32009R0792[1]

A Bizottság 792/2009/EK rendelete ( 2009. augusztus 31. ) a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 792/2009/EK RENDELETE

(2009. augusztus 31.)

a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikkére,

tekintettel az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. szeptember 18-i 1405/2006/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (3) és különösen annak 192. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

tekintettel a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 15. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 142. cikke q) pontjára,

mivel:

(1) Annak következtében, hogy a Bizottság és a tagállamok - különösen a közös agrárpolitika (KAP) végrehajtásáért felelős illetékes nemzeti hatóságokkal való kapcsolattartás során - egyre szélesebb körben alkalmaznak új információs és kommunikációs technológiákat, a birtokukban lévő dokumentumok növekvő hányada áll rendelkezésre elektronikus vagy digitalizált formában.

(2) A Bizottság fokozta az olyan számítógépes rendszerek kifejlesztésére irányuló erőfeszítéseit, amelyek lehetővé teszik, hogy a dokumentumok kezelése és az eljárások lebonyolítása a saját belső munkafolyamataiban és a KAP végrehajtásában részt vevő hatóságokkal való kapcsolattartásban egyaránt elektronikus úton történjék. Ezzel párhuzamosan a tagállamok nemzeti szintű számítógépes rendszereket fejlesztettek ki a KAP megosztott igazgatásához kapcsolódó követelményeknek való megfelelés érdekében.

(3) Ezzel összefüggésben, valamint tekintettel arra, hogy biztosítani kell a KAP-nak az abban érintett valamennyi fél által megvalósított egységes és összehangolt igazgatását, helyénvaló megfelelő jogi keretet létrehozni, meghatározva a KAP keretében a tagállamok és az általuk kijelölt hatóságok vagy szervek részéről a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása céljából létrehozott információs rendszerekre vonatkozó közös szabályokat.

(4) E célkitűzések hatékony módon történő megvalósítása érdekében indokolt a szóban forgó jogi keret hatályát a jogszabályok és az érintett szereplők vonatkozásában egyaránt pontosan meghatározni.

(5) Ami a jogszabályokat illeti, a 247/2006/EK, az 1405/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a 73/2009/EK rendelet, valamint az ezek végrehajtására irányuló rendelkezések (a továbbiakban: "KAP-rendeletek") számos kötelezettséget írnak elő a tagállamok számára az említett rendeletek végrehajtásához szükséges információk és dokumentumok Bizottsághoz történő eljuttatására vonatkozóan. Következésképpen helyénvaló ezeket a rendeleteket különös jellemzőiknek megfelelően figyelembe venni.

(6) Ami az érintett szereplőket illeti, a KAP-rendeletekben a Bizottságra és a tagállamokra, illetve azok illetékes hatóságaira és szerveire vonatkozóan meghatározott jogok és kötelezettségek értelmében pontosan azonosítani kell a folytatott tevékenységekért és a meghozott intézkedésekért felelős személyeket és hatóságokat.

(7) A KAP-rendeletek általában előírják, hogy az információkat elektronikus úton vagy valamely információs rendszeren keresztül kell továbbítani, de nem minden esetben határozzák meg az alkalmazandó elveket. A következetesség és a hatékony igazgatás biztosítására, valamint annak érdekében, hogy egyszerűbbé váljanak az eljárások a rendszereket felhasználók és a rendszerekért felelős hatóságok számára, indokolt olyan közös elveket meghatározni, amelyek valamennyi létrehozott információs rendszerre érvényesek.

(8) Annak érdekében, hogy a dokumentumok a Bizottság szempontjából és a tagállamokban egyaránt érvényesnek minősüljenek, helyénvaló gondoskodni arról, hogy a szóban forgó dokumentumok és a kapcsolódó metaadatok hitelessége, teljessége és olvashatósága a megőrzésükre előírt teljes időszakban biztosítható legyen.

(9) Ennek biztosítására célszerű úgy rendelkezni, hogy a közlemények továbbítására felhatalmazott hatóságok vagy személyek mindig azonosíthatók legyenek a létrehozott információs rendszerekben a rájuk ruházott hatáskörök alapján. Az azonosítási eljárást az egyes KAP-rendeletekben említett illetékes hatóságok felelősségi körébe kell utalni. A hatékony igazgatás érdekében azonban indokolt a tagállamokra és a Bizottságra bízni a felhatalmazott személyek kijelölésére vonatkozó feltételek meghatározását, előírva, hogy a kijelölésnek egy közös kapcsolattartó szerven keresztül kell megtörténnie. Ezenkívül helyénvaló meghatározni a Bizottság által felállított információs rendszerekhez való hozzáférés jogának megadására vonatkozó feltételeket.

(10) Tekintettel az e rendelet hatálya alá tartozó tájékoztatási kötelezettségek széles körére, az információs rendszerek fokozatosan válnak elérhetővé a tagállamok illetékes hatóságai számára. Helyénvaló attól az időponttól kezdve kötelezővé tenni az említett információs rendszereken keresztül történő tájékoztatást, amikortól a KAP-rendeletek vonatkozó rendelkezései előírják e rendelet alkalmazását.

(11) A dokumentumokat a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban kell kezelni. E célból indokolt a közösségi jogszabályokban, nevezetesen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6), az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (7), az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (9) megállapított általános szabályokat alkalmazni.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának és a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottságnak a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet meghatározza a tagállamok Bizottsággal szemben fennálló, az alábbi jogszabályok által előírt tájékoztatási kötelezettségének keretében az információk és dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) információs rendszereken keresztül történő továbbítására vonatkozó általános szabályokat:

- a 247/2006/EK rendelet és annak végrehajtási szabályai,

- az 1405/2006/EK rendelet és annak végrehajtási szabályai,

- az 1234/2007/EK rendelet és annak végrehajtási szabályai,

- a 3/2008/EK rendelet és annak végrehajtási szabályai,

- a 73/2009/EK rendelet és annak végrehajtási szabályai.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "tájékoztatási kötelezettség": az 1. cikkben említett közösségi jogszabályok által a tagállamok számára előírt, bizonyos dokumentumoknak a Bizottsághoz történő benyújtására vonatkozó kötelezettség;

b) "illetékes hatóságok": a tagállamok által kijelölt, a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért felelős hatóságok vagy szervek;

c) "az információs rendszerekért felelős hatóság": a Bizottságban a rendszer validálásáért és használatáért felelős és az adott rendszerben e minőségében azonosított hatóság, osztály, szerv vagy személy;

d) "metaadatok": a dokumentumok hátterét, tartalmát és szerkezetét, valamint kezelésük időbeli alakulását bemutató adatok.

II. FEJEZET

BIZOTTSÁGI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, HOZZÁFÉRÉSI JOGOK ÉS A DOKUMENTUMOK HITELESSÉGE

3. cikk

Bizottsági információs rendszerek

A tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából a dokumentumokat az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátott információs rendszereken (a továbbiakban: információs rendszerek) keresztül kell eljuttatni a Bizottsághoz, attól az időponttól kezdve, amikortól a vonatkozó tájékoztatási kötelezettség előírja a szóban forgó rendszerek e rendelettel összhangban történő használatát.

4. cikk

Hozzáférési jogok és közös kapcsolattartó szerv

(1) A tagállamok illetékes hatóságai felelősek a hozzáférési jogok megadásáért és az információs rendszerek használatára jogosultak (a továbbiakban: felhasználók) azonosságának igazolásáért.

(2) A rendszerekhez való hozzáférés tekintetében az egyes tagállamok:

a) kijelölik azt a közös kapcsolattartó szervet, amelynek feladata:

i. minden egyes rendszer esetében az illetékes hatóságok által megadott és frissített hozzáférési jogok, valamint a rendszerhez való hozzáférés jogával rendelkező felhasználók azonosságára vonatkozó igazolás validálása;

ii. az illetékes hatóságok és a rendszerek használatára jogosult felhasználók bejelentése a Bizottságnak;

b) tájékoztatják a Bizottságot az általuk kijelölt kapcsolattartó szerv azonosságáról és elérhetőségéről.

A hozzáférési jogok validálását követően az információs rendszerekért felelős hatóság aktiválja azokat.

5. cikk

A dokumentumok összeállítása és továbbítása

(1) A dokumentumokat az információs rendszerek által meghatározott eljárásokkal összhangban, az említett információs rendszereken keresztül a felhasználók rendelkezésére bocsátott mintákat vagy módszereket alkalmazva, az illetékes tagállami hatóság felelősségére és a szóban forgó hatóság által megadott hozzáférési jogoknak megfelelően kell összeállítani és továbbítani. Az említett minták és módszerek csak az adott rendszer felhasználóinak tájékoztatását követően módosíthatók és bocsáthatók rendelkezésre.

(2) Vis maior vagy kivételes körülmények - különösen az információs rendszer nem megfelelő működése vagy a tartós kapcsolat hiánya - esetén a tagállam a dokumentumokat papíralapú adathordozón vagy más, megfelelő elektronikus módon is benyújthatja a Bizottságnak. Amennyiben a dokumentumokat papíralapú hordozón vagy más elektronikus eszköz felhasználásával nyújtják be, erről - kellő időben, a bejelentési határidő lejárta előtt - indoklással ellátott előzetes bejelentést kell küldeni a Bizottságnak.

6. cikk

A dokumentumok hitelessége

Az e rendeletnek megfelelően, információs rendszer alkalmazásával továbbított vagy tárolt dokumentum akkor ismerhető el hitelesnek, ha a kérdéses dokumentumot elküldő személy azonosítása megfelelő módon megtörtént, továbbá a dokumentumot e rendelettel összhangban állították össze és továbbították.

III. FEJEZET

A DOKUMENTUMOK MINDENKORI TELJESSÉGE ÉS OLVASHATÓSÁGA, VALAMINT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

7. cikk

Mindenkori teljesség és olvashatóság

Az információs rendszerek biztosítják a továbbított és tárolt dokumentumok teljességének védelmét.

A rendszerek tartalmazzák különösen a következő garanciákat:

a) lehetővé teszik valamennyi felhasználó egyértelmű azonosítását, és hatékony intézkedéseket foglalnak magukban a hozzáférési jogok ellenőrzése tekintetében, annak érdekében, hogy védelmet biztosítsanak a dokumentumokhoz, az adatállományokhoz, a metaadatokhoz és az eljárási szakaszokhoz való jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli hozzáféréssel szemben, valamint a szóban forgó dokumentumok, adatállományok, metaadatok és eljárási szakaszok jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli törlésével, megváltoztatásával vagy áthelyezésével szemben;

b) a behatolásokkal és a környezeti eseményekkel szemben védelmet biztosító fizikai védelmi rendszereket, valamint a számítógépes támadások elhárítására szolgáló szoftvervédelmi rendszereket foglalnak magukban;

c) különféle eszközökkel megakadályoznak mindenféle engedély nélküli változtatást, és a teljesség biztosítására irányuló mechanizmusokat tartalmaznak, amelyekkel ellenőrizhető, hogy a dokumentum módosult-e az idő múlásával;

d) ellenőrzési nyomvonalat adnak meg az eljárás valamennyi alapvető fontosságú szakaszára vonatkozóan;

e) a tárolt adatokat olyan környezetben őrzik meg, amely mind fizikailag, mind a szoftverek szempontjából biztonságos, a b) pontban foglaltaknak megfelelően;

f) megbízható formátumkonvertálási és adatvándorlási eljárásokat állapítanak meg annak biztosítására, hogy a dokumentumok az előírt tárolási időszak egésze alatt olvashatók és hozzáférhetők legyenek;

g) kellően részletes és naprakész működési és műszaki dokumentációt foglalnak magukban a rendszer működésére és jellemzőire vonatkozóan, és ez a dokumentáció mindenkor hozzáférhető a működési és/vagy műszaki előírásokért felelős szervezeti egységek számára.

8. cikk

A személyes adatok védelme

E rendelet rendelkezései a 45/2001/EK és az 1049/2001/EK rendelet, a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelv, valamint az ezek alapján elfogadott rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandók.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 31-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 42., 2006.2.14., 1. o.

(2) HL L 265., 2006.9.26., 1. o.

(3) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(4) HL L 3., 2008.1.5., 1. o.

(5) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(6) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(7) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

(8) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(9) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0792 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0792&locale=hu