31995R2931[1]

A Bizottság 2931/95/EK rendelete (1995. december 19.) a Kombinált Nómenklatúrának az egyes tejtermékekre vonatkozó módosítása következtében a 804/68/EGK, 2730/75/EGK, 776/78/EGK, 570/88/EGK, 584/92/EGK, 2219/92/EGK, 2883/94/EK, 1466/95/EK, 1598/95/EK, 1600/95/EK és az 1713/95/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 2931/95/EK RENDELETE

(1995. december 19.)

a Kombinált Nómenklatúrának az egyes tejtermékekre vonatkozó módosítása következtében a 804/68/EGK, 2730/75/EGK, 776/78/EGK, 570/88/EGK, 584/92/EGK, 2219/92/EGK, 2883/94/EK, 1466/95/EK, 1598/95/EK, 1600/95/EK és az 1713/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3209/89/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a mezőgazdasági termékekre használt Közös Vámtarifa-Nómenklatúra kiigazítására vonatkozó eljárásról szóló, 1979. február 5-i 234/79/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 1538/95/EK rendelettel ( 3 ) módosított, a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendeletre ( 4 ) és különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére, 15. cikke (4) bekezdésére, 16. cikke (1), valamint (4) bekezdésére és 17. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a 2233/93/EGK rendelettel ( 5 ) módosított, az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Lengyel Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1992. február 27-i 518/92/EGK tanácsi rendeletre ( 6 ) és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a 2234/93/EGK rendelettel ( 7 ) módosított, az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Magyar Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1992. február 27-i 519/92/EGK tanácsi rendeletre ( 8 ) és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a 2235/93/EGK rendelettel ( 9 ) módosított, egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1992. február 27-i 520/92/EGK tanácsi rendeletre ( 10 ) és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2537/95/EK bizottsági rendelettel ( 11 ) módosított, az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetekre és Madeira javára egyedi intézkedésekről szóló, 1992. június 15-i 1600/92/EGK tanácsi rendeletre ( 12 ), és különösen annak 10. cikkére és 24. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 2537/95/EK rendelettel módosított, az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. június 15-i 1601/92/EGK tanácsi rendeletre ( 13 ) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről az Észt Köztársaság között létrejött, a szabadkereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1995. május 29-i 1275/95/EK tanácsi rendeletre ( 14 ),

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Lett Köztársaság között létrejött, a szabadkereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1995. május 29-i 1276/95/EK tanácsi rendeletre ( 15 ),

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Litván Köztársaság között létrejött, a szabad kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1995. május 29-i 1277/95/EK tanácsi rendeletre ( 16 ),

mivel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 1995. október 10-i 2448/95/EK bizottsági rendelet ( 17 )1996. január 1-jén életbe lépő módosításokat határoz meg egyes termékekre vonatkozóan; mivel egyes tejtermékekkel kapcsolatos egyéb KN-kódok kiigazítására már korábban sor került;

mivel, ennek eredményeként, a fent említett KN-kódok alszámainak változása által érintett következő rendeletek módosítására van szükség:

- a 804/68/EGK rendelet,

- a 222/88/EGK rendelettel ( 18 ) módosított, a glükózról és a laktózról szóló, 1975. október 29-i 2730/75/EGK tanácsi rendelet ( 19 ),

- a legutóbb az 1586/95/EK rendelettel ( 20 ) módosított, a tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések legalacsonyabb mértékének alkalmazásáról, valamint egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló, 1978. április 18-i 776/78/EGK bizottsági rendelet ( 21 ),

- a legutóbb az 1802/95/EK rendelettel ( 22 ) módosított, a vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előállítása során felhasznált vajra és vajkoncentrátumra nyújtott támogatásról szóló, 1988. február 16-i 570/88/EGK bizottsági rendelet ( 23 ),

- a legutóbb a 2416/95/EK rendelettel ( 24 ) módosított, a Közösség, illetve a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság, valamint a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodásokban előírt rendelkezéseknek a tejre és tejtermékekre való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. március 6-i 584/92/EGK bizottsági rendelet ( 25 ),

- a legutóbb a 2835/95/EK rendelettel ( 26 ) módosított, a Madeirára vonatkozó, tejtermékekkel kapcsolatos egyedi ellátási rendelkezések alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint a várható ellátási mérleg meghatározásáról szóló, 1992. július 30-i 2219/92/EGK bizottsági rendelet ( 27 ),

- a legutóbb az 1820/95/EK rendelettel ( 28 ) módosított, az 1601/92/EGK tanácsi rendelet 2., 3., 4. és 5. cikkében előírt egyedi intézkedések hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekre vonatkozóan a Kanári-szigetek várható ellátási mérlegének megállapításáról szóló, 1994. november 28-i 2883/94/EK bizottsági rendelet ( 29 ),

- a legutóbb a 2452/95/EK rendelettel ( 30 ) módosított, a tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések különös részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1995. június 27-i 1466/95/EK bizottsági rendelet ( 31 ),

- a tej- és tejtermékágazatban kivetett kiegészítő importvámokkal kapcsolatos rendelkezések alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 30-i 1598/95/EK bizottsági rendelet ( 32 ),

- a legutóbb a 2537/95/EK rendelettel ( 33 ) módosított, a tejjel és a tejtermékekkel kapcsolatos behozatali rendelkezések alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a tej- és tejtermékekre vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról szóló, 1995. június 30-i 1600/95/EK bizottsági rendelet ( 34 ),

- a Közösség és a balti államok között létrejött társulási megállapodásokban előírt rendelkezéseknek a tejre és tejtermékekre való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1995. július 13-i 1713/95/EK rendelete ( 35 ),

mivel az egyértelműség érdekében rendelkezni kell arról, hogy az összes módosítás 1996. január 1-jén lépjen hatályba;

mivel a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 804/68/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk c), e) és g) pontjában megadott információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„c)0403 10 10–39
0403 90 11–69
Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is
e)ex0405Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények 75 %-nál nagyobb, de 80 %-nál kisebb zsírtartalommal
g)1702 19 00Tejcukor és tejcukorszirup, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül, legalább 99 tömegszázalék tejcukor-tartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva”

2. A 17. cikk (12) bekezdésben a 2106 90 99 KN-kód helyébe a 2106 90 98 kód kerül.

3. A 26. cikk (5) bekezdésben a 0405 00 KN-kód helyébe a 0405 kód kerül.

4. A mellékletben:

- a szövegrész a 0403 KN-kódhoz tartozó információ után a következő információval egészül ki:

KN-kódÁrumegnevezés
– Kenhető tejkészítmények:
„0405 20 10– – legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal
0405 20 30– – legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal”

- az 1702 10 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„ex17 02Tejcukor és tejcukorszirup:
1702 11 00– – legalább 99 tömegszázalék tejcukor-tartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva”

- az ex190190 90 KN-kód utáni bejegyzés helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
1901 90 91– – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy kevesebb mint 1,5 % tejzsír, 5 % szacharóz (beleértve az invertcukrot is) vagy izoglükóz, 5 % szőlőcukor vagy keményítőtartalommal, kivéve a 0401–0404 kód alá tartozó árukból készült por alakú élelmiszerkészítményeket
1901 90 99– – – Egyéb

- az ex19 04 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„1904Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított elkészített élelmiszer (például kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és dara kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve”

- a 1905 90 50 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„1905 90 45– – – Biscuit
1905 90 55– – – Extrudált vagy puffasztott termékek, ízesítve vagy sózva”

- az ex20 08 92 és az ex20 08 99 KN-kódhoz tartozó információt el kell hagyni.

- az ex21 01 10 és 2101 20 KN-kóddal kapcsolatos információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„ex2101Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken, illetve kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma:
2101 12 92– – – Ezen kávékivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon alapuló készítmények
2101 12 98– – – Másféle
– – Készítmények:
2101 20 92– – – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy koncentrátum alapú
2101 20 98– – – Másféle”

- az ex21 06 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„ex21 06Máshol nem említett élelmiszer-készítmény, kivéve a 2106 90 20 vámtarifaalszám alá tartozó összetett alkoholos készítményeket és a 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 és 2106 90 59 vámtarifa- alszámok alá tartozó színezett vagy ízesített cukorszirupokat”

- a 2208 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„2208Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszesital:
2208 70– Likőr
ex22 08 90– Más:
– – más szesz és szeszesital:
– – – legfeljebb 2 literes űrtartalmú csomagolásban
– – – – más
2208 90 69– – – – – másféle szeszesital
– – – 2 literesnél nagyobb űrtartalmú csomagolásban
2208 90 78– – – – másféle szeszesital”

- a szövegrész a 3501 KN-kód előtt a 3302 KN-kódhoz tartozó következő információval egészül ki:

KN-kódÁrumegnevezés
„ex33 02Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:
3302 10– élelmiszer- és italgyártáshoz használt fajták:
– – – az italgyártásban használt fajták:
3302 10 29– – – – – másféle”

- az ex35 02 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„ex35 02Albuminok, albuminátok és más albumin származékok:
3502 20– tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is:
– – más:
3502 20 91– – – szárított (például lap, pikkely, pehely, por alakban)
2502 20 99– – – másféle”

2. cikk

A 2730/75/EGK rendelet 2. és 3. cikkében:

- az 1702 10 10 KN-kód helyébe az 1702 11 00 kód lép,

- az 1702 10 90 KN-kód helyébe az 1702 19 00 kód lép.

3. cikk

A 776/78/EGK rendelet II. mellékletében a 0405 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„ex35 02Albuminok, albuminátok és más albumin származékok:
3502 20– tejalbumin, beleértve a legalább két savófehérjét tartalmazó koncentrátumot is:
– – más
3502 20 91– – – szárított (például lap, pikkely, pehely, por alakban)
3502 20 99– – – másféle”

4. cikk

Az 570/88/EGK rendelet a következőképpen módosul:

- a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában a 2106 90 99 KN-kód helyébe a 2106 90 98 kód lép,

- a 4. cikk (4) bekezdésének:

- első francia bekezdésben: a 1902 20 90 KN-kód helyébe a 1902 20 99 kód lép,

- második francia bekezdésben: a 2104 10 00 KN-kód helyébe a 2104 10 kód lép.

5. cikk

Az 584/92/EGK rendelet I/A. mellékletében a Lengyelország, I/B. 1. mellékletében a Cseh Köztársaság és I/B. 2. mellékletében a Szlovák Köztársaság részekben a 0405 00 11 és a 0405 00 19 KN-kód helyébe a 0405 10 11 és a 0405 10 19 kód lép, rendre.

6. cikk

A 2219/92/EGK rendelet I. mellékletében és a 2883/94/EK rendelet IV. mellékletében a 0405 KN-kódhoz tartozó információ helyébe a következő rendelkezés lép:

KN-kódÁrumegnevezés
„ex04 05Vaj és tejből nyert más zsír és olaj”

7. cikk

Az 1466/95/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében a 0405 00 90 és a 0405 00 19 KN-kód helyébe a 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 és a 0405 10 19 kód lép.

8. cikk

Az 1598/95/EK rendelet mellékletében a 0403 10, 0404 90 és a 0405 KN-kódhoz tartozó információ helyébe az e rendelet I. mellékletében megadott 0403 10, 0404 90 és 0405 KN-kódhoz tartozó információ lép.

9. cikk

Az 1600/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

- az I. melléklet 28-as rendelési számában az ex040500 11 és az ex040500 19 KN-kód helyébe az ex040510 11, illetve az ex040510 19 kód lép, rendre,

- a IV. melléklet 1-es rendelési számában az ex040490 53 és az ex040490 93 KN-kód helyébe a 0404 90 83 kód lép,

- a VI/A. mellékletben az ex040490 53 és az ex040490 93 KN-kód helyébe a 0404 90 83 kód lép,

- a VII. mellékletben:

- az Új-Zélanddal kapcsolatos rovatban a 0405 00 11 és a 0405 00 19 KN-kód helyébe a 0405 10 11, illetve a 0405 10 19 KN-kód lép, rendre,

- a Svájccal kapcsolatos rovatban az ex040490 53 és az ex040490 83 KN-kód helyébe a 0404 90 83 kód lép.

- az Összefoglaló táblázatban:

- a 0403 10-0403 10 36 KN-vámtarifaszámokhoz tartozó információ helyébe az e rendelet II. mellékletében megadott 0403 10-0403 10 39 KN-vámtarifaszámokhoz tartozó információ lép,

- a 0404 90-0405 00 90 KN-vámtarifaszámokhoz tartozó információ helyébe az e rendelet II. mellékletében megadott 0404 90-0405 90 90 KN-vámtarifaszámokhoz tartozó információ kerül,

- az 1702 10 KN-vámtarifaszámokhoz tartozó információ helyébe az e rendelet II. mellékletében megadott 1702 11 00-1702 19 00 KN-vámtarifaszámokhoz tartozó információ lép.

10. cikk

Az 1713/95/EK rendelet I/A., B. és C. mellékletében a 0405 00 11 és a 0405 00 19 KN-kód helyébe a 0405 10 11, illetve a 0405 10 19 KN-kód lép, rendre.

11. cikk

Ez a rendelet 1996. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

"Kiegészítő importvámok a tej- és tejtermékágazatban

(ECU/100 kg)
KN-kódKüszöbárha az importár:a kiegészítő vám:ha az importár:a kiegészítő vám:ha az importár:a kiegészítő vám:ha az importár kevesebb, mint (4):a kiegészítő vám:
kevesebb, mint (1):de egyenlő vagy több mint:kevesebb, mint (2):de egyenlő vagy több mint:kevesebb, mint (3):de egyenlő vagy több mint:
0403 10 11116,90105,2170,14az
[(1) – importár] 30 %-a
70,1446,7610,52 + az
[(2) – importár] 50 %-a
46,7629,2322,21 + az
[(3) – importár] 70 %-a
29,2334,49 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0403 10 13170,00153,00102,00az
[(1) – importár] 30 %-a
102,0068,0015,30 + az
[(2) – importár] 50 %-a
68,0042,5032,30 + az
[(3) – importár] 70 %-a
42,5050,15 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0403 10 19174,50157,05104,70az
[(1) – importár] 30 %-a
104,7069,8015,71 + az
[(2) – importár] 50 %-a
69,8043,6333,16 + az
[(3) – importár] 70 %-a
43,6351,48 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0403 10 3193,3083,9755,98az
[(1) – importár] 30 %-a
55,9837,328,40 + az
[(2) – importár] 50 %-a
37,3223,3317,73 + az
[(3) – importár] 70 %-a
23,3327,52 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0403 10 3390,9081,8154,54az
[(1) – importár] 30 %-a
54,5436,368,18 + az
[(2) – importár] 50 %-a
36,3622,7317,27 + az
[(3) – importár] 70 %-a
22,7326,82 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0403 10 3990,9081,8154,54az
[(1) – importár] 30 %-a
54,5436,368,18+ az
[(2) – importár] 50 %-a
36,3622,7317,27 + az
[(3) – importár] 70 %-a
22,7326,82 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0404 90 21114,70103,2368,82az
[(1) – importár] 30 %-a
68,8245,8810,32 + az
[(2)– importár] 50 %-a
45,8828,6821,79 + az
[(3) – importár] 70 %-a
28,6833,84 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0404 90 29184,40165,96110,64az
[(1) – importár] 30 %-a
110,6473,7616,60 + az
[(2) – importár] 50 %-a
73,7646,1035,04 + az
[(3) – importár] 70 %-a
46,1054,40 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0404 90 8186,2077,5851,72az
[(1) – importár] 30 %-a
51,7234,487,76 + az
[(2) – importár] 50 %-a
34,4821,5516,38 + az
[(3) – importár] 70 %-a
21,5525,43 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0404 90 83100,0090,0060,00az
[(1) – importár] 30 %-a
60,0040,009,00 + az
[(2) – importár] 50 %-a
40,0025,0019,00 + az
[(3) – importár] 70 %-a
25,0029,50 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0405 10 11248,30223,47148,98az
[(1) – importár] 30 %-a
148,9899,3222,35 + az
[(2) – importár] 50 %-a
99,3262,0847,18 + az
[(3) – importár] 70 %-a
62,0873,25 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0405 10 19248,30223,47148,98az
[(1) – importár] 30 %-a
148,9899,3222,35 + az
[(2) – importár] 50 %-a
99,3262,0847,18 + az
[(3) – importár] 70 %-a
62,0873,25 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0405 10 90185,70167,13111,42az
[(1) – importár] 30 %-a
111,4274,2816,71 + az
[(2) – importár] 50 %-a
74,2846,4335,28 + az
[(3) – importár] 70 %-a
46,4354,78 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0405 90 10185,70167,13111,42az
[(1) – importár] 30 %-a
111,4274,2816,71 + az
[(2) – importár] 50 %-a
74,2846,4335,28 + az
[(3) – importár] 70 %-a
46,4354,78 + az
[(4) – importár] 90 %-a
0405 90 90185,70167,13111,42az
[(1) – importár] 30 %-a
111,4274,2816,71 + az
[(2) – importár] 50 %-a
74,2846,4335,28 + az
[(3) – importár] 70 %-a
46,4354,78 + az
[(4) – importár] 90 %-a”

II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK (csak tájékoztató jelleggel)

KN-kódÁrumegnevezésImportvámtételek ECU/100 kg (kivéve, ahol másképpen van jelölve)
KonvencionálisaCsökkentett b
I. mellékletII. mellékletIII. mellékletIV. melléklet
0403 10– Joghurt:
– – Ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül
– – – Cukor, vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, amelynek zsírtartalma:
0403 10 11– – – – legfeljebb 3 tömegszázalék30,20
0403 10 13– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék35,80
0403 10 19– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó87,00
– – – Más, zsírtartalma:
0403 10 31– – – – legfeljebb 3 tömegszázalék0,25 ECU/kg + 31,01
0403 10 33– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék0,29 ECU/kg + 31,01
0403 10 39– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó0,80 ECU/kg + 31,01
0404 90– Más:
– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, amelynek zsírtartalma:
0404 90 21– – – legfeljebb 1,5 tömegszázalék147,40
0404 90 23– – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék199,40
0404 90 29– – – 27 tömegszázalékot meghaladó245,50
– – Más, amelynek zsírtartalma:
0404 90 81– – – legfeljebb 1,5 tömegszázalék1,40 ECU/kg + 32,31
0404 90 83– – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék1,92 ECU/kg + 32,3143,80
0404 90 89– – – 27 tömegszázalékot meghaladó2,38 ECU/kg + 32,31
0405Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmény:
0405 10– Vaj
– – legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal:
– – – Természetes vaj
0405 10 11– – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű közvetlen csomagolásban278,4086,88
0405 10 19– – – – másféle278,4086,88
0405 10 30– – – Rekombinált vaj278,40
0405 10 50– – – Savóvaj278,40
0405 10 90– – Más339,70
ex04 05 20– Kenhető tejkészítmények:
0405 20 90– – 75 tömegszázalékot meghaladó, de kevesebb, mint 80 tömegszázalék zsírtartalommal278,40
0405 90– Más:
0405 90 10– – legalább 99,3 tömegszázalék zsírtartalommal és legfeljebb 0,5 tömegszázalék víztartalommal339,70
0405 90 90– – Más339,70
– Tejcukor és tejcukorszirup:
1702 11 00– – Legalább 99 tömegszázalék tejcukor-tartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva20,50
1702 19 00– – Másféle20,50

( 1 ) HL L 312., 1989.10.27., 5. o.

( 2 ) HL L 34., 1979.12.9., 2. o.

( 3 ) HL L 148., 1995.6.30., 17. o.

( 4 ) HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

( 5 ) HL L 200., 1993.8.10., 3. o.

( 6 ) HL L 56., 1992.2.29., 3. o.

( 7 ) HL L 200., 1993.8.10., 4. o.

( 8 ) HL L 56., 1992.2.29., 6. o.

( 9 ) HL L 200., 1993.8.10., 5. o.

( 10 ) HL L 56., 1992.2.29., 9. o.

( 11 ) HL L 260., 1995.10.31., 10. o.

( 12 ) HL L 173., 1992.6.27., 1. o.

( 13 ) HL L 173., 1992.6.27., 13. o.

( 14 ) HL L 124., 1995.6.7., 1. o.

( 15 ) HL L 124., 1995.6.7., 2. o.

( 16 ) HL L 124., 1995.6.7., 3. o.

( 17 ) HL L 259., 1995.10.30., 1. o.

( 18 ) HL L 28., 1988.2.1., 1. o.

( 19 ) HL L 281., 1975.11.1., 20. o.

( 20 ) HL L 150., 1995.7.1., 84. o.

( 21 ) HL L 105., 1978.4.19., 5. o.

( 22 ) HL L 174., 1995.7.26., 27. o.

( 23 ) HL L 55., 1988.3.1., 31. o.

( 24 ) HL L 248., 1995.10.14., 28. o.

( 25 ) HL L 62., 1992.3.7., 34. o.

( 26 ) HL L 294., 1995.12.8., 20. o.

( 27 ) HL L 218., 1992.8.1., 75. o.

( 28 ) HL L 175., 1995.7.27., 28. o.

( 29 ) HL L 304., 1994.11.29., 18. o.

( 30 ) HL L 252., 1995.10.20., 12. o.

( 31 ) HL L 144., 1995.6.28., 22. o.

( 32 ) HL L 151., 1995.7.1., 1. o.

( 33 ) HL L 260., 1995.10.31., 10. o.

( 34 ) HL L 151., 1995.7.1., 12. o.

( 35 ) HL L 163., 1995.7.14., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2931 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2931&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995R2931-19960101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995R2931-19960101&locale=hu

Tartalomjegyzék