2018. évi VI. törvény

egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról[1]

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 1. § (2) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrség az Alaptörvényben, az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:)

"10. őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését, ellátja a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat, részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában."

2. § Az Rtv. V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

"Határbiztosítási távoltartás

46/F. § A rendőr az államhatár rendjének és a határőrizeti tevékenység zavartalanságának biztosítása érdekében megakadályozza, hogy Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonalától, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belülre olyan személy lépjen be, valamint az ott tartózkodó olyan személyt távozásra kötelezi, akivel szemben a határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §), embercsempészés (Btk. 353. §), jogellenes tartózkodás elősegítése (Btk. 354. §), jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása (Btk. 353/A. §) bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban."

3. § Az Rtv. 91/O. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A rendőrség a határbiztosítási távoltartás szabályai betartásának ellenőrzése céljából a határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §), embercsempészés (Btk. 353. §), jogellenes tartózkodás elősegítése (Btk. 354. §), jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása (Btk. 353/A. §) bűncselekmény elkövetése miatt a megalapozottan gyanúsított személy személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét, értesítési címét, az üggyel összefüggő adatait, továbbá a bűnüldözési célú adatkezelésekben a bűncselekményhez kapcsolódó kriminalisztikai jellegű adatokat a büntetőeljárással kapcsolatban a megalapozott gyanú közlésének napjától a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelendő adatok nyilvántartásba vételéig kezeli."

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

4. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. § (2) bekezdésében az "Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdése" szöveg lép.

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

5. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében az "Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésében" szöveg lép.

4. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

6. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 51. § (1) bekezdésében az "Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésében" szöveg lép.

(2) A Harmtv. a 111. §-t követően a következő alcímmel és 112. §-sal egészül ki:

"Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

112. § E törvény

a) 86/A. §-a,

b) 86/E. §-a,

c) 86/I. §-a,

d) 86/J. §-a,

e) 86/L-86/M. §-a,

f) 87. §-a,

g) 87/L-87/M. §-a,

h) 87/N. § (1) bekezdése

az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

5. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

7. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 51. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Elfogadhatatlan a kérelem, ha)

"f) a kérelmező olyan országon keresztül érkezett, ahol a 6. § (1) bekezdése szerinti üldözésnek vagy a 12. § (1) bekezdése szerinti súlyos sérelem veszélyének nincs kitéve, vagy ha abban az országban, amin keresztül Magyarországra érkezett, a megfelelő szintű védelem biztosított."

(2) A Met. 51. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása esetén a kérelmező az e tény vele való közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb a közlést követő 3 napon belül nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy az ő egyéni esetében adott ország vonatkozásában a (2) bekezdés f) pontja szerinti feltételek nem álltak fenn."

(3) A Met.

a) 2. § i) pont ic) alpontjában,

b) 25/A. §-ában,

c) 45. § (1) bekezdésében

az "Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésében" szöveg lép.

(4) A Met. 6. § (1) bekezdésében az "Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Alaptörvény XIV. cikk (4) bekezdés első mondatában" szöveg lép.

(5) A Met. a 93. §-t követően a következő alcímmel és 94. §-sal egészül ki:

"Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

94. § E törvény

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 3. §-a,

c) 5. §-a,

d) III-V/A. Fejezete,

e) 31/A-31/F. §-a,

f) 31/I. §-a,

g) 32/C. § a) pontja,

h) 32/D-32/F. §-a,

i) 32/G. § (1) bekezdése,

j) 32/Q. § (1)-(3) és (7)-(8) bekezdése,

k) 32/R. §-a,

l) 32/S. §-a,

m) 33. §-a, n) 45. §-a

az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül."

6. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

8. § Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti a határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §), az embercsempészés (Btk. 353. §), a jogellenes tartózkodás elősegítése (Btk. 354. §), a jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása (Btk. 353/A. §) bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll, - az (1d) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tartózkodhat az (1a) bekezdés szerinti területen.

(1d) Az (1c) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik arra, akinek az (1a) bekezdés szerinti területen található - e rendelkezés hatálybalépését legalább öt évvel megelőzően létesített - érvényes lakcíme."

7. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

9. § A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőrség jogosult közvetlen hozzáféréssel átvenni a következő adatokat:)

"c) a közrendvédelmi, valamint határrendészeti feladatainak ellátása során

ca) a kényszerintézkedések végrehajtása ellenőrzése céljából a 23. § c) és h) pontjában meghatározott adatok,

cb) a határbiztosítási távoltartás szabályai betartásának ellenőrzése céljából a 23. § c) pontjában meghatározott adatok, amennyiben az érintettet a határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §), embercsempészés (Btk. 353. §), jogellenes tartózkodás elősegítése (Btk. 354. §), jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása (Btk. 353/A. §) bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás alá vontak;"

8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 201. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Aki az államhatárról szóló törvény 5. § (1c) bekezdése szerinti tartózkodás szabályait megszegi, szabálysértést követ el."

(2) A Szabs. tv. 201. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik."

9. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

11. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a 353. §-t követően a következő alcímmel és 353/A. §-sal egészül ki:

"Jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása

353/A. § (1) Aki szervező tevékenységet folytat annak érdekében, hogy

a) Magyarországon menedékjogi eljárás kezdeményezését tegye lehetővé olyan személy részére, aki hazájában vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban vagy olyan más országban, amelyen keresztül érkezett, nincs faji, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vallási, illetve politikai meggyőződése miatt üldözésnek kitéve, vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelme nem megalapozott, vagy

b) a Magyarországra jogellenesen belépő vagy jogszerűtlenül tartózkodó személy tartózkodási jogcímet szerezzen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat vagy a szervező tevékenységet rendszeresen folytatja.

(3) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt

a) vagyoni haszonszerzés végett,

b) több személynek segítséget nyújtva, vagy

c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 2. cikk 2. pontjának megfelelő Magyarország külső határának határvonalától, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belül

követi el.

(4) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető - az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha az elkövető a vádemelésig az elkövetés körülményeit feltárja.

(5) E § alkalmazásában szervező tevékenységnek minősül különösen, ha az (1) bekezdésben meghatározott célból

a) Magyarország területének Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonalán, illetve határjelénél határmegfigyelést szervez,

b) információs anyagot készít, terjeszt vagy ilyenre megbízást ad,

c) hálózatot épít vagy működtet."

(2) A Btk. 364. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"364. § Az embercsempészés, a határzár tiltott átlépése, a határzár megrongálása, a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása, a jogellenes tartózkodás elősegítése, a jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása és a tiltott szerencsejáték szervezése elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van."

10. Záró rendelkezések

12. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

13. § E törvény 1. §-a és 2. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék