348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet

a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelméről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szomszédos országok Magyarországgal határos, 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen 2021. június 14-én lakóhellyel rendelkező, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/E. § (1) és (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező, 18. életévét betöltött személy (a továbbiakban: jogosult) e rendeletben foglalt feltételek elfogadása esetén Magyarországon a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás) kaphat.

(2) A jogosult az oltóponton a védőoltás felvételekor az alábbi adatokat köteles megadni:

a) viselt név,

b) születési idő,

c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

d) útlevél okmányazonosítója,

e) - védettségi igazolvány igénylése esetén - a védettségi igazolvány kézbesítési címe,

f) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).

(3) A jogosult az oltóponton a (2) bekezdésen túl köteles a szomszédos országban kiállított, nevére szóló közokirattal igazolni, hogy 2021. június 14-én a szomszédos állam 1. melléklet szerinti közigazgatási egysége területén található településen lakóhellyel rendelkezett.

(4) Ha a jogosult olyan védőoltásban részesül, amely esetében az alapimmunizáláshoz két dózis védőoltás beadása szükséges, az első dózis védőoltás beadásakor az oltóponton a jogosultat tájékoztatni kell a második dózis védőoltás beadásának helyéről és időpontjáról.

(5) A jogosult a védőoltás típusát nem választhatja meg.

(6) A jogosult oltópontra szállításához a magyar állam közlekedési eszközt biztosíthat az államhatár magyar oldala és a kijelölt oltópont közötti oda-vissza utazáshoz. Ha a magyar állam közlekedési eszközt biztosít, azt a jogosult köteles igénybe venni.

2. § (1) Az oltópont működtetője az 1. § (2) bekezdésében szereplő adatokat felveszi, és azokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) történő rögzítés céljából az oltópont helye szerint illetékes kormányablaknak átadja. A kormányablak az 1. § (2) bekezdésében szereplő adatokat, valamint a (4) bekezdés szerinti igénylő nyilatkozatot az EESZT-ben rögzíti, és azokat az EESZT működtetője részére átadja.

(2) Az EESZT működtetője az oltottság adatai rögzítésének érdekében a jogosult számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez a jogosult 1. § (2) bekezdése szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője a jogosultra vonatkozó technikai azonosítót, valamint a jogosult 1. § (2) bekezdése szerinti adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére átadja.

(3) A NEAK a technikai azonosítót a járványügyi feladatai ellátása érdekében kezeli és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.

(4) A jogosult az oltóponton nyilatkozik, hogy a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti védettségi igazolványt igényel-e.

(5) Ha a jogosult védettségi igazolványt igényel, a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 7/A. § (4) és (6)-(9) bekezdése nem alkalmazható.

(6) A 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésétől eltérően a védettségi igazolványt Budapest Főváros Kormányhivatala csak a jogosultnak az oltóponton kitöltött kérelmére állítja ki.

(7) A jogosult erre vonatkozó kérelme esetén a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.

(8) A (7) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a külképviselet az 1. § (2) bekezdése szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.

3. § Felhatalmazást kap a határrendészetért felelős miniszter, hogy

a) a szomszédos országoknak az 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyek - a védőoltás beadása céljából - Magyarország területére történő belépésre és kilépésre rendelkezésre álló határátkelőhelyeket rendeletben kijelölje,

b) a szomszédos országoknak az 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyeknek a védőoltás beadására az oltópontokat rendeletben kijelölje,

c) szükség esetén egyes, a szomszédos országoknak az 1. melléklet szerinti közigazgatási egységei területén található településen lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyek a védőoltás beadása céljából történő belépésére meghatározott napot vagy időpontot kijelöljön.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. július 15-én lép hatályba.

5. §[1]

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére