31999L0036[1]

A Tanács 1999/36/EK irányelve (1999. április 29.) a hordozható nyomástartó berendezésekről

A TANÁCS 1999/36/EK IRÁNYELVE

(1999. április 29.)

a hordozható nyomástartó berendezésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

mivel a közös közlekedéspolitika keretein belül a közlekedésbiztonság biztosítása érdekében további intézkedéseket kell elfogadni;

(2)

mivel jelenleg minden egyes tagállam megköveteli, hogy az általa kijelölt szervek a területén használandó hordozható berendezéseket engedélyezési és vizsgálati eljárásnak vessék alá, beleértve az időszakos vizsgálati eljárásokat is; mivel ennek a gyakorlatnak az alkalmazásához a szállítási tevékenységek végzése során egynél több állam területén használt berendezéseket sokféle jóváhagyással kell ellátni, és ez akadályozza a Közösségen belül a szállítási szolgáltatások működtetését; mivel a szállítási tevékenységek vonatkozásában a hordozható nyomástartó berendezések másik tagállam területén való használhatóságának elősegítése céljából indokolt a jóváhagyási eljárások összehangolására irányuló közösségi fellépés;

(3)

mivel az egységes közlekedési piac progresszív létrehozására és különösen a hordozható nyomástartó berendezések szabad mozgásának elősegítésére intézkedéseket kell elfogadni;

(4)

mivel az ilyen harmonizáció elérésének egyetlen lehetséges módszere a közösségi szintű fellépés, mert az egymástól függetlenül vagy nemzetközi megállapodásokon keresztül fellépő tagállamok nem képesek ugyanilyen szintű harmonizációt elérni az ilyen berendezések jóváhagyása területén; mivel jelenleg a különféle tagállamokban megadott jóváhagyások elismerése a szabad mérlegelés következtében nem kielégítő;

(5)

mivel az ilyen berendezések biztonságának a fokozására egy tanácsi irányelv a megfelelő jogi eszköz, mert az előírja a jóváhagyási eljárások tagállamok általi egységes és kötelező alkalmazását;

(6)

mivel a Tanács 94/55/EK ( 4 ) és 96/49/EK ( 5 ) irányelvei kiterjesztették az ADR ( 6 ) és RID ( 7 ) rendelkezéseinek a hatályát a belföldi forgalomra is annak érdekében, hogy összehangolják a Közösség egészében a vasúti és közúti forgalomban a veszélyes áruk fuvarozásának a feltételeit;

(7)

mivel a 94/55/EK és 96/49/EK irányelvek rendelkezései lehetővé teszik a modulokon alapuló megfelelőségértékelési eljárások alkalmazását egyes új, hordozható nyomástartó berendezésekre az 93/465/EGK ( 8 ) határozattal összhangban; mivel ezt a lehetőséget fel kell váltani egy olyan kötelezettséggel, amely kiterjed a veszélyes áruk szállításában használt, valamint a 94/55/EK és a 96/49/EK irányelv alkalmazási körébe tartozó összes új, hordozható nyomástartó berendezésre;

(8)

mivel a 97/23/EK irányelv ( 9 ) megállapítja a nyomástartó berendezések szabad mozgásával és biztonságával kapcsolatos követelményeket;

(9)

mivel az aeroszoladagolókat és a légzőkészülékek gázpalackjait ki kell vonni ennek az irányelvnek az alkalmazási köréből, mert az azok szabad mozgásával és biztonságával kapcsolatos rendelkezéseket a 75/324/EK irányelv ( 10 ) és a 97/23/EK irányelv már tartalmazza;

(10)

mivel a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által kijelölt vizsgáló szervek által kibocsátott jóváhagyási igazolások, valamint a megfelelőségértékelési és megfelelőség-újraértékelési, továbbá időszakos vizsgálati eljárások elismerése hozzájárul a szállítási szolgáltatások nyújtása akadályainak megszüntetéséhez; mivel az ilyen célkitűzés a tagállamok közötti együttműködés más szintjén kielégítő módon nem valósítható meg; mivel a diszkrecionális elemek megszüntetéséhez szükséges egyértelműen pontosítani a követendő eljárásokat;

(11)

mivel szükséges meghatározni a kijelölt vizsgáló szervek elismerésének közös szabályait, amelyek biztosítják a 94/55/EK és 96/49/EK irányelvek betartását; mivel ezek a közös szabályok meg fogják szüntetni a berendezések jóváhagyásával kapcsolatos felesleges költségeket és igazgatási eljárásokat, és megszüntetik a kereskedelem technikai akadályait;

(12)

mivel a tagállamok és harmadik országok közötti szállítási tevékenységek akadályozásának elkerülése céljából ezt az irányelvet nem kell alkalmazni olyan hordozható nyomástartó berendezések esetében, amelyeket kizárólag veszélyes áruknak a Közösség és a harmadik országok közötti szállításában használnak;

(13)

mivel a tagállamoknak ki kell jelölniük vizsgáló szerveiket, amelyek jogosultak az megfelelőségértékelés, a megfelelőség újraértékelése és az időszakos vizsgálat végrehajtására; mivel a tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az ilyen szervek kielégítő mértékben függetlenek, hatékonyak és a rájuk bízott feladatok ellátására szakmailag képesek legyenek;

(14)

mivel a közlekedésben használt új típusú szelepek és egyéb alkatrészek megfelelőségértékeléséhez különleges eljárásokat kell kidolgozni;

(15)

mivel rendelkezéseket kell bevezetni a már meglévő berendezések újraértékeléséhez a IV. melléklet II. részében meghatározottak szerint, hogy az irányelv azokra a berendezésekre vonatkozóan is alkalmazható legyen;

(16)

mivel a 94/55/EK és a 96/49/EK irányelv mellékleteinek az új berendezésekkel kapcsolatos műszaki rendelkezéseinek való megfelelést a IV. melléklet I. részében előírt megfelelőségértékelési eljárással kell alátámasztani; mivel a már meglévő berendezések időszakos vizsgálatát a IV. melléklet III. részében előírt eljárásoknak megfelelően kell végrehajtani;

(17)

mivel az ebben az irányelvben említett berendezéseken el kell helyezni a 94/55/EK vagy 96/49/EK irányelv, valamint az ezen irányelv rendelkezéseiben előírt megfelelőségi jelölést, a töltötten, üresen és újratöltötten, a rendeltetésnek megfelelően történő forgalomba hozatal céljából;

(18)

mivel a tagállamoknak engedélyezniük kell a VII. mellékletben említett jelölést viselő hordozható nyomástartó berendezések tekintetében a területükön való szabad mozgást, a forgalomba hozatalt, bármiféle szállítási tevékenységben történő használatot, illetve a rendeltetésszerű használatot, további értékelés lefolytatása vagy további műszaki követelmények kielégítésének megkövetelése nélkül;

(19)

mivel szükséges, hogy egy tagállam, feltéve hogy a Bizottságot értesíti, képes legyen megtenni a szükséges intézkedéseket a berendezések forgalomba hozatalának a korlátozására vagy megtiltására olyan esetekben, amikor azok használata különös kockázatot jelent a biztonság szempontjából;

(20)

mivel egy bizottsági eljárást kell lefolytatni ezen irányelv mellékleteinek módosítására, valamint egyes hordozható nyomástartó berendezések vonatkozásában az irányelv hatálybalépése időpontjának elhalasztására;

(21)

mivel rendelkezéseket kell hozni az átmeneti intézkedésekről, hogy az ennek az irányelvnek a hatálybalépését megelőzően a nemzeti szabályoknak megfelelően gyártott hordozható nyomástartó berendezések forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők legyenek;

(22)

mivel a gázpalackokkal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 84/525/EGK irányelv ( 11 ), 84/526/EGK irányelv ( 12 ) és 84/527/EGK irányelv ( 13 ) az ebben az irányelvben előírttól eltérő megfelelőségértékelési eljárásokat ír elő; mivel minden hordozható nyomástartó berendezésre egyetlen eljárást kell kidolgozni;

(23)

mivel ki kell dolgozni egy időszakos vizsgálati eljárást a 84/525/EGK, 84/526/EGK és 84/527/EGK irányelveknek megfelelően gyártott gázpalackokra,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az irányelv alkalmazási köre

(1) Ennek az irányelvnek a célja a veszélyes áruk közúti és vasúti belföldi fuvarozásához jóváhagyott hordozható nyomástartó berendezések biztonságának fokozása és az ilyen berendezések Közösségen belüli szabad mozgásának a biztosítása, beleértve a berendezések forgalomba hozatalát, ismételt üzembe helyezését és ismételt használatát is.

(2) Ezt az irányelvet a következőkre kell alkalmazni:

a) a forgalomba hozatal vonatkozásában: a 2. cikkben meghatározott új, hordozható, nyomástartó berendezések;

b) a megfelelőség újraértékelésének vonatkozásában: a 2. cikkben meghatározott, már meglévő, a 94/55/EK és 96/49/EK irányelvekben megállapított műszaki követelményeket kielégítő, hordozható nyomástartó berendezések;

c) a megismételt használat és az időszakos vizsgálat vonatkozásában:

- az a) és b) pontban említett hordozható nyomástartó berendezések,

- a 84/525/EGK, 84/526/EGK és 84/527/EGK irányelvben megállapított megfelelőségi jelöléssel ellátott, meglévő gázpalackok.

(3) Azok a hordozható nyomástartó berendezések, amelyeket 2001. július 1. előtt, vagy a 18. cikkben említettek esetében ettől a naptól számított két éven belül hoztak forgalomba, és amelyeknek a 94/55/EK és 96/49/EK irányelv követelményeinek való megfelelőségét nem értékelték újra, nem tartoznak ennek az irányelvnek a hatálya alá.

(4) A veszélyes áruknak kizárólag a Közösség és egy harmadik ország területe közötti, a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) bekezdésével, valamint a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban végzett szállításához használt, hordozható nyomástartó berendezések nem tartoznak ennek az irányelvnek a hatálya alá.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

1. "hordozható nyomástartó berendezés":

- mindenféle tartály (palack, nagypalack, gázhordó, kriogén tartály, palackköteg a 94/55/EK irányelv A. mellékletében meghatározottak szerint),

- mindenféle tartány, beleértve a leszerelhető tartányokat, tankkonténereket (mozgatható tartányokat), tartálykocsik tartányait, battériás járművek és kocsik tartányait vagy tartályait, tartányjárművek tartányait,

amelyeket a 94/55/EK irányelv és a 96/49/EK irányelv mellékleteinek megfelelően a 2. osztály gázainak szállításához, illetve ennek az irányelvnek VI. mellékletében felsorolt egyéb osztályba sorolt egyes veszélyes anyagok szállításához használnak, beleértve azok szelepeit és a szállításhoz használt egyéb alkatrészeit.

Ez a meghatározás nem tartalmazza azokat a berendezéseket, amelyek a 94/55/EK irányelv mellékletében, valamint a 96/49/EK irányelv mellékletében felsorolt egyes kis mennyiségekre és a különleges esetekre alkalmazandó általános mentességet élveznek, továbbá az aeroszoladagolókat (1950 azonosító szám) és a légzőkészülékek gázpalackjait;

2. "jelölés" a 10. cikkben említett szimbólum;

3. "megfelelőségértékelési eljárás" a IV. melléklet I. részében előírt eljárás;

4. a "megfelelőség újraértékelése" a 2001. július 1. előtt, illetve a 18. cikkben említett esetben e naptól számított két éven belül gyártott és üzembe helyezett hordozható nyomástartó berendezés megfelelőségének későbbi értékelése, a tulajdonos, annak képviselője vagy a birtokos kérelmére;

5. "bejelentett szerv" egy tagállam nemzeti, hatáskörrel rendelkező hatósága által a 8. cikknek megfelelően kijelölt vizsgáló szerv, amely kielégíti az I. és II. mellékletek követelményeit;

6. "elismert szerv" egy tagállam nemzeti, hatáskörrel rendelkező hatósága által a 9. cikknek megfelelően kijelölt vizsgáló szerv, amely kielégíti az I. és III. mellékletek követelményeit.

3. cikk

Megfelelőségértékelés új, hordozható, nyomástartó berendezések forgalomba hozatalához a Közösségben

(1) Az új tartályoknak és tartányoknak meg kell felelniük a 94/55/EK irányelv és a 96/49/EK irányelv megfelelő rendelkezéseinek. Az ilyen hordozható nyomástartó berendezéseknek az említett rendelkezéseknek való megfelelőségét a bejelentett szerv állapíthatja meg, kizárólag a IV. melléklet I. részében előírt és az V. mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban.

(2) Az újonnan gyártott szelepeknek és a szállításhoz használt egyéb alkatrészeknek meg kell felelniük a 94/55/EK irányelv és a 96/49/EK irányelv mellékletei megfelelő rendelkezéseinek.

(3) A hordozható nyomástartó berendezésekben a közvetlenül biztonsági célokat szolgáló szelepeket, valamint egyéb alkatrészeket, különösen a biztonsági szelepeket, a töltő- és ürítőszelepeket, valamint a gázpalackszelepeket legalább olyan szigorú megfelelőségértékelésnek kell alávetni, mint azokat a tartányokat vagy tartályokat, amelyekre az ilyen szelepeket vagy alkatrészeket felszerelik.

E szelepek és a szállításhoz használt egyéb alkatrészek esetében alkalmazott megfelelőségértékelési eljárás eltérő lehet a tartányok vagy tartályok esetében alkalmazott megfelelőségértékelési eljárástól.

(4) Ha a 94/55/EK irányelv vagy a 96/49/EK irányelv nem tartalmaz a (3) bekezdésben említett szelepekre és egyéb alkatrészekre vonatkozó részletes műszaki rendelkezéseket, e szelepeknek és alkatrészeknek ki kell elégíteniük a 97/23/EK irányelv követelményeit, továbbá az irányelv alapján azokat alá kell vetni a 97/23/EK irányelv 10. cikkében megállapított II., III. vagy IV. osztályú megfelelőségértékelési eljárásnak attól függően, hogy az adott tartály vagy tartány ennek az irányelvnek a V. mellékletében meghatározott 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozik.

(5) Egyetlen tagállam sem jogosult megtiltani, korlátozni vagy megakadályozni saját területén olyan, az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett hordozható nyomástartó berendezések forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek az irányelv követelményeinek, és amelyeken elhelyezték a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt jelölést.

4. cikk

Megfelelőségértékelési eljárás új, hordozható nyomástartó berendezések belföldi forgalomba hozatalához

(1) A 3. cikktől eltérve, a tagállamok saját területükön engedélyezhetik az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti olyan tartályok, valamint azok szelepei és szállításhoz használt egyéb alkatrészei forgalomba hozatalát, szállítását és üzembe helyezését is, amelyek megfelelőségértékelését elismert szerv végezte el.

(2) Az olyan hordozható nyomástartó berendezéseken, amelyek megfelelőségértékelését elismert szerv végezte el, a 10. cikk (1) bekezdésében leírt jelölés nem helyezhető el.

(3) Az elismert szerv kizárólag annak a csoportnak teljesíthet szolgáltatásokat, amelynek az elismert szerv a tagja.

(4) Az elismert szervek által elvégzendő megfelelőségértékelésre alkalmazandó eljárások a IV. melléklet I. részében előírt A1, C1, F és G modulok.

(5) Ennek a cikknek a hatásait a Bizottság figyelemmel kíséri, és azokról 2004. július 1-jétől kezdődően értékeléseket készít. A tagállamok ezért a cikk végrehajtásával kapcsolatban minden hasznos tájékoztatást biztosítanak a Bizottságnak. Szükség esetén az értékeléshez ennek az irányelvnek a módosítására vonatkozó javaslatot mellékelnek.

5. cikk

Meglévő hordozható nyomástartó berendezések megfelelőségének újraértékelése

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hordozható nyomástartó berendezéseknek a 94/55/EK irányelv és a 96/49/EK irányelv mellékletei megfelelő rendelkezéseinek való megfelelőségét a bejelentett szerv határozza meg a IV. melléklet II. részének rendelkezéseiben előírt megfelelőség-újraértékeléssel összhangban.

Ha az ilyen berendezéseket sorozatban gyártják, a tagállamok engedélyezhetik az ilyen tartályok, továbbá azok szelepei és a szállításhoz használt egyéb alkatrészei megfelelősége újraértékelésének egy elismert szerv általi elvégzését is, ha az adott típus megfelelőség-újraértékelését bejelentett szerv végezte.

(2) Egyetlen tagállam sem jogosult megtiltani, korlátozni vagy megakadályozni saját területén olyan, az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett hordozható nyomástartó berendezések forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek, és amelyeken elhelyezték a 10. cikk (1) bekezdésében előírt jelölést.

6. cikk

Időszakos vizsgálat és ismételt használat

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett tartályok, valamint azok szelepei és a szállításhoz használt alkatrészei időszakos vizsgálatát a IV. melléklet III. részében előírt eljárással összhangban egy bejelentett vagy egy elismert szerv végzi el. A tartányok, valamint azok szelepei és a szállításhoz használt alkatrészei időszakos vizsgálatát a IV. melléklet III. részének 1. moduljában megállapított eljárással összhangban egy bejelentett szerv végzi el.

A tagállamok ugyanakkor saját területükön engedélyezhetik tartányok időszakos vizsgálatának olyan elismert szerv általi elvégzését is, amelyeket tartányok időszakos vizsgálatának végrehajtásához elismernek, és amelyek az egy minőségbiztosítási program keretében végrehajtandó időszakos vizsgálati eljárásokkal kapcsolatos IV. melléklet III. részének 2. moduljában előírt eljárás szerint bejelentett szerv felügyelete alatt tevékenykednek.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett hordozható nyomástartó berendezések bármely tagállamban alávethetők időszakos vizsgálatnak.

(3) Egyetlen tagállam sem jogosult a hordozható nyomástartó berendezésekből, mint ilyenekből adódóan megtiltani, korlátozni vagy meggátolni saját területén a következő hordozható nyomástartó berendezések használatát (beleértve azok töltését, tárolását, ürítését és újratöltését):

- az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában, illetve az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjának első francia bekezdésében említett, ennek az irányelvnek a rendelkezéseit kielégítő és a megfelelő jelöléssel ellátott berendezések,

- a 84/525/EGK, 84/526/EGK és 84/527/EGK irányelvben említett és a megfelelőségi jelöléssel, valamint az ezen irányelv 10. cikkének (3) bekezdésében említett jelöléssel és azonosító számmal ellátott meglévő gázpalackok, amely jelölések igazolják, hogy az érintett gázpalackokat alávetették időszakos vizsgálatnak.

(4) A tagállamok előírhatnak nemzeti követelményeket a hordozható nyomástartó berendezések tárolására és használatára vonatkozóan, azonban az ilyen követelmények nem vonatkozhatnak magára a hordozható nyomástartó berendezésre vagy a szállításhoz szükséges alkatrészekre. A tagállamok ugyanakkor a 7. cikk alapján megtarthatják a csatlakoztató eszközökre, színkódolásra és referencia-hőmérsékletekre vonatkozó nemzeti követelményeiket.

7. cikk

Nemzeti rendelkezések

(1) A tagállamok mindaddig megtarthatják a más berendezésekhez való csatlakoztatás céljaira használt eszközök, valamint a hordozható nyomástartó berendezések színkódjainak használatára vonatkozó nemzeti rendelkezéseiket, amíg a 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelv mellékleteit az európai használati szabványokkal ki nem egészítik.

Azonban, ha meghatározott típusú gázok szállításával vagy használatával kapcsolatosan biztonsági problémák merülnek fel, a 15. cikknek megfelelően megállapított eljárás szerint egy rövid átmeneti időszak engedélyezhető, hogy a tagállamok a 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelv mellékleteinek az európai szabványokkal való kiegészítését követően is megtarthassák nemzeti rendelkezéseiket.

(2) Az olyan tagállamok, amelyekben a környezeti hőmérséklet rendszeresen alacsonyabb, mint −20 °C, saját területükön szigorúbb szabványokat alkalmazhatnak a veszélyes áruk belföldi szállításához használatos anyagok üzemi hőmérsékletre vonatkozóan mindaddig, amíg a 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelv mellékleteit az adott éghajlati övezetek vonatkozásában a megfelelő referencia-hőmérsékletekkel ki nem egészítik.

8. cikk

Bejelentett szervek

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal a Közösségben honos, az új hordozható nyomástartó berendezések vonatkozásában a IV. melléklet I. része szerinti megfelelőségértékelési eljárások lefolytatására, a meglévő típusoknak vagy berendezéseknek a 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelv mellékleteiben előírt követelményeknek való megfelelőségének a IV. melléklet II. része szerinti újraértékelésére, illetve a IV. melléklet III. részének 1. modulja szerinti időszakos vizsgálat lefolytatására, illetve a IV. melléklet III. része 2. moduljának alapján elvégzendő felügyeleti feladatok végrehajtására kijelölt bejelentett szervek felsorolását. A tagállamok közlik a Bizottsággal az ilyen szervekhez előzetesen rendelt azonosító számokat is.

A Bizottság a bejelentett szervek felsorolását, azonosító számait és azok bejelentés szerinti feladatkörét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi. A Bizottság gondoskodik a bejelentett szervek felsorolásának naprakész állapotban tartásáról.

(2) A tagállamok a bejelentett szervek kijelölésében az I. és II. mellékletekben előírt követelményeket alkalmazzák. Minden egyes szerv benyújtja a kijelölő tagállamhoz az I. és II. mellékletekben előírt követelmények kielégítésére vonatkozó minden adatot és a követelmények kielégítésének bizonyítékait.

(3) Ha a szervet bejelentő tagállam úgy találja, hogy a bejelentett szerv a (2) bekezdésben említett követelményeket már nem elégíti ki, a bejelentést visszavonja.

Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a bejelentés visszavonásáról a Bizottságot és a többi tagállamot.

9. cikk

Elismert szervek

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal a Közösségben honos, a 2. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdésében említett tartályok és azok szelepei és a szállításhoz használt alkatrészei időszakos vizsgálatának, egy bejelentett szerv által újraértékelt típusnak megfelelő meglévő tartályok és azok szelepei és a szállításhoz használt alkatrészei megfelelősége újraértékelésének, valamint a IV. melléklet III. részének 1. moduljában megállapított szabályokkal összhangban a 94/55/EK és a 96/49/EK irányelv megfelelő rendelkezéseinek való folyamatos megfelelés biztosításának céljából általuk a (2) bekezdéssel összhangban elismert szervek felsorolását. A tagállamok közlik a Bizottsággal az ilyen szervekhez előzetesen rendelt azonosító számokat is.

A 6. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében előírt lehetőséggel élő tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal azoknak a Közösségen belül létrehozott elismert szerveknek a felsorolását is, amelyeket tartányok időszakos vizsgálatának végrehajtásához ismertek el.

A Bizottság az elismert szervek felsorolását, azonosító számait és azok elismerés szerinti feladatkörét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi. A Bizottság gondoskodik az elismert szervek felsorolásának naprakész állapotban tartásáról.

(2) A tagállamok az elismert szervek kijelölésében az I. és III. mellékletekben előírt követelményeket alkalmazzák. Minden egyes szerv benyújtja az elismerő tagállamhoz az I. és III. mellékletekben előírt követelmények kielégítésére vonatkozó minden adatot és a követelmények kielégítésének bizonyítékait.

(3) Ha a szervet elismerő tagállam úgy találja, hogy az elismert szerv a (2) bekezdésben említett követelményeket már nem elégíti ki, az elismerést visszavonja.

Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja az elismerés visszavonásáról a Bizottságot és a többi tagállamot.

10. cikk

Jelölések

(1) A 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelv tartályok és tartányok jelöléseire vonatkozó követelményeinek sérelme nélkül a 3. cikk (1) bekezdésének és az 5. cikk (1) bekezdésének a rendelkezéseit kielégítő tartályokon és tartányokon jelölést helyeznek el a IV. melléklet I. részének megfelelően. A felhelyezendő jelölés alakját a VII. melléklet rendelkezései írják elő. Ezt a jelölést látható módon és eltávolíthatatlanul helyezik el, és mellette feltüntetik annak a bejelentett szervnek az azonosító számát, amely a tartályok és tartányok megfelelőségértékelési eljárásait lefolytatta. Újraértékelés esetén a jelölés mellett a bejelentett vagy elismert szerv azonosító számát tüntetik fel.

A 7. cikk (2) bekezdése követelményeinek megfelelő hordozható nyomástartó berendezések esetében a bejelentett vagy elismert szerv azonosító száma után a "−40 °C" jelzést tüntetik fel.

(2) A közvetlenül biztonsági célokat szolgáló új szelepeken és alkatrészeken vagy ennek az irányelvnek a VII. mellékletében, vagy a 97/23/EK irányelv VI. mellékletében előírt jelölést helyeznek el. A szállításhoz használt szelepeken és alkatrészeken az ilyen jelölés mellett nem kell feltüntetni a megfelelőségértékelési eljárást lefolytató bejelentett szerv azonosító számát.

Egyéb szelepekre és alkatrészekre különleges jelölési követelmények nem vonatkoznak.

(3) A 94/55/EK és 96/49/EK irányelv tartályok és tartányok jelöléseire vonatkozó követelményeinek sérelme nélkül, időszakos vizsgálat céljából a 6. cikk (1) bekezdésében említett hordozható nyomástartó berendezéseken elhelyezik az időszakos vizsgálatot végrehajtó szerv azonosító számát, ami jelzi, hogy a berendezés továbbra is használható.

A 84/525/EGK, 84/526/EGK és 84/527/EGK irányelvben említett gázpalackok esetében az ennek az irányelvnek megfelelő első időszakos vizsgálat végrehajtásakor az azonosító szám előtt feltüntetik a VII. mellékletben leírt jelölést.

(4) Mind a megfelelőségértékelés, mind a megfelelőség újraértékelése, mind pedig az időszakos vizsgálat végrehajtásakor a bejelentett vagy elismert szerv azonosító számát saját felelősségére a szerv saját maga, illetve a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa látható módon és eltávolíthatatlanul helyezi el.

(5) Hordozható nyomástartó berendezéseken tilos olyan jelölések elhelyezése, amelyek kívülálló felek számára a jelölések rajzolatának értelmezése vonatkozásában feltételezhetően félrevezetők lehetnek. A berendezéseken bármiféle egyéb jelölés elhelyezhető, feltéve hogy az nem csökkenti a VII. mellékletben előírt jelölés láthatóságát vagy olvashatóságát.

11. cikk

Védzáradék

(1) Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy a megfelelően karbantartott és rendeltetésszerűen használt hordozható nyomástartó berendezések veszélyeztethetik személyek, illetve az esetnek megfelelően háziállatok egészségét, illetve biztonságát, vagy a vagyon biztonságát a szállítás, illetve használat folyamán, annak ellenére, hogy a berendezéseken feltüntették a jelöléseket, a tagállam megtilthatja az ilyen berendezések forgalomba hozatalát, szállítását vagy használatát, és kivonhatja az ilyen berendezéseket a piacról vagy a forgalomból. Az érintett tagállam az ilyen intézkedésről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és közli az intézkedés megtételének indokait.

(2) A Bizottság ezt követően késedelem nélkül konzultációt kezd az érintett felekkel. Ha a konzultációk lefolytatását követően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megtett intézkedés indokolt, erről a tényről azonnal tájékoztatja a kezdeményező tagállamot és a többi tagállamot.

Ha a konzultációk lefolytatását követően a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megtett intézkedés nem indokolt, erről a tényről azonnal tájékoztatja a kezdeményező tagállamot és a hordozható nyomástartó berendezések tulajdonosát vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjét, vagy a berendezések birtokosát, illetve a gyártót, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjét.

(3) Ha olyan hordozható nyomástartó berendezéseken helyezik el a 10. cikkben előírt jelölést, amelyek nem megfelelőek, az érintett tagállam megteszi a megfelelő intézkedést a jelölést felhelyező személy(ek) ellen, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamok folyamatos tájékoztatás kapjanak ennek az eljárásnak a fejleményeiről és végeredményéről.

12. cikk

Jelölés jogtalan elhelyezése

A 11. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam megállapítja, hogy a VII. mellékletben ismertetett jelölést jogtalanul helyezték fel, a hordozható nyomástartó berendezések tulajdonosát vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjét, a gyártót vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjét vagy a berendezések birtokosát kötelezik arra, hogy gondoskodjon a hordozható nyomástartó berendezések jelzéseivel kapcsolatos rendelkezések betartásáról, és a tagállam által előírt feltételek mellett szüntesse meg a jogsértést.

Ha a nem megfelelőség ezt követően továbbra is fennáll, a tagállam azonnal tájékoztatja arról a Bizottságot, és megtesz minden szükséges intézkedést az ilyen berendezések forgalomba hozatalának, szállításának vagy használatának a korlátozására vagy megtiltására, illetve az ilyen berendezések piacról vagy forgalomból való kivonása érdekében, a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően.

13. cikk

Elutasítást vagy korlátozást eredményező határozatok

Az irányelv alapján hozott minden olyan határozat, amely hordozható nyomástartó berendezések forgalomba hozatalának, szállításának vagy használatának a korlátozását, vagy a piacról vagy forgalomból való kivonását eredményezi, tartalmazza a határozat pontos indokait. Ilyen határozat meghozataláról az érintett felet azonnal értesítik, és azzal egyidejűleg tájékoztatják az érintett tagállamban rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről is, továbbá a jogorvoslat igénybevételére nyitva álló határidőiről.

14. cikk

Bizottság

A mellékleteknek az ehhez az irányelvhez történő hozzáigazításához szükséges módosításait a 15. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

15. cikk

(1) Ha az ebben a cikkben előírt eljárásra hivatkoznak, a Bizottság munkáját a 94/55/EK irányelv 9. cikke szerint létrehozott, a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság, a továbbiakban "a bizottság" segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll és elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

16. cikk

Elfogadás és kihirdetés

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2000. december 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

17. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok legkésőbb 2001. július 1-jéig alkalmazzák a hordozható nyomástartó berendezésekre azokat a rendelkezéseket, amelyek azért fogadtak el, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

(2) Az (1) bekezdésben említett időpont elhalasztható olyan hordozható nyomástartó berendezések esetében, amelyekkel kapcsolatosan részletes műszaki leírások nem állnak rendelkezésre, vagy amelyekre vonatkozóan a 94/55/EK és 96/49/EK irányelv mellékleteit nem egészítették ki a megfelelő európai szabványra történő hivatkozással.

Az ilyen, halasztással érintett berendezéseket és azt a napot, amelytől fogva ezt az irányelvet rájuk alkalmazni kell, a 15. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozzák meg.

18. cikk

Átmeneti intézkedések

A tagállamok engedélyezik az olyan hordozható nyomástartó berendezések forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek megfelelnek a területükön a 2001. július 1. előtti hatályos szabályoknak, ettől az időponttól számított 24 hónapig, és engedélyezik az említett határidő előtt forgalomba hozott berendezések üzembe helyezését.

19. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezései alapján elfogadott hazai rendelkezéseik megszegése esetén alkalmazandó szankciók rendszerét, és megtesznek minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy biztosítsák az előírt szankciók alkalmazását. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A tagállamok legkésőbb 2000. december 1-jéig közlik a Bizottsággal a megfelelő rendelkezéseiket, és a későbbi módosításokról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást küldenek.

20. cikk

Más irányelvek rendelkezéseinek alkalmazhatósága

2001. július 1-jétől, illetve a 18. cikk esetében attól a naptól számított két éven belül csak a 84/525/EGK, 84/526/EGK irányelv és 84/527/EGK irányelv 1. cikkének, valamint ezen irányelvek I. melléklete 1-3. részének rendelkezései maradnak hatályban.

A 76/767/EGK irányelv ( 14 ) rendelkezései 2001. július 1-jétől, illetve a 18. cikk esetében attól a naptól számított két év eltelte után nem alkalmazhatók az ennek az irányelvnek az alkalmazási körébe tartozó hordozható nyomástartó berendezésekre.

Ugyanakkor a gázpalackoknak a 84/525/EGK irányelv, 84/526/EGK irányelv és 84/527/EGK irányelv alapján kiállított EGK-típus-jóváhagyási igazolását az ennek az irányelvnek a rendelkezései szerint kiállított EK-típusvizsgálati tanúsítvánnyal egyenértékűként fogadják el.

21. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 8. ÉS 9. CIKKBEN EMLÍTETT BEJELENTETT VAGY ELISMERT SZERVEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

1. Annak a bejelentett vagy elismert vizsgáló szervnek, amely egy nem vizsgálati feladatokat ellátó szervezet része, a szervezeten belül azonosíthatónak kell lennie.

2. A vizsgáló szervnek és személyzetének nem szabad olyan tevékenységeket folytatnia, amely összeférhetetlen vizsgálati tevékenységeikkel kapcsolatos döntéseik meghozatalának függetlenségével és csorbítatlanságával. A vizsgáló szerv személyzetét különösen az olyan kereskedelmi, pénzügyi vagy egyéb jellegű nyomások alól kell mentesíteni, amelyek befolyásolhatják döntéseik meghozatalát, különösen a vizsgáló szerven kívüli olyan személyekkel szemben, akik a vizsgálat eredményében érdekeltek. A vizsgálati feladatokat ellátó személyzet pártatlanságát garantálni kell.

3. A vizsgáló szervnek rendelkeznie kell a szükséges személyzettel és a szükséges eszközökkel, amelyekkel megfelelő módon végrehajthatja az ellenőrzési és vizsgálati tevékenységekkel kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatokat. A szervezetnek rendelkeznie kell különleges ellenőrzések elvégzéséhez szükséges berendezésekkel is.

4. A vizsgáló szerv vizsgálati feladatok ellátásáért felelős személyzetének megfelelő képesítéssel, alapos műszaki és szakmai képzettséggel, valamint a végrehajtandó vizsgálati feladatokkal szemben támasztott követelmények kielégítő ismeretével, és az elvégzendő feladatok terén megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkeznie. A magas szintű biztonság biztosításához a vizsgáló szervnek képesnek kell lennie a hordozható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására. A személyzetnek képesnek kell lennie az általános követelményeknek való megfelelés szakmai megítélésére az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján, illetve a vizsgálatokról jelentés készítésére. A személyzetnek továbbá képesnek kell lennie tanúsítványok kiállítására, valamint a vizsgálat végrehajtását igazoló nyilvántartások és jelentések elkészítésére.

5. A személyzetnek megfelelő szakismerettel kell rendelkeznie az általa megvizsgált hordozható nyomástartó berendezések és azok alkatrészei gyártástechnológiája területén, a vizsgálatra bocsátott berendezések használata vagy rendeltetése területén, továbbá a használat vagy üzemelés folyamán előforduló lehetséges meghibásodásokkal kapcsolatosan.

6. A vizsgáló testületnek és személyzetének a legmagasabb szintű szakmai következetességgel és műszaki ismeretekkel kell értékelési és ellenőrzési tevékenységeit végeznie. A vizsgáló szervnek gondoskodnia kell a vizsgálati feladatok ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott adatok bizalmas jellegének a megőrzéséről. A tulajdonjogot védelemben kell részesíteni.

7. A vizsgálatot végző személyzet díjazása nem függhet közvetlenül az elvégzett vizsgálatok számától, és semmilyen körülmények között sem a vizsgálatok eredményétől.

8. A vizsgáló szervnek megfelelő felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, kivéve ha a hazai jogszabályok rendelkezései szerint a felelősséget az állam vagy az a szervezet viseli, amelynek a vizsgáló szerv a részét képezi.

9. A vizsgáló szerv általában saját maga végzi el a szerződésben vállalt vizsgálatokat. Ha a vizsgáló szerv a vizsgálati feladatok egy részét alvállalkozásba adja, képesnek kell lennie annak bizonyítására, hogy a megbízott alvállalkozó alkalmas a kérdéses szolgáltatás végrehajtására, és köteles teljes felelősséget vállalni az alvállalkozó által végzett tevékenységekért.

II. MELLÉKLET

A 8. CIKKBEN EMLÍTETT BEJELENTETT SZERVEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

1. A bejelentett szervnek az érintett felektől függetlennek kell lennie, és ennek megfelelően az általuk nyújtott szolgáltatás "harmadik személy" által nyújtott vizsgálati szolgáltatásnak minősül.

A bejelentett szerv és annak vizsgálati tevékenységeket végző személyzetének tagjai nem lehetnek az általuk vizsgált hordozható nyomástartó berendezéseknek és azok alkatrészeinek tervezői, gyártói, szállítói, vevői, tulajdonosai, birtokosai, használói vagy karbantartói, sem pedig azok bármelyikének megbízott képviselői. Közvetlenül nem lehetnek érintettek a hordozható nyomástartó berendezések és azok alkatrészeinek tervezésében, gyártásában, forgalmazásában vagy karbantartásában, és nem lehetnek az ilyen tevékenységeket végző felek képviselői. Ez a rendelkezés nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a hordozható nyomástartó berendezések gyártója és a vizsgáló szerv között műszaki információk cseréjére kerüljön sor.

2. A vizsgáló szerv által nyújtott szolgáltatásnak minden érintett fél számára hozzáférhetőnek kell lennie. A tevékenységek ellátásában alkalmazott eljárásokat megkülönböztetésektől mentesen kell alkalmazni.

III. MELLÉKLET

A 9. CIKKBEN EMLÍTETT ELISMERT SZERVEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

1. Az elismert szervnek az általa vizsgált berendezések tervezésében, gyártásában, szállításában, használatában vagy karbantartásában érintett szervezet elkülönített és azonosítható részének kell lennie.

2. Az elismert szerv közvetlen módon nem lehet érdekelt az általa vizsgált hordozható nyomástartó berendezések és azok alkatrészei, illetve hasonló versengő termékek tervezésében, gyártásában, szállításában vagy használatában.

3. A vizsgálatot ellátó személyzetnek a más feladatokat ellátó személyzettől egyértelműen elhatárolt hatáskörrel kell rendelkeznie, ehhez szervezeti elkülönítést kell alkalmazni és az anyaszervezeten belül a vizsgáló szervnél különleges jelentési eljárásokat kell megállapítani.

IV. MELLÉKLET

I. RÉSZ

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK

A modul (belső gyártásellenőrzés)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett, a 2. pontban megállapított kötelezettségeket teljesítő megbízott képviselője biztosítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések kielégítik az azokra vonatkozó irányelv követelményeit, és arról nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelzést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot.

2.

A gyártónak el kell készítenie a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt, és a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles azt az utolsó hordozható nyomástartó berendezések legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni és a vizsgálat lefolytatásához a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani.

Ha sem a gyártó, sem annak megbízott képviselője nem telepedett le a Közösségben, a dokumentáció megőrzése és rendelkezésre bocsátása annak a személynek a felelőssége, aki a hordozható nyomástartó berendezéseket a Közösségben forgalomba hozta.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a hordozható nyomástartó berendezéseknek az azokra vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelősége értékelését. A dokumentációnak az ilyen értékelés lefolytatásához szükséges mértékig érintenie kell a hordozható nyomástartó berendezés tervezését, gyártását és üzemelését, és tartalmaznia kell:

- a hordozható nyomástartó berendezések általános ismertetését,

- az elvi tervezési és gyártási rajzokat és az alkotóelemek, szerelvények, áramkörök stb. sematikus ábráit,

- az említett rajzok és sematikus ábrák, valamint a hordozható nyomástartó berendezések működése megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- az irányelv követelményeinek kielégítése céljából alkalmazott megoldások leírását,

- a tervezésben felhasznált számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeinek ismertetését,

- a vizsgálati jelentéseket.

4.

A gyártónak, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjének a műszaki dokumentációhoz mellékelnie kell a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

5.

A gyártónak meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a hordozható nyomástartó berendezés 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és a berendezésre vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelését.

A1 modul (belső gyártásellenőrzés az átvételi eljárás felügyeletével)

Az A modul követelményein túlmenően az alábbiakat kell alkalmazni.

Az átvételi eljárást a gyártónak kell lefolytatnia, és annak felügyeletét a gyártó által kiválasztott bejelentett szerv által végrehajtandó váratlan látogatások formájában kell biztosítani.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv köteles:

- meggyőződni arról, hogy a gyártó ténylegesen lefolytatja az átvételi eljárást,

- ellenőrzések végrehajtása céljából a gyártás vagy tárolás helyén mintákat venni a hordozható nyomástartó berendezésekből. A bejelentett szerv dönt a mintavételre kiválasztott berendezések számáról, valamint megállapítja, hogy szükséges-e az összes berendezésmintán vagy azok egy részén átvételi eljárást végezni, illetve végeztetni.

Ha egy vagy több hordozható nyomástartó berendezés nem felel meg, a bejelentett szervnek meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

A bejelentett szerv azonosító számát a gyártónak el kell helyezni a bejelentett szerv felelősségére minden egyes hordozható nyomástartó berendezésen.

B modul (EK-típusvizsgálat)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a bejelentett szerv meggyőződik arról és tanúsítja, hogy a tervezett gyártás reprezentatív mintái megfelelnek az azokra vonatkozó irányelv rendelkezéseinek.

2.

Az EK-típusvizsgálatra irányuló kérelmet a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője egy általa kiválasztott bejelentett szervhez nyújtja be.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét és címét, illetve ha a kérelmet a gyártó Közösségben letelepedett megbízott képviselője kezdeményezte, a gyártó Közösségben letelepedett megbízott képviselőjének nevét és címét is,

- egy írásos nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ugyanannak a típusvizsgálatnak az elvégzésére másik bejelentett szervhez nem nyújtottak be kérelmet,

- a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a bejelentett szerv rendelkezésére kell bocsátania a tervezett gyártmányoknak a továbbiakban a "típus" néven említett reprezentatív mintáit. Ha a tesztelési programhoz szükséges, a bejelentett szerv további mintákra tarthat igényt.

A típus a hordozható nyomástartó berendezések több változatára vonatkozhat, feltéve hogy a különböző változatok közötti eltérés a biztonság szintjét nem befolyásolja.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a hordozható nyomástartó berendezéseknek az azokra vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelőségének értékelését. A dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékig tartalmaznia kell a tervezési, gyártási és üzemelési adatokat, valamint:

- a típus általános ismertetését,

- az elvi tervezési és gyártási rajzokat és az alkotóelemek, szerelvények, áramkörök stb. sematikus ábráit,

- az említett rajzok és sematikus ábrák, valamint a hordozható nyomástartó berendezések működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- az irányelv lényeges követelményeinek kielégítése céljából alkalmazott megoldások leírását,

- a tervezésben felhasznált számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit,

- a vizsgálati jelentéseket,

- a gyártás során végrehajtandó tesztelésekkel kapcsolatos adatokat,

- a képesítéssel vagy jóváhagyással kapcsolatos adatokat.

4. A bejelentett szervnek:

4.1.

meg kell vizsgálnia a műszaki dokumentációt, meg kell győződnie arról, hogy a típus gyártása az abban előírtaknak megfelelően történt-e, és köteles azonosítani az irányelv megfelelő rendelkezéseivel összhangban tervezett alkotóelemeket.

A bejelentett szervnek különösen:

- meg kell vizsgálnia a műszaki dokumentációt tervezési és gyártástechnológiai szempontok szerint,

- véleményeznie kell az olyan felhasznált anyagokat, amelyek nem elégítik ki az irányelv megfelelő rendelkezéseit, és ellenőriznie kell az anyagok gyártója által kibocsátott igazolásokat,

- jóvá kell hagynia a nyomástartó berendezések alkatrészei végleges csatlakoztatásának eljárását, vagy ellenőriznie kell, hogy azokat korábban jóváhagyták-e,

- ellenőriznie kell, hogy a nyomástartó berendezések alkatrészeinek végleges csatlakoztatását és a roncsolásmentes tesztelést végző személyzet tagjai megfelelő képesítéssel vagy jóváhagyással rendelkeznek-e;

4.2.

el kell végeznie vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges teszteléseket annak megállapítása céljából, hogy a gyártó által alkalmazott megoldások megfelelnek-e az irányelv követelményeinek;

4.3.

el kell végeznie vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges teszteléseket annak megállapítása céljából, hogy a megfelelő irányelv rendelkezéseit ténylegesen alkalmazták-e;

4.4.

meg kell állapodnia a kérelmezővel a vizsgálatok elvégzése és tesztelések lefolytatása kijelölt helyszínekről.

5.

Ha a típus kielégíti a rá vonatkozó irányelv rendelkezéseit, a bejelentett szervnek a kérelmező részére ki kell állítani egy EK-típusvizsgálati tanúsítványt. A 10 éves időtartamra érvényes és megújítható tanúsítványnak tartalmaznia kell a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményét, valamint a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A műszaki dokumentáció megfelelő részeinek felsorolását mellékelni kell a tanúsítványhoz, és annak egy példányát a bejelentett szervnek kell megőriznie.

Ha a bejelentett szerv elutasítja az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kibocsátását a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője számára, köteles az elutasítást részletesen megindokolni. Rendelkezni kell az ilyen esetben alkalmazható jogorvoslatról.

6.

A kérelmező köteles tájékoztatni az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kibocsátásával kapcsolatos műszaki dokumentációval rendelkező bejelentett szervet a jóváhagyott hordozható nyomástartó berendezéseken végrehajtott minden módosításról; a módosítások további jóváhagyástól függenek, ha azok befolyásolhatják az irányelv rendelkezéseinek való megfelelőséget vagy a berendezésekre előírt használati feltételeket. Ezt a további jóváhagyást az eredeti EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítése formájában kell megadni.

7.

Minden bejelentett szerv köteles közölni a többi tagállammal az általa visszavont, illetve kérelemre az általa kibocsátott EK-típusvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó adatokat.

Minden bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított EK-típusvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó adatokat.

8.

A többi bejelentett szerv megkaphatja a kibocsátott EK-típusvizsgálati tanúsítványoknak, illetve azok kiegészítéseinek másolatait. A típusvizsgálati tanúsítványok mellékleteit a többi bejelentett szerv rendelkezésére kell bocsátani.

9.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles az utolsó legyártott hordozható nyomástartó berendezés gyártásának a napjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni az EK-típusvizsgálati tanúsítványok és kiegészítések példányait, az azokhoz mellékelt műszaki dokumentációval együtt.

Ha sem a gyártó, sem annak megbízott képviselője nem telepedett le a Közösségben, a műszaki dokumentáció hozzáférhetőségének biztosítása annak a személynek a felelőssége, aki a hordozható nyomástartó berendezéseket a Közösségben forgalomba hozta.

B1 modul (EK-tervvizsgálat)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a bejelentett szerv meggyőződik arról és tanúsítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések tervei kielégítik a rá vonatkozó irányelv rendelkezéseinek követelményeit.

2.

Az EK-tervvizsgálatra irányuló kérelmet a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője egy általa kiválasztott bejelentett szervhez nyújtja be.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét és címét, illetve ha a kérelmet a gyártó Közösségben letelepedett megbízott képviselője nyújtotta be, a gyártó Közösségben letelepedett megbízott képviselőjének nevét és címét is,

- egy írásos nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ugyanannak a tervvizsgálatnak az elvégzésére másik bejelentett szervhez nem nyújtottak be kérelmet,

- a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt.

A kérelem a hordozható nyomástartó berendezések több változatára vonatkozhat, feltéve hogy a különböző változatok közötti eltérés a biztonság szintjét nem befolyásolja.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a hordozható nyomástartó berendezéseknek az azokra vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelőségének értékelését. A dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékig tartalmaznia kell a tervezési, gyártási és üzemelési adatokat, valamint:

- a típus általános ismertetését,

- az elvi tervezési és gyártási rajzokat és az alkotóelemek, szerelvények, áramkörök stb. sematikus ábráit,

- az említett rajzok és sematikus ábrák, valamint a hordozható nyomástartó berendezések működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- az irányelv lényeges követelményeinek kielégítése céljából alkalmazott megoldások leírását,

- a tervezési megoldás megfelelőségének alátámasztásához szükséges bizonyítékokat; ezeknek a bizonyítékoknak tartalmazniuk kell a gyártó laboratóriumában vagy a gyártó megbízásából lefolytatott tesztelések eredményeit,

- a tervezésben felhasznált számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit,

- a képesítéssel vagy jóváhagyással kapcsolatos adatokat.

4. A bejelentett szervnek:

4.1.

meg kell vizsgálnia a műszaki dokumentációt, és azonosítania kell az irányelv megfelelő rendelkezéseivel összhangban tervezett alkotóelemeket.

A bejelentett szervnek különösen:

- értékelnie kell az olyan felhasznált anyagokat, amelyek nem elégítik ki az irányelv megfelelő rendelkezéseit,

- jóvá kell hagynia a nyomástartó berendezések alkatrészei végleges csatlakoztatásának eljárását, vagy ellenőriznie kell, hogy azokat korábban jóváhagyták-e,

- ellenőriznie kell, hogy a nyomástartó berendezések alkatrészeinek végleges csatlakoztatását és a roncsolásmentes tesztelést végző személyzet tagjai megfelelő képesítéssel vagy jóváhagyással rendelkeznek-e;

4.2.

el kell végeznie a megfelelő vizsgálatokat annak megállapítása céljából, hogy a gyártó által alkalmazott megoldások megfelelnek-e az irányelv követelményeinek;

4.3.

el kell végeznie a megfelelő vizsgálatokat annak megállapítása céljából, hogy a megfelelő irányelv rendelkezéseit ténylegesen alkalmazták-e.

5.

Ha a terv kielégíti a rá vonatkozó irányelv rendelkezéseit, a bejelentett szervnek a kérelmező részére ki kell állítani egy EK-tervvizsgálati tanúsítványt. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a kérelmező nevét és címét, a vizsgálat eredményét, az érvényesség feltételeit, valamint a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat.

A műszaki dokumentáció megfelelő részeinek felsorolását mellékelni kell a tanúsítványhoz, és annak egy példányát a bejelentett szervnek kell megőriznie.

Ha a bejelentett szerv elutasítja az EK-tervvizsgálati tanúsítvány kibocsátását a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője számára, köteles az elutasítást részletesen megindokolni. Rendelkezni kell az ilyen esetben alkalmazható jogorvoslatról.

6.

A kérelmező köteles tájékoztatni az EK-tervvizsgálati tanúsítvány kibocsátásával kapcsolatos műszaki dokumentációval rendelkező bejelentett szervet a jóváhagyott terven végrehajtott minden módosításról; a módosítások további jóváhagyástól függenek, ha azok befolyásolhatják az irányelv rendelkezéseinek való megfelelőséget vagy a berendezésekre előírt használati feltételeket. Ezt a további jóváhagyást az eredeti EK-tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítése formájában kell megadni.

7.

Minden bejelentett szerv köteles közölni a többi tagállammal az általa visszavont, illetve kérelemre az általa kibocsátott EK-tervvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó adatokat.

Minden bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított EK-tervvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó adatokat.

8.

A többi bejelentett szerv kérelemre adatokat kaphat az alábbiakról:

- a kibocsátott EK-tervvizsgálati tanúsítványokról és azok kiegészítéseiről,

- a visszavont EK-tervvizsgálati tanúsítványokról és azok kiegészítéseiről.

9.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles az utolsó legyártott hordozható nyomástartó berendezés gyártásának a napjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni az EK-tervvizsgálati tanúsítványok és kiegészítések példányait, a 3. pontban említett műszaki dokumentációval együtt.

Ha sem a gyártó, sem annak megbízott képviselője nem telepedett le a Közösségben, a műszaki dokumentáció hozzáférhetőségének biztosítása annak a személynek a felelőssége, aki a hordozható nyomástartó berendezéseket a Közösségben forgalomba hozta.

C1 modul (típusmegfelelőség)

1.

Ez a modul ismerteti az eljárásnak azt a részét, amely által a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője biztosítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett típus jellemzőinek, és kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv rendelkezéseiben előírt követelményeket, valamint erről a tényről nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot.

2.

A gyártónak meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a hordozható nyomástartó berendezés EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és a berendezésre vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelését.

3.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az utolsó hordozható nyomástartó berendezés legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni.

Olyan esetekben, amikor sem a gyártó, sem annak megbízott képviselője nem telepedett le a Közösségben, a dokumentáció hozzáférhetőségének biztosítása annak a személynek a felelőssége, aki a hordozható nyomástartó berendezéseket a Közösségben forgalomba hozta.

4.

Az átvételi eljárás lefolytatásának a felügyeletét a gyártó által kiválasztott bejelentett szerv által végrehajtandó váratlan látogatások formájában kell biztosítani.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv köteles:

- meggyőződni arról, hogy a gyártó ténylegesen lefolytatja az átvételi eljárást,

- ellenőrzések végrehajtása céljából a gyártás vagy tárolás helyén mintákat venni a hordozható nyomástartó berendezésekből. A bejelentett szerv dönt a mintavételre kiválasztott berendezések számáról, valamint megállapítja, hogy szükséges-e az összes berendezésmintán vagy azok egy részén az átvételi eljárást elvégezni, illetve elvégeztetni.

Ha egy vagy több hordozható nyomástartó berendezés nem felel meg, a bejelentett szervnek meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

A bejelentett szerv azonosító számát a gyártónak el kell helyezni a bejelentett szerv felelősségére minden egyes hordozható nyomástartó berendezésen.

D modul (gyártás-minőségbiztosítás)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a 2. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja, hogy az adott hordozható nyomástartó berendezések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítvány vagy EK-tervvizsgálati tanúsítvány ismertetett típusnak, és kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv rendelkezéseit, és arról nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot. A "Π" jelölés mellett el kell helyezni a 4. pont szerinti közösségi felügyeletért felelős bejelentett szerv azonosító számát.

2.

A gyártó köteles a gyártásra, az átvételi ellenőrzésre és a tesztelésre vonatkozóan egy, a 3. pontban meghatározott, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni, és magát a 4. pont szerinti felügyeletnek alávetni.

3.

3.1.

A gyártó köteles minőségbiztosítási rendszerének értékelésére egy általa kiválasztott bejelentett szervhez kérelmet benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó összes lényeges adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt,

- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány vagy EK-tervvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a hordozható nyomástartó berendezések feleljenek meg az EK-típusvizsgálati tanúsítvány vagy EK-tervvizsgálati tanúsítvány ismertetett típusnak és a rá vonatkozó irányelv követelményeinek.

A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendezett módon dokumentálni kell írásos iránymutatások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak megfelelő ismertetését kell tartalmaznia:

- a minőségi célkitűzések ismertetése és a szervezeti felépítés, valamint a vezetőségnek a hordozható nyomástartó berendezések minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre,

- a gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és szisztematikus intézkedések, különösen az alkalmazott eljárások,

- a gyártás előtt, közben és után elvégzendő vizsgálatok és tesztek és ezek gyakorisága,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével vagy jóváhagyásával kapcsolatos jelentések,

- az elvárt minőségi szint és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működése elérésének figyelemmel kíséréséhez használt eszközök.

3.3.

A bejelentett szerv köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert, hogy meghatározhassa, hogy az kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket.

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie hordozható nyomástartó berendezések értékelésében. Az értékelési eljárásnak a gyártó telephelyén tett látogatást is tartalmaznia kell.

A határozatról a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot. Rendelkezni kell az ilyen esetben alkalmazható jogorvoslatról.

3.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését és a rendszer kielégítő színvonalának és hatékonyságának megőrzését.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője a minőségbiztosítási rendszeren végrehajtani kívánt minden módosításról köteles értesíteni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervet.

A bejelentett szerv köteles értékelni a javasolt változtatásokat, és köteles megállapítani, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket, vagy újraértékelést kell-e végrehajtani.

A bejelentett szerv határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak felmérése, hogy a gyártó kellően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2.

A gyártónak lehetővé kell tennie a bejelentett szerv számára a gyártó-, vizsgáló-, tesztelő- és tárolóhelyiségekbe a belépést vizsgálat céljából, és köteles minden szükséges tájékoztatást megadni, különösen az alábbiakat:

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével kapcsolatos jelentések stb.

4.3.

A bejelentett szerv köteles időszakos ellenőrzést végrehajtani annak megállapítása céljából, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, és a gyártó számára jelentést készít az időszakos ellenőrzésről. Az időszakos ellenőrzés gyakoriságát úgy kell megállapítani, hogy minden hároméves időszakban a teljes újraértékelés végrehajtásra kerüljön.

4.4.

A fentieken túlmenően a bejelentett szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen kiegészítő látogatások szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szerv által alkalmazott, az ellenőrző látogatásokra vonatkozó felügyelőrendszer alapján határozzák meg. Az ellenőrző látogatások felügyelőrendszerében különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a berendezések kategóriája,

- a korábbi felügyeleti látogatások eredményei,

- a korrekciós intézkedések nyomon követésének szükségessége,

- ahol az szükséges, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges körülmények,

- a gyártási szervezet, koncepció vagy technika jelentős változtatása.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv szükség esetén teszteket végez vagy végeztet el annak ellenőrzése céljából, hogy a rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szerv köteles a látogatásokról, és ha teszteket végeztek, a tesztekről is jelentést készíteni a gyártó számára.

5.

A gyártó köteles a következőket az utolsó hordozható nyomástartó berendezések legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani:

- a 3.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett módosítások,

- bejelentett szervnek a 3.3. pont utolsó bekezdésében, a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

6.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi tagállammal az általa visszavont, illetve, kérelemre, az általa kibocsátott, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyásokkal kapcsolatos adatot.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyással kapcsolatos adatot.

D1 modul (gyártás-minőségbiztosítás)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a 3. pontban előírt kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv rendelkezéseit, és arról nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot. A "Π" jelölés mellett el kell helyezni az 5. pontban meghatározott közösségi felügyeletért felelős bejelentett szerv azonosító számát.

2.

A gyártó köteles összeállítani az alábbiakban ismertetett műszaki dokumentációt.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a hordozható nyomástartó berendezések rájuk vonatkozó irányelvnek való megfelelőségének értékelését. A dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékig ki kell terjednie a hordozható nyomástartó berendezés kialakítására, gyártására és üzemelésére, és tartalmaznia kell:

- az érintett hordozható nyomástartó berendezések általános ismertetését,

- az elvi tervezési és gyártási rajzokat és az alkotóelemek, szerelvények, áramkörök stb. sematikus ábráit,

- az említett rajzok és sematikus ábrák, valamint a hordozható nyomástartó berendezések működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- az irányelv lényeges követelményeinek kielégítése céljából alkalmazott megoldások leírását,

- a tervezésben felhasznált számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeinek ismertetését,

- a vizsgálati jelentéseket.

3.

A gyártó köteles a gyártás, az átvételi ellenőrzés és a tesztelés céljából egy, a 4. pontban meghatározott, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert alkalmazni, és magát az 5. pontban meghatározott felügyeletnek alávetni.

4.

4.1.

A gyártó köteles minőségbiztosítási rendszerének értékelésére egy általa kiválasztott bejelentett szervhez kérelmet benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó összes lényeges adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt.

4.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a hordozható nyomástartó berendezések feleljenek meg a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek.

A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendezett módon dokumentálni kell írásos iránymutatások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak megfelelő ismertetését kell tartalmaznia:

- a minőségi célkitűzések ismertetése és a szervezeti felépítés, valamint a vezetőségnek a hordozható nyomástartó berendezések minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre,

- az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és szisztematikus intézkedések,

- a gyártás előtt, közben és után elvégzendő vizsgálatok és tesztek és ezek gyakorisága,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével vagy jóváhagyásával kapcsolatos jelentések,

- az elvárt minőség és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működése elérésének figyelemmel kíséréséhez használt eszközök.

4.3.

A bejelentett szerv köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert, hogy meghatározhassa, az kielégíti-e a 4.2. pontban említett követelményeket.

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie hordozható nyomástartó berendezések értékelésében. Az értékelési eljárásnak a gyártó telephelyén tett vizsgálati látogatást is tartalmaznia kell.

A határozatról a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot. Rendelkezni kell az ilyen esetben alkalmazható jogorvoslatról.

4.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését és a rendszer kielégítő színvonalának és hatékonyságának megőrzését.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője a minőségbiztosítási rendszeren végrehajtani kívánt minden módosításról köteles értesíteni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervet.

A bejelentett szerv köteles értékelni a javasolt változtatásokat, és köteles megállapítani, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 4.2. pontban említett követelményeket, vagy újraértékelést kell-e végrehajtani.

A bejelentett szerv határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot.

5.

5.1.

A felügyelet célja annak felmérése, hogy a gyártó kellően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből származó kötelezettségeit.

5.2.

A gyártónak lehetővé kell tennie a bejelentett szerv számára a gyártó-, vizsgáló-, tesztelő- és tárolóhelyiségekbe a belépést vizsgálat céljából, és köteles minden szükséges tájékoztatást megadni, különösen az alábbiakat:

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével kapcsolatos jelentések stb.

5.3.

A bejelentett szerv köteles időszakos ellenőrzést végrehajtani annak megállapítása céljából, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, és a gyártó számára jelentést készít az időszakos ellenőrzésről. Az időszakos ellenőrzés gyakoriságát úgy kell megállapítani, hogy minden hároméves időszakban a teljes újraértékelés végrehajtásra kerüljön.

5.4.

A fentieken túlmenően a bejelentett szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen kiegészítő látogatások szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szerv által alkalmazott, az ellenőrző látogatásokra vonatkozó felügyelőrendszer alapján határozzák meg. Az ellenőrző látogatások felügyelőrendszerében különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a berendezések kategóriája,

- a korábbi felügyeleti látogatások eredményei,

- a korrekciós intézkedések nyomon követésének szükségessége,

- ahol az szükséges, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges körülmények,

- a gyártási szervezet, koncepció vagy technika jelentős változtatása.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv szükség esetén teszteléseket végez vagy végeztet el annak ellenőrzése céljából, hogy a rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szerv köteles a látogatásokról, és ha teszteléseket végeztek, a tesztelésekről is jelentést készíteni a gyártó számára.

6.

A gyártó köteles a következőket az utolsó hordozható nyomástartó berendezések legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani:

- a 2. pontban említett dokumentáció,

- a 4.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 4.4. pont második bekezdésében említett módosítások,

- bejelentett szervnek a 4.3. pont utolsó bekezdésében, a 4.4. pont utolsó bekezdésében, valamint az 5.3. és 5.4. pontban említett határozatai és jelentései.

7.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi tagállammal az általa visszavont, illetve, kérelemre, az általa kibocsátott, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyásokkal kapcsolatos adatot.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyással kapcsolatos adatokat.

E modul (termék-minőségbiztosítás)

1.

1. Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a 2. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések megfelelnek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban ismertetett típusnak, és kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv követelményeit, valamint erről a tényről nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden terméken elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot. A "Π" jelölés mellett el kell helyezni a 4. pontban meghatározott közösségi felügyeletért felelős bejelentett szerv azonosító számát.

2.

A gyártó köteles a gyártás, az átvételi ellenőrzés és a tesztelés céljából egy, a 3. pontban meghatározott, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert alkalmazni, és magát a 4. pontban meghatározott felügyeletnek alávetni.

3.

3.1.

A gyártó köteles minőségbiztosítási rendszerének értékelésére egy általa kiválasztott bejelentett szervhez kérelmet benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó összes lényeges adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt,

- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszer keretében minden egyes hordozható nyomástartó berendezést vizsgálatnak és megfelelő tesztelésnek kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy azok feleljenek meg a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek. A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendezett módon dokumentálni kell írásos iránymutatások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak megfelelő ismertetését kell tartalmaznia:

- a minőségi célkitűzések ismertetése és a szervezeti felépítés, valamint a vezetőségnek a hordozható nyomástartó berendezések minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre,

- a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek,

- a minőségbiztosítási rendszer hatékony működése figyelemmel kíséréséhez használt eszközök,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével vagy jóváhagyásával kapcsolatos jelentések,

3.3.

A bejelentett szerv köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert, hogy meghatározhassa, az kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket.

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie hordozható nyomástartó berendezések értékelésében. Az értékelési eljárásnak a gyártó telephelyén tett vizsgálati látogatást is tartalmaznia kell.

A határozatról a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot. Rendelkezni kell az ilyen esetben alkalmazható jogorvoslatról.

3.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését és a rendszer kielégítő színvonalának és hatékonyságának megőrzését.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője a minőségbiztosítási rendszeren végrehajtani kívánt minden módosításról köteles értesíteni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervet.

A bejelentett szerv köteles értékelni a javasolt változtatásokat, és köteles megállapítani, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket, vagy újraértékelést kell-e végrehajtani.

A bejelentett szerv határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak felmérése, hogy a gyártó kellően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2.

A gyártónak lehetővé kell tennie a bejelentett szerv számára a gyártó-, vizsgáló-, tesztelő- és tárolóhelyiségekbe a belépést vizsgálat céljából, és köteles minden szükséges tájékoztatást megadni, különösen az alábbiakat:

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,

- a műszaki dokumentáció,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével kapcsolatos jelentések stb.

4.3.

A bejelentett szerv köteles időszakos ellenőrzést végrehajtani annak megállapítása céljából, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, és a gyártó számára jelentést készít az időszakos ellenőrzésről. Az időszakos ellenőrzés gyakoriságát úgy kell megállapítani, hogy minden hároméves időszakban a teljes újraértékelés végrehajtásra kerüljön.

4.4.

A fentieken túlmenően a bejelentett szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen kiegészítő látogatások szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szerv által alkalmazott, az ellenőrző látogatásokra vonatkozó felügyelőrendszer alapján határozzák meg. Az ellenőrző látogatások felügyelőrendszerében különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a berendezések kategóriája,

- a korábbi felügyeleti látogatások eredményei,

- a korrekciós intézkedések nyomon követésének szükségessége,

- ahol az szükséges, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges körülmények,

- a gyártási szervezet, koncepció vagy technika jelentős változtatása.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv szükség esetén teszteléseket végez vagy végeztet el annak ellenőrzése céljából, hogy a rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szerv köteles a látogatásokról, és ha teszteléseket végeztek, a tesztelésekről is jelentést készíteni a gyártó számára.

5.

A gyártó köteles a következőket az utolsó hordozható nyomástartó berendezések legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani:

- a 3.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett módosítások,

- bejelentett szervnek a 3.3. pont utolsó bekezdésében, a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

6.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi tagállammal az általa visszavont, illetve, kérelemre, az általa kibocsátott, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyásokkal kapcsolatos adatokat.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyással kapcsolatos adatokat.

E1 modul (termék-minőségbiztosítás)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a 3. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv rendelkezéseit, és arról nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot. A "Π" jelölés mellett el kell helyezni az 5. pontban említett közösségi felügyeletért felelős bejelentett szerv azonosító számát.

2.

A gyártó köteles összeállítani az alábbiakban ismertetett műszaki dokumentációt.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a hordozható nyomástartó berendezéseknek az azokra vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelőségének értékelését. A dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékig tartalmaznia kell a hordozható nyomástartó berendezések kialakítását, gyártását és üzemelését, valamint:

- az adott berendezés általános ismertetését,

- az elvi tervezési és gyártási rajzokat és az alkotóelemek, szerelvények, áramkörök stb. sematikus ábráit,

- az említett rajzok és sematikus ábrák, valamint a berendezések működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- az irányelv lényeges követelményeinek kielégítése céljából alkalmazott megoldások leírását,

- a tervezésben felhasznált számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit,

- a vizsgálati jelentéseket.

3.

A gyártó köteles hordozható nyomástartó berendezés átvételi ellenőrzése és tesztelése céljából egy, a 4. pontban meghatározott jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert alkalmazni, és magát az 5. pontban meghatározott felügyeletnek alávetni.

4.

4.1.

A gyártó köteles minőségbiztosítási rendszerének értékelésére egy általa kiválasztott bejelentett szervhez kérelmet benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó összes lényeges adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt.

4.2.

A minőségbiztosítási rendszer keretében minden egyes hordozható nyomástartó berendezést vizsgálatnak és megfelelő tesztelésnek kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy azok feleljenek meg a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek. A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendezett módon dokumentálni kell írásos iránymutatások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak megfelelő ismertetését kell tartalmaznia:

- a minőségi célkitűzések ismertetése és a szervezeti felépítés, valamint a vezetőségnek a hordozható nyomástartó berendezések minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre,

- az alkatrészek csatlakoztatásához alkalmazott eljárások,

- a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és tesztek,

- a minőségbiztosítási rendszer hatékony működése figyelemmel kíséréséhez használt eszközök,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével vagy engedélyeivel kapcsolatos jelentések.

4.3.

A bejelentett szerv köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert, hogy meghatározhassa, az kielégíti-e a 4.2. pontban említett követelményeket.

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie hordozható nyomástartó berendezések értékelésében. Az értékelési eljárásnak a gyártó telephelyén tett vizsgálati látogatást is tartalmaznia kell.

A határozatról a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot. Rendelkezni kell az ilyen esetben alkalmazható jogorvoslatról.

4.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését és a rendszer kielégítő színvonalának és hatékonyságának megőrzését.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője a minőségbiztosítási rendszeren végrehajtani kívánt minden módosításról köteles értesíteni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervet.

A bejelentett szerv köteles értékelni a javasolt változtatásokat, és köteles megállapítani, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 4.2. pontban említett követelményeket, vagy újraértékelést kell-e végrehajtani.

A bejelentett szerv határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot.

5.

5.1.

A felügyelet célja annak felmérése, hogy a gyártó kellően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből származó kötelezettségeit.

5.2.

A gyártónak lehetővé kell tennie a bejelentett szerv számára a gyártó-, vizsgáló-, tesztelő- és tárolóhelyiségekbe a belépést vizsgálat céljából, és köteles minden szükséges tájékoztatást megadni, különösen az alábbiakat:

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,

- a műszaki dokumentáció,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével kapcsolatos jelentések stb.

5.3.

A bejelentett szerv köteles időszakos ellenőrzést végrehajtani annak megállapítása céljából, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, és a gyártó számára jelentést készít az időszakos ellenőrzésről. Az időszakos ellenőrzés gyakoriságát úgy kell megállapítani, hogy minden hároméves időszakban a teljes újraértékelés végrehajtásra kerüljön.

5.4.

A fentieken túlmenően a bejelentett szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen kiegészítő látogatások szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szerv által alkalmazott, az ellenőrző látogatásokra vonatkozó felügyelőrendszer alapján határozzák meg. Az ellenőrző látogatások felügyelőrendszerében különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a berendezések kategóriája,

- a korábbi felügyeleti látogatások eredményei,

- a korrekciós intézkedések nyomon követésének szükségessége,

- ahol az szükséges, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges körülmények,

- a gyártási szervezet, koncepció vagy technika jelentős változtatása.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv szükség esetén teszteléseket végez vagy végeztet el annak ellenőrzése céljából, hogy a rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szerv köteles a látogatásokról, és ha teszteléseket végeztek, a tesztelésekről is jelentést készíteni a gyártó számára.

6.

A gyártó köteles a következőket az utolsó hordozható nyomástartó berendezések legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani:

- a 2. pontban említett dokumentáció,

- a 4.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 4.4. pont második bekezdésében említett módosítások,

- a bejelentett szervnek a 4.3. pont utolsó bekezdésében, a 4.4. pont utolsó bekezdésében, valamint az 5.3. és 5.4. pontban említett határozatai és jelentései.

7.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi tagállammal az általa visszavont, illetve, kérelemre, az általa kibocsátott, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyásokkal kapcsolatos adatot.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyással kapcsolatos adatokat.

F modul (termékellenőrzés)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője biztosítja, hogy a 3. pont rendelkezéseinek alkalmazási körébe tartozó hordozható nyomástartó berendezések megfelelnek:

- az EK-típusvizsgálati tanúsítványban, vagy

- az EK-tervvizsgálati tanúsítványban

ismertetett típusnak, továbbá kielégítik a vonatkozó irányelv követelményeit, és erről nyilatkozatot bocsát ki.

2.

A gyártó köteles minden szükséges intézkedés megtételével biztosítani, hogy a gyártási folyamatban megkövetelik, hogy a hordozható nyomástartó berendezések feleljenek meg:

- az EK-típusvizsgálati tanúsítványban, vagy

- az EK-tervvizsgálati tanúsítványban

ismertetett típusnak és elégítsék ki a rájuk vonatkozó irányelv követelményeit.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot.

3.

A bejelentett szerv köteles a 4. pontnak megfelelően minden egyes termék vizsgálatával és tesztelésével megfelelő vizsgálatot és tesztelést végezni annak ellenőrzése céljából, hogy a hordozható nyomástartó berendezések kielégítik-e az irányelv megfelelő követelményeit.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az utolsó hordozható nyomástartó berendezések legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni.

4.

4.1.

Minden egyes hordozható nyomástartó berendezést külön-külön kell vizsgálni és a megfelelő vizsgálatoknak és tesztelésnek alávetni annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e a típus jellemzőinek és kielégíti-e a rá vonatkozó irányelv követelményeit.

A bejelentett szerv különösen köteles:

- ellenőrizni, hogy a nyomástartó berendezések alkatrészeinek állandó csatlakoztatását és a roncsolásmentes tesztelést végző személyzet megfelelő képesítéssel vagy jóváhagyással rendelkezik-e,

- ellenőrizni az anyagok gyártója által kibocsátott igazolásokat,

- elvégezni vagy elvégeztetni az átvételi ellenőrzést és tesztelést, és ahol az szükséges, a biztonsági berendezéseket vizsgálni.

4.2.

A bejelentett szerv köteles azonosító számát elhelyezni vagy elhelyeztetni minden egyes hordozható nyomástartó berendezésen, és köteles elkészíteni a lefolytatott tesztelésekkel kapcsolatos írásos megfelelőségi igazolást.

4.3.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a bejelentett szerv által kiállított megfelelőségi igazolásokat kérelemre rendelkezésre tudják bocsátani.

G modul (egyedi EK-ellenőrzés)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a gyártó biztosítja, hogy a 4.1. pontban említett igazolással ellátott hordozható nyomástartó berendezések kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv rendelkezéseit, és arról nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot.

2.

A gyártó az egyedi ellenőrzés végrehajtásához köteles egy általa kiválasztott bejelentett szervhez kérelmet benyújtani. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a gyártó nevét és címét, valamint a helyet, ahol a hordozható nyomástartó berendezés található,

- egy írásos nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hasonló kérelmet másik bejelentett szervhez nem nyújtottak be,

- a műszaki dokumentációt.

3.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a hordozható nyomástartó berendezéseknek a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelőségének értékelését, valamint a hordozható nyomástartó berendezések kialakítása, gyártása és üzemelése megértését.

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

- az érintett berendezés általános ismertetését,

- az elvi tervezési és gyártási rajzokat és az alkotóelemek, szerelvények, áramkörök stb. sematikus ábráit,

- az említett rajzok és sematikus ábrák, valamint a hordozható nyomástartó berendezések működése megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- a tervezésben felhasznált számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit,

- a vizsgálati jelentéseket,

- a gyártási és tesztelési eljárások jóváhagyásával, valamint az érintett személyzet képesítésével vagy jóváhagyásával kapcsolatos adatokat.

4. A bejelentett szerv köteles megvizsgálni minden egyes hordozható nyomástartó berendezés tervét és szerkezetét, és a gyártás folyamán lefolytatni minden szükséges tesztelést annak biztosítása céljából, hogy a hordozható nyomástartó berendezések kielégítsék a rájuk vonatkozó irányelv követelményeit.

4.1.

A bejelentett szerv köteles a hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni vagy elhelyeztetni azonosító számát, és köteles a végrehajtott tesztelések vonatkozásában megfelelőségi igazolást kiállítani. A megfelelőségi igazolást 10 éven keresztül meg kell őrizni.

4.2.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a megfelelőségi nyilatkozatot és a bejelentett szerv által kibocsátott megfelelőségi igazolást kérelemre rendelkezésre tudják bocsátani.

A bejelentett szerv különösen köteles:

- megvizsgálni a műszaki dokumentációt tervezési és gyártástechnológiai szempontok szerint,

- értékelni az olyan anyagokat, amelyek nem elégítik ki az irányelv megfelelő rendelkezéseit és ellenőrizni az anyagok gyártója által kibocsátott igazolásokat,

- jóváhagyni a nyomástartó berendezések alkatrészeinek állandó csatlakoztatásához használt eljárásokat,

- ellenőrizni a képesítéseket vagy jóváhagyásokat,

- elvégezni vagy elvégeztetni az átvételi ellenőrzést és tesztelést, és szükség esetén vizsgálni a biztonsági berendezéseket.

H modul (teljes minőségbiztosítás)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a 2. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések kielégítik a rájuk vonatkozó irányelv követelményeit, és arról nyilatkozatot bocsát ki. A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen elhelyezni a "Π" jelölést, és köteles elkészíteni egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot. A "Π" jelölés mellett el kell helyezni a 4. pontban említett közösségi felügyeletért felelős bejelentett szerv azonosító számát.

2.

A gyártó köteles a tervezés, a gyártás, az átvételi ellenőrzés és a tesztelés céljából egy, a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert alkalmazni, és magát a 4. pontban meghatározott felügyeletnek alávetni.

3.

3.1.

A gyártó köteles minőségbiztosítási rendszerének értékelésére egy általa kiválasztott bejelentett szervhez kérelmet benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó összes lényeges adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell, hogy a hordozható nyomástartó berendezések feleljenek meg a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek.

A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendezett módon dokumentálni kell írásos iránymutatások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak megfelelő ismertetését kell tartalmaznia:

- a minőségi célkitűzések és a szervezeti felépítés, valamint a vezetőségnek a hordozható nyomástartó berendezések minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre,

- az alkalmazásra kerülő tervezési műszaki előírások és az alkalmazandó szabványok,

- a hordozható nyomástartó berendezések tervezésében használt tervellenőrzési és tervvizsgálati technikák, eljárások és szisztematikus intézkedések,

- a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, eljárások és szisztematikus intézkedések,

- a gyártás előtt, alatt és után elvégzendő vizsgálatok és tesztek és ezek gyakorisága,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével vagy jóváhagyásával kapcsolatos jelentések,

- a hordozható nyomástartó berendezésekhez megkívánt terv és minőség és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működése elérésének figyelemmel kíséréséhez használt eszközök.

3.3.

A bejelentett szerv köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert, hogy meghatározhassa, hogy az kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket.

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie hordozható nyomástartó berendezések értékelésében. Az értékelési eljárásnak a gyártó telephelyén tett vizsgálati látogatást is tartalmaznia kell.

A határozatról a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot. Rendelkezni kell az ilyen esetben alkalmazható jogorvoslatról.

3.4.

A gyártó köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését és a rendszer kielégítő színvonalának és hatékonyságának megőrzését.

A gyártó, vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője a minőségbiztosítási rendszeren végrehajtani kívánt minden módosításról köteles értesíteni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervet.

A bejelentett szerv köteles értékelni a javasolt változtatásokat, és köteles megállapítani, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket, vagy újraértékelést kell-e végrehajtani.

A bejelentett szerv határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak felmérése, hogy a gyártó kellően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2.

A gyártónak lehetővé kell tennie a bejelentett szerv számára a tervező-, gyártó-, vizsgáló-, tesztelő- és tárolóhelyiségekbe a belépést vizsgálat céljából, és köteles minden szükséges tájékoztatást megadni, különösen az alábbiakat:

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,

- a minőségbiztosítási rendszer tervezési szakaszában készített minőséggel kapcsolatos dokumentáció, például az elemzések, számítások, tesztelések eredményei stb.,

- a minőségbiztosítási rendszer gyártási szakaszában készített minőséggel kapcsolatos dokumentáció, mint a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével kapcsolatos jelentések stb.

4.3.

A bejelentett szerv köteles időszakos ellenőrzést végrehajtani annak megállapítása céljából, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, és a gyártó számára jelentést készít az időszakos ellenőrzésről. Az időszakos ellenőrzés gyakoriságát úgy kell megállapítani, hogy minden hároméves időszakban a teljes újraértékelés végrehajtásra kerüljön.

4.4.

A fentieken túlmenően a bejelentett szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen kiegészítő látogatások szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szerv által alkalmazott, az ellenőrző látogatásokra vonatkozó felügyelőrendszer alapján határozzák meg. Az ellenőrző látogatások felügyelőrendszerében különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a berendezések kategóriája,

- a korábbi felügyeleti látogatások eredményei,

- a korrekciós intézkedések nyomon követésének szükségessége,

- ahol az szükséges, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges körülmények,

- a gyártási szervezet, koncepció vagy technika jelentős változtatása.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv szükség esetén teszteléseket végez vagy végeztet annak ellenőrzése céljából, hogy a rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szerv köteles a látogatásokról, és ha teszteléseket végeztek, a tesztelésekről is jelentést készíteni a gyártó számára.

5.

A gyártó köteles a következőket az utolsó hordozható nyomástartó berendezések legyártásának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani:

- a 3.1. pont második bekezdésének második francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett módosítások,

- bejelentett szervnek a 3.3. pont utolsó bekezdésében, a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

6.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi tagállammal az általa visszavont, illetve, kérelemre, az általa kibocsátott, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyásokkal kapcsolatos adatot.

Valamennyi bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított, minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozó jóváhagyással kapcsolatos adatot.

H1 modul (teljes minőségbiztosítás tervvizsgálattal és az átvételi eljárás különleges felügyeletével)

1.

A H modul követelményein túlmenően a következőket kell alkalmazni:

a) a gyártó köteles a bejelentett szervhez kérelmet benyújtani a tervvizsgálatra;

b) a tervvizsgálatnak lehetővé kell tennie a hordozható nyomástartó berendezések tervezése, gyártása és üzemelése megértését, a rá vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelőség értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az alkalmazott tervezési műszaki előírásokat, valamint a szabványokat is, és

- ezek alkalmasságának a bizonyítékait. A bizonyítékoknak tartalmazniuk kell a gyártó laboratóriumában vagy a gyártó megbízásából lefolytatott tesztelések eredményeit;

c) a bejelentett szerv köteles megvizsgálni a kérelmet, és ha a tervek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelv rendelkezéseinek, EK-tervvizsgálati tanúsítványt bocsát ki a kérelmező számára. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat során tett megállapításokat, a tanúsítvány érvényességi feltételeit, a jóváhagyott tervek szükséges azonosítási adatait, és ahol az szükséges, a hordozható nyomástartó berendezés működésének a leírását;

d) a kérelmező a jóváhagyott tervek minden módosításáról köteles értesíteni az EK-tervvizsgálati tanúsítványt kibocsátó bejelentett szervet. A jóváhagyott terveken módosítások az EK-tervvizsgálati tanúsítványt kibocsátó bejelentett szerv további jóváhagyásának függvényében hajthatók végre, ha azok befolyásolhatják az irányelv rendelkezéseinek való megfelelőséget vagy a hordozható nyomástartó berendezések előírt használati feltételeit. Ezt a további jóváhagyást az eredeti EK-tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítése formájában kell megadni;

e) minden egyes bejelentett szerv köteles közölni a többi bejelentett szervvel az általa visszavont, illetve általa elutasított EK-tervvizsgálati tanúsítványokra vonatkozó lényeges adatokat.

2.

Az átvételi eljárás lefolytatása a bővített felügyelet végrehajtásának a függvénye, amelyet a bejelentett szerv váratlan látogatás formájában hajt végre. Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv köteles a vizsgálatokat elvégezni a hordozható nyomástartó berendezéseken.

II. RÉSZ

MEGFELELŐSÉG-ÚJRAÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

1.

Ez a rész ismerteti azt a módszert, amely biztosítja, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott, forgalomba hozott hordozható nyomástartó berendezések megfelelnek a 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelv rá vonatkozó követelményeinek.

2.

A használó köteles a bejelentett szerv rendelkezésére bocsátani minden olyan, a forgalomba hozott hordozható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos adatot, amely szükséges ahhoz, hogy a bejelentett szerv képes legyen a kérdéses berendezést pontosan azonosítani (származás, tervezési szabályok és acetilénpalackok esetében a porózus anyag). A berendezések használója köteles minden használati korlátozásról értesítést küldeni, valamint minden esetleges károsodást vagy végrehajtott javítást bejelenteni.

A bejelentett szerv köteles ellenőrizni a közvetlenül a biztonsági funkciót ellátó szelepek és alkatrészek állapotát is az ennek az irányelvnek a 3. cikke alapján meghatározott biztonsági szint biztosítása szempontjából.

3.

A bejelentett szerv köteles ellenőrizni, hogy a forgalomba hozott hordozható nyomástartó berendezések biztosítják-e legalább azt a biztonsági fokot, amelyet a 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelvben említett hordozható nyomástartó berendezések. Ezt az ellenőrzést a 2. pontnak megfelelően bemutatott dokumentumok tartalma, illetve, ahol az szükséges, további vizsgálatok alapján kell elvégezni.

4.

Ha a fenti ellenőrzések eredménye kielégítő, a berendezéseket a IV. melléklet III. részében előírt időszakos vizsgálatnak kell alávetni.

5.

A sorozatban gyártott tartályok esetében, beleértve azok szállításhoz használt szelepeit és alkatrészeit is, a fenti 3. és 4. pontban előírtak szerint a berendezések egyenkénti megvizsgálásával kapcsolatos megfelelőség-újraértékelési eljárásokat elismert szerv is végrehajthatja, ha korábban egy bejelentett szerv végrehajtotta a 3. pontban említett megfelelőség-újraértékelési műveleteket.

III. RÉSZ

IDŐSZAKOS VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

1. modul (termékek időszakos vizsgálata)

1.

Ez a modul ismerteti azt az eljárást, amely által a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa biztosítja, hogy a 3. pont alkalmazási körébe tartozó hordozható nyomástartó berendezések továbbra is kielégítik ezen irányelv követelményeit.

2.

Az 1. pontban említett követelmények kielégítése érdekében a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak biztosítására, hogy a használati feltételek és a karbantartás biztosítsák, hogy a hordozható nyomástartó berendezés továbbra is feleljen meg ezen irányelv követelményeinek, különösen a következőkkel:

- a hordozható nyomástartó berendezések rendeltetésszerű használata,

- a hordozható nyomástartó berendezések megfelelő töltőállomásokon történő feltöltése,

- a karbantartási vagy javítási munkák elvégzése,

- a szükséges időszakos vizsgálatok elvégzése.

A végrehajtott intézkedéseket dokumentálni kell, és a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője vagy a berendezések birtokosa köteles azt a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani.

3. A vizsgáló szerv köteles minden egyes termék megvizsgálásával és tesztelésével lefolytatni a megfelelő vizsgálatokat és teszteléseket annak ellenőrzése céljából, hogy a hordozható nyomástartó berendezések megfelelnek-e az irányelv megfelelő követelményeinek.

3.1.

Valamennyi hordozható nyomástartó berendezést külön-külön kell megvizsgálni és a 94/55/EK irányelv és 96/49/EK irányelv rendelkezéseiben előírtak szerinti tesztelést el kell végezni annak ellenőrzése céljából, hogy kielégítik-e azoknak az irányelveknek a követelményeit.

3.2.

A vizsgáló szerv köteles valamennyi időszakos vizsgálatnak alávetett termékre közvetlenül az időszakos vizsgálat napját követően felhelyezni vagy felhelyeztetni azonosító számát, és köteles kiállítani egy időszakos vizsgálati tanúsítványt. Ez a tanúsítvány több berendezésre is vonatkozhat (csoportos tanúsítvány).

3.3.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa köteles a 3.2. pontban előírt tanúsítványt és a 2. pontban előírt okmányokat legalább a következő időszakos vizsgálatig megőrizni.

2. modul (a minőségbiztosításon keresztül végrehajtott időszakos vizsgálat)

1.

Ez a modul az alábbi eljárásokat ismerteti:

- azt az eljárást, amely által a 2. pont kötelezettségeit teljesítő tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos biztosítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezések továbbra is kielégítik az irányelv követelményeit és erről nyilatkozatot ad ki. A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen feltüntetni az időszakos vizsgálat végrehajtásának időpontját, és köteles a berendezésekhez írásos megfelelőségi nyilatkozatot készíteni. A vizsgálat időpontja mellett fel kell tüntetni a 4. pontban meghatározott, a felügyeletért felelős bejelentett szerv azonosító számát is,

- azt az eljárást, amely által tartányok időszakos vizsgálatának egy elismert szerv általi, a 6. cikk (1) bekezdés második albekezdésének megfelelő elvégzésekor a 2. pont utolsó bekezdésének kötelezettségeit teljesítő elismert szerv tanúsítja, hogy a hordozható nyomástartó berendezés továbbra is kielégíti az irányelv követelményeit. Az elismert szerv köteles minden hordozható nyomástartó berendezésen feltüntetni az időszakos vizsgálat időpontját, és köteles kiállítani egy időszakos vizsgálati tanúsítványt.

Az időszakos vizsgálat időpontja mellett fel kell tüntetni az elismert szerv azonosító számát.

2.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak biztosítására, hogy a használati és karbantartási feltételek lehetővé tegyék, hogy a hordozható nyomástartó berendezés állandóan feleljen meg ezen irányelv követelményeinek, különösen a következőkkel:

- a hordozható nyomástartó berendezések rendeltetésszerű használata,

- a hordozható nyomástartó berendezések megfelelő töltőállomásokon történő feltöltése,

- a karbantartási vagy javítási munkák elvégzése,

- a szükséges időszakos vizsgálatok elvégzése.

A végrehajtott intézkedéseket dokumentálni kell, és a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa köteles azt a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa köteles gondoskodni arról, hogy az időszakos vizsgálatok végrehajtásához megfelelő képesítésű személyzet és a szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a berendezések birtokosa köteles a 3. pontban meghatározott, jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtetni az időszakos vizsgálatok és tesztelések céljából, és köteles magát a 4. pontban meghatározott felügyeletnek alávetni.

3.

3.1.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos vagy az elismert szerv köteles a hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerének értékelésére egy általa kiválasztott bejelentett szervhez kérelmet benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az időszakos vizsgálatnak alávetett hordozható nyomástartó berendezésekre vonatkozó összes lényeges adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszer keretében minden egyes hordozható nyomástartó berendezést vizsgálatnak és megfelelő tesztelésnek kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy azok feleljenek meg a 94/55/EK és a 96/49/EK irányelv mellékleteiben foglalt követelményeknek. A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendezett módon dokumentálni kell írásos iránymutatások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások következetes értelmezhetőségét.

A minőségbiztosítási rendszernek különösen az alábbiak megfelelő ismertetését kell tartalmaznia:

- a minőségi célkitűzések ismertetése és a szervezeti felépítés, valamint a vezetőségnek a hordozható nyomástartó berendezések minőségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre,

- az időszakos vizsgálathoz elvégzendő vizsgálatok és tesztek,

- a minőségbiztosítási rendszer hatékony működése figyelemmel kíséréséhez használt eszközök,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével vagy jóváhagyásával kapcsolatos jelentések.

3.3.

A bejelentett szerv köteles értékelni a minőségbiztosítási rendszert, hogy meghatározhassa, hogy az kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket.

Az ellenőrzést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie hordozható nyomástartó berendezések értékelésében. Az értékelési eljárásnak a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos vagy az elismert szerv telephelyén tett vizsgálati látogatást is tartalmaznia kell.

A határozatról a tulajdonost vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjét, vagy a birtokost vagy az elismert szervet értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot.

3.4.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos vagy az elismert szerv köteles vállalni a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését és a rendszer kielégítő színvonalának és hatékonyságának megőrzését.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos vagy az elismert szerv a minőségbiztosítási rendszeren végrehajtani kívánt minden módosításról köteles értesíteni a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervet.

A bejelentett szerv köteles értékelni a javasolt változtatásokat, és köteles megállapítani, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket, vagy újraértékelést kell-e végrehajtani.

A bejelentett szerv határozatáról értesíti a tulajdonost vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjét vagy a birtokost vagy az elismert szervet. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az indoklással alátámasztott határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak felmérése, hogy a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos vagy az elismert szerv kellően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2.

A tulajdonosnak vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjének vagy a birtokosnak vagy az elismert szervnek lehetővé kell tennie a bejelentett szerv számára a vizsgáló-, tesztelő- és tárolóhelyiségekbe a belépést vizsgálat céljából, és köteles minden szükséges tájékoztatást megadni, különösen az alábbiakat:

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,

- a műszaki dokumentáció,

- a minőséggel kapcsolatos nyilvántartások, tehát a vizsgálati jelentések és tesztelési adatok, beszabályozási adatok, az érintett személyzet képesítésével kapcsolatos jelentések stb.

4.3.

A bejelentett szerv köteles időszakos ellenőrzést végrehajtani annak megállapítása céljából, hogy a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos vagy az elismert szerv fenntartja és alkalmazza-e a minőségbiztosítási rendszert, és a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője, vagy a birtokos vagy az elismert szerv számára jelentést készít az időszakos ellenőrzésről.

4.4.

A fentieken túlmenően a bejelentett szerv váratlan látogatásokat tehet a tulajdonosnál vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselőjénél vagy a birtokosnál vagy az elismert szervnél. Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szerv szükség esetén teszteléseket végez vagy végeztet el annak ellenőrzése céljából, hogy a rendszer megfelelően működik-e. A bejelentett szerv köteles a látogatásokról, és ha teszteléseket végeztek, a tesztelésekről is jelentést készíteni a tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője vagy a birtokos vagy az elismert szerv számára.

5.

A tulajdonos vagy annak a Közösségben letelepedett megbízott képviselője vagy a birtokos vagy az elismert szerv köteles a következőket az utolsó hordozható nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatának időpontjától számított 10 éves időszakon keresztül megőrizni és a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani:

- a 3.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett módosítások,

- bejelentett szervnek a 3.3. pont utolsó bekezdésében, a 3.4. pont utolsó bekezdésében, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett határozatai és jelentései.

V. MELLÉKLET

A MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉS SORÁN KÖVETENDŐ MODULOK

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy a 2. cikk (1) bekezdésben meghatározott szállítható nyomástartó berendezések esetében a IV. melléklet I. része szerint melyik megfelelőség-értékelési modult kell követni:

A szállítható nyomástartó berendezés kategóriájaModulok
1. Olyan tartályok, amelyek esetében a próbanyomás és az űrtartalom szorzata nem haladja meg a 30 MPa × liter (300 bar × liter) értéket,A1 vagy D1 vagy E1
2. Olyan tartályok, amelyek esetében a próbanyomás és az űrtartalom szorzata a 30 MPa × liter és 150 MPa × liter (300 bar × liter és 1 500 bar × liter) érték közé esik,H, vagy B-E kombináció, vagy B-C1 kombináció, vagy B1-F kombináció, vagy B1-D kombináció
3. Olyan tartályok és tartányok, amelyek esetében a próbanyomás és az űrtartalom szorzata meghaladja a 150 MPa × liter (1 500 bar × liter) értéket.G, vagy H1, vagy B-D kombináció, vagy B-F kombináció

1. megjegyzés

A szállítható nyomástartó berendezést a kategóriája szerinti, a gyártó által választott megfelelőség-értékelési eljárásnak kell alávetni. A tartályok, szelepeik, valamint a szállításhoz használt egyéb tartozékaik esetében a gyártó választhat magasabb kategóriára vonatkozó eljárást is

2. megjegyzés

A minőségbiztosítási eljárás részeként a bejelentett szervezet az előre be nem jelentett ellenőrzései során a gyártási vagy tárolási helyeken a berendezések közül vizsgálati mintát vesz az irányelv követelményeinek való megfelelőség ellenőrzése céljából történő vizsgálatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. E célból a gyártó köteles tájékoztatni a bejelentett szervezetet a tervezett gyártási programról. A bejelentett szervezet a gyártás első évében legalább két ellenőrzést köteles végezni. A további ellenőrzések gyakoriságát a bejelentett szervezet a IV. melléklet I. rész vonatkozó moduljainak 4.4. pontjában meghatározott feltételek alapján határozza meg.

VI. MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT, A 2 OSZTÁLYBA NEM TARTOZÓ VESZÉLYES ANYAGOK FELSOROLÁSA

UN számOsztályADR/RID sorszámVeszélyes anyag
10516.11Stabilizált hidrogén-cianid
105286Vízmentes hidrogén-fluorid
179086Fluor-hidrogén sav

VII. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS

A megfelelőségi jelölés megjelenése a következő:

Ha a jelölés méretét csökkentik vagy növelik, a fenti rajzon látható arányokat be kell tartani.

A jelölés különféle alkotóelemeinek lényegileg ugyanolyan függőleges mérettel kell rendelkezniük, amely nem lehet 5 milliméternél kisebb.

Ettől a minimális mérettől kisméretű eszközök esetében el lehet térni.

( 1 ) HL C 95., 1997.3.24, 2. o. és HL C 186., 1998.6.16., 11. o.

( 2 ) HL C 296., 1997.9.29, 6. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1998. február 19-i véleménye (HL C 80., 1998.3.16, 217. o.), a Tanács 1998. november 30-i közös álláspontja (HL C 18., 1999.1.22, 1. o.) és az Európai Parlament 1999. március 10-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) A Tanács 1994. november 21-i 94/55/EK irányelve a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 319., 1994.12.12., 7. o.).

( 5 ) A Tanács 1996. július 23-i 96/49/EK irányelve a veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 235., 1996.9.17, 25. o.).

( 6 ) ADR: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás.

( 7 ) RID: A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosított változatának B. függeléke I. mellékletében előírtak szerinti, veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.

( 8 ) A Tanács 1993. július 22-i 93/465/EGK határozata a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról (HL L 220., 1993.8.30, 23. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1997. május 29-i 97/23/EK irányelve a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 181., 1997.7.9, 1. o.).

( 10 ) A Tanács 1975. május 20-i 75/324/EK irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL C 147., 1975.6.9, 40. o.). A 94/1/EK irányelvvel (HL L 23., 1994.1.28, 28. o.) módosított irányelv.

( 11 ) A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/525/EGK irányelve a varrat nélküli acél gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 1. o.).

( 12 ) A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/526/EGK irányelve a varrat nélküli ötvözetlen alumínium és alumíniumötvözet gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 20. o.).

( 13 ) A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/527/EGK irányelve a hegesztett ötvözetlen acél gázpalackokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 300., 1984.11.19., 48. o.).

( 14 ) A Tanács 1976. július 27-i 76/767/EGK keretirányelve a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszereikre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27, 153. o.). A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0036 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0036&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999L0036-20020627 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999L0036-20020627&locale=hu

Tartalomjegyzék