31996L0069[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 96/69/EK irányelve (1996. október 8.) a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 96/69/EK irányelve

(1996. október 8.)

a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 100 a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében [3] szabályozott eljárásnak megfelelően,

(1) mivel intézkedéseket kell elfogadni a belső piac céljainak megvalósítása érdekében; mivel a belső piac egy olyan, belső határok nélküli területet foglal magában, amelyen belül az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított;

(2) mivel az Európai Közösségnek a Tanács által 1973. november 22-én jóváhagyott első környezetvédelmi cselekvési programja [4] szerint a gépjárművek kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni küzdelemben a legújabb tudományos eredményeket is figyelembe kell venni, és a korábban elfogadott irányelveket ennek megfelelően módosítani kell; mivel az ötödik cselekvési programban foglaltak szerint, melynek általános elveit a Tanács az 1993. február 1-jei határozatában [5] hagyta jóvá, további erőfeszítések szükségesek a gépjárművek jelenlegi szennyezőanyag-kibocsátási szintjének számottevő csökkentése érdekében;

(3) mivel a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátása csökkentésének, valamint a gépjárművek belső piaca megteremtésének céljait nem lehetséges az egyes tagállamok szintjén kielégítő mértékben megvalósítani, hanem e célkitűzések eredményesebben elérhetők a közösségi szinten a gépjárművek által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése útján;

(4) mivel általánosan elfogadott tény, hogy a Közösségben a közúti forgalom növekedése a környezet súlyos károsodásával jár, és fennáll a veszélye annak, hogy a környezeti terhelések a jövőben tovább fokozódnak; mivel több, a forgalom sűrűségének további növekedésére vonatkozó hivatalos becslés a tényleges adatok alattinak bizonyult; mivel ezen okból szükséges valamennyi gépjárműre vonatkozóan szigorú kibocsátási szabvány megalkotása;

(5) mivel a Bizottság 1993-ban elfogadott egy európai programot a szennyezőanyag-kibocsátás, tüzelőanyagok és motortechnológiák területén (EPEFE); mivel a programnak biztosítania kell, hogy a jövőben megfogalmazandó, a szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos irányelvekre vonatkozó javaslatok mind a környezet és a fogyasztók, mind pedig a gazdaság szempontjából optimális megoldással szolgáljanak; mivel a program azokkal a szennyeződésekkel foglalkozik, amelyeket a gépjárművek, valamint az általuk használt tüzelőanyagok okoznak;

(6) mivel a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyeződés elleni intézkedésekről szóló 70/220/EGK [6] irányelv egyike a 70/156/EGK irányelvben [7] megállapított típus-jóváhagyási eljárás szerinti külön irányelveknek;

(7) mivel a 70/220/EGK irányelv meghatározza az ilyen gépjárműmotorok szén-monoxid- és el nem égetett szénhidrogének kibocsátása határértékeit; mivel ezeket a határértékeket első alkalommal a 74/290/EGK tanácsi irányelv [8] szállította lejjebb és a 77/102/EGK bizottsági irányelvben [9] meghatározott nitrogénoxid-kibocsátás megengedett határértékeivel egészítették ki; mivel e három szennyezőanyag határértékeit a 78/665/EGK bizottsági irányelv [10], 83/351/EGK tanácsi irányelv [11] és a 88/76/EGK tanácsi irányelv [12] folyamatosan lejjebb szállította; mivel a 88/436/EGK irányelv [13] határértékeket állapított meg a dízelmotoroknak a légszennyező részecskék kibocsátására; mivel a 89/458/EGK irányelv [14] bevezette az 1400 cm3 hengerűrtartalom alatti személygépjárművek gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátásának szigorított európai szabványát; mivel e szabványok alkalmazása a városon kívüli menetciklust tartalmazó továbbfejlesztett európai vizsgálati eljárás alapján valamennyi személygépjárműre kiterjesztésre került, függetlenül a motor-lökettérfogattól; mivel a 91/441/EGK irányelv [15] előírásokat vezetett be a párolgási emissziókra és a kibocsátás-csökkentő gépjárműalkatrészek tartósságára, valamint a dízelüzemű gépjárművek légszennyező részecskék kibocsátására vonatkozóan szigorúbb határértékeket határozott meg; mivel a hatnál több utas szállítására alkalmas vagy 2500 kg-ot meghaladó legnagyobb össztömegű személygépjárművekre, könnyű haszongépjárművekre és terepjárókra, amelyekre a 70/220/EGK irányelv vonatkozik, ezen gépjárművek sajátos jellemzőinek figyelembevételével a 93/59/EGK irányelvet [16] kell alkalmazni, amely ugyanolyan szigorú szabványokat állapít meg, mint amilyeneket a személygépjárművekre is alkalmazni kell; mivel a személygépjárművekre vonatkozó előírásokat a 94/12/EK irányelv tovább szigorítja, amely új eljárást vezetett be a gyártásmegfelelőség ellenőrzésére; mivel a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó előírásokat hozzá kell igazítani a személygépjárművekre vonatkozó előírásokhoz, hogy azok legalább olyan szigorúak legyenek, mint a személygépjárművekre vonatkozó előírások;

(8) mivel a Bizottság e területen végzett munkája bebizonyította, hogy a Közösség ipara számára jelenleg elérhető legjobb technológiák még továbbfejleszthetők, és ezáltal a könnyű haszongépjárműveknél is megfelelhetnek az alacsonyabb szennyezőanyag-kibocsátási határértékeknek; mivel ugyanez vonatkozik az új, fejlesztési szakaszban lévő technológiákra is; mivel a javasolt szabványokat az új gépjárműtípusok jóváhagyása, valamint a gyártás megfelelőségének ellenőrzése során egyaránt alkalmazni kell, mivel a mintavétel és a statisztikai kiértékelés megváltozott módszere megszüntette a határértékeknél alkalmazott, a 70/220/EGK irányelv által korábban a határértékekre vonatkozóan megengedett tűréseket;

(9) mivel a Bizottság megvizsgálta, hogy végrehajtható-e a II. és III. gépjárműosztály összevonása, és tételesen megvizsgálta a könnyű haszongépjárművek valóságos üzemeltetését a városi és városon kívüli forgalomban, valamint e gépjárművek különleges jellemzőit;

(10) mivel a tagállamok számára meg kell engedni, hogy olyan adókedvezményekkel, amelyek megfelelnek a Szerződés rendelkezéseinek és bizonyos, a belső piac torzulásának elkerülése érdekében meghatározott feltételeket teljesítenek, segítsék olyan gépjárművek forgalomba helyezését, amelyek eleget tesznek a közösségi szinten elfogadott előírásoknak; mivel ezen irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a szennyező- és egyéb anyagok kibocsátásának mértékét számításba vegye a gépjárműadó megállapításánál;

(11) mivel az ezen irányelvben foglalt előzetes értesítési kötelezettség nem sérti a közösségi jog rendelkezéseiben, különösen a Szerződés 93. cikkének (3) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettséget;

(12) mivel az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság által legkésőbb 1996. június 30-ig benyújtott javaslat alapján, legkésőbb 1997. december 31-ig elfogadja a 2000. évtől bevezetendő, a könnyű haszongépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásának számottevő csökkentését célzó követelményeket;

(13) mivel a 2000. évben érvénybe lépő, a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés csökkentésére vonatkozó intézkedések egy integrált és sokoldalú, a közúti forgalomból származó levegőszennyezés csökkentésére irányuló valamennyi intézkedést magában foglaló megközelítés részét képezik; mivel a 94/12/EGK irányelv 4. cikkében meghatározott paraméterek mindegyike lényeges; mivel a 2000. év követelményeire való tekintettel a könnyű haszongépjárművekkel kapcsolatos célkitűzéseknek ugyanolyan szigorú előírásokat kell meghatározniuk, mint amelyek a személygépjárművekre vonatkoznak, mégpedig egy egységes műszaki szintű szennyezőanyag-kibocsátást korlátozó technológia alkalmazásával, amelynek során figyelembe kell venni a könnyű haszongépjárművek különleges jellemzőit, illetve az N1-es gépjármű-kategória II. és III. gépjárműosztályai tartósságára vonatkozó megfelelő követelményeket; mivel a Bizottságnak meg kell megvizsgálnia a környezeti, technológiai és a költség-haszon elemző szempontokat a célból, hogy 1996. június végéig számszerűsített célkitűzéseket határozzon meg a 2000. évtől alkalmazandó közösségi intézkedésekre vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/220/EGK tanácsi irányelv I. melléklete ennek az irányelvnek a melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok 1996. október 1-jétől elismerik a 70/156/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv követelményeinek való megfelelést.

(2) 1997. január 1-jétől a tagállamok az I. gépjárműosztályba és 1998. január 1-jétől a II. és III. gépjárműosztályba tartozó semmilyen gépjárműtípus esetében sem adhatnak ki

- a 70/156/EGK irányelv 4. cikk (1) bekezdésének megfelelő EK-típusjóváhagyást, vagy

- nemzeti típusjóváhagyást, kivéve, ha a 70/156/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazzák,

a kibocsátás által okozott levegőszennyezéssel kapcsolatos okokból, ha a gépjárműtípus az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv előírásainak nem felel meg.

(3) A tagállamok 1997. október 1-jétől az I. gépjárműosztályba tartozó gépjárművek és 1998. október 1-jétől a II. és III. gépjárműosztályba tartozó gépjárművek esetében

- a 70/156/EGK irányelv alapján az új gépjárműre kiállított megfelelőségi igazolást ugyanezen irányelv 7. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekintik többé érvényesnek, és

- megtiltják az olyan új gépjárművek bejegyzését, értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyekre nem adtak ki a 70/156/EGK irányelv követelményeinek megfelelő megfelelőségi igazolást, kivéve, ha a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazzák,

a motorok kibocsátásai által okozott levegőszennyezéssel kapcsolatos okokból, ha a gépjármű az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv előírásainak nem felel meg.

3. cikk

A tagállamok csak olyan gépjárművekre nyújthatnak adókedvezményt, amelyek az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelvnek megfelelnek. Az ilyen adókedvezményeknek meg kell felelniük a Szerződés rendelkezéseinek és az alábbi feltételeknek:

- a tagállamban minden forgalomba hozatalra kerülő új gépjárműre alkalmazzák, amely az ezen irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv követelményeinek előre megfelel,

- megszűnnek a 2. cikk (3) bekezdése szerinti azon időpontban, amelytől kezdődően a kibocsátási határértékeket kötelezően kell az új gépjárművekre alkalmazni,

- minden gépjárműtípusnál jelentősen alacsonyabb összeget kell képviselniük, mint az olyan tényleges többletköltség, amely az előírt értékek betartása céljából alkalmazott műszaki berendezést és annak a gépjárműbe történő beszerelési költségét tartalmazza.

A Bizottságnak valamennyi, az első bekezdésben említett adókedvezmény bevezetésére vagy módosítására vonatkozó tervről az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kell kapnia.

4. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács a Szerződésben foglalt feltételek alapján legkésőbb 1997. december 31-ig határoz az ezen irányelv szerinti, a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni közösségi intézkedések következő fokozataira vonatkozó javaslatokról, amelyeket a Bizottság legkésőbb 1996. június 30-ig terjeszt elő. Az elfogadott intézkedéseket 2000-től kell alkalmazni.

A Bizottság javaslatainak alapját a 94/12/EK irányelvben foglalt megközelítés képezi.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1996. október 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. október 8-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

P. Rabbitte

[1] HL C 390., 1994.12.31., 26. o. és HL C 19., 1996.1.23., 13. o.

[2] HL C 201., 1993.7.26., 9. o.

[3] Az Európai Parlament 1995. szeptember 20-i állásfoglalása (HL C 269., 1995.10.16., 82. o.), a Tanács 1995. december 22-i közös álláspontja (HL C 37., 1996.2.9., 23. o.) és az Európai Parlament 1996. Május 9-i határozata (HL C 152., 1996.5.27., 44. o.).

[4] HL C 112., 1973.12.20., 1. o.

[5] HL C 138., 1993.5.17., 1. o.

[6] HL L 76., 1970.4.6., 1. o. A legutóbb a 94/12/EK irányelvvel (HL L 100., 1994.4.19., 42. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 95/54/EK bizottsági irányelvvel (HL L 266., 1995.11.8., 1. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 159., 1974.6.15., 61. o.

[9] HL L 32., 1977.2.3., 32. o.

[10] HL L 223., 1978.8.14., 48. o.

[11] HL L 197., 1983.7.20., 1. o.

[12] HL L 36., 1988.2.9., 1. o.

[13] HL L 214., 1988.8.6., 1. o.

[14] HL L 226., 1989.8.3., 1. o.

[15] HL L 242., 1991.8.30., 1. o.

[16] HL L 186., 1993.7.28., 21. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 93/59/EGK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv mellékleteinek módosításai

Az 5.3.1.4. szakasz táblázata helyébe a következő táblázat kerül:

Határértékek | Gépjármű-kategória/osztály |

Referenciatömeg | RW | (kg) Szén-monoxid-tömeg L1 | (g/km) Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege L2 | (g/km) Részecsék tömege L3 | (g/km) Kategória Osztály |

Benzin | Dízel | Benzin | Dízel [1] | Dízel [1] |

M [2] | - | összes | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,08 |

N1 [2] | I | RW ≤ 1250 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,08 |

II | 1250 < RW ≤ 1700 | 4,0 | 1,25 | 0,6 | 1,0 | 0,12 |

III | 1700 < RW | 5,0 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,17 |

[1] 1999. szeptember 30-ig az olyan gépjárművekre, amelyek közvetlen befecskendezéses dízelmotorral vannak felszerelve, az alábbi L2 és az L3 határértékeket kell alkalmazni:

[2] Kivételt képeznek:

- a több mint hat utas szállítására alkalmas gépjárművek, beleértve a gépjárművezetőt is,

- olyan gépjárművek, amelyek legnagyobb össztömege meghaladja a 2500 kg-ot.

[3] Valamint az M kategória (2) lábjegyzetben meghatározott gépjárművei.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0069 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0069&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék