.

7. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez*

* A Korm. rendelet 7. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_112_156kormrend_7melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 4131/5887-4131/7292. oldalait képezi.

8. melléklet a 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A közlekedési hatóság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott,

a) a veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó képesítésével, vizsgáztatásával és nyilvántartásával;

b) a veszélyes árukat szállító vasúti kocsik típusjóváhagyásával és időszakos vizsgálatával;

c) a nem a RID 1 osztályába tartozó, csomagolatlan, nagyméretű, robusztus tárgyak szállításának

engedélyezésével

kapcsolatos hatósági feladatokat."

2. Az R3. 3. melléklet a következő 2/A. ponttal egészül ki:

"2/A. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ellátja a RID Mellékletében meghatározott, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

vizsgáztatásával és külön jogszabályban foglalt adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére