32010D0645[1]

2010/645/EU: A Bizottság határozata ( 2010. október 26. ) a 2002/887/EK határozat hatályának a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében történő meghosszabbításáról (az értesítés a C(2010) 7249. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. október 26.)

a 2002/887/EK határozat hatályának a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében történő meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2010) 7249. számú dokumentummal történt)

(2010/645/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló, 2002. november 8-i 2002/887/EK bizottsági határozat (2) engedélyezi a tagállamoknak, hogy korlátozott időtartamokra és meghatározott feltételek mellett a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében - a termés és a vetőmag kivételével - eltérjenek a 2002/29/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésétől.

(2) Az először a 93/452/EGK bizottsági határozattal (3), majd a 2002/887/EK határozattal megállapított eltérések korlátozott időre szóltak, az említett határozatokban szereplő időszakokat először a 94/816/EK (4), a 96/711/EK (5), a 98/641/EK (6) és a 2001/841/EK (7), majd a 2004/826/EK (8), a 2006/915/EK (9) és a 2008/826/EK (10) bizottsági határozat meghosszabbította.

(3) Mivel az eltérést indokolttá tévő körülmények még most is fennállnak, és nincsenek az adott feltételek felülvizsgálatára okot adó új információk, az eltéréseket meg kell hosszabbítani. Emellett a tagállamok által a 2002/887/EK határozat 2. cikke szerint gyűjtött információk révén, valamint a Japánnal fennálló kapcsolatoknak köszönhetően több tapasztalat áll rendelkezésre. Ezenkívül e határozat megfelelő mechanizmusokat vezet be az eltérések alkalmazási feltételeinek ellenőrzésére. Kívánatos tehát az e határozatban engedélyezett eltérések esetében az időtartamot az előző határozatokban engedélyezetteknél hosszabb időre, mégpedig 2020. december 31-ig meghosszabbítani.

(4) Növényegészségügyi okokból a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Juniperus L. növények behozatalára 2020. december 31-ig minden egyes évben csak egy meghatározott időtartam alatt kerülhet sor.

(5) A 2002/887/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/887/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk első és második bekezdésében a "2009. augusztus 1. és 2010. augusztus 1." szöveg helyébe "minden év augusztus 1-je" szöveg lép.

2. A 4. cikkben szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„NövényIdőtartam
Chamaecyparis2011. január 1-jétől2020. december 31-ig
Juniperus2020. december 31-ig minden év november 1-jétől március 31-ig
Pinus2011. január 1-jétől2020. december 31-ig”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 26-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 309., 2002.11.12., 8. o.

(3) HL L 210., 1993.8.21., 29. o.

(4) HL L 337., 1994.12.24., 87. o.

(5) HL L 326., 1996.12.17., 66. o.

(6) HL L 304., 1998.11.14., 36. o.

(7) HL L 313., 2001.11.30., 44. o.

(8) HL L 358., 2004.12.3., 32. o.

(9) HL L 349., 2006.12.12., 51. o.

(10) HL L 290., 2008.10.31., 25. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0645 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0645&locale=hu