32002L0023[1]

A Bizottság 2002/23/EK irányelve (2002. február 26.) a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározására tekintettel a 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

A Bizottság 2002/23/EK irányelve

(2002. február 26.)

a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározására tekintettel a 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 2001/57/EK irányelvvel [1] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2001/57/EK irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2002/5/EK bizottsági irányelvvel [4] módosított, az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [5] és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel legutóbb a 2001/103/EK bizottsági irányelvvel [6] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [7] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjára,

mivel:

(1) Az új hatóanyagokat, a flupirszulfuron-metilt, a pimetrozint, az azoxistrobint, illetőleg a krezoxim-metilt a 2001/49/EK [8], a 2001/87/EK [9], a 98/47/EK [10], illetőleg az 1999/1/EK [11] bizottsági irányelv iktatta be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, gabonafélék esetében gyomirtóként, a gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, olajos magvak és a komló esetében rovarirtóként, meg nem határozott felhasználású gombaölő szerként, illetőleg gabonafélék, almafélék és szőlők esetében gombaölő szerként.

(2) A 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvétel a hatóanyagok tervezett felhasználására vonatkozó információk értékelésén alapult. Bizonyos tagállamok már benyújtottak egyéb felhasználásokra vonatkozó információkat a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjával összhangban. A rendelkezésre álló információt megvizsgálták, és az elégséges egyes maximális szermaradványértékek megállapításához.

(3) Amennyiben nem állapítottak meg közösségi maximális szermaradványértéket, illetve ideiglenes maximális értéket, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően nemzeti ideiglenes maximális szermaradványértéket állapítanak meg, mielőtt ezen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket engedélyeznének.

(4) Az érintett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére tekintettel a vonatkozó műszaki és tudományos értékelést bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában véglegesítették. A jelentéseket a kresoxym-metil esetében 1998. október 16-án, a flupyszulfuron-metil esetében 2001. április 27-én, az azoxistrobin esetében 1998. április 22-én és a pymetrozin esetében 2001. július 27-én véglegesítették. A jelentések a megengedhető napi bevitelt (ADI) a kresoxym-metil esetében 0,4 mg/testtömegkilogramm/napban, a flupyszulfuron-metil esetében 0,035 mg/testtömegkilogramm/napban, az azoxistrobin esetében 0,1 mg/testtömegkilogramm/napban és a pymetrozin esetében 0,03 mg/testtömegkilogramm/napban határozták meg. Az érintett hatóanyagokkal kezelt élelmiszeripari termékek fogyasztóinak életük során való expozícióját a Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott iránymutatásokat [12], valamint a növényügyi tudományos bizottság erre a módszertanra vonatkozó véleményét [13], és kiszámították, hogy az ezen irányelvben meghatározott maximális szermaradványértékek nem eredményezik ezen ADI-k túllépését.

(5) Az akut tüneteket kiváltó adag megállapítását szükségessé tevő akut mérgező hatást a flupirszulfuron-metil, az azoxistrobin és a krezoxim-metil 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét megelőző értékelés és vita során nem észleltek. A pimetrozin akut referenciadózisát 0,1 mg/testtömegkilogramm/napban határozták meg. A kitettségre vonatkozó értékelés szerint a javasolt maximális szermaradványértékek nem eredményezik a fogyasztók elfogadhatatlan akut kitettségét.

(6) Annak érdekében, hogy a fogyasztókat az olyan, a termékeken vagy azokban található szermaradványokkal szemben megfelelően megvédjék, amelyekre nem adtak ki engedélyt, célszerű az ideiglenes maximális szermaradványértékeket az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékénél megválasztani minden ilyen készítményre, amely a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek hatálya alá esik. Ezeknek az ideiglenes maximális szermaradványértékeknek a közösségi szintű megállapítása nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének f) pontja, valamint VI. melléklete alapján az flupirszulfuron-metilre, a pimetrozinre, az azoxistrobinra és a krezoxim-metilre vonatkozóan ideiglenes maximális szermaradványértékeket állapítsanak meg. Egy négyéves időszak elegendőnek tűnik az érintett hatóanyagok további felhasználásának megállapításához. Az ideiglenes maximális szermaradványértékek ekkortól fogva véglegessé válnak.

(7) A Közösség értesítette a bizottsági irányelv tervezetéről a Kereskedelmi Világszervezetet, és a kapott észrevételeket figyelembe vették az irányelv véglegesítése során. A harmadik országokban használt különleges peszticid/termény kombinációk maximális szermaradványértékeit a Bizottság a benyújtott elfogadható adatok alapján vizsgálhatja.

(8) A Növényügyi Tudományos Bizottság véleményét, különösen, ami a peszticidekkel kezelt élelmiszeripari termékek fogyasztóinak védelmével kapcsolatos tanácsokat és ajánlásokat illeti, figyelembe vették.

(9) Ezen irányelv összhangban van a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő, a peszticidekre vonatkozó maximális szermaradványértékekkel egészül ki:

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg) |

| |

Flupirszulfuron-metil | 0,02, | Gabonafélék |

Pimetrozin | 0,02, | Gabonafélék |

2005. december 1-jétől a flupirszulfuron-metil és a pimetrozin maximális szermaradványértékei megszűnnek ideiglenesnek lenni, és a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében véglegessé válnak.

2. cikk

A 86/363/EGK irányelv II. mellékletének B. része a következő peszticid-szermaradványokkal egészül ki:

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg) |

az I. melléklet ex 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt zsíros hús, a húskészítmények, belsőségek és állati zsírok esetében | az I. melléklet 0401, 0402, 040500 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt tej és tejtermékek esetében | Az I. melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében |

Pymetrozin | 0,01, | 0,01, | 0,01 |

2005. december 1-jétől a pimetrozin maximális szermaradványértékei megszűnnek ideiglenesnek lenni, és a 86/363/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése értelmében véglegessé válnak.

3. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. melléklete a flupirszulfuron-metilnek és a pimetrozinnak az ezen irányelv mellékletében szereplő maximális szermaradványértékeivel egészül ki. Az ezen irányelv mellékletében szereplő, azoxistrobinra vonatkozó maximális peszticidszermaradvány-értékek a 90/642/EGK irányelv II. mellékletében szereplő értékek helyébe lépnek.

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv II. mellékletében szereplő krezoxim-metilre vonatkozó ideiglenes maximális peszticid-szermaradvány értékét az eper esetében 0,2 mg/kg (p)-re kell módosítani. A (p) az ideiglenes maximális szermaradványértéket jelöli.

A krezoxim-metilre vonatkozó ideiglenes maximális szermaradványértékek 2004. október 19-én válnak véglegessé.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. augusztus 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Ezeket az intézkedéseket 2002. szeptember 1-jétől alkalmazzák.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 26-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 208., 2001.8.1., 36. o.

[2] HL L 221., 1986.8.7., 37. o.

[3] HL L 221., 1986.8.7., 43. o.

[4] HL L 34., 2002.2.5., 7. o.

[5] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[6] HL L 304., 2001.11.21., 14. o.

[7] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[8] HL L 176., 2001.6.29., 61. o.

[9] HL L 276., 2001.10.19., 17. o.

[10] HL L 191., 1998.7.7., 50. o.

[11] HL L 21., 1999.1.28., 21. o.

[12] Iránymutatások a peszticid-szermaradványok élelmiszerrel történő bevitelének előrejelzéséhez (átdolgozott), készítette a GEMS/Food program a Peszticid-maradványok Kódex Bizottságával együttműködésben, kiadta az Egészségügyi Világszervezet, 1997. (WHO/FSF/FOS/97.7)

[13] A növényügyi tudományos bizottság véleménye a 86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK bizottsági irányelv mellékleteinek módosítására vonatkozó kérdésekről (a Növényügyi Tudományos Bizottság 1998. július 14-i véleménye). (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/out21_en.html).

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradványok maximális értéke (mg/kg) |

Flupirszulfuron-metil | Azoxistrobin | Pimetrozin |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek | 0,02, | | |

i.CITRUSFÉLÉK | | 1 | 0,3 |

Grépfrút | | | |

Citrom | | | |

Zöld citrom | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | | | |

Narancs | | | |

Pomelo | | | |

Egyéb | | | |

ii.CSONTHÉJASOK (héjjal vagy héj nélkül) | | 0,1, | 0,02, |

Mandula | | | |

Brazildió | | | |

Kesudió | | | |

Gesztenye | | | |

Kókusz | | | |

Mogyoró | | | |

Makadámdió | | | |

Pekándió | | | |

Piniamag | | | |

Pisztácia | | | |

Dió | | | |

Egyéb | | | |

iii.ALMAFÉLÉK | | 0,05, | 0,02, |

Alma | | | |

Körte | | | |

Birsalma | | | |

Egyéb | | | |

iv.MAGVASOK | | 0,05, | |

Kajszibarack | | | 0,05 |

Cseresznye | | | |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | | | 0,05 |

Szilva | | | |

Egyéb | | | 0,02, |

v.BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK | | | 0,02, |

a)Csemege- és borszőlő | | 2 | |

Csemegeszőlő | | | |

Borszőlő | | | |

b)Eper (termesztett) | | 2 | |

c)Félcserjén termő bogyósok (termesztett) | | 0,05, | |

Fekete szeder | | | |

Hamvas szeder | | | |

Kaliforniai málna | | | |

Málna | | | |

Egyéb | | | |

d)Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett) | | 0,05, | |

Fekete áfonya | | | |

Tőzeg áfonya | | | |

Ribizli (vörös, fekete és fehér) | | | |

Pöszméte | | | |

Egyéb | | | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcs | | 0,05, | |

vi.EGYÉB | | | 0,02, |

Avokádó | | | |

Banán | | 2 | |

Datolya | | | |

Füge | | | |

Kivi | | | |

Kamkvat | | | |

Licsiszilva | | | |

Mangó | | | |

Olajbogyó | | | |

Golgotavirág | | | |

Ananász | | | |

Gránátalma | | | |

Egyéb | | 0,05, | |

2.Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy száraz zöldségek | 0,02, | | |

i.GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK | | | 0,02, |

Cékla | | | |

Sárgarépa | | 0,2 | |

Gumós zeller | | | |

Torma | | 0,2 | |

Csicsóka | | | |

Paszternák | | 0,2 | |

Petrezselyemgyökér | | 0,2 | |

Retek | | | |

Salátabakszakáll | | 0,2 | |

Édesburgonya | | | |

Karórépa | | | |

Tarlórépa | | | |

Jamszgyökér | | | |

Egyéb | | 0,05, | |

ii.HAGYMAFÉLÉK | | 0,05, | 0,02, |

Fokhagyma | | | |

Vöröshagyma | | | |

Mogyoróhagyma | | | |

Újhagyma | | | |

Egyéb | | | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK

a)Burgonyafélék

Paradicsom | | 2 | 0,5 |

Paprika | | 2 | 1 |

Padlizsán | | 2 | 0,5 |

Egyéb | | 0,05, | 0,02, |

b)Kabakosok - ehető héjúak | | 1 | 0,5 |

Uborka | | | |

Apró uborka | | | |

Cukkíni | | | |

Egyéb | | | |

c)Kabakosok - nem ehető héjúak | | 0,5 | 0,2 |

Sárgadinnye | | | |

Tök | | | |

Görögdinnye | | | |

Egyéb | | | |

d)Csemegekukorica | | 0,05, | 0,02, |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK | | 0,05, | |

a)Virágjukért termesztett káposztafélék | | | 0,02, |

Brokkoli | | | |

Karfiol | | | |

Egyéb | | | |

b)Fejesedő káposztafélék | | | |

Kelbimbó | | | |

Fejes káposzta | | | 0,05 |

Egyéb | | | 0,02, |

c)Leveles káposztafélék | | | 0,02, |

Kínai kel | | | |

Kelkáposzta | | | |

Egyéb | | | |

d)Karalábé | | | 0,02, |

v.LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK

a)Salátafélék | | 3 | 1 |

Zsázsa | | | |

Galambbegysaláta | | | |

Fejes saláta | | | |

Endívia | | | |

Egyéb | | | |

b)Spenótfélék | | 0,05, | 0,02, |

Spenót | | | |

Mangold | | | |

Egyéb | | | |

c)Vizitorma | | 0,05, | 0,02, |

d)Cikóriasaláta | | 0,2 | 0,02, |

e)Fűszernövények | | 0,05, | 1 |

Turbolya | | | |

Metélőhagyma | | | |

Petrezselyem | | | |

Zellerlevél | | | |

Egyéb | | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss) | | | 0,02, |

Bab (hüvelyben) | | 1 | |

Bab (hüvely nélkül) | | | |

Borsó (hüvelyben) | | 0,5 | |

Borsó (hüvely nélkül) | | 0,2 | |

Egyéb | | 0,05, | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) | | | 0,02, |

Spárga | | | |

Kardonna | | | |

Zeller | | 5 | |

Édeskömény | | | |

Articsóka | | 1 | |

Póréhagyma | | 0,1 | |

Rebarbara | | | |

Egyéb | | 0,05, | |

viii.GOMBA | | 0,05, | 0,02, |

a)Termesztett gomba | | | |

b)Vadon termő gomba | | | |

3.Hüvelyesek | 0,02, | 0,1 | 0,02, |

Bab | | | |

Lencse | | | |

Borsó | | | |

Egyéb | | | |

4.Olajos magvak | 0,05, | 0,05, | |

Lenmag | | | |

Földimogyoró | | | |

Mák | | | |

Szezámmag | | | |

Napraforgómag | | | |

Repcemag | | | |

Szójabab | | | |

Mustármag | | | |

Gyapotmag | | | 0,05 |

Egyéb | | | 0,02, |

5.Burgonya | 0,02, | 0,05, | 0,02, |

Újburgonya | | | |

Áruburgonya | | | |

6.Tea (levél és szár, fermentálva vagy máshogyan, a Camellia sinensis leveleiből) | 0,05, | 0,1, | 0,1, |

7.Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port | 0,05, | 20 | 5 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0023&locale=hu

Tartalomjegyzék