32019R0543[1]

A Bizottság (EU) 2019/543 rendelete (2019. április 3.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/543 RENDELETE

(2019. április 3.)

a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (keretirányelv) (1) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjára,

mivel:

(1) A 2007/46/EK irányelv IV. melléklete felsorolja a gépjárművek EK-típusjóváhagyásához szükséges követelményeket. E követelmények uniós jogszabályokból és néhány esetben az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának keretében elfogadott ENSZ-előírásokból állnak, mely utóbbiak vagy kötelező jelleggel alkalmazandók, vagy az uniós követelmények alternatívájaként szolgálnak.

(2) A 661/2009/EK rendelet IV. melléklete felsorolja azokat az ENSZ-előírásokat, amelyeket a járművek általános biztonságának összefüggésében kötelező alkalmazni.

(3) A 2007/46/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt, az EK-típusjóváhagyás céljára alkalmazandó követelmények jegyzéke, valamint a 661/2009/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt, kötelezően alkalmazandó ENSZ-előírások jegyzéke rendszeresen aktualizálásra kerül annak kifejezése érdekében, hogy az adott ENSZ-előírásokban foglalt új követelményeket kötelező uniós szinten alkalmazni.

(4) A nemzetközi egészjárműtípus-jóváhagyásról szóló 0. számú ENSZ-előírás (3) elfogadására nemrég került sor az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának keretében az adott ENSZ-előírást alkalmazó szerződő felek - többek között az Unió és tagállamai - közötti kereskedelem akadályainak csökkentése érdekében, valamint azért, hogy azon járműgyártók, amelyek az említett szerződő felek soraiba tartozó országokban típusjóváhagyásuk elismerését kérik, fokozott biztonságot élvezhessenek.

(5) Annak érdekében, hogy a 2007/46/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt, a járművek EK-típusjóváhagyásának céljára alkalmazandó követelmények jegyzéke, valamint a 661/2009/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt kötelezően alkalmazandó ENSZ-előírások jegyzéke tükrözze a 0. számú ENSZ-előírással bevezetett változásokat, indokolt aktualizálni ezeket.

(6) A 2007/46/EK irányelv IV. mellékletének II. részében megadott táblázat aktualitását veszítette. Mindezen okokból indokolt az ENSZ-előírások jegyzékének aktualizálása, mert az azokban foglalt követelmények egyenértékűnek tekintendők az uniós EK-típusjóváhagyási követelményekkel.

(7) Emellett aktualizálni kell a 2007/46/EK irányelv I. mellékletében szereplő, az EK-típusjóváhagyásra vonatkozó adatok jegyzékét, csakúgy mint az ugyanezen irányelv III. melléklete I. részének A. szakaszában megadott adatközlő lapot is a vagy az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), vagy a 138. számú ENSZ-előírás (5) alapján típusjóváhagyásban részesítendő akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS) tekintetében.

(8) Az új 140. (6) és 141. (7) számú ENSZ-előírást 2018. szeptember 1-jétől alkalmazni kell. Gondoskodni kell arról, hogy elegendő idő álljon a gyártók rendelkezésére ahhoz, hogy járműveiket hozzá tudják igazítani az új követelményekhez. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy az említett követelményeket az EK-típusjóváhagyás céljára csak az új járműtípusok elektronikus menetstabilizáló rendszereinek és abroncsnyomás-ellenőrző rendszereinek tekintetében kell alkalmazni.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 661/2009/EK rendelet IV. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2007/46/EK irányelv I., III. és IV. melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

(1) Az új járműtípusok elektronikus menetstabilizáló rendszereik (ESP) tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának céljára a tagállamok 2019. április 24-i hatállyal csak a 140. számú ENSZ-előírás alapján megadott jóváhagyásokat fogadják el.

(2) Az új járműtípusok abroncsnyomás-ellenőrző rendszereik tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának céljára a tagállamok 2019. április 24-i hatállyal csak a 141. számú ENSZ-előírás alapján megadott jóváhagyásokat fogadják el.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 200., 2009.7.31., 1 o.

(3) HL L 135., 2018.5.31., 1. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.).

(5) HL L 9., 2017.1.13., 33. o.

(6) HL L 269., 2018.10.26., 17. o.

(7) HL L 269., 2018.10.26., 36. o.

I. MELLÉKLET

A 661/2009/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1. A táblázat a következőképpen módosul:

a) a 10. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„10.Elektromágneses összeférhetőségA 05. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 41., 2017.2.17., 1. o.M, N, O”;

b) a 16. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„16.Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekA 07. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 109., 2018.4.27., 1. o.M, N (d)”;

c) a 34. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„34.Tűzveszély elleni védelem (folyékony tüzelőanyagok tartályai)A 03. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 231., 2016.8.26., 41. o.M, N, O (e)”;

d) a 39. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„39.Sebességmérő berendezés és annak beépítéseA 01. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 302., 2018.11.28., 106. o.M, N”;

e) a 44. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„44.Gépjárművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközei („gyermekbiztonsági rendszerek”)A 04. módosítássorozat 10. kiegészítéseHL L 265., 2016.9.30., 1. o.M, N (h)”;

f) a 48. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„48.Világító és fényjelző berendezések gépjárművekbe történő beépítéseA 06. módosítássorozat 10. kiegészítéseHL L 14., 2019.1.16., 42. o.M, N, O”;

g) az 58. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„58.Hátsó ráfutásgátlók [aláfutásgátlók] (RUPD) és beépítésük; hátsó aláfutás elleni védelem (RUP)03. módosítássorozatHL L 49., 2019.2.20., 1. o.M, N, O”;

h) a 67. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„67.PB-gázt használó gépjárművekA 01. módosítássorozat 14. kiegészítéseHL L 285., 2016.10.20., 1. o.M, N”;

i) a 79. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„79.Kormányberendezés03. módosítássorozatHL L 318., 2018.12.14., 1. o.M, N, O”;

j) a 94. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„94.Utasok védelme frontális ütközés esetén03. módosítássorozatHL L 35., 2018.2.8., 1. o.M1”;

k) a 100. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„100.Elektromos biztonságA 02. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 302., 2018.11.28., 114. o.M, N”;

l) a 107. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„107.M2 és M3 kategóriájú járművekA 07. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 52., 2018.2.23., 1. o.M2, M3”;

m) a 117. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„117.Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)A 02. módosítássorozat 8. kiegészítéseHL L 218., 2016.8.12., 1. o.M, N, O”;

n) a 119. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„119.Kanyarodási lámpákA 01. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 89., 2014.3.25., 101. o.M, N (h)”;

o) a 123. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„123.Adaptív fényszórórendszerek (AFS)A 01. módosítássorozat 9. kiegészítéseHL L 49., 2019.2.20., 24. o.M, N”;

p) a 125. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„125.Előre irányuló látómezőA 01. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 20., 2018.1.25., 16. o.M1”;

q) a 128. számú előírásra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„128.Világító diódás (LED-es) fényforrásAz előírás eredeti változatának 6. kiegészítéseHL L 320., 2018.12.17., 63. o.M, N, O”;

r) a táblázat a következő, 140. és 141. új sorokkal egészül ki:

„140.Menetstabilizáló rendszerAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 269., 2018.10.26., 17. o.M1, N1
141.Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek (TPMS)Az előírás eredeti változataHL L 269., 2018.10.26., 36. o.M1, N1 (i)”.

2. A táblázathoz tartozó (b) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"(b) A 661/2009/EK rendelet 12. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező."

3. A táblázathoz tartozó (c) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"(c) A 661/2009/EK rendelet 12. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező."

4. A táblázathoz tartozó (f) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"(f) Amennyiben a járműgyártó nyilatkozata szerint egy jármű teher vontatására alkalmas (a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.11.5. pontja), és a megfelelő, az adott gépjárműtípusra felszerelt vagy nem felszerelt mechanikus vonószerkezet valamilyen része (részlegesen) eltakarhatja a világítóelemeket és/vagy a hátsó rendszámtábla felszerelésének helyét és rögzítőeszközét, a következők alkalmazandók:

- a gépjármű használati útmutatójában (pl. a gépjármű kézikönyve) világosan elő kell írni, hogy nem engedélyezett olyan mechanikus vonószerkezet felszerelése, amelyet nem lehet könnyen eltávolítani vagy áthelyezni;

- az útmutatóban világosan elő kell írni továbbá, hogy a felszerelt mechanikus vonószerkezetet mindig el kell távolítani vagy át kell helyezni, ha nincs használatban; valamint

- az 55. számú ENSZ-előírás szerinti járműrendszer-típusjóváhagyás esetén biztosítani kell, hogy az eltávolításra, áthelyezésre és/vagy váltakozó elhelyezésre vonatkozó rendelkezéseket a világítóberendezés, valamint a hátsó rendszámtábla felszerelésének helye és rögzítőeszköze tekintetében is teljes mértékben teljesítsék."

5. A táblázat a következő (h) megjegyzéssel egészül ki:

"(h) A 0. számú ENSZ-előírás (HL L 135., 2018.5.31., 1. o.) alapján kibocsátott azon univerzális nemzetközi egészjárműtípus-jóváhagyás, amely magában foglalja az erre a megjegyzésre hivatkozó táblázatban megadott releváns ENSZ-előírások alapján megadott típusjóváhagyást, egyenértékűnek tekintendő az ezen előírás alapján megadott EK-típusjóváhagyással."

6. A táblázat a következő (i) megjegyzéssel egészül ki:

"(i) A 661/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően az M1 kategóriájú járművekbe kötelező abroncsnyomás-ellenőrző rendszert beépíteni. A 141. számú ENSZ-előírás a legfeljebb 3 500 kg tömegű M1 kategóriájú járművek jóváhagyására vonatkozik. A 141. számú ENSZ-előírás önkéntes alapon alkalmazható azon N1 kategóriájú járművek jóváhagyására, amelyek tengelyeit nem szerelték fel ikerkerekekkel."

II. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következő 12.9., 12.9.1. és 12.9.2. ponttal egészül ki: "12.9. Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS) (*1) Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.).""

12.9.1. Járműtípus zajkibocsátás tekintetében a 138. számú ENSZ-előírás (HL L 9., 2017.1.13., 33. o.) alapján megadott típusjóváhagyásának száma.

12.9.2. Teljes hivatkozás az 540/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) szerint mért AVAS-zajkibocsátási szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire.

2. A III. melléklet I. részének A. szakasza a következő 12.9., 12.9.1. és 12.9.2. ponttal egészül ki: "12.9. Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer (AVAS)

12.9.1. Járműtípus zajkibocsátás tekintetében a 138. számú ENSZ-előírás alapján megadott típusjóváhagyásának száma.

12.9.2. Teljes hivatkozás az 540/2014/EU rendelet szerint mért AVAS-zajkibocsátási szintekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményeire."

3. A IV. melléklet II. része a következőképpen módosul:

a) a címet követő első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben az I. részben szereplő táblázatban említett külön irányelvre vagy rendeletre hivatkoznak, a 0. számú ENSZ-előírás (*2) alapján kibocsátott, az alábbi ENSZ-előírások közül a megfelelő értelmében kiadott jóváhagyást is magában foglaló univerzális nemzetközi egészjárműtípus-jóváhagyás vagy a következő olyan ENSZ-előírások értelmében kiadott jóváhagyás, amelyekhez az Unió az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának »felülvizsgált 1958. évi megállapodása« szerződő feleként a 97/836/EK tanácsi határozattal (*3), illetve az említett határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett ezt követő tanácsi határozatokkal csatlakozott, az adott külön irányelv vagy rendelet értelmében megadott EK-típusjóváhagyással egyenértékűnek tekintendő.

(*2) HL L 135., 2018.5.31., 1. o."

(*3) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.";"

b) a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 131. o.)."

(*2) HL L 135., 2018.5.31., 1. o.

(*3) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.";"

(1) Az e táblázatban szereplő bejegyzések számozása az I. részben szereplő táblázatban alkalmazott számozást követi.

(2) A 2005/64/EK irányelv I. mellékletében megállapított követelmények alkalmazandók.

(3) A hidrogéntároló rendszerek és minden záróberendezés (minden egyes alkotórész) típusjóváhagyása kötelező; a típusjóváhagyás nem terjed ki a 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkotórészek anyagára vonatkozó előírásokra."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0543 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0543&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére