32006R0968[1]

A Bizottság 968/2006/EK rendelete ( 2006. június 27. ) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 968/2006/EK RENDELETE

(2006. június 27.)

a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 12. cikkére,

(1)

A 320/2006/EK rendelet szerkezetátalakítási támogatást határoz meg a kvótán belüli termelésük feladása mellett döntő vállalkozások számára, e támogatás egy részét a cukorgyárak bezárásából eredő veszteségek kompenzálása érdekében a cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatermelők, valamint a gépipari beszállítók számára kell fenntartani. A rendelet ezenkívül diverzifikációs támogatásban részesíti a tagállamokat a gyárbezárások által érintett régiókban megvalósított diverzifikációs intézkedésekért, illetve átmeneti támogatást határoz meg a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek és egyes tagállamok számára.

(2)

A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem benyújtása előtt a 320/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően a vállalkozásoknak konzultálniuk kell a cukorrépa-, cukornád- és cikóriatermelőkkel. Meg kell határozni a konzultációs eljárás részletes szabályait annak biztosítása érdekében, hogy a termelők és az egyéb érintettek megfelelő lehetőséget kapjanak álláspontjuk kifejtésére.

(3)

A szerkezetátalakítási támogatás arra a gazdasági évre nyújtható, amelyre vonatkozóan lemondanak a kvótáról. A jövőben abban az esetben, ha cukrot, izoglükózt vagy inulinszirupot vonnak ki a piacról vagy visznek át a következő gazdasági évre, és abban a gazdasági évben, amelyre vonatkozóan egy vállalkozás tervei szerint le kíván mondani a kvótájáról, ez lesz az első, kvótán belüli termelés, lehetővé kell tenni a vállalkozás számára, hogy egyetlen egységes kérelemmel mondjon le a két egymást követő gazdasági évre eső kvótáról, megkapva a kvóta mindkét részére az arra a gazdasági évre járó szerkezetátalakítási támogatást, amelyikre vonatkozóan lemondott a kvótáról.

(4)

A kvótákról való lemondás vonatkozásában a 320/2006/EK rendelet 3. cikke rendelkezik az érintett gyárak termelőberendezéseinek teljes vagy részleges leszerelésére vonatkozó lehetőségről, amelynek alapján különböző összegű szerkezetátalakítási támogatás nyújtható. Míg a fenti két lehetőség esetében alkalmazandó feltételeknek figyelembe kell venniük azt, hogy a magasabb költségek miatt magasabb összegű támogatást kell nyújtani a teljes leszerelés esetében, helyénvaló lehetőséget biztosítani a gyártósorhoz nem tartozó gyárrészek megtartására, ha azokat a szerkezetátalakítási tervben szereplő egyéb célra fel lehet használni és főleg akkor, ha az ilyen jellegű felhasználás munkahelyeket teremt. Másrészt le kell szerelni a cukortermeléshez közvetlenül nem kapcsolódó létesítményeket, amennyiben ésszerű időn belül nincs lehetőség azok más célra történő hasznosítására és fennmaradásuk káros hatást gyakorolna a környezetre.

(5)

A mezőgazdasági termelők és a gépipari beszállítók érdekeinek védelme érdekében a vállalkozásokat arra kell kötelezni, hogy a tagállam által meghatározott kritériumoknak megfelelően fizessék ki számukra a szerkezetátalakítási támogatásból nekik járó részt a szerkezetátalakítási támogatás első részletének átvételét követő ésszerű határidőn belül.

(6)

Az ideiglenes szerkezetátalakítási alap pénzügyi korlátai miatt a támogatás odaítélése a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjétől függ. Ezért meg kell határozni az időrendi sorrend megállapításához alkalmazandó kritériumokat.

(7)

A tagállam a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem támogathatóságával kapcsolatban hozott döntés során figyelembe veszi, hogy a kérelemmel együtt benyújtott szerkezetátalakítási terv elfogadható-e. Meg kell tehát határozni a szerkezetátalakítási terv, valamint a terv jövőbeni módosításainak elfogadásával kapcsolatos kritériumokat és az erre vonatkozó eljárást.

(8)

Abban az esetben, ha az ideiglenes szerkezetátalakítási alap pénzügyi korlátai miatt az alap forrásai átmenetileg elégtelennek bizonyulnak ahhoz, hogy egy egyébként támogathatónak ítélt kérelmező szerkezetátalakítási támogatásban részesüljön, lehetővé kell tenni a kérelmező számára kérelmének bizonyos időszakon belül történő visszavonását. Visszavonás hiányában a kérelem - benyújtásának eredeti dátumával - érvényes marad és a következő gazdasági évre vonatkozó kérelemmé változik.

(9)

A Bizottság kiszámítja a diverzifikációs támogatás és a kiegészítő diverzifikációs támogatás összegét, valamint az egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatás összegét, és tájékoztatja a tagállamokat a rendelkezésre álló összegről. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti szerkezetátalakítási programjukról és részletesen kifejtik a megvalósítandó intézkedéseket.

(10)

Annak elősegítése érdekében, hogy azok a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek, amelyek a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet ( 2 ) értelmében meglévő egyes támogatásaikat elveszítették, könnyebben alkalmazkodjanak a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelet ( 3 ) hatálybalépésével előálló új helyzethez, a 320/2006/EK rendelet azokban a tagállamokban nyújtandó átmeneti támogatást vezet be, amelyekben korábban az 1260/2001/EK rendelet értelmében vett cukorfinomítók működtek. Az érintett tagállamok a területükön székhellyel rendelkező, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek számára az érintett vállalkozás által készített üzleti terv alapján nyújtanak támogatást.

(11)

Annak érdekében, hogy a tagállamok ellenőrizni tudják a szerkezetátalakítási folyamatot, a támogatásban részesülő vállalkozások éves értékelő jelentést nyújtanak be. A tagállamok pedig benyújtják a Bizottságnak az említett vállalkozások szerkezetátalakítási terveiről szóló értékelő jelentést, a finomító üzemek üzleti tervét, valamint nemzeti szerkezetátalakítási programjaikat.

(12)

A tagállamok által végzendő ellenőrzések vonatkozásában szabályokat kell meghatározni különösen annak biztosítása érdekében, hogy betartsák a szerkezetátalakítási támogatáshoz kapcsolódó szerkezetátalakítási tervet és a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek számára nyújtott támogatáshoz kapcsolódó üzleti tervet.

(13)

Rendelkezni kell az abban az esetben alkalmazandó szankciókról, ha egy vállalkozás nem tartja be a szerkezetátalakítási terv vagy az üzleti terv értelmében meglévő kötelezettségeit.

(14)

Az alapokkal foglalkozó bizottság nem adott véleményt az elnöke által meghatározott határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1) E rendelet részletes szabályokat határoz meg a 320/2006/EK rendelet 3., 6., 7., 8. és 9. cikkében meghatározott és az említett rendelet 1. cikkével létrehozott szerkezetátalakítási alapból finanszírozott intézkedések végrehajtásához.

(2) E rendelet alkalmazásában a 320/2006/EK rendelet 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

A "munkanap" 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendeletben ( 4 ) szereplő meghatározását is alkalmazni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában:

i. "kérelem": valamely cukorgyártó vállalkozás által a 320/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban benyújtott kérelem;

ii. "termelői kérelem": valamely cukorrépa- vagy cukornádtermelő által a 320/2006/EK rendelet 4a. cikkével összhangban benyújtott kérelem.

II. FEJEZET

A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

2. cikk

A szakmán belüli megállapodások keretében végzett konzultációk

(1) A 320/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett vonatkozó szakmán belüli megállapodások keretében végzett konzultáció részletes menetrenden és az érintett vállalkozás által készített szerkezetátalakítási tervre vonatkozó tervezeten alapul.

A vonatkozó szakmán belüli megállapodás az a megállapodás, amelyet a konzultáció megvalósításának gazdasági évére kötnek meg.

A munkavállalók képviselőit és egyéb feleket - akiket érint a szerkezetátalakítási terv, de nem részesei a vonatkozó szakmán belüli megállapodásnak - a vállalkozás felkérheti a konzultációban megfigyelőként való részvételre.

(2) A konzultáció kiterjed a 320/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésében említett szerkezetátalakítási terv minden elemére.

(3) A konzultációra vonatkozó felhívást az érintett vállalkozás küldi. A felhíváshoz mellékelni kell a szerkezetátalakítási tervre vonatkozó tervezetet és a tartandó ülés részletes napirendjét. A felhívás és a kísérő dokumentumok egy-egy példányát ugyanakkor el kell juttatni a tagállam illetékes hatóságához.

(4) Hacsak nem sikerül korábban megállapodásra jutni, a konzultáció legalább két ülésből áll és a felhívás kiküldésének napjától számítva legfeljebb 20 napig tart.

Az első albekezdéstől eltérve, a szerkezetátalakítási támogatás iránt a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1a) bekezdésével összhangban benyújtott kérelmek esetében a konzultáció legfeljebb 10 napig tart és legalább egy ülésből áll.

(5) Annak megerősítése, hogy a szerkezetátalakítási terv a 320/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említettek szerint konzultáció keretében készült, a következőkön alapul:

a) az érintett vállalkozás által küldött és a többi fél által átvett felhívás;

b) az üléseken részt vevők aláírása, vagy bármely meghívott fél nyilatkozata a részvételtől való esetleges tartózkodásról;

c) a konzultációt követően az érintett vállalkozás által módosított szerkezetátalakítási tervre vonatkozó tervezet, amely megjelöli a felek által elfogadott elemeket, illetve az el nem fogadott elemeket;

d) ha van ilyen, a szakmán belüli megállapodás résztvevőinek állásfoglalása, a munkavállalók képviselőinek véleménye és a többi meghívott fél véleménye.

(6) A 2006/2007. gazdasági évre a tagállamok figyelembe vehetik azokat a vonatkozó szakmán belüli megállapodások keretében végzett konzultációkat, amelyekre az e rendelet hatálybalépését megelőzően került sor, még akkor is, ha azok nem felelnek meg e rendelet követelményeinek.

3. cikk

A kvótáról való lemondás

Attól a gazdasági évtől kezdődően, amelyre vonatkozóan a 320/2006/EK rendelet 3. cikkével összhangban lemondanak a kvótáról, a cukor-, izoglükóz- vagy inulinszirup-termelés, és az előző gazdasági évről áthozott vagy akkor kivont cukor, izoglükóz vagy inulinszirup nem tekinthető az említett kvóta szerinti termelésnek az érintett gyárak vonatkozásában.

4. cikk

A termelőberendezések leszerelése

(1) A 320/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti teljes leszerelés esetében a termelőberendezések leszerelésére vonatkozó követelmények a következőket érintik:

a) minden berendezés, amely a cukor, az izoglükóz vagy az inulinszirup termeléséhez szükséges, például: a cukorrépa, a cukornád, a gabona vagy a cikória tárolására, elemzésére, mosására és aprítására szolgáló berendezések; minden olyan berendezés, amelyet a cukorrépából vagy cukornádból cukor, a gabonából keményítő, a keményítőből glükóz vagy a cikóriából inulin kivonására és feldolgozására vagy koncentrálására használnak;

b) berendezéseknek az a) pontban említetteken kívüli olyan része, amely a cukor, az izoglükóz vagy az inulinszirup termeléséhez közvetlenül kapcsolódik és a lemondott kvóta szerinti termelés megvalósításához szükséges, még akkor is, ha más termelési célra még hasznosítható volna, például: fűtő-, víztisztító- vagy energiatermelő-berendezések; a cukorrépa-pép vagy a melasz kezeléséhez szükséges berendezések; a belső szállításhoz szükséges berendezések;

c) minden egyéb berendezés, például a használaton kívüli és környezetvédelmi okokból leszerelendő és eltávolítandó csomagoló berendezések.

(2) A 320/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett részleges leszerelés esetében a termelőberendezések leszerelésére vonatkozó követelmény az e cikk (1) bekezdésében említett olyan berendezéseket érinti, amelyeket nem kívánnak a szerkezetátalakítási tervnek megfelelően más termelési célra vagy a gyár területén egyéb célra használni.

5. cikk

A különböző finanszírozási források közötti koherencia

A tagállamok biztosítják a szerkezetátalakítási alapból és más közösségi alapokból regionális vagy nemzeti szinten finanszírozott intézkedések vagy fellépések közötti koherenciát és kiegészítő jelleget és a kettős finanszírozás elkerülését.

III. FEJEZET

A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS KÉRELMEZÉSE ÉS NYÚJTÁSA

6. cikk

A tagállamok kötelezettségei

(1) A 2. cikk (3) bekezdésében említettek szerint a konzultációra vonatkozó felhívás egy példányának kézhezvételétől számított legkésőbb húsz napon belül a tagállam tájékoztatja a szerkezetátalakítási tervvel érintett feleket a következőkkel kapcsolatos határozatáról:

a) a szerkezetátalakítási támogatásnak a cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatermelőknek, valamint a gépipari beszállítóknak kiosztandó százaléka, és a támogatás e részének a két csoport közötti, illetve az egyes csoportokon belüli szétosztására vonatkozó objektív kritériumok, amelyeket az érintett felekkel folytatott konzultációt és a 320/2006/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében említett időszak leteltét követően határoztak meg;

b) a termelőberendezések leszerelésére és a 320/2006/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének c) pontjában és 3. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett szociális és környezetvédelmi követelményeknek való megfelelésre kitűzött, legkésőbb 2010. szeptember 30-án lejáró időszak;

c) adott esetben a szerkezetátalakítási tervben szereplő szociális és környezetvédelmi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos olyan egyedi nemzeti előírások, amelyek túlmennek a 320/2006/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének c) pontjában és 3. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett, a közösségi jog által előírt minimumkövetelményeken.

Az első albekezdés b) pontjától eltérve egy vállalkozás indokolt kérésére a tagállamok az ott megjelölt határidőt legfeljebb 2012. március 31-ig meghosszabbíthatják. Ez esetben a vállalkozásnak kiigazított szerkezetátalakítási tervet kell benyújtania a 11. cikknek megfelelően.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállam - abban az esetben, ha a 2. cikk (6) bekezdését kell alkalmazni - döntéséről legkésőbb 2006. július 15-ig tájékoztatja a feleket.

Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben az illetékes hatóság a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében megállapított határidőn belül nem kap a vállalkozásoktól támogatható kérelmet, azonban beérkeztek hozzá támogatható termelői kérelmek, a tagállam minden egyes vállalkozás vonatkozásában legkésőbb 2008. február 15-ig tájékoztatja a feleket határozatáról. Ebben az esetben a tagállamok a 320/2006/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében említett időszakként a 2007/2008. gazdasági évet határozzák meg.

(3) A gépipari beszállítókat kártérítésben kell részesíteni a más célokra nem használható speciális gépeik értékvesztése miatt felmerülő veszteségeikért.

7. cikk

Szerkezetátalakítási támogatás igénylése

(1) A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmek egyenként egy termékre és egy gazdasági évre vonatkoznak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve azonban a lemondandó kvótát részben kitöltötték olyan termeléssel, amelyet az előző gazdasági évről hoztak át vagy akkor vontak ki, a vállalkozás az érintett, teljes vagy részleges leszerelés alatt lévő gyárra vagy gyárakra vonatkozó teljes kvótáról a következő két lépésben mondhat le:

a) a kérelem által érintett első gazdasági évtől kezdődően a kvótának az a része, amelyre nincs termelés, lemondható az arra a gazdasági évre vonatkozó teljes vagy részleges leszerelésre nyújtott szerkezetátalakítási támogatás összege iránti kérelemmel;

b) az érintett kvóta fennmaradó része a 320/2006/EK rendelet 11. cikkében említett ideiglenes szerkezetátalakítási összeg hatálya alá tartozik és az erről való lemondásra a következő gazdasági évtől kezdődően kerülhet sor az arra a gazdasági évre vonatkozó teljes vagy részleges leszerelésre nyújtott szerkezetátalakítási támogatás összege iránti kérelemmel.

E bekezdés alkalmazása esetén a vállalkozásnak elegendő egyetlen, a két érintett gazdasági évre vonatkozó kérelmet benyújtania.

(3) A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelemben fel kell tüntetni annak a kiosztott kvótának az összegét, amelyről az érintett vállalkozás egyes gyárai vonatkozásában le kíván mondani, és a kérelemnek meg kell felelnie a vonatkozó kollektív szerződéseknek, beleértve a szociális partnerek által ágazati vagy vállalati szinten a cukoripar szerkezetátalakításával összefüggésben kötött megállapodásokat.

(4) A 320/2006/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésében említett szociális tervet legkésőbb 2008. január 31-ig kell benyújtani. A szociális terv ismerteti a termelői kérelmekkel kiváltott kvótacsökkenésnek a munkaerőre kifejtett hatását, valamint meghatározza a munkaerő helyzetének előmozdítására tervezett intézkedéseket és azok költségvonzatát.

7a. cikk

A szerkezetátalakítási támogatás termelők általi kérelmezése

(1) Valamennyi termelői kérelem tartalmazza legalább az alábbiakat:

a) a kérelmező neve és címe;

b) a kérelem által érintett vállalkozás neve és címe;

c) az a fehércukor-mennyiség és/vagy tonnában kifejezett cukorrépa-/cukornádmennyiség és/vagy hektárszám, amelynek tekintetében a termelő a 2007/2008. gazdasági évben kvótacukor-termelésre irányuló szállítási jogokkal rendelkezik a b) pontban említett vállalkozással összefüggésben;

d) a lemondandó szállítási jogok mennyisége;

e) adott esetben a c) pontban említett 2007/2008. gazdasági évre vonatkozó szállítási jogok meglétét bizonyító dokumentum;

f) a termelő nyilatkozata arról, hogy ismeri a támogatási rendszerre vonatkozó feltételeket;

g) a termelő nyilatkozata arról, hogy a d) pontban említett szállítási jogait nem ruházta át harmadik félre;

h) a kérelmező aláírása.

(2) A szerkezetátalakítási támogatás iránti termelői kérelmek egyenként egy termékre (cukorrépa/cukornád), illetve egy vállalkozásra vonatkoznak. Amennyiben a termelő szállítási jogai egynél több termékre és/vagy egynél több vállalkozásra vonatkoznak, termékenként és/vagy vállalkozásonként csak egy kérelmet nyújthat be.

(3) A termelői kérelem a benyújtást követően - a 10. cikk (5) bekezdésére is figyelemmel - nem vonható vissza.

8. cikk

A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem átvétele

(1) A szerkezetátalakítási támogatásnak a 320/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett pénzügyi korlátok közötti odaítélése a szerkezetátalakítási támogatás iránti teljes kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapul az érintett tagállam által kiadott átvételi elismervényen feltüntetett helyi idő szerinti dátum és időpont figyelembevételével az e cikk (3) bekezdésének megfelelően.

(2) A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem akkor tekinthető teljesnek, ha az érintett tagállam illetékes hatósága a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) és (3) bekezdésében említettek mindegyikét átvette.

(3) A tagállam illetékes hatósága a szerkezetátalakítási támogatás iránti teljes kérelem benyújtásának dátumát és időpontját feltüntető átvételi elismervényt küld az érintett vállalkozásnak öt munkanappal azután, hogy a kérelem teljesnek tekinthető.

(4) Hiányos kérelem esetén a tagállam illetékes hatósága az átvételtől számított öt munkanapon belül visszaküldi a kérelmet a kérelmezőnek és megjelöli azokat a feltételeket, amelyeknek nem tett eleget.

(5) Azt a kérelmet, amely nem tekinthető teljesnek a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőig, nem lehet figyelembe venni az érintett gazdasági évre.

(6) Az átvételi elismervény kibocsátásáról a tagállam illetékes hatósága a kibocsátástól számított két munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot az I. mellékletben szereplő táblázatminta felhasználásával. Adott esetben minden egyes érintett termékre és gazdasági évre külön-külön táblázatot kell használni.

8a. cikk

A szerkezetátalakítási támogatás iránti termelői kérelem átvétele

(1) A termelői kérelmet az érintett vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságához a II. mellékletben a szóban forgó tagállam tekintetében feltüntetett címre vagy - adott esetben - az érintett tagállam illetékes hatósága által e célból közölt bármilyen más címre, illetve bármilyen egyéb továbbítási eszköz segítségével kell benyújtani. Minden egyes termelői kérelmet csak egy címre kell elküldeni, és a kérelemnek tartalmaznia kell a 7a. cikk (1) bekezdésében említett elemeket.

Abban az esetben, ha valamely termelő ugyanarra a termékre és ugyanarra a vállalkozásra vonatkozóan egynél több kérelmet nyújt be, illetve ugyanazt a kérelmet egynél több címre küldi be, kérelme(i) nem támogatható(k).

(2) A termelői kérelmeknek 2007. október 30-án 0 óra 00 perc és 2007. november 30-án 24 óra 00 perc között kell beérkezniük az illetékes hatósághoz. A rendeltetési hely szerinti helyi időt kell alapul venni. A 2007. október 30. előtt és a 2007. november 30. után beérkezett kérelmeket nem veszik figyelembe.

(3) A 320/2006/EK rendelet 4a. cikke (3) bekezdésének alkalmazása céljából a tagállamok a termelői kérelmekkel érintett kvóta kiszámítása érdekében ideiglenes számítási módszert dolgoznak ki. A termelői kérelmek részletei és különösen a kérelmezők személyazonossága egyetlen harmadik fél számára sem fedhető fel.

A 320/2006/EK rendelet 4a. cikkének (3) bekezdésében előírt közlések a lemondandó szállítási jogok összes mennyiségét tartalmazzák, amelyre kérelmet nyújtottak be.

9. cikk

Támogathatóság a szerkezetátalakítási támogatás szempontjából

(1) A 10. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállam illetékes hatósága dönt a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem támogathatóságáról, és határozatáról tájékoztatja a kérelmezőt a teljes kérelem átvételétől számított 30 munkanapon belül, de legalább 10 munkanappal a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett határidő előtt.

(2) A támogathatónak ítélt kérelem esetében a szerkezetátalakítási terv:

a) tartalmazza a főbb célok, intézkedések és fellépések, valamint az említett intézkedések és fellépések becsült költségeinek összefoglalását, a pénzügyi tervet és az időbeosztást;

b) minden érintett gyár esetében megjelöli a lemondandó kvóta összegét, amely nem lehet több mint a részben vagy teljesen leszerelendő termelési kapacitás;

c) tartalmaz egy igazolást arról, hogy a termelőberendezéseket részben vagy teljesen leszerelik és eltávolítják a termelőhelyről;

d) figyelembe veszi a 320/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett támogatás, az ennek a bekezdésnek a c) pontjában említett bezárás és leszerelés, az ennek a bekezdésnek az e) pontjában említett beruházások, az ennek a bekezdésnek az f) pontjában említett szociális terv és az ennek a bekezdésnek a g) pontjában említett környezetvédelmi tervvel kapcsolatban felmerülő veszteségeket vagy költségeket;

e) világosan meghatározza a szerkezetátalakítási alapból finanszírozott összes fellépést és költséget, és adott esetben a többi, más közösségi alapokból finanszírozandó kapcsolódó elemet.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a tagállam tájékoztatja a kérelmezőt ennek okairól és a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett időszakon belül meghatároz egy határidőt, amely alatt a szerkezetátalakítási tervet ki lehet igazítani.

A tagállam az első albekezdésben említett határidő leteltét követő 15 munkanapon belül, de legalább 10 munkanappal a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett határidő előtt határoz a kiigazított kérelem támogathatóságáról.

Ha a kiigazított kérelmet nem nyújtják be kellő időben vagy nem támogathatónak ítélik, a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, és a tagállamnak erről 5 munkanapon belül tájékoztatnia kell a kérelmezőt és a Bizottságot. Ugyanaz a kérelmező új kérelmet a 8. cikkben említett időrendi sorrend betartásával nyújthat be.

(4) Ha egy kérelmet támogathatónak ítélnek, a tagállam erről az I. mellékletben meghatározott táblázatminta felhasználásával a határozatát követő két munkanapon belül értesíti a Bizottságot.

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdéstől eltérve a 2006/2007. gazdasági évben a tagállam egy kérelem vagy egy kiigazított kérelem támogathatóságáról legalább 8 munkanappal a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidőt megelőzően dönt, és még ugyanezen a napon tájékoztatja döntéséről a Bizottságot.

(6) Amennyiben az illetékes hatóság a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében megállapított határidőig nem kapott vállalkozásoktól támogatható kérelmet, ellenőrzi a vállalkozásokat érintő beérkezett termelői kérelmeket az alábbiak tekintetében:

a) az érintett vállalkozás tekintetében a szállítási jogok megléte a 2007/2008. gazdasági évben;

b) a tonnában kifejezett fehércukor-egyenérték kérelmezett mennyisége a szállítási jogok alapján, illetve amennyiben hivatkozás történik a cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségére vagy a hektárszámra, a szakmán belüli szerződés szerint alkalmazandó átváltási együttható alapján, illetve ilyen együttható hiányában az adott tagállam illetékes hatósága által - az érintett vállalkozással és termelőkkel folytatott konzultációt követően - meghatározott együttható alapján.

A tagállam illetékes hatósága az érintett vállalkozásokhoz benyújtott támogatható termelői kérelmek következtében csökkentendő kvóta összmennyiségéről a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt határidő előtt legalább 10 munkanappal értesíti a Bizottságot az e rendelet I. mellékletében foglalt táblázat segítségével.

(7) A vállalkozások által benyújtandó szociális terv támogathatóságáról a tagállam illetékes hatósága határoz, és döntéséről legalább 10 munkanappal a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt határidő előtt tájékoztatja a Bizottságot.

10. cikk

Szerkezetátalakítási támogatás nyújtása

(1) A Bizottság az érintett tagállam által kibocsátott átvételi elismervények alapján elkészíti a hiánytalan szerkezetátalakítási kérelmeket benyújtásuk időrendi sorrendjében felsoroló jegyzéket.

Amennyiben azonban termelői kérelmeket nyújtottak be olyan vállalkozásokkal összefüggésben, amelyek a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében megállapított határidő előtt nem nyújtottak be saját támogatható kérelmet, az e bekezdés első albekezdésében említett benyújtási időpontnak az adott vállalkozás kvótájára vonatkozóan benyújtott utolsó termelői kérelem benyújtásának időpontját kell tekinteni.

(2) A Bizottság a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt határidőig meghatározza a szerkezetátalakítási alap pénzügyi forrásainak becsült rendelkezésre állását a következők tekintetében:

a) a következő gazdasági évre vonatkozóan az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében megállapított határidőig beérkezett, és az adott tagállam illetékes hatósága által támogathatónak ítélt valamennyi kérelem, valamint az azokhoz kapcsolódó összes támogatás;

b) a termelők által olyan vállalkozásokkal összefüggésben benyújtott és az említett rendelet 4a. cikkének (2) bekezdésében előírt határidőn belül beérkezett kérelmek, amelyek a 2008/2009. gazdasági évre nem nyújtottak be támogatható kérelmet, valamint a hozzájuk kapcsolódó támogatások az említett rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésében megállapított 10 % erejéig.

(3) A Bizottság tájékoztatja az 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 41. cikkének (1) bekezdésében említett, a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottságot az e cikk (1) bekezdésének megfelelően hozott határozatáról. A 2006/2007. gazdasági évben a Bizottság tájékoztatja az 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 13. cikkének (1) bekezdésében említett alapokkal foglalkozó bizottságot.

(4) A tagállamok legkésőbb a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében említett határidőig tájékoztatják a kérelmezőket, hogy azok támogatható szerkezetátalakítási tervére szerkezetátalakítási támogatást nyújtanak. A tagállam illetékes hatósága az elfogadott szerkezetátalakítási terv teljes másolatát elküldi a Bizottságnak.

(5) Abban az esetben, ha egyidejűleg több termelői kérelmet nyújtanak be, továbbá amennyiben az e kérelmek alapján lemondandó szállítások összegei meghaladják a 320/2006/EK rendelet 4a. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében említett 10 %-os felső határokat, a tagállam az érintett kérelmezőket tájékoztatja arról, hogy kérelmükre arányos csökkentési együtthatót fognak alkalmazni. A 7a. cikk (3) bekezdésétől eltérve, a kérelmezők ebben az esetben írásban 5 munkanapon belül visszavonhatják kérelmeiket. A fennmaradó kérelmekre alkalmazandó együtthatót ebben az esetben megfelelően ki kell igazítani.

(6) A tagállam illetékes hatósága a 320/2006/EK rendelet 4a. cikke (4) bekezdésében előírt határidőig:

a) értesíti a termelőket a szerkezetátalakítási támogatás odaítéléséről;

b) az érintett vállalkozások számára elkészíti az érintett termelők jegyzékét, amely tartalmazza az egyes termelők által lemondott szállítási jogoknak megfelelő mennyiséget;

c) értesíti az érintett vállalkozást az ily módon csökkentett kvóta mennyiségéről.

(7) Az egyes vállalkozások vonatkozásában a 320/2006/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdésével összhangban csökkentett kvóta összmennyiségét közölni kell a Bizottsággal.

11. cikk

A szerkezetátalakítási terv módosítása

(1) Amint hozzájutott a szerkezetátalakítási támogatáshoz, a kedvezményezett megvalósítja a jóváhagyott szerkezetátalakítási tervben szereplő összes intézkedést és betartja a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelemben szereplő kötelezettségvállalásait.

(2) Egy jóváhagyott szerkezetátalakítási terv bármely módosítását a tagállamnak kell jóváhagynia az érintett vállalkozás által benyújtott kérelem alapján, amelyben:

a) felvázolják az indokokat és a felmerült végrehajtási problémákat;

b) bemutatják a kiigazításokat vagy a javasolt új intézkedéseket és a várt hatásokat;

c) részletezik a pénzügyi és az időzítéssel kapcsolatos következményeket.

A módosítások nem terjedhetnek ki a nyújtandó szerkezetátalakítási támogatás végösszegére vagy a 320/2006/EK rendelet 11. cikkével összhangban fizetendő ideiglenes szerkezetátalakítási összegre.

A tagállam tájékoztatja a Bizottságot a módosított szerkezetátalakítási tervről.

11a. cikk

A szerkezetátalakítási támogatásra irányuló kiegészítő kérelmekkel összefüggő különleges körülmények

(1) Amennyiben a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1a) bekezdésével összhangban a kiegészítő kvótáról való lemondás céljából szerkezetátalakítási támogatásra irányuló kiegészítő kérelmet nyújt be egy olyan gyár, amely számára az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követően a szóban forgó rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján már megítéltek szerkezetátalakítási támogatást, az említett kérelemhez csatolandó szerkezetátalakítási tervnek a lemondandó teljes kvótán kell alapulnia, valamint az első kérelemmel összefüggésben benyújtott, és az említett rendelet 5. cikke alapján elfogadott szerkezetátalakítási terv helyébe kell lépnie.

Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a szerkezetátalakítási támogatásra irányuló eredeti és kiegészítő kérelmet a 320/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján nyújtják be.

(2) Amennyiben a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (1a) bekezdésével összhangban a kiegészítő kvótáról való lemondás céljából - a szerkezetátalakítási támogatásnak az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti odaítélésére tekintettel - szerkezetátalakítási támogatásra irányuló kiegészítő kérelmet nyújt be egy olyan gyár, amely számára az említett rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtását követően a szóban forgó rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján már megítéltek szerkezetátalakítási támogatást, a korábbi kérelem figyelembe vehető a támogatásnak az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti odaítélése céljából, feltéve, hogy az említett kérelemhez csatolandó szerkezetátalakítási terv a lemondandó teljes kvótán alapul, valamint az első kérelemmel összefüggésben benyújtott, és az említett rendelet 5. cikke alapján elfogadott szerkezetátalakítási terv helyébe lép.

Ez a 320/2006/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján benyújtott, szerkezetátalakítási támogatásra irányuló eredeti kérelmekre is vonatkozik, ha a szerkezetátalakítási támogatás iránti kiegészítő kérelmet az említett rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a), illetve b) pontja alapján nyújtják be.

12. cikk

A szerkezetátalakítási kérelem visszavonása vagy halasztása

(1) Azokat a támogatható kérelmeket, amelyekre a szerkezetátalakítási támogatást nem lehet kifizetni arra a gazdasági évre, amelyre kérelmezték a kvótáról való lemondást, a kérelmező a 320/2006/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő utáni két hónapon belül visszavonhatja.

(2) Ha az érintett vállalkozás az (1) bekezdéssel összhangban nem vonja vissza kérelmét, akkor az említett bekezdésben említett időszakon belül ki kell igazítania az érintett szerkezetátalakítási tervet annak érdekében, hogy a 320/2006/EK rendelet 3. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint figyelembe vegye a következő gazdasági évre érvényes szerkezetátalakítási támogatás összegét.

A 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában az eredeti kérelem benyújtásának időpontját kell figyelembe venni.

Az első albekezdésben említett esetben a kérelmező egy gazdasági évvel elhalasztja a kvótájáról való lemondást és továbbra is a 320/2006/EK rendelet 11. cikkében említett ideiglenes szerkezetátalakítási összeg hatálya alatt marad.

IV. FEJEZET

A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ALAPBÓL NYÚJTOTT EGYÉB TÁMOGATÁSOK

13. cikk

A tagállamonként nyújtható támogatás összege

(1) A Bizottság a 2008/2009. gazdasági évre 2008. május 31-ig, a 2009/2010. gazdasági évre 2009. március 31-ig meghatározza az egyes tagállamoknak a szerkezetátalakítási alapból a következőkre kiosztott összegeket:

a) a 320/2006/EK rendelet 6. cikkében meghatározott diverzifikációs támogatás;

b) a 320/2006/EK rendelet 7. cikkében meghatározott kiegészítő diverzifikációs támogatás;

c) a 320/2006/EK rendelet 9. cikkében meghatározott, egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatás.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjában említett összegek a következőkön alapulnak:

a) a 320/2006/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében meghatározott diverzifikációs támogatás összege megszorozva az abban az érintett tagállamban lemondott cukorkvóta összegével, amely a következő időpontoktól kezdődően szerkezetátalakítási támogatásban részesül:

- a 2006/2007. gazdasági évtől a 2006 októberében meghatározott összegek esetében,

- a 2007/2008. gazdasági évtől a 2007 márciusában meghatározott összegek esetében,

- a 2008/2009. gazdasági évtől a 2008 márciusában meghatározott összegek esetében,

- a 2009/2010. gazdasági évtől a 2009 márciusában meghatározott összegek esetében;

b) a 320/2006/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban elért legmagasabb százaléknak megfelelő kiegészítő diverzifikációs támogatás összege, megszorozva az e bekezdés a) pontjában említett cukorkvóta teljes összegével a következő dátumokig:

- a 2006/2007. gazdasági évig a 2006 októberében meghatározott összegek esetében,

- a 2007/2008. gazdasági évig a 2007 márciusában meghatározott összegek esetében,

- a 2008/2009. gazdasági évig a 2008 márciusában meghatározott összegek esetében,

- a 2009/2010. gazdasági évig a 2009 márciusában meghatározott összegek esetében.

Az első albekezdésben említett számítás eredményeként kapott összeget adott esetben csökkenteni kell az ebben a pontban meghatározott módszernek megfelelően korábban meghatározott kiegészítő diverzifikációs támogatás minden egyes összegével;

c) adott esetben a 320/2006/EK rendelet 9. cikkében meghatározott egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatás összege.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott módszer alkalmazásának eredményeként kapott összegeket hozzá kell adni a korábbi évekre az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott összegekhez.

14. cikk

Nemzeti szerkezetátalakítási programok

(1) 2006. december 31-ig és 2007., 2008. és 2009. szeptember 30-ig az érintett tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti szerkezetátalakítási programjaikról, részletezve a 13. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében meghatározott diverzifikációs támogatás összegének keretein belül megvalósítandó intézkedéseket, a 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja értelmében meghatározott kiegészítő diverzifikációs támogatás összegének keretein belül megvalósítandó intézkedéseket és a 13. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatás összegének keretein belül megvalósítandó intézkedéseket.

(2) A nemzeti szerkezetátalakítási tervek tartalmazzák legalább a következő elemeket:

a) a főbb célok, intézkedések, fellépések, költségek, pénzügyi beavatkozások és az időbeosztás összefoglalása minden egyes érintett régió vonatkozásában;

b) az érintett régiók leírása és a cukorágazat szerkezetátalakításával kapcsolatos problémákról szóló elemzés;

c) a tervezett célok és az előirányzott fellépések vagy intézkedések bemutatása, amely bizonyítja, hogy azok összhangban vannak a 9. cikkben említett támogatható szerkezetátalakítási támogatásokkal, az érintett régiók vidékfejlesztési politikájával, és az ezekben a régiókban megkezdett vagy tervezett és különösen a többi közösségi alapból támogatott egyéb intézkedésekkel;

d) az összes fellépés vagy intézkedés időbeosztása és azok a kritériumok, amelyek alkalmazásával az előbbieket el lehet választani az egyéb közösségi alapokból finanszírozandó hasonló fellépésektől vagy intézkedésektől;

e) adott esetben annak a kiegészítő támogatásnak az összege, amelyet a termeléssel felhagyó cukorrépa- és cukornádtermelőknek nyújtanak és az említett támogatás elosztása során alkalmazandó tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok;

f) a fellépések vagy intézkedések szerint az összes költséget részletesen bemutató pénzügyi terv és a kifizetések tervezett menetrendje.

(3) A nemzeti szerkezetátalakítási programban szereplő fellépéseket és intézkedéseket 2011. szeptember 30-ig végre kell hajtani.

15. cikk

Átmeneti támogatás a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek részére

(1) Az a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzem, amely 2006. június 30-án az 1260/2001/EK rendelet 7. cikkének (4) bekezdése szerinti finomító volt, igényelheti a 320/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében szereplő átmeneti támogatást, amelyet az a tagállam nyújt, amelynek a területén található az üzem.

(2) A kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzem a támogatási kérelem benyújtásakor csatolja a 320/2006/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett üzleti tervet, a benyújtásra 2007. szeptember 30-át megelőzően az érintett tagállam által meghatározandó időpontban kerül sor.

(3) A 320/2006/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett üzleti terv legalább a következőket foglalja magában:

a) a főbb célok, intézkedések, fellépések, költségek, pénzügyi beavatkozások és az időbeosztás összefoglalása;

b) a közösségi cukorpiac szervezésének reformjához való alkalmazkodás során tapasztalt problémák leírása és elemzése;

c) a tervezett fellépések vagy intézkedések bemutatása, amely bizonyítja, hogy azok összhangban vannak az érintett régióban a többi közösségi alapból támogatott egyéb megkezdett vagy tervezett olyan intézkedéssel, amely értelmében a kérelmező kedvezményezett;

d) az összes tervezett fellépés vagy intézkedés időbeosztása és azok a kritériumok, amelyek alkalmazásával az előbbieket el lehet választani az egyéb közösségi alapokból finanszírozandó hasonló olyan fellépésektől vagy intézkedésektől, amely értelmében a kérelmező kedvezményezett;

e) a fellépések vagy intézkedések szerint az összes költséget részletesen bemutató pénzügyi terv és a kifizetések tervezett menetrendje.

(4) Az üzleti tervben szereplő fellépések vagy intézkedések a következő elemek közül egyet vagy többet tartalmaznak: beruházások, a termelőberendezések leszerelése, a működési költségekhez való hozzájárulás, a felszerelés értékcsökkenésére képzett céltartalékok és egyéb, az új helyzethez való alkalmazkodás érdekében szükségesnek ítélt céltartalékok.

(5) A tagállam a 320/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében szereplő pénzügyi korlátokon belül dönt az üzleti terv támogathatóságáról és döntéséről az e cikk (2) bekezdésében említett határidő után 30 munkanappal tájékoztatja a kérelmezőt és a Bizottságot.

A tagállam ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a Bizottságot az egyes finomítóknak nyújtandó támogatás összegéről és - adott esetben - szintén megküldi azokat a tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumokat, amelyek alapján a területükön található, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek között elosztotta a támogatást.

(6) Az üzleti tervben meghatározott fellépéseket vagy intézkedéseket 2010. szeptember 30-ig végre kell hajtani.

V. FEJEZET

A TÁMOGATÁSOK ÉS AZ IDEIGLENES SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE

16. cikk

A szerkezetátalakítási támogatás kifizetése

(1) A szerkezetátalakítási támogatásnak a 320/2006/EK rendelet 10. cikke (4) bekezdése szerinti egyes részleteit csak akkor lehet folyósítani, ha az érintett részlet összegének 120 %-át kitevő biztosítékot letétbe helyezték.

Amennyiben azonban a tagállam illetékes hatósága szerint a 22. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek bármely részlet kifizetése előtt teljesültek, a kifizetésnek nem feltétele biztosíték nyújtása.

(2) Abban az esetben, ha a termelőknek és a gépipari beszállítóknak járó kifizetéseket a 19. cikk (2) bekezdésével összhangban közvetlenül a tagállam valósítja meg, az érintett részlet összegét csökkenteni kell a termelőknek és a gépipari beszállítóknak fizetendő összegekkel.

(3) A szerkezetátalakítási támogatást legkésőbb 2011. szeptember 30-ig ki kell fizetni.

(4) Adott esetben a Bizottság 2008., 2009., 2010. és 2011. január 31-ig meghatározza a 320/2006/EK rendelet 10. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett első és második kifizetés összegének százalékos arányát, valamint a második kifizetés ideiglenes időpontját.

16a. cikk

A 2006/2007-ben és 2007/2008-ban szerkezetátalakításon átesett vállalkozásoknak és termelőknek szánt visszamenőleges szerkezetátalakítási támogatás kifizetése

(1) A 320/2006/EK rendelet 3. cikkének (8) bekezdésében előírt visszamenőleges kifizetések olyan összegekre vonatkoznak, amelyek a vállalkozásoknak és termelőknek a 2006/2007. és a 2007/2008. gazdasági évben nyújtott támogatás és az azon támogatás közötti pozitív különbözetet képezik, amelyet a 2008/2009. gazdasági évre vonatkozó feltételek mellett nyújtottak volna.

Az első albekezdés alkalmazása céljából a tagállamok legkésőbb 2007. november 30-ig értesítik a Bizottságot azokról a százalékos arányokról, amelyeket a 320/2006/EK rendelet 3. cikkének (6) bekezdése alapján a termelők és a beszállítók részére megállapítottak a 2006/2007. és a 2007/2008. gazdasági évre elfogadott valamennyi szerkezetátalakítási kérelem tekintetében.

A Bizottság tagállamonként határozza meg az összegeket, amelyek ezután visszamenőlegesen odaítélhetők.

(2) A visszamenőleges kifizetéseket 2008 júniusában kell teljesíteni.

A 16. cikk (1) és (2) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

17. cikk

A diverzifikációs támogatás, a kiegészítő diverzifikációs támogatás és az egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatás kifizetése

(1) A 13. cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott összegek korlátain belül a diverzifikációs támogatást, a kiegészítő diverzifikációs támogatást és az egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatást a tagállam évente két alkalommal, márciusban és szeptemberben folyósítja a kedvezményezetteknek a valóban felmerült, dokumentált és ellenőrzött támogatható költségekért.

Ha a kiegészítő szerkezetátalakítási támogatás egy részét a 320/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban a termeléssel felhagyó cukorrépa- vagy cukornád-termelőknek nyújtják, a tagállam megbizonyosodik arról, hogy az érintett termelők véglegesen felhagytak-e a cukorrépa- vagy cukornád-termeléssel.

(2) Az első kifizetésre 2007 szeptemberében kerülhet sor. A diverzifikációs támogatást, a kiegészítő diverzifikációs támogatást és az egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatást legkésőbb 2012. szeptember 30-ig ki kell fizetni.

18. cikk

A kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek átmeneti támogatásának kifizetése

(1) A 320/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett korlátokon belül, a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek támogatható kiadásai után nyújtott átmeneti támogatást az üzleti terv alapján a tagállamok két részletben folyósítják:

a) 40 %-ot 2007 szeptemberében;

b) 60 %-ot 2008 márciusában.

Az egyes részletek kifizetésének feltétele az érintett részlet összegének 120 %-át kitevő biztosíték letétbe helyezése.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az összes kiadás lefedhető egyetlen, 2007. szeptemberéig folyósított kifizetéssel, feltéve ha 2007. szeptember 15-ig:

a) az üzleti tervben szereplő összes intézkedést és fellépést végrehajtották;

b) a 24. cikk (2) bekezdésében említett végső jelentést benyújtották;

c) a tagállam elvégezte a 25. cikkben említett ellenőrzéseket;

Ebben az esetben a kifizetésnek nem feltétele biztosíték letétbe helyezése.

19. cikk

A termelők és a gépipari beszállítók kifizetése

(1) A szerkezetátalakítási támogatás első részletének folyósítása után legkésőbb két hónappal és a tagállam által a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban nyújtott információk alapján, a vállalkozások folyósítják a kifizetéseket a cukorrépa-, a cukornád- és a cikóriatermelők, valamint a gépipari beszállítók számára.

(2) A termelők és a gépipari beszállítók kifizetéseit közvetlenül a tagállamok folyósítják úgy, hogy megfelelően csökkentik a 16. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint kifizetendő szerkezetátalakítási támogatás összegét az e cikk (3) bekezdésében meghatározott kereteken belül. Ebben az esetben a kifizetéseket a vállalkozásnak járó szerkezetátalakítási támogatás kifizetésével egy időben kell folyósítani.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett kifizetés összege nem lehet több az első részlet 50 %-ánál. Ha ez az összeg nem fedezi a teljes kifizetendő összeget, a fennmaradó részt a következők szerint kell kifizetni:

a) nem később, mint két hónappal azután, hogy a vállalkozás megkapta a támogatás második részletét, ha a kifizetést a vállalkozás folyósítja;

b) a vállalkozásnak fizetendő szerkezetátalakítási támogatás második részletének kifizetésével egy időben, ha a kifizetést közvetlenül a tagállam folyósítja.

20. cikk

A kifizetések halasztásáról szóló határozat

Ha a Bizottság a 320/2006/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdésével összhangban úgy dönt, hogy elhalasztja a diverzifikációs támogatás, a kiegészítő diverzifikációs támogatás, a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek átmeneti támogatása vagy az egyes tagállamoknak nyújtott átmeneti támogatás kifizetését, akkor erről a határozatáról május 31. és január 31. előtt tájékoztatja a tagállamokat.

21. cikk

Pénznem

(1) Az ideiglenes szerkezetátalakítási alap esetében a bizottsági kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket, az ideiglenes szerkezetátalakítási összeg összegeit, valamint a tagállamok által készített kiadási nyilatkozatokban szereplő kiadások összegeit euróban kell feltüntetni és kifizetni.

(2) Minden az eurótól eltérő pénznemben folyósított kifizetés esetében, az alkalmazott átváltási árfolyam az érintett kifizetésre vonatkozó meghatározó ügyleti tény hónapjának első napját megelőzően az Európai Központi Bank által legutóbb meghatározott átváltási árfolyam.

A meghatározó ügyleti tény a kifizetés dátuma.

22. cikk

Biztosítékok feloldása

(1) A 16. cikk (1) bekezdésében, a 16a. cikk (2) bekezdésében és a 18. cikk (2) bekezdésében említett biztosítékok feloldására a következő feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a) a szerkezetátalakítási tervben, a nemzeti szerkezetátalakítási programokban, illetve az üzleti tervben szereplő összes tervezett intézkedést és fellépést végrehajtották;

b) a 23. cikk (2) bekezdésében említett végső jelentést benyújtották;

c) a tagállamok elvégezték a 25. cikkben említett ellenőrzéseket;

d) a szerkezetátalakítási támogatást, a cukorrépa-, cukornád- vagy cikóriatermelőknek, és a gépipari beszállítóknak nyújtandó támogatást a vállalkozás kifizette, kivéve, ha ezeket a kifizetéseket a 19. cikk (2) bekezdésével összhangban a közvetlenül a tagállam folyósítja;

e) adott esetben a kvótáról való lemondás kezdetéül kijelölt gazdasági évnek az elején raktáron lévő, kvótán kívüli cukorra, izoglükózra vagy inulinszirupra vonatkozó többletilletéket kifizették.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a kedvezményezett kérésére a szerkezetátalakítási tervben vagy az üzleti tervben szereplő fellépések vagy intézkedések vonatkozásában ténylegesen felmerült kiadások összege esetében a biztosítékot részlegesen fel lehet szabadítani, feltéve, hogy a 25. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzést valóban elvégezték és a 25. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzésről szóló jelentést elkészítették.

(3) A vis maior esetét kivéve a biztosíték elvész, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek legkésőbb 2012. szeptember 30-ig.

22a. cikk

Ideiglenes szerkezetátalakítási összeg

A 320/2006/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdésében említett ideiglenes szerkezetátalakítási összeg csökkentését be kell számítani ezen összeg második részletébe, amelyet az érintett vállalkozásoknak a szóban forgó cikk (5) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésével összhangban 2008. október 31-ig kell kifizetniük.

22b. cikk

A kifizetések jogosultsága

Közösségi támogatásra csak azon kifizetések jogosultak, amelyeket a tagállam legkésőbb 2012. szeptember 30-ig teljesített a kedvezményezett felé.

VI. FEJEZET

JELENTÉSTÉTEL, ELLENŐRZÉSEK ÉS SZANKCIÓK

23. cikk

A vállalkozások jelentéstétele

(1) A szerkezetátalakítási támogatást kérelmező vállalkozások az 1. cikkben említett konzultációs eljárásban résztvevő feleket a következőkről tájékoztatják:

a) a tagállam által a 8., a 9., a 10. és a 11. cikkel összhangban hozott határozatok;

b) évente mi valósult meg a jóváhagyott szerkezetátalakítási terv keretében.

(2) A szerkezetátalakítási alapból támogatásban részesülő vállalkozások éves értékelő jelentést nyújtanak be annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelyik a támogatást nyújtotta és legkésőbb három hónappal azt a gazdasági évet követően, amelynek során a megfelelő intézkedéseket végrehajtották.

A jelentésben részletesen be kell számolni a megvalósított fellépésekről vagy intézkedésekről és az előző gazdasági év alatt felmerült kiadásokról, összehasonlítva azokat az érintett szerkezetátalakítási tervben vagy üzleti tervben szereplő fellépésekkel vagy intézkedésekkel és kiadásokkal.

Az érintett szerkezetátalakítási tervben vagy üzleti tervben szereplő összes fellépés és intézkedés végrehajtását követő legfeljebb három hónap múlva a vállalkozás végső jelentést nyújt be a tagállam illetékes hatóságának, amelyben összefoglalja az említett fellépéseket és intézkedéseket, illetve a felmerült kiadásokat.

24. cikk

A tagállamok jelentéstétele

(1) A tagállamok legkésőbb az érintett gazdasági év végét követő hat hónapon belül éves értékelő jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak a szerkezetátalakítási tervekről, a nemzeti szerkezetátalakítási programokról és az üzleti tervekről.

A jelentések az alábbiakat tartalmazzák:

a) a megkezdett fellépések vagy intézkedések leírása és az időkeret betartása;

b) minden egyes szerkezetátalakítási terv vagy üzleti terv esetében gyártelepenként legalább egy helyszíni ellenőrzés eredményei;

c) a tervezett és a felmerült költségek közötti összehasonlítás;

d) az egyéb közösségi alapok bevonásának elemzése és azoknak a szerkezetátalakítási alapból finanszírozott támogatásokkal való összeegyeztethetősége;

e) adott esetben a szerkezetátalakítási terven végzett változtatások, ezek indokai és a jövőbeli hatásai.

(2) A tagállam 2012. június 30-ig végső értékelő jelentést nyújt be a Bizottsághoz, amelyben összehasonlítja a végrehajtott fellépéseket vagy intézkedéseket és a felmerült kiadásokat a szerkezetátalakítási tervekben, a nemzeti szerkezetátalakítási programokban és az üzleti tervekben előirányzottakkal, és részletezi az eltérések okait.

A végső értékelő jelentés tartalmazza továbbá a teljes időszak alatt alkalmazott szankciók listáját, valamint egy arról szóló nyilatkozatot, hogy a részben vagy teljesen leszerelt üzemek által korábban előállított cukorral, izoglükózzal vagy inulinsziruppal kapcsolatban felmerülő illetékek, büntetések vagy egyéb összegek közül egyet sem mulasztottak el kifizetni.

25. cikk

Ellenőrzések

(1) Minden olyan vállalkozást és termelőtelepet, amelyre a szerkezetátalakítási alap értelmében támogatást kapnak, a tagállam illetékes hatósága a 23. cikk (2) bekezdésében említett határidőtől számított három hónapon belül ellenőrzésnek vet alá.

Az ellenőrzések során ki kell térni arra, hogy a szerkezetátalakítási tervet vagy az üzleti tervet betartják-e és meg kell vizsgálni, hogy a vállalkozás által az értékelő jelentésben adott információk pontosak és teljesek-e. A szerkezetátalakítási terv keretében végzett első ellenőrzés során a vállalkozás által a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelme keretében nyújtott minden kiegészítő információ ellenőrzésére is ki kell térni, különös tekintettel a 320/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében adott megerősítésre.

(2) Az ellenőrzés minden esetben kiterjed a 320/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésében említett szerkezetátalakítási terv minden elemére. Minden egyes ellenőrzés esetében az elvégzett munkát, a főbb eredményeket és minden szükséges nyomonkövetési intézkedést bemutató részletes jelentést kell készíteni.

(3) Az ellenőrzésről szóló jelentést a következő részekre kell osztani:

a) különösen az alábbi információkat tartalmazó általános rész:

i. az ellenőrzésnek alávetett kedvezményezett és termelőtelep;

ii. a jelen lévő személyek;

iii. azt, hogy a kedvezményezett kapott-e értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, ez mennyi idővel előzte meg az ellenőrzést;

b) a szerkezetátalakítási tervnek a 320/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében felsorolt összes eleme esetében és az egyes üzleti tervek esetében egy olyan rész, amely külön-külön tükrözi az elvégzett ellenőrzéseket, és különösen az alábbi információkat:

i. az ellenőrzésnek alávetett követelmények és normák;

ii. az elvégzett ellenőrzések jellege és kiterjedése;

iii. az eredmények;

iv. a szerkezetátalakítási tervnek vagy az üzleti tervnek azon elemei, amelyekkel kapcsolatban hiányosságokat találtak;

c) egy értékelő rész, amely bemutatja az egyes elemekkel kapcsolatban felfedett hiányosságok jelentőségét annak súlyossága, kiterjedése, tartósságának mértéke és korábbi története alapján és feltüntetve bármely olyan hiányosságot, amely a 26. vagy a 27. cikkel összhangban meghozott intézkedésekhez vezetett vagy vezethet.

(4) A kedvezményezettet minden felfedett hiányosságról tájékoztatni kell.

(5) Az ellenőrzésről szóló jelentést az ellenőrzéstől számított egy hónapon belül el kell készíteni.

26. cikk

Visszakövetelés

(1) A (3) bekezdés sérelme nélkül, ha egy kedvezményezett a szerkezetátalakítási tervből, az üzleti tervből vagy a nemzeti szerkezetátalakítási programból eredő egy vagy több kötelezettségvállalásának nem tesz eleget, a támogatásnak az érintett kötelezettségvállalás(ok) vonatkozásában nyújtott részét a vis maior esetét kivéve vissza kell követelni.

(2) A visszafizetési kötelezettségről a kedvezményezettnek küldött értesítés utáni 60. nap és a támogatás tényleges visszafizetése között eltelt időszakra kamatot kell felszámítani.

Az alkalmazandó kamatláb a fizetés határidejére eső hónapnak az első naptári napján hatályos és három és fél százalékponttal megemelt kamatláb - az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétettek szerint -, amelyet az Európai Központi Bank főbb refinanszírozási műveleteire felszámít.

(3) A tagállam két hónapos határidőt szabhat a kedvezményezettnek arra, hogy megfeleljen a szerkezetátalakítási tervből vagy az üzleti tervből következő kötelezettségeinek.

27. cikk

Szankciók

(1) Ha a kedvezményezett a szerkezetátalakítási tervből, az üzleti tervből vagy a nemzeti szerkezetátalakítási tervből következő egy vagy több kötelezettségének nem felel meg, a 26. cikk értelmében visszakövetelendő összeg 10 %-ának megfelelő összeg megfizetésére kötelezhető.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő szankciókat nem kell kiszabni, ha a vállalkozás az illetékes hatóság számára elfogadható módon bizonyítani tudja, hogy a hiányosság vis maior következménye, vagy ha a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtandó értékelő jelentésben egyértelműen feltüntette a hiányosságot.

(3) Ha a hiányosság szándékosság vagy súlyos gondatlanság következménye a kedvezményezett a 26. cikk értelmében visszakövetelendő összeg 30 %-ának megfelelő összeg megfizetésére kötelezhető.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET I

II. MELLÉKLET

A 8a. cikk (1) bekezdésében említett címek

Belgique/België:

Bureau de coordination agricole

WTC 3, Boulevard Simon Bolivar 30

4e étage, bureau 55

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 208 35 68

Landbouwbureau

WTC 3, Simon Bolivarlaan 30

4e verdieping, bureel 55

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 208 35 68

България:

Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция

бул. "Цар Борис III" 136

София (Sofia) 1618

Тел. (359-2) 818 72 02

Факс (359-2) 818 71 67

Česká republika:

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 875

E-mail: Sarka.Dubovicka@szif.cz

Danmark:

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Deutschland:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 312

D-53168 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-3704 oder 3640

Fax (49-228) 68 45-3985, 3276 oder 3624

Ελλάδα:

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠEKEΠE)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 228 33 54

Φαξ (30) 210 221 15 01

E-mail: g.kentros@opekepe.gr

España:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),

Subdirección General de Sectores Especiales

http://www.fega.es

France:

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois cedex

Fax (33) 174 90 01 30

Italia:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Area Autorizzazioni pagamenti

PAC prodotti animali, seminativi e foraggi-zucchero

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel. (39) 06 49 49 92 47

Fax (39) 06 49 49 90 72

E-mail: uo.seminativi@agea.gov.it

Lietuva:

Nacionalinė mokėjimo agentūra

prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g.17

LT 08111 Vilnius

Tel.: (370) 5 252 69 99; 252 67 03

Faksas (370) 5 252 69 45

El. paštas paraiska@nma.lt

Magyarország:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Központi Hivatal

Soroksári út 22-24.

H-1095 Budapest

Fax: (36-1) 219 62 59

Nederland:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

6041 CB Roermond

Nederland

Österreich:

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.(43-1) 33 15 12 09
(43-1) 33 15 12 31

Fax (43-1) 33 15 13 03

E-Mail: zucker@ama.gv.at

Polska:

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku

15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4

tel. (0 85) 664 31 50

faks (0 85) 664 31 60

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy

85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57

tel. (0 52) 584 92 92, 584 92 10

faks (0 52) 584 15 03

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gdyni

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

tel. (0 58) 669 43 00

faks (0 58) 669 83 21

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. gen. Sikorskiego 20 C

tel. (0 95) 728 26 58

faks (0 95) 728 27 86

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach

40-476 Katowice, Plac pod Lipami 5

tel. (0 32) 359 49 00

faks (0 32) 359 49 34

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach

25-323 Kielce, ul. Piaskowa 18

tel. (0 41) 343 31 90

faks (0 41) 368 70 49

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

31-038 Kraków, ul. Starowiślna 13

tel. (0 12) 424 09 40

faks (0 12) 426 49 10

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

20-126 Lublin, ul. Unicka 4

tel. (0 81) 444 45 30

faks (0 81) 444 45 32

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18

tel. (0 42) 684 55 21

faks (0 42) 684 67 65

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

10-959 Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2

tel. (0 89) 523 78 65; 527 74 58

faks (0 89) 527 92 49

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu

45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6

tel. (0 77) 441 70 00

faks (0 77) 441 70 01

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90

tel. (0 61) 852 14 33

faks (0 61) 853 67 95

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 32

tel. (0 17) 864 20 28

faks (0 17) 864 20 30

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21

tel. (0 91) 464 82 00

faks (0 91) 422 57 76

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie

04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 146

tel. (0 22) 515 81 33

faks (0 22) 515 81 13

-

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30

tel. (0 71) 335 01 51

faks (0 71) 335 01 79

Portugal:

Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas

IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

R. Castilho n.o 45 a 51

P-1269-163 LISBOA

Tel.: (351) 213 84 60 00

Fax: (351) 213 84 61 70

E-mail: ifap@ifap.min-agricultura.pt

România:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Bulevardul Carol I nr. 17

Sector 2

Cod poștal 030161

București

România

Tel: (40-21) 305 48 60

Fax: (40-21) 305 48 13

e-mail: zahar@apia.org.ro

Slovensko:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421) 918 61 24 51, (421) 918 61 24 50

Fax: (421) 53 41 26 65

E-mail: andrea.robova@apa.sk, dusan.tlstovic@apa.sk

Suomi/Finland:

Maaseutuvirasto Mavi

Kirjaamo

PL 256

FI-00101 Helsinki

P. (358-20) 772 57 43

F. (358-9) 16 05 42 02

Sverige:

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn. (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom:

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YH

United Kingdom

Tel. (44 191) 226 50 79

Fax (44 191) 226 51 01

E-mail: beetgrowersinitiative@rpa.gsi.gov.uk

( 1 ) HL L 58., 2006.2.28., 42. o.

( 2 ) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 318/2006/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.

( 3 ) HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

( 4 ) HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

( 5 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

( 6 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0968 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0968&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0968-20110721 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0968-20110721&locale=hu

Tartalomjegyzék