32003D0308[1]

A Bizottság határozata (2003. május 2.) a metalaxilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2003) 1421. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2003. május 2.)

a metalaxilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2003) 1421. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/308/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/23/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 8. cikke (2) bekezdése negyedik albekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre [4], és különösen annak 7. cikke (3a) bekezdése b) pontjára,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja a Bizottság számára, hogy indítson munkaprogramot az 1993. július 25-én már forgalomban lévő növényvédő szerekben használt hatóanyagok vizsgálata céljából. A program megvalósításának részletes szabályait a 3600/92/EGK rendelet határozza meg.

(2) A legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtása céljából a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet [6] kijelölte azon hatóanyagokat, amelyeket a 3600/92/EGK rendelet keretében értékelni kell, valamint minden egyes hatóanyag értékelése vonatkozásában kijelölte a referensként közreműködő tagállamot, és minden egyes hatóanyag tekintetében azonosította azon gyártókat, akik időben megtették a bejelentést.

(3) A metilaxil a 933/94/EK rendeletben kijelölt 89 hatóanyag egyike.

(4) A fő kérelmező (Novartis, jelenleg Syngenta) tájékoztatta a Bizottságot és a referens tagállamot, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni e hatóanyag munkaprogramjában, és ezért további információt nem nyújt be.

(5) Mindazonáltal a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban Portugália, mint kijelölt referens tagállam a bejelentők által az említett rendelet 6. cikke (1) bekezdésével összhangban szolgáltatott információk értékeléséről készített jelentését 2001. január 26-án benyújtotta a Bizottságnak.

(6) A referens tagállam jelentésének kézhezvétele után a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül konzultációkat kezdett a tagállamokkal, valamint a fennmaradt bejelentővel (Industrias Químicas del Vallés sa (IQV)) a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően.

(7) A fennmaradt bejelentő nem nyújtott be teljes dossziét a metalaxilra vonatkozóan a 3600/92/EGK rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül. Ezért a metalaxil értékelését csak a Syngenta által benyújtott dosszié alapján lehetett folytatni. Mindazonáltal, mivel az IQV nem fért hozzá ehhez a dossziéhoz, nem volt abban a helyzetben, hogy az értékelés során felmerülő problémákat érintően információt nyújtson be vagy a saját dossziéját elfogadható időn belül kiegészítse. Ezért a metalaxilra vonatkozóan nem lehet hatékony összehasonlító vizsgálatot lefolytatni. Ezért a metalaxilra vonatkozóan benyújtott adatok alapján nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a metalaxilt tartalmazó növényvédő szerek általában várhatóan kielégítik a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított követelményeket.

(8) Ezért a metalaxil nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(9) A felülvizsgálatot a 3600/92/EGK rendelet 7. cikkének (6) bekezdésével összhangban 2002. október 18-án a Bizottság metalaxilra vonatkozó felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(10) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a metalaxilt tartalmazó növényvédő szerek jelenlegi engedélyeit az előírt időszakon belül visszavonják, valamint meghosszabbításukra ne kerüljön sor, és ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(11) A 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban a tagállamok által a metalaxilt tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására adott engedélyekre vonatkozó türelmi időt egy 12 hónapot meg nem haladó időszakra kell korlátozni, hogy a meglévő készletek felhasználása a soron következő termesztési időszakon túl ne legyen lehetséges.

(12) Ez a határozat nem sérti a Bizottságnak a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv [7] keretében e hatóanyaggal kapcsolatban egy későbbi időpontban esetlegesen tett intézkedéseit.

(13) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A metalaxilt a Bizottság nem veszi fel hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) a paration-metilt tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket az e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül vonják vissza,

b) e határozat elfogadásától kezdve paration-metilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket ne adjanak ki vagy hosszabbítsanak meg a 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésében meghatározott eltérés értelmében.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban megállapított türelmi időszaknak a lehető legrövidebbnek kell lennie, és legfeljebb e határozat elfogadásától számított 18 hónapig terjedhet.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 2-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 81., 2003.8.19., 1. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0308 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0308&locale=hu