32006R2024[1]

A Bizottság 2024/2006/EK rendelete ( 2006. december 22. ) Románia csatlakozása következtében a 2076/2002/EK rendeletet, továbbá az 1998/270/EK, a 2002/928/EK, a 2003/308/EK, a 2004/129/EK, a 2004/141/EK, a 2004/247/EK, a 2004/248/EK, a 2005/303/EK és a 2005/864/EK határozatot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagok további alkalmazása tekintetében eltérő átmeneti intézkedések megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2024/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

Románia csatlakozása következtében a 2076/2002/EK rendeletet, továbbá az 1998/270/EK, a 2002/928/EK, a 2003/308/EK, a 2004/129/EK, a 2004/141/EK, a 2004/247/EK, a 2004/248/EK, a 2005/303/EK és a 2005/864/EK határozatot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagok további alkalmazása tekintetében eltérő átmeneti intézkedések megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerődésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 42. cikkére,

(1)

A 2076/2002/EK bizottsági rendelet ( 1 ) továbbá az 1998/270/EK ( 2 ), a 2002/928/EK ( 3 ), a 2003/308/EK ( 4 ), a 2004/129/EK ( 5 ), a 2004/141/EK ( 6 ), a 2004/247/EK ( 7 ), a 2004/248/EK ( 8 ), a 2005/303/EK ( 9 ) és a 2005/864/EK határozat ( 10 ) rendelkezik egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, valamint az e hatóanyagot tartalmazó összes növényvédő szer engedélyének tagállamok általi visszavonásáról.

(2)

Mivel a jelenlegi engedélyeket Romániának 2006. december 31-ig vissza kell vonnia, az ország egyes hatóanyagok tekintetében kérelmezte olyan átmeneti intézkedések bevezetését, amelyek lehetővé teszik számára türelmi idő engedélyezését, ezáltal pedig a meglévő készletek felhasználását.

(3)

Románia megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a további alkalmazás ne járjon káros hatással az emberi vagy állati egészségre, és ne gyakoroljon elfogadhatatlan hatást a környezetre valamint, hogy minden szükséges kockázatmérséklő intézkedést megtegyenek.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 98/270/EK bizottsági határozat 1. cikkétől eltérve, a fenvalerát hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2008. június 30-án le kell járnia.

2. cikk

A 2002/928/EK bizottsági határozat 3. cikkétől eltérve, a benomil hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2007. december 31-én le kell járnia.

3. cikk

A 2076/2002/EK bizottsági rendelet 3. cikkétől eltérve, az acifluorfén, benszultap, brómpropilát, fenpropatrin, fomezafén, imazapir, nonilfenol-etoxilát, oxadixil, prometrin, quinalfosz, terbufosz vagy triforin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2008. június 30-án le kell járnia.

5. cikk

A 2004/129/EK bizottsági határozat 3. cikkétől eltérve, a bórsav, imazetapir, metidation vagy triadimefon hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2008. június 30-én le kell járnia.

6. cikk

A 2004/141/EK bizottsági határozat 3. cikkétől eltérve, az amitráz hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2007. december 31-én le kell járnia.

7. cikk

A 2004/247/EK bizottsági határozat 3. cikkétől eltérve, a simazin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2007. december 31-én le kell járnia.

8. cikk

A 2004/248/EK bizottsági határozat 3. cikkétől eltérve, az atrazin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2007. december 31-én le kell járnia.

9. cikk

A 2005/303/EK bizottsági határozat 3. cikkétől eltérve, a kasugamicin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2007. december 31-én le kell járnia.

10. cikk

A 2005/864/EK bizottsági határozat 3. cikkétől eltérve, az endoszulfán hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására Románia által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie és legkésőbb 2007. december 31-én le kell járnia.

11. cikk

Románia gondoskodik arról, hogy az 1-10. cikkekben említett további alkalmazás ne járjon káros hatással az emberi és állati egészségre, és ne gyakoroljon elfogadhatatlan hatást a környezetre.

Románia gondoskodik arról, hogy minden szükséges kockázatmérséklő intézkedést megtesznek.

Amennyiben egy növényvédő szer többféle hatóanyagot is tartalmaz és az 1-10. cikkek különböző időpontokat határoznak meg azokra vonatkozóan, a legkorábbi időpontot kell figyelembe venni.

12. cikk

Ez a rendelet kizárólag Bulgária és Románia csatlakozási szerződésével együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 319., 2002.11.23., 3. o. A legutóbb az 1335/2005/EK rendelettel (HL L 211., 2005.8.13., 6. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 117., 1998.4.21., 15. o.

( 3 ) HL L 322., 2002.11.27., 53. o. A legutóbb az 1335/2005/EK rendelettel módosított határozat.

( 4 ) HL L 113., 2003.5.7., 8. o.

( 5 ) HL L 37., 2004.2.10., 27. o. A legutóbb az 1335/2005/EK rendelettel módosított határozat.

( 6 ) HL L 46., 2004.2.17., 35. o.

( 7 ) HL L 78., 2004.3.16., 50. o. A legutóbb az 1335/2005/EK rendelettel módosított határozat.

( 8 ) HL L 78., 2004.3.16., 53. o. A legutóbb a 835/2005/EK rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 43. o.) módosított határozat.

( 9 ) HL L 97., 2005.4.15., 38. o. A legutóbb az 1335/2005/EK rendelettel módosított határozat.

( 10 ) HL L 317., 2005.12.3., 25. o.

( 11 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2006/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 248., 2006.9.12., 3. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R2024 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R2024&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R2024-20030502 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R2024-20030502&locale=hu