Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32013R1123[1]

A Bizottság 1123/2013/EU rendelete ( 2013. november 8. ) a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1123/2013/EU RENDELETE

(2013. november 8.)

a nemzetközi jóváírási jogosultságoknak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11a. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményéhez fűzött jegyzőkönyv (a továbbiakban: a Kiotói Jegyzőkönyv) kétféle mechanizmust léptetett életbe olyan nemzetközi kreditek létrehozására, amelyekkel a felek ellensúlyozhatják kibocsátásaikat. Az együttes végrehajtás (JI) kibocsátáscsökkentési egységek (ERU-egységek), míg a tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM) igazolt kibocsátáscsökkentési egységek (CER-egységek) létrehozását írja elő.

(2) A tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 9. cikke szerint elfogadott nemzeti kiosztási tervek előírják, hogy az üzemeltetők bizonyos mennyiségű CER-egységet és ERU-egységet használhatnak fel annak érdekében, hogy a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozóan teljesítsék a kibocsátási egységekhez kapcsolódó átadási kötelezettségeiket a 2003/87/EK irányelv 12. cikke szerint.

(3) A 2003/87/EK irányelv 11a. cikke úgy rendelkezik, hogy a 2013-2020 közötti időszakban a 2003/87/EK irányelv által létrehozott kibocsátáskereskedelmi rendszerben továbbra is felhasználhatók a Kiotói Jegyzőkönyv értelmében biztosított CER- és ERU-egységek, és tartalmaz olyan rendelkezéseket is, amelyek az üzemeltetők és a légijármű-üzemeltetők kategóriái szerint meghatározzák az engedélyezett mennyiségeket a 2003/87/EK irányelv 12. cikke szerinti, a kibocsátási egységekhez kapcsolódó átadási kötelezettségek teljesítése érdekében. A 11a. cikk (8) bekezdése meghatározza a nemzetközi jóváírásoknak az üzemeltetők és a légijármű-üzemeltetők által történő felhasználására vonatkozó egyes minimális jogosultságok százalékos értékét a 2008-2020 közötti időszakra, és e százalékos arányok határértékeinek pontos meghatározására irányuló intézkedéseket is tartalmaz.

(4) A 2003/87/EK irányelv a Kiotói Jegyzőkönyv által bevezetett mechanizmusokat összekapcsolta a kibocsátáskereskedelmi rendszerrel azért, hogy javítsa az üvegházhatású gázok globális kibocsátáscsökkentésének költséghatékonyságát. Tekintettel a 2003/87/EK irányelv 13. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a 2013-2020 közötti időszakra kibocsátott érvényes egységek számára, a nemzetközi egységek felhasználására vonatkozó jogosultságokat a 11a. cikk (8) bekezdése első és harmadik albekezdésében meghatározott minimális szinteken kellene megállapítani. Így a nemzetközi kibocsátási egységek felhasználására a 2003/87/EK irányelv 11a. cikke (8) bekezdésének ötödik albekezdésében meghatározott felső határértéket be lehet tartani, és a 2003/87/EK irányelv 11a. cikke (8) bekezdésének második albekezdése, valamint negyedik albekezdésének második mondata nem kerül alkalmazásra. A 2003/87/EK irányelv 11a. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően a légijármű-üzemeltetők a 2012-re vonatkozó fennmaradó jogosultságukat megőrzik.

(5) Azoknak a helyhez kötött létesítmény-üzemeltetőknek, amelyekben a kibocsátási egységekre vonatkozó harmonizált ingyenes kiosztás uniós szintű átmeneti szabályainak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10a. cikke értelmében történő meghatározásáról szóló, 2011. április 27-i 2011/278/EU bizottsági határozat (2) 20. cikkével összhangban jelentős kapacitásbővítés történt, jogosultnak kell lenniük arra, hogy vagy meglévő üzemeltetőként vagy új belépőként kezeljék őket.

(6) A Bizottság a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU rendeletének (3) 58-61. cikke részletezi az e rendeletben megállapított jogosultsági határok gyakorlati alkalmazását.

(7) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Minden egyes, helyhez kötött létesítményt működtető üzemeltető, aki a 2008-2012 közötti időszakban nemzetközi jóváírások felhasználására vonatkozó jogosultságot vagy ingyenes kiosztást kapott, a 2008-2020 közötti időszakban jogosult annyi nemzetközi jóváírást felhasználni, amennyi nem haladja meg a 2008-2012 közötti időszakra számára engedélyezett mennyiséget, vagy a 2008-2012 közötti kiosztásának legfeljebb 11 %-át, attól függően, hogy melyik érték a magasabb.

(2) Minden egyes, helyhez kötött létesítményt működtető üzemeltető, aki a 2008-2012 közötti időszakban nem kapott sem ingyenes kiosztást, sem pedig nemzetközi jóváírások felhasználására vonatkozó jogosultságot, valamint - az (1) bekezdéstől eltérve - minden egyes, a 2003/87/EK irányelv 3h. cikke első két francia bekezdése szerinti, helyhez kötött létesítményt működtető üzemeltető jogosult a 2008-2020 közötti időszakban a 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó hitelesített kibocsátása legfeljebb 4,5 %-ának megfelelő nemzetközi jóváírások felhasználására.

(3) Minden egyes, helyhez kötött létesítményt működtető üzemeltető, akinél a 2011/278/EU határozat 20. cikke értelmében jelentős kapacitásbővítés történt, a 2008-2020 közötti időszakban jogosult annyi nemzetközi jóváírást felhasználni, amennyit a 2008-2012 közötti időszakra számára engedélyeztek, vagy a 2008-2012 közötti kiosztásának legfeljebb 11 %-át, vagy a 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó hitelesített kibocsátásának legfeljebb 4,5 %-át, attól függően, hogy melyik érték a magasabb.

(4) Minden egyes, helyhez kötött létesítményt működtető üzemeltető, aki a 2008-2012 közötti időszakban ingyenes kiosztást kapott, és a 219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) módosított 2003/87/EK irányelv I. mellékletében nem felsorolt, de a 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (5) módosított 2003/87/EK irányelv I. mellékletében szereplő tevékenységet végez, a 2008-2020 közötti időszakban jogosult annyi nemzetközi jóváírást felhasználni, amennyit a 2008-2012 közötti időszakra számára engedélyeztek, vagy a 2008-2012 közötti kiosztásának legfeljebb 11 %-át, vagy a 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó hitelesített kibocsátásának legfeljebb 4,5 %-át, attól függően, hogy melyik érték a magasabb.

(5) Minden egyes légijármű-üzemeltető a 2013-2020 közötti időszakban hitelesített kibocsátásának legfeljebb 1,5 %-át kitevő nemzetközi jóváírás felhasználására jogosult, a 2012-ből fennmaradó jogosultságai sérelme nélkül.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének megfelelően a tagállamok minden egyes üzemeltetőjük esetében kiszámítják és közzéteszik a nemzetközi jóváírás felhasználására vonatkozó jogosultságot, és a 389/2013/EU rendelet 59. cikkének megfelelően erről egy hónappal az e rendelet hatálybalépését követően tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett minden egyes üzemeltető és az 1. cikk (5) bekezdésében említett minden egyes légijármű-üzemeltető esetében a nemzetközi jogosultságot a hiteles kibocsátás alapján számítják ki és évente aktualizálják. Az 1. cikk (3) és (4) bekezdésében említett üzemeltetők esetében aktualizált nemzetközi jogosultságot számítanak ki, vagy az 1. cikk (1) bekezdésében említett nagyobbik jogosultságnak, vagy a 2013-2020 közötti időszakra vonatkozó hitelesített kibocsátás legfeljebb 4,5 %-ának megfelelően. A hitelesített kibocsátások jóváhagyása után a tagállamok a 389/2013/EU rendelet 59. cikkének megfelelően értesítik a Bizottságot a nemzetközi jogosultságokban bekövetkezett változásokról.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2) HL L 130., 2011.5.17., 1. o.

(3) HL L 122., 2013.5.3., 1. o.

(4) HL L 87., 2009.3.31., 109. o.

(5) HL L 140., 2009.6.5., 63. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R1123 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R1123&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.