32009R0245[1]

A Bizottság 245/2009/EK rendelete ( 2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 245/2009/EK RENDELETE

(2009. március 18.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezési konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

(1)

A 2005/32/EK irányelv értelmében a Bizottságnak környezetbarát tervezési követelményeket kell meghatároznia azokra az energiafelhasználó termékekre vonatkozóan, amelyek lényeges értékesítési és kereskedelmi volument képviselnek, lényeges környezeti hatással járnak, környezeti hatásuk pedig túlzott költségráfordítás nélkül lényegesen javítható.

(2)

A 2005/32/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 19. cikk (3) bekezdésében hivatkozott eljárásnak és a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezetbarát tervezési konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, a Bizottság adott esetben végrehajtási intézkedéseket vezet be a szolgáltatói szektorban használt világítóeszközökre vonatkozóan.

(3)

A Bizottság két előkészítő vizsgálatot folytatott le, és ezek során a szolgáltatói szektorban (irodai világítás és köztéri világítás) tipikusan használt világítóeszközök műszaki, környezeti és gazdasági vonatkozásait elemezték. A vizsgálatokat a Közösség és harmadik országok érintett és érdekelt feleivel együttesen dolgozták ki, az eredményeket pedig az Európai Bizottság EUROPA internetes oldalán nyilvánosan elérhetővé tették.

(4)

A kötelező környezetbarát tervezési követelmények a forgalomba hozott termékekre vonatkoznak, függetlenül azok beépítési helyétől, ezért ezek a követelmények nem függhetnek a termék alkalmazási módjától (pl. irodai világítás vagy köztéri világítás). Ezért e rendeletnek egyedi termékekre kell vonatkoznia, amilyenek pl. a beépített előtét nélküli fénycsövek, a nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek. Az indikatív referenciaértékek segítséget nyújthatnak a felhasználóknak az egyedi alkalmazások (mint pl. irodai világítás vagy köztéri világítás) tekintetében elérhető legjobb technológia kiválasztásában.

(5)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek alapvetően általános világítási feladatok ellátására használatosak, ami azt jelenti, hogy hozzájárulnak a természetes fény mesterséges világítással történő felváltásához, a szokásos emberi látás céljából. A speciális célú lámpák (mint például a számítógépes képernyőkben, fénymásolókban, szoláriumokban, terráriumokban használt lámpák és hasonló alkalmazások) nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(6)

Az érintett energiafelhasználó termékek e rendelet alkalmazásában lényegesnek tekintett környezeti vonatkozásai az alábbiak:

a) energiafogyasztás a felhasználási fázisban;

b) a lámpák higanytartalma.

(7)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek éves villamosenergia-fogyasztása a Közösségben a becslések szerint 200 TWh volt 2005-ben, ami 80 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg. Konkrét intézkedések meghozatala nélkül a fogyasztás 2020-ig az előrejelzések szerint 260 TWh-ra nő. Az előkészítő vizsgálatok azt mutatták, hogy a rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztása lényegesen csökkenthető.

(8)

Az üzemben levő lámpák higanytartalma 2005-ben a becslések szerint 12,6 tonnát tett ki. Egyedi intézkedések meghozatala nélkül az üzemben levő lámpák higanytartalma 2020-ig az előrejelzések szerint 18,6 tonnára nő, de bizonyított tény, hogy ez lényegesen csökkenthető lenne.

(9)

Az úgynevezett "fényszennyezés" környezeti hatásának mérésére szolgáló nemzetközileg elfogadott tudományos módszerek hiányában a fényszennyezés jelentősége nem állapítható meg. Azonban elfogadott, hogy a szolgáltatói szektorban használt világítóeszközök hatásfokának javítása pozitív hatással járhat a fényszennyezés vonatkozásában.

(10)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztásának javítását a meglévő, védettséget nem élvező, költséghatékony technológiák alkalmazásával kell elérni, ami az említett berendezések beszerzése és üzemeltetése kombinált költségének csökkentéséhez fog vezetni.

(11)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezetbarát tervezési követelményeit az érintett termékek környezeti teljesítményének és a belső piaci működésének javítására való tekintettel kell meghatározni, és szem előtt kell tartani az energiafogyasztás 2020-ig 20 %-kal történő csökkentésére vonatkozó közösségi célkitűzést.

(12)

A rendeletnek növelnie kell a rendelet hatálya aló tartozó termékek jobb energiahatékonyságát eredményező technológiák piaci elterjedtségét, ami 2020-ig a "minden marad a régiben" forgatókönyvhöz képest 38 TWh energia-megtakarítást eredményez.

(13)

A rendelet hatálya alá tartozó lámpák energiahatékonysági követelményeinek meghatározása azok higanytartalmának csökkenését eredményezi.

(14)

A környezetbarát tervezési követelmények nem érinthetik kedvezőtlenül a termék funkcionalitását, az egészséget és a környezetet. A használat során fellépő villamosenergia-fogyasztás-csökkenés hatásai minden bizonnyal meghaladják a rendelet hatálya alá tartozó termékek gyártása során fellépő esetleges további környezeti hatásokat.

(15)

A környezetbarát tervezési követelmények fokozatos hatálybalépése elegendő időt kell hogy biztosítson a gyártók számára adott esetben a termékek e rendeletben foglaltak szerinti áttervezésére. A bevezetés egyes szakaszainak időzítését úgy kell meghatározni, hogy - a rendelet célkitűzései időben történő teljesítésének biztosítása mellett - elkerülhetők legyenek a forgalomban levő berendezések funkcionalitására gyakorolt kedvezőtlen hatások, és a figyelem kiterjedjen a gyártók és végfelhasználók, különösen a kis- és középvállalkozások költségeire gyakorolt kedvezőtlen hatásokra. A 8. cikk szerinti felülvizsgálat során többek között meg kell vizsgálni, hogy a nagy intenzitású kisülőlámpák előtéteinek működési jellemzőire vonatkozóan a III. melléklet 2.1. pontjának C. szakaszában előírt követelmények teljesíthetők lesznek-e nyolc évvel e rendelet hatálybalépését követően.

(16)

A retrofit lámpák piacról való kivonását a végfelhasználókra gyakorolt hatások figyelembe vételével kell megtervezni. A tagállamok szigorúbb követelményeket támaszthatnak a világítási berendezések tekintetében.

(17)

A vonatkozó termékparaméterek mérését az általánosan elfogadott korszerű mérési módszerekkel kell elvégezni; a gyártók pedig a 2005/32/EK irányelv 10. cikke szerint meghatározott harmonizált szabványokat is alkalmazhatják.

(18)

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkével összhangban e rendeletnek meg kell határoznia, hogy az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott tervezés-ellenőrzés, valamint a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott megfelelőségértékelési irányítási rendszer.

(19)

A megfelelőség ellenőrzésének elősegítése érdekében a gyártóknak biztosítaniuk kell a 2005/32/EK irányelv V. és VI. mellékletében meghatározott műszaki dokumentációban szereplő információk nyújtását, amennyiben ezek az információk az e rendeletben meghatározott követelményekre vonatkoznak.

(20)

A jogilag kötelező érvényű követelményeken túl az e rendelet hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiára vonatkozó indikatív referenciaértékek megállapítása is hozzájárul az információk széles körű hozzáférhetőségéhez és egyszerű elérhetőségéhez. Ez különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások számára hasznos, mivel jobban elősegíti a legjobb tervezési technológiák integrációját az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezeti teljesítményének javításához azok teljes életciklusa során.

(21)

Bár a fénycsövek és a nagy intenzitású kisülőlámpák higanytartalma lényeges környezeti tényező, azt a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 2 ) helyénvaló szabályozni, amely kiterjed az e rendelet hatálya alóli mentességet élvező lámpatípusokra is.

(22)

A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) a 2005/32/EK irányelv egyik végrehajtási eszköze, a lámpatestek és a mágneses előtétek hosszú élettartama miatt még mindig hatással van a már használatban levő előtétek állományára. Azonban vannak még fejlesztési lehetőségek, és helyénvaló lenne a 2000/55/EK irányelvben foglaltaknál szigorúbb minimális energiahatékonysági követelmények megállapítása. Ezért ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 2000/55/EK irányelvet.

(23)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

A rendelet a 2. cikkben felsorolt beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek forgalomba hozatala céljából környezetbarát tervezési követelményeket határoz meg, amelyek abban az esetben is alkalmazandók, ha a felsorolt termékek egyéb energiafelhasználó termékekbe vannak beépítve.

A rendelet indikatív referenciaértékeket is közöl az irodai világítás és köztéri világítás céljára használt termékekre vonatkozóan.

Az I. mellékletben felsorolt termékek mentességet élveznek az e rendeletben meghatározott követelmények alól.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2005/32/EK irányelvben megadott fogalommeghatározások használatosak. A következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1. "általános világítás": egy terület alapvetően egységes megvilágítása különleges helyi követelmények figyelembe vétele nélkül;

2. "irodai világítás": irodai munkához használt, helyhez kötött világítási berendezések, amelyek lehetővé teszik vizuális feladatok hatékony és pontos elvégzését;

3. "köztéri világítás": a közforgalom előtt megnyitott, kültéri területeknek sötétben, a közlekedésbiztonság, a forgalom és a közbiztonság támogatása érdekében történő megvilágításra használt, helyhez kötött világítási berendezések;

4. "kisülőlámpa": olyan lámpa, amelyben a fényt közvetlenül vagy közvetve gázban, fémgőzben vagy több gáz és gőz elegyében elektromos kisülés útján állítják elő;

5. "előtét": olyan eszköz, amelynek fő feladata a lámpa, illetve a lámpák áramfelvételének a meghatározott értékre történő korlátozása, amennyiben az eszköz az áramforrás és egy vagy több kisülőlámpa közé van csatlakoztatva. Az előtét fogalmába beletartoznak a tápfeszültség átalakításának, a lámpa szabályozásának és a teljesítménytényező korrekciójának módozatai, illetve a lámpa vagy lámpák gyújtásához szükséges feltételek biztosítása, önállóan vagy gyújtóberendezéssel kombinálva;

6. "lámpatest": az egy vagy több fényforrás által kibocsátott fény elosztását, szűrését vagy átalakítását végző szerkezet, amely tartalmazza a fényforrások megtartásához, rögzítéséhez és védelméhez szükséges alkatrészeket és szükség esetén a kiegészítő áramköröket is, az áramforráshoz történő csatlakoztatáshoz szükséges kiegészítő eszközökkel együtt, de a fényforrások nélkül;

7. "fénycsövek": kisnyomású, higany típusú kisülőlámpák, amelyekben a fényt egy vagy több, a kisülésből származó ultraibolya sugárzás által gerjesztett foszforréteg bocsátja ki;

8. "beépített előtét nélküli fénycsövek": beépített előtétet nem tartalmazó, egy vagy két végükön fejelt fénycsövek;

9. "nagy intenzitású kisülőlámpák": olyan elektromos kisülés elvén működő lámpák, amelyekben a fényt előállító ívet a fal hőmérséklete stabilizálja, és az ív által a bura falára kifejtett terhelés meghaladja a négyzetcentiméterenkénti 3 W-ot.

Az I. és III-VII. mellékletek alkalmazásában a II. mellékletben megadott fogalommeghatározások is alkalmazandók.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák, és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményeit a III. melléklet tartalmazza.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkében említett megfelelőségértékelési eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott tervezés-ellenőrzési, vagy a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelési eljárás alkalmazásában a műszaki dokumentációs aktának tartalmaznia kell a III. melléklet 1.3., 2.2. és 3.2. része szerinti termékinformációk másolatát.

5. cikk

Piacfelügyeleti vizsgálati eljárás

A IV. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelő felügyeleti ellenőrzéseket kell végrehajtani.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

A piacon elérhető, legjobb teljesítményű termékekre és technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket:

a) a beépített előtét nélküli fénycsövekre, nagy intenzitású kisülőlámpákra és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétekre és lámpatestekre vonatkozóan az V. melléklet határozza meg;

b) az irodai világítás és köztéri világítás céljára használt termékekre vonatkozóan pedig a VI. és VII. melléklet határozza meg.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2000/55/EK irányelv e rendelet hatálybalépése után egy évvel hatályát veszti.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a hatálybalépését követően legkésőbb 5 évvel felülvizsgálja a technológiai fejlődésre figyelemmel.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A III. mellékletben meghatározott követelményeket az ott feltüntetett ütemezés szerint kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Mentességek

1. A következő lámpák mentességet élveznek a III. mellékletben foglalt rendelkezések alól, amennyiben a 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs akta megállapítja, hogy a következőkben felsorolt műszaki paraméterek közül melyik nyújt alapot a mentességre:

a) a II. mellékletben meghatározott, fehér fényforrásnak nem minősülő lámpák; ez a mentesség nem vonatkozik a nagynyomású nátriumlámpákra;

b) a II. mellékletben meghatározott, irányított fényforrásnak minősülő lámpák;

c) kevert fényű nagy intenzitású kisülőlámpák, amelyek esetében:

- a 250-780 nm tartományon belüli összes fénykibocsátás legalább 6 %-a a 250-400 nm tartományban van, valamint

- a 250-780 nm tartományon belüli összes fénykibocsátás legalább 11 %-a a 630-780 nm tartományban van, valamint

- a 250-780 nm tartományon belüli összes fénykibocsátás legalább 5 %-a a 640-700 nm tartományban van,

d) kevert fényű nagy intenzitású kisülőlámpák, amelyek esetében:

- a fénykibocsátás csúcsértéke a 315-400 nm (UVA) vagy 280-315 nm (UVB) közötti tartományban van;

e) két végükön fejelt fénycsövek, amelyek:

- legfeljebb 7 mm (T2) átmérőjűek,

- 16 mm (T5) átmérőjűek, és teljesítményük P ≤ 13W vagy P > 80W,

- 38 mm (T12) átmérőjűek, G-13 közepes kétcsapos lámpafejjel, és a színkompenzációs szűrő értékhatára (cc) +/-5m (+magenta, -zöld). x=0,330 y=0,335 és x=0,415 y=0,377 CIE koordinátákkal rendelkeznek, valamint

- 38 mm (T12) átmérőjűek, és külső gyújtócsíkkal vannak ellátva;

f) egy végükön fejelt fénycsövek, amelyek 16 mm (T5) átmérőjűek, 2G11 4 csapos felépítésűek, Tc = 3 200 K, x=0,415 y=0,377 színkoordinátákkal, és Tc = 5 200 K, x=0,330 y=0,335 színkoordinátákkal rendelkeznek;

g) nagy intenzitású kisülőlámpák, melyek esetében Tc > 7 000 K;

h) nagy intenzitású kisülőlámpák, melyek esetében a fajlagos effektív UV sugárzás > 2mW/klm, valamint

i) nagy intenzitású kisülőlámpák, az E27, E40 és PGZ12 típusoktól eltérő lámpafejjel.

2. A következő termékek mentességet élveznek a III. mellékletben foglalt rendelkezések alól, amennyiben a termékinformáció valamennyi változatában megemlítik, hogy azok nem e rendelet szerinti általános világítási célt szolgálnak, illetve hogy azokat a b)-e) pontban felsorolt alkalmazásokban használják fel:

a) a nem általános világítási célú alkalmazásokban felhasznált termékek és a nem általános világítási funkciót ellátó termékekbe beépített termékek;

b) a 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) és az 1999/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) követelményeinek hatálya alá tartozó lámpák;

c) a 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 6 ) meghatározott tartalékvilágítási lámpatestek és a biztonsági világítás jelzéseinek lámpatestei;

d) a c) pontban meghatározott lámpatestekben és a lámpák vészhelyzeti körülmények közötti működtetésére tervezett előtétek;

e) a 94/9/EK irányelv, az 1999/92/EK irányelv, a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ), a 93/42/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) és a 88/378/EGK tanácsi irányelv ( 9 ) hatálya alá tartozó lámpatestek, illetve az e követelmények hatálya alá tartozó készülékekbe beépített lámpatestek.

A termékinformációnak minden esetben tartalmaznia kell a termék rendeltetését, továbbá a 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs aktának tartalmaznia kell azokat a műszaki paramétereket, amelyek meghatározzák a feltüntetett rendeltetésnek megfelelő terméktervet.

II. MELLÉKLET

Paraméterek és fogalommeghatározások az I. és III-VII. mellékletek alkalmazásában

1. A környezetbarát tervezési követelmények műszaki paraméterei

a) "fényforrás világítási hatásfoka", "fényforrás fényhasznosítása" vagy "lámpa hatásfoka" (ηforrás): a kibocsátott fényáram (Ф) és a fényforrás által felhasznált teljesítmény (Pforrás) hányadosa. ηforrás = Ф / Pforrás. Mértékegysége: lm/W. A fényforrás által felhasznált teljesítménybe nem tartozik bele a kiegészítő berendezések, mint például az előtétek energiavesztesége;

b) "fényáram-stabilitási tényező" (LLMF): az adott ideig működtetett lámpa fényáramának és a lámpa kezdeti fényáramának aránya;

c) "lámpa-élettartam tényező" (LSF): azon lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya, amelyek meghatározott feltételek és kapcsolási gyakoriság mellett a megadott idő elteltével továbbra is működnek.

A III. melléklet 6. táblázatának alkalmazásában az LSF értékét nagyfrekvenciás, 11 h/1 h kapcsolási ciklusú üzemmódban kell mérni.

d) "előtét hatásfoka" (ηelőtét): a lámpa teljesítményének (az előtét által leadott teljesítmény) és a lámpa-előtét áramkör bemeneti teljesítményének aránya, érzékelők, hálózati csatlakozók és más kiegészítő terhelések csatlakoztatása nélkül.

e) "színérték": a színingernek a színkoordinátákkal vagy a fő- és komplementer hullámhosszal és tisztasággal együttesen meghatározható tulajdonsága;

f) "fényáram": a sugárzott teljesítményből az emberi szem spektrális érzékenységének figyelembe vételével származtatott mennyiség;

g) "korrelált színhőmérséklet" (Tc [K]): egy Planck-sugárzó (fekete test) azon hőmérséklete, amelynek észlelt színe a leginkább hasonlít egy adott ingerre ugyanazon fényerő és meghatározott látási feltételek mellett;

h) "színvisszaadás" (Ra): egy fényforrás hatása a tárgyak színének megjelenésére a referenciasugárzóval megvilágított színükhöz képest, tudatos vagy tudattalan összehasonlítás alapján;

i) "fajlagos effektív UV-sugárzási teljesítmény": egy lámpa UV-sugárzásának effektív teljesítménye a fényáramához képest (mértékegység: mW/klm);

j) "külső behatásokkal szembeni védettségi fokozatok": olyan kódolási rendszer, amely egy burkolat által a por, szilárd testek és nedvesség behatása elleni védelem mértékét jelöli, és további tájékoztatást nyújt a védettséggel kapcsolatban.

2. Indikatív referenciaértékek műszaki paraméterei

a) "lámpa higanytartalma": a lámpában található higany mennyisége;

b) "lámpatest-avulási tényező" (LMF): egy lámpatest adott időben mért optikai hatásfokának és a kezdeti optikai hatásfoknak az aránya;

c) "fényhasznosítási tényező" (UF): egy berendezésre és annak referenciafelületére vonatkozóan a referenciafelületre beeső fényáram és a berendezés egyes lámpái által kibocsátott összes fényáram aránya.

3. Fogalommeghatározások

a) "irányított fényforrás": olyan fényforrás, amely fényáramának legalább 80 %-a a π sr térszögbe esik (120°-os kúpnak felel meg);

b) "fehér fényforrás": olyan fényforrás, amelynek színkoordinátái kielégítik a következő előírásokat:

- 0,270 < x < 0,530

- -2,3172 x2 + 2,3653 x -0,2199 < y < -2,3172 x2 + 2,3653 x -0,1595

c) "mért" érték: egy adott termék valamely tulajdonságának mennyiségi értéke az e rendeletben vagy a vonatkozó szabványokban meghatározott működési feltételek esetén. Ezzel ellentétes rendelkezés hiányában a termékekre vonatkozó minden paraméter határértéke mért értékben van kifejezve;

d) "névleges" érték: egy termék megnevezésére vagy azonosítására szolgáló hozzávetőleges mennyiségérték;

e) "fényszennyezés": a mesterséges fény környezetre gyakorolt káros hatásainak összege, ideértve a zavaró fény hatását is;

f) "zavaró fény": egy világítási berendezés fényének azon része, amely nem a berendezés rendeltetésének megfelelő célt szolgálja. Ez magában foglalja a következőket:

- a nem megfelelő módon a megvilágítandó területen kívülre eső fényt,

- szórt fény a világítási berendezés környezetében,

- az ég parázslása, vagyis az éjszakai égbolt fényesedése, amely úgy jön létre, hogy a fényforrások közvetlen vagy közvetett (látható és nem látható) sugárzása a légkör összetevőin (gázmolekulákon, aeroszolokon és szilárd részecskéken) szóródva a megfigyelés irányába verődik vissza;

g) "előtét hatásfokbázisa (EBb)": a mért lámpateljesítmény (Plámpa) és az előtét hatásfokának kapcsolata.

Egy végükön vagy két végükön fejelt fénycsövek előtétjei esetében az EBbFL értékét az alábbiak szerint számítják ki:

Ha Plámpa ≤ 5 W: EBbFL = 0,71

Ha 5 W < Plámpa < 100 W: EBbFL = Plámpa/(2*sqrt(Plámpa/36)+38/36*Plámpa +1)

Ha Plámpa ≥ 100 W: EBbFL = 0,91

h) "második lámpaburkolat": olyan második külső lámpaburkolat, amely nem szükséges a fény előállításához, mint például a lámpa eltörése esetén a higany és az üveg környezetbe történő kerülésének megakadályozására szolgáló bura. Második lámpaburkolat meglétének meghatározása során a nagy intenzitású kisülőlámpák kisülőcsöve nem számít burkolatnak;

i) "fényforrások működtető szerelvényei": az energiaellátás és egy vagy több fényforrás között elhelyezkedő egy vagy több olyan alkatrész, amelyek a tápfeszültséget transzformálják, a lámpa, illetve lámpák áramát a kívánt értékre korlátozzák, gyújtófeszültséget és előfűtő áramot biztosítanak, megakadályozzák a hideg gyújtást, korrigálják a teljesítménytényezőt, vagy csökkentik a rádiófrekvenciás zavarokat. A fényforrások működtető szerelvényei például az előtétek, a halogénlámpák konverterei és transzformátorai, valamint a fénykibocsátó diódákat (LED) működtető egységek;

j) "nagynyomású higany(gőz)lámpa": olyan nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben az előállított fény nagy részét közvetlenül vagy közvetve 100 kilopascalt meghaladó parciális nyomású higany sugárzása adja;

k) "nagynyomású nátrium(gőz)lámpa": olyan nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben az előállított fényt túlnyomórészt 10 kilopascal nagyságrendű parciális nyomású nátriumgőz sugárzása adja;

l) "fémhalogén lámpa": olyan nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben az előállított fényt fémgőzök, fémhalogének és fémhalogének bomlástermékeinek elegye által kibocsátott sugárzás adja;

m) "elektronikus vagy nagyfrekvenciás előtét": hálózati tápfeszültségről üzemeltetett váltakozó áramú átalakító, ideértve az egy vagy több fénycső általában nagy frekvencián történő gyújtására és működtetésére szolgáló stabilizáló elemeket;

n) "átlátszó lámpa": olyan átlátszó külső burkolattal vagy külső csővel rendelkező nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben tisztán látható a fényt előállító kisülőcső (pl. átlátszó üvegburás lámpa);

o) "kevert fényű lámpa": ugyanabban a burában sorba kötött higanygőzlámpát és izzólámpát tartalmazó lámpa.

III. MELLÉKLET

Fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei

Az alkalmazás dátuma az egyes környezetbarát tervezési követelményekre vonatkozóan az alábbiakban kerül meghatározásra. Amennyiben az adott követelményt nem írja felül egy későbbi szakasz, vagy nem vonatkozik rá külön rendelkezés, a követelmény a későbbi szakaszokban bevezetett követelményekkel egyetemben továbbra is alkalmazandó marad.

1. BEÉPÍTETT ELŐTÉT NÉLKÜLI FÉNYCSÖVEKRE ÉS NAGY INTENZITÁSÚ KISÜLŐLÁMPÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Lámpák fényhasznosítására vonatkozó követelmények

A. Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A 16 mm és 26 mm közötti átmérőjű, két végükön fejelt fénycsöveknek (T5 és T8 lámpák) legalább az 1. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük 25 °C hőmérsékleten.

Amennyiben a névleges teljesítmény eltér az 1. táblázatban felsoroltaktól, a lámpáknak a legközelebbi teljesítményhez tartozó fényhasznosítást kell elérniük, az 50 W fölötti T8 lámpák kivételével, amelyeknek 83 lm/W fényhasznosítást kell elérniük. Ha a névleges teljesítmény a táblázatban megadott két legközelebbi teljesítménytől egyenlő távolságra található, akkor a lámpának a kettő közül a nagyobb értéknek kell megfelelnie. Ha a névleges teljesítmény nagyobb, mint a táblázatban megadott legnagyobb teljesítmény, akkor a lámpának az e legnagyobb teljesítményhez tartozó fényhasznosításnak kell megfelelnie.

A 16 mm vagy annál nagyobb átmérőjű (T5), spirál alakú, két végükön fejelt fénycsövekre az 5. táblázatban a kör alakú T9 lámpákkal kapcsolatban meghatározott követelmények vonatkoznak.

1. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás T8 és T5 lámpák esetében

T8 (26 mm Ø)T5 (16 mm Ø)
nagy hatékonyságú
T5 (16 mm Ø)
nagy teljesítményű
Névleges teljesítmény (W)Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény (W)Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény (W)Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel
156314862473
187521903979
257628934988
308035945482
36938077
3887
5890
7089

Az egy végükön fejelt fénycsöveknek az alábbi mért fényhasznosítással kell rendelkezniük 25 °C hőmérsékleten.

Amennyiben a névleges teljesítmény vagy a lámpa alakja eltér a 2-5. táblázatban felsoroltaktól: a lámpáknak a nekik teljesítményben és alakban megfelelő, legközelebbi egyenértékű fényhasznosítást kell elérniük. Ha a névleges teljesítmény a táblázatban megadott két legközelebbi teljesítménytől egyenlő távolságra található, akkor a lámpának a kettő közül a nagyobb fényhasznosításnak kell megfelelnie. Ha a névleges teljesítmény nagyobb, mint a táblázatban megadott legnagyobb teljesítmény, akkor a lámpának a legnagyobb teljesítményhez tartozó fényhasznosításnak kell megfelelnie.

2. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítások az egy végükön fejelt, elektronikus és elektromágneses előtéttel ellátott fénycsövek esetében

Egy darab, kisméretű párhuzamos cső, G23 (2 csapos) vagy 2G7 (4 csapos) lámpafejKettős párhuzamos cső, G24d (2 csapos) vagy G24q (4 csapos) lámpafejHárom párhuzamos cső, GX24d (2 csapos) vagy GX24q (4 csapos) lámpafej
Névleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel
54810601362
75713691867
96718672666
11762666
4 láb egy síkban, 2G10 (4 csapos) lámpafejEgy hosszú párhuzamos cső, 2G11 (4 csapos) lámpafej
Névleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel
18611867
24712475
36783482
3681

3. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az egy végükön fejelt, csak elektronikus előtéttel ellátott fénycsövek esetében

Három párhuzamos cső, GX24q (4 csapos) lámpafejNégy párhuzamos cső, GX24q (4 csapos) lámpafejEgy hosszú párhuzamos cső, 2G11 (4 csapos) lámpafej
Névleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény
(W)
Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel
327557754083
427470745582
57758075
7074

4. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az egy végükön fejelt, négyzet alakú vagy (igen) nagy teljesítményű fénycsövek esetében

Egy síkban levő cső, GR8 (2 csapos), GR10q (4 csapos) vagy GRY10q3 (4 csapos) lámpafejNégy vagy három darab párhuzamos T5 cső, 2G8 (4 csapos) lámpafej
Névleges teljesítmény (W)Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény (W)Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel
10656067
16668275
21648571
287312075
3871
5571

5. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás T9 és T5 kör alakú lámpák esetében

T9 kör alakú, 29 mm-es csőátmérő, G10q fejjelT5 kör alakú, 16 mm-es csőátmérő, 2GX13 fejjel
Névleges teljesítmény (W)Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkelNévleges teljesítmény (W)Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel
22522277
32644078
40705575
60606080

A 25 °C hőmérsékleten előírt fényhasznosítás az alábbi esetekben alacsonyabb lehet a fenti táblázatokban előírt értékeknél:

6. táblázat

Százalékos eltérés a legkisebb mért fényhasznosítástól nagy színhőmérsékletű és/vagy nagy színvisszaadású és/vagy második lámpaburkolattal rendelkező és/vagy hosszú élettartamú fénycsövek esetében

A lámpa paramétereiEltérés a mért fényhasznosítástól 25 °C-on
Tc ≥ 5 000 K–10 %
95 ≥ Ra > 90–20 %
Ra > 95–30 %
Második lámpaburkolat–10 %
Lámpaélettartam-tényező (LSF) ≥ 0,50; 40 000 üzemórát követően–5 %

A feltüntetett levonások közül adott esetben több is alkalmazható egyszerre.

A nem 25 °C optimális hőmérsékletű, egy végükön vagy két végükön fejelt fénycsöveknek is teljesíteniük kell optimális hőmérsékletükön a fenti táblázatokban a fényhasznosításra vonatkozóan meghatározott követelményeket.

B. A második szakasz követelményei

A rendelet hatálybalépését követő harmadik évtől a beépített előtéttel rendelkező fénycsöveknek és nagy intenzitású kisülőlámpáknak a következő, fényhasznosításra vonatkozó követelményeket kell teljesíteniük.

A 26 mm átmérőjű (T8) két végükön fejelt fénycsövekre az első szakaszban meghatározott előírások az első szakasz által nem érintett összes egyéb átmérőjű, két végükön fejelt fénycsövekre is alkalmazandók.

Ezeknek a lámpáknak meg kell felelniük a hozzájuk legközelebbi egyenértékű teljesítménnyel rendelkező T8 lámpa legkisebb fényhasznosításának. Ha a névleges teljesítmény nagyobb, mint a táblázatban megadott legnagyobb teljesítmény, akkor a lámpának a legnagyobb teljesítményhez tartozó fényhasznosításnak kell megfelelnie.

Az első szakaszban meghatározott korrekciók (6. táblázat) és a spirál alakú, két végükön fejelt fénycsövekre vonatkozó egyedi követelmények továbbra is alkalmazandók.

A Tc ≥ 5 000 K vagy második burkolattal rendelkező lámpáknak legalább 90 %-ban teljesíteniük kell a lámpák fényhasznosítására vonatkozó, a 7., 8. és 9. táblázatban meghatározott követelményeket.

Az Ra ≤ 60 értékű nagynyomású nátriumlámpáknak legalább a 7. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

7. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az Ra ≤ 60 értékű, nagynyomású nátriumlámpák esetében

A lámpa névleges teljesítménye [W]A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — átlátszó lámpákA lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — nem átlátszó lámpák
W ≤ 45≥ 60≥ 60
45 < W ≤ 55≥ 80≥ 70
55 < W ≤ 75≥ 90≥ 80
75 < W ≤ 105≥ 100≥ 95
105 < W ≤ 155≥ 110≥ 105
155 < W ≤ 255≥ 125≥ 115
255 < W ≤ 605≥ 135≥ 130

Azon nagynyomású retrofit nátriumlámpákra vonatkozóan, amelyeket a nagynyomású higany(gőz)lámpák működtető szerelvényeivel való működésre terveztek, a 7. táblázat szerinti követelményeket csak hat évvel e rendelet hatálybalépését követően kell alkalmazni.

Az Ra ≤ 80 értékű fémhalogén lámpáknak és az Ra > 60 értékű nagynyomású nátriumlámpáknak legalább a 8. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

8. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az Ra ≤ 80 értékű fémhalogén lámpák és az Ra > 60 értékű nagynyomású nátriumlámpák esetében

A lámpa névleges teljesítménye [W]A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — átlátszó lámpákA lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — nem átlátszó lámpák
W ≤ 55≥ 60≥ 60
55 < W ≤ 75≥ 75≥ 70
75 < W ≤ 105≥ 80≥ 75
105 < W ≤ 155≥ 80≥ 75
155 < W ≤ 255≥ 80≥ 75
255 < W ≤ 405≥ 85≥ 75

Hat évvel e rendelet hatálybalépését követően az egyéb nagy intenzitású kisülőlámpáknak legalább a 9. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

9. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az egyéb nagy intenzitású kisülőlámpák esetében

A lámpa névleges teljesítménye [W]A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]
W ≤ 4050
40 < W ≤ 5055
50 < W ≤ 7065
70 < W ≤ 12570
125 < W75

C. A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsöveknek a III. melléklet 2.2. pontjának megfelelően képesnek kell lenniük működni a legalább A2 energiahatékonysági osztályba tartozó előtétekkel. Ezen túlmenően képesek lehetnek az A2-nél alacsonyabb energiahatékonysági osztályba tartozó előtétekkel való működésre is.

A fémhalogén lámpáknak legalább a 10. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

10. táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás a fémhalogén lámpák esetében - Harmadik szakasz

A lámpa névleges teljesítménye (W)A lámpa mért fényhasznosítása (lm/W) — átlátszó lámpákA lámpa mért fényhasznosítása (lm/W) — nem átlátszó lámpák
W ≤ 55≥ 70≥ 65
55 < W ≤ 75≥ 80≥ 75
75 < W ≤ 105≥ 85≥ 80
105 < W ≤ 155≥ 85≥ 80
155 < W ≤ 255≥ 85≥ 80
255 < W ≤ 405≥ 90≥ 85

A Tc ≥ 5 000 K vagy második burkolattal rendelkező lámpáknak legalább 90 %-ban szintén teljesíteniük kell a lámpák fényhasznosítására vonatkozó követelményeket.

1.2. Lámpák működési jellemzőire vonatkozó követelmények

A. Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Azoknak a beépített előtét nélküli fénycsöveknek, amelyekre a III. melléklet 1.1. pontjának A. szakaszában meghatározott követelmények vonatkoznak, legalább 80-as színvisszaadási indexszel (Ra) kell rendelkezniük.

B. A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsöveknek legalább 80-as színvisszaadási indexszel (Ra) kell rendelkezniük. E termékeknek legalább a 11. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel kell rendelkezniük:

11. táblázat

Fényáram-stabilitási tényezők egy vagy két végükön fejelt fénycsövek esetében - Második szakasz

Fényáram-stabilitási tényezőÜzemóra
Lámpatípusok2 0004 0008 00016 000
Nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek0,950,920,90
Nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, két végükön fejelt T8 fénycsövek0,960,920,910,90
Egyéb nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek0,950,920,900,90
Kör alakú, nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek, U alakú, két végükön fejelt T8 fénycsövek, valamint 16 mm vagy annál nagyobb átmérőjű (T5), spirál alakú, két végükön fejelt fénycsövek.0,800,74
5 000 üzemóra esetén 0,72
Kör alakú, nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek0,850,830,80
12 000 üzemóra esetén 0,75
Egyéb nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek0,850,780,75
Egyéb nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek0,900,840,810,78

A 11. táblázatban foglalt értékekre a következő halmozott levonásokat kell alkalmazni:

11a. táblázat -

Fénycsövek fényáram-stabilitási követelményeinek százalékos eltérései

A lámpa paramétereiFényáram-stabilitási követelmény eltérése
95 ≥ Ra > 90 értékű lámpákAmennyiben az üzemórák száma ≤ 8 000 h: – 5 %
Amennyiben az üzemórák száma > 8 000 h: – 10 %
Ra > 95 értékű lámpákAmennyiben az üzemórák száma ≤ 4 000 h: – 10 %
Amennyiben az üzemórák száma > 4 000 h: – 15 %
Amennyiben a lámpa színhőmérséklete ≥ 5 000 K–10 %

A beépített előtét nélküli fénycsöveknek legalább a 12. táblázat szerinti lámpaélettartam-tényezőkkel kell rendelkezniük:

12. táblázat

Lámpaélettartam-tényezők egy vagy két végükön fejelt fénycsövek esetében - Második szakasz

Lámpaélettartam-tényezőÜzemóra
Lámpatípusok2 0004 0008 00016 000
Nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek0,990,970,90
Nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek0,990,970,920,90
Kör alakú, nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek, U alakú, két végükön fejelt T8 fénycsövek, valamint 16 mm vagy annál nagyobb átmérőjű (T5), spirál alakú, két végükön fejelt fénycsövek.0,980,77
5 000 üzemóra esetén 0,50
Kör alakú, nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek0,990,970,85
12 000 üzemóra esetén 0,50
Egyéb nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek0,980,900,50
Egyéb nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek0,990,980,88

A fényhasznosításra vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó nagynyomású nátriumlámpáknak legalább a 13. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel és lámpaélettartam-tényezőkkel kell rendelkezniük.

13. táblázat

Fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők a nagynyomású nátriumlámpák esetében - Másodikszakasz

A nagynyomású nátriumlámpa kategóriája és mérési üzemóraszámaFényáram-stabilitási tényezőLámpaélettartam-tényező
P ≤ 75 W
Az LLMF és az LSF mérése 12 000 üzemórán történik
Ra ≤ 60> 0,80> 0,90
Ra > 60> 0,75> 0,75
Minden olyan retrofit lámpa, amelyet nagynyomású higany(gőz)lámpákhoz szánt előtéttel való működésre terveztek> 0,75> 0,80
P > 75 W ≤ 605 W
Az LLMF és az LSF mérése 16 000 üzemórán történik
Ra ≤ 60> 0,85> 0,90
Ra > 60> 0,70> 0,65
Minden olyan retrofit lámpa, amelyet nagynyomású higany(gőz)lámpákhoz szánt előtéttel való működésre terveztek> 0,75> 0,55

A 13. táblázatnak a nagynyomású higany(gőz)lámpákhoz szánt előtéttel való működésre tervezett retrofit lámpákra vonatkozó követelményei e rendelet hatálybalépése után hat évig alkalmazandók.

C. A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel e rendelet hatálybalépését követően:

A fényhasznosításra vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó fémhalogén lámpáknak legalább a 14. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel és lámpaélettartam-tényezőkkel kell rendelkezniük:

14. táblázat

Fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők a fémhalogén lámpák esetében - Harmadik szakasz

ÜzemóraFényáram-stabilitási tényezőLámpaélettartam-tényező
12 000> 0,80> 0,80

1.3. Lámpákkal kapcsolatos termékinformációs követelmények

A rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével a gyártóknak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más, általuk megfelelőnek tartott formában legalább a következő információkat kell nyújtaniuk minden előtéttel rendelkező fénycsőre és nagy intenzitású kisülőlámpára vonatkozóan. Ezeket az információkat a 2005/32/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs aktának is tartalmaznia kell:

a) Névleges és mért teljesítmény;

b) Névleges és mért fényáram;

c) A lámpa mért fényhasznosítása szabványos feltételek mellett (25 °C, T5 lámpák esetében 35 °C) 100 h üzemidő után. Fénycsövek esetében mind 50 Hz (hálózati frekvencia) melletti működésre (adott esetben), mind nagyfrekvenciás (> 50 Hz) működésre (adott esetben), azonos mért fényárammal, nagyfrekvenciás működés esetén a tesztfeltételek kalibrációs áramának és/vagy a nagyfrekvenciás generátor mért feszültségének és ellenállásának feltüntetésével. Egyértelmű módon fel kell tüntetni, hogy a kiegészítő berendezések, például az előtétek energiaveszteségét nem számították bele a forrás által felhasznált teljesítménybe;

d) Mért fényáram-stabilitási tényező 2 000 , 4 000 , 6 000 , 8 000 , 12 000 , 16 000 és 20 000 üzemóránál (forgalomba hozott új lámpák esetében, amelyekkel kapcsolatban még nem áll rendelkezésre adat, csak 8 000 h üzemóráig), feltüntetve, hogy a vizsgálat során a lámpa melyik üzemmódját használták, ha 50 Hz-es és nagyfrekvenciás üzem is lehetséges;

e) Lámpaélettartam-tényező 2 000 , 4 000 , 6 000 , 8 000 , 12 000 , 16 000 és 20 000 üzemóránál (forgalomba hozott új lámpák esetében, amelyekkel kapcsolatban még nem áll rendelkezésre adat, csak 8 000 üzemóráig), feltüntetve, hogy a vizsgálat során a lámpa melyik üzemmódját használták, ha 50 Hz-es és nagyfrekvenciás üzem is lehetséges;

f) A lámpa higanytartalma mg-ban megadva (egy tizedesjegy pontossággal);

g) A lámpa színvisszaadási indexe (Ra);

h) A lámpa színhőmérséklete;

i) Az a lámpatesten belüli környezeti hőmérséklet, amelyen a lámpa kialakításánál fogva a legnagyobb fényáramot biztosítja. Amennyiben ez a hőmérséklet legfeljebb 0 °C vagy legalább 50 °C, fel kell tüntetni, hogy a lámpa szabványos szobahőmérsékleten nem alkalmas beltéri használatra;

j) Beépített előtét nélküli fénycsövek esetében az adott lámpatípus működtetésére tervezett előtéteknek a 17. táblázatban megadott energiahatékonysági indexe(i).

2. BEÉPÍTETT ELŐTÉT NÉLKÜLI FÉNYCSÖVEK ÉS NAGY INTENZITÁSÚ KISÜLŐLÁMPÁK ELŐTÉTJEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Előtétek energetikai jellemzőire vonatkozó követelmények

A többféle lámpához használható ("multiwatt") előtéteknek minden üzemteljesítményen meg kell felelniük a vonatkozó alábbi követelményeknek.

A. Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A legkisebb energiahatékonysági index a III. melléklet 2.2. pontjában található 17. táblázatban meghatározott előtétek esetében B2, a 18. táblázatban meghatározott előtétek esetében A3, illetve a 19. táblázatban meghatározott szabályozható előtétek esetében A1.

A működtetett lámpa fényárama 25 %-ának megfelelő leszabályozás esetén a lámpa-előtét áramkör felvett teljesítménye nem haladhatja meg a következő értéket:

Pbe < 50 % * PLmért/ηelőtét

ahol PLmért a lámpa mért teljesítménye, és ηelőtét a vonatkozó energiahatékonysági osztály legkisebb energiahatékonysági határértéke.

A fénycsőelőtétek energiafogyasztása nem haladhatja meg az 1,0 W értéket, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt, és amikor egyetlen csatlakoztatható összetevő (hálózati csatlakozás, érzékelők stb.) sincs csatlakoztatva. Amennyiben a csatlakozást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket, és azokat le kell vonni az eredményből.

B. A második szakasz követelményei

Három évvel a végrehajtási intézkedés hatálybalépését követően:

A nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeinek a 15. táblázat szerinti hatásfokkal kell rendelkezniük:

15. táblázat

Legkisebb hatásfok nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjei esetében - Második szakasz

A lámpa névleges teljesítménye (P)
W
Az előtét hatásfoka legalább (ηelőtét)
%
P ≤ 3065
30 < P ≤ 7575
75 < P ≤ 10580
105 < P ≤ 40585
P > 40590

A fénycsövekkel használt előtétek energiafogyasztása nem haladhatja meg a 0,5 W értéket, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt. Ez a követelmény akkor vonatkozik az előtétekre, ha egyetlen csatlakoztatható összetevő (hálózati csatlakozás, érzékelők stb.) sincs csatlakoztatva. Amennyiben a csatlakozást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket, és azokat le kell vonni az eredményből.

C. A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsövekhez tartozó előtéteknek a következő energetikai jellemzőkkel kell rendelkezniük:

ηelőtét ≥ EBbFL

ahol EBbFL meghatározása a II. melléklet 3. pontjának g) alpontja szerinti érték.

A nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeinek a 16. táblázat szerinti hatásfokkal kell rendelkezniük:

16. táblázat

Legkisebb hatásfok nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjei esetében - Harmadik szakasz

A lámpa névleges teljesítménye (P)
W
Az előtét hatásfoka legalább (ηelőtét)
%
P ≤ 3078
30 < P ≤ 7585
75 < P ≤ 10587
105 < P ≤ 40590
P > 40592

2.2. Előtétekkel kapcsolatos termékinformációs követelmények

Az előtétek gyártóinak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más, általuk megfelelőnek tartott formában legalább a következő információkat kell nyújtaniuk minden előtét-típus esetében. Ezeket az információkat különállóan és tartósan fel kell tüntetni az előtéten is. Az információkat emellett a 2005/32/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs aktának is tartalmaznia kell.

A. Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Fénycsövek előtétjei esetében energiahatékonysági index (EEI) osztályt kell megadni az alábbiakban meghatározottak szerint.

"Energiahatékonysági index" (EEI): hatékonysági határértékeken alapuló osztályozási rendszer a beépített előtét nélküli fénycsövek előtétjeire vonatkozóan. A nem szabályozható előtétek osztályai (hatékonyság szerint csökkenő sorrendben): A2 BAT, A2, A3, B1, B2 és a szabályozható előtétek osztályai: A1 BAT és A1.

A 17. táblázat tartalmazza a táblázatban felsorolt lámpák működtetésére tervezett előtétek, illetve a táblázatban felsorolt lámpák előtétjeivel megegyező előtétek által történő működtetésre tervezett lámpák előtétjeinek EEI-osztályait (ez azt jelenti, hogy a referencia-előtét adatai megegyeznek).

17. táblázat

Energiahatékonysági indexre vonatkozó követelmények a nem szabályozható fénycsőelőtétek esetében

A LÁMPA ADATAIAz ELŐTÉT HATÁSFOKA (Plámpa / Pbemenet)
Nem szabályozható
A lámpa típusaNévleges teljesítményILCOS-KÓDMért/tipikus teljesítményA2 BATA2A3B1B2
50 HzHF
WWW
T815FD-15-E-G13-26/4501513,587,8 %84,4 %75,0 %67,9 %62,0 %
T818FD-18-E-G13-26/600181687,7 %84,2 %76,2 %71,3 %65,8 %
T830FD-30-E-G13-26/900302482,1 %77,4 %72,7 %79,2 %75,0 %
T836FD-36-E-G13-26/1200363291,4 %88,9 %84,2 %83,4 %79,5 %
T838FD-38-E-G13-26/105038,53287,7 %84,2 %80,0 %84,1 %80,4 %
T858FD-58-E-G13-26/1500585093,0 %90,9 %84,7 %86,1 %82,2 %
T870FD-70-E-G13-26/180069,56090,9 %88,2 %83,3 %86,3 %83,1 %
TC-L18FSD-18-E-2G11181687,7 %84,2 %76,2 %71,3 %65,8 %
TC-L24FSD-24-E-2G11242290,7 %88,0 %81,5 %76,0 %71,3 %
TC-L36FSD-36-E-2G11363291,4 %88,9 %84,2 %83,4 %79,5 %
TCF18FSS-18-E-2G10181687,7 %84,2 %76,2 %71,3 %65,8 %
TCF24FSS-24-E-2G10242290,7 %88,0 %81,5 %76,0 %71,3 %
TCF36FSS-36-E-2G10363291,4 %88,9 %84,2 %83,4 %79,5 %
TC-D / DE10FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=1
109,589,4 %86,4 %73,1 %67,9 %59,4 %
TC-D / DE13FSQ-13-E-G24q=1
FSQ-13-I-G24d=1
1312,591,7 %89,3 %78,1 %72,6 %65,0 %
TC-D / DE18FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=2
1816,589,8 %86,8 %78,6 %71,3 %65,8 %
TC-D / DE26FSQ-26-E-G24q=3
FSQ-26-I-G24d=3
262491,4 %88,9 %82,8 %77,2 %72,6 %
TC-T / TE13FSM-13-E-GX24q=1
FSM-13-I-GX24d=1
1312,591,7 %89,3 %78,1 %72,6 %65,0 %
TC-T / TE18FSM-18-E-GX24q=2
FSM-18-I-GX24d=2
1816,589,8 %86,8 %78,6 %71,3 %65,8 %
TC-T / TC-TE26FSM-26-E-GX24q=3
FSM-26-I-GX24d=3
26,52491,4 %88,9 %82,8 %77,5 %73,0 %
TC-DD / DDE10FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q
10,59,586,4 %82,6 %70,4 %68,8 %60,5 %
TC-DD / DDE16FSS-16-E-GR10q
FSS-16-I-GR8
FSS-16-L/P/H-GR10q
161587,0 %83,3 %75,0 %72,4 %66,1 %
TC-DD / DDE21FSS-21-E-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q
2119,589,7 %86,7 %78,0 %73,9 %68,8 %
TC-DD / DDE28FSS-28-E-GR10q
FSS-28-I-GR8
FSS-28-L/P/H-GR10q
2824,589,1 %86,0 %80,3 %78,2 %73,9 %
TC-DD / DDE38FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/H-GR10q
38,534,592,0 %89,6 %85,2 %84,1 %80,4 %
TC5FSD-5-I-G23
FSD-5-E-2G7
5,4572,7 %66,7 %58,8 %49,3 %41,4 %
TC7FSD-7-I-G23
FSD-7-E-2G7
7,16,577,6 %72,2 %65,0 %55,7 %47,8 %
TC9FSD-9-I-G23
FSD-9-E-2G7
8,7878,0 %72,7 %66,7 %60,3 %52,6 %
TC11FSD-11-I-G23
FSD-11-E-2G7
11,81183,0 %78,6 %73,3 %66,7 %59,6 %
T54FD-4-E-G5-16/1504,53,664,9 %58,1 %50,0 %45,0 %37,2 %
T56FD-6-E-G5-16/22565,471,3 %65,1 %58,1 %51,8 %43,8 %
T58FD-8-E-G5-16/3007,17,569,9 %63,6 %58,6 %48,9 %42,7 %
T513FD-13-E-G5-16/5251312,884,2 %80,0 %75,3 %72,6 %65,0 %
T9-C22FSC-22-E-G10q-29/200221989,4 %86,4 %79,2 %74,6 %69,7 %
T9-C32FSC-32-E-G10q-29/300323088,9 %85,7 %81,1 %80,0 %76,0 %
T9-C40FSC-40-E-G10q-29/400403289,5 %86,5 %82,1 %82,6 %79,2 %
T26FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220572,7 %66,7 %58,8 %
T28FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/3207,876,5 %70,9 %65,0 %
T211FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/42010,881,8 %77,1 %72,0 %
T213FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/52013,384,7 %80,6 %76,0 %
T221FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/2188,9 %85,7 %79,2 %
T223FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/2389,8 %86,8 %80,7 %
T5-E14FDH-14-G5-L/P-16/55013,784,7 %80,6 %72,1 %
T5-E21FDH-21-G5-L/P-16/85020,789,3 %86,3 %79,6 %
T5-E24FDH-24-G5-L/P-16/55022,589,6 %86,5 %80,4 %
T5-E28FDH-28-G5-L/P-16/115027,889,8 %86,9 %81,8 %
T5-E35FDH-35-G5-L/P-16/145034,791,5 %89,0 %82,6 %
T5-E39FDH-39-G5-L/P-16/8503891,0 %88,4 %82,6 %
T5-E49FDH-49-G5-L/P-16/145049,391,6 %89,2 %84,6 %
T5-E54FDH-54-G5-L/P-16/115053,892,0 %89,7 %85,4 %
T5-E80FDH-80-G5-L/P-16/11508093,0 %90,9 %87,0 %
T5-E95FDH-95-G5-L/P-16/11509592,7 %90,5 %84,1 %
T5-E120FDH-120-G5-L/P-16/145012092,5 %90,2 %84,5 %
T5-C22FSCH-22-L/P-2GX13-16/22522,388,1 %84,8 %78,8 %
T5-C40FSCH-40-L/P-2GX13-16/30039,991,4 %88,9 %83,3 %
T5-C55FSCH-55-L/P-2GX13-16/3005592,4 %90,2 %84,6 %
T5-C60FSCH-60-L/P-2GX13-16/3756093,0 %90,9 %85,7 %
TC-LE40FSDH-40-L/P-2G114091,4 %88,9 %83,3 %
TC-LE55FSDH-55-L/P-2G115592,4 %90,2 %84,6 %
TC-LE80FSDH-80-L/P-2G118093,0 %90,9 %87,0 %
TC-TE32FSMH-32-L/P-2GX24q=33291,4 %88,9 %82,1 %
TC-TE42FSMH-42-L/P-2GX24q=44393,5 %91,5 %86,0 %
TC-TE57FSM6H-57-L/P-2GX24q=5
FSM8H-57-L/P-2GX24q=5
5691,4 %88,9 %83,6 %
TC-TE70FSM6H-70-L/P-2GX24q=6
FSM8H-70-L/P-2GX24q=6
7093,0 %90,9 %85,4 %
TC-TE60FSM6H-60-L/P-2G8=16392,3 %90,0 %84,0 %
TC-TE62FSM8H-62-L/P-2G8=26292,2 %89,9 %83,8 %
TC-TE82FSM8H-82-L/P-2G8=28292,4 %90,1 %83,7 %
TC-TE85FSM6H-85-L/P-2G8=18792,8 %90,6 %84,5 %
TC-TE120FSM6H-120-L/P-2G8=1
FSM8H-120-L/P-2G8=1
12292,6 %90,4 %84,7 %
TC-DD55FSSH-55-L/P-GRY10q35592,4 %90,2 %84,6 %

Ezenkívül a 17. táblázatban nem szereplő nem szabályozható előtétekhez hatékonyságuktól függően a 18. táblázat szerinti EEI-ket kell hozzárendelni:

18. táblázat

A 17. táblázatban nem szereplő, nem szabályozható fénycsőelőtétek energiahatékonysági indexére vonatkozó követelmények

ηelőtétEnergiahatékonysági index
≥ 0,94 * EBbFLA3
≥ EBbFLA2
≥ 1-0,75*(1-EBbFL)A2 BAT

EBbFL meghatározása a II. melléklet 3. pontjának g. alpontjában található.

A szabályozható fénycsőelőtéteket a 19. táblázat szerinti EEI-osztályokba kell sorolni azon osztály alapján, amelybe az előtét akkor tartozna, ha 100 %-os fényárammal működne.

19. táblázat

Energiahatékonysági indexre vonatkozó követelmények a szabályozható fénycsőelőtétek esetében

Megfelelő osztály 100 %-os fényáramnálA szabályozható előtét energiahatékonysági indexe
A3A1
A2A1 BAT

A többféle lámpához használható ("multiwatt") előtéteket vagy a legalacsonyabb (legrosszabb) hatékonyságuk alapján kell osztályozni, vagy minden működtetett lámpa esetében fel kell tüntetni a vonatkozó osztályt.

B. A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjei esetében az előtét II. melléklet 1. pontjának d) alpontja szerinti hatékonyságát kell feltüntetni.

3. BEÉPÍTETT ELŐTÉT NÉLKÜLI FÉNYCSÖVEK ÉS NAGY INTENZITÁSÚ KISÜLŐLÁMPÁK LÁMPATESTJEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Lámpatestek energetikai jellemzőire vonatkozó követelmények

A. Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsövek lámpatestjeinek energiafogyasztása nem haladhatja meg a felhasznált előtétek által fogyasztott energia összegét, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt, és nincs hozzájuk csatlakoztatva semmiféle egyéb csatlakoztatható alkatrész (hálózati csatlakozás, érzékelő stb.). Amennyiben a csatlakoztatást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket, és azokat le kell vonni az eredményből.

B. A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsöves és nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatesteknek a külső behatásokkal szemben legalább IP4X védettségi fokozatú lámpatestek kivételével kompatibilisnek kell lenniük a harmadik szakasz követelményeit teljesítő előtétekkel.

A nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatestek energiafogyasztása nem haladhatja meg a felhasznált előtétek által fogyasztott energia összegét, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt, és nincs hozzájuk csatlakoztatva semmiféle egyéb csatlakoztatható alkatrész (hálózati csatlakozó, érzékelő stb.). Amennyiben a csatlakoztatást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket és azokat le kell vonni az eredményből.

C. A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsöves és nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatesteknek kompatibilisnek kell lenniük a harmadik szakasz követelményeit teljesítő előtétekkel.

3.2. Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációs követelmények

A. Az első szakasz követelményei

18 hónappal a rendelet hatálybalépését követően:

Az összesen 2 000 lumennél nagyobb fényárammal rendelkező beépített előtét nélküli fénycsöveket tartalmazó új lámpatestek gyártóinak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más, általuk megfelelőnek tartott formában legalább a következő információkat kell nyújtaniuk minden lámpatest típusra vonatkozóan. Ezeket az információkat a 2005/32/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs aktának is tartalmaznia kell.

a) Ha a lámpaestet az előtéttel együtt hozzák forgalomba, az előtét hatékonyságával kapcsolatos, a III. melléklet 2.2. pontja szerinti információk, az előtét gyártója által biztosított adatoknak megfelelően;

b) Ha a lámpatestet a lámpával együtt hozzák forgalomba, a lámpa hatásfoka (lm/W), a lámpa gyártója által biztosított adatoknak megfelelően;

c) Ha az előtétet vagy a lámpát nem a lámpatesttel együtt hozzák forgalomba, a lámpatesttel kompatibilis lámpavagy előtéttípusokon a gyártók katalógusaiban használt hivatkozásokat kell feltüntetni (pl. a lámpák ILCOS-kódjai);

d) Karbantartási utasítások annak biztosítása érdekében, hogy a lámpatest a teljes élettartama során a lehető legnagyobb mértékben megőrizze eredeti minőségét;

e) Szétszerelési utasítások.

B. A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Az első szakasz információs követelményei az összesen 2 000 lumennél nagyobb fényárammal rendelkező kisülőlámpákat tartalmazó lámpatestekre is alkalmazandók. Ezenkívül valamennyi nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatesten fel kell tüntetni, hogy azt a II. mellékletben meghatározott átlátszó és/vagy bevonattal ellátott lámpákhoz tervezték-e.

IV. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti vizsgálati eljárás

A 2005/32/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti ellenőrzések elvégzése során a tagállamok hatóságai a következő vizsgálati eljárást alkalmazzák a III. mellékletben meghatározott követelményekre vonatkozóan.

A tagállamok hatóságai megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszereket, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek a hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

Lámpák esetében:

A tagállamok hatóságai egy legalább húsz lámpából álló mintavételi tételt vesznek az ugyanazon gyártótól származó ugyanazon modellből, amely minta elemeit véletlenszerűen választják ki.

A tétel akkor teljesíti a rendelet III. melléklet 1. részében meghatározott vonatkozó követelményeket, ha a tétel átlagos eredményei nem térnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, a küszöbértékektől vagy a bejelentett értékektől.

Ellenkező esetben a modell nem minősül megfelelőnek.

Előtétek és lámpatestek esetében:

A tagállamok hatóságai egy darab terméket vizsgálnak meg.

A modell akkor teljesíti a rendelet III. melléklet 2. és 3. részében meghatározott vonatkozó követelményeket, ha az eredmények nem lépik túl a határértékeket.

Ellenkező esetben további három terméket kell megvizsgálni. A modell akkor teljesíti a rendelet követelményeit, ha ez utóbbi három vizsgálat eredményeinek átlaga nem lépi túl a határértékeket.

Ellenkező esetben a modell nem minősül megfelelőnek.

V. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek a fénycsövekre és nagy intenzitású kisülőlámpákra vonatkozóan

(Tájékoztatásul)

A rendelet elfogadásakor az érintett termékkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiát a következőkben leírtak szerint azonosították.

1. Lámpák fényhasznosítása és élettartama

Egy végükön vagy két végükön fejelt fénycsöves lámpák esetében a referenciaértékek a III. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában megadott táblázatban szereplő legjobb értékek.

Nagy intenzitású kisülőlámpák esetében:

Fémhalogén lámpák (átlátszó és homályos):

táblázat

Indikatív mért fényhasznosítások és működési értékek a fémhalogén lámpák esetében (referencia szint

Ra ≥ 8080 > Ra ≥ 60
A lámpa névleges teljesítménye [W]A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]
W ≤ 55≥ 80≥ 95
55 < W ≤ 75≥ 90≥ 113
75 < W ≤ 105≥ 90≥ 116
105 < W ≤ 155≥ 98≥ 117
155 < W ≤ 255≥ 105
255 < W ≤ 405≥ 105

ÜzemóraFényáram-stabilitási tényezőLámpaélettartam-tényező
12 000> 0,80> 0,80

Nagynyomású nátriumlámpák (átlátszó és homályos):

táblázat

Indikatív mért fényhasznosítások és működési értékek a nagynyomású nátriumlámpák esetében (referencia szint)

A lámpa névleges teljesítménye [W]A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]
W ≤ 55≥ 88
55 < W ≤ 75≥ 91
75 < W ≤ 105≥ 107
105 < W ≤ 155≥ 110
155 < W ≤ 255≥ 128
255 < W ≤ 405≥ 138

ÜzemóraA lámpa fényáram-stabilitási tényezőjeLámpaélettartam-tényező
16 000> 0,94> 0,92

2. Lámpák higanytartalma

A legalacsonyabb higanytartalommal rendelkező energiatakarékos fénycsövek legfeljebb 1,4 mg higanyt tartalmaznak, a legalacsonyabb higanytartalommal rendelkező nagy intenzitású energiatakarékos kisülőlámpák higanytartalma pedig legfeljebb 12 mg.

3. Előtétek teljesítőképessége

Az olyan alkalmazások esetében, amelyekben előnyös a szabályozhatóság, a referenciaértékek az alábbiak:

A fényáram 10 %-áig egyenletesen szabályozható fénycsőelőtétek, melyek energiahatékonysági indexe A1 BAT.

A fényáram 40 %-áig szabályozható nagy intenzitású kisülőlámpa-előtétek, melyek energiahatékonysága 0,9 (legjobb ismert eredmény, a tényleges szabályozási lehetőségek az előtéttel használt, nagy intenzitású kisülőlámpa típusától függenek).

4. Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációk

A III. melléklet 3.2. pontjának rendelkezésein túl a gyártóknak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat kell nyújtaniuk a referencia-lámpatestekre vonatkozóan:

A lámpatest CEN-fényáramkódja vagy a teljes fotometriai adatlap.

VI. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek az irodai világítási célú termékekre vonatkozóan

(Tájékoztatásul)

A rendelet elfogadásakor az érintett termékkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiát a következőkben leírtak szerint azonosították.

1. LÁMPÁK REFERENCIAÉRTÉKEI

1.1. Lámpák működési jellemzői

A lámpák fényhasznosítása az V. melléklet szerinti.

Ezek a lámpák a 22. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel (LLMF) és lámpaélettartam-tényezőkkel (LSF) rendelkeznek:

22. táblázat

Indikatív fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők az irodai világítási célú lámpák esetében (referencia szint)

Üzemóra2 0004 0008 00016 000
LLMF0,970,930,900,90
LSF0,990,990,980,93

Ezenkívül ezek a lámpák legalább a fényáram 10 %-áig szabályozhatók.

1.2. Lámpákkal kapcsolatos termékinformációk

Szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és a gyártók által megfelelőnek tartott egyéb formában a következő termékinformációkat nyújtják:

A III. melléklet 1.3. pontjában előírt információk, adott esetben.

2. FÉNYFORRÁSOK MŰKÖDTETŐ SZERELVÉNYEIRE VONATKOZÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

2.1. Fényforrások működtető szerelvényeinek működési jellemzői

A fénycsőelőtétek legalább a III. melléklet 2.2. pontja szerinti A1 (BAT) energiahatékonysági indexszel rendelkeznek és szabályozhatók.

A nagy intenzitású kisülő lámpák előtétjeinek hatékonysága 88 % (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 90 %; ha az egy előtéttel működtetett lámpák teljesítményének összege meghaladja az 50 W-ot, akkor az előtétek szabályozhatók.

Az egyéb típusú fényforrás-működtető szerelvények hatékonysága 88 % (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 90 %; ha a mérést a vonatkozó mérési szabványok szerint végzik; az 55 W-ot meghaladó teljes felvett teljesítményű lámpák esetében e szerelvények szabályozhatók.

2.2. Fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozó termékinformációk

A gyártók a fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

Az előtét vagy a fényforrás-működtető szerelvény vonatkozó típusának hatékonyságával kapcsolatos információk.

3. LÁMPATESTEK REFERENCIAÉRTÉKEI

3.1. Lámpatestek működési jellemzői

A lámpatestek legalább 0,95-os avulási tényezővel (LMF) rendelkeznek átlagos irodai szennyezettség és 4 éves tisztítási ciklus esetén.

Fénycsöves vagy nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatestek esetében azok legalább egy, az V. melléklet referenciaértékeinek megfelelő lámpatípussal kompatibilisek.

Ezenkívül a lámpatestek kompatibilisek a következő szolgáltatásokat biztosító világítási működtető szerelvényekkel:

- jelenlét-érzékelés,

- fényre reagáló szabályozás (természetes fény és/vagy a helyiségbeli fényvisszaverődés változásai),

- szabályozás a világítási követelményekhez történő alkalmazkodás céljából (a munkanap során, hosszabb időszak során vagy funkcióbeli változások miatt),

- szabályozás a következő tényezők kompenzálása céljából: lámpatest szennyeződése, a fényáramban a lámpa élettartama során bekövetkező változások, és a hatásfoknak a lámpák cseréjét követően bekövetkező változásai.

A kompatibilitás a megfelelő alkatrészeknek a lámpatestbe történő beépítésével is biztosítható.

A beépített alkatrészek kompatibilitása vagy az általuk biztosított szolgáltatások a lámpatest termékdokumentációjában is fel vannak tüntetve.

3.2. Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációk

A gyártók az egyes lámpatest típusokra vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

A III. melléklet 3.2. pontjában és az V. mellékletben előírt információk, adott esetben.

Ezenkívül minden lámpatest esetében - az optika nélküli, pusztán lámpákat tartalmazó lámpatestek kivételével - a vonatkozó avulási tényezők (LMF) értékeit a tisztítási utasításokkal együtt, ha 4 éven belül tisztításra van szükség, egy, az alábbihoz hasonló táblázatban adják meg:

23. táblázat

Indikatív lámpatest-avulási tényezők (referencia szint)

LMF-értékek
KörnyezetTisztítási intervallum években
1,01,52,02,53,03,54,0
Nagyon tiszta
Tiszta
Átlagos (opcionális)
Szennyezett (opcionális)

A táblázathoz egy nyilatkozat tartozik, amely szerint a táblázat csak indikatív értékeket tartalmaz, amelyek nem feltétlenül tükrözik az adott beépítés során elérhető karbantartási értékeket.

Irányított fényforrások, úgymint reflektorlámpák vagy LED-ek lámpatestjei esetében csak a vonatkozó információkat nyújtják, pl. LLMF × LMF az LMF egyszerű megadása helyett.

VII. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek a köztéri világítási célú termékekre vonatkozóan

(Tájékoztatásul)

A rendelet elfogadásakor az érintett termékkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiát a következőkben leírtak szerint azonosították.

1. LÁMPÁK REFERENCIAÉRTÉKEI

1.1. Lámpák működési jellemzői

A lámpák fényhasznosítása az V. melléklet szerinti.

Ezek a lámpák a 24. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel (LMMF) és lámpaélettartam-tényezőkkel (LSF) rendelkeznek:

24. táblázat

Indikatív fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők a köztéri világítási célú lámpák esetében (referencia szint)

Üzemóra2 0004 0008 00016 000
LLMF0,980,970,950,92
LSF0,990,980,950,92

Ezenkívül ezek a lámpák legalább a fényáramuk 50 %-áig szabályozhatók, ha a névleges fényáram meghaladja a 9 000 lument.

1.2. Lámpákkal kapcsolatos termékinformációk

A gyártók szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

A III. melléklet 1.3. pontjában előírt információk, adott esetben.

2. FÉNYFORRÁSOK MŰKÖDTETŐ SZERELVÉNYEIRE VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK

2.1. Fényforrások működtető szerelvényeinek működési jellemzői

A fénycsőelőtétek legalább a III. melléklet 2.2. pontja szerinti A1 BAT energiahatékonysági indexszel rendelkeznek és szabályozhatók.

A nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeinek a II. melléklet szerint mért hatékonysága 87 % (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 89 % feletti; ha az egy előtéttel működtetett lámpák teljesítményének összege meghaladja az 55 W-ot, akkor az előtétek szabályozhatók.

Az összes többi típusú fényforrás-működtető szerelvény hatékonysága 87 % feletti (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 89 % feletti, ha a mérést a vonatkozó mérési szabványok szerint végzik; ha az egy előtéttel működtetett lámpák teljesítményének összege meghaladja az 55 W-ot, akkor az előtétek szabályozhatók.

2.2. Fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozó termékinformációk

A gyártók a fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

Az előtét vagy a fényforrás-működtető szerelvény vonatkozó típusának hatékonyságával kapcsolatos információk.

3. LÁMPATESTEK REFERENCIAÉRTÉKEI

3.1. Lámpatestek működési jellemzői

A lámpatestek olyan optikai rendszerrel rendelkeznek, amelyek teljesítik a külső behatásokkal szembeni védettség következő fokozatait:

- IP65 az ME1-ME6 és MEW1-MEW6 útosztályok esetében,

- IP5x a CE0-CE5, S1-S6, ES, EV és A útosztályok esetében.

Az optimálisan felszerelt lámpatest által kibocsátott fénynek a látóhatár fölé eső része az alábbiakra korlátozódik:

25. táblázat

A felső térfélbe jutó fényáram-hányad (ULOR) legnagyobb indikatív értéke útosztályonként a köztéri világítási célú lámpatestek esetében (referencia szint)

ME1–ME6 és MEW1–MEW6 útosztály, összes fényáram3 %
CE0–CE5, S1–S6, ES, EV és A útosztály
— 12 000 lm ≤ fényforrás5 %
— 8 500 lm ≤ fényforrás < 12 000 lm10 %
— 3 300 lm ≤ fényforrás < 8 500 lm15 %
— fényforrás < 3 300 lm20 %

Olyan területeken, ahol fontos a fényszennyezés elleni védelem, a látóhatár fölé kisugárzott fény aránya egyetlen útosztály és fényáram esetén sem haladja meg az 1 %-ot.

A lámpatestek kialakítása olyan, hogy a lehető legnagyobb mértékben megakadályozza a zavaró fény kibocsátását. A lámpatest által kibocsátott zavaró fény csökkentésére irányuló fejlesztéseknek azonban nem lehet hátrányos hatása annak a berendezésnek az általános energiahatékonyságára nézve, amelyben történő felhasználásra az említett lámpatestet tervezték.

Fénycsöves vagy nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatestek esetében, azok legalább egy, az V. melléklet referenciaértékeinek megfelelő lámpatípussal kompatibilisek.

A lámpatestek kompatibilisek a természetes fényt, a forgalmi és időjárási helyzetet figyelembe vevő, megfelelő szabályozó és működtető rendszerekkel felszerelt berendezésekkel, ezenkívül kompenzálják a felületek visszaverődésének időbeni változását, valamint a berendezés fényáram-stabilitási tényezőt szem előtt tartó kezdeti méretezését.

3.2. Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációk

A gyártók az adott modellekre vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

a) A III. melléklet 3.2. pontjában és az V. mellékletben előírt információk, adott esetben.

b) A meghatározott útosztályra vonatkozó, szabványos közúti körülményeken alapuló fényhasznosítási tényezők táblázatos formában. A táblázat tartalmazza a különböző útszélességekre, oszlopmagasságokra, legnagyobb oszloptávolságokra, lámpatest túlnyúlásokra és hajlásszögekre vonatkozó, az adott útosztályt és lámpatest kialakítást figyelembe vevő leginkább energiahatékony fényhasznosítási tényező értékeket.

c) A fényhasznosítási tényező optimalizálására vonatkozó felszerelési utasítások.

d) További felszerelési javaslatok a zavaró fény minimalizálása érdekében (ha ez nem áll ellentétben a fényhasznosítási tényező optimalizálásával és a biztonsággal).

e) Az optika nélküli, pusztán lámpákat tartalmazó lámpatestek kivételével minden lámpatest esetében, a vonatkozó lámpatest-avulási tényezők (LMF) értékeit egy alábbihoz hasonló táblázatban adják meg:

26. táblázat

Indikatív lámpatest-avulási tényezők (referencia szint)

LMF-értékek
Szennyezettségi kategóriaExpozíciós idő években
1,01,52,02,53,03,54,0
Nagy
Közepes
Kicsi

Irányított fényforrások, úgymint reflektorlámpák vagy LED-ek lámpatestjei esetében csak a vonatkozó információt nyújtják, pl. LLMF × LMF az LMF egyszerű megadása helyett.

( 1 ) HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

( 2 ) HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

( 3 ) HL L 279., 2000.11.1., 33. o.

( 4 ) HL L 100., 1994.4.19., 1. o.

( 5 ) HL L 23., 2000.1.28., 57. o.

( 6 ) HL L 374., 2006.12.27., 10. o.

( 7 ) HL L 157., 2006.6.9., 24. o.

( 8 ) HL L 169., 1993.7.12., 1. o.

( 9 ) HL L 187., 1988.7.16., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0245 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0245&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0245-20160227 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0245-20160227&locale=hu

Tartalomjegyzék