32018R1724[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1724 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1724 RENDELETE

(2018. október 2.)

az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet szabályokat állapít meg a következők vonatkozásában:

a) az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belső piac területén az uniós jogból eredő jogaikat gyakorló vagy gyakorolni kívánó polgárokra és vállalkozásokra vonatkozó uniós és nemzeti szabályok tekintetében a polgárok és a vállalkozások számára jó minőségű információkhoz, hatékony eljárásokhoz, valamint eredményes segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz egyszerű hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozása és működtetése;

b) az eljárások igénybevétele a határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználók által, és az "egyszeri adatszolgáltatás" elvének alkalmazása e rendelet II. mellékletében felsorolt eljárásokkal, valamint a 2005/36/EK, a 2006/123/EK, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben előírt eljárásokkal összefüggésben;

c) a belső piacon fennálló akadályokról a kapun keresztül hozzáférhető szolgáltatásoktól gyűjtött felhasználói visszajelzések és statisztikák alapján történő jelentéstétel.

2. cikk

Az egységes digitális kapu létrehozása

A kapunak hozzáférést kell biztosítania a következőkhöz:

a) az uniós jogból eredő jogaikat gyakorló vagy gyakorolni szándékozó felhasználókra a belső piacon az I. mellékletben felsorolt területeken alkalmazandó, az uniós jogban és a nemzeti jogban foglalt jogokra, kötelezettségekre és szabályokra vonatkozó információk;

b) a belső piaccal kapcsolatos, az I. mellékletben felsorolt területekre vonatkozó szabályoknak és kötelezettségeknek való megfeleléshez, illetve a felhasználók e területekkel kapcsolatos jogainak gyakorlásához szükséges uniós, illetve nemzeti szintű online és offline eljárásokra vonatkozó információk és az online - többek között a II. mellékletben említett - eljárásokra mutató link;

c) azokra a III. mellékletben felsorolt vagy a 7. cikkben említett segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokra vonatkozó információk, és az ilyen szolgáltatásokra mutató linkek, amelyekhez a polgárok és a vállalkozások az e bekezdés a) és b) pontjában említett jogokkal, kötelezettségekkel, szabályokkal vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerült kérdéseik és problémáik esetén fordulhatnak.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "felhasználó": az Unió valamely polgára, valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy valamely tagállamban bejegyzett székhellyel rendelkező jogi személy, aki, illetve amely a kapun keresztül a 2. cikk (2) bekezdésében említett információhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáfér;

2. "határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználó": olyan felhasználó, akinek a helyzete nem korlátozódik minden elemében egyetlen tagállamra;

3. "eljárás": olyan lépések sorozata, amelyeket a felhasználóknak a követelmények teljesítése, vagy annak érdekében meg kell tenniük, hogy valamely illetékes hatóság rájuk vonatkozóan olyan határozatot hozzon, amely lehetővé teszi a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogaik gyakorlását;

4. "illetékes hatóság": bármely nemzeti, regionális vagy helyi szinten létrehozott olyan tagállami hatóság vagy testület, amely hatáskörrel rendelkezik az e rendelet hatálya alá tartozó információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal kapcsolatban;

5. "igazolás": az illetékes hatóság által a tények vagy a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárási követelményeknek való megfelelés bizonyítása érdekében megkövetelt bármely dokumentum vagy adat, ideértve a szöveget, illetve a hang-, kép- és audiovizuális felvételt is, függetlenül az alkalmazott médiumtól.

II. FEJEZET

A KAPU SZOLGÁLTATÁSAI

4. cikk

Az információkhoz való hozzáférés

A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti weboldalaikon keresztül a felhasználók könnyen és online hozzáférjenek a következőkhöz:

a) a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, a nemzeti jogból eredő jogokkal, kötelezettségekkel és szabályokkal kapcsolatos információk;

b) a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, nemzeti szinten megállapított eljárásokkal kapcsolatos információk;

c) a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, nemzeti szinten biztosított segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.

A Bizottság biztosítja, hogy az "Európa Önökért" portál a felhasználók számára könnyű, online hozzáférést nyújtson a következőkhöz:

a) a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, uniós jogból eredő jogokkal, kötelezettségekkel és szabályokkal kapcsolatos információk;

b) a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, uniós szinten megállapított eljárásokkal kapcsolatos információk;

c) a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett, uniós szinten biztosított segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.

5. cikk

Az I. mellékletben nem szereplő információkhoz való hozzáférés

6. cikk

A teljes mértékben online kínált eljárások

Az (1) bekezdésben említett eljárások akkor tekinthetők teljes mértékben online jellegűnek, ha:

a) a felhasználók azonosítása, az információ és az alátámasztó igazolások benyújtása, az aláírás és a végső benyújtás mind elektronikus úton, távolról, olyan szolgáltató csatornán keresztül végezhető el, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az eljáráshoz kapcsolódó összes követelményt felhasználóbarát és strukturált módon teljesítsék;

b) a felhasználók automatikus átvételi elismervényt kapnak, kivéve, ha az eljárás eredménye azonnal kézbesítésre kerül;

c) az eljárás eredményét elektronikusan, vagy ha az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jognak való megfeleléshez szükséges, fizikai úton kézbesítik; és

d) a felhasználókat elektronikus úton értesítik az eljárás befejezéséről.

7. cikk

Hozzáférés a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz

Amennyiben a felhasználói igények alapján szükséges, a nemzeti koordinátor javaslatot tehet a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a kapu részben vagy egészben magánjog hatálya alá tartozó szervezetek által nyújtott segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokra mutató linkeket is tartalmazzon, amennyiben e szolgáltatások megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) az e rendelet hatálya alá tartozó területeken és célokra nyújtanak információt vagy segítséget, és kiegészítik a kapun már szereplő szolgáltatásokat;

b) azokat ingyenesen vagy a mikrovállalkozások, a nonprofit szervezetek és a polgárok számára megfizethető áron kínálják; és

c) megfelelnek a 8., a 11. és a 16. cikkben meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a nemzeti koordinátor e cikk (3) bekezdésével összhangban javaslatot tesz egy link beillesztésére, és a linket a 19. cikk (3) bekezdése szerint elérhetővé teszi, a Bizottság megvizsgálja, hogy az ilyen linken keresztül a kapuba beillesztendő szolgáltatás teljesíti-e az e cikk (3) bekezdésében foglalt feltételeket, és ha igen, akkor aktiválja a linket.

Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a beillesztendő szolgáltatás nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek, tájékoztatja a nemzeti koordinátort annak okáról, hogy miért nem aktiválja a linket.

8. cikk

Az internetes akadálymentesítésre vonatkozó minőségi követelmények

A Bizottság érzékelhetővé, kezelhetővé, érthetővé és stabillá téve akadálymentesebbé teszi azokat a webhelyeit és weboldalait, amelyeken keresztül hozzáférést biztosít a 4. cikk (2) bekezdésében említett információkhoz, valamint a 7. cikkben említett segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

III. FEJEZET

MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ

A jogokkal, kötelezettségekkel és szabályokkal, az eljárásokkal, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal kapcsolatos információkra vonatkozó minőségi követelmények

9. cikk

A jogokra, kötelezettségekre és szabályokra vonatkozó információk minősége

Amennyiben - a 4. cikkel összhangban - a tagállamok és a Bizottság feladata a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett információ elérhetőségének biztosítása, gondoskodniuk kell arról, hogy ezen információ megfeleljen a következő követelményeknek:

a) felhasználóbarát, lehetővé téve, hogy a felhasználó könnyen meg tudja találni és érteni az információt, és könnyen be tudja azonosítani, hogy az ő egyedi helyzetére nézve az információ mely részei relevánsak;

b) pontos és kellőképpen átfogó ahhoz, hogy lefedje azokat az információkat, amelyekre a felhasználóknak szükségük van jogaik gyakorlásához, maradéktalanul megfelelve az alkalmazandó szabályoknak és kötelezettségeknek;

c) adott esetben jogi aktusokra, műszaki előírásokra és iránymutatásokra mutató hivatkozásokat és linkeket tartalmaz;

d) tartalmazza az információ tartalmáért felelős illetékes hatóság vagy szervezet megnevezését;

e) tartalmazza minden releváns segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatás elérhetőségét, többek között egy telefonszámot, e-mailcímet, online űrlapot vagy más, széles körben használt elektronikus kommunikációs eszközt, amely a legmegfelelőbb a nyújtott szolgáltatás típusa és célközönsége szempontjából;

f) tartalmazza az információk legutóbbi frissítésének időpontját, ha történt ilyen, vagy ha az információkat nem frissítették, azok közzétételének időpontját;

g) jól strukturált, és úgy van megjelenítve, hogy a felhasználók gyorsan meg tudják találni a szükséges információkat;

h) naprakész állapotban tartják; és

i) a felhasználói célcsoport igényeihez igazodó világos és közérthető nyelvezetet használ.

10. cikk

Az eljárásokra vonatkozó információk minősége

A tagállamok és a Bizottság a 4. cikknek való megfelelés érdekében biztosítják, hogy a felhasználók azt megelőzően, hogy azonosítaniuk kellene magukat az eljárás megindítása előtt, kellően átfogó, egyértelmű és felhasználóbarát magyarázatot kapjanak a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárások következő elemeiről:

a) az eljárás felhasználó által elvégzendő releváns lépései, beleértve a kivételeket is a 6. cikk (3) bekezdése szerint a tagállamok azon kötelezettsége alól, hogy teljes mértékben online hozzáférhetővé tegyék az eljárást;

b) az eljárásért felelős illetékes hatóság neve, beleértve annak elérhetőségét is;

c) az eljáráshoz elfogadott hitelesítési, azonosítási és aláírási módok;

d) a benyújtandó igazolások típusa és formátuma;

e) az illetékes hatóságokkal felmerülő vita esetén általában rendelkezésre álló jogorvoslati vagy fellebbezési lehetőségek;

f) az alkalmazandó díjak és az online fizetési módok;

g) a felhasználók vagy az illetékes hatóság által betartandó határidők, és amennyiben nincsenek határidők, azon átlagos, becsült vagy valószínűsíthető időtartam, amelyre az illetékes hatóságnak szüksége van az eljárás befejezéséhez;

h) az illetékes hatóság válaszadásának hiányára, valamint a válaszadás hiányának a felhasználót érintő jogi következményeire vonatkozó szabályok, beleértve a hallgatólagos jóváhagyásra vagy a közigazgatás hallgatására vonatkozó szabályokat is;

i) azok a további nyelvek, amelyeken az eljárás lefolytatható.

11. cikk

A segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokra vonatkozó információk minősége

A tagállamok és a Bizottság a 4. cikknek való megfelelés érdekében biztosítják, hogy a felhasználók a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett szolgáltatás iránti kérelem benyújtása előtt egyértelmű és felhasználóbarát magyarázatot kapjanak az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a nyújtott szolgáltatás típusa, célja és várható eredményei;

b) a szolgáltatásért felelős szervezetek elérhetőségei, többek között telefonszám, e-mailcím, online űrlap vagy bármely egyéb, széles körben használt elektronikus kommunikációs eszköz, amely a legmegfelelőbb a nyújtott szolgáltatás típusa és célközönsége szempontjából;

c) adott esetben az alkalmazandó díjak és az online fizetési mód;

d) a betartandó határidők, vagy amennyiben nincsenek határidők, az eljárás lefolytatásához szükséges átlagos vagy becsült idő;

e) azok a további nyelvek, amelyeken a kérelem benyújtható, és amelyet későbbi kapcsolatfelvételek során is használni lehet.

12. cikk

Az információk fordítása

2. SZAKASZ

Az online eljárásokra vonatkozó követelmények

13. cikk

Határokon átnyúló hozzáférés az online eljárásokhoz

A tagállamok biztosítják, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett eljárások esetében, legalább a következő követelmények teljesüljenek:

a) a felhasználók a 12. cikkel összhangban el tudják érni az eljárás lefolytatásához szükséges utasításokat az Unió egy olyan hivatalos nyelvén, amelyet a lehető legtöbb, határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználó széles körben ért;

b) a határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználók be tudják nyújtani a szükséges információkat, abban az esetben is, ha az ilyen információk struktúrája eltér az érintett tagállambeli hasonló információkétól;

c) a határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználók a 910/2014/EU rendeletben előírtaknak megfelelően elektronikusan azonosíthatják és hitelesíthetik magukat, valamint aláírhatnak vagy bélyegzővel láthatnak el dokumentumokat minden olyan esetben, amikor erre a nem határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználóknak is lehetősége van;

d) a határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználók elektronikus formátumban nyújthatják be az igazolásokat a vonatkozó követelményeknek való megfelelésről és kaphatják meg az eljárás eredményét minden olyan esetben, amikor erre a nem határon átnyúló tevékenységet folytató felhasználóknak is lehetősége van;

e) amennyiben az eljárás elvégzéséhez díjfizetésre van szükség, a felhasználók széles körben elterjedt határokon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül fizethetnek az eljárásért, aszerinti megkülönböztetés nélkül, hogy az Unióban hol van a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helye, a fizetési eszköz kibocsátási helye vagy a fizetési számla helye.

14. cikk

Az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjének technikai rendszere és az "egyszeri adatszolgáltatás" elvének alkalmazása

A technikai rendszer többek között:

a) lehetővé teszi az igazolások feldolgozását a felhasználó kifejezett kérelme alapján;

b) lehetővé teszi az igazolások megosztására és az igazolásokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek feldolgozását;

c) lehetővé teszi az igazolások illetékes hatóságok közötti átadását;

d) lehetővé teszi az igazolásnak a kérelmező illetékes hatóság általi feldolgozását;

e) biztosítja az igazolások bizalmas jellegét és sértetlenségét;

f) lehetővé teszi a felhasználó számára egyrészt azt, hogy előzetesen megtekinthesse a kérelmező hatóság által felhasználandó igazolást, másrészt azt, hogy dönthessen az igazolás további megosztásának esetleges mellőzéséről;

g) megfelelő szintű átjárhatóságot biztosít más releváns rendszerekkel;

h) garantálja a biztonság magas szintjét az igazolások átadása és feldolgozása során;

i) csak az igazolások megosztásához technikai szempontból szükséges mértékben dolgozza fel az igazolásokat, és ebben az esetben is csak a cél eléréséhez szükséges ideig.

15. cikk

Az igazolások ellenőrzése a tagállamok között

Amennyiben nem áll rendelkezésre vagy nem alkalmazandó a technikai rendszer vagy az igazolások tagállamok közötti cseréjét, illetve ellenőrzését szolgáló egyéb rendszer, vagy a felhasználó nem kéri a technikai rendszer alkalmazását, az illetékes hatóságok szükség esetén az IMI-n keresztül működnek együtt azon igazolások hitelességének ellenőrzése céljából, amelyeket valamely felhasználó elektronikus formátumban, online eljárás céljára hozzájuk benyújtott.

3. SZAKASZ

A segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokra vonatkozó minőségi követelmények

16. cikk

A segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokra vonatkozó minőségi követelmények

Az illetékes hatóságok és a Bizottság - saját hatáskörükön belül - biztosítják, hogy a III. mellékletben felsorolt segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások, továbbá a 7. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerint a kapu részét képező szolgáltatások megfeleljenek az alábbi minőségi követelményeknek:

a) a szolgáltatásokat a kérelem összetettségét figyelembe véve észszerű időtartamon belül nyújtják;

b) a határidők meghosszabbítása esetén a felhasználókat előzetesen tájékoztatják annak okairól és az új megadott határidőről;

c) amennyiben egy szolgáltatás nyújtásához díjfizetésre van szükség, a felhasználók széles körben elterjedt határokon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül fizethetnek a szolgáltatásért, aszerinti megkülönböztetés nélkül, hogy az Unióban hol van a pénzforgalmi szolgáltató székhelye, a fizetési eszköz kibocsátási helye vagy a fizetési számla helye.

4. SZAKASZ

Minőségellenőrzés

17. cikk

Minőségellenőrzés

Az (1) bekezdésben említett, az illetékes hatóságok által nyújtott információk, eljárások, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások minőségének romlása esetén a minőségromlás súlyosságától és tartósságától függően a Bizottság az alábbiak közül egy vagy több intézkedést hoz:

a) tájékoztatja az illetékes nemzeti koordinátort, és felkéri korrekciós intézkedések meghozatalára;

b) vitára bocsátja a kapuval foglalkozó koordinációs csoportban a minőségi követelményeknek való megfelelés javítása érdekében javasolt fellépéseket;

c) ajánlásokat tartalmazó levelet küld az érintett tagállamnak;

d) az információt, az eljárást, a segítségnyújtó vagy a problémamegoldó szolgáltatást ideiglenesen eltávolítja a kapuról.

IV. FEJEZET

TECHNIKAI MEGOLDÁSOK

18. cikk

Közös felhasználói felület

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a közös felhasználói felület megfeleljen a következő minőségi követelményeknek:

a) könnyen használható;

b) különböző elektronikus eszközökön keresztül online hozzáférhető;

c) különféle webböngészőkre van kifejlesztve és optimalizálva;

d) megfelel az alábbi internetes hozzáférésre vonatkozó követelményeknek: érzékelhető, kezelhető, érthető és stabil.

19. cikk

A linkeket tartalmazó adattár

20. cikk

A segítségnyújtó szolgáltatások közös keresőeszköze

21. cikk

A kapu működését támogató ikt-alkalmazásokkal kapcsolatos felelősség

A Bizottság felelős a következő infokommunikációs alkalmazások és weboldalak fejlesztéséért, rendelkezésre állásáért, ellenőrzéséért, frissítéséért, karbantartásáért, biztonságáért és tárolásáért:

a) a 2. cikk (1) bekezdésében említett "Európa Önökért" portál;

b) a 18. cikk (1) bekezdésében említett közös felhasználói felület, beleértve a keresőprogramot vagy bármely más olyan ikt-eszközt is, amely lehetővé teszi a webes információk és szolgáltatások kereshetőségét;

c) a 19. cikk (1) bekezdésében említett, linkeket tartalmazó adattár;

d) a segítségnyújtó szolgáltatások 20. cikk (1) bekezdésében említett közös keresőeszköze;

e) a 25. cikk (1) bekezdésében és a 26. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett felhasználói visszajelzési eszközök.

A Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben fejleszti ki az ikt-alkalmazásokat.

V. FEJEZET

PROMÓCIÓ

22. cikk

Név, logó és minőségi védjegy

A kapu neve, amelyen azt a nyilvánosság körében meg kell ismertetni és népszerűsíteni kell: "Your Europe".

A Bizottság legkésőbb 2019. június 12-ig a kapuval foglalkozó koordinációs csoporttal szoros együttműködésben határoz arról a logóról, amellyel a kaput ismertté kell tenni a nyilvánosság körében.

A kapu logóját és a kapura mutató linket fel kell tüntetni és elérhetővé kell tenni a kapuhoz kapcsolt uniós és nemzeti szintű webhelyeken.

23. cikk

Promóció

VI. FEJEZET

FELHASZNÁLÓI VISSZAJELZÉSEK ÉS STATISZTIKÁK GYŰJTÉSE

24. cikk

Felhasználói statisztikák

Az (1) és (2) bekezdéssel összhangban összegyűjtött, a kapun keresztül linkkel elérhető információkra, eljárásokra, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokra vonatkozó statisztikáknak ki kell terjedniük az alábbi adatkategóriákra:

a) a kapu felhasználóinak számára, származására és típusára vonatkozó adatok;

b) a felhasználók preferenciáira és a felhasználói lépéssorokra vonatkozó adatok;

c) az információk, eljárások, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások használhatóságára, fellelhetőségére és minőségére vonatkozó adatok.

Ezeket az adatokat géppel olvasható és nyílt, széles körben használt adatformátumban hozzáférhetővé kell tenni.

25. cikk

Felhasználói visszajelzések a kapu szolgáltatásaival kapcsolatban

26. cikk

Jelentéstétel a belső piac működéséről

A Bizottság:

a) a kapu felhasználói számára felhasználóbarát eszközt biztosít arra, hogy a belső piaci jogaik gyakorlása során általuk tapasztalt akadályokat anonimizált formában jelezzék, és azokról visszajelzést adjanak;

b) a kapu részét képező segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásoktól összesített információkat gyűjt a kérelmek és a válaszok tárgyával kapcsolatban.

27. cikk

Online összefoglaló áttekintések

A Bizottság anonimizált formában online áttekintést tesz közzé a 26. cikk (1) bekezdése szerint gyűjtött információk, a 24. cikkben említett felhasználói statisztikák és a 25. cikkben említett legfontosabb felhasználói visszajelzések alapján feltárt problémákról.

VII. FEJEZET

A KAPU IRÁNYÍTÁSA

28. cikk

Nemzeti koordinátorok

Minden tagállam kijelöl egy nemzeti koordinátort. A 7., 17., 19., 20., 23. és 25. cikk szerinti kötelezettségeiken túlmenően a nemzeti koordinátorok:

a) saját közigazgatásukon belül kapcsolattartó pontként szolgálnak a kapuval kapcsolatos valamennyi kérdésben;

b) elősegítik a 9-16. cikk illetékes hatóságaik általi egységes alkalmazását;

c) biztosítják a 17. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett ajánlások megfelelő végrehajtását.

29. cikk

Koordinációs csoport

E rendelettel létrejön egy koordinációs csoport (a továbbiakban: a kapuval foglalkozó koordinációs csoport). A csoport tagállamonként egy nemzeti koordinátorból áll, elnöke a Bizottság képviselője. A csoport elfogadja eljárási szabályzatát. A csoport titkárságát a Bizottság biztosítja.

30. cikk

A kapuval foglalkozó koordinációs csoport feladatai

A kapuval foglalkozó koordinációs csoport támogatja e rendelet végrehajtását. Feladatai különösen a következők:

a) elősegíti a legjobb gyakorlatok cseréjét és rendszeres frissítését;

b) ösztönzi az e rendelet II. mellékletében szereplő eljárásokon túlmenően a teljeskörűen online eljárások. valamint az online hitelesítési, azonosítási és aláírási módszerek elterjedését, különösen a 910/2014/EU rendelet által előírt módszerekét;

c) különösen a 24. és 25. cikkel összhangban gyűjtött adatok alapján megvitatja az I. mellékletben felsorolt területekhez tartozó információk felhasználóbarát megjelenítésének javítását szolgáló lehetőségeket;

d) segít a Bizottságnak a kaput támogató közös ikt-megoldások kifejlesztésében;

e) megvitatja az éves munkaprogram tervezetét;

f) segíti a Bizottságot az éves munkaprogram végrehajtásának nyomon követésében;

g) megvitatja az 5. cikkel összhangban nyújtott kiegészítő információkat abból a célból, hogy a többi tagállamot hasonló információk szolgáltatására ösztönözze, amennyiben ez a felhasználók szempontjából releváns;

h) segíti a Bizottságot a 8-16. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés 17. cikk szerinti nyomon követésében;

i) tájékoztatást nyújt az 6. cikk (1) bekezdésének végrehajtásáról;

j) megvitatja és intézkedéseket javasol az illetékes hatóságok és a Bizottság számára a kapun keresztül elérhető szolgáltatások szükségtelen átfedéseinek elkerülése vagy megszüntetése érdekében;

k) véleményt nyilvánít a felhasználók által felvetett, a szolgáltatások minőségével kapcsolatos problémák hatékony kezelését szolgáló eljárásokról vagy intézkedésekről, vagy javaslatokat tesz annak javítására;

l) e rendelettel összefüggésben megvitatja a beépített biztonság és a beépített adatvédelem elvének alkalmazását;

m) megvitatja a 24. és 25. cikkben említett felhasználói visszajelzések és statisztikák gyűjtésével kapcsolatos kérdéseket, hogy folyamatosan javuljanak az uniós és nemzeti szinten nyújtott szolgáltatások;

n) megvitatja a kapun keresztül hozzáférhető szolgáltatások minőségi követelményeivel kapcsolatos kérdéseket;

o) megosztja a bevált gyakorlatokat és segíti a Bizottságot a 2. cikk (2) bekezdésében említett szolgáltatások kialakításában, felépítésében és megjelenítésében, a közös felhasználói felület megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében;

p) elősegíti az összehangolt promóció kidolgozását és végrehajtását;

q) együttműködik az információs, segítségnyújtó, illetve problémamegoldó szolgáltatások irányító szerveivel és hálózataival;

r) iránymutatást ad a 9. cikk (2) bekezdésével, a 10. cikk (4) bekezdésével, a 11. cikk (2) bekezdésével és a 13. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban az illetékes hatóságok által használandó további hivatalos uniós nyelvre vagy nyelvekre vonatkozóan.

31. cikk

Éves munkaprogram

A Bizottság elfogadja az éves munkaprogramot, amelyben meghatározza különösen:

a) az I. mellékletben felsorolt területekhez tartozó egyes információk megjelenítésének javítását és annak elősegítését célzó intézkedések, hogy az illetékes hatóságok valamennyi szinten - köztük önkormányzati szinten is - időben teljesítsék az információszolgáltatásra vonatkozó követelményt;

b) a 6. és 13. cikknek való megfelelést elősegítő intézkedéseket;

c) a 9-12. cikkben meghatározott követelményeknek való következetes megfelelés biztosításához szükséges intézkedéseket;

d) a kapu promóciójával kapcsolatos tevékenységeket a 23. cikkel összhangban.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Költségek

Az Európai Unió általános költségvetése fedezi a következők költségeit:

a) az e rendelet uniós szintű végrehajtását támogató ikt-eszközök fejlesztése és karbantartása;

b) a kapu uniós szintű népszerűsítése;

c) információk, magyarázatok és utasítások lefordítása a 12. cikkel összhangban, meghatározott tagállamonkénti és évenkénti maximális volumen erejéig, a rendelkezésre álló költségvetés teljes mértékű felhasználásának lehetővé tételéhez szükséges esetleges átcsoportosítás sérelme nélkül.

33. cikk

A személyes adatok védelme

A személyes adatok e rendelet keretében történő, illetékes hatóságok általi kezelését az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kell végezni. A személyes adatok e rendelet keretében történő, Bizottság általi kezelését az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kell végezni.

34. cikk

Együttműködés más információs és segítségnyújtó hálózatokkal

35. cikk

Belső piaci információs rendszer

36. cikk

Jelentéstétel és felülvizsgálat

A Bizottság 2022. december 12-ig, azt követően pedig kétévente felülvizsgálja e rendelet alkalmazását, és a 24., a 25. és a 26. cikkel összhangban összegyűjtött statisztikák és visszajelzések alapján értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kapu működéséről és a belső piac működéséről. A felülvizsgálat során értékelni kell különösen a 14. cikk hatályát, figyelembe véve az igazolások illetékes hatóságok közötti cseréjével kapcsolatos technológiai, piaci és jogi fejleményeket.

37. cikk

Bizottsági eljárás

38. cikk

Az 1024/2012/EU rendelet módosításai

Az 1024/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép: "1. cikk Tárgy Ez a rendelet meghatározza a belső piaci információs rendszernek (a továbbiakban: az IMI) az IMI-szereplők közötti igazgatási együttműködés céljából történő használatára vonatkozó szabályokat, ideértve a személyes adatok kezelését is."

2. A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) Az IMI-t az információk, többek között a személyes adatok IMI-szereplők körében történő cseréjére és ezen információk kezelésére az alábbiak valamelyike céljából kell alkalmazni: a) a mellékletben felsorolt jogi aktusok által előírt igazgatási együttműködés; b) a 4. cikk szerint végrehajtott kísérleti projekt tárgyát képező igazgatási együttműködés."

3. Az 5. cikk második bekezdése a következőképpen módosul: a) az a) pont helyébe a következő szöveg lép: "a) »IMI«: a Bizottság által biztosított elektronikus eszköz az IMI-szereplők közötti igazgatási együttműködés elősegítésére;" b) a b) pont helyébe a következő szöveg lép: "b) »igazgatási együttműködés«: az IMI-szereplők közötti, az uniós jogszabályok jobb alkalmazása érdekében folytatott együttműködés információcsere és -kezelés révén."; c) a g) pont helyébe a következő szöveg lép: "g) »IMI-szereplők«: az illetékes hatóságok, az IMI-koordinátorok, a Bizottság és az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek;".

4. A 8. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki: "f) biztosítja a koordinációt az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, és hozzáférést biztosít számukra az IMI-hez."

5. A 9. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(4) A tagállamok, a Bizottság és az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy az IMI-felhasználók csak a szükséges mértékig férhessenek hozzá az IMI-ben kezelt személyes adatokhoz, és csak azon a belső piaci területen vagy területeken, amelyre vagy amelyekre vonatkozóan a (3) bekezdés szerint hozzáférési jogot kaptak."

6. A 21. cikk a következőképpen módosul: a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(2) Az európai adatvédelmi biztos felel e rendelet alkalmazásának nyomon követéséért és biztosításáért, amikor a Bizottság vagy az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek e rendelet rendelkezéseit alkalmazzák, amikor IMI-szereplőként személyes adatokat kezelnek. Az (EU) 2018/1725 rendelet ( *1 ) 57. és 58. cikkében említett feladatok és hatáskörök megfelelően alkalmazandók. b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(3) A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos - saját hatáskörükben eljárva - együttműködnek egymással az IMI összehangolt felügyelete és annak biztosítása érdekében, hogy az IMI-szereplők azt az (EU) 2018/1725 rendelet 62. cikkével összhangban alkalmazzák."; c) a (4) bekezdést el kell hagyni.

7. A 29. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

8. A melléklet a következő pontokkal egészül ki: "(11) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( *2 ): az 56. cikk, a 60-66. cikk és a 70. cikk (1) bekezdése. (12) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról ( *3 ): 6. cikk (4) bekezdése, 15. és 19. cikk.

39. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 2. cikket, a 4. cikket, a 7-12. cikket, a 16. cikket, a 17. cikket, a 18. cikk (1)-(4) bekezdését, a 19. cikket, a 20. cikket, a 24. cikk (1), (2) és (3) bekezdését, a 25. cikk (1)-(4) bekezdését, valamint a 26. és 27. cikket 2020. december 12-től kell alkalmazni.

A 6. cikket, a 13. cikket, a 14. cikk (1)-(8) és (10) bekezdését, valamint a 15. cikket 2023. december 12-től kell alkalmazni.

A 2., 9., 10. és 11 cikk alkalmazásának kezdőnapjától eltérve, az önkormányzati hatóságoknak az e cikkekben említett információkat, magyarázatokat és utasításokat legkésőbb 2022. december 12-ig kell hozzáférhetővé tenniük.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett belső piaci jogaikat gyakorló polgárok és vállalkozások szempontjából releváns információterületek jegyzéke

A polgárok számára releváns információterületek:

TerületAZ UNIÓS ÉS NEMZETI JOGSZABÁLYOKBÓL EREDŐ JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A. Utazás az Unión belül1. az uniós polgárok, azok nem uniós polgárnak minősülő családtagjai, az egyedül utazó kiskorúak, valamint az Unión belüli határokon átutazó nem uniós polgárok számára szükséges úti okmányok (személyazonosító igazolvány, vízum, útlevél)
2. az Unióban és az Unióból kiindulva repülővel, vonattal, hajóval és busszal utazó, valamint az utazási csomagot vagy utazási szolgáltatásegyüttest vásárló személyek jogai és kötelezettségei
3. segítségnyújtás csökkent mozgásképességű személyeknek az Unióban történő és az Unióból kiinduló utazásaik során
4. állatok, növények, alkohol, dohány, cigaretta és egyéb áruk szállítása az Unióban történő utazások során
5. hanghívások, valamint elektronikus üzenetek és elektronikus adatok küldése és fogadása az Unión belül
B. Munkavállalás és nyugdíj az Unióban1. munkakeresés másik tagállamban
2. munkavállalás másik tagállamban
3. képesítések elismerése munkavállalás céljából másik tagállamban
4. adózás másik tagállamban
5. a felelősségre és a kötelező biztosításra vonatkozó szabályok egy másik tagállamban való tartózkodáshoz és munkavállaláshoz kapcsolódóan
6. törvényben vagy rendeletben foglalt munkavállalási feltételek, ideértve a kiküldött munkavállalókra vonatkozó feltételeket is (beleértve a munkaidőre, a fizetett szabadságra, a szabadnap-jogosultságokra, a túlórával kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, az egészségügyi vizsgálatokra, a szerződések megszüntetésére, az elbocsátásra és a létszámcsökkentésekre vonatkozó információt)
7. egyenlő bánásmód (szabályok a munkahelyi megkülönböztetés tilalmáról, szabályok a férfiak és nők egyenlő díjazásáról, valamint a határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók egyenlő díjazásáról)
8. a különböző típusú tevékenységekre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások
9. társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban, beleértve a nyugdíjfolyósítással kapcsolatosakat is
C. Járművek az Unióban1. gépjármű átvitele ideiglenes vagy állandó jelleggel másik tagállamba
2. vezetői engedély megszerzése és megújítása
3. kötelező gépjármű-biztosítás kötése
4. gépjármű vásárlása és értékesítése másik tagállamban
5. nemzeti közlekedési szabályok és a járművezetőkre vonatkozó előírások, beleértve a nemzeti közúti infrastruktúra használatára vonatkozó általános szabályokat: időalapú díjak (matrica), távolságalapú díjak (úthasználati díj), kibocsátási matricák
D. Tartózkodás másik tagállamban1. átköltözés ideiglenes vagy állandó jelleggel másik tagállamba
2. ingatlan vásárlása és eladása, beleértve az akár másodlagos lakóhelyként szolgáló ilyen ingatlan adóztatásával, tulajdonlásával vagy használatával kapcsolatos feltételeket és kötelezettségeket is
3. részvétel a helyhatósági választásokon és az európai parlamenti választásokon
4. a tartózkodási kártyára vonatkozó követelmények az uniós polgárok és családtagjaik számára, beleértve a nem uniós polgár családtagokat is
5. másik tagállamból származó személyek honosítására vonatkozó feltételek
6. halál esetén alkalmazandó szabályok, ideértve a földi maradványok másik tagállamba való hazaszállítására vonatkozó szabályokat is
E. Tanulmányok és szakmai gyakorlat másik tagállamban1. oktatási rendszer egy másik tagállamban, ideértve a kisgyermekkori nevelést és gondozást, az általános és középfokú oktatást, a felsőoktatást és a felnőttoktatást is
2. önkéntes tevékenység másik tagállamban
3. szakmai gyakorlat másik tagállamban
4. kutatás végzése másik tagállamban oktatási program keretében
F. Egészségügyi ellátások1. orvosi ellátás igénybevétele másik tagállamban
2. vényköteles gyógyszerek vásárlása a rendelvény kiadásának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, online vagy személyesen
3. az alkalmazandó egészségbiztosítási szabályok egy másik tagállamban való rövid vagy hosszú távú tartózkodás esetén, ideértve az európai egészségbiztosítási kártya igénylésének módját is
4. általános információ az állami megelőző egészségügyi intézkedésekben való részvételre vonatkozó hozzáférési jogokról vagy kötelezettségekről
5. a nemzeti segélyhívó számokon, köztük a 112-es és a 116-os telefonszámon keresztül biztosított szolgáltatások
6. bentlakásos gondozóotthonba való költözésre vonatkozó jogok és feltételek
G. Polgári és családi jogok1. születés, kiskorú gyermekek felügyelete, szülői felelősség, a béranyaságra és az örökbefogadásra vonatkozó szabályok, ideértve a társszülős örökbefogadást is, a határokon átnyúló családi helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos tartási kötelezettségek
2. különböző állampolgárságú párkapcsolatok, beleértve az azonos nemű párokat is (házasság, regisztrált partnerkapcsolat vagy bejegyzett élettársi kapcsolat, különélés, házasság felbontása, házassági vagyonjogi kérdések, együttélők jogai)
3. a nemek elismerésére vonatkozó szabályok
4. másik tagállamban való örökléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek, többek között az adózási szabályok tekintetében
5. a gyermekek szülő általi jogellenes külföldre vitele esetén alkalmazandó jogok és szabályok
H. Fogyasztói jogok1. áru, digitális tartalom vagy szolgáltatás (köztük pénzügyi szolgáltatások) vásárlása más tagállamból, online vagy személyesen
2. rendelkezés bankszámlával egy másik tagállamban
3. kapcsolódás a közszolgáltatásokhoz, például a gáz-, a villamos, a víz-, a háztartási hulladékgyűjtő, a távközlési és az internethálózathoz
4. fizetési műveletek, beleértve az átutalásokat is, valamint a határokon átnyúló fizetési műveletek késedelme
5. az áruk és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos fogyasztói jogok és vásárlói garancia, beleértve a fogyasztói vitarendezési és kártérítési eljárásokat is
6. fogyasztói termékek biztonsága
7. gépjármű bérlése
I. A személyes adatok védelme1. az érintettek személyes adataik védelmével kapcsolatos jogainak gyakorlása

A vállalkozások számára releváns információterületek:

TerületA JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
J. Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése1. cég nyilvántartásba vétele, társasági formájának módosítása vagy megszüntetése (nyilvántartásba vételi eljárások és jogi formák üzleti tevékenység végzéséhez)
2. vállalkozás átköltöztetése egyik tagállamból egy másikba
3. szellemi tulajdonjogok (szabadalmi bejelentés; védjegybejelentés, rajz vagy formaterv lajstromozása; többszörözési engedély megszerzése)
4. a kereskedelmi gyakorlatok tisztességessége és átláthatósága, ideértve a fogyasztói jogokat és az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos garanciákat
5. online fizetési szolgáltatások határokon átnyúló fizetések számára online értékesített áruk és szolgáltatások esetén
6. a szerződési jogból eredő jogok és kötelezettségek, ideértve a késedelmi kamatokat is
7. fizetésképtelenségi eljárás és a vállalkozás felszámolása
8. hitelbiztosítás
9. társaságok egyesülése, vállalat értékesítése
10. a társaság vezető tisztségviselőnek polgári jogi felelőssége
11. a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok és kötelezettségek
K. Munkavállalók1. törvényben vagy rendeletben foglalt foglalkoztatási feltételek (beleértve a munkaidőt, a fizetett szabadságot, a szabadnap-jogosultságokat, a túlórával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, az egészségügyi vizsgálatokat, a szerződések megszüntetését, az elbocsátásokat és a csoportos létszámcsökkentéseket is)
2. társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban (munkáltatóként való regisztráció, a munkavállalók bejelentése, a munkavállaló munkaszerződésének megszűnéséről való értesítés, társadalombiztosítási járulékok fizetése, a nyugdíjakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek)
3. munkavállalók más tagállamokban való foglalkoztatása (a munkavállalók kiküldetése, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó szabályok, a munkavállalók tartózkodási követelményei)
4. egyenlő bánásmód (szabályok a munkahelyi megkülönböztetés tilalmáról, a férfiak és nők egyenlő díjazásáról, és a határozott vagy határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók egyenlő díjazásáról)
5. az alkalmazottak érdekképviseletére vonatkozó szabályok
L. Adózás1. héa: a héával kapcsolatos általános szabályokra, a héakulcsokra és a héamentességekre, a héanyilvántartásba vételre és a héabefizetésre, valamint héavisszatérítésre vonatkozó információk
2. jövedéki adó: az általános szabályokra, az adókulcsokra és a mentességekre vonatkozó információk, a jövedéki adóval kapcsolatos nyilvántartásba vétel, jövedéki adó befizetése, visszatérítésre vonatkozó információk
3. a behozatalra kivetett vámok és egyéb adók és illetékek
4. az Uniós Vámkódex szerinti behozatali és kiviteli vámeljárások
5. egyéb adók: befizetés, adókulcsok, adóvisszatérítések
M. Termékek1. a CE-jelölés megszerzése
2. termékekre vonatkozó szabályok és követelmények
3. az alkalmazandó szabványok és műszaki előírások azonosítása, a termékek tanúsíttatása
4. az uniós előírások hatálya alá nem tartozó termékek kölcsönös elismerése
5. a veszélyes vegyi anyagok osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó követelmények
6. távértékesítés/üzlethelyiségen kívüli értékesítés: az ügyfeleknek előre adandó tájékoztatás, a szerződés írásban történő megerősítése, a szerződéstől való elállás, az áru kiszállítása, egyéb konkrét kötelezettségek
7. hibás termék: fogyasztói jogok és vásárlói garancia, értékesítés utáni felelősség, a károsult fél jogorvoslati lehetőségei
8. tanúsítás, címkézés (EMAS, energiacímkézés, környezettudatos tervezés, uniós ökocímke)
9. újrahasznosítás és hulladékgazdálkodás
N. Szolgáltatások1. az üzleti tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése
2. hatóságok értesítése határokon átnyúló tevékenységek végzéséről
3. szakmai képesítések elismerése, beleértve a szakoktatási és képzési képesítéseket is
O. Vállalkozásfinanszírozás1. uniós szintű finanszírozás megszerzése, beleértve az uniós finanszírozási programokat és a vállalkozási támogatásokat is
2. nemzeti szintű finanszírozás megszerzése
3. vállalkozók számára indított kezdeményezések (új vállalkozók számára szervezett csereprogramok, mentori programok stb.)
P. Közbeszerzés1. nyilvános közbeszerzési eljáráson való részvétel: szabályok és eljárások
2. nyilvános ajánlattételi felhívás alapján ajánlat online benyújtása
3. közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanságok jelentése
Q. Munkahelyi egészségvédelem és biztonság1. a különböző típusú tevékenységekre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások, beleértve a kockázatmegelőzést, a tájékoztatást és a képzést is

II. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésben említett eljárások

ÉleteseményekEljárásokVárt eredmény, a kérelemnek adott esetben az illetékes hatóság által a nemzeti jog szerint való elbírálása függvényében
SzületésA születés anyakönyvezése igazolásának kéréseA születés anyakönyvezésének igazolása vagy születési anyakönyvi kivonat
LakóhelyA lakóhely igazolásának kéréseAz aktuális lakcím bejegyzésének megerősítése
Tanulmányok folytatásaFelsőfokú tanulmányokhoz finanszírozás, például ösztöndíj vagy kölcsön igénylése közjogi szervtől, illetve intézménytőlHatározat a finanszírozási kérelemről vagy átvételi elismervény
Felsőoktatási közintézménybe való felvételre irányuló első kérelem beadásaVisszaigazolás a felvételi kérelem kézhezvételéről
Oklevelek, bizonyítványok és egyéb tanulmányi igazolások tanulmányi célú elismerésének kéréseHatározat az elismerés iránti kérelemről
MunkavállalásAz alkalmazandó jogszabályok megállapítására irányuló kérelem a 883/2004/EK rendelet () II. címével összhangbanHatározat az alkalmazandó jogszabályokról
Szociális biztonsági ellátásban részesülő személy személyes vagy szakmai körülményeiben bekövetkezett, az ellátás szempontjából releváns változások bejelentéseVisszaigazolás a változásról szóló bejelentés kézhezvételéről
Európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) igényléseEurópai egészségbiztosítási kártya (EHIC)
Jövedelemadó-bevallás benyújtásaVisszaigazolás a bevallás kézhezvételéről
KöltözésLakcímváltozás bejelentéseVisszaigazolás az előző lakcímnyilvántartásból való törléséről és az új lakcímnyilvántartásba vételéről
Másik uniós tagállamból származó vagy ott már nyilvántartásba vett gépjármű nyilvántartásba vétele standard eljárások keretében ()Igazolás a gépjármű nyilvántartásba vételéről
Matrica megszerzése a nemzeti közúti infrastruktúra használata céljából: állami szervezet vagy intézmény által kiadott időalapú díjak (matrica), távolságalapú díjak (úthasználati díj)Úthasználatidíj-matrica, autópálya-matrica vagy egyéb fizetési bizonylat kézhezvétele
Közjogi szerv vagy intézmény által kiadott kibocsátási matrica megszerzéseKibocsátási matrica vagy egyéb fizetési bizonylat kézhezvétele
Nyugdíjba vonulásNyugdíj és előnyugdíj igénylése kötelező nyugdíjrendszerektőlVisszaigazolás az igénylés kézhezvételéről vagy határozat a nyugdíj-, illetve előnyugdíj-igénylésről
Információ igénylése kötelező rendszerekből származó nyugdíjakra vonatkozó adatokrólNyilatkozat a személyes nyugdíjadatokról
Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetéseÜzleti tevékenység bejegyzése, az annak gyakorlásához szükséges engedélyek, üzleti tevékenység módosítása és üzleti tevékenység megszüntetése csődeljárás vagy felszámolási eljárás nélkül, kivéve az üzleti tevékenység cégnyilvántartásba való kezdeti bejegyzését és az EUMSZ 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságok alapítására vagy az ilyen társaságok bármilyen későbbi bejegyzési kérelmére vonatkozó eljárásokatVisszaigazolás az üzleti tevékenység bejegyzése, módosítása vagy az engedélyezésre irányuló kérelem kézhezvételéről
Munkáltató (természetes személy) kötelező nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való nyilvántartásba vételeA nyilvántartásba vétel vagy a társadalombiztosítási nyilvántartási szám visszaigazolása
Munkavállaló kötelező nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való bejelentéseA bejelentés vagy a társadalombiztosítási nyilvántartási szám visszaigazolása
Társaságiadó-bevallás benyújtásaVisszaigazolás a bevallás kézhezvételéről
A társadalombiztosítási rendszerek értesítése a munkavállalóval kötött szerződés megszűnéséről, ide nem értve a munkaszerződések csoportos megszüntetésére vonatkozó eljárásokatAz értesítés kézhezvételének igazolása
A munkavállalók társadalombiztosítási járulékainak befizetéseA munkavállalók társadalombiztosítási járulékainak befizetéséről szóló elismervény vagy más igazolás
Adatközvetítő szolgáltatóként történő bejelentésVisszaigazolás a bejelentés kézhezvételéről
Az Unióban elismert adataltruista szervezetként történő nyilvántartásba vételVisszaigazolás a nyilvántartásba vételről
(1)
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.). (2)
Ez a következő gépjárművekre terjed ki: a) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.) 3. cikkében említett gépjármű vagy pótkocsi és b) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L. 60., 2013.3.2., 52. o.) 1. cikkében említett, ikerkerekes vagy nem ikerkerekes, közúti használatra szánt bármilyen két- vagy háromkerekű jármű.

III. MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett segítségnyújtási és problémamegoldó szolgáltatások jegyzéke

1. Egyablakos ügyintézési pontok ( 1 )

2. Termékinformációs kapcsolattartó pontok ( 2 )

3. Építésitermék-információs kapcsolattartó pontok ( 3 )

4. Szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti segítségnyújtó központok ( 4 )

5. Határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontjai ( 5 )

6. Foglalkoztatási szolgálatok európai hálózata (EURES) ( 6 )

7. Online vitarendezés ( 7 )

( *1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295, 2018.11.21., 39. o.).";

( *2 ) HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

( *3 ) HL L 295., 2018.11.21., 39. o.)

( ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).

( ) Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21. o.).

( ) Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 88., 2011.4.4., 5. o.).

( ) Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

( ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45. o.).

( ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/589 rendelete (2016. április 13.) a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról (EURES), a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról, valamint a 492/2011/EU és az 1296/2013/EU rendeletek módosításáról (HL L 107., 2016.4.22., 1. o.).

( ) Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési rendelet) (HL L 165., 2013.6.18., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1724 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1724&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018R1724-20230924 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018R1724-20230924&locale=hu

Tartalomjegyzék