32009R1216[1]

A Tanács 1216/2009/EK rendelete ( 2009. november 30. ) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról

A TANÁCS 1216/2009/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. és 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal (3) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az említett rendeletet kodifikálni kell.

(2) A Szerződés rendelkezik a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekre kiterjedő közös agrárpolitika megalkotásáról.

(3) Bizonyos mezőgazdasági termékeket számos, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikk tartalmaz.

(4) A közös agrár- és kereskedelempolitika keretében intézkedéseket kell hozni arról, hogy figyelembe vegyék az ezen árucikkek kereskedelmének a Szerződés 33. cikkének céljaira gyakorolt hatását, valamint azt, hogy a Szerződés 37. cikkének végrehajtása érdekében elfogadott intézkedések hogyan hatnak ezen áruk gazdasági helyzetére, tekintettel a Közösségen belül és kívül a mezőgazdasági termékek beszerzési költségei, valamint a mezőgazdasági termékek árai közötti különbségekre.

(5) A Szerződés meghatározza, hogy az agrár- és a kereskedelempolitika közösségi szintű politika. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre általános és átfogó szabályokat kell megállapítani, amelyeket a Közösség egészében alkalmazni kell ezen árucikkek kereskedelmében, hogy a Szerződés céljai megvalósuljanak.

(6) Tekintettel kell lenni a többoldalú kereskedelmi tárgyalások során az Uruguayi Forduló keretében megkötött Mezőgazdasági Megállapodásból fakadó korlátozásokra (4).

(7) A Szerződés I. mellékletének hatálya alá nem tartozó, és e rendelet II. mellékletében felsorolt egyes árucikkeket a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékekből állítják elő. Az ilyen árucikkek behozatalakor kivetett díjnak fedeznie kell az előállításukhoz használt mezőgazdasági termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli piaci ára közötti különbözetet, és biztosítania kell az érintett feldolgozóipar védelmét.

(8) A megkötött megállapodások értelmében a Közösségnek az ilyen terheket, teljes egészében vagy részben, a szóban forgó árucikkek előállításához felhasznált mezőgazdasági termékek árkülönbözetére kell korlátoznia. Ennek megfelelően ezekre az árucikkekre meg kell határozni a díjnak azt a részét, amely a figyelembe vett mezőgazdasági termékek árai közötti különbözetet fedi le.

(9) Emellett szoros kapcsolatot kell fenntartani az árucikkek esetében alkalmazott díj mezőgazdasági alkotóelemének kiszámítása, valamint a változatlan formában behozott alaptermékekre alkalmazott díj kiszámítása között

(10) Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében a jelentéktelen összegek alkalmazása kerülendő, és a tagállamoknak engedélyezni kell, hogy egy adott ügylettel összefüggésben ne kelljen a vonatkozó összegeket kiigazítaniuk, ha az érintett összegek egyenlege önmagában is elhanyagolható.

(11) A preferenciális megállapodások végrehajtásának nem szabad bonyolítaniuk a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben alkalmazott eljárásokat. A végrehajtási szabályoknak ennek érdekében biztosítaniuk kell, hogy a preferenciális elbánás keretében kivitelre vámkezelt árukat ténylegesen ne az általános szabályok szerint exportálják, és fordítva.

(12) Egyes preferenciális megállapodások alapján a Közösség kereskedelempolitikája keretében a mezőgazdasági alkotóelemekre csökkentéseket biztosítanak. Ezeket a csökkentéseket a nem preferenciális kereskedelemben alkalmazandó mezőgazdasági alkotóelemekre való hivatkozással határozzák meg. Ezeket a csökkentett összegeket ezért ugyanazon az árfolyamon kell a nemzeti pénznemre átváltani, mint amelyet a nem csökkentett összegek átváltásánál alkalmaznak.

(13) Egyes preferenciális megállapodások alapján engedményeket biztosítanak a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági piacvédelemhez kapcsolódó kontingenshatárokon belül, vagy a nem mezőgazdasági védelmet az ilyen megállapodások következményeként csökkenteni kell. Alapvető fontosságú, hogy a piacvédelem nem mezőgazdasági alkotóelemének kezelésére ugyanolyan szabályok vonatkozzanak, mint a mezőgazdasági alkotóelemre.

(14) Szabályokat kell alkotni a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikkek előállításához használt egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítésekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a termelők ne kerüljenek hátrányos helyzetbe azon árak miatt, amelyeken az említett árucikkeket a közös agrárpolitika következtében beszerezni kényszerülnek. A visszatérítések csak a mezőgazdasági termékeknek a Közösség piacán, illetve a világpiacon érvényes árai közötti különbözetet fedhetik le. Az ilyen szabályozást ennek megfelelően az érintett piacok közös szervezésének részeként lehet kialakítani.

(15) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (5) 162., 163. és 164. cikke rendelkeznek az ilyen visszatérítések nyújtásáról. A végrehajtási szabályokat az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás keretében kell elfogadni. Egyfelől a visszatérítések összegét ugyanazon eljárás keretében kell rögzíteni, mint amelyben a változatlan állapotban exportált mezőgazdasági termékekre vonatkozó visszatérítéseket rögzítik, másfelől az említett eljárásra vonatkozó végrehajtási szabályokat alapvetően az érintett árucikkek előállítási folyamataira tekintettel kell kialakítani. A végrehajtási szabályokat ennek megfelelően ugyanazon az alapon kell kialakítani.

(16) Különösen az igazolások kibocsátása útján a kötelezettségvállalások alapján keletkező kiadásokat kell ellenőrizni. Ami a megszerzett igazolásban vagy igazolásokban nem szereplő kiadásokat illeti, az ilyen kiadások elszámolása továbbra is a visszatérítések kifizetése alapján történik, amennyiben szükséges, előleg formájában.

(17) A Bizottság figyelembe veszi a mezőgazdasági termékeket feldolgozó vállalkozások összességét, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások helyzetére, számításba véve a célzott intézkedések hatását az export-visszatérítésekkel kapcsolatos megtakarításokra. Sajátos érdekeikre tekintettel a kis exportőröket fel kell menteni az export-visszatérítési rendszer keretében az igazolások benyújtása alól.

(18) Az e rendeletben meghatározott mezőgazdasági piacvédelmi szabályozás rendkívüli körülmények esetén elégtelennek bizonyulhat. E kockázat a preferenciális megállapodásokkal összefüggésben is felmerülhet. Annak elkerülésére, hogy az ebből adódó piaci zavarokkal szemben a közös piac védelem nélkül maradjon, helyénvaló minden szükséges intézkedés gyors ütemben történő meghozatala.

(19) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletet (6) alkalmazni kell az e rendelet hatálya alá tartozó kereskedelemben.

(20) A Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és az abban nem szereplő árucikkek megkülönböztetése a Közösségre - a mezőgazdaság és az élelmiszeripar Közösségen belüli helyzete alapján - jellemző szempont. A helyzet jelentősen különbözhet egyes harmadik országokban, amelyekkel a Közösség megállapodást köt. Ezért e megállapodásokban rendelkezni lehet a Szerződés I. mellékletében nem szereplő feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó általános szabályok értelemszerű kiterjesztésének lehetőségéről a Szerződés I. mellékletében szereplő egyes mezőgazdasági termékekre.

(21) A Szerződés 300. cikke alapján kötött megállapodások keretében előfordulhat, hogy - versenyfeltételek esetén - a feldolgozó-ágazatok mezőgazdasági nyersanyag szükségletét a Közösségből származó nyersanyagokkal nem lehet teljes mértékben kielégíteni. A 2913/92/EGK rendelet 117. cikkének c) pontja megengedi az árucikkek behozatalát az aktív feldolgozási rendszer keretében, amennyiben a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben (7) meghatározott gazdasági feltételek teljesülnek. A fentiekben említett megállapodásokra tekintettel, ugyancsak rendelkezni kell a gazdasági feltételek teljesítettnek tekintéséről az egyes mezőgazdasági termékek bizonyos mennyiségeinek az aktív feldolgozási rendszer keretében történő behozatalához.

(22) A mezőgazdasági nyersanyagok előállítói érdekeinek védelme érdekében az egymást követő pénzügyi években biztosítani kell a szükséges összegeket, hogy a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikkek is élvezhessék a jelenlegi WTO felső határ maximális kihasználásának előnyeit. Bár az előírt eljárásnak rugalmasnak kell lennie, rendszeresen felülvizsgált előzetes becslés alapján átfogó ellenőrzéseket kell alkalmazni az aktív feldolgozási rendszer keretében behozott azon mennyiségekre vonatkozóan, amelyeket - a feldolgozási célra behozott, a szokásos kezelési módok keretébe tartozó, vagy a visszatérítésre nem jogosult árucikkek előállításától eltekintve - nem vetettek a gazdasági feltételek előzetes egyedi ellenőrzése alá, az aktív feldolgozással kapcsolatos egyéb általános feltételekkel összhangban. Végül az említett mennyiségek körültekintő kezelésének biztosítása érdekében számításba kell venni az érintett áruk közösségi piacán fennálló helyzetet.

(23) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (8) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS HATÁLY

1. cikk

E rendelet megállapítja a II. mellékletben meghatározott egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokat.

2. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) "mezőgazdasági termékek": a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékek;

b) "árucikkek": a Szerződés I. mellékletében nem szereplő, e rendelet II. mellékletében felsorolt termékek.

A III. fejezetben és a 12. cikkben alkalmazott "árucikkek" kifejezés azonban a Szerződés I. mellékletében nem szereplő, és az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet XX. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

(2) Bizonyos preferenciális megállapodások alkalmazásában:

a) "mezőgazdasági alkotóelem": a díjnak az a része, amely megfelel az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékekre vonatkozó közösségi vámtarifa szerinti vámoknak, vagy adott esetben az érintett országokból származó mezőgazdasági termékeknek a 14. cikkben előírtak szerint felhasználtnak minősülő mennyiségeire vonatkozó vámoknak;

b) "nem mezőgazdasági alkotóelem": a díjnak az a része, amely a közös vámtarifa szerinti vámoknak felel meg, csökkentve az a) pontban meghatározott mezőgazdasági alkotóelemmel;

c) "alaptermékek": az e rendelet I. mellékletében felsorolt egyes mezőgazdasági termékek vagy az azoknak megfeleltetett, illetve az azok feldolgozásából származó termékek, amelyeknél a közös vámtarifa szerinti vámok szolgálnak az árucikkekre vonatkozó díj mezőgazdasági alkotóelemének meghatározására.

3. cikk

E rendelet alkalmazandó bizonyos mezőgazdasági termékekre is a preferenciális kereskedelem keretében.

Ebben az esetben az árukereskedelemre vonatkozó szabályok hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek jegyzékét az érintett megállapodás határozza meg.

II. FEJEZET

BEHOZATAL

I. SZAKASZ

Harmadik országokkal folytatott kereskedelem

4. cikk

(1) Ha e rendelet másképpen nem rendelkezik, a II. mellékletben felsorolt árucikkekre a közös vámtarifa szerinti vámtételek alkalmazandók.

A II. melléklet 1. táblázatában felsorolt árucikkekre a díj a "rögzített összetevő"-nek nevezett értékvámból, valamint egy, a "mezőgazdasági alkotóelem"-nek nevezett, euróban meghatározott összegből áll.

A II. melléklet 2. táblázatában felsorolt árucikkekre a díj mezőgazdasági alkotóeleme az ilyen árucikkek importjára alkalmazandó díjnak a része.

(2) A 10. és 11. cikkre is figyelemmel, az (1) bekezdésben előírt díjon kívül tilos bármilyen más vámot vagy azzal azonos hatású díjat kivetni.

(3) Az e rendeletben felsorolt termékek osztályozására a Kombinált Nómenklatúra értelmezésének általános szabályai és a nómenklatúra alkalmazásának különös szabályai vonatkoznak; az e rendelet alkalmazásából származó vámnómenklatúrát be kell illeszteni a közös vámtarifába.

(4) E rendelet alkalmazásának részletes szabályait a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

(1) Ahol a közös vámtarifa maximális vámterhet ír elő, a 4. cikkben előírt díj mértéke nem haladhatja meg azt.

Amennyiben az előző albekezdésben említett maximális vámteher csak meghatározott feltételek mellett alkalmazható, e feltételeket a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (9) 10. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(2) Amennyiben a maximális vám egy értékvámot, valamint egy, a szacharózban megadott különféle cukrokra (AD S/Z), illetve a lisztre (AD F/M) vonatkozó kiegészítő vámot is tartalmaz, az ilyen kiegészítő vám a közös vámtarifában meghatározott vám.

II. SZAKASZ

Preferenciális kereskedelem

6. cikk

(1) A preferenciális kereskedelem keretében alkalmazandó mezőgazdasági alkotóelem a közös vámtarifában meghatározott összeg.

Azonban, amennyiben az érintett ország vagy országok megfelelnek a feldolgozott termékekre vonatkozó közösségi jogszabályok követelményeinek, ugyanazokat az alaptermékeket fogadják el, mint a Közösség, ugyanazokat az árucikkeket sorolják fel és ugyanazokat az együtthatókat alkalmazzák, mint a Közösség:

a) az ilyen mezőgazdasági alkotóelemet a ténylegesen felhasznált alaptermékek mennyiségének alapján lehet meghatározni, amennyiben a Közösség vámügyi együttműködésről szóló megállapodást kötött, amely rendelkezik az ilyen mennyiségekről;

b) az alaptermék behozatalára alkalmazandó vám helyébe léphet a Közösségben, illetve az érintett országban vagy térségben fennálló mezőgazdasági árak közötti különbség alapján meghatározott összeg, vagy bármilyen összeg, amely kiegyenlíti az érintett térségre közösen megállapított árat;

c) amennyiben a b) pont alkalmazása olyan összegeket eredményezne, amelyek hatása az érintett árucikkekre minimális, e megoldás helyettesíthető átalányösszegek vagy -kulcsok rendszerével.

(2) A preferenciális megállapodások keretében történő behozatalra vonatkozó mezőgazdasági alkotóelemeket az esetleges csökkentésekkel együtt, ugyanazt az árfolyamot alkalmazva kell a nemzeti pénznemre átváltani, mint amelyet a nem preferenciális kereskedelemben alkalmaznak.

(3) A II. melléklet 2. táblázatában felsorolt árucikkekre vonatkozó díj mezőgazdasági alkotóelemének megfelelő értékvámok helyébe más mezőgazdasági alkotóelem léphet, ha a preferenciális megállapodás úgy rendelkezik.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Szükség esetén, e részletes szabályok különösen a következőkről rendelkeznek:

a) az e cikk (1) és (3) bekezdésében említett preferenciális rendszer igénybevételéhez szükséges dokumentumok kitöltése és továbbítása;

b) a kereskedelem torzulásának megakadályozásához szükséges intézkedések;

c) az alaptermékek jegyzéke.

(5) Amennyiben analitikai módszerekre van szükség a felhasznált mezőgazdasági termékeknél, a szóban forgó mezőgazdasági termékek harmadik országba való kivitelére vonatkozó export-visszatérítésekre meghatározott módszereket kell alkalmazni.

(6) A Bizottság közzéteszi a (2) és (3) bekezdésben említett megállapodások alkalmazásából eredő díjakat.

7. cikk

(1) Amennyiben valamely preferenciális megállapodás a díj nem mezőgazdasági alkotóelemének csökkentéséről vagy fokozatos leépítéséről rendelkezik, ez a II. melléklet 1. táblázatában felsorolt árucikkek esetén a rögzített összetevőre vonatkozik.

(2) Amennyiben valamely preferenciális megállapodás a mezőgazdasági alkotóelem csökkentéséről rendelkezik, függetlenül attól, hogy a vámkontingens keretén belül vagy sem, az ilyen csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek meghatározására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni, feltéve hogy a megállapodás meghatározza:

a) az e csökkentésekre jogosult termékeket;

b) azon árucikkek mennyiségét vagy kontingensértékét, amelyre ezek a csökkentések vonatkoznak, illetve az ilyen mennyiségek vagy értékek kiszámításának módját;

c) a mezőgazdasági alkotóelem csökkentését meghatározó tényezőket.

(3) A díj nem mezőgazdasági alkotóelemei csökkentésének kezdeményezéséhez és kezeléséhez szükséges részletes szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4) A Bizottság közzéteszi az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások alkalmazásából eredő díjakat.

III. FEJEZET

KIVITEL

8. cikk

(1) Árucikkek kivitele esetén a felhasznált és a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő mezőgazdasági termékek az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletben meghatározott visszatérítésekre lehetnek jogosultak.

Nem adható export-visszatérítés az árucikkek előállítására felhasznált azon mezőgazdasági termékekre, amelyek nem tartoznak a szóban forgó árucikkek formájában exportált termékekre vonatkozó, export-visszatérítést előíró közös piaci szervezés hatálya alá.

(2) A visszatérítésekre jogosult árucikkek jegyzékét:

a) az árucikkek előállításához felhasznált mezőgazdasági termékek közösségi és világpiaci árai közötti különbözet hatására;

b) az érintett árucikkekhez felhasznált mezőgazdasági termékek kivitelének lehetővé tételéhez a különbözet teljes vagy részleges ellentételezésének a szükségességére tekintettel kell megállapítani.

E jegyzéket az egységes közös piacszervezésről szóló rendelettel összhangban kell összeállítani.

(3) Az e cikkben említett visszatérítésekre vonatkozó közös végrehajtási szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

A visszatérítések összegeit ugyanazon eljárással összhangban kell rögzíteni, mint amelyet az érintett mezőgazdasági termékekre vonatkozó visszatérítések nyújtásakor alkalmaznak, ha azokat feldolgozatlan állapotban exportálják.

(4) Amennyiben a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett közvetlen kiegyenlítésre vonatkozó intézkedéseket preferenciális megállapodás keretében állapítják meg, a megállapodás által érintett országba vagy országokba történő kivitel esetén fizetendő összegeket a megállapodás feltételeivel összhangban, együttesen és ugyanazon az alapon kell meghatározni, mint a díj mezőgazdasági alkotóelemétét.

Ezeket az összegeket a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani. Ugyanennek az eljárásnak a keretében kell elfogadni az e bekezdés szerint szükséges végrehajtási szabályokat, és különösen azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítható, hogy a preferenciális rendszer keretében kivitelre vámkezelt árucikkeket valójában ne a nem preferenciális rendszer keretében vigyék ki, illetve fordítva.

Amennyiben analitikai módszerekre van szükség a felhasznált mezőgazdasági termékeknél, a szóban forgó mezőgazdasági termékek harmadik országba való kivitelére vonatkozó export-visszatérítésekre meghatározott módszereket kell alkalmazni.

(5) A Szerződés 300. cikkével összhangban megkötött megállapodásokból eredő korlátok betartását a meghatározott bázisidőszakokra tekintettel kibocsátott igazolások alapján kell biztosítani, a kis exportőrök számára nyújtott összeggel kiegészítve.

(6) Évi 50 000 EUR az az összeghatár, amely alatt a kis exportőrök az export-visszatérítési rendszereken belül mentesíthetők az igazolások bemutatása alól. Ezt a felső határt a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően lehet módosítani.

9. cikk

Amennyiben az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet értelmében az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek kivitele esetén lefölözéseket, díjakat vagy egyéb intézkedéseket alkalmaznak, bizonyos árucikkek esetében a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint döntést lehet hozni a megfelelő intézkedésekről, figyelemmel a feldolgozóipar sajátos érdekeire, amennyiben az árucikkek kivitele valószínűsíthetően gátolja a szóban forgó mezőgazdasági ágazatban a kitűzött cél elérését az érintett mezőgazdasági terméknek az árucikkben meglevő magas tartalma és az árucikk felhasználási lehetősége miatt.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy a preferenciális megállapodások hatálya alá tartozó árucikkek behozatala esetén alkalmazandó mezőgazdasági alkotóelem csökkentése piaci zavart okoz a mezőgazdasági piacokon vagy az érintett árucikkek piacán, az érintett mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó védzáradékokat kell alkalmazni a II. mellékletben felsorolt árucikkek esetében is.

Az esetleges piaci zavarok felmérése érdekében számba kell venni a preferenciális rendszer keretében ténylegesen behozott árucikkek jellemzőit, az e rendszer bevezetését megelőzően szokásosan behozott árucikkek jellemzőivel összehasonlítva.

11. cikk

(1) Annak érdekében, hogy a III. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó egyes árucikkek behozatalából eredő, a közösségi piacra gyakorolt hátrányos hatásokat el lehessen kerülni, vagy az ilyen hatások ellen fel lehessen lépni, az ilyen árucikkek egyikének vagy közülük többnek a közös vámtarifában előírt vámtétel melletti behozatala egy kiegészítő vám megfizetéséhez kötött, amennyiben a Mezőgazdasági Megállapodás 5. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek, kivéve ha a behozatal feltehetően nem zavarja meg a Közösség piacát, vagy ha a hatások nem állnak arányban a szándékolt céllal.

(2) Azok a küszöbárak, amelyek alatt kiegészítő vám vethető ki a Közösség által a Kereskedelmi Világszervezethez eljuttatott árak.

Azokat a küszöbmennyiségeket, amelyeket a kiegészítő vám kivetéséhez meg kell haladni, többek között abban a három évben a Közösségbe irányuló behozatal alapján kell meghatározni, amely megelőzte azt az évet, amelyben az (1) bekezdésben említett hátrányos hatások felmerülnek, vagy felmerülésük valószínűsíthető.

(3) A kiegészítő vám kivetésekor figyelembe vett importárat az érintett szállítmány CIF-importára alapján kell meghatározni.

(4) A részletes végrehajtási szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E szabályok meghatározzák különösen:

a) azokat az árucikkeket, amelyekre a Mezőgazdasági Megállapodás 5. cikke alapján kiegészítő vámot kell alkalmazni;

b) azokat az egyéb kritériumokat, amelyek az (1) bekezdésnek a Mezőgazdasági Megállapodás 5. cikkével összhangban történő alkalmazásához szükségesek.

12. cikk

(1) A mezőgazdasági termékek aktív feldolgozási rendszer keretében történő behozatala a 2913/92/EGK rendelet 117. cikkének c) pontjában említett gazdasági feltételeknek való megfelelés függvényében valósulhat meg. E feltételeket a 2454/93/EGK rendelet 552. cikkével összhangban teljesítettnek kell tekinteni.

Ezen túlmenően és a 2454/93/EGK rendelettel összhangban a 2913/92/EGK rendelet 117. cikkének c) pontjában említett gazdasági feltételeket az áruk előállításra használt alaptermékek bizonyos mennyiségei esetén szintén teljesítettnek kell tekinteni. E mennyiségeket - a Bizottság által elkészített mérleg alapján - a felhasználható pénzeszközök és az előre jelzett visszatérítési igények összegének összevetésével kell meghatározni, számításba véve különösen az érintett áruk becsült exportvolumenét és a kérdéses alaptermékek belső és külső piaci helyzetét. A mérleget és ebből adódóan a mennyiségeket rendszeres időközönként felül kell vizsgálni a gazdasági tényezőkben és szabályozókban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében.

A második albekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályok, amelyek lehetővé teszik az aktív feldolgozási rendszer keretében behozandó alaptermékek meghatározását, valamint a mennyiségek ellenőrzését és tervezését, nagyobb átláthatóságot biztosítanak a piaci résztvevők számára az egyes közös piaci szervezetek vonatkozó előirányzott behozatali mennyiségei előzetes közzététele révén. Ezeket - e mennyiségek kihasználásától függően - rendszeresen közzé kell tenni. A részletes alkalmazási szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

Az e cikkben szereplő "alaptermék" kifejezés az I. melléklet táblázatában KN-kóddal felsorolt termékekre vonatkozik, a kizárólag a gabonafélékre vonatkozó 1. lábjegyzettel együtt.

(2) Az aktív feldolgozási rendszer keretében behozott azon árumennyiség, amelyre nem vonatkozik az (1) bekezdés második albekezdése, és így nem alkalmazandó rá a 4. cikkben előírt, a más termékek exportálása tekintetében, illetve annak következtében kivetett díj, az a mennyiség, amelyet az áruk előállítására ténylegesen felhasználtak.

13. cikk

(1) A II. melléklet 2. táblázata, a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően módosítható annak érdekében, hogy azt összhangba hozzák a Közösség által megkötött megállapodásokkal.

(2) A Bizottság meghozza az e rendelethez, vagy az e rendelet alapján elfogadott rendeletekhez szükséges, a Kombinált Nómenklatúra változásaiból eredő módosításokat.

14. cikk

E cikket kell alkalmazni azon preferenciális kereskedelemre, amelynél a díj mezőgazdasági alkotóelemének meghatározása - amelyet esetlegesen a 7. cikkben meghatározott feltételek alapján csökkentettek - nem a 6. cikk (1) bekezdése a) pontjában említett tényleges mennyiség alapján történik, és/vagy amelynél az alapösszegek nem a 6. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett árkülönbözetre épülnek.

Az alaptermékek figyelembe veendő jellemzői és mennyiségei azok, amelyeket a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 1460/96/EK bizottsági rendelet (10) meghatároz.

E rendelet bármely módosítását a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

15. cikk

(1) Azt a küszöböt vagy azokat a küszöböket, amely(ek) alatt a 6. és 7. cikk szerinti mezőgazdasági alkotóelemek nullában állapítandók meg, a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Ugyanezzel az eljárással, e mezőgazdasági alkotóelemek alkalmazásától különleges feltételek mellett el lehet tekinteni a mesterséges kereskedelmi folyamatok megelőzése érdekében.

(2) Azt a küszöböt, amely alatt egy adott gazdasági ügylettel összefüggésben a tagállamok eltekinthetnek az e rendelet alapján nyújtandó, illetve kivetendő összegek alkalmazásától, a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani, amennyiben ezen összegek egyenlege kisebb a küszöbértéknél.

16. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy horizontális kérdésekkel foglalkozó bizottság segíti az I. mellékletben fel nem sorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmét illetően (a továbbiakban: "a bizottság").

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(3) A bizottság bármely más kérdést is megvitathat, amelyet az elnök akár saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére elé utal.

17. cikk

Azokat az intézkedéseket, amelyek - a fennálló rendszer fenntartása érdekében - e rendeletnek az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosításaihoz történő igazításához szükségesek, a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

18. cikk

Az árucikkek meghatározásához szükséges minőségi és mennyiségi módszereket és összetételük azonosításához vagy meghatározásához szükséges egyéb technikai rendelkezéseket a 2658/87/EGK rendelet 10. cikke (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

19. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat egyrészt a behozatalról, kivitelről, és adott esetben, az árucikkek előállításáról, másrészt az elfogadott adminisztratív végrehajtási intézkedésekről. Az információ közlésére vonatkozó részletes szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

20. cikk

A 3448/93/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

21. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet alkalmazását a 3501 10 KN-kód alá tartozó kazeinok és a 3501 90 90 KN-kód alá tartozó kazeinátok és kazeinszármazékok esetében a Tanács további döntéséig el kell halasztani.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. O. LITTORIN

(1) A 2009. április 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 318., 1993.12.20., 18. o.

(3) Lásd a IV. mellékletet.

(4) HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(5) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(6) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(7) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(8) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(9) HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(10) HL L 187., 1996.7.26., 18. o.

I. MELLÉKLET

Azon mezőgazdasági termékek jegyzéke, amelyeknél a világpiaci és a Közösségen belüli árak közötti különbözetek behozatalkor kiegyenlíthetőek (1)

KN-kódA mezőgazdasági termék leírása
0401Tej és tejszín, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül
0402Tej és tejszín sűrítve, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával
ex 0403Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is
0404Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is
ex 0405Vaj és tejből nyert más zsír és olaj
0709 90 60Csemegekukorica, frissen vagy hűtve
0712 90 19Szárított csemegekukorica, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, a hibridvetőmag nélkül
10. ÁrucsoportGabonafélék (2)
1701Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz, szilárd állapotban
1703Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz

(1) Azon mezőgazdasági termékek figyelembe vételével, amelyeket feldolgozatlan állapotban, vagy a feldolgozás után a II. melléklet 1. táblázatában felsorolt árucikk előállítására használnak, illetve amelyek ezek előállítására felhasználtnak minősülnek.

(2) Az 1001 90 10 KN-kód alá tartozó vetésre szánt tönköly, az 1001 90 91 KN-kód alá tartozó közönséges búza és kétszeres vetőmag, az 1003 00 10 KN-kód alá tartozó árpa-vetőmag, az 1005 10 11-1005 10 90 KN-kód alá tartozó vetőkukorica, az 1006 10 10 KN kód alá tartozó vetésre szánt rizs és az 1007 00 10 KN-kód alá tartozó hibrid cirokvetőmag nélkül.

II. MELLÉKLET

1. Táblázat

KN-kódÁrumegnevezés
ex 0403Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:
0403 10 51-től 0403 10 99-ig– Joghurt ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával
0403 90 71-től 0403 90 99-ig– Más, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával
0405 20 10-től 0405 20 30-igKenhető készítmények (vajkrém), legalább 39, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal
0710 40 00Csemegekukorica (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva
0711 90 30Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
ex 1517Margarin; a 15. árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével:
1517 10 10– Margarin, 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal, a folyékony margarin kivételével
1517 90 10– Más, 10 tömegszázalékot meghaladó de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
1702 50 00Vegytiszta gyümölcscukor
ex 1704Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül, a 10 tömegszázalékot meghaladó szaharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül, az 1704 90 10 KN-kód alatt
1806Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmények
1901Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz
ex 1902Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni, kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is; a 1902 20 10 és 1902 20 30 KN-kód alá tartozó töltött tésztafélék kivételével
1903 00 00Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában
1904Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve
1905Kenyér, cukrászsütemények, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék
2001 90 30Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) vagy ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
2001 90 40Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
2004 10 91Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2004 90 10Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2005 20 10Burgonya liszt, dara vagy pelyhesített formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2005 80 00Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével
2008 99 85Kukorica, a csemegekukorica kivételével (Zea mays var. saccharata) más módon elkészítve vagy tartósítva, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
2008 99 91Yamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül
2101 12 98Kávéalapú készítmények
2101 20 98Más tea- vagy matéalapú készítmények
2101 30 19Más pörkölt pótkávé és ennek kivonata, eszenciája és koncentrátuma
2101 30 99Pörkölt pótkávékivonat, -eszencia vagy -koncentrátum, a pörkölt cikória kivételével
2102 10 31 és 2102 10 39Sütőélesztő, szárított is
2105 00Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is
ex 2106Másutt nem említett élelmiszer-készítmények a 2106 10 20, 2106 90 20 és a 2106 90 92 KN-kód alá tartozó és az ízesített vagy színezett cukorszirupok kivételével
2202 90 91 és 2202 90 95 és 2202 90 99Más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, a 0401-0404 vámtarifaszám alatti termékekkel és a 0401-0404 vámtarifaszám alatti termékekből nyert zsírokkal
2905 43 00Mannit
2905 44Szorbit (D-glucit)
ex 3302Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz; más, az italgyártásban használt illatanyagokon alapuló készítmények:
3302 10 29Más, az italgyártásban használt fajták, amelyek valamennyi, egy adott italra jellemző ízesítő anyagot tartalmaznak, a 0,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmúak és a 3302 10 21 KN-kód alá tartozók kivételével
ex 3501Kazeinek, kazeinátok, más kazeinszármazékok
ex 3505 10Dextrin és más átalakított keményítő, a 3505 10 50 KN-kód alá tartozó észterezett vagy éterezett keményítők kivételével
3505 20Keményítő vagy dextrin vagy más átalakított keményítő alapú enyv
3809 10A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok), keményítőtartalommal
3824 60Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

2. Táblázat

KN-kódÁrumegnevezés
ex 0505Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll, tollrész (nyírt széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve, tartósításra előkészítve tovább meg nem munkálva; tollpor és toll vagy tollrész hulladéka:
0505 10 90– Toll töltelékanyagnak, nem nyers pehely
0505 90– Más
0511 99 39Állati eredetű természetes szivacs, nem nyers
1212 20 00Tengeri moszat és egyéb alga, frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is, kivéve azt, amelyet a gyógyászatban használnak, vagy amely emberi fogyasztásra szolgál
ex 1302Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:
1302 12 00Növényi nedv és kivonat édesgyökérből
1302 13 00Növényi nedv és kivonat komlóból
1302 19 80Növényi nedv és kivonat az ópiumból, édesgyökérből, komlóból vanília oleorezinből készült nedv és kivonat kivételével
ex 1302 20Pektátok
1302 31 00Agar-agar, átalakítva is
1302 32 10Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból nyert nyálka vagy dúsító modifikálva (átalakítva) is
1505Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)
1506Más állati zsír és olaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
ex 1515 90 11Jojobaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1516 20 10Hidrogénezett ricinusolaj, úgynevezett „opálviasz”
1517 90 93Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére
ex 1518Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva vagy hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; a 15. árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye, a 1518 00 31 és a 1518 00 39 KN-kód alatti olajok kivételével
1520 00 00Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg
1521Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő, finomítva és színezve is
1522 00 10Degras
1702 90 10Vegytiszta malátacukor
1704 90 1010 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül
1803Kakaómassza, zsírtalanítva is
1804 00 00Kakaóvaj, -zsír és -olaj
1805 00 00Kakaópor, cukor és más édesítő anyag nélkül
2001 90 60Pálmafacsúcsrügy, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva
ex 2008Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is:
2008 11 10– Amerikai mogyoróvaj
2008 91 00– Pálmafacsúcsrügy
ex 2101Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és e termékeken alapuló készítmények; pörkölt cikória és ennek kivonatai, eszenciái és koncentrátumai a 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 és 2101 30 99 KN-kód alatti készítmények kivételével
2102 10Aktív élesztők:
2102 10 10– Élesztőkultúra
2102 10 90– Más, a sütőélesztő kivételével
2102 20Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus
2102 30 00Elkészített sütőpor
2103Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár
2104Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
ex 2106Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 10– Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje:
2106 10 20– – tejzsír-, szaharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szaharóz- vagy izóglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal
2106 90– Más:
2106 90 20– – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag alapúak kivitelével, italok előállításához
2106 90 92– – Más készítmények tejzsír-, szaharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szaharóz- vagy izóglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal
2201 10Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül
2202 10 00Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve
2202 90 10Más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, amely nem tartalmaz a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó terméket vagy ezeknek a zsiradékát
2203 00Malátából készült sör
2205Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve
ex 2207Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből készültek kivételével
ex 2208Nem denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből készültek kivételével. Szesz, likőr és más szeszes ital.
2402Szivar, mind a két végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból
2403Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia
3301 90 21Kivont oleorezinek édesgyökérből és komlóból
3301 90 30Kivont oleorezinek, az édesgyökérből és komlóból kivontak kivételével
ex 3302Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag készítmény italgyártáshoz:
3302 10 10– az italgyártásban használt fajták, amelyek az egy italfajtára jellemző összes ízesítőanyagot tartalmazzák, 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal,
3302 10 21– az italgyártásban használt fajták, amelyek az egy italfajtára jellemző összes ízesítőanyagot tartalmazzák, 0,5 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalommal, tejzsír-, szaharóz-, izoglukóz-, gyümölcscukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szaharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor- vagy keményítőtartalommal.
3823Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol

III. MELLÉKLET

KN-kódLeírás
0403 10 51-től 0403 10 99-igJoghurt ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával
0403 90 71-től 0403 90 99-igÍró, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, gyümölcs, diófélék, édesítőanyag vagy kakaó hozzáadásával
0710 40 00Csemegekukorica (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva
0711 90 30Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva (például kéndioxid- gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
1517 10 10Margarin, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal, a folyékony margarin kivételével
1517 90 10Más, a 15. árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok, vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, az 1516 vámtarifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal
1702 50 00Vegytiszta gyümölcscukor
2005 80 00Csemegekukorica (Zea mays var saccharata) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
2905 43 00Mannit
2905 44Szorbit (D-glucit)
– Vizes oldatban:
2905 44 11– – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit (D-glucit) tartalom alapján számítva
2905 44 19– – Más
– Más:
2905 44 91– – Legfeljebb 2 tömegszázalék D-mannit tartalmú szorbit (D-glucit) tartalom alapján számítva
2905 44 99– – Más
3505 10 10Dextrinek
3505 10 90A dextintől eltérő más átalakított keményítők, az észterezett vagy éterezett keményítők kivételével
Keményítő vagy dextrin vagy más átalakított keményítő alapú enyv:
3505 20 10– 25 tömegszázaléknál kevesebb keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3505 20 30– Legalább 25, de kevesebb mint 55 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3505 20 50– Legalább 55, de kevesebb mint 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3505 20 90– Legalább 80 tömegszázalék keményítőt, dextrint vagy más átalakított keményítőt tartalmazó enyv
3809 10A textil-, papír-, bőr-, és hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő vagy színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (például appretálószerek és pácanyagok), keményítőtartalommal:
3824 60Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével:

IV. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Tanács 3448/93/EK rendelete(HL L 318., 1993.12.20., 18. o.)
A Tanács 1097/98/EK rendelete(HL L 157., 1998.5.30., 1. o.)
A Bizottság 2491/98/EK rendelete(HL L 309., 1998.11.19., 28. o.)
A Tanács 2580/2000/EK rendelete(HL L 298., 2000.11.25., 5. o.)

V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

3448/93/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk, (1) bekezdés1. cikk
1. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg
1. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés első és második francia bekezdés2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés a) és b) pont
1. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés,2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés,
1. cikk, (2a) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés3. cikk
2. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
6. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés6. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés
6. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés6. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés
6. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg6. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg
6. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés, első, második és harmadik francia bekezdés6. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés, a), b) és c) pont
6. cikk, (5) és (6) bekezdés6. cikk, (5) és (6) bekezdés
7. cikk, (1) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg7. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg
7. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, első, második és harmadik francia bekezdés7. cikk, (2) bekezdés, a), b) és c) pont
7. cikk, (3) és (4) bekezdés, harmadik francia bekezdés7. cikk, (3) és (4) bekezdés
8. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, 2 bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg8. cikk, 2 bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg
8. cikk, 2 bekezdés, első albekezdés, első és második francia bekezdés8. cikk, 2 bekezdés, első albekezdés (a) és (b) pont
8. cikk, második bekezdés, 2 albekezdés8. cikk, második bekezdés, 2 albekezdés
8. cikk, (3)-(6) bekezdés8. cikk, (3)-(6) bekezdés
9. és 10. cikk9. és 10. cikk
10a. cikk11. cikk
11. cikk12. cikk
12. cikk, (2) bekezdés13. cikk, (1) bekezdés
12. cikk, (3) bekezdés13. cikk, (2) bekezdés
13. cikk, (1) bekezdés14. cikk, első albekezdés
13. cikk, (2) bekezdés14. cikk, második és harmadik albekezdés
14. cikk15. cikk
16. cikk, (1) és (2) bekezdés16. cikk, (1) és (2) bekezdés
16. cikk, (3) bekezdés
17. cikk16. cikk, (3) bekezdés
18. cikk17. cikk
19. cikk18. cikk
20. cikk19. cikk
21. cikk
20. cikk
22. cikk21. cikk
A. mellékletI. melléklet
B. mellékletII. melléklet
C. mellékletIII. melléklet
IV. melléklet
V. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1216 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1216&locale=hu

Tartalomjegyzék