Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006R0388[1]

A Tanács 388/2006/EK rendelete ( 2006. február 23. ) a Biscay-öböl nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról

A TANÁCS 388/2006/EK RENDELETE

(2006. február 23.)

a Biscay-öböl nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) nemrégiben kiadott tudományos szakvéleményében jelezte, hogy a halászat a VIIIa és VIIIb ICES-körzetben a nyelvhalállomány nagymértékű pusztulását eredményezte, amely olyan szintre csökkentette le az ivarérett halmennyiséget a tengerben, hogy erről az állomány nagy valószínűséggel nem képes természetes szaporodással újra feltöltődni, és ezért azt kipusztulás fenyegeti.

(2)

Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a Biscay-öböl nyelvhalállománya vonatkozásában az állománygazdálkodásra többéves tervet dolgozzanak ki a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 5. cikkével összhangban.

(3)

A terv célja, hogy fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételek mellett biztosítsa a Biscay-öböl nyelvhalállományának kiaknázását.

(4)

A 2371/2002/EK rendelet többek között előírja, hogy e cél elérése érdekében a Közösség az elővigyázatossági megközelítést alkalmazza azon intézkedések meghozatalakor, amelyek az állomány védelmére és megőrzésére vonatkoznak, azért, hogy biztosítsák azok fenntartható kiaknázását, és hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a halászati tevékenységnek a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatását. A Közösség a halászati gazdálkodás esetében az ökoszisztéma-alapú szemlélet progresszív alkalmazására törekszik, és egy gazdaságilag életképes és versenyképes halászati ágazaton belül hozzájárul a hatékony halászati tevékenységekhez, megfelelő életszínvonalat biztosítva azok számára, akiknek megélhetése a Biscay-öbölbeli nyelvhal halászatától függ, figyelembe véve a fogyasztói érdekeket is.

(5)

Az említett cél teljesítése érdekében úgy kell a halászati állománypusztulási rátát szabályozni, hogy nagy valószínűséggel számítani lehessen az említett ráta évenkénti csökkenésére.

(6)

A halászati állománypusztulási ráta ilyen szabályozása azzal biztosítható, ha az érintett halállomány teljes kifogható mennyiségi (TAC) szintjének megállapítására megfelelő módszert, valamint egy olyan rendszert határoznak meg, amely a halállományt érintő halászati erőkifejtéseket olyan szinten korlátozza, amely mellett a TAC túllépése nagy valószínűséggel nem következik be.

(7)

A halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság javaslata szerint a Biscay-öböl nyelvhalállománya tekintetében az elővigyázatossági biomasszának 13 000 tonnának kell lennie.

(8)

A Biscay-öböl nyelvhalállománya az elővigyázatossági biomasszaszintek közelében van, miközben e szintek rövid távon való elérése nem igényli teljes erőkifejtés-gazdálkodási rendszer alkalmazását. Mindazonáltal célszerű intézkedéseket megállapítani az ezen állományt halászó fő flották teljes kapacitásának korlátozására e kapacitás időveli csökkentése, az erőforrás helyreállítása és a jövőbeni erőkifejtések fokozódásának megelőzése érdekében.

(9)

A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben ( 3 ) meghatározottak mellett további ellenőrző intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy biztosítható legyen az e rendeletben meghatározott intézkedéseknek való megfelelés,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS CÉLKITŰZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet a Biscay-öbölben honos nyelvhalállomány (a továbbiakban: a Biscay-öbölbeli nyelvhal) fenntartható kiaknázásra vonatkozó többéves tervet hoz létre.

(2) E rendelet alkalmazásában a Biscay-öböl az a tengeri terület, melyet a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács ICES VIIIa és VIIIb körzetként határozott meg.

2. cikk

A gazdálkodási terv célja

(1) A terv célja, hogy a Biscay-öböl szaporodóképes nyelvhalállományára vonatkozó biomassza a 13 000 tonnás elővigyázatossági szintet meghaladó szintre kerüljön 2008-ban, vagy már azt megelőzően, és ezt követően biztosítva legyen a fenntartható kiaknázás.

(2) Ezt a célt az állomány halászati állománypusztulási ráta fokozatos csökkentésével kell elérni.

3. cikk

Jogalkotási intézkedések és az éves TAC meghatározása

(1) Amennyiben az ICES a szaporodóképes nyelvhalállományt a 13 000 tonnás elővigyázatossági szinttel megegyező vagy azt meghaladó szintre értékeli, úgy a Tanács minősített többséggel határoz a Bizottság javaslatáról:

a) a hosszú távú célérték a halászati állománypusztulási ráta vonatkozásában; valamint

b) a halászati állománypusztulási ráta tekintetében csökkentési mérték alkalmazása az a) pontban a halászati állománypusztulási rátára vonatkozóan megállapított célérték eléréséig.

(2) A Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minden évben minősített többséggel határoz a következő évre vonatkozóan a Biscay-öbölbeli nyelvhal tekintetében a teljes kifogható mennyiségről (TAC).

II. FEJEZET

TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG

4. cikk

A TAC meghatározására vonatkozó eljárás

(1) Amennyiben a Biscay-öböl szaporodóképes nyelvhalállományára vonatkozó biomasszát a halászati, tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) a legfrissebb ICES-jelentés fényében a 13 000 tonnás elővigyázatossági szintet nem meghaladó szintre értékeli, a Tanács határoz a TAC-ot illetően, amely - a HTMGB értékelésének megfelelően - nem lépheti túl azt a kifogási szintet, amely 10 %-os halászati állománypusztulási rátát eredményez az alkalmazás évében, a megelőző évre becsült halászati állománypusztulási rátához viszonyítva.

(2) Amennyiben a Biscay-öböl szaporodóképes nyelvhalállományára vonatkozó biomassza a HTMGB - a legfrissebb ICES-jelentés fényében készített - értékelése szerint a 13 000 tonnás elővigyázatossági szintre vagy azt meghaladó szintre kerül, úgy a Tanács a TAC-ra vonatkozóan olyan kifogási szintet állapít meg, amely a HTMGB értékelése szerint a magasabb a következők közül:

a) az a TAC, amelynek alkalmazása megfelel a halászati állománypusztulási ráta csökkentésének, és amelyről a Tanács a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban határozott;

b) az a TAC, amelynek alkalmazása a halászati állománypusztulási rátának a Tanács által a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjával összhangban meghatározott célértéke eléréséhez vezet.

(3) Amennyiben az (1) vagy a (2) bekezdés alkalmazása az előző évi TAC-nál több mint 15 %-kal nagyobb TAC-hoz vezethet, úgy a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely 15 %-kal nagyobb mint a tárgyévi TAC.

(4) Amennyiben az (1) vagy a (2) bekezdés alkalmazása az előző évi TAC-nál több mint 15 %-kal alacsonyabb TAC-hoz vezethet, a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely 15 %-kal kisebb mint a tárgyévi TAC.

III. FEJEZET

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KORLÁTOZÁSA

5. cikk

A Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó különleges halászati engedély

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedélyhez kössék a saját lobogójuk alatt hajózó és a saját területükön nyilvántartásba vett hajók által végzett azon halászati tevékenységeket, amelyek a VIIIa és a VIIIb ICES-körzetben naptári évenként 2 000 kg-nál nagyobb mennyiségű nyelvhal kifogására és a hajón való tárolására irányulnak. Ez az engedély a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 7. cikke szerint kiadott különleges halászati engedély.

(2) A VIIIa és VIIIb ICES-körzeten belül tilos hajóutanként 100 kg-nál nagyobb mennyiségű nyelvhalat kifogni és a hajón tartani, átrakodni vagy kirakodni, amennyiben az adott hajó nem rendelkezik a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedéllyel.

(3) Valamennyi tagállam kiszámítja azon hajóinak bruttó tonnában megadott teljes kapacitását, amelyek 2002-ben, 2003-ban vagy 2004-ben több mint 2 000 kg Biscay-öbölbeli nyelvhalat rakodtak ki. Ezt az értéket közlik a Bizottsággal.

(4) A Bizottság írásos kérésére a tagállamok harminc napon belül rendelkezésre bocsátják a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező hajók által készített fogási naplókra vonatkozó dokumentációt.

(5) A tagállamok minden egyes évben kiszámítják azon, a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező hajók bruttó tonnában megadott teljes kapacitását, amelyek állami támogatással véglegesen beszüntették halászati tevékenységüket a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 7. cikkének rendelkezései alapján, a rendelet hatálybalépését követően.

(6) A tagállamok csak abban az esetben adnak ki hajóiknak a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedélyt, amennyiben e hajók kapacitása nem lépi túl az e cikk (3) bekezdésével összhangban meghatározott teljes kapacitás és az (5) bekezdéssel összhangban meghatározott, a halászatot véglegesen beszüntetett hajók kapacitása közötti különbséget.

(7) A (6) bekezdéstől eltérve, amennyiben a Bizottság a HTMGB tudományos jelentései alapján úgy dönt, hogy az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott halászati állománypusztulási célértéket elérték, úgy a tagállamok csak abban az esetben adhatnak ki hajóik számára a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedélyt, ha e hajók teljes kapacitása nem lépi túl az előző évben a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkező hajók teljes kapacitását.

(8) A Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati engedélyek egy naptári évig érvényesek, és a halászati év folyamán új halászati engedélyek kiadására nem kerül sor.

(9) Az e cikk (8) bekezdésétől eltérve, azzal a feltétellel adhatók ki új engedélyek, ha ugyanakkor visszavonják egy vagy több olyan hajó engedélyét, amelyek teljes bruttó tonnatartalma megegyezik azon hajóéval vagy hajókéval, amelyek az új engedélyeket kapják.

6. cikk

Az erőkifejtés-gazdálkodásra vonatkozó alternatív eljárás

(1) Az 5. cikktől eltérve, az a tagállam, amelynek a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó kvótája kevesebb mint a TAC 10 %-a, alkalmazhat más módszert is az erőkifejtés-gazdálkodás tekintetében. Ennek a módszernek meg kell határoznia a halászati erőkifejtés referenciaszintjét, amely megegyezik a 2005. évi halászati erőkifejtéssel. Az érintett tagállamok gondoskodnak arról, hogy a halászati erőkifejtés ne haladja meg a referenciaszintet 2006-ban és az azt követő években.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében foglalt eltérést alkalmazó tagállamot a Bizottság felkérheti arra, hogy nyújtson be jelentést bármely eltérő erőkifejtés-gazdálkodási módszer bevezetéséről. A Bizottság ezt a jelentést közli az összes többi tagállammal.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az adott naptári év halászati erőkifejtése az összes érintett hajó kilowattban mért beépített motorteljesítményének, valamint a területen halászattal töltött napok számának a szorzatával egyenlő.

(4) 2009-ben és azt követően minden harmadik évben a Tanács minősített többséggel és a Bizottság javaslata alapján határoz az (1) bekezdés alapján megállapított referenciaszintek felülvizsgálatáról. E felülvizsgálatok célja a halászati lehetőségek megfelelő elosztásának a biztosítása.

(5) Valamely tagállam kérelmére a Bizottság kiigazíthatja az (1) bekezdésben megállapított éves legnagyobb halászati erőkifejtést, lehetővé téve a tagállam számára, hogy az teljes mértékben kihasználja a Biscay-öbölbeli nyelvhalra vonatkozó halászati lehetőségeit. A kérelemhez mellékelni kell a kvóták rendelkezésre állására és az erőkifejtésre vonatkozó információkat. A Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított hat héten belül meghozza döntését, a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

V. FEJEZET

NYOMON KÖVETÉS

12. cikk

A gazdálkodási intézkedések értékelése

A Bizottság e rendelet alkalmazásának harmadik évében és azt követően minden harmadik évben tudományos szakvéleményt kér a HTMGB-től a gazdálkodási tervben szereplő célkitűzések megvalósulása terén elért haladás üteméről. A Bizottság adott esetben megfelelő intézkedéseket javasol, és a Tanács minősített többséggel határoz a 2. cikkben részletezett cél elérése érdekében hozandó alternatív intézkedésekről.

13. cikk

Különleges körülmények

Amennyiben a HTMGB szakvéleménye szerint a Biscay-öböl szaporodóképes nyelvhalállományának szaporodási kapacitásában csökkenés jelentkezik, úgy a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz a 4. cikkben megállapítottnál alacsonyabb TAC-ról.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 3 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 5 ) HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 485/2005/EK rendelettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0388 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0388&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0388-20110101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0388-20110101&locale=hu