32006R0319[1]

A Tanács 319/2006/EK rendelete ( 2006. február 20. ) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 319/2006/EK RENDELETE

(2006. február 20.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1) A cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (3) (cukorreform) a cukorpiac közös szervezésének jelentős reformját írja elő. Az e rendelet által bevezetett intézkedések magukban foglalják a közösségi cukor intézményi támogatott árának lépésekben történő jelentős csökkentését.

(2) A cukorágazat csökkentett piactámogatásának következményeképpen a termelőkre vonatkozó jövedelemtámogatást növelni kell. A kifizetés általános szintjének a piactámogatások fokozatos csökkentésével párhuzamosan növekednie kell.

(3) A közvetlen termelőtámogatás függetlenítése és az egységes támogatási rendszer bevezetése elengedhetetlen eleme a közös agrárpolitika reformfolyamatának, amelynek célja az ár- és termeléstámogatási politikától a mezőgazdasági termelő részére nyújtott jövedelemtámogatási politika felé történő elmozdulás. Az 1782/2003/EK rendelet (4) az említett elemeket számos mezőgazdasági termékre vonatkozóan bevezette.

(4) A közös agrárpolitika reformját alátámasztó célkitűzések megvalósítása érdekében a cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépára, cukornádra és cikóriára nyújtott támogatást függetleníteni kell, és be kell illeszteni az egységes támogatási rendszerbe.

(5) Következésképpen az 1782/2003/EK rendeletben megállapított, a közvetlen támogatási rendszerekre vonatkozó szabályokat ki kell igazítani.

(6) A szerkezetátalakítási folyamat hatásainak tompítása érdekében azokban a tagállamokban, amelyek a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendeletben (5) előírt szerkezetátalakítási támogatást a 318/2006/EK rendeletben megállapított kvóta legalább 50 %-ára megadják, a cukorrépa- és cukornádtermelők legfeljebb öt egymást követő éven keresztül részesülhetnek támogatásban.

(7) Az egyéni jövedelemtámogatás szintjét azon támogatás alapján kell kiszámítani, amelyben a mezőgazdasági termelő a tagállamok által meghatározandó egy vagy több gazdasági év óta a cukorpiac közös szervezésének keretében részesül.

(8) A támogatási rendszer megfelelő alkalmazásának biztosítása, valamint a költségvetés ellenőrzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy az általános jövedelemtámogatás egy korábbi referenciaév alapján számított nemzeti korlátokon belül maradjon, valamint arról, hogy az első négy év során figyelembe vegyék a származtatott árakból eredő további összegeket.

(9) Az új tagállamok cukorrépa- és cikóriatermelői a csatlakozás óta részesülnek a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK rendelet (6) keretében nyújtott ártámogatásban. Tehát a cukortámogatás, valamint az egységes támogatási rendszer cukorra és cikóriára vonatkozó összetevői nem függhetnek az 1782/2003/EK rendelet 143a. cikkében meghatározott növekedési ütem alkalmazásától. Ugyanezen okokból az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra is, hogy a rendszertől független közvetlen kifizetés formájában megadják a cukorreformból eredő támogatást.

(10) Az új tagállamokban az egységes támogatási rendszer helyes alkalmazásának biztosítása érdekében rendelkezéseket kell hozni az egységes területalapú támogatási rendszerről az egységes támogatási rendszerre történő áttérés következtében felmerülő sajátos problémák tekintetében.

(11) Azon tagállamok számára, amelyek úgy döntöttek, vagy ezután úgy döntenek, hogy az egységes támogatási rendszert csak 2007. január 1-jétől alkalmazzák, lehetővé kell tenni, hogy a cukor és az inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikória termelőinek a beszállított cukorrépa, cukornád vagy cikória termelésére használt terület - hektárban kifejezett - nagyságán alapuló támogatás formájában 2006-ban jövedelemtámogatást nyújtsanak. Az egységes támogatási rendszer cukorra és cikóriára vonatkozó összetevőinek kiszámítása tekintetében a tagállamok részére lehetőséget kell nyújtani, hogy meghatározzák a reprezentatív alapon figyelembe veendő gazdasági éveket.

(12) A jelenlegi rendszerről az egységes támogatási rendszerre történő áttérésből adódó esetleges problémák megoldása érdekében helyénvaló a Bizottságra ruházni - a hatályban lévő 1782/2003/EK rendelet 155. cikkének módosítása révén - a vonatkozó átmeneti szabályok elfogadására vonatkozó hatáskört.

(13) Annak érdekében, hogy egyes újonnan bevezetett támogatások közvetlen kifizetésnek minősüljenek, az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletét megfelelően ki kell igazítani.

(14) A cukortámogatás tekintetében meghatározott jövedelemtámogatási összeg figyelembevétele érdekében az 1782/2003/EK rendelet II., VIII. és VIIIa. mellékletében meghatározott nemzeti felső határt ki kell igazítani.

(15) Az energianövények támogatásának végrehajtása során nehézségek merültek fel. Az 1782/2003/EK rendelet 90. cikkét ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(16) Az 1782/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 33. cikkben az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a 38. cikkben említett bázisidőszakban a VI. mellékletben említett támogatási rendszerek legalább egyike alapján támogatásban részesült, vagy az olívaolaj esetében a 37. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett gazdasági években, vagy a cukorrépa, cukornád és cikória esetében, amennyiben a VII. melléklet K. pontjában említett reprezentatív időszakban piactámogatásban részesült."

2. Az 37. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A cukor és az inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikória esetében a referenciaösszeget a VII. melléklet K. pontjának megfelelően kell kiszámítani és kiigazítani."

3. A 40. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Amennyiben a vis maior vagy rendkívüli körülmény fennállása a teljes bázisidőszakot érintette, az adott tagállam az 1997 és 1999 közötti időszak alapján számítja ki a referenciaösszeget, vagy a cukorrépa, cukornád és cikória esetében a VII. melléklet K. pontjának megfelelően kiválasztott reprezentatív időszakot megelőző, legközelebbi gazdasági év alapján. Ebben az esetben az (1) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó."

4. Az 41. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A cikória esetében és aaz arra vonatkozóan 2006. március 31-ig a tagállamok rendelkezésére álló adatok figyelembe vételével a Bizottság a 144, cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a teljes összegek és a teljes összeghatárok megváltoztatása nélkül újraoszthatja a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjában meghatározott nemzeti összegeket és kiigazíthatja a VIII. mellékletben meghatározott nemzeti összeghatárokat." .

b) A szöveg az (1) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben valamely tagállamban a kvótacukor vagy kvóta-inulinszirup egy részét olyan cukorrépából, cukornádból vagy cikóriából állították elő, amelyet egy másik tagállamban a 2000/2001-es, 2001/2002-es, 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös vagy a 2005/2006-os gazdasági év bármelyikében termesztettek, a VII. melléklet K. pontjában megállapított felső határokat és az érintett tagállamok számára a VIII. és VIIIa. mellékletben megállapított nemzeti felső határokat ki kell igazítani olyan módon, hogy a cukrot vagy inulinszirupot előállító tagállam felső határából az érintett mennyiségeknek megfelelő összegeket átcsoportosítják a cukorrépa, cukornád vagy cikória érintett mennyiségeit termesztő tagállam felső határába.

Az érintett tagállamok 2006. március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az érintett mennyiségekről.

Az átcsoportosításról a 144. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság dönt." ;

5. A 43. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a VII. mellékletben a burgonyakeményítőre, szárított takarmányra, vetőmagra, olajfaligetre és dohányra vonatkozóan felsorolt támogatások esetén az a hektárszám, amelynek termelése a bázisidőszak folyamán támogatásban részesült, a VII. melléklet B., D., F., H., és I. pontja szerint kiszámítva, a cukorrépa, cukornád és cikória esetén pedig az említett melléklet K. pontjának 4. alpontja szerint számított hektárszám,"

6. A 63. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A cukorrépára, cukornádra és cikóriára vonatkozó kifizetési összetevőnek az egységes támogatási rendszerbe történő bevonása tekintetében a tagállamok 2006. április 30-ig dönthetnek az első albekezdésben meghatározott eltérés alkalmazásáról." ;

7. A 71a. cikk a következő szöveggel egészül ki:

"(3) Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó bármely új tagállam rendelkezhet úgy, hogy a »támogatható hektárszám« meghatározásakor a 44. cikk (2) bekezdésében megállapított jogosultsági feltételeken kívül figyelembe veszi a mezőgazdasági üzem valamennyi olyan mezőgazdasági területét, amelyet 2003. június 30-án jó mezőgazdasági állapotban tartottak, függetlenül attól, hogy az említett időpontban megművelés alatt állt-e.

Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó bármely új tagállam rendelkezhet arról is, hogy mezőgazdasági üzemenként a támogatásra jogosult azon terület minimális méretének, amelyre vonatkozóan támogatási jogosultságot állapítanak meg, és amelyre vonatkozóan támogatást nyújtanak, azonos a mezőgazdasági üzem támogatásra jogosult területének a 143b. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében meghatározott minimális méretével." ;

8. A 71c. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"71c. cikk

Felső határ

Az új tagállamokra vonatkozó nemzeti felső határokat a VIIIa. melléklet tartalmazza. A felső határok kiszámítása - a cukorra, a szárított takarmányra és a cikóriára vonatkozó összetevők kivételével - a 143a. cikkben előírt növekedési ütem figyelembevételével történik, ezért nincs szükség a csökkentésükre.

A 41. cikk (1a) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni." ;

9. A 71d. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Valamennyi új tagállam nemzeti tartalék létrehozása céljából lineárisan, százalékosan csökkenti saját nemzeti felső határát. Ez a csökkentés a 71b. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül legfeljebb 3 % lehet. A csökkentés mértéke azonban meghaladhatja a 3 %-ot, amennyiben e cikk (3) bekezdésének alkalmazásához ennél nagyobb arányú csökkentésre van szükség."

10. A 71d. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A tényleges vagy várható örökség címén való átruházás átszállás és a (3) bekezdés alkalmazása esetének kivételével, továbbá a 46. cikktől eltérve a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok nem ruházhatók át a kiutalásuktól számított öt éven belül."

11. A 71d. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az új tagállamok arra használják a nemzeti tartalékot, hogy - objektív ismérvek alapján, a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmódot, valamint a piac és a versenyhelyzet torzulásának megakadályozását biztosító módon - referenciaösszegeket határozzanak meg a mezőgazdasági termelők számára a valamely állami intervencióhoz kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési programok által érintett területeken, annak érdekében, hogy elkerüljék a föld elhagyását és/vagy kompenzálják e területeken a mezőgazdasági termelők különleges hátrányát."

12. A 71e. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok azonban egyetlen régiónak tekinthetők."

13. A III. cím VI. fejezete a következő cikkel egészül ki:

"71m. cikk

Támogatásra jogosult hektárokkal nem rendelkező mezőgazdasági termelők

A 36. cikktől és a 44. cikk (2) bekezdésétől eltérve azon mezőgazdasági termelő számára, aki a 47. cikkben említett támogatásban részesült, vagy a 47. cikkben említett valamely ágazatban tevékenykedett és a 71d. cikknek megfelelően támogatási jogosultságot kap, azonban a 44. cikk (2) bekezdése értelmében nem rendelkezik támogatásra jogosult hektárokkal, az egységes támogatási rendszer bevezetésének első évében a tagállam eltérést engedélyez azon kötelezettségtől, hogy a jogosultságok számával egyenlő támogatható hektárszámmal kell rendelkeznie, azzal a feltétellel, hogy az egységes támogatási rendszerre való áttérés előtt végzett és számosállat-egységben (SZÁE) kifejezett mezőgazdasági tevékenységének legalább 50 %-át fenntartja.

Támogatási jogosultság átruházása esetén a kedvezményezett csak abban az esetben élhet a fent említett eltérés jogával, ha az eltérés hatálya alá tartozó valamennyi támogatási jogosultság átruházásra kerül."

14. A 90. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A támogatás kizárólag azon területek után nyújtható, amelyekről betakarított termésre a mezőgazdasági termelő és a feldolgozóipar közötti szerződés, vagy a mezőgazdasági termelő és az átvevő közötti szerződés jött létre, kivéve, ha a mezőgazdasági termelő saját maga végzi a feldolgozást a mezőgazdasági üzemben." ;

15. A IV. cím a következő fejezetekkel egészül ki: "10e. FEJEZET CUKORTÁMOGATÁS 110p. cikk Átmeneti cukortámogatás (1) A 71. cikk alkalmazása esetén a mezőgazdasági termelők a 2006-os évre vonatkozóan átmeneti cukortámogatásra lehetnek jogosultak. A támogatás a VII. melléklet K. pontjában megállapított összeghatárokon belül adható. (2) A 71. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az átmeneti cukortámogatásnak az egyes mezőgazdasági termelőkre jutó összegét a tagállamok tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján határozzák meg, mint például: a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározandó, a 2004-2005., 2005-2006. és 2006-2007. gazdasági évek közül egyet vagy többet magában foglaló, termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak tekintetében. Azonban amennyiben a reprezentatív időszak megába foglalja a 2006/2007-es gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005-2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2006-2007. gazdasági évben az Európai Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendelet (7) 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás. A 2006-2007. gazdasági év választása esetén az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkére vonatkozó, az első albekezdésben szereplő hivatkozások helyébe a cukorpiac közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (8) 6. cikkére történő hivatkozások lépnek. (3) A 143a. és 143c. cikket az átmeneti cukortámogatásra nem kell alkalmazni. 10f. FEJEZET A CUKORRÉPA- ÉS CUKORNÁDTERMELŐK KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSA 110q. cikk Hatály (1) A cukorrépa- és cukornádtermelők közösségi támogatásban részesülnek azokban a tagállamokban, amelyek a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében előírt szerkezetátalakítási támogatást a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított cukorkvóta legalább 50 %-ára megadják. (2) A támogatás legfeljebb öt egymást követő éven keresztül nyújtható azon gazdasági évtől kezdődően, amelyben az (1) bekezdésben említett 50 %-os küszöböt elérték, de legkésőbb a 2013-2014. gazdasági évre vonatkozóan. 110r. cikk A jogosultság feltételei A támogatás a 318/2006/EK rendelet 6. cikkének megfelelően megkötött szerződések alapján szállított cukorrépából vagy cukornádból előállított kvótacukor mennyiségére nyújtandó. 110s. cikk A támogatás összege A támogatást a szabványos minőségű fehércukor tonnájára kell meghatározni. A támogatás összege azon összeg fele, amely az érintett tagállam számára úgy adódik, hogy az adott év tekintetében a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjában említett felső határ összegét elosztja a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított cukor- és inulinszirup-kvóta teljes mennyiségével.

- az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkének megfelelően megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória mennyisége,

- az 1260/2001/EK rendeletnek megfelelően előállított cukor vagy inulinszirup mennyisége,

- cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált, és az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória termőterületének átlagos hektárszáma,

16. A 143b. cikk (3) bekezdésében az utolsó francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép: ;

"- a közvetlen kifizetések fokozatos bevezetése céljából a 143a. cikkben megállapított százalékkal kiigazítva, kivéve a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjával összhangban, vagy az ezen összegek és a 143ba. cikk (4) bekezdésében említettek szerint ténylegesen alkalmazott összegek közötti különbségnek megfelelően rendelkezésre álló összegeket."

17. A 143b. cikk után a következő cikket kell beilleszteni "143ba. cikk Elkülönített cukortámogatás (1) A 143b. cikktől eltérve az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok 2006. április 30-ig úgy határozhatnak, hogy a 2006., 2007. és 2008. évre vonatkozóan elkülönített cukortámogatásban részesítik az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőket. A támogatás megítéléséről tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján döntenek, mint például: a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározandó, a 2004-2005., 2005-2006. és 2006-2007. gazdasági évek közül egyet vagy többet magában foglaló, termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak tekintetében. Amennyiben azonban a reprezentatív időszak magában foglalja a 2006-2007. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005-2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2006-2007. gazdasági évben a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás, amennyiben a reprezentatív időszak magában foglalja a 2006-2007. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005-2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni. A 2006-2007. gazdasági év választása esetén az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkére vonatkozó, az első albekezdésben szereplő hivatkozások helyébe a 318/2006/EK rendelet 6. cikkére történő hivatkozások lépnek. (2) Az elkülönített cukortámogatás a VII. melléklet K. pontjában megállapított felső határokon belül adható. (3) A (2) bekezdéstől eltérve, valamennyi érintett új tagállam 2006. március 31-ig, tárgyilagos kritériumok alapján dönthet úgy, hogy az elkülönített cukortámogatás esetében a VII. melléklet K. pontjában felsoroltaknál alacsonyabb felső határt alkalmaz. (4) Az (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban az elkülönített cukortámogatás céljából rendelkezésre bocsátott összegek nem tartoznak bele a 143b. cikk (3) bekezdésében említett éves pénzügyi keretbe. E cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetén a VII. melléklet K. pontjában felsorolt és a ténylegesen alkalmazott felső határok közötti különbség beletartozik a 143b. cikk (3) bekezdésében említett éves pénzügyi keretbe. (5) A 143a. és 143c. cikket az elkülönített cukortámogatásra nem kell alkalmazni."

- az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkének megfelelően megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória mennyisége,

- az 1260/2001/EK rendeletnek megfelelően előállított cukor vagy inulinszirup mennyisége,

- cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált, és az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória termőterületének átlagos hektárszáma

18. A 145. cikk a da) pont után a következő ponttal egészül ki: ;

"db) a cukorrépa-, cukornád- és cikóriatámogatásnak az egységes támogatási rendszerbe történő beillesztésére, valamint a 10e. és 10f. fejezetben említett támogatásokra vonatkozó részletes szabályok."

19. A 155. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"155. cikk

Egyéb átmeneti szabályok

A 152. és a 153. cikkben, valamint az 1260/2001/EK rendeletben említett rendeletekben előírt szabályozásról az e rendeletben meghatározott - nevezetesen az 1259/1999/EK rendelet 4. és 5. cikkének és mellékletének és az 1251/1999/EK rendelet 6. cikkének alkalmazásával összefüggő - szabályozásra való átállás, valamint az 1035/72/EGK rendeletben meghatározott fejlesztési tervekre vonatkozó rendelkezésekről az e rendelet 83-87. cikkében említett rendelkezésekre való átállás megkönnyítéséhez szükséges további intézkedéseket az e rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet elfogadni. A 152. és a 153. cikkben említett rendeletek és cikkek a VII. mellékletben említett referenciaösszegek megállapítása céljából továbbra is alkalmazandók."

20. A mellékletek e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-i

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL

(1) 2006. január 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2005. október 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.

(4) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2183/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 347., 2005.12.30., 56. o.) módosított rendelet.

(5) Lásd e Hivatalos Lap 42 oldalát.

(6) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(7) HL L 58., 2006.2.28., 42. o.

(8) HL L 58., 2006.2.28., 1. o."

MELLÉKLET

Az 1782/2003/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet a komlóra vonatkozó sor után a következő sorokkal egészül ki:

„Cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikóriaE rendelet IV. címének 10e. fejezete (*****)
E rendelet IVa. címének 143ba. cikke
Függetlenített támogatások
Cukor előállításához felhasznált cukorrépa és cukornádE rendelet IV. címének 10f. fejezete (*****)Termelési támogatás”

2. A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "II. MELLÉKLET A 12. cikk (2) bekezdésében említett nemzeti felső határok (millió EUR) Tagállam 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Belgium 4,7 6,4 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 Dánia 7,7 10,3 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Németország 40,4 54,6 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 Görögország 45,4 61,1 76,4 76,5 76,6 76,6 76,6 76,6 Spanyolország 56,9 77,3 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 97,3 Franciaország 51,4 68,7 85,9 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 Írország 15,3 20,5 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 Olaszország 62,3 84,5 106,4 106,8 106,9 106,9 106,9 106,9 Luxemburg 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Hollandia 6,8 9,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Ausztria 12,4 17,1 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Portugália 10,8 14,6 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 Finnország 8,0 10,9 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 Svédország 6,6 8,8 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Egyesült Királyság 17,7 23,6 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5"

3. A VI. melléklet a következő sorral egészül ki:

„Cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa, cukornád és cikória1260/2001/EK rendeletCukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált cukorrépa vagy cukornád termesztőinek és cikória termelőinek nyújtott piaci támogatás”

4. A VII. melléklet a következő ponttal egészül ki:

"K. Cukorrépa, cukornád és cikória

1. Az egyes mezőgazdasági termelőkre jutó referenciaösszegbe beszámítandó összeget a tagállamok tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján határozzák meg, mint például: a tagállamok által 2006. április 30-ig meghatározandó, a 2000-2001. gazdasági évvel - az új tagállamok esetében a 2004-2005. gazdasági évvel - kezdődő, és a 2006-2007. gazdasági évvel záruló időszakból egy vagy több gazdasági évet magában foglaló, termékenként esetleg eltérő reprezentatív időszak tekintetében. Amennyiben azonban a reprezentatív időszak magában foglalja a 2006-2007. gazdasági évet, ezt a gazdasági évet a 2005-2006. gazdasági évvel kell helyettesíteni azon mezőgazdasági termelők tekintetében, akiket a 2006-2007. gazdasági évben a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében foglaltak szerint érint a kvótáról való lemondás. A 2000-2001 és a 2006-2007. gazdasági év tekintetében az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkére vonatkozó hivatkozások helyébe a 2038/1999/EK rendelet (1) 37. cikkére és a 318/2006/EK rendelet 6. cikkére történő hivatkozások lépnek.

- az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkének megfelelően megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória mennyisége

- az 1260/2001/EK rendeletnek megfelelően előállított cukor vagy inulinszirup mennyisége

- cukor vagy inulinszirup előállításához felhasznált, és az 1260/2001/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött szállítási szerződésekkel lefedett cukorrépa, cukornád vagy cikória termőterületének átlagos hektárszáma

2. Amennyiben valamely tagállamban az 1. pontnak megfelelően kiszámított összegek együttesen meghaladják az alábbi 1. táblázatban megállapított, ezer euróban kifejezett felső határt, az egy mezőgazdasági termelőre jutó összeget arányosan csökkenteni kell. 1. táblázat A mezőgazdasági termelők tekintetében megállapított referenciaösszegbe beszámítandó összegek felső határa

(1000 EUR)
Tagállam2006200720082009 és az azt követő évek
Belgium48 59462 45476 31583 729
Cseh Köztársaság27 85134 31940 78644 245
Dánia19 31425 29631 27834 478
Németország154 799203 380251 960277 946
Görögország17 94122 45526 96929 384
Spanyolország60 27274 44788 62196 203
Franciaország151 163198 075244 987270 081
Magyarország25 43531 14636 85739 912
Írország11 25914 09216 92518 441
Olaszország79 862102 006124 149135 994
Lettország4 2195 1646 1106 616
Litvánia6 5478 0129 47610 260
Hollandia42 03254 64867 26574 013
Ausztria18 93124 43829 94532 891
Lengyelország99 135122 906146 677159 392
Portugália3 9404 9315 9226 452
Szlovákia11 81314 76217 71219 289
Szlovénia2 9933 7464 5004 902
Finnország8 25510 33212 40913 520
Svédország20 80926 04531 28134 082
Egyesült Királyság64 34080 52896 717105 376

3. A 2. ponttól eltérve, amennyiben az Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Portugália és Spanyolország esetében az 1. pontnak megfelelően kiszámított összegek együttesen meghaladják az 1. táblázatban és az alábbi 2. táblázatban az érintett tagállam számára megállapított felső határt, az egy mezőgazdasági termelőre jutó összeget arányosan csökkenteni kell. 2. táblázat A 2006 és 2009 közötti időszak négy éve alatt a mezőgazdasági termelők számára megállapított referenciaösszegek összegébe beszámítandó éves kiegészítő összegek Az első albekezdésben említett tagállamok azonban az első albekezdés 2. táblázatában említett összegek 90 %-át visszatarthatják, és az abból származó összegeket a 69. cikkel összhangban felhasználhatják. Ebben az esetben az első albekezdésben említett eltérés nem alkalmazandó.

(1000 EUR)
TagállamÉves kiegészítő összegek
Spanyolország10 123
Írország1 747
Portugália611
Finnország1 281
Egyesült Királyság9 985

4. A 43. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hektárszámot valamennyi tagállam az 1. pontnak megfelelően meghatározott összeggel arányosan és az e célból kiválasztott, tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján, vagy a mezőgazdasági termelők által az 1. ponttal összhangban meghatározott, cukorrépa, cukornád vagy cikória termesztésre kijelölt terület hektárban számított mérete alapján számítja ki.

5. A VIII. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "VIII. MELLÉKLET A 41. cikkben említett nemzeti felső határok (1000 EUR) Tagállam 2005 2006 2007 2008 2009 2010 és az azt követő évek Belgium 411 053 579 167 592 507 606 368 613 782 613 782 Dánia 943 369 1 015 479 1 021 296 1 027 278 1 030 478 1 030 478 Németország 5 148 003 5 647 000 5 695 380 5 743 960 5 769 946 5 773 946 Görögország 838 289 1 719 230 1 745 744 1 750 258 1 752 673 1 790 673 Spanyolország 3 266 092 4 135 458 4 347 633 4 361 807 4 369 389 4 371 266 Franciaország 7 199 000 7 382 163 8 289 075 8 335 987 8 361 081 8 369 081 Írország 1 260 142 1 335 311 1 337 919 1 340 752 1 342 268 1 340 521 Olaszország 2 539 000 3 544 379 3 566 006 3 588 149 3 599 994 3 632 994 Luxemburg 33 414 36 602 37 051 37 051 37 051 37 051 Hollandia 386 586 428 618 834 234 846 851 853 599 853 599 Ausztria 613 000 632 931 736 438 741 945 744 891 744 891 Portugália 452 000 497 551 564 542 565 533 566 063 567 452 Finnország 467 000 476 536 563 613 565 690 566 801 565 520 Svédország 637 388 670 917 755 045 760 281 763 082 763 082 Egyesült Királyság 3 697 528 3 944 745 3 960 986 3 977 175 3 985 834 3 975 849"

6. A VIIIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "VIIIa. MELLÉKLET A 71c. cikkben említett nemzeti felső határok (1000 EUR) Naptári év Cseh Köztársaság Észtország Ciprus Lettország Litvánia Magyarország Málta Lengyelország Szlovénia Szlovákia 2005 228 800 23 400 8 900 33 900 92 000 350 800 670 724 600 35 800 97 700 2006 294 551 27 300 12 500 43 819 113 847 445 635 830 980 835 44 893 127 213 2007 377 919 40 400 16 300 60 764 154 912 539 446 1 640 1 263 706 59 846 161 362 2008 469 986 50 500 20 400 75 610 193 076 671 757 2 050 1 572 577 74 600 200 912 2009 559 145 60 500 24 500 90 016 230 560 801 512 2 460 1 870 392 89 002 238 989 2010 644 745 70 600 28 600 103 916 267 260 928 112 2 870 2 155 492 103 002 275 489 2011 730 445 80 700 32 700 117 816 303 960 1 054 812 3 280 2 440 492 117 002 312 089 2012 816 045 90 800 36 800 131 716 340 660 1 181 412 3 690 2 725 592 131 002 348 589 következő évek 901 745 100 900 40 900 145 616 377 360 1 308 112 4 100 3 010 692 145 102 385 189"

(1) HL L 252., 1999.9.25., 1. o. Az 1260/2001/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.";

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0319 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0319&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék