32012R0130[1]

A Bizottság 130/2012/EU rendelete ( 2012. február 15. ) az egyes gépjárművekre a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 130/2012/EU RENDELETE

(2012. február 15.)

az egyes gépjárművekre a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") (2) által előírt típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2) A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművek és pótkocsijuk ajtajaira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. július 27-i 70/387/EGK tanácsi irányelvet (3), valamint a gépjárművek hátrameneti és sebességmérő berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. június 26-i 75/443/EGK tanácsi irányelvet (4). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvekben a lépcsőkkel, kapaszkodókkal és felhágókkal, valamint hátrameneti berendezéssel kapcsolatban megállapított követelményeket, és szükség szerint módosítja őket a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében. Az említett irányelvekben megállapított és e rendeletben nem szereplő egyes további követelmények teljesülését már biztosítja a 661/2009/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt 11. számú (5) és 39. számú ENSZ-EGB-előírás (6) kötelező alkalmazása.

(3) E rendelet alkalmazási körének értelemszerűen összhangban kell lennie a 70/387/EGK irányelv és a 75/443/EGK irányelv alkalmazási körével. A rendelet ezért az M és az N kategóriájú járművekre vonatkozik.

(4) A 661/2009/EK rendelet alapvető követelményeket határoz meg a gépjárműbe való bejutás, azaz a lépcsők, a kapaszkodók és a felhágók, valamint a manőverezőképesség, azaz a gépjárművek hátrameneti berendezések tekintetében történő típusjóváhagyására. A típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket meg kell állapítani.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott M és N kategóriájú gépjárművekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(1) "járműtípus a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében": olyan járművek, amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges jellemzők tekintetében, mint:

(2) "terepjáró jármű": a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében megállapított előírásoknak megfelelő jármű;

(3) "padlószint a bejáratnál": az ajtó vagy egyéb nyílás közül a magasabbiknak a legalacsonyabb pontja abban a magasságban, amilyen magasra az utastérbe való beszálláshoz fel kell lépni.

3. cikk

Jármű EK-típusjóváhagyása a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében

(1) A járműnek a járműbe való bejutás és manőverezőképesség tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a gyártó vagy képviselője nyújtja be a jóváhagyó hatósághoz.

(2) A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3) Amennyiben az e rendelet II. és III. mellékletében megállapított vonatkozó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot nem rendelhetik hozzá más járműtípushoz.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megadott mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

A 70/387/EGK irányelv és a 75/443/EGK irányelv szerint megadott jóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek értékesítését és forgalomba helyezését, és ezeknek a járműveknek a 70/387/EGK irányelv és a 75/443/EGK irányelv feltételei szerint megadott jóváhagyásait továbbra is kiterjesztik.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 176., 1970.8.10., 5. o.

(4) HL L 196., 1975.7.26., 1. o.

(5) HL L 120., 2010.5.13., 1. o.

(6) HL L 120., 2010.5.13., 40. o.

I. MELLÉKLET

Adminisztratív rendelkezések járműveknek a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében történő EK-típusjóváhagyására

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

... számú adatközlő lap gépjárműnek a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához.

Az alábbi adatokat, szükség szerint, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérlésűek, a teljesítményükre vonatkozó információt is meg kell adni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (1): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (2): ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. A járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (3) (4)

2.6. Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató esetén - amennyiben azt a gyártó felszerelte - csatlakozóberendezéssel együtt, menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, de felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte fel (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, valamint a járművezetőt, autóbuszok esetében a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) (5) (minden változatra a legnagyobb és a legkisebb értékkel): ...

4. ERŐÁTVITEL (6)

4.6. Áttételi viszonyszámok

Hátramenet: ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.3. Ajtók, zárszerkezetek, csuklópántok

9.3.1. Ajtók összeállítása és az ajtók száma: ...

9.3.4. A bejáratok, lépcsők és szükséges kilincsek részletei (ideértve a méreteket is), adott esetben: ...

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés járműtípus:

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (8): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (9): ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe: ...

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő adatok: lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma: ...

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6. Hely: ...

7. Dátum: ...

8. Aláírás: ...

Mellékletek : Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

(1) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(2) A 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

(3) Ha a szokásos vezetőfülkés mellett van hálóhelyes vezetőfülkés változat is, akkor mindkettőre meg kell adni a tömegeket és a méreteket.

(4) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(5) A járművezető és - szükség esetén - a kezelőszemélyzet tagjának tömegét 75 kg-nak kell tekinteni (ebből az ISO 2416:1992 szabvány alapján 68 kg a testsúly és 7 kg a poggyászsúly), a tüzelőanyag-tartály 90 %-ig van töltve, más folyadékot tartalmazó rendszerek (kivéve a vízzel töltötteket) pedig a gyártó által meghatározott űrtartalom 100 %-áig vannak töltve.

(6) A meghatározott műszaki jellemzőket minden előterjesztett változatra meg kell adni.

(7) A nem kívánt rész törlendő.

(8) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(9) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő adatok:

1.1. A járműtípus rövid leírása szerkezetére, méreteire, alakjára és szerkezeti anyagaira vonatkozóan: ...

...

2. A 7,5 tonna megengedett legnagyobb tömeget nem meghaladó M1/N1/N2 (1) kategóriájú járműtípus fel van szerelve/nincs felszerelve (1) felhágóval vagy lépcsővel.

3. Terepjáró jármű: igen/nem (1)

4. Hátramenti berendezés: sebességváltó/egyéb eszköz (1)

4.1. A hátrameneti berendezés rövid leírása, amennyiben ezt a funkciót nem a sebességváltó biztosítja: ...

5. Megjegyzések: ...

(1) A nem kívánt rész törlendő.

II. MELLÉKLET

A járművekre a járműbe való bejutás tekintetében vonatkozó követelmények

1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1. A járműtípus tervezési jellemzőinek lehetővé kell tenniük az utastérbe történő teljesen biztonságos beszállást és az onnan való kiszállást, és az utastér ajtajait úgy kell kialakítani, hogy azokat könnyedén, minden veszély nélkül lehessen használni.

2. FELHÁGÓK ÉS LÉPCSŐK

2.1. A kerékagy, az abroncsok és a kerék egyéb részei e rendelet értelmében nem szolgálhatnak felhágóként vagy lépcsőként, kivéve olyan esetben, amikor konstrukciós vagy használati okok miatt a járművön máshová nem szerelhető fel felhágó vagy lépcső.

2.2. A padlószint magasságát a bejáratnál vagy közvetlenül a föld felszínétől, vagy közvetlenül a bejárat alatt lévő lépcső hosszanti oldalának közepén áthaladó vízszintes síktól kell mérni.

1. RÉSZ

A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű N2, valamint az N3 kategóriájú járművek utasterének ajtajain történő be- és kilépésre vonatkozó követelmények

1. AZ UTASTÉRBE VEZETŐ LÉPCSŐK (1. ábra)

1.1. Vízszintes és egyenletes felületen álló, menetkész állapotban lévő járművön mérve a talaj és a legalsó lépcsőfok felső felületének (A) távolsága legfeljebb 600 mm lehet.

1.1.1. Terepjáró járművek esetében azonban az (A) távolság akár 700 mm is lehet.

1.2. A lépcsőfokok felső felülete közötti (B) távolság legfeljebb 400 mm lehet. Az egymást követő lépcsőfokok közötti függőleges távolság értékei legfeljebb 50 mm-rel térhetnek el egymástól. Ez utóbbi követelmény nem vonatkozik a legfelső lépcső és az utastér bejáratánál lévő padlószint közötti távolságra.

1.2.1. Terepjáró járművek esetében azonban a lépcsőfokok közötti távolságok eltérése akár 100 mm is lehet.

1.3. Ezenkívül a következő geometriai előírásokat kell betartani:

a) a lépcsőfokok mélysége (D): 80 mm;

b) a lépcsőfokok szabad mélysége (E) (beleértve a lépcső mélységét is): 150 mm;

c) a lépcsőfokok szélessége (F): 300 mm;

d) a legalsó lépcsőfok szélessége (G): 200 mm;

e) a lépcsőfokok magassága (S): 120 mm;

f) keresztirányú eltolódás a lépcsőfokok között (H): 0 mm;

g) hosszirányú átfedés (J) két egymást követő lépcső között vagy a legfelső lépcső és a vezetőfülke bejáratánál mért padlószint magassága között: 200 mm.

1.3.1. Terepjáró járművek esetében az (F) értéke 200 mm-re csökkenthető.

1.4. Terepjáró járművek esetében a legalsó lépcsőfok szerkezeti vagy használati okok miatt létrafok is lehet. Ilyen esetben a létrafok mélysége (R) legalább 20 mm.

1.4.1. Kör keresztmetszetű létrafok alkalmazása nem megengedett.

1.5. Az utastérből történő kilépéskor a legfelső lépcsőfokot könnyen meg kell tudni találni.

1.6. Valamennyi lépcső kialakításának olyannak kell lennie, hogy az kizárja a megcsúszás veszélyét. Ezenfelül a menet közben az időjárásnak és a szennyeződésnek kitett lépcsőknek megfelelő elvezető rendszerrel vagy víztelenítő felülettel kell rendelkezniük.

2. AZ UTASTÉRBE VEZETŐ KAPASZKODÓK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE (lásd az 1. ábrán)

2.1. Az utastérbe történő bejutás megkönnyítéséhez a járművet egy vagy több megfelelő korláttal, fogantyúval vagy ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszközzel kell felszerelni.

2.1.1. A korlátokat, fogantyúkat vagy az ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy azok könnyen megfoghatók legyenek, és ne zavarják az utastérbe való bejutást.

2.1.2. A korlátok, fogantyúk vagy az ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszközök fogási felületének folytonossága legfeljebb 100 mm-en szakadhat meg.

2.1.3. Több mint két lépcsőn keresztül megközelíthető utastér esetén a korlátokat, fogantyúkat vagy az ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszközöket úgy kell elhelyezni, hogy a kapaszkodó személy egyidejűleg két kézzel és egy lábon, vagy két lábon és egy kézzel tudja tartani magát.

2.1.4. Kivéve lépcsősor esetében, a korlátok, fogantyúk vagy az ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszközök kialakításának és elhelyezésének arra kell ösztönözniük a használót, hogy a fülke irányába nézve szálljon ki.

2.1.5. A kormány használható kapaszkodóként.

2.2. Vízszintes és egyenletes felületen álló, menetkész állapotban lévő járművön legalább az egyik korlát, fogantyú vagy az ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszköz alsó szélének a talajtól mért távolsága (N) legfeljebb 1 850 mm lehet.

2.2.1. Terepjáró járművek esetében azonban az (N) távolság akár 1 950 mm is lehet.

2.2.2. Ha az utastér bejáratánál a padlószint talajtól mért magassága nagyobb mint N, akkor ezt az értéket kell N-nek tekinteni.

2.2.3. Továbbá a korlát(ok), fogantyú(k) vagy az ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszköz(ök) felső szélének (P) minimális távolsága az utastér bejáratnál mért padlószintjétől a következő:

a) korlát(ok), fogantyú(k) vagy ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszköz(ök) (U): 650 mm;

b) korlát(ok), fogantyú(k) vagy ezekkel egyenértékű egyéb kapaszkodóeszköz(ök) (V): 550 mm.

2.3. A geometriai előírások a következők

a) a fogás mérete (K): legalább 16 mm és legfeljebb 38 mm;

b) hossz (M): legalább 150 mm;

c) a jármű részeitől való távolság (L): nyitott ajtónál legalább 40 mm.

1. ábra

Az utastérbe vezető lépcsők és a kapaszkodók

2. RÉSZ

A 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű N2, valamint az N3 kategóriától eltérő kategóriájú járművek utasterének ajtajain történő be- és kilépésre vonatkozó követelmények

1. FELHÁGÓK ÉS LÉPCSŐK

1.1. Az M1 és N1, valamint a legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb tömegű N2 kategóriájú járművek legalább egy felhágóval vagy lépcsővel kell, hogy rendelkezniük, ha a vízszintes és egyenletes felületen álló, menetkész állapotban lévő jármű utasterének padlószintje a bejáratnál a talajtól 600 mm-nél magasabban van.

1.1.1. Terepjáró járművek esetében azonban a fenti távolság akár 700 mm is lehet.

1.2. Valamennyi felhágó és lépcső kialakításának olyannak kell lennie, hogy az kizárja a megcsúszás veszélyét. Ezenfelül a menet közben az időjárásnak és a szennyeződésnek kitett felhágóknak és lépcsőknek megfelelő elvezető rendszerrel vagy víztelenítő felülettel kell rendelkezniük.

III. MELLÉKLET

A járművekre a jármű manőverezőképessége tekintetében vonatkozó követelmények

1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1. Minden járművet fel kell szerelni egy, a vezetőülésről kezelhető, hátramenetet biztosító berendezéssel.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0130 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0130&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére