32017R1954[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1954 rendelete (2017. október 25.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1954 RENDELETE

(2017. október 25.)

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 79. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1) Az 1030/2002/EK tanácsi rendelet (2) megállapítja a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátumát.

(2) A súlyos hamisításokra és csalásokra tekintettel a tartózkodási engedélyek jelenlegi egységes formátuma, amely 20 éve van használatban, nem tekinthető biztonságosnak.

(3) Ezért a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének biztonságosabbá tétele és a hamisítás megelőzése érdekében ezen engedélyek tekintetében egy modernebb biztonsági elemekkel rendelkező, új közös mintát kell meghatározni.

(4) A harmadik országok azon állampolgárait, akik a schengeni vívmányokat teljes egészében alkalmazó tagállamok egyike által az egységes formátumban kiállított, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, a schengeni térségen belül legfeljebb 90 napig megilleti a szabad mozgás joga, feltéve, hogy teljesítik az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) említett beutazási feltételeket.

(5) A harmadik országok állampolgárai beutazására és tartózkodására vonatkozó uniós jogszabályok olyan rendszerekről rendelkeznek, amelyek további mobilitási jogokat biztosítanak különös beutazási és tartózkodási feltételek mellett azokban a tagállamokban, amelyekre nézve kötelezők az említett vívmányok. Az említett jogszabályoknak megfelelően kiállított tartózkodási engedélyekhez az 1030/2002/EK rendelettel megállapított egységes formátumot használják. Ezért annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok azonosíthassák a harmadik országok azon állampolgárait, akik ilyen különös mobilitási jogokat élvezhetnek, e tartózkodási engedélyeken a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően egyértelműen fel kell tüntetni a megfelelő bejegyzéseket, mint például "kutató", "diák" vagy "vállalaton belül áthelyezett személy" (ICT).

(6) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokon alapul, Dánia az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos időszakon belül határoz arról, hogy ezt a rendeletet a nemzeti jogában végrehajtja-e.

(7) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban, az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek az rendeletnek az elfogadásában, az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8) Ez a rendelet a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése értelmében, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében és a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktus.

(9) Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (4) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (5) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartoznak.

(10) Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (6) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (7) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke B. pontjában említett területhez tartoznak.

(11) Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (8) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (9) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke B. pontjában említett területhez tartoznak.

(12) A tartózkodási engedélyek meglévő készletei tagállamok általi felhasználásának lehetővé tétele céljából átmeneti időszakot kell meghatározni, amelynek során a tagállamok továbbra is felhasználhatják a régi tartózkodási engedélyeket.

(13) Az 1030/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1030/2002/EK rendelet melléklete helyébe az e rendelet mellékletében található képek és szöveg lépnek.

2. cikk

Az 1030/2002/EK rendelet mellékletében foglalt - az e rendelet 3. cikkének második bekezdésében említett időpontig alkalmazandó - előírásoknak megfelelő tartózkodási engedélyeket az említett időpontot követően 6 hónapig ki lehet állítani.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a tagállamok legkésőbb 15 hónappal az 1030/2002/EK rendelet 2. cikkében említett további műszaki előírások elfogadását követően alkalmazzák.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Strasbourgban, 2017. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS

(1) Az Európai Parlament 2017. szeptember 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. október 9-i határozata.

(2) A Tanács 1030/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157., 2002.6.15., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(4) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(5) A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(6) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(7) A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(8) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(9) A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).

MELLÉKLET

MELLÉKLET

A KÁRTYA ELŐ- ÉS HÁTOLDALA

a) Leírás

A biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélyt ID - 1 formátumú önálló okmányként kell előállítani. A géppel olvasható úti okmányokról szóló ICAO dokumentumban (9303. sz. dokumentum, hetedik kiadás, 2015) foglalt előírásokat kell rá alkalmazni. A tartózkodási engedély a következőket tartalmazza (1):

A kártya előoldala: A 6-12. pontban említett bejegyzések címsorait a kiállító tagállam nyelvén (nyelvein) kell feltüntetni. A kiállító tagállam ugyanabban a sorban kiegészítheti az okmányt az Unió intézményeinek más hivatalos nyelvével is, a nyelvek száma azonban összesen kettő lehet.

1. A kiállító tagállamnak a géppel olvasható úti okmányokról szóló 9303. sz. ICAO dokumentumban foglalt hárombetűs országkódja, az alnyomatba integrálva.

2. A kontaktmentes mikrocsippel rendelkező, géppel olvasható úti okmányok (e-MRTD) ICAO-jele, optikailag változó színekben. A látószögtől függően különböző színekben jelenik meg.

3.1. Az okmány megnevezése (tartózkodási engedély) a kiállító tagállam nyelvén (nyelvein).

3.2. Az okmány 3.1. mezőben említett megnevezésének ismételt megjelenítése az Unió intézményeinek legalább egy (legfeljebb két) másik hivatalos nyelvén annak érdekében, hogy megkönnyítsék a kártya harmadik ország állampolgárának tartózkodási engedélyeként való felismerését.

4.1. Az okmány száma.

4.2. Az okmány számának ismételt megjelenítése (különleges biztonsági elemekkel).

5. A kártyaleolvasási szám (CAN).

6. Név: vezetéknév (vezetéknevek) és utónév (utónevek), ebben a sorrendben (2).

7. Nem.

8. Állampolgárság.

9. Születési idő.

10. Az engedély típusa: a tagállam által a harmadik ország állampolgára számára kiállított tartózkodási engedély különös típusa. Az olyan európai uniós polgár családtagjának tartózkodási engedélye, aki még nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, kötelezően tartalmazza a "családtag" bejegyzést. A 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 3. cikkének (2) bekezdése szerinti kedvezményezettek esetében a tagállamok alkalmazhatják az "a 2004/38/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti kedvezményezett" bejegyzést.

11. Az okmány lejáratának időpontja (4).

12. Megjegyzések: a tagállamok feltüntethetnek olyan, nemzeti használatra szolgáló adatokat és megjegyzéseket, amelyek a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó nemzeti rendelkezéseik értelmében szükségesek, ideértve a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos megjegyzéseket vagy a tartózkodási engedély korlátlan érvényességét (5).

13. A kártyatestbe biztonságos módon személyazonosító fényképet kell integrálni, amelyet optikailag változó diffraktív azonosító elemmel (DOVID) kell védeni.

14. A tulajdonos aláírása.

15. Az arckép védelmére szolgáló DOVID.

A kártya hátoldala: Látható nemzeti biztonsági jellemzők (az e rendelet (2) cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint megállapított műszaki előírások sérelme nélkül):

16. Megjegyzések: a tagállamok feltüntethetnek olyan, nemzeti használatra szolgáló adatokat és megjegyzéseket, amelyek a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó nemzeti rendelkezéseik értelmében szükségesek, ideértve a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos megjegyzéseket (6), amelyeket a következő két kötelező bejegyzés követ: A 16.1. és 16.2. bejegyzést olyan opcionális bejegyzések (7) követhetik, mint például "A tulajdonos címe".

16.1. A kiállítás időpontja, a kiállítás helye/kiállító hatóság: A tartózkodási engedély kiállításának időpontja és helye. Adott esetben a kiállítás helye helyett hivatkozni lehet a kiállító hatóságra.

16.2. Születési hely.

16.3. Opcionális mező a kártya előállításához kapcsolódó információkra vonatkozóan, mint például a gyártó neve, változatszám stb.

17. Géppel olvasható vizsgálati zóna. A géppel olvasható vizsgálati zónának meg kell felelnie a géppel olvasható úti okmányokról szóló 9303. sz. ICAO dokumentumban foglalt vonatkozó ICAO iránymutatásoknak.

18. Az előnyomtatott területen szerepel a tagállam nemzeti jelképe a tartózkodási engedély megkülönböztetése és a nemzeti eredet tekintetében a bizonyosság garantálása érdekében.

19. A géppel olvasható vizsgálati zóna az alnyomatban tartalmazza a kiállító tagállamot feltüntető nyomtatott szöveget. Ez a szöveg nem módosíthatja a géppel olvasható vizsgálati zóna műszaki jellemzőit.

20. E rendelet 4a. cikkével összhangban rádiófrekvenciás csipet kell használni adathordozóként. A tagállamok nemzeti használatra a tartózkodási engedélybe beépíthetnek egy kettős interfészt vagy egy különálló kontaktcsipet is. E kontaktcsipeket, amelyeknek meg kell felelniük az ISO-szabványoknak, a kártya hátoldalán kell elhelyezni, és azok semmilyen módon nem zavarhatják a rádiófrekvenciás csipet.

21. Opcionális átlátszó ablak.

22. Opcionális átlátszó szegély.

b) Szín, nyomtatási eljárás

A színt és a nyomtatási eljárást a tagállamok határozzák meg az e mellékletben foglalt egységes formátumnak és az e rendelet 2. cikkével összhangban meghatározott további műszaki előírásoknak megfelelően.

c) Anyag

A kártyát teljes egészében polikarbonátból vagy annak megfelelő szintetikus polimerből kell készíteni (amely legalább 10 évig kitart).

d) Nyomtatási technikák

Az alábbi nyomtatási technikákat kell alkalmazni:

- kiemelten biztonságos háttér ofszetnyomtatás,

- UV fényben fluoreszcens nyomtatás,

- írisznyomtatás.

A kártya előoldala biztonsági kialakításának különböznie kell a kártya hátoldalától.

e) Számozás

Az okmányszámot egynél több helyen kell feltüntetni az okmányon (kivéve a géppel olvasható vizsgálati zónát).

f) Másolás elleni védelem

A tartózkodási engedély előoldalán olyan továbbfejlesztett DOVID-ot kell használni, amely biztosítja, hogy az azonosítás minősége és a biztonság szintje legalább a vízumok jelenlegi egységes formátumához használt eszköz által biztosított szintnek megfeleljen, továbbá amely korszerű kialakítással és elemekkel, köztük megerősített diffraktív elemmel rendelkezik a korszerűbb gépi ellenőrzéshez.

g) Megszemélyesítési technika

Annak biztosítása érdekében, hogy a tartózkodási engedély adatait megfelelően védjék az utánzás és hamisítás kísérlete ellen, a személyazonosító adatokat, beleértve a fényképet, a tulajdonos aláírását és az egyéb lényeges adatokat az okmány alapanyagába kell integrálni. E megszemélyesítést lézergravírozási technológia vagy egyéb, annak megfelelő biztonságos technológia alkalmazásával kell elvégezni.

h) A tagállamok további nemzeti biztonsági elemeket is bevezethetnek, feltéve, hogy azok szerepelnek az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint megállapított jegyzékben, hogy azok megfelelnek a fenti minták harmonizált megjelenésének, és hogy az egységes biztonsági jellemzők hatékonysága nem csökken.

(1) A nyomtatandó címsorokat az e rendelet 6. cikke szerint elfogadandó műszaki előírások határozzák meg.

(2) A vezetéknevekre és az utónevekre egyetlen mező áll rendelkezésre. A vezetékneveket végig nagybetűvel, az utóneveket kisbetűvel, de nagy kezdőbetűvel kell megadni. A vezetéknevek és az utónevek közé nem tehető elválasztó jel. Mindazonáltal a "," karakter megengedett elválasztó jel az első és a második vezetéknév vagy utónév között (például: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Amennyiben a helytakarékosság miatt szükséges, az első és a második vezetéknév, valamint a vezetéknevek és az utónevek szerepelhetnek ugyanabban a sorban.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

(4) A bejegyzés kizárólag dátumformátumban (nn/hh/éééé) adható meg, és nem szavakban, mint például "ideiglenes" vagy "korlátlan", mivel a lejárati idő a fizikai okmányra vonatkozik, és nem a tartózkodási jogra.

(5) További megjegyzéseket a kártya hátoldalán a 16. mezőben ("Megjegyzések") is fel lehet tüntetni.

(6) A kártya hátoldalán rendelkezésre álló teljes helyet (kivéve a géppel olvasható vizsgálati zónát) a "Megjegyzések" mezőre kell fenntartani. Ez tartalmazza a tényleges megjegyzéseket, amelyeket a kötelező mezők (kiállítás időpontja, kiállítás helye/kiállító hatóság, születési hely) követnek, azokat pedig azok az opcionális mezők követik, amelyekre az egyes tagállamoknak szüksége van.

(7) Az opcionális bejegyzéseket alcímeknek kell megelőznie.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R1954 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R1954&locale=hu

Tartalomjegyzék