Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31989L0227[1]

A Tanács irányelve (1989. március 21.) a 72/462/EGK és a 77/99/EGK irányelvnek a harmadik országból származó húsipari termékek behozatalára vonatkozó közegészségügyi és állat-egészségügyi szabályok bevezetésének figyelembe vétele céljából történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1989. március 21.)

a 72/462/EGK és a 77/99/EGK irányelvnek a harmadik országból származó húsipari termékek behozatalára vonatkozó közegészségügyi és állat-egészségügyi szabályok bevezetésének figyelembe vétele céljából történő módosításáról

(89/227/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Tanács a húskészítmények Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó egészségügyi kérdéseket a legutóbb a 88/658/EGK irányelvvel [4] módosított 77/99/EGK irányelvvel [5] szabályozta;

mivel a Tanács a húskészítmények Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi problémákat a legutóbb a 88/660/EGK irányelvvel [6] módosított 80/215/EGK irányelvvel [7] szabályozta;

mivel szükség van a harmadik országokból származó húskészítmények behozatalára vonatkozó közösségi szabályozás kidolgozására;

mivel a baromfi- és vadhús kereskedelmére vonatkozó közösségi közegészségügyi szabályok hatályba lépéséig a baromfihús és vadhúskészítményeket ki kell zárni ezen irányelv alkalmazási köréből;

mivel ezzel összefüggésben meg kell határozni azon közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeket, amelyek mellett a tagállamok a húskészítmények behozatalát engedélyezik;

mivel a legutóbb 88/289/EGK irányelvvel [8] módosított 72/462/EGK irányelv [9] határozta meg a bizonyos harmadik országokból vagy azok egyes részeiből származó friss hús behozatalára vonatkozó feltételeket; mivel a húskészítmények behozatalára ugyanezen feltételek alkalmazhatók;

mivel a harmadik országból származó behozatalra vonatkozó közegészségügyi és állat-egészségügyi szabályoknak általában a 77/99/EGK és a 80/215/EGK irányelvek előírásaival legalább egyenértékűeknek kell lenniük;

mivel meg kell követelni azt, hogy a húskészítmények előállítására szolgáló friss hús engedélyezett létesítményekből származzon; mivel e létesítményeknek meg kell felelniük a 72/462/EGK irányelvben meghatározott feltételeknek;

mivel meg kell követelni azt, hogy a húskészítmények engedélyezett üzemekből kerüljenek ki; mivel e létesítményeknek meg kell felelniük a 77/99/EGK irányelvben meghatározott feltételeknek;

mivel annak ellenőrzése érdekében, hogy az exportáló harmadik országok betartják-e ezen irányelv rendelkezéseit, alkalmazni kell rájuk a 72/462/EGK irányelv vizsgálati szabályait és különösen a közösségi állatorvos-szakértők által a helyszínen és a Közösség területére érkezéskor végzett vizsgálatok rendszerét;

mivel az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa által kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány és közegészségügyi bizonyítvány a legalkalmasabb eszköz annak megállapítására, hogy egy húskészítmény-szállítmány behozatala engedélyezhető-e,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/462/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"A Tanács 1972. december 12-i irányelve a harmadik országból származó élő szarvasmarha és sertés, valamint friss hús és húskészítmények behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatokkal összefüggő problémákról."

2. Az 1-4. cikk helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. cikk

(1) Ezen irányelvet

- a tenyésztésre, termelésre, vagy vágásra szánt házi szarvasmarhafélék és sertés,

- a következő háziállatfajok friss húsa: szarvasmarhafélék (beleértve a bivalyt is), sertés, birka, kecske, valamint háziasított egypatás állatok,

- a 3. cikk alkalmazásában a vadon élő hasított körmű és egypatás állatok friss húsa, amennyiben ez bizonyos harmadik származási országokból történő behozatal engedélyezésére vonatkozik,

- a második francia bekezdésben szereplő meghatározásnak megfelelő friss húsból - a 64/433/EGK irányelv 5. cikkében és a 72/462/EGK irányelv 20. cikkének megfelelő rendelkezéseiben említett friss hús kivételével - előállított húskészítmények harmadik országokból történő behozatalára kell alkalmazni.

(2) Ezen irányelv nem vonatkozik a következőkre:

a) azon állatok, amelyeket a Közösség határvidékein, átmeneti időre, kizárólag legeltetésre vagy igavonó munkára szánnak;

b) az utazók személyi poggyászának részét képező olyan hús és az e) pontban nem említett húskészítmények, amelyet személyes fogyasztásra szántak, amennyiben a szállított mennyiség nem haladja meg a fejenkénti 1 kilogrammot, és feltéve, hogy a hús olyan harmadik országból vagy harmadik ország részéből származik, amely szerepel a 3. cikknek megfelelően összeállított listán, és amelyből a 28. cikknek megfelelően nem tilos az importálás;

c) kisméretű küldeményként magánszemélyek részére küldött hús és az e) pontban nem említett húskészítmények, feltéve, hogy azt nem kereskedelmi úton hozzák be, és feltéve, hogy a mennyisége nem haladja meg az 1 kg-ot, és hogy olyan harmadik országból vagy országrészből származik, amely szerepel a 3. cikkel összhangban összeállított listán, és amelyből a behozatal nem tiltott a 28. cikk alapján;

d) nemzetközi forgalomban közlekedő járművek személyzete és utasai által történő fogyasztásra szánt hús és húskészítmények.

Ha az ilyen húst vagy húskészítményeket, illetve konyhai hulladékukat kirakodják, azokat meg kell semmisíteni. Nem szükséges azonban megsemmisíteni a húst vagy a húskészítményeket, ha azokat közvetlenül, vagy ideiglenes vámfelügyelet alá helyezés után, az egyik szállítóeszközről a másikra átrakodják;

e) az 1 kg mennyiséget meg nem haladó húskészítmények, amennyiben azokat légmentesen lezárt tartályban legalább 3,00 Fo-értéknek megfelelő hőkezelésnek vetették alá, és

i. amelyek utasok személyes poggyászának részét képezik, és az utasok személyes fogyasztására szolgálnak;

ii. amelyeket magánszemélyek részére kis csomagban küldenek, feltéve, hogy az ilyen húskészítmények behozatala nem kereskedelmi célokat szolgál.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában, amennyiben szükséges, alkalmazni kell a legutóbb a 87/489/EGK irányelvvel [10] módosított 64/432/EGK irányelv és 64/433/EGK irányelv 2. cikkében, valamint a harmadik országból származó élő szarvasmarha és sertés, valamint friss hús behozatalára vonatkozó egészségügyi és állategészségügyi vizsgálatokkal összefüggő problémákról szóló 1972. december 12-i 72/461/EGK irányelvben [11], továbbá a legutóbb a 88/685/EGK [12] irányelvvel módosított, a húskészítmények Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákra vonatkozó 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelvben [13] szereplő meghatározásokat.

A baromfihúsra vonatkozó, a 71/118/EGK irányelv 1. cikkében szereplő meghatározások azonban nem alkalmazhatók ezen irányelv alkalmazásában.

Továbbá:

a) "hatósági állatorvos": egy tagállam, vagy egy harmadik ország központi illetékes hatósága által kijelölt állatorvos;

b) "rendeltetési ország": az a tagállam, ahova egy harmadik országból állatokat, vagy friss húst illetve húskészítményeket küldenek;

c) "harmadik ország": a 64/432/EGK, 64/433/EGK és a 77/99/EGK irányelvek hatálya alá nem tartozó ország;

d) "behozatal": élőállat, friss hús vagy húskészítmény bevitele a Közösség területére harmadik országból;

e) "gazdaság": olyan, egy harmadik ország területén elhelyezkedő, hivatalosan felügyelt, mezőgazdasági, ipari, vagy kereskedelmi vállalkozás, amelyben tenyésztési, termelési, vagy vágási céllal rendszeresen állatokat tartanak, vagy tenyésztenek;

f) "járványmentes terület": olyan terület, amelyen - hivatalos vizsgálatok eredménye szerint - egy, a 29. cikkben megjelölt eljárás szerint meghatározott időszakban és meghatározott sugarú körzeten belül, az ugyanezen eljárás szerint összeállított jegyzékben felsorolt ragályos és fertőző betegségek egyikében sem betegedtek meg az állatok.

3. cikk

(1) A Tanács a Bizottság javaslatára jegyzéket készít azon országokról, illetve azok részeiről, ahonnan a tagállamok a következők behozatalát engedélyezhetik:

- tenyésztésre, termelésre, vagy vágásra szánt házi szarvasmarhafélék és sertés,

- a következő háziállatfajok friss húsa: szarvasmarhafélék (beleértve a bivalyt is), sertés, birka, kecske, valamint háziasított egypatás állatok, valamint ezek húsából vagy húsával készült húskészítmények,

- vadon élő hasított körmű és egypatás állatok friss húsa,

az érintett országok, illetve országrészek egészségügyi helyzetének figyelembe vétele mellett.

E jegyzék módosítható vagy kiegészíthető a 30. cikk szerinti eljárással, különös tekintettel a húskészítményekre vonatkozó rovat összeállítására, az állatfajok, valamint - a 21a. cikk (2) bekezdése szerinti esetben - a szükséges kezelés esetleges meghatározásával.

(2) Mind a szarvasmarhafélék és a sertés, mind pedig a friss hús és a húskészítmények esetében, annak eldöntésében, hogy egy harmadik ország vagy országrész felkerülhet-e az (1) bekezdésben említett listára, különösen a következőket kell figyelembe venni:

a) a harmadik országban az állatállomány, az egyéb háziállatok és a vadállatok egészségi állapota, különös figyelmet fordítva a ragályos állatbetegségekre, és az ország környezet-egészségügyi helyzetére, amely esetlegesen veszélyeztetheti a tagállamokban a köz- és állategészségügyet;

b) a harmadik ország által, a területén a fertőző és ragályos állatbetegségek létezésére vonatkozóan adott információ rendszeressége és gyorsasága, különösen a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal A. és B. listáján felsorolt betegségekre vonatkozóan;

c) az adott ország állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó előírásai;

d) az állat-egészségügyi szolgálatok felépítése és azok hatásköre az adott országban;

e) a fertőző és ragályos állatbetegségek megelőzésére és ellenőrzésére irányuló intézkedések szervezése és végrehajtása;

f) az adott ország előírásai egyes anyagok használatát illetően, különös tekintettel azok betiltására, engedélyezésére, forgalmazására, piaci értékesítésére, valamint igazgatási és vizsgálati szabályaira.

(3) Annak megítélésekor, hogy egy ország vagy országrész a húskészítmények vonatkozásában felvehető-e az (1) bekezdésben említett jegyzékre, többek között figyelembe kell venni a harmadik ország által nyújtott közegészségügyi és állat-egészségügyi garanciákat.

(4) Az (1) bekezdésben említett listát és annak összes módosítását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

4. cikk

(1) A 29. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően egy vagy több lista kerül összeállításra azon létesítményekről, amelyekből a tagállamok engedélyezhetik a friss hús vagy húskészítmények importját. A Bizottság által a 30. cikk eljárása szerint megállapított részletes végrehajtási utasításoknak megfelelően a jegyzéket, illetve jegyzékeket a Bizottság az 5. cikkben meghatározott vizsgálatok eredményének megfelelően módosíthatja, illetve kiegészítheti, amelyről előzetesen tájékoztatta a tagállamokat.

Problémák felmerülésekor az ügyet a 29. cikkben szereplő eljárás szerint a bizottság elé kell utalni.

A Tanács 1990. január 1-jéig a Bizottság jelentése alapján felülvizsgálja e rendelkezéseket.

(2) Annak eldöntésében, hogy egy vágóhíd, darabolóüzem, húskészítményeket előállító üzem, vagy egy, a vágóhídon, darabolóüzemen, vagy húskészítményeket előállító üzemen kívül elhelyezkedő hűtőház felkerülhet-e az (1) bekezdésben hivatkozott listák egyikére, különösen a következőket kell figyelembe venni:

a) azon garanciák, amelyeket a harmadik ország tud nyújtani az irányelv rendelkezéseinek való megfelelésre vonatkozóan;

b) a harmadik ország előírásai olyan, vágásra szánt állatoknak adott anyagokra vonatkozóan, amelyek befolyásolhatják a hús és/vagy húskészítmények egészségességét;

c) friss hús tekintetében minden esetben ezen irányelvnek és a 64/433/EGK irányelv I. melléklete rendelkezéseinek betartása.

Az ezen irányelv 29. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően azonban el lehet térni a 64/433/EGK irányelv I. melléklete (13) bekezdése c) pontjának második, harmadik és negyedik francia bekezdésében, valamint annak (24) bekezdésében és (41) bekezdése c) pontjában foglalt rendelkezésektől, ha az érintett harmadik ország ugyanilyen garanciákat nyújt; ebben az esetben olyan egészségügyi feltételeket állapítanak meg az eljárás szerint az egyes esetekben, amelyek a mellékletben foglaltakkal legalább egyenértékűek;

d) húskészítmények tekintetében az egyes esetekben ezen irányelv és a 77/99//EGK irányelv A. és B. melléklete vonatkozó rendelkezéseinek betartása;

e) a harmadik ország húsvizsgáló szolgálatának vagy szolgálatainak szervezete, hatásköre és felügyelete.

(3) Egy vágóhidat, darabolóüzemet, húskészítményeket előállító üzemet, illetve vágóhídon, darabolóüzemen, vagy húskészítményeket előállító üzemen kívül elhelyezkedő hűtőházat csak akkor lehet felvenni az (1) bekezdés szerinti jegyzékbe vagy jegyzékekbe, ha olyan harmadik országban, illetve országrészben találhatók, amely szerepel a 3. cikk (1) bekezdésben említett jegyzékben, továbbá, ha a harmadik ország illetékes hatóságaitól a Közösségbe irányuló kivitelre hatósági engedélyt kapott. Ilyen engedély a következő feltételeknek való megfelelés esetén adható meg:

a) a 64/433/EGK irányelv I. melléklete, illetve a 77/99/EGK irányelv A. és B. melléklete vonatkozó rendelkezéseinek betartása;

b) a harmadik ország hatósági állatorvosa általi állandó felügyelet.

(4) Az (1) bekezdésben említett listát és annak összes módosítását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni."

3. A 19. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdést megfelelően alkalmazni kell a húskészítményekre is."

4. A 21. cikk után az irányelv a következő IV. fejezettel egészül ki:

"IV. FEJEZET Húskészítmények behozatala

21a. cikk

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a húskészítményeket teljes egészében vagy részben olyan friss húsból kell készíteni, amely

- a 14. és 15. cikk követelményeinek, valamint a 16. cikk szerint megállapított egyedi állat-egészségügyi feltételeknek megfelel, vagy

- valamely tagállamból származik feltéve, hogy e friss hús,

i. megfelel a 80/215/EGK irányelv 3. és 4. cikkében foglalt előírásoknak, nem sértve az említett irányelv 7. és 10. cikkében foglalt előírásokat;

ii. állatorvosi ellenőrzés mellett, közvetlenül, vagy engedélyezett hűtőházban történt előzetes tárolást követően, került a feldolgozó üzembe;

iii. tekintetében a feldolgozás előtt hatósági állatorvos ellenőrzést végzett annak biztosítására, hogy e friss hús továbbra is alkalmas a 77/99/EGK irányelv szerinti feldolgozásra.

(2) A tagállamok nem tagadhatják azonban meg a 3. cikk szerinti jegyzékben a "Húskészítmények" rovatban felsorolt olyan harmadik országból vagy országrészből származó húskészítmények behozatalát, ahonnan a friss hús behozatala nem - vagy már nem - engedélyezett, amennyiben e termékek megfelelnek a következő követelményeknek:

i. olyan létesítményből származnak, amely teljesíti az általános engedélyezési feltételeket és megkapta az adott termékfajta előállítására vonatkozó külön engedélyt;

ii. az (1) bekezdés szerinti friss húsból vagy hússal készülnek, illetve olyan húsból, amely megfelel a következő feltételeknek:

- a húst előállító ország eleget tesz meghatározott egészségpolitikai követelményeknek, amelyeket esetenként az előállító ország egészségügyi helyzetének megfelelően határoznak meg a 30. cikkben meghatározott eljárás szerint,

- olyan vágóhídról származik, amely külön engedéllyel rendelkezik arra, hogy az i. pontban említett létesítmény számára húst szállítson,

- a 29. cikk szerinti eljárással meghatározott különleges jelzéssel van ellátva;

iii. légmentesen zárt tartályban legalább 3,00 Fo-értékű hőkezelésnek vetettek őket alá.

Az exportáló ország állat-egészségügyi helyzetétől függően azonban a 29. cikkben meghatározott eljárás szerint egyéb kezelési módok is engedélyezhetők.

21b. cikk

Kiegészítve a 21a. cikkben említett feltételeket, harmadik országokból származó húskészítményeket csak akkor lehet behozni a Közösségbe, ha azok megfelelnek a következő követelményeknek:

1. olyan létesítményben készülnek, amely a 4. cikk szerint készített jegyzék "Húskészítmények" rovatában fel van tüntetve;

2. olyan létesítményben készülnek, amely a 77/99/EGK irányelv A. és B. melléklete vonatkozó követelményeinek megfelel;

3. olyan higiéniai viszonyok között készülnek, amelyek megfelelnek a 77/99/EGK irányelv A. mellékletének II. fejezetében, valamint III. fejezete 23. és 25. pontjában meghatározott követelményeknek

4. amelyek előállítása teljes egészében megfelel a következő feltételeknek:

a) olyan friss húsból állították elő, amely

i. olyan létesítményből származik, amelyet feltüntettek a 64/433/EGK irányelv, illetve ezen irányelv szerint készített jegyzékek valamelyikén;

ii. a 77/99/EGK irányelv A. melléklete III. fejezetének 23. és 25. pontjában meghatározott feltételek mellett megfelel ezen irányelv 17. és 18. cikkében meghatározott követelményeknek;

b) amennyiben a 21a. cikk (2) bekezdése vonatkozik rá, olyan húsból állították elő, amely megfelel az adott előállító országra megállapított egyedi követelményeknek;

c) olyan húskészítményekből állították elő, amelyeket a 4. cikk szerint készített jegyzékben, vagy pedig a 77/99/EGK irányelv 7. cikke szerinti jegyzékek valamelyikében feltüntetett létesítményben állítottak elő;

5. megfelelnek a 77/99/EGK irányelvben megállapított általános követelményeknek és különösen:

a) a 77/99/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kezelések valamelyikén átestek;

b) hatósági állatorvos ellenőrizte azokat a 77/99/EGK A. mellékletének IV. fejezete szerint, légmentesen lezárt húskészítmények esetében pedig a 77/99/EGK irányelv B. mellékletének II. fejezete szerint.

Ezen ellenőrzésben a hatósági állatorvost az irányítása alatt dolgozó asszisztensek segíthetik. Ezen asszisztensekre a következők vonatkoznak:

i. az exportáló ország illetékes központi hatóságának kell kineveznie őket, a hatályban lévő rendelkezéseknek alapján;

ii. megfelelően képzetteknek kell lenniük;

iii. jogállásuk szavatolja függetlenségüket a létesítmények felelős vezetőitől;

iv. az ellenőrzés végeredményére vonatkozóan nem rendelkezhetnek döntéshozatali hatáskörrel;

c) védőcsomagolás vagy csomagolás esetében a húskészítményeket a 77/99/EGK irányelv A. mellékletének V. fejezete szerint csomagolják be;

d) olyan közegészségügyi húsbélyegzővel látják el őket, amely megfelel a 77/99/EGK irányelv A. mellékletének VI. fejezetében megállapított jelölési rendelkezéseknek, a 39. bekezdés a) pontjában előírt, a tagállamokra vonatkozó kezdőbetűk és rövidítések kivételével, amelyek helyett a származási harmadik ország nevét és a származási létesítmény állatorvosi jóváhagyási számát kell feltüntetni;

e) a húskészítményeket a 77/99/EGK irányelv A. mellékletének VIII. fejezete szerint higiéniai szempontból kifogástalan körülmények között tárolják és szállítják a Közösségbe, és kifogástalan higiéniai körülmények között kezelik. Az ugyanezen irányelv 4. cikkében említett húskészítmények esetében az előállítónak az ellenőrzés érdekében a termék csomagolásán jól látható és olvasható módon fel kell tüntetnie a termékek szállítási és tárolási hőmérsékletét, valamint a fenti feltételek melletti eltarthatósági időtartamát.

6. A húskészítményeket nem szabad ionizáló sugárzásnak kitenni."

5. Az 22-26. cikk helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"V. FEJEZET Húsra és húskészítményekre egyaránt vonatkozó követelmények

22. cikk

(1) A tagállamok a friss hús és húskészítmények importját csak az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa által kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány, valamint közegészségügyi bizonyítvány bemutatásával engedélyezik.

E bizonyítványokra a következő előírásokat kell alkalmazni:

a) a rendeltetési ország legalább egy hivatalos nyelvén, valamint azon tagállam egyik hivatalos nyelvén állítják ki őket, amelyben 23. és 24. cikkben előírt behozatali ellenőrzéseket végzik;

b) a friss húshoz vagy húskészítményhez eredeti okmányként kell csatolni;

c) a bizonyítvány egy papírlapból áll;

d) egy címzett számára állítják ki őket.

Az állat-egészségügyi bizonyítványnak igazolnia kell, hogy a friss hús vagy a húskészítmények eleget tesznek az ezen irányelvben meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek, valamint azoknak, amelyeket ennek megfelelően határoztak meg a harmadik országokból történő friss hús és húskészítmények importjára vonatkozóan.

(2) E bizonyítványnak meg kell felelnie a 29. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően meghatározott mintának.

Ugyanezen eljárás szerint az egyes esetekben meghatározható, hogy az állat-egészségügyi és a közegészségügyi bizonyítvány azonos lapra kerüljön.

(3) A közegészségügyi bizonyítványnak tartalma és formája szerint meg kell felelnie friss hús esetében az A. mellékletben szereplő mintának, húskészítmények esetében pedig a C. mellékletben szereplő mintának, továbbá azon a napon kell a bizonyítványt kiállítani, amikor a friss húst, illetve húskészítményt a rendeltetési országba történő szállítás céljából berakodták.

23. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a friss húst, illetve húskészítményt a Közösség földrajzi területére való megérkezése után - függetlenül attól, hogy annak vámolása milyen eljárással történik - az illetékes hatóságok haladéktalanul állat-egészségügyi ellenőrzésnek vessék alá.

Az e bekezdésben említett ellenőrzés egységes módon történő végrehajtásához szükséges részletes előírások elfogadása, a 29. cikk szerinti eljárással történik.

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a behozatalt megtiltsák, amennyiben az ellenőrzés során megállapítják, hogy:

- a hús, illetve a húskészítmény nem a 3. cikk (1) bekezdése szerint összeállított listán szereplő harmadik országok, illetve országrészek valamelyikéből származik,

- a 21a. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a hús, illetve a húskészítmény egy olyan harmadik országból vagy országrészből származik, ahonnan a behozatal a 14. és 28. cikk szerint tilos,

- a húst, illetve húskészítményeket kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány nem felel meg a 22. cikk (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott feltételeknek.

(3) A tagállamok akkor engedélyezik harmadik országból származó friss hús, illetve húskészítmény szállítását egy további harmadik országba, ha

a) az érintett fél bizonyítja, hogy az első harmadik ország, amelybe a hús, illetve húskészítményeket a Közösség területén történő áthaladás után továbbítják, kötelezi magát, hogy semmilyen körülmények között sem fogja visszautasítani, illetve a Közösségbe visszaküldeni a húst, illetve húskészítményeket, melynek behozatalát, illetve áthaladását engedélyezte;

b) e szállítást előzőleg jóváhagyta azon tagállam illetékes hatósága, amelynek területén az (1) bekezdésben meghatározott állat-egészségügyi ellenőrzést végzik;

c) e szállítás az illetékes hatóságok felügyelete alatt, az általuk lepecsételt járműveken vagy konténerekben, a Közösség területén történő átrakodás nélkül történik; a továbbítás során csak azon rakodás engedélyezett, melynek során a szállítmányt a Közösségbe történő beérkezéskor, illetve a Közösségből való kilépéskor egy hajóról vagy légi járműről valamely más szállítóeszközre - vagy fordítva - közvetlenül átrakodják.

(4) Az e cikk alapján felmerült összes költség, állami visszatérítés nélkül, a feladót, a címzettet vagy azok képviselőit terheli.

24. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden friss húst, illetve húskészítményt a Közösség földrajzi területén történő forgalomba hozatal előtt közegészségügyi vizsgálatnak, valamint hatósági állatorvos által végzett állat-egészségügyi vizsgálatnak vessenek alá.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a behozatalt végzők a hús, illetve húskészítmények mennyiségét és jellegét, valamint azt az időpontot, amelytől kezdve az ellenőrzés elvégezhető, legalább a behozatalt megelőzően két munkanappal korábban közöljék a behozatali ellen- őrzést végző azon helyi hatósággal, amelynél a friss húst illetve húskészítményeket ellenőrzésre kell bocsátani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közegészségügyi ellenőrzést a 17. cikk (1) bekezdése, a 18. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint a 21a. és 21b. cikk szerinti behozatal esetén véletlenszerű mintavétellel végzik. A (3) bekezdés szerint, a fenti ellenőrzés célja különösen a következők vizsgálata:

a) a közegészségügyi bizonyítvány, a friss hús vagy húskészítmény megfelelősége a bizonyítványban tanúsítottaknak, az állat-egészségügyi jelölés;

b) a frissességi állapot, szennyeződések és kórokozók jelenléte;

c) a 20. cikkben említett szermaradványok jelenléte;

d) annak vizsgálata, hogy friss hús esetében a vágás és a darabolás, húskészítmények esetében pedig az előállítás erre engedélyezett létesítményekben történt-e;

e) a szállítási feltételek.

(3) A 29. cikkben meghatározott eljárás szerint meghatározzák az (1) bekezdésben említett ellenőrzések egységes megvalósításához szükséges végrehajtási szabályokat, különös tekintettel a 20. cikk alkalmazására, azon belül pedig kiemelt figyelemmel az elemzési módszerekre, valamint a mintavétel gyakoriságára és előírásaira.

(4) A tagállamok megtiltják a friss hús, illetve húskészítmény forgalomba hozatalát, ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések azt tárják fel, hogy

- a friss hús, illetve húskészítmény emberi fogyasztásra alkalmatlan,

- az ezen irányelvben és a 64/433/EGK irányelv I. mellékletében, illetve a 77/99/EGK irányelv A. és B. mellékletében meghatározott feltételek nem teljesülnek,

- a minden egyes tételt kísérő, a 22. cikkben említett bizonyítványok egyike nem felel meg a hivatkozott cikkben meghatározott feltételeknek.

(5) Ha a friss hús, illetve húskészítmény nem hozható be, akkor azt vissza kell szállítani, kivéve, ha ez köz- vagy állat-egészségügyi érdekeket sértene.

Amennyiben a húst, illetve húskészítményeket nem lehet visszaszállítani, úgy azokat ártalmatlanítani kell azon tagállam területén, ahol az ellenőrzés történt.

E rendelkezéstől eltérően, ha az importőr vagy meghatalmazottja ezt kéri, a közegészségügyi és állat-egészségügyi ellenőrzést végző tagállam a hús, illetve húskészítmények emberi fogyasztástól eltérő célú forgalomba hozatalát engedélyezheti, amennyiben ez emberre vagy állatra nem veszélyes, és a hús vagy húskészítmény olyan országból származik, amely szerepel a 3. cikk (1) bekezdése szerinti jegyzékben, és amelyre nem vonatkozik a 28. cikk szerinti behozatali tilalom. Az ilyen hús, illetve húskészítmény nem vihető ki az érintett tagállam területéről, amelynek ellenőriznie kell az ilyen hús illetve húskészítmények végső rendeltetési helyét.

(6) Az igazolásokat az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések után hátirattal kell ellátni, amelyből a hús, illetve húskészítmény engedélyezett felhasználása egyértelműen kitűnik.

25. cikk

Minden egyes friss hús, illetve húskészítmény szállítmányhoz, melyet egy tagállam a Közösségben történő forgalomba hozatalra engedélyezett a 24. cikk (1) bekezdése szerinti ellenőrzések alapján, a rendeltetési országba történő továbbszállítás előtt egy igazolást kell csatolni, mely formailag és tartalmilag a B. mellékletben feltüntetett mintának felel meg.

A bizonyítványnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:

a) az illetékes hatósági állatorvosnak kell kiállítania a vizsgáló állomáson, vagy a raktározás helyszínén;

b) a friss húsnak illetve húskészítménynek a rendeltetési országba való szállítása céljából történő berakodása napján kell kiállítani;

c) a rendeltetési országban használt legalább egy hivatalos nyelven kell kiállítani;

d) a friss hús, illetve húskészítmény szállítmányhoz az eredeti okmányt kell csatolni.

26. cikk

A 24. és 25. cikk végrehajtása során felmerült összes költség, így különösen a friss hús, illetve húskészítmények ellenőrzésének költségei, a raktározási költségek, valamit az ilyen hús és húskészítmények megsemmisítésének költségei a feladót, a címzettet vagy meghatalmazottaikat terheli, állami kártérítés nélkül."

6. A korábbi IV. fejezet számozása VI. fejezetre változik.

7. A 27. cikk (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a friss hús, illetve húskészítmények behozatalát vizsgáló állomás."

8. A 28. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 14. cikk és a 21a. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben egy olyan harmadik országban, amely szerepel a 3. cikk (1) bekezdés szerinti jegyzékben, olyan fertőző vagy ragályos állatbetegség lép fel, illetve terjed el amely friss hússal, illetve húskészítményekkel terjed és a közegészséget vagy az állatállomány egészségét veszélyeztetheti valamely tagállamban, illetve ha ezt egyéb állat-egészségügyi ok indokolja, akkor az érintett tagállam megtiltja az ilyen hús, illetve húskészítmények közvetlen - vagy egy másik tagállamon keresztüli közvetett - behozatalát az adott harmadik ország egész területéről vagy annak egy részéről."

9. A 32a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"32a. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése szerinti friss hús, illetve ilyen húsból készült húskészítmények harmadik országból történő behozatalára ezen irányelvet csak a Bizottság azon határozatainak hatályba lépése után kell alkalmazni, amelyeket az a 29. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadnak el, a 3. cikkben említett jegyzék szükséges kiigazítása érdekében.

(2) A vonatkozó közösségi szabályozás hatályba lépéséig az (1) bekezdésben említett friss hús illetve húskészítmények harmadik országból történő behozatalára továbbra is az egyes tagállamok nemzeti közegészségügyi jogszabályait kell alkalmazni."

10. A B. melléklet helyébe az ezen irányelvhez csatolt melléklet lép.

11. A C. melléklet helyébe az ezen irányelvhez csatolt melléklet lép.

2. cikk

A friss baromfihúsra és vadhúsra vonatkozó állat-egészségügyi előírások harmonizálásáig a baromfihús- és vadhúskészítmények behozatalára továbbra is az egyes tagállamok hatályos nemzeti jogszabályai vonatkoznak, a Szerződés általános rendelkezéseinek betartása mellett.

3. cikk

A 77/99/EGK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(1) A harmadik országokból származó baromfihús-készítmények behozatalára vonatkozó közösségi szabályozás hatálybalépéséig a tagállamok e behozatalok esetében olyan rendelkezéseket alkalmaznak, amelyek nem lehetnek kedvezőbbek a Közösségen belüli kereskedelemre vonatkozóknál."

4. cikk

A tagállamok legkésőbb 1990. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1990. június 30-ig megfeleljenek.

Ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. március 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Romero Herrera

[1] HL C 286., 1984.10.25., 5. o.

[2] HL C 175., 1985.7.15., 301. o.

[3] HL C 87., 1985.9.4., 6. o.

[4] HL L 382., 1988.12.31., 15. o.

[5] HL L 26., 1977.1.31., 85. o.

[6] HL L 382., 1988.12.31., 35. o.

[7] HL L 47., 1980.2.21., 4. o.

[8] HL L 124., 1988.5.18., 31. o.

[9] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

[10] HL L 280., 1987.10.31., 28. o.

[11] HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

[12] HL L 382., 1988.12.31., 15. o.

[13] HL L 26., 1977.1.31., 85. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

B. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

C. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0227 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0227&locale=hu

Tartalomjegyzék