32006R1848[1]

A Bizottság 1848/2006/EK rendelete ( 2006. december 14. ) a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG 1848/2006/EK RENDELETE

(2006. december 14.)

a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 42. cikkére,

az Európai Adatvédelmi Biztossal történő konzultációt követően,

mivel:

(1) Az 1290/2005/EK rendelet 2. cikke két alapot hoz létre a közös agrárpolitika célkitűzéseinek elérésére: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot, a továbbiakban: EMGA, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, a továbbiakban: EMVA.

(2) Az 1290/2008/EK rendelet 9. cikke megállapítja a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló elveket, valamint a közösségi alapok irányításának biztosítékait.

(3) A Bizottság és a tagállamok által nyert tapasztalatok fényében, a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint a 283/72/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1991. március 4-i 595/91/EGK tanácsi rendeletben (2) előírt rendszert ki kell igazítani, hogy összehangolják annak tagállamokban történő alkalmazását, fokozzák a szabálytalanságok elleni kampányt, erősítsék a szabálytalanságok bejelentésére alkalmazott rendszert, figyelembe vegyék, hogy az egyes szabálytalansági eseteket ezentúl az 1290/2005/EK rendelet 32. és 33. cikkének rendelkezései szerint tisztázzák, valamint 2007. január 1-jétől kezdve az EMGA-t és az EMVA-t egyaránt felöleljék. E célból rendelkezni kell arról is, hogy az 1290/2005/EK rendelet 34. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett célhoz kötött bevételekkel kapcsolatos szabálytalanságokat is belefoglalják az említett rendszerbe.

(4) Pontosítani kell, hogy az e rendelet céljából alkalmazott szabálytalanság fogalma megfelel az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (3) 1. cikkének (2) bekezdése szerinti szabálytalanság fogalmának.

(5) A csalásnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményben (4) meghatározott definícióját figyelembe véve meg kell határozni a "csalás gyanújának" fogalmát.

(6) Pontosítani kell, hogy "az első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás" meghatározása az 1290/2005/EK rendelet 35. cikkéből származik.

(7) Ugyancsak meg kell határozni a "csőd" és a "gazdasági szereplő" fogalmát.

(8) A bejelentési rendszer hozzáadott értékének fokozása érdekében pontosítani kell a csalásgyanús ügyek kockázatelemzés céljából történő bejelentésének kötelezettségét, és e célból jobban meg kell határozni a nyújtandó információk minőségét.

(9) A csalárd gyakorlat jellegének és a szabálytalanságok pénzügyi hatásainak feltárása, valamint a jogtalanul kifizetett összegek behajtásának ellenőrzése céljából rendelkezni kell arról, hogy a szabálytalanságokat legalább negyedévente bejelentsék a Bizottságnak; az ilyen közlést ki kell egészíteni a bírósági, illetve közigazgatási eljárások állásáról szóló tájékoztatással.

(10) A jelentéstételi gyakorlat átfogó eredményeit minden évben megküldik a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 1994. február 23-i 94/140/EK bizottsági határozat (5) 2. cikkének (1) bekezdésében említett bizottságnak.

(11) A tagállamok által elvégzendő jelentéstételi gyakorlat megkönnyítéséhez, valamint hatékonysága fokozásához növelni kell a szabálytalanság által érintett összegben kifejezett azon minimális küszöbértéket, amely összeget meghaladó szabálytalanságokat a tagállamoknak jelenteniük kell, illetve meg kell határozni azon eseteket, amelyekre nem vonatkozik jelentési kötelezettség.

(12) Az euro-övezethez nem tartozó tagállamokra vonatkozóan átváltási árfolyamot kell megállapítani.

(13) Figyelembe kell venni a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből (6), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből (7) fakadó kötelezettségeket.

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA), valamint az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap (EVFMA) alapján felmerülő kiadásokra vonatkozik, az 1290/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével, valamint a 4. cikkével összhangban.

Emellett olyan esetekre is kiterjed, amelyekben az 1290/2005/EK rendelet 34. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti célhoz kötött bevételek kifizetését nem a rendelkezéseknek megfelelően hajtották végre.

E rendelet nem érinti az 1290/2005/EK rendelet 32., 33., és 36. cikkének alkalmazásából, valamint a 885/2006/EK bizottsági rendelet (8) alkalmazásából közvetlen fakadó kötelességeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. a "szabálytalanság" jelentését a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdése határozza meg: a közösségi jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként a Közösségek általános költségvetése vagy a Közösségek által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, akár közvetlenül a Közösségek nevében beszedett saját forrásokból származó bevétel csökkenése vagy kiesése révén, akár indokolatlan kiadási tételek miatt;

2. a "gazdasági szereplő" jelentését az 1681/94/EK bizottsági rendelet (9) 1a. cikkének 2. pontja határozza meg: minden olyan természetes vagy jogi személy vagy egyéb jogalany, aki részt vesz az EMOGA és EVFMA alapokból származó támogatások megvalósításában, kivéve a közhatalmi jogosítványokat gyakorló tagállamokat, az ilyen támogatásban részesített tagállamokat, vagy az 1290/2005/EK rendelet 34. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja értelmében célhoz kötött bevételt fizetni köteles tagállamokat;

3. az "első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás" jelentését az 1290/2005/EK rendelet 35. cikke határozza meg: az illetékes hatóság - legyen az közigazgatási vagy jogi - első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, nem érintve azt a lehetőséget, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy jogszabályi eljárás változásainak következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható;

4. A "csalás gyanújának" jelentését az 1681/94/EK rendelet 1a. cikkének 4. pontja határozza meg: olyan szabálytalanság, amely alapján nemzeti szinten eljárás kezdeményezhető annak érdekében, hogy meghatározzák a szándékosság, különösképpen az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja által meghatározott csalás fennállását;

5. "csőd": fizetésképtelenségi eljárások az 1346/2000/EK tanácsi rendelet (10) 2. cikkének a) pontja szerint.

II. FEJEZET

A JELENTÉSTÉTELRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG

3. cikk

Negyedéves jelentés

(1) A tagállamok legkésőbb minden negyedév vége után két hónapon belül jelentést tesznek a Bizottságnak valamennyi olyan szabálytalansági esetről, amelyek közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás tárgyát képezték. Minden szabálytalanság esetében a tagállamoknak részletezniük kell az alábbiakat:

a) az érintett közös piacszervezések, ágazatok és termékek;

b) a szabálytalan kiadás jellege;

c) a megsértett közösségi rendelkezés;

d) a szabálytalanság gyanúját megalapozó első írásbeli információ időpontja és forrása;

e) a szabálytalanság elkövetésének módja;

f) adott esetben az, hogy a gyakorlat csalás gyanúját képezi-e;

g) a szabálytalanság feltárásának módja;

h) adott esetben az érintett tagállamok és harmadik országok;

i) a szabálytalanság elkövetésének időpontja vagy időtartama;

j) azok a nemzeti szervek vagy szervezetek, amelyek a szabálytalanságot megállapították, valamint a közigazgatási és/vagy jogi intézkedésekért felelős szervek;

k) a szabálytalanság első közigazgatási vagy jogi ténymegállapításának időpontja;

l) a szabálytalanság elkövetésében érintett természetes és/vagy jogi személyek vagy más részt vevő jogalanyok személyazonossága, kivéve ha a szóban forgó szabálytalanság jellegéből adódóan a szabálytalanságok elleni küzdelemben ez nem érdemi információ;

m) az érintett intézkedéssel kapcsolatban végrehajtott kiadás teljes összege, és adott esetben társfinanszírozásának megoszlása a közösségi, nemzeti és magánjellegű hozzájárulások között;

n) a szabálytalanság által érintett összeg, és adott esetben megoszlása a közösségi, nemzeti és magánjellegű hozzájárulások között; amennyiben az l) pontban említett személyek és/vagy más jogalanyok számára semmilyen kifizetés nem történt, azok az összegek, amelyeket jogalap nélkül fizettek volna ki, ha a szabálytalanságot nem állapították volna meg;

o) a kifizetések esetleges felfüggesztése és a behajtási lehetőségek;

p) csak az EMOGÁ-val és az EVFMA-val kapcsolatos kiadások esetében, az érintett program ARINCO vagy CCI (közös azonosító kód) száma.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az alábbi esetekről nem kell jelentést tenni:

- amennyiben az egyetlen szabálytalanság az, hogy az EMVA által tárfinanszírozott vagy az EMGA keretében támogatott műveletet - a végső kedvezményezett vagy címzett csődje miatt - részben vagy egészében nem hajtották végre; ugyanakkor a csődöt megelőző szabálytalanságokat és minden csalási gyanút jelenteni kell,

- a végső kedvezményezett vagy címzett által kényszer nélkül vagy az illetékes hatóság által történő leleplezés előtt a közigazgatási hatóságnak jelzett ügyek, az állami hozzájárulás kifizetése előtt vagy után,

- amennyiben a közigazgatási hatóság a finanszírozott kiadás támogathatóságában hibát állapít meg, és azt az állami hozzájárulás kifizetése előtt kijavítja.

(3) Ha az e cikk (1) bekezdésében említett valamely információ, különösen a szabálytalanság elkövetésének módjára és feltárásának módjára vonatkozó információ nem áll rendelkezésre, a tagállamok a későbbi, szabálytalanságokról szóló értesítések Bizottsághoz történő megküldésekor a lehető legrészletesebben pótolják a hiányzó információkat.

(4) Amennyiben a nemzeti rendelkezések a nyomozás titkosságát írják elő, az említett információk közléséhez az illetékes bíróság engedélyére van szükség.

4. cikk

Különleges esetek

Minden tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot és szükség szerint a többi érintett tagállamot minden felderített vagy feltételezetten elkövetett szabálytalanságról, ha fennáll a veszélye, hogy

a) annak nagyon rövid időn belül a tagállam területén kívül is hatásai lehetnek; vagy

b) a szabálytalanság a szabályszegés új formájának alkalmazására utal.

Ez az értesítés részletes információt tartalmaz a szabályszegésről, valamint egyéb érintett tagállamokról, illetve harmadik országokról.

5. cikk

Nyomon követési jelentés

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatás mellett a tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb minden negyedév vége után két hónappal - utalva a 3. cikk alapján tett korábbi jelentésekre - értesítik a Bizottságot a bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatos közigazgatási vagy büntetőjogi szankciók kivetésére vonatkozó eljárások kezdeményezésének vagy megszüntetésének részleteiről, valamint ezen eljárások főbb eredményeiről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az alkalmazott szankciók jellegét és/vagy hogy az érintett szankciók kapcsolódnak-e a közösségi és/vagy nemzeti jog alkalmazásához, beleértve a szankciókat megállapító közösségi és/vagy nemzeti szabályokra történő hivatkozást.

(2) A Bizottság kifejezett kérésére a tagállamok e kérés kézhezvételétől számított két hónapon belül a Bizottság rendelkezésére bocsátanak valamennyi információt egy adott esetben vagy esetek csoportjában tévesen kifizetett összegek behajtásával kapcsolatos eljárásokban - főként azok kezdeményezését, megszüntetését és befejezését illetően - elért haladást.

6. cikk

A de minimis szabály

(1) Amennyiben a szabálytalanság a közösségi finanszírozás 10 000 EUR-t el nem érő összegét érinti, a tagállamok a 3. és az 5. cikkben előírt adatokat csak akkor továbbítják a Bizottságnak, ha ez utóbbi azt kifejezetten kéri.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott küszöbérték alkalmazásához

- az euro-övezetbe nem tartozó tagállamoknak ugyanazt az átváltási árfolyamot kell alkalmazniuk, mint amelyet a kedvezményezettek részére történő kifizetéseknél vagy a kapott bevételeknél a 2808/98/EK bizottsági rendelet (11) és az ágazati mezőgazdasági jogszabályok értelmében alkalmaztak,

- az első albekezdésben említettektől eltérő esetekben - többek között azoknál a műveleteknél, amelyekre vonatkozóan az ágazati mezőgazdasági jogszabályok nem állapítanak meg meghatározó ügyleti tényt - az alkalmazandó átváltási árfolyam az az utolsó előtti átváltási árfolyam, amelyet az Európai Központi Bank azon hónapot megelőzően állapított meg, amelyre vonatkozóan a kiadást vagy célhoz kötött bevételt a 883/2006/EK bizottsági rendelet (12) alapján a Bizottságnak bejelentették.

7. cikk

Az adattovábbítás formája

A 3. cikktől az 5. cikk (1) bekezdéséig terjedő szakaszban előírt információkat - lehetőség szerint - elektronikus úton, a Bizottság által erre a célra meghatározott modul és formátum felhasználásával, biztonságos kapcsolaton keresztül kell benyújtani.

III. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS

8. cikk

Együttműködés a tagállamokkal

(1) A Bizottság megfelelő kapcsolatot tart fenn az érintett tagállamokkal a 3. cikkben említett szabálytalanságokról, az 5. cikkben említett eljárásokról és különösen a behajtás lehetőségéről nyújtott információk kiegészítése céljából.

(2) E kapcsolattartás sérelme nélkül, amennyiben a szabálytalanság olyan jellegű, hogy ugyanilyen vagy hasonló gyakorlat feltehetően más tagállamokban is előfordulhat, az ügyet a 94/140/EK határozat 2. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság (a továbbiakban: a Cocolaf) vagy annak a 3. cikk (3) bekezdésében említett munkacsoportjai elé kell terjeszteni.

(3) Ezenkívül a Bizottság tájékoztató jellegű találkozókat szervez közösségi szinten a tagállamok megfelelő képviselői számára annak érdekében, hogy együtt vizsgálják meg a 3., 4. és 5. cikk, valamint e cikk (1) bekezdése alapján szerzett információkat, különös tekintettel az abból a szabálytalanságokkal, megelőző intézkedésekkel és jogi eljárásokkal kapcsolatban levonandó tanulságokra. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja a Cocolaf-ot erről a munkáról, valamint konzultál azzal mindazon javaslatokat illetően, amelyeket a szabálytalanságok megelőzése érdekében kíván előterjeszteni.

(4) Valamely tagállam kérésére vagy a (3) bekezdésben megállapított rendelkezések alapján a Bizottság kérésére, a tagállamok konzultálnak egymással, adott esetben a Cocolaf-ban vagy más illetékes testületben, abból a célból, hogy minden joghézagot kizárjanak, amelyre a közös agrárpolitika jelenleg hatályos rendelkezéseinek alkalmazása során fény derül, és amely sérti a Közösség pénzügyi érdekeit.

9. cikk

Összefoglaló jelentés

A Bizottság évente tájékoztatja a Cocolaf-ot a feltárt szabálytalanságok összegszerű nagyságrendjéről, valamint a különböző szabálytalanságok kategóriáiról, típusok szerinti bontásban és minden egyes kategóriában a szabálytalanságok számának meghatározásával.

IV. FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA ÉS KEZELÉSE

10. cikk

Az információ felhasználása

A 11. cikk sérelme nélkül, a Bizottság a tagállamok által e rendelettel összhangban közölt általános vagy operatív jellegű információkat felhasználhatja a kockázatelemzések informatikai eszközök felhasználásával történő elvégzéséhez, valamint a kapott információk alapján olyan jelentések és rendszerek kidolgozásához, amelyek a kockázatok hatékonyabb beazonosítását segítik elő.

11. cikk

Az információ kezelése

(1) Az e rendelet alapján közölt vagy szerzett, bármilyen formában létező adat a szakmai titoktartás hatálya alá tartozik, és ugyanolyan védelmet élvez, mint a címzett tagállam nemzeti jogszabályainak, és a közösségi intézményekre vonatkozó megfelelő rendelkezéseknek a védelme alá tartozó hasonló adat. A tagállamok és a Bizottság minden szükséges biztonsági intézkedést megtesznek az adattovábbítás által érintett adatok bizalmassága megőrzésének biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben említett adatokat különösen csak olyan személyek részére lehet továbbítani, akiknek a tagállamokban vagy a közösségi intézményekben feladataiknál fogva hozzá kell férniük azokhoz, kivéve, ha az adatokat szolgáltató tagállam az adatok mások részére történő továbbításába kifejezetten bele nem egyezett.

Továbbá az ilyen adat csak az e rendeletben előírt célra használható fel, kivéve, ha az adatot szolgáltató hatóságok kifejezetten hozzájárultak más célra történő felhasználásához, és feltéve, hogy a címzett hatóság szerinti tagállamban hatályban lévő rendelkezések nem tiltják az adatok ilyen továbbítását, illetve felhasználását.

(3) A Bizottság és a tagállamok a személyes adatok e rendelet alapján történő feldolgozásánál ügyelnek arra, hogy az ezen adatok védelmére vonatkozó közösségi és nemzeti rendelkezéseket, különösen a 95/46/EK irányelv és adott esetben a 45/2001/EK rendelet által megállapított rendelkezéseket betartsák.

Az (1) és (2) bekezdés nem sérti az adatalanynak a 95/46/EK irányelvben és a 45/2001/EK rendeletben előírt hozzáférési jogát, az említett irányelvben és rendeletben előírt feltételek betartása mellett.

(4) Az (1)-(3) bekezdés nem akadályozza az e rendelet alapján szerzett információknak a Közösség vagy a tagállamok által a szabálytalanság miatt kifizetett összegek behajtását, az állítólagos szabálytalanságokat követő ellenőrzések elvégzését vagy a szabálytalanságokra vonatkozó igazgatási intézkedések, közigazgatási vagy büntetőügyi szankciók kivetését illetően a későbbiekben indított bírósági vagy más eljárás során történő felhasználását. Az információt szolgáltató tagállam illetékes hatóságát az adat ilyen célú felhasználásáról értesíteni kell.

(5) Ha egy tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy egy természetes vagy jogi személyről, akinek nevét e rendelet alapján közölték a Bizottsággal, a megfelelő vizsgálat során bebizonyosodott, hogy nem vett részt semmilyen szabálytalanság elkövetésében, a Bizottság erről a tényről haladéktalanul értesíti mindazokat, akik részére az adott nevet e rendelet alapján továbbította. Az ilyen személy a korábbi értesítés alapján ezt követően nem kezelhető úgy, mint a kérdéses szabálytalanság elkövetésében részt vevő személy.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az 595/91/EGK rendelet 2007. január 1-jével hatályát veszti.

(2) Az 595/91/EGK rendeletre történő hivatkozások e rendeletre értendők, a mellékletben található megfelelési táblázat szerint.

13. cikk

Átmeneti rendelkezés

(1) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az e rendelet 5. cikkében említett információkat, illetve a hatóságaik által jelenleg még mindig nyomon követett, az 595/91/EGK rendelet alapján 2007. január 1-jéig bejelentett szabálytalanságokat.

(2) A 10 000 EUR összegű pénzügyi hatást el nem érő esetekben a tagállamok csupán egyetlen végső értesítést nyújtanak be.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 14-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb a 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 67., 1991.3.14., 11. o.

(3) HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(4) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(5) HL L 61., 1994.3.4., 27. o. A 2005/223/EK határozattal (HL L 71., 2005.3.17., 67. o.) módosított határozat.

(6) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(8) HL L 171., 2006.6.23., 90. o.

(9) HL L 178., 1994.7.12., 43. o.

(10) HL L 160., 2000.6.30., 1. o.

(11) HL L 349., 1998.12.24., 36. o.

(12) HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 595/91/EGK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk (törölve)
2. cikk (új)
3. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés (új)
3. cikk (2) bekezdés3. cikk (3) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés3. cikk (4) bekezdés
4. cikk4. cikk
5. cikk (1) bekezdés5. cikk (1) bekezdés
5. cikk (2) bekezdés (az 1290/2005/EK rendelet törölte)
6. cikk (törölve)
7. cikk (1) bekezdés (az 1290/2005/EK rendelet törölte)
7. cikk (2) bekezdés (törölve)
8. cikk8. cikk
9. cikk9. cikk
10. cikk11. cikk
11. cikkMár nem releváns
12. cikk6. cikk
13. cikk1. cikk
14. cikk (1) bekezdés12. cikk (1) bekezdés
14. cikk (2) bekezdés12. cikk (1) bekezdés
15. cikk14. cikk
7. cikk (új)
10. cikk (új)
13. cikk (új)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1848 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1848&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére