32003R0450[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerőköltség-indexrőlEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 450/2003/EK RENDELETE

(2003. február 27.)

a munkaerőköltség-indexről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ( 3 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 4 ),

(1)

A különféle statisztikák, amelyeknek a munkaerőköltség-index fontos része, lényegesek az inflációs folyamat és a munkaerőpiac dinamikájának megértéséhez.

(2)

A Közösségnek, de különösen gazdasági, foglalkoztatási és pénzügyi hatóságainak a munkaerő-költségek változásai figyelemmel kíséréséhez rendszeres és aktuális munkaerőköltség-indexekre van szüksége.

(3)

Az Európai Közösség (Eurostat) által az Európai Központi Bankkal szoros együttműködésben elkészített, a Gazdasági és Monetáris Unió statisztikai követelményeire vonatkozó cselekvési terv elsődleges feladatként jelöli meg a rövid távú munkaerőköltség-statisztikákra vonatkozó jogalap kidolgozását.

(4)

Egyensúlyt kell találni a gazdaság valamennyi szegmensére vonatkozóan a teljes adatok közösségi szintű gyűjtésének haszna és a jelentés lehetőségei, valamint a kis- és középvállalkozások (KKV-k) jelentéstételi terhei között.

(5)

E rendelet összhangban van a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével. A munkaerőköltség-indexeire vonatkozó közös statisztikai szabványokat kizárólag közösségi jogi aktus alapján lehet kialakítani, mivel a statisztikai információk szükséges harmonizációjának közösségi szintű összehangolására kizárólag a Bizottság képes, míg az adatgyűjtést és az összehasonlítható munkaerőköltség-indexek összeállítását a tagállamok is meg tudják szervezni.

(6)

A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ) határozza meg az általános kereteket a munkaerőköltség-indexeknek az e rendeletnek megfelelő létrehozására.

(7)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 6 ) megfelelően kell elfogadni.

(8)

A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( 7 ) 3. cikkének megfelelően konzultáltak az említett határozattal létrehozott statisztikai programbizottsággal (SPB),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja az összehasonlítható munkaerőköltség-indexek kidolgozása, átadása és értékelése közös kereteinek létrehozása a Közösségben. A tagállamok munkaerőköltség-indexeket dolgoznak ki a 4. cikkben meghatározott gazdasági tevékenységekre vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A munkaerőköltség-index (LCI) a ledolgozott munkaórára vetített munkaerő-költség éves összeláncolt Laspeyres-indexe, a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ág szintjén meghatározott gazdasági tevékenységek rögzített szerkezete alapján, ahol a NACE Rev. 2. az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló, 1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendeletben ( 8 ) meghatározott osztályozás. A NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak az állandó szerkezetben szereplő további bontását a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően határozzák meg. Az LCI kiszámítására használt képlet e rendelet mellékletében található.

(2) A munkaerő-költségek a munkaadónak a munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos teljes negyedéves költségét jelentik. A munkaerő-költségek elemeit és a munkavállalók teljes számát a munkaerőköltségre vonatkozó információ meghatározására és átadására tekintettel a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1999. július 27-i 1726/1999/EK bizottsági rendelet ( 9 ) II. mellékletében szereplő A. és D. nemzetgazdasági ágra (a D.1, D.4 és D.5 tételek és azok alösszetevői, a D.2 és D.3 tételek kivételével) történő hivatkozással határozzák meg.

(3) A ledolgozott órákat a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet ( 10 ) A. melléklete 11. fejezetének 11.26 - 11.31 pontjára történő hivatkozással határozzák meg.

(4) A Bizottság intézkedéseket hozhat a mutató technikai leírásának újra meghatározására, beleértve a súlyozási struktúra felülvizsgálatát. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a NACE Rev. 2. B-től S-ig terjedő nemzetgazdasági ágaiban meghatározott valamennyi tevékenységre alkalmazandó.

(2) A NACE Rev. 2. O és S közötti szakasza által meghatározott gazdasági tevékenységek e rendelet hatálya alá történő bevonásáról a Bizottság dönt, figyelembe véve a 10. cikkben említett megvalósíthatósági tanulmányokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

A változók felosztása

(1) Az adatokat a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágaiban meghatározott gazdasági tevékenységeknek megfelelően bontják le, illetve a Bizottság meghatározása alapján a NACE Rev. 2. nemzetgazdasági ágainak további bontásáig - az ágazat szintjénél (2 számjegyű szint) vagy ágazatcsoportnál azonban nem tovább -, figyelembe véve közösségi és nemzeti szinten a hozzájárulást a teljes foglalkoztatáshoz és a munkaerő-költségekhez. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A munkaerőköltség-indexeket az alábbiakban meghatározott három munkaerő-költség kategóriára vonatkozóan külön kell meghatározni:

a) összes munkaerő-költség;

b) bruttó bérek és keresetek, az 1726/1999/EK rendelet II. mellékletének D.11. tétele szerint;

c) a munkaadó által befizetett adókkal megnövelt és a munkaadóknak folyósított támogatásokkal csökkentett munkaadói társadalombiztosítási járulékok, az 1726/1999/EK rendelet II. melléklete D.12. és D.4. tételei a D.5. tétellel csökkentett összegének megfelelően.

(2) Elkészítik a prémium nélküli teljes munkaerő-költség indexet - ahol a prémium meghatározása az 1726/1999/EK rendelet II. mellékletének D.11112. tételében található - a Bizottság által meghatározott gazdasági tevékenységek szerinti bontásban, a NACE Rev. 2. osztályozás alapján, figyelembe véve a 10. cikkben meghatározott megvalósíthatósági tanulmányokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

Gyakoriság és visszamenőleges adatok

(1) Az LCI-re (munkaerőköltség-indexekre) vonatkozó, NACE Rev. 2. szerinti adatokat először 2009 első negyedévére vonatkozóan állítják össze, majd azt követően minden (évente március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én végződő) negyedévre.

(2) A tagállamok 2000 első negyedévétől 2008 utolsó negyedévéig terjedő visszamenőleges adatokat biztosítanak a NACE Rev. 2. B-N nemzetgazdasági ágaiban, valamint a 4. cikk (1) bekezdésében felsorolt munkaerő-költség tételekre vonatkozóan.

6. cikk

Az eredmények átadása

(1) A 4. cikkben említett adatokat index formájában biztosítják. Ezzel egy időben kihirdetés céljából az ennek a rendeletnek a mellékletében az index számítására meghatározott súlyokat is rendelkezésre bocsátják.

A 4. cikkben említett eredmények átadásához használt megfelelő technikai formátumot és az adatokra alkalmazandó kiigazítási eljárásokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozzák meg.

(2) A tagállamok az adatokat a 4. cikkben meghatározott lebontásnak megfelelően átadják a Bizottságnak (Eurostat) a bázisidőszak végét követő 70 napon belül. A meta-adatokat, vagyis az adatoknak a módszertani vagy technikai változások, illetve a munkaerőpiac változásai miatti módosulásai értelmezéséhez szükséges magyarázatokat, az adatokkal együtt átadják.

(3) Az 5. cikkben említett visszamenőleges adatokat a 2009 első negyedévére vonatkozó LCI-vel (munkaerőköltség-indexekkel) egy időben átadják a Bizottságnak (az Eurostatnak).

7. cikk

Források

A tagállamok a szükséges becsléseket az adminisztráció egyszerűsítése elvének alkalmazásával készíthetik el az alábbiakban meghatározott, többféle forrás kombinációjával:

a) adatfelvételek, amelyekben a 696/93/EGK rendeletben meghatározott statisztikai egységektől aktuális, pontos és hiánytalan adatokat kérnek;

b) egyéb megfelelő források, az adminisztratív adatokat is beleértve, ha azok az aktualitás és lényegesség szempontjából megfelelőek;

c) megfelelő statisztikai becslési eljárások.

8. cikk

Minőség

(1) Az átadott aktuális és visszamenőleges adatok megfelelnek a Bizottság által meghatározott egyértelmű minőségi kritériumoknak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A tagállamok 2003-tól éves minőségről szóló beszámolót nyújtanak be a Bizottsághoz. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

9. cikk

Átmeneti időszakok és eltérések

(1) Az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos, az e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb kétéves átmeneti időszakokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően állapíthatják meg.

(2) Az átmeneti időszakok folyamán a Bizottság eltéréseket biztosíthat e rendelettől, amennyiben a nemzeti statisztikai rendszerekben jelentős kiigazításokra van szükség.

10. cikk

Megvalósíthatósági tanulmányok

(1) A Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően megvalósíthatósági tanulmányok sorát állapítja meg, amelyeket a tagállamok végeznek, különösen azok, amelyek nem tudják biztosítani a NACE Rev. 2. L, M, N és O nemzetgazdasági ágára (3. cikk (2) bekezdés) vonatkozó megfelelő adatokat, illetve a prémiumok kivételével a teljes munkaerő-költség becslésére szolgáló index bontását (4. cikk (2) bekezdés).

(2) A megvalósíthatósági tanulmányokat az adatgyűjtésnek az adatgyűjtési költségekkel és a vállalkozások terheivel szembeni hasznát figyelembe véve az alábbiak megállapítása érdekében készítik el:

a) hogyan lehet összegyűjteni a NACE L, M, N és O nemzetgazdasági ágaira vonatkozóan a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott negyedéves munkaerőköltség-indexet; valamint

b) hogyan lehet megkapni a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott, a prémiumok nélküli, a teljes munkaerő-költség kiszámítására szolgáló indexet.

(3) A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését vállaló tagállamok eredményeikről legkésőbb 2004. december 31-ig ideiglenes jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz. A résztvevő tagállamok a megvalósíthatósági tanulmányokról szóló végleges jelentést legkésőbb 2005. december 31-ig benyújtják a Bizottsághoz.

(4) A (2) bekezdés a) pontjával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányokban figyelembe veszik a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 11 ) mellékleteiben említett kísérleti tanulmányok eredményeit.

(5) A 11. cikk h) pontja értelmében a megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelően elfogadott intézkedések tiszteletben tartják a 322/97/EK rendelet 10. cikkében meghatározott költséghatékonysági elvet, beleértve a válaszadók terheinek csökkentését.

(6) A 11. cikk h) pontja értelmében a megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelően elfogadott intézkedések végrehajtása lehetővé teszi a 2007. első negyedévére vonatkozó adatok átadását, feltéve, hogy a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei alapján megfelelő minőségű adatokat lehet bemutatni költséghatékony módon.

11. cikk

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság meghatározza az e rendelet végrehajtására vonatkozó következő intézkedéseket, beleértve a gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás figyelembevételére vonatkozó intézkedéseket is:

a) a rögzített struktúrában szereplő bontás meghatározása a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően;

b) az index technikai meghatározása (2. cikk);

c) a NACE Rev. 2. O-S nemzetgazdasági ágainak felvétele (3. cikk);

d) az index gazdasági tevékenység szerinti bontása (4. cikk);

e) az eredmények átadásának formája és az alkalmazandó kiigazító eljárások (6. cikk);

f) az átadott aktuális és visszamenőleges adatokra vonatkozó külön minőségi követelmények, valamint a minőségről szóló beszámolók tartalma (8. cikk);

g) átmeneti időszak (9. cikk);

h) a megvalósíthatósági tanulmányok kialakítása és az azok eredményei alapján elfogadott határozatok (10. cikk); valamint

i) az index láncolására használt módszer (Melléklet).

Az e), g) és h) pontokban említett intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően határozzák meg.

Az a), b), c, d), f) és i) pontokban említett, az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozattal ( 12 ) létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

13. cikk

Jelentések

A Bizottság kétévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz e rendelet végrehajtásáról. A jelentés különösen az átadott LCI adatsorainak, valamint az átadott visszamenőleges adatoknak a minőségét értékeli.

Az első jelentést legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő év december 31-ig nyújtják be. Ez a jelentés kizárólag a tagállamoknak az e rendelet alkalmazására tett előkészületeivel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az LCI kiszámítására szolgáló képlet

1. Meghatározások:

wi t

=

a munkavállalók által i gazdasági tevékenységben t időtartam alatt ledolgozott egy munkaóra munkaerő-költsége

hi t

=

a munkavállalók által i gazdasági tevékenységben t időtartam alatt ledolgozott munkaórák

Wi j

=

wi j * hi j = a munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-költség i gazdasági tevékenységben j éves időtartam alatt.

2. A j éves bázisidőszaknál t időtartamra az LCI kiszámítására szolgáló Laspeyres-alapképlet a következő:

(3) Az index láncolására szolgáló módszert a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. A 6. cikk (1) bekezdésében említett, az index kiszámításához használt súlyozási értékek:

ahol Wi j, i és j meghatározása ennek a mellékletnek az 1. pontjában található. Ezeket a súlyozási értékeket kell alkalmazni az index kiszámítására attól az időszaktól, amelyre vonatkoznak, számított két éven belül.

( 1 ) HL C 304. E, 2001.10.30., 184. o.

( 2 ) HL C 48., 2002.2.21., 107. o.

( 3 ) HL C 295., 2001.10.20., 5. o.

( 4 ) Az Európai Parlament 2002. február 28-i véleménye (HL C 293. E, 2002.11.28., 20. o.), a Tanács 2002. szeptember 23-i közös álláspontja (HL C 269. E, 2002.11.5., 10. o.) és az Európai Parlament 2002. december 18-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

( 5 ) HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 8 ) HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb a 29/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2002.1.10., 3. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 203., 1999.8.3., 28. o.

( 10 ) HL L 310., 1996.11.30., 1. o. A legutóbb a 359/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 58., 2002.2.28., 1. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 14., 1997.1.17., 1. o. A 2056/2002/EK, Euratom rendelettel (HL L 317., 2002.11.21., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R0450 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0450&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R0450-20090807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R0450-20090807&locale=hu

Tartalomjegyzék