Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32010L0035[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve ( 2010. június 16.) a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/35/EU IRÁNYELVE

(2010. június 16.)

a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A szállítható nyomástartó berendezésekről szóló, 1999. április 29-i 1999/36/EK tanácsi irányelv (3) elfogadása az első lépést jelentette a szállítható nyomástartó berendezések szállításbiztonságának előmozdítása érdekében, és egyúttal szabad mozgásukat is biztosította az egységes szállítási piacon.

(2) A szállításbiztonság területén bekövetkezett fejlemények fényében az 1999/36/EK irányelv egyes technikai rendelkezései korszerűsítésre szorulnak.

(3) A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) a veszélyes áruknak az Unió területén megvalósuló közúti, vasúti és belvízi szállítására alkalmazandó feltételek harmonizálása érdekében egyes nemzetközi megállapodások rendelkezéseinek alkalmazását az országhatárokon belüli szállításra is kiterjesztette.

(4) Ennek megfelelően a jogi szabályozásban fennálló ellentmondások kiküszöbölése érdekében az 1999/36/EK irányelv rendelkezéseit - különösen a szállítható nyomástartó berendezések megfelelőségére vonatkozó követelmények, megfelelőségértékelésük és a megfelelőségértékelésükre vonatkozó eljárások tekintetében - indokolt megfelelően korszerűsíteni.

(5) A veszélyes áruk szárazföldi szállítására jóváhagyott szállítható nyomástartó berendezések biztonságának fokozása és szabad mozgásának biztosítása érdekében, egyaránt ideértve az ilyen típusú szállítható nyomástartó berendezések Unión belüli forgalomba hozatalát, forgalmazását és használatát, részletesen szabályozni kell a különböző üzemeltetők kötelezettségeit és az érintett berendezésekkel szemben támasztott követelményeket.

(6) A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) általános horizontális keretrendszert állapít meg a termékek forgalmazására vonatkozó feltételek harmonizálása céljából elfogadandó jogi aktusok számára. A termékek szabad mozgására vonatkozó szabályok harmonizálásával kapcsolatos célkitűzésnek megfelelően a szállítható nyomástartó berendezések ágazatára ezt a keretrendszert indokolt értelemszerűen alkalmazni.

(7) A tagállamok és harmadik országok között megvalósított szállítási műveletek akadályozásának elkerülése érdekében ezt az irányelvet nem indokolt alkalmazni a kizárólag az Unió területe és harmadik országok területe közötti veszélyesáru-szállítás céljából használt szállítható nyomástartó berendezésekre.

(8) A szállítás biztonsága és a szállítható nyomástartó berendezések szabad mozgásának biztosítása érdekében a különböző gazdasági szereplők kötelezettségeit - köztük a szállítható nyomástartó berendezések tulajdonosainak és üzemeltetőinek kötelezettségeit is - egyértelműen meg kell határozni.

(9) A gazdasági szereplőknek az értékesítési láncban elfoglalt helyük alapján indokolt felelősséget viselniük azért, hogy a szállítható nyomástartó berendezések megfeleljenek a biztonságra és a piacra jutásra vonatkozó szabályoknak.

(10) Az új szállítható nyomástartó berendezések biztonságosságának igazolása érdekében ezeknek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben foglalt műszaki követelményeknek és ezen irányelvnek való megfelelését megfelelőségértékelés útján kell kimutatni.

(11) A szállítható nyomástartó berendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények folyamatos teljesülésének biztosítása érdekében a szállítható nyomástartó berendezéseket a 2008/68/EK irányelv mellékleteivel és ezen irányelvvel összhangban időszakos vizsgálatnak, közbenső vizsgálatnak és soron kívüli ellenőrzésnek kell alávetni.

(12) A szállítható nyomástartó berendezések szabad mozgásának és szabad használatának biztosítása érdekében azokon olyan jelölést kell elhelyezni, amely utal arra, hogy a berendezés megfelel a 2008/68/EK irányelvnek és ezen irányelvnek.

(13) Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra a szállítható nyomástartó berendezésekre, amelyeket az 1999/36/EK irányelv végrehajtásának vonatkozó időpontja előtt hoztak forgalomba, és amelyek megfelelőségét nem értékelték újra.

(14) Ha olyan meglévő szállítható nyomástartó berendezés esetében, amelynek a megfelelőségét az 1999/36/EK irányelv szerint nem értékelték, élni kívánnak a szabad mozgás és szabad használat nyújtotta előnyökkel, a szállítható nyomástartó berendezést megfelelőség-újraértékelésnek kell alávetni.

(15) Annak érdekében, hogy a bejelentett szervezetek egységes minőségi színvonalon működjenek, követelményeket kell meghatározni a bejelentett szervezetek értékeléséért, bejelentéséért és felügyeletéért felelős hatóságokkal szemben.

(16) A 2008/68/EK irányelv mellékletei és az ezen irányelv szerinti megfelelőségértékelési eljárások - az uniós szintű egységes működés biztosítása érdekében - a részletes működési követelményeket megállapító vizsgáló szervezetek közreműködését igénylik. Ezeket a vizsgáló szervezeteket a tagállamoknak be kell jelenteniük a Bizottságnak.

(17) Annak érdekében, hogy a folyamatban lévő felügyelettel kapcsolatos felelősség mindenkor egyértelmű legyen, indokolt, hogy a bejelentő hatóságnak a bejelentett szervezet felügyeletével kapcsolatos felelőssége megmaradjon függetlenül attól, hogy a bejelentett szervezet hol végzi tevékenységét.

(18) A 2008/68/EK irányelvnek és az ezen irányelvnek való megfelelőséget biztosító bejelentett szervezetek kölcsönös elismerésére közös szabályokat szükséges megállapítani. A közös szabályok bevezetésével szükségtelen költségek és a berendezések jóváhagyásával kapcsolatos közigazgatási eljárások küszöbölhetők ki, valamint a kereskedelmet gátló technikai akadályok számolhatók fel.

(19) A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy intézkedéseket hozzanak a berendezések forgalomba hozatalának és használatának korlátozásáról vagy tilalmáról olyan esetekben, amikor e berendezések bizonyos konkrétan meghatározott körülmények fennállása esetén biztonsági kockázatot jelentenek, még abban az esetben is, ha e berendezések megfelelnek a 2008/68/EK irányelvnek és ezen irányelvnek.

(20) A Bizottságnak a 28. és 29. cikk szerinti tapasztalatcsere eredményeinek figyelembevételével konkrét iránymutatásokat kell kidolgoznia az ezen irányelvben foglalt műszaki rendelkezések gyakorlati végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(21) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 290. cikkében foglaltakkal összhangban a mellékletek bizonyos kiigazításai tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten.

(22) A nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/767/EGK tanácsi irányelv (6), a varrat nélküli acél gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/525/EGK tanácsi irányelv (7), a varrat nélküli ötvözetlen alumínium és alumíniumötvözet gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/526/EGK tanácsi irányelv (8), a hegesztett, ötvözetlen acél gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1984. szeptember 17-i 84/527/EGK tanácsi irányelv (9) és az 1999/36/EK irányelv elavult, ezért azokat hatályon kívül kell helyezni.

(23) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával (10) összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve az Unió érdekében - készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

(1) Ez az irányelv a szállítható nyomástartó berendezések biztonságának fokozása és az Unión belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében megállapítja az azokra vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Ezt az irányelvet kell alkalmazni:

a) forgalmazásuk vonatkozásában a 2. cikk (1) bekezdése értelmében vett új szállítható nyomástartó berendezésekre, amelyek nincsenek ellátva a 84/525/EGK, a 84/526/EGK, a 84/527/EGK vagy az 1999/36/EK irányelvben előírt megfelelőségi jelölésekkel;

b) időszakos vizsgálatuk, közbenső vizsgálatuk, soron kívüli ellenőrzésük és használatuk vonatkozásában a 2. cikk (1) bekezdése értelmében vett, meglévő szállítható nyomástartó berendezésekre, amelyek el vannak látva a 84/525/EGK, a 84/526/EGK, a 84/527/EGK vagy az 1999/36/EK irányelvben előírt megfelelőségi jelölésekkel;

c) megfelelőségük újraértékelése vonatkozásában a 2. cikk (1) bekezdése értelmében vett, szállítható nyomástartó berendezésekre, amelyek el vannak látva az 1999/36/EK irányelvben előírt megfelelőségi jelölésekkel.

(3) Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra a szállítható nyomástartó berendezésekre, amelyeket az 1999/36/EK irányelv végrehajtásának időpontja előtt hoztak forgalomba, és amelyek megfelelőségét nem értékelték újra.

(4) Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra a szállítható nyomástartó berendezésekre, amelyeket a 2008/68/EK irányelv 4. cikkével összhangban kizárólag veszélyes áruk tagállamok és harmadik országok közötti szállítására használnak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "szállítható nyomástartó berendezés": amennyiben az a) vagy b) pont szerinti berendezést az említett mellékletekkel összhangban - az osztályozási kódjukban a "6" vagy a "7" számjegyet tartalmazó gázok és tárgyak kivételével - a 2. osztályba tartozó gázok, valamint az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt, más osztályokba tartozó veszélyes anyagok szállítására használják. A szállítható nyomástartó berendezések fogalma kiterjed a gázpatronokra (UN 2037. szám), de nem terjed ki az aeroszolokra (UN 1950. szám), a nyitott kriogén tartályokra/mélyhűtő tartályokra, a légzőkészülékek gázpalackjaira, a tűzoltó készülékekre (UN 1044. szám), a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek 1.1.3.2. bekezdése alapján mentesség alá tartozó szállítható nyomástartó berendezésekre, valamint a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek 3.3. fejezetében foglalt különleges előírások alapján a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozó szabályok alól mentesített szállítható nyomástartó berendezésekre.

a) a nyomástartó tartály, annak szelepei és esetleges egyéb tartozékai a 2008/68/EK irányelv mellékletei 6.2. fejezetében foglaltak értelmében;

b) a tartány, a battériás jármű/vasúti kocsi, a többelemes gázkonténer (MEG-konténer), annak szelepei és esetleges egyéb tartozékai a 2008/68/EK irányelv mellékletei 6.8. fejezetében foglaltak értelmében,

2. "a 2008/68/EK irányelv mellékletei": a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, II. mellékletének II.1. szakasza és III. mellékletének III.1. szakasza;

3. "forgalomba hozatal": szállítható nyomástartó berendezésnek az uniós piacon első alkalommal történő forgalmazása;

4. "forgalmazás": szállítható nyomástartó berendezésnek gazdasági tevékenység vagy közszolgáltatás keretében az uniós piacon történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

5. "használat": szállítható nyomástartó berendezés feltöltése, szállítással összefüggő ideiglenes tárolása, ürítése és újratöltése;

6. "kivonás a forgalomból": minden olyan intézkedés, amelynek célja a szállítható nyomástartó berendezés forgalmazásának vagy használatának megakadályozása;

7. "visszahívás": minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára már forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés visszavétele;

8. "gyártó": az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a szállítható nyomástartó berendezést vagy az ahhoz tartozó részegységeket gyártja, vagy - saját neve vagy védjegye alatt - ilyen berendezést terveztet vagy gyártat és forgalmaz;

9. "meghatalmazott képviselő": az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatokkal kapcsolatban a nevében eljárjon;

10. "importőr": az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó szállítható nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket az uniós piacon forgalomba hoz;

11. "forgalmazó": a gyártótól vagy importőrtől elkülönült, az Unióban letelepedett azon természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szállítható nyomástartó berendezést vagy ahhoz tartozó részegységeket forgalmaz;

12. "tulajdonos": az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezés van a tulajdonában;

13. "üzemeltető": az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szállítható nyomástartó berendezést használ;

14. "gazdasági szereplő": gazdasági vagy közszolgáltatási tevékenysége körében a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó, a tulajdonos és az üzemeltető, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen végzi tevékenységét;

15. "megfelelőségértékelés": a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben megállapított megfelelőségértékelés és megfelelőségértékelési eljárás;

16. "Pi jelölés": arra utaló jelölés, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a megfelelőségértékelésre vonatkozóan a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és ebben az irányelvben megállapított alkalmazandó követelményeknek;

17. "a megfelelőség újraértékelése": az 1999/36/EK irányelv végrehajtásának időpontja előtt gyártott és forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének utólagos értékelése céljából, a tulajdonos vagy az üzemeltető kérésére lefolytatott eljárás;

18. "időszakos vizsgálat": a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben megállapított időszakos vizsgálat és az arra irányadó eljárások;

19. "közbenső vizsgálat": a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben megállapított közbenső vizsgálat és az arra irányadó eljárások;

20. "soron kívüli ellenőrzés": a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben megállapított soron kívüli ellenőrzés és az arra irányadó eljárások;

21. "nemzeti akkreditáló testület": egy tagállam olyan egyedüli testülete, amely az állam által ráruházott hatáskörében az akkreditálást végzi;

22. "akkreditálás": a nemzeti akkreditáló testület által annak tanúsítása, hogy a bejelentett szervezet eleget tesz a 2008/68/EK irányelv mellékletei 1.8.6.8. bekezdése második albekezdésében megállapított követelményeknek;

23. "bejelentő hatóság": a tagállam által a 17. cikk alapján kijelölt hatóság;

24. "bejelentett szervezet": a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben megállapított követelményeknek és az ezen irányelv 20. és 26. cikkében megállapított feltételeknek megfelelő, ezen irányelv a 22. cikkével összhangban bejelentett vizsgáló szervezet;

25. "bejelentés": a vizsgáló szervezet bejelentett szervezetté nyilvánítására irányuló eljárás, beleértve a Bizottság és a tagállamok erről való értesítését is;

26. "piacfelügyelet": a hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a szállítható nyomástartó berendezések teljes életciklusuk során megfeleljenek a 2008/68/EK irányelvben és az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, és ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy a közérdek bármilyen más szempontjából.

3. cikk

Telephelyi követelmények

A tagállamok területükön telephelyi követelményeket állapíthatnak meg a szállítható nyomástartó berendezések közép- vagy hosszú távú tárolására vagy telephelyi használatára vonatkozóan. A tagállamok magukra a szállítható nyomástartó berendezésekre nézve azonban nem állapíthatnak meg további követelményeket.

2. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

A gyártók kötelezettségei

(1) A gyártók a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalakor biztosítják, hogy a berendezést a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ebben az irányelvben megállapított követelményekkel összhangban tervezték, gyártották és dokumentálták.

(2) Amennyiben a szállítható nyomástartó berendezésnek az alkalmazandó követelményeknek való megfelelőségét a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben megállapított megfelelőségértékelési eljárás útján igazolták, a gyártók ezen irányelv 15. cikkével összhangban elhelyezik a Pi jelölést.

(3) A gyártók kötelesek megőrizni a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben előírt műszaki dokumentációt. A gyártók a szóban forgó dokumentációt az említett rendelkezésekben meghatározott időszak végéig kötelesek megőrizni.

(4) Azok a gyártók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek vagy ezen irányelvnek, az adott esetnek megfelelően haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a gyártók erről haladéktalanul tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben forgalmazták a szállítható nyomástartó berendezést, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit.

(5) A gyártók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(6) A gyártók az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére a hatóságnak átadják a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, az adott hatóság által könnyen érthető nyelven. Az adott hatóság kérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések tekintetében.

(7) A gyártók az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és ebben az irányelvben megállapított követelményeknek megfelelnek.

5. cikk

Meghatalmazott képviselők

(1) A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhetnek ki.

A 4. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítése és a műszaki dokumentáció elkészítése nem képezheti a meghatalmazott képviselő megbízásának részét.

(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzését kell lehetővé tennie a meghatalmazott képviselő számára:

a) a műszaki dokumentációnak legalább a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben a gyártók számára meghatározott ideig a nemzeti felügyeleti hatóságok számára történő rendelkezésre bocsátás érdekében történő megőrzése;

b) az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére a hatóságnak a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges valamennyi információnak és dokumentációnak a hatóság számára könnyen érthető nyelven történő átadása;

c) a megbízása körébe tartozó szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén, az illetékes nemzeti hatóságok kérésére e hatóságokkal történő együttműködés.

(3) A meghatalmazott képviselő nevét és címét fel kell tüntetni a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben előírt megfelelőségi tanúsítványon.

(4) A meghatalmazott képviselők az üzemeltetőnek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és ebben az irányelvben megállapított követelményeknek megfelelnek.

6. cikk

Az importőrök kötelezettségei

(1) Az importőrök az uniós piacon csak olyan szállítható nyomástartó berendezést hozhatnak forgalomba, amely a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek és ezen irányelvnek megfelel.

(2) A szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát megelőzően az importőrök gondoskodnak arról, hogy a gyártó elvégezze a szükséges megfelelőségértékelési eljárást. Az importőrök kötelesek ezen túlmenően gondoskodni arról is, hogy a gyártó elkészítse a műszaki dokumentációt, a szállítható nyomástartó berendezésen elhelyezze a Pi jelölést és mellékelje hozzá a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben előírt megfelelőségi tanúsítványt.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek vagy ezen irányelvnek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem hozhatja forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Az importőrök a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben előírt megfelelőségi tanúsítványon vagy ahhoz csatolva kötelesek feltüntetni nevüket és azt a címet, amelyen elérhetők.

(4) Az importőrök biztosítják - amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelősségi körükben van - a raktározás vagy szállítás körülményei nem veszélyeztetik a szállítható nyomástartó berendezésnek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben előírt követelményeknek való megfelelőségét.

(5) Azok az importőrök, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek vagy ezen irányelvnek, az adott esetnek megfelelően haladéktalanul meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az importőrök erről haladéktalanul tájékoztatják a gyártót és azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben forgalmazták a szállítható nyomástartó berendezést, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit.

Az importőrök a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(6) Az importőrök legalább a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben a gyártók számára meghatározott ideig elérhetővé teszik a piacfelügyeleti hatóságok számára a műszaki dokumentáció egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(7) Az importőrök az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az importőrök az adott hatóság kérésére együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(8) Az importőrök az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és ebben az irányelvben megállapított követelményeknek megfelelnek.

7. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

(1) A forgalmazók az uniós piacon csak olyan szállítható nyomástartó berendezést forgalmazhatnak, amely megfelel a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek és ezen irányelvnek. A szállítható nyomástartó berendezés forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy azt ellátták-e a Pi jelöléssel, és mellékelték-e hozzá az ezen irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében említett megfelelőségi tanúsítványt és elérhetőségi címet.

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek vagy ezen irányelvnek, akkor azt addig nem forgalmazhatja, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(2) A forgalmazók biztosítják, hogy - amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelősségi körükben van - a raktározás vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben meghatározott követelményeknek való megfelelőséget.

(3) Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek vagy ezen irányelvnek, az adott esetnek megfelelően meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a gyártót, adott esetben az importőrt, továbbá annak a tagállamnak az illetékes nemzeti hatóságait, amelyben a szállítható nyomástartó berendezést forgalmazták, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit.

A forgalmazók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(4) A forgalmazók az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére kötelesek a hatóságnak átadni a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, a hatóság számára könnyen érthető nyelven. A hatóság kérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

(5) A forgalmazók az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és ebben az irányelvben megállapított követelményeknek megfelelnek.

8. cikk

A tulajdonosok kötelezettségei

(1) Amennyiben a tulajdonos úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek - ideértve az időszakos vizsgálat követelményeit is - és ezen irányelvnek, a szállítható nyomástartó berendezést mindaddig nem bocsáthatja más rendelkezésére, illetve nem használhatja, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a tulajdonos tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt vagy a forgalmazót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

A tulajdonosok a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.

(2) A tulajdonosok biztosítják, hogy - amíg a szállítható nyomástartó berendezés felelősségi körükben van - a raktározás vagy a szállítás körülményei nem veszélyeztetik a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben meghatározott követelményeknek való megfelelőséget.

(3) A tulajdonosok az üzemeltetőknek csak olyan adatokat adhatnak át, amelyek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és ebben az irányelvben megállapított követelményeknek megfelelnek.

(4) Ez a cikk nem vonatkozik azokra a magánszemélyekre, akik a szállítható nyomástartó berendezést személyes célra vagy háztartásukban, illetve szabadidős- vagy sporttevékenység céljából használják vagy szándékoznak használni.

9. cikk

Az üzemeltetők kötelezettségei

(1) Az üzemeltetők csak olyan szállítható nyomástartó berendezést használhatnak, amely megfelel a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben megállapított követelményeknek.

(2) Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, az üzemeltető tájékoztatja erről a tulajdonost, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

10. cikk

Azok az esetek, amelyekben a gyártói kötelezettségek vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra

Amennyiben az importőr vagy forgalmazó saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba a szállítható nyomástartó berendezést, illetve olyan módon módosít egy már piacon forgalmazott szállítható nyomástartó berendezést, ami befolyásolhatja az alkalmazandó követelményeknek való megfelelőséget, ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni és a gyártó 4. cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.

11. cikk

A gazdasági szereplők azonosítása

A piacfelügyeleti hatóság kérésére a gazdasági szereplőknek a piacfelügyeleti hatóság számára legalább tízéves időtartamra vonatkozóan azonosítaniuk kell:

a) bármely gazdasági szereplőt, aki vagy amely nekik a szállítható nyomástartó berendezést szállította;

b) bármely gazdasági szereplőt, akinek vagy amelynek szállítható nyomástartó berendezést szállítottak.

3. FEJEZET

A SZÁLLÍTHATÓ NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉS MEGFELELŐSÉGE

12. cikk

A szállítható nyomástartó berendezés megfelelősége és a megfelelőség értékelése

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelv 3. és 4. fejezetében a megfelelőségértékelésre, az időszakos vizsgálatra, a közbenső vizsgálatra és a soron kívüli ellenőrzésekre vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti szállítható nyomástartó berendezésnek meg kell felelnie abban a dokumentációban foglalt leírásnak, amelynek alapján a berendezést gyártották. A berendezést időszakos vizsgálatnak, közbenső vizsgálatnak és soron kívüli ellenőrzéseknek kell alávetni a 2008/68/EK irányelv mellékleteivel és ezen irányelv 3. és 4. fejezetében foglalt követelményekkel összhangban.

(3) A bejelentett szervezet által kibocsátott megfelelőségértékelési tanúsítványok, megfelelőség-újraértékelési tanúsítványok, valamint a bejelentett szervezet által az időszakos vizsgálatról, közbenső vizsgálatról és a soron kívüli ellenőrzésekről felvett jegyzőkönyvek valamennyi tagállamban érvényesek.

Az újratölthető szállítható nyomástartó berendezések leszerelhető részei külön megfelelőségértékelésnek is alávethetők.

13. cikk

A megfelelőség újraértékelése

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) alpontja szerinti, az 1999/36/EK irányelv végrehajtásának időpontja előtt gyártott és üzembe helyezett szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének újraértékelését az ezen irányelv III. mellékletében megállapított megfelelőség-újraértékelési eljárás szerint kell elvégezni.

A Pi jelölést az ezen irányelv III. mellékletével összhangban kell elhelyezni.

14. cikk

A Pi jelölés általános elvei

(1) A Pi jelölés csak a gyártó által vagy a III. mellékletben meghatározott megfelelőség-újraértékelés során helyezhető el. Azon gázpalackok esetében, amelyek korábban megfeleltek a 84/525/EGK, a 84/526/EGK vagy a 84/527/EGK irányelvnek, a Pi jelölés a bejelentett szervezet által vagy a bejelentett szervezet ellenőrzése mellett helyezhető el.

(2) A Pi jelölést csak olyan szállítható nyomástartó berendezésre szabad felhelyezni, amely:

a) megfelel a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben megállapított megfelelőségértékelési követelményeknek; vagy

b) megfelel a 13. cikkben a megfelelőség-újraértékelésre vonatkozóan megállapított követelményeknek.

A Pi jelölés más szállítható nyomástartó berendezésen nem helyezhető el.

(3) A gyártó a Pi jelölés elhelyezésével vagy elhelyeztetésével jelzi, hogy felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben foglalt valamennyi alkalmazandó követelménynek.

(4) Ezen irányelv alkalmazásában kizárólag a Pi jelölés tanúsítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben foglalt alkalmazandó követelményeknek.

(5) Tilos a szállítható nyomástartó berendezésen olyan jelöléseket, jeleket vagy feliratokat elhelyezni, amelyek harmadik személyeket a Pi jelölés jelentése vagy formája tekintetében megtéveszthetnek. A szállítható nyomástartó berendezésen minden más további jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az ne rontsa a Pi jelölés láthatóságát, olvashatóságát és jelentését.

(6) Az újratölthető szállítható nyomástartó berendezések közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező leszerelhető részegységeit Pi jelöléssel kell ellátni.

(7) A tagállamok biztosítják a Pi jelölésre irányadó szabályok helyes végrehajtását, és a jelölés szabálytalan használata esetén megfelelő intézkedéseket tesznek. A tagállamok szankcionálják a jogsértéseket; ezek a szankciók súlyos jogsértés esetén büntetőjogi jellegűek is lehetnek. A szankcióknak a szabálysértő cselekmény súlyosságával arányosaknak kell lenniük, és kellő visszatartó erővel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a jelölés szabálytalan használata ellen eredményes védelmet nyújtsanak.

15. cikk

A Pi jelölés elhelyezésének szabályai és feltételei

(1) A Pi jelölés a következő ábra szerinti alábbi szimbólum:

(2) A Pi jelölés magasságának legalább 5 mm-nek kell lennie. A legfeljebb 140 mm átmérőjű szállítható nyomástartó berendezések esetében a jelölés magasságának legalább 2,5 mm-nek kell lennie.

(3) Az (1) bekezdés négyzethálós rajzán megadott arányokat be kell tartani. A négyzetrács nem része a jelölésnek.

(4) A Pi jelölést a szállítható nyomástartó berendezésen vagy annak adattábláján, valamint az újratölthető szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező leszerelhető részein láthatóan, olvashatóan és tartós módon kell elhelyezni.

(5) A Pi jelölést azt megelőzően kell elhelyezni, hogy az új szállítható nyomástartó berendezést vagy az újratölthető szállítható nyomástartó berendezés közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező leszerelhető részét forgalomba hozzák.

(6) A Pi jelölés mögött el kell helyezni az első vizsgálatban és a kapcsolódó vizsgálatokban részt vevő bejelentett szervezet azonosító számát.

A bejelentett szervezet azonosító számát maga a szervezet vagy az általa adott utasítások alapján a gyártó helyezi el.

(7) Az időszakos vizsgálat vagy adott esetben a közbenső vizsgálat időpontját tartalmazó jelölés mellett el kell helyezni az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet azonosító számát.

(8) Azon Pi jelölés nélküli gázpalackok esetében, amelyek korábban megfeleltek a 84/525/EGK, a 84/526/EGK vagy a 84/527/EGK irányelvnek, az ezen irányelv alapján elvégzett első időszakos vizsgálat alkalmával a vizsgálatért felelős bejelentett szervezet azonosító száma előtt el kell helyezni a Pi jelölést.

16. cikk

A szállítható nyomástartó berendezések szabad mozgása

Az ezen irányelv 30. és 31. cikke szerinti védintézkedési eljárások és a 765/2008/EK rendeletben (11) megállapított piacfelügyeleti keret sérelme nélkül az ezen irányelvnek megfelelő szállítható nyomástartó berendezések szabad mozgását, forgalmazását és használatát saját területén egyetlen tagállam sem tilthatja meg, korlátozhatja vagy akadályozhatja.

4. FEJEZET

A BEJELENTŐ HATÓSÁG ÉS A BEJELENTETT SZERVEZET

17. cikk

Bejelentő hatóságok

(1) A tagállamok bejelentő hatóságot jelölnek ki, amelynek felel a bejelentett szervezetek értékeléséhez, bejelentéséhez és ezt követő felügyeletéhez szükséges eljárások kialakításért és végrehajtásáért.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett értékelést és felügyeletet egy, a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület végzi el az említett rendelet rendelkezéseivel összhangban.

(3) Amennyiben a bejelentő hatóság az (1) bekezdés szerinti felügyeletet olyan szervezet hatáskörébe utalja vagy egy olyan szervezetre bízza, amely nem kormányzati szervezet, akkor annak a szervezetnek jogi személynek kell lennie, és értelemszerűen meg kell felelnie a 18. cikk (1)-(6) bekezdésében foglalt követelményeknek. Emellett a megbízott szervezetnek megállapodásokkal kell rendelkeznie a tevékenységeiből eredő felelőssége fedezetére vonatkozóan.

(4) A bejelentő hatóság teljes körű felelősséggel tartozik a (3) bekezdésben említett szervezet által elvégzett feladatokért.

18. cikk

A bejelentő hatóságokra vonatkozó követelmények

(1) A bejelentő hatóságot úgy kell létrehozni, hogy ne alakuljon ki összeférhetetlenség a bejelentett szervezetekkel.

(2) A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni és működtetni, hogy biztosítani lehessen tevékenységeinek objektivitását és pártatlanságát.

(3) A bejelentő hatóságot úgy kell megszervezni, hogy a bejelentett szervezetek bejelentésével kapcsolatban minden egyes döntést az értékelést végzőktől eltérő, illetékes személy hozzon meg.

(4) A bejelentő hatóság kereskedelmi vagy piaci alapon nem kínálhat vagy végezhet olyan tevékenységet vagy szaktanácsadási szolgáltatást, amelyet a bejelentett szervezetek végeznek.

(5) A bejelentő hatóság megőrzi a kapott információk bizalmas jellegét.

(6) A bejelentő hatóság kellő létszámú hozzáértő személyzettel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően elláthassa feladatait.

19. cikk

A bejelentő hatóságok tájékoztatási kötelezettsége

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azokról a nemzeti eljárásaikról, amelyeket a bejelentett szervezetek értékelése, bejelentése és felügyelete érdekében hoztak létre, valamint az ezeket az információkat érintő mindennemű változásról.

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezeket az információkat.

20. cikk

A bejelentett szervezetekre vonatkozó követelmények

(1) A bejelentett szervezetnek a bejelentés vonatkozásában eleget kell tennie a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben megállapított követelményeknek.

(2) Bejelentett szervezet a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek értelmében vett illetékes hatóság is lehet, amennyiben eleget tesz a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben megállapított követelményeknek, és nem jár el bejelentő hatóságként.

(3) A bejelentett szervezetet a nemzeti jogszabályok szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik.

(4) A bejelentett szervezet részt vesz a vonatkozó szabványosítási tevékenységekben és a 29. cikk alapján létrehozott bejelentett szervezetek koordináló csoportjának tevékenységében, illetve gondoskodnak arról, hogy az értékelést végző személyzetük ezekről tájékoztatást kapjanak, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az említett csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.

21. cikk

Bejelentés iránti kérelem

(1) A vizsgáló szervezet bejelentés iránti kérelmet nyújt be a székhelye szerinti tagállam bejelentő hatóságához.

(2) A kérelemhez mellékeni kell a következőket:

a) a megfelelőségértékeléssel, az időszakos vizsgálattal, a közbenső vizsgálattal, a soron kívüli ellenőrzésekkel és a megfelelőség-újraértékeléssel kapcsolatos tevékenységek leírását;

b) az a) ponttal összefüggő eljárások leírását;

c) azon szállítható nyomástartó berendezések leírását, amelyekre vonatkozóan a szervezet szakmailag alkalmasnak tartja magát;

d) a nemzeti akkreditáló testület által a 765/2008/EK rendelet szerint kiállított akkreditálási okiratot, amely tanúsítja, hogy a vizsgáló szervezet teljesíti az ezen irányelv 20. cikkében megállapított követelményeket.

22. cikk

Bejelentési eljárás

(1) A bejelentő hatóságok csak olyan szervezeteket jelenthetnek be, amelyek teljesítették a 20. cikkben megállapított követelményeket.

(2) A bejelentő hatóságok a Bizottságot és a többi tagállamot a Bizottság által kifejlesztett és kezelt elektronikus bejelentési eszköz útján értesíti.

(3) A bejelentés tartalmazza a 21. cikk (2) bekezdésében előírt információkat.

(4) Az érintett szervezet csak akkor láthatja el egy bejelentett szervezet tevékenységeit, ha a Bizottság és a többi tagállam a bejelentést követően két héten belül nem emelt kifogást.

Ezen irányelv alkalmazásában csak ilyen szervezet tekinthető bejelentett szervezetnek.

(5) A Bizottságot és a többi tagállamot értesíteni kell a bejelentés bármely későbbi változásáról.

(6) A kérelmezőnek a 2008/68/EK irányelv mellékletei szerinti üzemi vizsgálóhelyét nem lehet bejelenteni.

23. cikk

Azonosító számok és a bejelentett szervezetek listája

(1) A Bizottság a bejelentett szervezetet azonosító számmal látja el.

A Bizottság egyetlen azonosító számot ad ki, még akkor is, ha a szervezetet több uniós jogi aktus alapján is bejelentik.

(2) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az ezen irányelv szerint bejelentett szervezetek listáját, beleértve a nekik kiadott azonosító számokat és azokat a tevékenységeket is, amelyekre bejelentették őket.

A Bizottság biztosítja, hogy a listát folyamatosan naprakészen tartsák.

24. cikk

A bejelentés változásai

(1) Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja vagy tájékoztatják arról, hogy a bejelentett szervezet már nem teljesíti a 20. cikkben meghatározott követelményeket vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a bejelentő hatóság adott esetben korlátozza, felfüggeszti vagy visszavonja a bejelentést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket vagy kötelezettségeket. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy visszavonják, illetve ha a bejelentett szervezet megszüntette tevékenységét, a bejelentő tagállam megteszi a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az említett szervezet dokumentációját egy másik bejelentett szervezet dolgozza fel, vagy pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti hatóságok számára elérhetővé tegye.

25. cikk

A bejelentett szervezet szakmai alkalmasságának vitatása

(1) A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, ahol számára kétség merül fel a bejelentett szervezet szakmai alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a bejelentett szervezet folyamatosan teljesíti-e a rá háruló követelményeket és kötelezettségeket, illetve ha erre felhívják a figyelmét.

(2) A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.

(3) A Bizottság biztosítja, hogy a vizsgálata során kapott érzékeny információkat bizalmasan kezeli.

(4) Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett szervezet nem, illetve már nem teljesíti a rá vonatkozó bejelentés követelményeit, akkor erről tájékoztatja a bejelentő tagállamot, és felkéri a szükséges kiigazító intézkedések megtételére, beleértve szükség esetén a bejelentés visszavonását is.

26. cikk

A bejelentett szervezetek működési kötelezettségei

(1) A bejelentett szervezet a bejelentésében foglalt feltételekkel és a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben megállapított eljárásokkal összhangban végzi a megfelelőségértékelést, az időszakos vizsgálatot, a közbenső vizsgálatot és a soron kívüli ellenőrzést.

(2) A bejelentett szervezet a III. melléklettel összhangban végzi a megfelelőség-újraértékelést.

(3) A valamely tagállam által bejelentett szervezet valamennyi tagállamban végezheti tevékenységét. A bejelentett szervezet tevékenységének felügyelete mindenkor az eredeti értékelést elvégző és a szervezetet bejelentő hatóság feladata.

27. cikk

A bejelentett szervezetek tájékoztatási kötelezettsége

(1) A bejelentett szervezetek tájékoztatják a bejelentő hatóságot a következőkről:

a) a tanúsítványok elutasításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról;

b) azokról a körülményekről, amelyek a bejelentés hatályát és feltételeit érintik;

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott, az elvégzett tevékenységekre vonatkozó tájékoztatási felkérésekről;

d) kérésre a bejelentésük hatálya alá tartozó, elvégzett tevékenységekről, valamint minden más elvégzett tevékenységről, többek között a határokon átnyúló tevékenységről és a tevékenységek alvállalkozásba adásáról.

(2) A bejelentett szervezetek az ezen irányelv szerint bejelentett, ugyanazon szállítható nyomástartó berendezések tekintetében hasonló megfelelőségértékelést, időszakos vizsgálatot, közbenső vizsgálatokat és soron kívüli ellenőrzéseket végző más szervezeteket megfelelően tájékoztatja a negatív és - kérésre - a pozitív megfelelőségértékelési eredménnyel kapcsolatos kérdésekről.

28. cikk

Tapasztalatcsere

A Bizottság rendelkezik az ezen irányelv szerint a következő területekért felelős tagállami nemzeti hatóságok közötti tapasztalatcsere megszervezéséről:

a) bejelentési politika;

b) piacfelügyelet.

29. cikk

A bejelentett szervezetek koordinálása

A Bizottság biztosítja, hogy a bejelentett szervezetek ágazati csoportja vagy csoportjai formájában megfelelő koordináció és együttműködés jöjjön létre az ezen irányelv szerint bejelentett szervezetek között, és az valóban működjön.

A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek a csoport munkájában.

5. FEJEZET

VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁSOK

30. cikk

A kockázatot jelentő szállítható nyomástartó berendezésekkel foglalkozó eljárás nemzeti szinten

(1) Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent az emberek egészségére vagy biztonságára vagy az ezen irányelv hatálya alá eső más közérdek védelme szempontjából, akkor elvégzik a szállítható nyomástartó berendezés értékelését, amely kiterjed ezen irányelvben megállapított valamennyi követelményre. Az érintett gazdasági szereplők a piacfelügyeleti hatóságokkal a szükséges mértékben együttműködnek, ennek keretében az adott esetnek megfelelően engedélyezik számukra a helyiségeikbe való bejutást, és mintákat bocsátanak rendelkezésükre.

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják a gazdasági szereplőt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy - az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan - ésszerű határidőn belül kivonják a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból vagy azt visszahívják.

A piacfelügyeleti hatóságok ennek megfelelően tájékoztatják az érintett bejelentett szervezetet.

Ezen bekezdés második albekezdésében említett kiigazító intézkedésre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a jogsértés nemcsak a országuk területére terjed ki, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést meghoznak az általa az uniós piacon forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés tekintetében.

(4) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időtartamon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intézkedést a szállítható nyomástartó berendezés nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

Ezekről az intézkedésekről a piacfelügyeleti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5) A (4) bekezdésben említett tájékoztatásnak az összes rendelkezésre álló adatot tartalmaznia kell, különösen a nem megfelelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét, a feltételezett nem megfelelőség és a felmerülő kockázatok jellegét, a megtett nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy az előírások megsértése a következők valamelyike miatt következett-e be:

a) a szállítható nyomástartó berendezés meg nem felelése a személyek egészségével vagy biztonságával kapcsolatos követelményeknek vagy a közérdek védelmére vonatkozóan a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben vagy ebben az irányelvben megállapított más szempontoknak; vagy

b) a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben hivatkozott szabványok vagy műszaki előírások vagy az említett irányelv más rendelkezéseinek elégtelensége.

(6) Az eljárást kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott és azokról a kiegészítő információkról, amelyek az érintett szállítható nyomástartó berendezés meg nem feleléséről a rendelkezésükre áll, valamint - amennyiben nem értenek egyet a bejelentett nemzeti intézkedéssel - a kifogásaikról.

(7) Ha a (4) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított két hónapon belül egyik tagállam és a Bizottság sem emelt kifogást az egyik tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intézkedést megalapozottnak kell tekinteni.

(8) A tagállamok biztosítják az olyan megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozatalát az érintett szállítható nyomástartó berendezéssel kapcsolatban, mint például a szállítható nyomástartó berendezés kivonása a forgalomból.

31. cikk

Uniós védintézkedési eljárás

(1) Ha a 30. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, illetve ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes valamely jogilag kötelező erejű uniós jogi aktussal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határoz arra vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.

A Bizottság valamennyi tagállamnak címzi határozatát, és haladéktalanul megküldi azt számukra és a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

(2) Ha a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő szállítható nyomástartó berendezést kivonják a piacaikról, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, azt az érintett tagállam visszavonja.

(3) Ha a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és a szállítható nyomástartó berendezés meg nem felelése a 30. cikk(5) bekezdésének b) pontjában említett szabványok hiányosságainak tudható be, akkor a Bizottság tájékoztatja az érintett európai szabványügyi testületet vagy testületeket, és a 98/34/EK irányelv (12) 5. cikke által létrehozott bizottság elé terjeszti az ügyet. Az említett bizottság a véleményének kialakítása előtt konzultálhat az érintett európai szabványügyi testülettel vagy testületekkel.

32. cikk

A követelményeknek megfelelő, de az egészségre vagy a biztonságra nézve kockázatot jelentő szállítható nyomástartó berendezés

(1) Amennyiben egy tagállam a 30. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár egy szállítható nyomástartó berendezés megfelel a 2008/68/EK irányelvnek és ennek az irányelvnek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek védelmének más vonatkozásainak szempontjából, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett szállítható nyomástartó berendezés a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, illetve hogy - az előírásoknak és a veszély mértékének megfelelően - ésszerű határidőn belül kivonják a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból, vagy visszahívják azt.

(2) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy kiigazító intézkedést hoznak az összes olyan érintett szállítható nyomástartó berendezés tekintetében, amelyeket az Unió piacain forgalmaz vagy az Unió területén használ.

(3) A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a meg nem felelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4) A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határoz arra vonatkozóan, hogy az intézkedés indokolt-e, és szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

(5) A Bizottság valamennyi tagállamnak címzi határozatát, és haladéktalanul megküldi azt számukra és a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

33. cikk

Konkrét követelményekbe ütköző meg nem felelés

(1) A 30. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő megállapítások egyikére jut, akkor felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy szüntesse meg az előírások említett megsértését:

a) a Pi jelölést a 12., a 13., a 14. vagy a 15. cikk megsértésével helyezték el;

b) a Pi jelölést nem helyezték el;

c) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos;

d) a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben vagy az ezen irányelvben előírt követelményeknek nem tettek eleget.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett módon az előírások megsértése továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intézkedést megtesz a szállítható nyomástartó berendezés forgalmazásának korlátozása vagy betiltása, illetve annak érdekében, hogy azt visszahívják vagy kivonják a forgalomból.

6. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok területükön hatályban tarthatják a II. mellékletben felsorolt rendelkezéseket.

Ha valamely tagállam e rendelkezések valamelyikét hatályban tartja, erről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot.

35. cikk

Hozzáigazítás a tudományos és a műszaki fejlődéshez

A Bizottság az EUMSz. 290. cikkében foglaltakkal összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el ezen irányelv mellékleteinek - különösen a 2008/68/EK irányelv mellékleteinek esetleges módosulásaira figyelemmel - a tudományos és a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása tekintetében.

Az e cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában a 36., 37. és a 38. cikkben megállapított eljárásokat kell alkalmazni.

36. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 35. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. E felhatalmazás határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti egyidejűleg az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 37. és a 38. cikk határozza meg.

37. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 35. cikkben megállapított felhatalmazást.

(2) Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, törekszik arra, hogy legkésőbb a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást, valamint a visszavonás lehetséges okait.

(3) A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba, és nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

38. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés időpontjától kezdődő két hónapos határidőn belül.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő két hónappal meghosszabbodik.

(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja az adott a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a rendelkezéseiben megállapított időpontban hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktust a fent említett határidő letelte előtt is ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba is léphet, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem áll szándékukban kifogást emelni.

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel az adott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben kifogást emelő intézmény megadja kifogásának indokait.

39. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 76/767/EGK, a 84/525/EGK, a 84/526/EGK, a 84/527/EGK és az 1999/36/EK irányelv 2011. július 1-jén hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett 1999/36/EK irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

40. cikk

Egyenértékűségek elismerése

(1) A szállítható nyomástartó berendezésekre a 84/525/EGK, a 84/526/EGK és a 84/527/EGK irányelv alapján kiadott EGK-típusjóváhagyási tanúsítványokat, valamint az 1999/36/EK irányelv alapján kiadott EK-tervvizsgálati tanúsítványokat a 2008/68/EK irányelv mellékletei értelmében vett típusbizonyítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni, és e tanúsítványokra a típusjóváhagyások korlátozott időtartamra szóló elismerésére vonatkozó, e mellékletekben meghatározott rendelkezések érvényesek.

(2) Az 1999/36/EK irányelv 3. cikkének(3) bekezdése szerinti, az 1999/36/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése alapján a 97/23/EK irányelvben (13) előírt jelöléssel ellátott szelepek és tartozékok továbbra is használhatók.

41. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplők betartsák a 2. és 5. fejezetben meghatározott rendelkezéseket. A tagállamok azt is biztosítják, hogy a 12-15. cikkek tekintetében meghozzák a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

42. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok által elfogadott ezen intézkedésekben hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

(3) Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 21. cikk (2) bekezdésének d) pontját legkésőbb 2012. január 1-jei hatállyal alkalmazzák.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az (1) bekezdés szerinti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket az UN 1745, az UN 1746 és az UN 2495 azonosító számú áruk szállítására használt nyomástartó tartályokra, valamint e tartályok szelepeire és egyéb tartozékaira legkésőbb 2013. július 1-jétől alkalmazzák.

43. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

44. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2010. június 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

D. LÓPEZ GARRIDO

(1) 2010. február 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) Az Európai Parlament 2010. május 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2010. május 31-i határozata.

(3) HL L 138., 1999.6.1., 20. o.

(4) HL L 260., 2008.9.30., 13. o.

(5) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

(6) HL L 262., 1976.9.27., 153. o.

(7) HL L 300., 1984.11.19., 1. o.

(8) HL L 300., 1984.11.19., 20. o.

(9) HL L 300., 1984.11.19., 48. o.

(10) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(11) A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

(12) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

(13) A nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 181., 1997.7.9., 1. o.).

I. MELLÉKLET

A 2. osztályba nem tartozó veszélyes áruk jegyzéke

UN azonosító számOsztályVeszélyes anyag
10516.1.HIDROGÉN-CIANID, STABILIZÁLT,
3 %-nál kevesebb víztartalommal
10528.HIDROGÉN-FLUORID, VÍZMENTES
17455.1.BRÓM-PENTAFLUORID
A tartányban történő szállítás kivételével
17465.1.BRÓM-TRIFLUORID
A tartányban történő szállítás kivételével
17908.FLUOR-HIDROGÉNSAV
85 %-nál több hidrogén-fluorid-tartalommal
24955.1.JÓD-PENTAFLUORID
A tartányban történő szállítás kivételével

II. MELLÉKLET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. A tagállamok a más berendezésekhez való csatlakoztatásra szánt készülékekre és a szállítható nyomástartó berendezések színjelölésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseiket mindaddig hatályban tarthatják, amíg a 2008/68/EK irányelv mellékletei az ilyen tárgyú, használatra vonatkozó szabványokkal ki nem egészülnek.

2. Azok a tagállamok, amelyekben a környezeti hőmérséklet rendszeresen alacsonyabb -20 °C-nál, területükön a veszélyes áruk országhatárokon belüli szállítására használt szállítható nyomástartó berendezésekbe szánt anyagok üzemi hőmérsékletére vonatkozóan szigorúbb előírásokat is alkalmazhatnak mindaddig, amíg a 2008/68/EK irányelv mellékletei az egyes éghajlati övezetekben alkalmazandó referencia-hőmérsékletekre vonatkozó rendelkezésekkel ki nem egészülnek.

Az említett esetben a szállítható nyomástartó berendezés Pi jelölésében, ideértve a közvetlen biztonsági funkcióval rendelkező, leszerelhető részek Pi jelölését is, a bejelentett szervezet azonosító száma mögött el kell helyezni a "-40 °C" feliratot vagy az illetékes hatóság által jóváhagyott más vonatkozó jelölést.

III. MELLÉKLET

A MEGFELELŐSÉG-ÚJRAÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

1. Ez a melléklet állapítja meg az annak biztosítására szolgáló módszert, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti, az 1999/36/EK irányelv végrehajtásának időpontjai előtt gyártott és üzembe helyezett szállítható nyomástartó berendezések megfeleljenek a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben valamint az ezen irányelvben előírt, az újraértékelés időpontjában alkalmazandó irányadó rendelkezéseknek.

2. A tulajdonos vagy az üzemeltető a szállítható nyomástartó berendezésekre vonatkozóan egy, az EN ISO/IEC 17020:2004 szabvány értelmében A típusúnak minősülő, megfelelőség-újraértékelésre bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja mindazokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a szervezet számára a berendezés pontos azonosítását (származási hely, tervezési szabályok, acetilénpalack esetében a porózus anyag adatai). Ezeknek az információknak az adott esetnek megfelelően ki kell terjednie a használattal kapcsolatos minden előírt korlátozásra és az esetleges sérülésekre vagy elvégzett javításokra vonatkozó megjegyzésekre is.

3. A megfelelőség-újraértékelésre bejelentett, A típusú szervezet megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés legalább olyan mértékben biztonságos-e, mint a 2008/68/EK irányelv mellékletei szerinti szállítható nyomástartó berendezések. Az értékelést a 2. pont alapján átadott információk és - szükség esetén - további vizsgálatok alapján kell elvégezni.

4. Ha a 3. pont szerinti értékelés eredményei kielégítőek, a szállítható nyomástartó berendezést a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben előírt időszakos vizsgálatnak kell alávetni. Ha az időszakos vizsgálat által előírt követelmények teljesülnek, ennek alapján a 14. cikk (1)-(5) bekezdésével összhangban az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet elhelyezi rajtuk a Pi jelölést, vagy ellenőrzi a Pi jelölés elhelyezését. A Pi jelölés mögött fel kell tüntetni az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet azonosító számát. Az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet a 6. pontban foglaltaknak megfelelően tanúsítványt ad ki az újraértékelésről.

5. Ha a nyomástartó tartályokat sorozatban gyártották, a tagállamok engedélyezhetik, hogy a nyomástartó tartályok - ideértve azok szelepeit és a szállításhoz használt egyéb tartozékait is - egyedi darabjainak megfelelőség-újraértékelését az adott szállítható nyomástartó tartályok időszakos vizsgálatára bejelentett szervezet végezze, feltéve, hogy a típus megfelelőségértékelését a 3. pontnak megfelelően, A típusú, a megfelelőség újraértékeléséért és a típus-újraértékelésről szóló tanúsítvány kiállításáért felelős bejelentett szervezet végezte. A Pi jelölés mögött fel kell tüntetni az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet azonosító számát.

6. Az újraértékelésről a tanúsítványt minden esetben az időszakos vizsgálatért felelős bejelentett szervezet adja ki, és feltünteti benne legalább:

a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait, valamint ha ettől eltérő, a 3. pontban foglaltakkal összhangban, a megfelelőség újraértékeléséért felelős, A típusú bejelentett szervezet azonosító számát;

b) a 2. pontban meghatározott tulajdonos vagy üzemeltető nevét és címét;

c) az 5. pontban szereplő eljárás alkalmazása esetén a típus-újraértékelésről szóló tanúsítvány azonosító adatait;

d) annak a szállítható nyomástartó berendezésnek az azonosító adatait, amelyen a Pi jelölést elhelyezték, ezen belül legalább a sorozatszámot vagy sorozatszámokat; és

e) a kiállítás időpontját.

7. A típus-újraértékelésről tanúsítványt kell kiadni.

Az 5. pont szerinti eljárás alkalmazása esetén a megfelelőség-újraértékelésért felelős, A típusú szervezet tanúsítványt ad ki a típus-újraértékelésről, amelyben feltünteti legalább:

a) a tanúsítványt kiállító bejelentett szervezet azonosító adatait;

b) az újraértékelésnek alávetett szállítható nyomástartó berendezés gyártójának nevét és címét, valamint - ha az nem a gyártó - az eredeti típusjóváhagyás birtokosának nevét és címét;

c) az adott sorozathoz tartozó szállítható nyomástartó berendezések azonosító adatait;

d) a kiállítás időpontját, és

e) a következő szöveget: "ez a tanúsítvány nem jogosít fel szállítható nyomástartó berendezések vagy alkatrészeik gyártására".

8. A tulajdonos vagy az üzemeltető a Pi jelölés elhelyezésével vagy az elhelyezés elhelyeztetésével jelzi, hogy felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a 2008/68/EK irányelv mellékleteiben és az ezen irányelvben foglalt, az újraértékelés időpontjában alkalmazandó valamennyi követelménynek.

9. Indokolt esetben figyelembe kell venni a II. melléklet 2. pontjában foglalt rendelkezéseket, és el kell helyezni az említett mellékletben előírt, az alacsony hőmérsékletre utaló jelölést is.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata az EUMSz. 290. cikkéről

"Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelentik, hogy ennek az irányelvnek a rendelkezései nem befolyásolják az intézményeknek az EUMSz. 290. cikkének alkalmazásával kapcsolatos jövőbeli álláspontjait, sem pedig az ilyen rendelkezéseket tartalmazó egyedi jogalkotási aktusokat."

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos értesítésekről

Az Európai Bizottság tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács véleménye szerint - azokat az eseteket kivéve, amikor a jogalkotási aktus sürgősségi eljárást ír elő - a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos értesítések kiküldésekor figyelembe kell venni az intézmények működési szüneteit (téli és nyári szünet, európai választások) annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács a vonatkozó jogalkotási aktusokban rögzített határidőn belül gyakorolhassa előjogait, továbbá készen áll arra, hogy ennek megfelelően járjon el.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0035 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0035&locale=hu

Tartalomjegyzék