Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32005R2183[1]

A Bizottság 2183/2005/EK rendelete ( 2005. december 22. ) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, továbbá az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 2183/2005/EK RENDELETE

(2005. december 22.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, továbbá az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 145. cikke c), h), i) és s) pontjára és 155. cikkére,

mivel:

(1) A 795/2004/EK bizottsági rendelet (2) 2005-től bevezeti az egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó szabályokat.

(2) A 864/2004/EK rendelettel (3) módosított 1782/2003/EK rendelet megállapítja a gyapot, az olívaolaj, a nyersdohány és a komló esetében a termeléstől függő támogatásra, a termeléstől független támogatásra és ezen ágazatoknak az egységes támogatási rendszerbe való integrálására vonatkozó szabályokat.

(3) A gyapotra, az olívaolajra, a nyersdohányra és a komlóra vonatkozó támogatásoknak az egységes támogatási rendszerbe való integrálása keretében a támogatás összegének megállapítása és a támogatási jogosultságok meghatározása érdekében külön szabályokat kell megállapítani az 1782/2003/EK rendelet 41. cikkében említett nemzeti felső határokra, valamint a rendelet 42. cikke (1) és (8) bekezdésében és említett nemzeti tartalék különböző aspektusaira vonatkozóan.

(4) A 2005-ben az egységes támogatási rendszert alkalmazó tagállamokban azon mezőgazdasági termelők esetében, akiknek a 2006-ra vonatkozó támogatási jogosultságok igénylési határidejéig támogatási jogosultságokat ítéltek oda, és akik támogatási jogosultságokat vásároltak vagy kaptak, a támogatási jogosultságok értékét és számát újra ki kell számítani a dohányra, az olívaolajra és a gyapotra vonatkozó támogatások integrálásából származó referenciaösszegek és hektárszámok alapján. A területpihentetési támogatásokra való jogosultságokat ebben a számításban nem kell figyelembe venni.

(5) Lehetővé kell tenni a 795/2004/EK rendelet 27. cikkében említett magánjogi szerződéses záradék bérleti szerződésbe való beillesztését vagy módosítását a 2006-ra vonatkozó egységes támogatási rendszer szerinti igénylési határidő lejártáig.

(6) Az 1782/2003/EK rendelet 59. cikke (1) és (3) bekezdésében meghatározott regionális modellt alkalmazó tagállamok esetében valamennyi támogatási jogosultságot a dohányra, az olívaolajra, a gyapotra és a komlóra vonatkozó támogatások integrálásából származó referenciaösszegek eredményeképpen keletkezett kiegészítő összeggel kell megnövelni.

(7) Az 1782/2003/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában Málta és Szlovénia az egységes támogatási rendszer 2007-es alkalmazásáról döntött. A rendelet 71. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése előírja, hogy az átmeneti időszakot nem kell alkalmazni a gyapotra, az olívaolajra, az étkezési olajbogyóra és a dohányra, és csak 2005. december 31-ig kell alkalmazni a komlóra. Málta és Szlovénia ezért csak ezen ágazatok esetében lenne köteles alkalmazni az egységes támogatási rendszert, és minden más ágazatot 2007-től kellene integrálniuk. Az egységes támogatási rendszerre való áttérés megkönnyítése érdekében ezért helyénvaló olyan átmeneti szabályokról rendelkezni, amelyek lehetővé teszik, hogy 2006-ban továbbra is a jelenlegi rendszert alkalmazzák Máltán és Szlovéniában az olajfaültetvények esetében, illetőleg Szlovéniában a komló esetében; e tagállamokban csak ezek az érintett ágazatok. Málta és Szlovénia így valamennyi ágazatban 2007-től alkalmazhatja az egységes támogatási rendszert.

(8) A 864/2004/EK rendelettel módosított 1782/2003/EK rendelet 37. cikke előírja, hogy az olívaolaj-ágazatban az egyéni termelőkre vonatkozó referenciaösszeg azon támogatások teljes összegének négyéves átlaga, amelyeket a mezőgazdasági termelőnek az 1999/2000-es, a 2000/2001-es, a 2001/2002-es és a 2002/2003-as gazdasági évek során, a rendelet VII. mellékletének megfelelően kiszámított és kiigazított olívaolaj-termelési támogatás keretében nyújtottak. A 864/2004/EK rendelet elfogadásakor a Bizottság nem rögzítette a 2002/2003-as gazdasági évre vonatkozó támogatás végleges összegét. Helyénvaló az 1782/2003/EK rendelet VII. mellékletének H. pontját módosítani az 1299/2004/EK bizottsági rendeletben (4) a 2002/2003-as gazdasági évre megállapított, olajbogyóra vonatkozó termelési támogatás egységösszegének figyelembevétele érdekében.

(9) Az 1782/2003/EK rendelet 43. cikke előírja, hogy a támogatási jogosultságok teljes száma megegyezik azzal az átlagos hektárszámmal, amelyre a referencia-időszak alatt közvetlen támogatást nyújtottak. Az olívaolaj-ágazat esetében a hektárszámot az említett rendelet VII. mellékletének H. pontjában meghatározott egységes módszer alapján kell kiszámítani. Meg kell határozni az olívaolaj-ágazatban a hektárszám és a támogatási jogosultságok megállapításának, valamint a támogatási jogosultságok felhasználásának egységes módszerét.

(10) Az 1782/2003/EK rendelet 44. és 51. cikke az egységes támogatási rendszer keretében támogathatónak tekinti azokat a területeket, amelyeket 1998. május 1-je után, jóváhagyott telepítési programok keretében ültettek be olajfákkal. Ezek a telepítések a 795/2004/EK rendelet 21. cikke értelmében beruházásnak tekinthetők. Az e programok keretében jóváhagyott telepítések végső határideje 2006. december 31. Szükséges egy későbbi időpont megállapítása az olajfaültetvényekre vonatkozó beruházások esetében.

(11) Ezért az 1782/2003/EK és a 795/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az "Olívaolaj" sor helyébe a következő szöveg lép:

ÁgazatJogalapMegjegyzés
„OlívaolajE rendelet IV. címének 10b. fejezeteTerületalapú támogatás
A 795/2004/EK bizottsági rendelet (5) 48a. cikkének (10) bekezdéseMálta és Szlovénia esetében 2006-ban

b) a "Komló" sor helyébe a következő szöveg lép:

ÁgazatJogalapMegjegyzés
„KomlóE rendelet IV. címének 10d. fejezete (***) (*****)Területalapú támogatás
A 795/2004/EK rendelet 48a. cikkének (11) bekezdéseSzlovénia esetében 2006-ban”

2. A VII. melléklet H. pontjának első bekezdésében az "1794/2003/EK" szövegrész és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

"1299/2004/EK (6)

2. cikk

A 795/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 21. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Azonban a Bizottság által jóváhagyott programok keretében olajfák telepítésére irányuló beruházások esetében az első albekezdésben meghatározott időpont 2006. december 31."

2. A 21. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Azonban az (1) bekezdés második albekezdésében meghatározott beruházások esetében a tervet vagy programot legkésőbb 2006. december 31-ig végre kell hajtani."

3. A 4. fejezet a következő 31b. cikkel egészül ki: "31b. cikk A jogosultságok meghatározása és felhasználása az olívaolaj-ágazatban (1) Az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkében és VII. mellékletének H. pontjában meghatározott támogatási jogosultságok számának meghatározásához szükséges hektárszámokat a tagállamok az 1973/2004/EK rendelet XXIV. mellékletében meghatározott egységes módszer alapján olajbogyó-termesztési GIS-hektárban számítják ki. (2) Az olyan parcellák esetében, amelyekre részben olajfákat, részben - az egységes támogatási rendszer hatálya alá tartozó - egyéb növényeket telepítettek, beleértve a pihentetett földterületeket, az olajfákkal beültetett terület kiszámításhoz az (1) bekezdésben meghatározott módszert kell alkalmazni. Az egységes támogatási rendszer hatálya alá tartozó egyéb növényekkel beültetett parcellarész területét az 1782/2003/EK rendelet II. címének 4. fejezetében említett integrált rendszernek megfelelően határozzák meg. Az e két számítási módszer alkalmazásával kiszámított terület nem haladhatja meg a parcella mezőgazdasági területét. (3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a XXIV. mellékletben meghatározott egységes módszer nem alkalmazandó, ha: Ezekben az esetekben a tagállam objektív kritériumok alapján és a mezőgazdasági termelőkkel szembeni egyenlő elbánást biztosító módon határozza meg a támogatható területet. (4) Az 1782/2003/EK rendelet 44. cikke szerinti támogatási jogosultság felhasználásának figyelembevételéhez szükséges területet e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint kell kiszámítani."

a) az olajbogyótermő parcella kisméretű, mely mérethatárt a tagállamnak kell meghatároznia úgy, hogy az ne haladja meg a 0,1 hektárt;

b) az olajbogyótermő parcella olyan közigazgatási egységben található, amelyre a tagállam alternatív olajbogyó-termesztési GIS-rendszert határozott meg.

4. A 48a. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(10) Málta és Szlovénia 2006-ban az olajfaültetvényekre olajbogyó-termesztési GIS-hektáronként az 1782/2003/EK rendelet 110i. cikke (2) bekezdésében meghatározott legfeljebb öt olajbogyótermő területi kategóriára és legfeljebb a hivatkozott cikk (3) bekezdésében meghatározott összeg erejéig nyújthat támogatást, objektív kritériumoknak megfelelően és a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő elbánás biztosításával.

(11) Szlovénia esetében az 1696/71/EGK tanácsi rendeletet (7) és az 1098/98/EK tanácsi rendeletet (8) továbbra is alkalmazni kell a 2006-os betakarításkor, illetőleg 2006. december 31-ig.

5. A rendelet a következő fejezettel egészül ki: "6B. FEJEZET A DOHÁNYRA, AZ OLÍVAOLAJRA ÉS KOMLÓRA VONATKOZÓ TÁMOGATÁSOK INTEGRÁLÁSA AZ EGYSÉGES TÁMOGATÁSI RENDSZERBE 48c. cikk Általános szabályok (1) Ha egy tagállam az 1782/2003/EK rendelet 71. cikkében meghatározott lehetőséggel élt és az egységes támogatási rendszer 2006-os alkalmazásáról döntött, az 1782/2003/EK rendelet III. címében és 1-6. fejezetében megállapított szabályokat kell alkalmazni. (2) Ha egy tagállam 2005-ben alkalmazta az egységes támogatási rendszert, és az 1782/2003/EK rendelet 71. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének sérelme nélkül, a dohányra, az olívaolajra és a gyapotra vonatkozó támogatásoknak az egységes támogatási rendszerbe való integrálása keretében a 2006-os támogatási összegek megállapítása és a támogatási jogosultságok meghatározása érdekében a rendelet 37. és 43. cikkét kell alkalmazni, a rendelet 48d. cikkében megállapított szabályokra is figyelemmel, illetve abban az esetben, ha a tagállam az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkében meghatározott lehetőséggel élt, az említett rendelet 48e. cikkét kell alkalmazni. (3) Ha egy tagállam 2005-ben alkalmazta az egységes támogatási rendszert, a tagállam biztosítja az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében megállapított nemzeti felső határ betartását. (4) Előfordulhat, hogy az 1782/2003/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdését kell alkalmazni 2006-ban - a dohányra, az olívaolajra, a gyapotra és/vagy a tejtermékekre vonatkozó támogatások integrálása előtt - a meglévő összes támogatási jogosultság értékére, valamint a dohányra, az olívaolajra, a gyapotra és/vagy a tejtermékekre kiszámított támogatások referenciaösszegére. (5) Ha egy tagállam 2005-ben alkalmazta az egységes támogatási rendszert, a tagállamok által az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban meghatározott csökkentés százalékos arányát kell alkalmazni 2006-ban az egységes támogatási rendszerbe felveendő dohány, olívaolaj és gyapot referenciaösszegeire. (6) Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdésében meghatározott ötéves időszak nem kezdődik újra az olyan, nemzeti tartalékokból származó támogatási jogosultságok esetében, amelyeknek az összegét újra kiszámították vagy megnövelték e rendelet 48d. és 48e. cikkével összhangban. (7) A dohányra, az olívaolajra és a gyapotra vonatkozó támogatási jogosultságok meghatározása érdekében a 7. cikk (1) bekezdésében, a 12-17. cikkekben és a 20. cikkben említett egységes támogatási rendszer alkalmazásának első éve 2006. 48d. cikk Különleges szabályok (1) Ha egy mezőgazdasági termelőnek nem ítéltek oda támogatási jogosultságokat, vagy nem vásárolt támogatási jogosultságokat a 2006-ra vonatkozó támogatási jogosultságok meghatározásának igénylési határidejéig, az 1782/2003/EK rendelet 37. és 43. cikkének megfelelően kiszámított támogatási jogosultságokat kap a dohányra, az olívaolajra és a gyapotra vonatkozó támogatások esetében. Az első albekezdés alkalmazandó abban az esetben is, ha a mezőgazdasági termelő 2005-re és/vagy 2006-ra támogatási jogosultságokat bérelt. (2) Ha a mezőgazdasági termelőnek a 2006-ra vonatkozó támogatási jogosultságok meghatározásának igénylési határidejéig támogatási jogosultságokat ítéltek oda, vagy a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságokat vásárolt vagy kapott, a támogatási jogosultságainak értékét és számát a következők szerint kell újraszámítani: A területpihentetési támogatási jogosultságokat az első albekezdésben említett számításnál nem kell figyelembe venni. (3) A 27. cikktől eltérve, az abban említett szerződéses záradék bérleti szerződésbe történő beillesztése vagy módosítása legkésőbb a 2006-ra vonatkozó egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtási határidejéig lehetséges. (4) A 2006-os egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtási határideje előtt bérbe adott támogatási jogosultságokat a (2) bekezdésben említett számítás elvégzésekor figyelembe kell venni. Azonban a 27. cikkben említett szerződéses záradék értelmében 2004. május 15-ét megelőzően bérbe adott támogatási jogosultságokat az e cikk (2) bekezdésében említett számítás elvégzésekor csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a bérlet feltételei kiigazíthatók. 48e. cikk Regionális szintű végrehajtás (1) Ha egy tagállam az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében meghatározott lehetőséggel élt, valamennyi támogatási jogosultságot egy olyan kiegészítő összeggel kell megnövelni, amely a 2006-os regionális felső határ növekményének a 2005-ben odaítélt támogatási jogosultságok teljes számával történő elosztásával kapott összeggel egyenlő. (2) Ha egy tagállam az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel élt, az említett rendelet 48. cikkének sérelme nélkül, a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultságonként kiegészítő összegben részesül. A kiegészítő összeg a következők összege: Azonban a területpihentetési jogosultságok esetében a mezőgazdasági termelő területpihentetési jogosultságonként csak az a) pontnak megfelelően kiszámított kiegészítő összeget kapja meg."

a) a támogatási jogosultságok számát az általa birtokolt támogatási jogosultságoknak a dohányra, az olívaolajra, a gyapotra a referencia-időszakban nyújtott támogatásokra vonatkozóan, az 1782/2003/EK rendelet 43. cikkének megfelelően meghatározott hektárszámmal megnövelt értéke adja;

b) az olyan területek esetében, amelyeknél a referencia-időszakban dohányra, olívaolajra, gyapotra vonatkozó támogatásokat nyújtottak, a támogatási jogosultságok értékének számítási módja: a mezőgazdasági termelő által birtokolt támogatási jogosultságok és az 1782/2003/EK rendelet 37. cikkének megfelelően kiszámított referenciaösszeg összegének elosztása az e bekezdés a) pontjának megfelelően meghatározott számmal.

a) a regionális felső határ növekményének megfelelő része a 2005-ben odaítélt támogatási jogosultságok teljes számával elosztva;

b) az egyes mezőgazdasági termelők esetében a regionális felső határ növekményéből fennmaradó résznek a mezőgazdasági termelő által legkésőbb a 2006-os egységes támogatási rendszer szerinti kérelmek benyújtási határidejéig birtokolt támogatási jogosultságok számával történő elosztása útján kapott összegnek megfelelő referenciaösszeg.

6. A rendelet a következő 49a. cikkel egészül ki:

"49a. cikk

A dohány, a gyapot, az olívaolaj és a komló integrálása

(1) Ha egy tagállam az 1782/2003/EK rendelet 59. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel élt, legkésőbb 2005. október 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot a felső határ növekedésének részleges felosztására vonatkozó indokokról.

(2) A tagállam legkésőbb 2005. október 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot az 1782/2003/EK rendelet 68a. cikkében, VII. melléklete H. és I. pontjában, valamint a rendelet 69. cikkében meghatározott lehetőségekre vonatkozóan a gyapottal, a dohánnyal, az olívaolajjal és a komlóval kapcsolatban augusztus 1-jéig hozott döntéséről."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Azonban e rendelet 2. cikkének (6) bekezdését és az e rendelet 2. cikke (5) bekezdése által a 795/2004/EK rendeletbe iktatott 48c. cikk (7) bekezdését 2005. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 118/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 24., 2005.1.27., 15. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1701/2005/EK rendelettel (HL L 273., 2005.10.19., 6. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 161., 2004.4.30., 48. o. Helyesbítve: HL L 206., 2004.6.9., 20. o.

(4) HL L 244., 2004.7.16., 16. o.

(5) HL L 141., 2004.4.30., 1. o.";

(6) HL L 244., 2004.7.16., 16. o."

(7) HL L 175., 1971.8.4., 1. o.

(8) HL L 157., 1998.5.30., 7. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R2183 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R2183&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.